(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, november 17.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.)"

Átírás

1 Az egészségkárosodási pénzellátásra való alkalmasság minősítési rendszerében megjelenő rehabilitálhatósági vélemény és a munkaköri alkalmasság összefüggései (Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, november 17.) Állítás:a megváltozott munkaképességű munkavállaló elhelyezése,felvétele, továbbfoglalkoztatása,az állapotának megfelelő feltételek, körülmények megteremtése(rehabilitációja)nemzetközi és hazai jogban előírt, ezen túl gazdasági érdek és társadalmi kötelzettség. 1. Nemzetközi kötelezettségek: évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről A munkához való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 3. minden dolgozó számára ingyenesen igénybe vehető foglalkoztatási szolgáltatásokat hoznak létre és tartanak fenn; 4. megfelelő szakmai pályaválasztási tanácsadást, szakképzést és szakmai átképzést, rehabilitációt biztosítanak és támogatnak. COM(2003) 650(Irányelv) EU Cselekvési Terv:Fogyatékos emberek esélyegyenlősége A fogyatékos embereknek egyenlő bánásmódban kell részesülniük a munkahelyeken, és ebbe beletartozik a munkaegészségügyi ellátásra és munkabiztonságra vonatkozó egyenlőség évi XCII. Törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 27. cikka részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos alapon; a munkaerő-piacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. A részes államok védik és segítik a munkához való jog érvényesülését - ideértve azokat is, akik a munkavégzés ideje alatt váltak fogyatékossá -, azáltal, hogy megteszik a szükséges lépéseket, akár törvényalkotás útján is, annak érdekében, hogy többek között: a) megtiltsanak mindennemű, a fogyatékosság alapján történő, a munkavállalás bármely formájával kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést, beleértve a munkaerő-toborzás, az alkalmazás és a foglalkoztatás feltételeit, a foglalkoztatás folytonosságát, a szakmai előmenetelt, valamint a biztonságos és egészséges munkakörülményeket; i) biztosítsák, hogy a munkahelyen ésszerű elhelyezés legyen biztosítva a fogyatékossággal élő személyek számára; j) elősegítsék a fogyatékossággal élő személyek munkatapasztalat-szerzését a nyílt munkaerőpiacon; k) támogassák a fogyatékossággal élő személyeknek szóló szakképzési és szakmai rehabilitációt, a munkában tartási és munkába való visszatérést segítő programokat.

2 2 2.Munkavállalói jogok-munkáltatói kötelezettségek évi XX. Törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/B. (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani, a) aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív, b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz, c) az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti, valamint d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 85..(3) A munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót köteles - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az állapotának megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatni. Kire vonatkozik? Akit a foglalkozás-egészségügyi alapellátás orvosa soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat során munkaköre betöltésére alkalmatlannak minősít 1991.évi IV.törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A beszámítható személyek körét az 177/2005.(IX.2.) Kormányrendelet határozza meg (részletes tájékoztató a honlapon, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása fül alatt) 2011.január 1-tőla rehabilitációs hozzájárulás minden feltétele az Flt 41/A-42. -ban lesz szabályozva) FONTOS! BH A foglalkozás-egészségügyi szolgálat összefügg a munkáltató feladatai ellátásával, ily módon annak tevékenysége a munkáltató működési körébe tartozónak minősül [Mt (5) bek.]. A tevékenysége során a munkavállalónak okozott kár a munkáltató érdekkörében okozott kárnak minősül.

