Bereczky Loránd. Bereczky Loránd. Ám ha valaki azt hinné, hogy a legnagyobb szépművészeti intézményünket túlszár -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bereczky Loránd. Bereczky Loránd. Ám ha valaki azt hinné, hogy a legnagyobb szépművészeti intézményünket túlszár -"

Átírás

1 Bereczky Loránd Bereczky Loránd Sok vita folyik arról, hogy a carpaccio, a nyers marhahúsból, esetleg tonhalból készült előétel Velencében, vagy Milánóban látott először napvilágot. Az viszont vitathatatlan, hogy Vittore Carpaccióról, a reneszánsz festőről nevezték el. És az sem képezi vita tárgyát, hogy Budapesten mind erről az ételről, mind a művészről Bereczky Loránddal lehet a legérdemlegesebben tárgyalni. Vittore Carpaccio ugyanis Lóri egyik kedvenc festőművésze, és a zseniális piktorról elnevezett pompás ételt is nagyra tartja. Ráadásul ez általában is így van. Ha művészetről vagy étkekről esik szó, a Magyar Nemzeti Galéria volt főigazgatója mélyreható szakértelemmel képes beszélni. Mások mellett Vittore Carpaccio mestere, Gentile Bellini sem kerüli el Lóri érdeklődését, sem a híres koktél, amit öccséről, Giovanniról neveztek el. Ám ha valaki azt hinné, hogy a legnagyobb szépművészeti intézményünket túlszár - nyal hatatlanul hosszú ideig vezető művészettörténésszel csupán szakmai és kulináris kérdésekről lehet társalogni, erősen téved. Ő az irodalomról, a közoktatásról, a történelemről és a politikáról egyaránt tökéletesen informált. Nem túl zás: valóságos polihisztor át lát ha - tatlannak vélt korunkban. Mondhatom, kellemes anakronizmus! Ezen kívül Bereczky Loránd minden jó ügy készséges felkarolója. Nagyon hosszan tudnék beszélni arról, mi mindent tett például a Bolyai Műhely diákjaiért teljesen önzetlenül. Évente háromszor-négyszer van szeren - csém egy négyszemélyes társaságban ebédelni, vacsorázni Lórival. Ilyenkor a beszélgetés bármire kiterjedhet, ami fon - tosnak vagy érdekesnek tetszhet. Ami mindezekből az évek során a legele - ve nebben megmaradt bennem, az a társalgást napsugárként bearanyozó jókedv, humor, s Lóri arca, ahogyan mesél, és nevet. 22

2 Bereczky Loránd Vallomás Amikor az ember biztossá válik abban, hogy előre rövidebb a táv, mint visszafelé, igyekszik a megtett út értékeit számba venni. Elsősorban azért, hogy a még várható rö vi - debb út nyugodt és szép legyen. Nem elszámolni akar, nem önigazolást keres, hanem arra tesz kísérletet, hogy megnyugtassa magát. Megnyugtassa, hogy a sokszor vétett hibák ellenére is voltak felemelő pilla natok, esetleg értéket sejtető megnyilvánulások, s hogy így az élet delén túl már nem kell sokat változtatni sem a célon, sem az esz kö zökön. Az ősz tört fényű ragyogása adhat nyugalmat, és a ragyogó sokszínűség hitet abban, hogy nem értelmetlen az emberi lét. Az ilyen, szembenézéssel töltött órák arra is jók, hogy az ember igyekezzen olyan, a mindennapok forgatagában sokszor használt közhelyek értelmét is megragadni, amelyek már megkoptak a használatban, s amelyek - nek igazi értelmét talán nem is tudta és tudja az ember. Amikor fogalmazott egy-egy gondolatot, érzésből tudta, hogy az adott köz - hely oda illik, de nem biztos, hogy pontos és egzakt volt a tartalma. Azokra a kifeje zé sekre gondolok, amelyeket gyakran hasz ná lunk, mint például a haza, szeretet, megértés, mun ka, vagy a siker és sikertelenség. Ezeket a szimpla közhelyeket igen sokszor hasz nál - juk. Azonban ezeknek a kifejezéseknek önálló tartalmuk van, és ha ezt a tartalmat ismerjük, differenciáltan használhatjuk őket, kinőnek a közhelyes szerepből. Sőt használójukról mutathatnak igazi, összetettebb képet. Vegyük az egyik legemelkedettebbnek tűnő, de nagyon sokszor sárba lerángatott fogalmunkat, amelyet ha kell, ha nem, hasz ná lunk: a hazát. Eltűnődtem, meg tud nám-e monda - ni, hogy mi a haza. Egy szóval bizto san nem. Kell bizonyos élethossz az ilyen jellegű szám - ve tésekhez, mert végiggondolva az emberi lét egyéni történetét, egyszer csak kiraj zo ló - dik, hogy mit is jelenthet a haza. Nos, egy biztos, nem elvont, nemcsak fogalmilag meg - határozó tartalma van, sőt inkább az érzések, az emlékek, az eredet és a vissza térés esen - dő vágya határozza meg a haza fogalmát. Én az Alföldön születtem. Ezért a vég telenség, a tág látóhatár az alap élmé nyem és ebből adódóan talán a szabadság is. Gye rek - korom ehhez a közeghez köt és nincs meg - ha tá ro zóbb, mint a gyermekkor igaz ságainak sora. Ma már tudom, hogy a haza nekem az Alföld egyik kis városában kapott emlékeimmel azo nos. A haza a gyermekévek mindennapi cso dáinak valósággá válása, megélt, felidézhető és elmesélhető realitás. Itt ismer tem meg milyen a föld ta va - szi illa ta, és milyen a frissen kaszált réteké. Mennyire mély a Körös-part sóhajtó, fensé - ges nyugalma, és az őszbe hajló augusztus végi délután látszólagos unal ma, vagy ami talán a legfon tosabb, az itt élő emberek gon - dol kodásában a kimondott szó súlya, annak megtartása. Ez mind örökségként maradt rám, és ha azt hallom haza, mindig azok a képek tolulnak elő, amelyek a fenti leírást idézik. Ha egy megtett életút befejezéseként részévé válhat mindannak a cso dá nak, amit e vidék adott, akkor válik meg érthetővé és ér tel messé, hogy a te rem tés mítosza a kimon dott szó súlyával azonos. Az a kérdés, hogy az én generációm tud-e olyan súllyal jelen lenni, mint ahogy elő deink ránk hagyták a tisz tesség, az emberség és az esti harangszó előtti főhajtás kö te le zett sé gét. Bereczky Loránd 23

3 Csányi Vilmos Csányi Vilmos Ha megkérdeznének kit szeretnék magammal vinni egy lakatlan szigetre, első gondolatom természetesen egy elragadó hölgy volna. De ha férfiról lenne szó, akkor minden bizonnyal Csányi Vilit választanám. Esetleg Jeromos kutyája is velünk jöhetne. Kevés embert ismerek, akivel jobban lehet beszélgetni bármilyen témáról, mint Vilivel. Akivel többet lehet nevetni, akitől többet lehet tanulni. Ő bizonyára képes volna azon a szigeten is csodálatos arborétumot telepíteni, mint nógrádi kertjében. Honosítana kedvenceiből, a Habsburg-rózsákból, telepítene fekete liliomot, és 600 évig élő ausztrál black-boyokat. Sőt, valószínûleg ott maradna öntözgetni ezeket a lassan növő fákat életük végéig. Mesélne Jeromosról és az immáron az égi vadászmezőkön csaholó Bukfenc jel le - méről, amiként gyarló embertársaink szokásairól. Primitív népekről és úgy nevezett civilizáltakról, élőkről és holtakról. Megírna továbbá néhány tucat novellát, regényt, melyben a földiek kegyetlen és riasztó viselkedését elemezné, számítógépes képekkel illusztrálva. Ebédre híres meggylevesét főzné, estefelé pedig a tűz körül beszélgetnénk. Minden este valami másról. És nagyon jól el lennénk hajnalig, hogy némi pihenés után újra folytassuk 32