3 3 3. Foglalkoztatáspolitikai célok Inaktivitás helyett foglalkoztatás elősegítése Hol tart? orvosi rehabilitáció kapacitása szűk, hiányos, esetleges, az állapot javításra nem fordít elég figyelmet és nem időben történik szociális rehabilitáció: átlagos életkörülmények közt eszköztelen, a károsodott emberek nagy csoportjai számára szükséges közösségi szolgáltatások és a támogató szolgáltatás kapcitáskorlátos és pályázati rendszerben működik, átmeneti lakhatás lehetősége nem megoldott, szociális foglalkoztatás szociális intézményi ellátáshoz kötött foglalkozási rehabilitáció:nem az Eü tv-ben meghatározott komplex segítő folyamatot, hanem jellemzően a támogatott foglalkoztatást értik alatta felnőttképzés:nem biztosítja a rehabilitáció feltételeit, tárgyi környezete és módszertana hiányzik és fogalomrendszere a foglalkoztatástól eltérő (2009-ben ÁSZKUT tanulmány nemzetközi összehasonlításban bizonyítja a hátrányos helyzetű munkavállalók alacsony részvételét a felnőttképzésben) megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását ösztönző eszköz rendszer az össz-szervezeti károsodás mértéke az egészségkárosodott ember elé kerül, rehabilitációt nem ösztönöz ( elér max embert, KSH: fő (18-64évesek 12,2 %-a van olyan tartós egészségkárosodása, ami a munkavállalásban, munkavégzésben zavarja) új minősítési elvek, módszertan és a rehabilitációs járadék bevezetése a komplex rehabilitációt kívánta megvalósítani, de a szükséges komplex szolgáltatás fejlesztése nem történt meg, szakmákon belül, koordináció nélkül foglalkozás-egészségügy furcsa módon a komplex rehabilitáció gondolatából és szabályozásából kimaradt Ami megvalósul, az egy szűk csoportra kerül alkalmazásra TÁMOP program komplex rehabilitáció kísérlete (résztvevők szolgáltatás és intézményfejlesztése ezzel párhuzamos, vagy későbbi) ÁFSZ rehab szolgáltatás fejlesztése Egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személyek számára rehabilitáció felajánlása és elősegítése - munkaügyi központok rehabilitációs eljárása( 2007-ben hatályon kívül helyezték) és rehabilitációs járadékosok programja ; rehab tanácsadás, mentorok alkalmazásának lehetősége jogszabály alapján; szolgáltatóhelyek(ric), akadálymentesítés(többelemű) civil jó gyakorlatok - élenjáró gyakorlatok, főáramba kerülési lehetőség nélkül; rendezett nyilvántartás és hozzáférhetőség hiányzik foglalkoztatási szakértői közreműködés a komplex rehabilitációban: a komplex rehabilitáció szükségességének, elemeinek felmérése, módszertan és hosszú távú megoldás prognózisa> módszertani fejlesztés lehetősége még nem dőlt el az orvosi és szociális modell mérkőzése Sajnálatos módon a szolgáltatásokat megelőzik a támogatások és azok is többségükben tartósak, és csoportos foglalkoztatást támogatnak, az érdemi rehabilitáció ellenösztönzött

4 4 4 Munkahelyek kötelességei a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben (pl egyenlő bánásmód követelménye(felvétel, előléptetés, továbbfoglalkoztatás), rehabilitációs hozzájárulás ) MT szabályának alanyi köre és végrehajtási szabályai hiányoznak( 8/1983-asEü-PM rendelet első 10 paragrafusa) Összegezve:a megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása nemzetközi kötelezettség, hazai alkotmányos és törvényi előírás, egyenlő bánásmód egyik fontos területe, egyéni, munkáltatói és nemzetgazdasági érdek 5. Minősítések, szakvéleményezések Hatáskör, illetékesség jogszabályban meghatározott!!! Munkahelyekkel szembeni követelmények teljesítésében szakvéleményezés joga:foglalkozás-egészségügyi alapellátás Álláskeresők és minden felnőttképzési hallgató szakmai alkalmassága, foglalkoztathatósága szakvéleményező a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely Súlyosan egészségkárosodott és /vagy inaktivitásba törekvő ( ellátást igénylő) emberek igényeinek szakvéleményezése és az aktivitásban tartás (rehabilitálhatóság) mérlegelése : OOSZI,ORSZI Bizottságai( 2008 január 1-től: komplex is) Részletesen: Rjtv 2. (1) E törvény hatálya kiterjed a) arra a személyre, aki rehabilitációs járadékot e törvény rendelkezései alapján igényel, b) a rehabilitációs járadékra jogosult Tbj. 4. -ának a) pontja szerinti foglalkoztatójára (a továbbiakban: foglalkoztató), így a vele szerződött foglalkozás-egészségügyi alapellátásra is c) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervre és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervre, d) a rehabilitációs szakértői szervre, e) az állami foglalkoztatási szervre, és f) az állami adóhatóságra.- általában a munkáltatóra, és a foglalkozás-egészségügyi orvosra, szakorvosra nem Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet feladat- és hatásköre Az Intézet - a szakértői bizottság döntése alapján - szakhatósági állásfoglalást ad ki a) a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás, b) a hozzátartozói nyugellátás, c) a baleseti járadék, d) a rehabilitációs járadék, e) a rokkantsági járadék, f) a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, g) a fogyatékossági támogatás, h) a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, i) a magasabb összegű családi pótlék, j) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, k) a bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei,