4 Csányi Vilmos Beszélő kutyám van Egy beszélő kutyához jutottam. Már régen vártam rá, mert sok kérdésem lett volna hozzá, de eddig a tudomány adósom volt ebben a fontos kérdésben. Ugyan mindenki mondta, hogy az én kutyáim gyönyörűek, és olyan okosak, hogy már szinte beszélnek, de az az igaz - ság, hogy ez költői túlzás volt. Megmondom őszintén: nem beszéltek. Szinte semmit. Ugatni ugattak persze, meg vonyítottak, morogtak, és más efféle hangokat hallattak, amelyekkel a kutyák ki szokták fejezni érzéseiket, és néha gondolataikat is, már amelyiknek vannak gondolatai, de beszéd az nem. Még egy aprócska szó: apa vagy mama sem. Én sokszor próbáltam őket serkenteni, rávilágítva arra, hogy ha beszélnének az élet számos nehéz problé - máját könnyebben oldanánk meg. Például ha Jeromos délután bejön a szobámba és néhány vakkantást hallat, ugye ezek nem szavak, csak hangok, bár Jeromos szerint határozott jelentésük van, én az esetek többségében tanácstalan vagyok, hogy most azt mondja-e, hogy menjünk sétálni, ilyenkor szoktunk, vagy esetleg most nincs kedve sétálni, de a séta után következő ebédet szívesen bekapná. Vakkant, vakkant, és én gyötrődöm: séta vagy evés. Az a gyakorlati probléma, hogy ha megkérdezem, hogy nohát, akkor sétát méltóztatol? Akkor persze rávágja az igent, hangos ugatás formájában, mert persze ő érti, amit én mondok, és sétálni bármikor szeret menni, még ebéd előtt is. Ha vi szont azt kérdezem, hogy akkor tehát ebédelni szeretnél, arra is hangos ugatás a válasz, mert ebédelni is nagyon szeret, akár többször is egymás után, néha még séta előtt is. Ebből a kis eszmefuttatásból (lásd még kutyafuttatás!) látható, hogy a két faj, a kutya és az ember világfelfogása nagyon különböző. A kutyák gyakorlatiasak, ha éppen vakkantanak, ezt azon megfon tolásból teszik, hogy lomha gazdájukat valamiféle aktivitásra, testmozgásra serkentsék, ami öltheti egy kiadós séta vagy egy kiadós ebéd formáját is, a forma a kutyák számára már nem annyira fontos, különösen mióta rájöttek, hogy az egyiket mindig követi a másik. Nekik a sorrend nem annyira lényeges. Az ember, pedig ha nem az ő saját ebédjéről vagy személyes sétájáról van szó, szereti a dolgokat absztrakt modellekben megvizsgálni, amit a beszéd nyelvi struktúráival igen körültekintően és alaposan lehet elvégezni, és közben fel sem kell a kényelmes karosszékből állni. Nyugodtan és kimerítően át lehet tekinteni mindkét szóba jövő tevékenység gyakorlati és spirituális aspektusait ülve is, ami nagy energiamegtakarítással jár, és nyilvánvaló, hogy az evolúció azért ajándékozott meg minket, többek között, a nyelvi készség szép tulajdonságaival, mert az energia spórolás szelekciós tényező volt fajunk történetében: aki folyton feles legesen ugrándozott, az kihalt. Aki viszont elméjében nyugodtan megforgatta az összes szóba jöhető lehetőséget alválto zataival egyetemben, az lehet, hogy valamivel lassabb lett, mint a hamari kutyák, de képes volt anyag- és Csányi Vilmos 33