5 5 l) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához. (2) Az Intézet szakértői tevékenysége körében - a szakértői bizottság 11. (4) bekezdése szerinti döntése alapján - szakvéleményt ad a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásáról, b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához, Komplex minősítés a rehabilitációs járadékra orvosilag alkalmasnak ítélt %-os öek, illetve a rehabilitálhatónak minősülő 40-49%-os öek esetén előírt. A foglalkozás-egészségügy feladata, többek között, hogy a) kidolgozza a foglalkozási megbetegedések korai felismerésére alkalmas eljárásokat; b) meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos össz-megterhelését; c) a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetőségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségi alkalmasságát, és meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit; d)) a munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében meghatározza az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát; e) a munkavállalót a munkakör ellátására alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősítse, továbbá meghatározza, hogy milyen munkakörnyezetben, mely feltételek mellett alkalmas munkavégzésre; f) fokozott figyelmet fordítson a fiatalkorúak, a nők, a terhes nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésére munkavégzésük során; g) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját kezdeményezze, illetőleg abban részt vegyen. A munkaviszonnyal rendelkező egészségkárosodási pénzellátásért folyamodó, vagy felülvizsgálatra kötelezett személyek ügyében a foglalkozás egészségügyi alapellátás orvosa a kérelem mellékleteként adott munkahelyen történő foglalkoztatás lehetőségéről tájékoztatásra kötelezett.( Tévesen, mivel Ő jogszabályban előírt szerződött partnerként feladatkörében a munkáltató fele tartozik véleményt közölni, helyesen a munkáltatót a kockázatelemzéshez hasonlóan- munkavédelmi felelőssége keretében lehetne kötelezni a foglalkozás-egészségügyi orvos kötelező bevonásával.) A feladat az alapellátás orvosa számára a munkavállaló rehabilitációjában való közreműködésnek tekinthető. 6. Új irányelvek és a rá épülő komplex eljárás A komplex minősítés 4 számjegyű FEOR mélységéig jelöli meg a rehabilitáció irányát, a munkakör általános jellemzői alapján véleményez, csak a rehabilitációra alkalmasnak tartott legalább 40 %-os és legfeljebb 79 %-os egészségkárosodással rendelkező személyi körben (kimarad: enyhén, illetve súlyosan károsodott, ember)- nem teljes körű, Gyakran nem komplex eljárást is komplex vélemény követ. (Feltételek: időhiány, orvoshiány, szakmahiány, az új minősítés funkcióképességterhelhetőség megállapítását műszeres kontroll, kiegészítő diagnosztika nem segíti) De tudni kell: a rehabilitálhatóság mérlegelése szűkített keretek között történik A foglalkoztathatóság megállapítására szolgáló 46 készségpárból az ORSZI szakvélemény rehabilitációs melléklete csak 20 szempontot mérlegel, nincs lehetőség többek között a térlátás, az önálló közlekedés,a változó munkahely, a beszédkészség, az együttműködési készség és pl a finommozgás(ujjak használata)illetve a kezek használata mérlegelésére és minősítésére és akadályozott ezért a foglalkozások egészségügyi tényezői lemez használata

6 6 A szakhatósági állásfoglalás rehabilitációs melléklete útmutató a munkaügyi központnak A szakhatósági állásfoglalás nyugellátást és szociális ellátást alapoz meg, feltétele támogatásoknak 7. Munkahely számára egészségkárosodás szakhatósági állásfoglalásából, szakvéleményéből releváns: A szakhatósági állásfoglalás egészségkárosodás mértékére vonatkozó megállapítása, annak átmeneti, vagy végleges volta. Nincs jogalapja a sztereotip részmunkaidő, könnyű munka, eredeti foglalkozás hármas megjelölésnek és nincs alapja a nem komplex eljárásban kialakított rehabilitációs véleménynek ( foglalkozás gyakorlására vonatkozó megállapításnak) Az ORSZI konkrét panasz kapcsán közölte hogy a szak vélemény megjegyzés rovatában szereplő megállapítás csak javaslatként szerepel, így attól a munkáltató foglalkoztatás egészségügyi ellátást nyújtó orvosa saját vizsgálata és a betöltött munkakörre előírt foglalkoztathatósági feltételek konkrét ismeretében bármikor eltérhet. Ugyanígy értékelhető, ha foglalkoztathatóságra vonatkozó megállapítást tartalmaz a 40 % alatti és 80 % feletti egészségkárosodási vélemény. A jogszabályban megjelölt célcsoport rehabilitációs járadékos, illetve rendszeres szociális járadékos - esetében megfelelő rehabilitációs javaslat munkaköri csoport, vagy munkakör mélységű, szakirányt kijelölő, rehabilitációs szükségleteket meghatározó. A rehabilitációs járadékos munkavállaló rehabilitációjában nem a szakvélemény, hanem a munkaügyi központtal a rehabilitációs megállapodás előkészítése során kötött munkáltatói szerződés keretében, annak tartalma szerint működik közre a foglalkozás-egészségügy orvosa. A különféle minősítési kategóriákat l.táblázatban. Összefoglalva:A felvételre jelentkező, illetve munkaviszonyban álló egészségkárosodása alapján ellátásban részesülő dolgozó ellátás megállapítása érdekében történő vizsgálati eredménye a helyi viszonyok közti munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét, a munkavállaló megtapasztalt tényleges munkavégző képességét nem írhatja felül, nem értékelheti át. Arra munkaügyi intézkedést építeni jogszerűen nem lehet. A rehabilitációs intézkedést, ha szükséges a helyi feltételek között kell meghatározni. Budapest, 2010.november 17. Lechnerné Vadász Judit ny. szakmai tanácsadó, munkaügyi és rehabilitációs szakértő