5 Csányi Vilmos energiamegtakarításokra, olyannyira, hogy idővel még kutyákat is tarthatott. Remélem mindenki átérezte már annak különleges jelentő sé gét, hogy legyen egyszer egy beszélő kutyánk, akivel ezeket a fontos kérdéseket kimerítően megtárgyalhatjuk. Nem akarok a részletekbe elmerülni, de hozzájutottam egy beszélő kutyához. Valamelyik egyetemen állították elő, bo nyo lult módszerekkel, és egy idő után zavarta őket az, hogy az illető kutya mindig beleszól a kísérlettervezésbe, és mindenféle állatjogi szempontokat vet fel. Pedig köztudott, ha az állatkísérleteknél tudós kollégáim minden jogi finomságra tekintettel lennének, az a kísérletek szempontjából rosszabb lenne, mint egy lassítósztrájk. Éppen ezért, megkértek, hogy vegyem magamhoz az illető, Marci nevű, kutyaegyént, mert én úgyis mindig ráérek. Marci tehát jött és rengeteget beszélt. Mikor lesz a reggeli, az ebéd és a vacso ra? Kimerítő válaszaim után közölte, hogy hallotta, hogy jobb családokban tízórai és uzsonna is szokott lenni, márpedig ugye csak egy jobb család engedhet meg magának egy beszélő kutyát. Ebben tulajdonképpen egyetértettünk, bár amióta megemlítettem, hogy manapság a jobb családok többnyire salátákat fogyasztanak egészségük érdekében, azóta Marci nem emlegeti őket. Sok érdekeset mesélhetnék a jómagam és Marci közötti dialógusokról, de a szűkös hely miatt inkább annak szentelem apró értekezésem, hogy hogyan fogadta környezetem kicsit tágabb és népesebb világa azt, hogy beszélő kutyám van. Az emberek általában nem különösebben lepődtek meg Marcin, ha beszélni hallották. Egyszer meghallottam, amit a villamoson a hátam megett suttogtak: hallod milyen szépen beszélget a kutyájával? Bezzeg te belehalnál, ha velem kéne beszélgetned, mondta egy termetes hölgy idősebb, szórakozottnak tűnő, férfipartnerének. Séta közben azért több kalandunk akadt, ha Marci valamiért megszólalt. Az egyik reggel séta közben kifújtam az orrom, de amikor a zsebembe akartam visszatenni a zsebkendőt elejtettem, és nem vettem észre. Éppen mellettünk sertepertélt egy idősebb, mogorva utcaseprő, aki durván rám kiáltott: Hé, maga, azzal a döggel! Mit képzel, miért dobál el mindent? Először nem is értettem, hogy miről van szó, az utcaseprő meg egyre mérgesebb lett, és hadonászva mutatott a leejtett zsebkendőre. Ekkor már megálltunk és Marci eléggé érthetően kérdezte tőlem: Megharapjam? Az utcaseprő teljesen természetesnek vette, hogy a kutya beszél, és hozzáfordulva válaszolt: Harapod ám a jó kurva anyádat! Ez is szarni jár az utcára! Én nagyon meg ré - mül tem ettől. Gyorsan felvettem a zseb - kendőt és igyekeztem lecsillapítani a dü hös utcaseprőt. Bocsánat, uram, nem vettem észre, a kutya miatt meg ne aggódjon és mutattam a zsebemben a kutyapiszok felsze dé - sére alkalmas zacskókat. Persze i gye kez tem minél gyorsabban tá - vozni Marcival. Aki a kurva szó jelentéséről érdeklő dött behatóan, de félek, hogy a dolog lényegét nem fogta fel. Valójában komoly nehézségei vannak a fajok közötti 34

6 kommunikációnak, még akkor is, ha mindkét faj egyedei képesek beszélgetni. A gyerekeknek is teljesen természetes volt, hogy Marci beszél. Reggel a sarki újságosnál szoktam újságot venni, és egy napon, miközben a lapok között válogattam, hallom, hogy Marci beszélget valakivel. Egy rövidnadrágos, piros sapkás kisfiú állt ott a mamájával, aki éppen izgatottan keresgélt valamit a táskájában, a kisfiú pedig egy fél vajas kiflit harapdált. Marci megszólította: Kérek egy kis kiflit! A kisfiú ránézett, és egy nagyot harapott megint. Teleszájjal mondta: Nem adok! Nagy kutyának nem adok. Marci nem tágított. Szépen kérlek, csak egy kicsit. A kisfiú elgondolkodott, majd a mamájához fordult. Ez a nagy kutya kéri a kiflimet. A mama idegesen keresett tovább a táskájában, és azt válaszolta: Egy kicsi darabot törjél le neki. A kisfiú megtette, és odadobta Marcinak, az elkap - ta és megköszönte. Köszönöm szépen. A mama kinézett a táskából, kicsit felvonta a szemöldökét, de tovább folytatta a ku takodást, mivel a női táskák szinte kimeríthetetlen mennyiségű apró tárgyat képesek elnyelni, némelyik becses darabot örökre, és azt mondta fiacskájának: Látod, még egy kutya is megköszöni, ha kap valamit. Ebben persze teljesen igaza volt, Jeromos ugyan még nem tud beszélni, de ha ő kap valamit, mindig megköszöni. Sok hasonló élmény után azt gondolom, nem hozna túlságosan nagy változást az életünkbe, ha a kutyák valamiért elkezdenének beszélni. Csányi Vilmos 35

7 Fischer Iván A zenéhez fűződő viszonyomban áldott embernek érzem magamat. Nem azért, mert kitűnően játszanék valamely hang sze - ren, nem is azért mert kiváló a hallásom. Hanem, mert sok-sok zseniális karmester koncertjét volt szerencsém élvezni. Knappertsbusht Münchenben, Karajant Salzburgban, Mehtat Firenzében, Ozawat Tokióban éltem meg. Toscaninit és a nagy magyarokat, Széll Györgyöt, Doráti Antalt, Ormándy Jenőt és Solti Györgyöt az Egyesült Államokban. E nagyok társa sá gá - ban is igen előkelő helye van Fischer Ivánnak. De én nem ennek a kap csán gon dolok rá elsősorban. Nem is egyik kedvenc zeneszerzője, Gustav Mahler kapcsán. Fischer Iván A gyerekek azok, akik még ebből a kiváló társaságból is magasan kieemelik őt. A kakaókoncertek, melyeket már évek óta rendez, életem legmaradandóbb él mé - nyei közé tartoznak. Nem hiszem, hogy valaha láttam embert, aki gyerekeket két - évestől tizenhatig (sőt bevallom hetvenhat évesig) képes úgy elbűvölni, mint ahogy ezt Iván teszi. Áhítattal és teljes összpontosítással figyelik a gyerekek, ahogy Iván beszél hozzájuk, ahogy bemutatja, és közel hozza hozzájuk a zenét. Nemcsak a klasszikus zenét, sőt nem csupán a zenét. Megtanítja őket tapsolni és csendben hallgatni is. Kinyitja a sze mü ket és a fülüket egyaránt. Tanítja és mulattatja őket. Felhívja a figyelmüket tiroli sapkákra és zok - nikra, miközben hallgatják a helyi mu zsikát. Öt üstdobossal lepi meg a fiatalokat, akiket egy rövid óra altt meggyőz arról, hogy a zene (és Fischer Iván) a legcsodásabb jelensége életüknek. Örökre zene - barátok maradnak. Ők a Fesztiválzenekar jövőbeli közönsége, és fogadni mernék, hogy nem egy kis kakaókoncertesből a jövő szólistája, karmestere lesz. Fischer Iván bármely világhírű koncertteremben szívesen látott, nagyszerű dirigens. De számomra a kakaókoncertek varázslójaként a legnagyobb. 64