7 7 Az ORSZI szakhatósági állásfoglalás lehetséges rehabilitációs megállapításai és a munkavállalót ennek alapján megillető kapcsolódó ellátási lehetőségek Öek Rehabilitálhatóság minősítése* Munkavállaló -40% Szakmai munkaképesség nem vizsgált Ellátásra nem jogosít(kivétel:baleseti járadék) Szakmai munkaképesség nem vizsgált Munkaviszony folyamatos fennállása esetén, jelentős keresetcsökkenés esete kivételével ellátás nem állapítható meg (korábban megállapított ellátása mellett dolgozhat) Ellátás: életkor szerint előírt szolgálati idő és más feltételek esetén rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 40-79% a)jelenlegi, vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörében rehabilitáció nélkül is foglalkoztatható b)képzettségének megfelelő munkakörben rehabilitáció Ellátásra nem jogosít nélkül foglalkoztatható -40 % Jelenlegi munkakörében, vagy tanult foglalkozásában, illetve más munkakörben, vagy foglalkozásban személyre szóló rehabilitációval foglalkoztatható E körre nincs előírva a szakmai munkaképesség vizsgálata % Jelenlegi, vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörében, illetve képzettségének megfelelő, más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban komplex(korábban:intézményes) rehabilitációja nem szükséges % a)jelenlegi, vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörében komplex rehabilitációval foglalkoztatható b)képzettségének megfelelő munkakörben komplex (korábban intézményes)rehabilitációval foglalkoztatható c)jelenlegi, vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörén kívüli, EGYÉB munkakörben komplex(korábban intézményes) rehabilitációval foglalkoztatható 50-79% Jelenlegi, vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörébe, illetve képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban komplex rehabilitációja nem javasolt Ellátásra nem jogosít és az Flt 41/A szerint foglalkoztatási kötelezettségbe nem számít be Ellátásra jogosít, de munkaviszony folyamatos fennállása esetén, jelentős kereset csökkenés esete kivételével ellátás nem állapítható meg (korábban megállapított ellátása mellett a munkavállaló dolgozhat) Ellátás: Életkor szerint előírt szolgálati időnek legalább a fele és más feltételek esetén rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék Ellátásra jogosít, de munkaviszony folyamatos fennállása esetén, jelentős kereset csökkenés esete kivételével ellátás nem állapítható meg (korábban megállapított ellátása mellett a munkavállaló dolgozhat) Ellátás: életkor szerint előírt szolgálati idő esetén rehabilitációs járadék a munkaügyi központtal történő együttműködési kötelezettséggel (ennek idejére munkajogi védelem) Munkáltató munkaügyi központ megkeresésére vállalhatja a rehabilitációban történő közreműködést Ellátásra jogosít, de munkaviszony folyamatos fennállása esetén, jelentős keresetcsökkenés esete kivételével ellátás nem állapítható meg (korábban megállapított ellátás mellett a munkavállaló dolgozhat) Ellátás: életkor szerint előírt szolgálati idő és más feltételek esetén rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj * A rehabilitációs hozzájárulás, illetve a foglalkoztatás támogatása szempontjából közömbös, hogy a munkavállaló adott károsodás esetén ellátásban részesül-e, vagy sem Az egészségkárosodási ellátások folyósítása melletti engedélyezett kereseti feltételek a honlapon megtalálhatóak. Legfontosabb jogszabályok 1997 évi LXXXI tv a társadalombiztosítási nyugellátásról; 2007 évi LXXXIV.tv a rehabilitációs járadékról; 1992.évi XXII.tv a munka Törvénykönyvéről; 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól; 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról; 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS 2007 2 A megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeiben Rehabilitáció: A rehabilitáció olyan

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Héthelyi Attila Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XI. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

Munkaadók akkreditációja

Munkaadók akkreditációja Munkaadók akkreditációja Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 1. Az akkreditációs rendszer kialakulásának előzményei a rehabilitációs foglalkoztatásban

Részletesebben