8 Fischer Iván Hollywood, a fekete lyuk Különös Hollywoodban sétálni. Szellemek vesznek körül, akiket úgy érzem, csak én látok, a mellettem sétáló amerikaiak nem is észlelnek. Mit tudnak ők rólunk, európai - akról? Itt az utcákat naplementének, olívának hívják, eszükbe sem jut, hogy mint mi, halottaikról nevezzék el. Pedig temető Hollywood, titokzatos temető, sőt, mindent eltüntető fekete lyuk. Itt tűnt el, itt olvadt el nyomtalanul és véglegesen az európai kultúra utolsó óriás-generációja. Nézem a mellettem rágógumizó kedves fiatalembert, mit tudhat ő erről? Hiszen a nyomok is hiányoznak: Igaz, Thomas Mann házán emléktáblát helyezett el a német állam, de próbálja valaki csak megkeresni Stravinsky, Rahmaninov, Brecht, Schönberg, Klemperer, Bruno Walter, Franz Werfel, Max Reinhardt és a többiek házait. A Stravinskyéba bementem, az új lakók semmiről se tudtak. Vannak persze híres épületek, mint O. J. Simpson háza, fölötte egy helikopter kering, biztos filmeznek valamit felülről, egy pillanatig azt hittem, a mellette levő kis ház érdekli őket, ahol Arnold Schönberg lakott, de nem. Ronald Reagan egykori háza előtt is fényképezget néhány turista, fütyülnek arra, hogy szemben volt egykor Otto Klemperer szám ûze - tésbeli otthona. sá ra érkezett Hollywoodba Erich von Stroheim, Charlie Chaplin, őket követte rövi de - sen Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Paul Leni, Wilhelm Dieterle és mások. Érthető, hogy amikor Hitler hatalomra jutott, és számtalan német osztrák (később magyar, francia stb.) művész menekülni kényszerült, legtöbben Los Angelesbe jutottak, hiszen itt sok európai ismerős értelmiségi várta őket, és a virágzó filmgyártás is kecseg - tetett némi munkalehetőséggel. A nácizmus elől menekülő európai mű vé - szek nem könnyen jutottak be az Egyesült Államokba, bár volt, aki segítette őket: Lubitsch és Paul Kohner vezetésével létrejött az Európai Film Alap, ez a szervezet sok írónak, filmrendezőnek, színésznek, zenésznek küldött hollywoodi kis szer ző - dé seket és jótállásokat, hogy a művészek megszerezhessék a rendkívül korlátozott bevándorlási engedélyeket. Ez nem mindig sikerült: Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann és Franz Werfel esetében Roosevelt elnök külön engedélyére volt szükség, miután nem kaptak vízumot, de elnöki protek cióval mégis beutazhattak. Különös kör nyezet várta az ideérkező, menekülő művészeket: ijesztően idegennek, furcsának tűnhetett az az amerikai közeg, amely - ről Brecht így ír: Olyan jelenségek va gyunk itt, mint Assisi Szent Ferenc egy akváriumban, Lenin egy sörsátorban, egy krizantém a bányában, vagy mint egy kolbász a melegházban. Hollywood már jóval a második világ há bo - rú előtt néhány európai művészt vonzott a Csendes-óceán partjára: az első filmstúdió alapítója, a német Carl Laemmle meg hí vá - De kárpótolhatta az ideérkezőket a fantasz tikus művésztársaság, a híres sé - gek, akik Európában soha nem éltek egy or szág ban, most viszont csodálatos Fischer Iván 65

9 módon összehozta őket a sors. Ha csak a ze né szekre gondolunk, Los Angelesbe vetődött Heifetz, Horowitz, Rubinstein, Piatigorsky, Gershwin, Dessau, Eisler, Stravinsky, Schönberg, Korngold, Rachmaninov, Bruno Walter, Klemperer, Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Rózsa Miklós. uszodában, és különben is unta a végtelennek tûnő irodalmi felolvasóesteket, a legendás nagymama, Alma körül gyü le - kező híres férfiakat. A baloldaliak nem ide jártak, ők, Brecht, Marcuse, Lubitsch, Heinrich Mann, Charlie Chaplin inkább Feuchtwangernél gyülekeztek. Fischer Iván Állása csak kevés muzsikusnak akadt: Klemperer a Los Angeles-i Filharmonikusok karmestere volt 1933-tól 1949-ig, Bruno Walter stúdiózenészekből verbuválta a Columbia Zenekart, Korngold, Oscar Strauss filmzenét írtak, de a legtöbb zeneszerző állás nélkül maradt. Schönberg tanításból tartotta el nagy családját, a ma - gyar operettszerző Ábrahám Pál munka és bevétel nélkül vergődött évekig. Az íróknak sem volt könnyű soruk: néhányan, mint Brecht, ugyan írtak forgatókönyveket, de a legtöbb európai író-költő nem re mény kedhetett művei kiadásában. Heinrich Mann haláláig munkanélküli segélyből élt. Kivételnek Thomas Mann számított, akit mindenki az emigránsok vezetőjének tekintett, akit Hollywood Goethéjének neveztek, akinek könyveit kiadták, és aki megélhetett írói tevé keny sé - géből. Csak hosszú keresés után találtam rá a két szomszédos házra, amelyről sokat hallottam Marina Mahlertől. Marina itt nőtt fel az egyikben, nagyanyjánál, Alma Mahlernél, aki ekkor már Franz Werfel felesége volt. Nekik könnyebb életük volt, mert Werfel igazi bestsellert írt, a Bernadette dala című regényt, amit elkapkodtak a negyvenes években. A kis Marina átjárt a szomszédba Bruno Walterhez, mert ott úszkálhatott az Állandó, szenvedélyes, feszült ideológiai vita folyt az emigránsok között: Brecht felháborodott azon, hogy Thomas Mann a német társadalom egészét bűnösnek érezte Hitler megválasztásáért, Brecht természetesen kiállt a munkásosztály ártatlansága mellett. Thomas Mannra Schönberg is haragudott. Nyilvános cikkben tiltakozott az ellen, hogy bármi köze lenne a Doktor Faustus kitalált zeneszerzőjéhez, akit pedig Mann nyilvánvalóan róla mintázott. Schönberget mélyen sértette, hogy a könyvben ő ördöggel cimboráló, szifilisszel fertőzött démoni figura lett. Lépten-nyomon hangoztatta: nem vagyok se beteg, se őrült. Schönberg Klempererre is neheztelt, mert a karmester nem tűzte műsorra műveit a Los Angeles-i Filharmonikusokkal. Ennek ellenére Klemperer gyakori vendég volt a Schönbergházban. Szerettek veszekedni az európai zsenik Hollywoodban. Egyben viszont egyetértettek, szinte valamennyi emigráns azt tervezte, hogy vissza tér Európába ha egyszer vége lesz a háborúnak. Tudjuk, ezt szerette volna Bartók is, aki New Yorkban betegeskedett. A Los Angeles-iek se voltak sokkal egészségesebbek. Sorban haltak meg itt, Hollywoodban, rövidesen a háború után: Schönberg, Rachmaninov, Heinrich Mann, 66

10 Lubitsch, Werfel, Feuchtwanger, Dieterle. A visszatérés csak nagyon kevés mű vész - nek sikerült. A kommunista zeneszerző Hanns Eisler a Német Demokratikus Köztársaságba költözött, Thomas Mann és Brecht Svájcban telepedtek le, Klemperer betegen Budapestre jött. Volt, aki maradt. A filmrendezők közül Fritz Lang és kü lö - nösen a bécsi származású Billy Wilder a háború után is forgattak filmeket, ezek lettek az európai emigráns nemzedék utolsó alkotásai. Egy nagy korszak végső állomása volt a hollywoodi menedékhely, a Goethe és Beethoven hagyományán nevelkedett humanista, újító szellemű művészóriások élték itt le utolsó éveiket. Itt született a Kaukázusi krétakör, a Doktor Faustus, számtalan zenei remekmű, a nagy klasszi - kus filmek. A legdicsőségesebb hollywoodi korszakot tulajdonképpen az Európától elszakított európaiak hozták létre. A néhány hazaérkező azonban nehezen találta helyét a megváltozott Európában, ahol a művészi hagyományok folyama - tossága (talán éppen távozásuk miatt is) megszakadt, és a háború okozta kulturális sebek máig se hegedtek be. Egyirányú volt ez a számüzetés, Európa óriásai, szellemi vezérei Hitler elől Hollywoodba menekültek, de régi fényükben soha nem tértek vissza. Mint egy fekete lyuk, Hollywood nem engedte vissza Európa egykori példaképeit. Ma Los Angelesben szinte senki sem emlékezik az idegen művészekre, a lakóházakat azóta többször is eladták, az egyetlen kivétel Arnold Schönberg egykori kis háza, ahol ma a zeneszerző fia lakik, Ronald Schönberg törvényszéki bíró, feleségével, Barbarával, Erich Zeisl zeneszerző lányával. Fischer Iván 67

11 Kányádi Sándor Robert Graves, a nagy angol-ír költő, akinek édesanyja a híres német történész Leopold von Ranke unokahúga volt, 1968-ban Budapesten, egy PEN Klubrendez vényen mondott beszédet. Ebben kiemelte a magyar és ír kultúra azonosságát: mindkettőben évszázadokon át kiemelkedő jelentősége volt a költészetnek. Továbbá, hogy két olyan nyelvről van szó, amely teljesen idegen a többi európai nép számára. Kányádi Sándorral kapcsolatban számom - ra az írekre utalni magától értetődő, mert ő nekem mindig egy jóhumorú, vidám ír leprechaunt juttat eszembe, vagyis olyan pajkos, huncut gyereket, akinek különle - ges tehetsége és lénye miatt mindent meg lehet bocsátani. Nem mintha neki valamit is meg kéne bocsátani. Sándornak még rossz gondolatai sincsenek. Állandóan segítőkész és nagylelkű. Túl tudja tenni magát embertársai fogyatékosságain. Állandóan épít, sohasem rombol. Lelkében költő és kőmíves. Az a magyar típus, aki neki köszönhetően még itt jár közöttünk, bár különben már csak a mesékben létezik. Éppúgy mint az írek leprechaunja. Kányádi Sándor Örvendek, mert Sándor druszám az egyik kedvencemet, a Tárgyak című versét ajánlotta fel ebbe a kötetbe. Ezt és sok más mindent köszönök néki. 122

12 Kányádi Sándor Tárgyak A tárgyak lassan fölveszik vonásaink, szokásaink. Hozzánk lényegül ágy és asztal, bensônket ôrzi, kitapasztal. Kanál, pohár, villa és csésze lesz az embernek alkatrésze. Lassan a testünk oda fárad, hogy a szék tekint bútorának. Képek, lemezek, könyvek, szobrok, féltve ôrzött, meghervadt csokrok szövetkeznek a fallal, s végül a négy fal, lopva, belénk épül. Elorozzák tôlünk a vágyat, megunnak, késôbb ki nem állnak, zsigereinkkel összejátszva juttatnak majd egy szál deszkára. Kányádi Sándor 123

13 Kányádi Sándor Sándornak, aki annyira nyugati, hogy már keleti az újra s újra találkozások örömével és újabbak reményében (minél elôbb a Hargitán is) aszúsodó barátsággal sok szeretettel a barátaid könyvébe* mégegy Sándor, az odaáti. Budapest, június 18. * köszönettel, amiért Tárgyak e versemet, ezt a 42 éves nótát is beválogatta Kányádi Sándor 124

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben