Tantárgyi program a. tantárgyhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi program a. tantárgyhoz"

Átírás

1 KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tantárgyi program a Közigazgatási Urbanisztika II. tantárgyhoz

2 1. A tantárgy kódja: 5SZ09NKO02B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási urbanisztika II. (Településüzemeltetés) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Urbanism for Public Administration II (Urban Management) 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Igazgatásszervező 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 5.1. félévi össz óraszám: 15 * (2 előadás+2 gyakorlat) nappali, 4*2 előadás levelező tagozaton 5.2. heti óraszám : 2 +2 nappali tagozaton 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 3. félév levelező tagozaton; 2. félév nappali tagozaton 8. Tárgy órarendi helye: péntek (nappali előadás), szemináatriumok és levelező előadásokat a TO határozza meg 9. Az oktatás nyelve: magyar 10. Előtanulmányi kötelezettségek: Közigazgatási urbanisztika I. (Településtan) 11. A tantárgy típusa: kötelező 12. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási Intézet 13. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Buskó Tibor László PhD, adjunktus 14. A tantárgy oktatói: Buskó Tibor László, Jószai Attila, Tózsa István 15. A tantárgy szakmai tartalma: A közigazgatási urbanisztika a településtudománynak egy speciális megközelítése és tantárgyi területe. Létét és önálló tantárgyként való oktatását a magyar önkormányzati rendszer sajátosságai teszik különösen indokolttá. Azzal ugyanis, hogy a rendszerváltás után a települési önkormányzatok váltak a helyi hatalomgyakorlás súlypontjaivá, szükségesnek tűnik, hogy a település fogalmát, illetve a település működését a közigazgatásban betöltött szerepén keresztül tegyük még érthetőbbé. A közigazgatási urbanisztika két részre, településtanra és településüzemeltetésre osztható. A tantárgy a Közigazgatási Urbanisztika I. (Településtan) tantárgy folytatásaként a településüzemeltetés fogalmát és tartalmát igyekszik megvilágítani. Maga a településüzemeltetés a települési ügyeken belül a helyi közszolgáltatások szervezésével, vagy másképpen: a települési infrastruktúra működtetésével azonosítható. Ennek megfelelően a tananyag tartalmazza a helyi közszolgáltatások fogalmát, a helyi közszolgáltatás-szervezés főbb problémáit, s az úgynevezett települési infrastruktúra meghatározását. A települési infrastruktúra egyes szektorait a települési önkormányzatok feladatain keresztül, egyfajta szervezéstani szempontból mutatjuk be, kitekintéssel a településszinttel kapcsolatba hozható nem önkormányzati közigazgatási feladatokra és közszolgáltatásokra. Így a hallgatók megismerkednek az anyagi és a nem anyagi jellegű infrastruktúra egyes szektoraival is, úgymint az ingatlan- és lakásgazdálkodással, a különféle infrastrukturális hálózatokkal, a vízgazdálkodással, a környezetvédelemmel, valamint az egészségügyi, szociális és művelődési szolgáltatásokra és ellátással. 16. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Előadás No.1-2. /Buskó Tibor László/: A településüzemeltetés fogalma és helye a települési ügyek között I. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No.3-4. /Buskó Tibor László/: A településüzemeltetés fogalma és helye a települési ügyek között II. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No.3-4.

3 16.3. Előadás No.5-6. /Buskó Tibor László/: Az infrstruktúra fogalma, az infrastruktúrafejlesztés főbb problémái + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No.7-8. /Buskó Tibor László/: A települési infrastruktúra + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Ingatlan és lakáspolitika a településeken + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Infrastrukturális hálózatok (elektromos energia, gázés távhőszolgáltatás, közlekedés és távközlés) a településeken + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: A településüzemeltetés fogalma és helye a települési ügyek között I. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Vízgazdálkodás a településeken + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: A települési környezet és védelme I. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: A települési környezet és védelme II. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Egészségügyi ellátás a településeken + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Szociális ellátás a településeken I. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Szociális ellátás a településeken II. + ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Család- és gyermekvédelem a településeken+ ehhez kapcsolódó Gyakorlat No Előadás No /Buskó Tibor László/: Művelődési szolgáltatások és ellátás a településeken+ ehhez kapcsolódó Gyakorlat No levelező tagozaton mindez 4 két órás előadásba tömörítve 17. Kompetenciák leírása: Tantárgyunk a Közigazgatási Urbanisztika I. tantárgy folytatásaként a településüzemeltetés elméletébe és gyakorlatába kívánja bevezetni a hallgatókat. Mindez természetesen nem merül ki az előadás/tankönyv anyagának mechanikus reprodukciójában. Az Igazgatásszervező Alapképzési Szak profiljának megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a szemeszter végére a hallgató önállóan tudjon tájékozódni a településüzemeltetéssel kapcsolatos problémák területén, illetve tudjon saját véleményt/megoldási javaslatokat megfogalmazni ezekkel kapcsolatban. Az efféle készségek kialakításához nappali tagozaton a szemináriumi foglalkozások is segítséget nyújthatnak. 18. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Csak nappali tagozaton: rendszeres és akítv részvétel a szemináriumi foglalkozásokon Csak nappali tagozaton: két zárthelyi dolgozat legalább megfelelt (33%) minősítésű megírása. A számonkérés anyagát a szemináriumon olvasott cikkek, illetve a szemináriumokon elhangzottak adják, amelyek nem egyenlőek az előadásokon elhangzottakkal, de kiegészítik azt. 19. Az értékelés módszere: A félév szóbeli alapvizsgával zárul, amely a Közigazgatási urbanisztika I. és a Közigazgatási urbanisztika II. tantárgyak anyagát öleli fel.

4 20. Vizsgakövetelmények: Az előadásokon elhangzottak, illetve a kötelező irodalom ismerete. A jeles alapvizsgához szükség lehet valamely téma behatóbb ismeretére is, amelyhez az ajánlott irodalom ad tájékoztatást. 21. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: - Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Aula Kiadó, Budapest (Tankönyv) - Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Tankönyv. Dialóg-Campus, Bp Hofman István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése: az elmélet és a gyakorlat tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Ajánlott irodalom: - Abonyiné P. J. (2006): Az infrastruktúra elemeinek változó szerepe a területi fejlődésben Magyarországon. Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. - Abonyiné P. J. (2007): Infrastruktúra. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs.. - Barzó Tímea (2007): Praxisjog. Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban. Medicina Kiadó, Budapest. - Balázs Péter Feith Helga Sztrillich András (2008): Igazgatás az egészségügyben. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Igazgatási Kar, Budapest. - Buday-Sántha Attila (2009): Környezetgazdálkodás. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs. - Csapóné Felleg Á. (2001): Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv. Magyarországi Zöld Kereszt, Budapest. - Hegedüs J. (2006): Lakáspolitika és lakáspiac a közpolitika korlátai. Esély. No o. - Horváth M. T. (2002): Helyi közszolgáltások szervezése. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest- Pécs. - Horváth M. T. (2005): Közmenedzsment. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs. - Jószainé Párkányi I. (2007): Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás. Mezőgazda, Budapest. - Kovács K. Somlyódyné Pfeil E. szerk (2008): Függőben: közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK, Budapest. - Kőszegfalvi Gy. (1990): Települési infrastruktúra. Akadémiai Kiadó, Budapest. - Krémer B. (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest. - Málnássy A. (2010): Távhőszolgáltatás Magyarországon. ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Budapest. - Moser M. Pálmai Gy. (2006): A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest - Pálné Kovács I. (2008): Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs. - Polónyi I. (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Váradi L. (2009): A művelődésigazgatás kézikönyve. HVG Orac Lap és Könyvkiadó Kft, Budapest. - Vermes L. szerk. (1997): Vízgazdálkodás. SzakTudás Kiadó Ház, Budapest. - Vermes L. (2005): Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, Mezőgazda Kiadó, Budapest. - Vince P. (2008): Átalakuló szabályozás a villamosenergia-szolgáltatásban. In:Valentiny P. Kiss L. F. szerk.: Verseny és szabályozás MTA KTI, Budapest o. - Vince P. (2009): Modellváltás a földgázellátásban. In: Valentiny P. Kiss L. F. (szerk.): Verseny és szabályozás MTA KTI, Budapest o.

5 Ajánlott szakfolyóiratok: - Jegyző és Közigazgatás - Új Magyar Közigazgatás - Közszolgálat - Önkormányzat - Comitatus Vizsgatételek A településügy fogalma, stratégiai és operatív komponensei A település mint rendszer A helyi közszolgáltatások fogalma, csoportosítása A helyi közszolgáltatások szervezésének gazdasági alapjai Az interaktív önkormányzat modellje ( a papírsárkány-séma ) Közszolgáltatások ellátása magánszervezetek által Az integrációs modell irányába tett fő lépések a 2010-es kormányváltás után Közjavak, díjfizetéses javak, magánjavak és a közszolgáltatások Az infrastruktúra fogalomtörténete, definíciója Az infrastruktúra felosztása 11.Hirschman elmélete az infrastruktúrafejlesztésről A települési infrastruktúra definíciója, a definíció főbb problémái A települési infrastruktúra nyolc szektora A telekpolitika főbb elemei a településeken Az építési tevékenység szabályozásának főbb elemei a településeken Kormányzati szintű lakáspolitikák az ezredforduló után Az önkormányzati bérlakásszektor alakulása a rendszerváltás után Az egyetemes szolgáltatás a villamosenergia- és a gázszolgáltatás példáján Távhőszolgáltatás a településeken A helyi közutak fenntartása és a települések A parkolás biztosítása és a települések A tömegközlekedés biztosítása és a települések Az egyetemes postai szolgáltatás és a települések A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a települések Az ár- és belvízvédekezés főbb problémái a településeken Vízitársulatok vs. víziközmű társulatok A Települési Környezetvédelmi Program A Települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás A zöldfelület fogalma, szerepe, típusai A zöldterület fogalma, típusai, a zöldterületekhez tartozó követelmények Köztisztasági vs. településtisztasági szolgáltatások a településeken Az új hulladékgazdálkodási törvény és a települések A kéményseprő-ipari közszolgáltatás céljai, tartalma Kegyeleti közszolgáltatások vs. temetkezési szolgáltatások A praxisjog gyakorlásának főbb sajátosságai A vállalkozó háziorvosok finanszírozása Háziorvosi körzetek vs. a fogorvosi alapellátás körzetei Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

6 Az iskola-egészségügyi ellátás A szociálpolitika célja és alrendszerei Az aktív korúak ellátása A pénzbeli szociális ellátások felsorolása/meghatározása A természetben nyújtott szociális ellátások felsorolása/ meghatározása A szociális szolgáltatások felsorolása/ meghatározása A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások felsorolása/ meghatározása A gyermekvédelmi szolgáltatások felsorolása/ meghatározása A köznevelés szervezésének aktuális problémái és a települések A közművelődés támogatásával kapcsolatos települési önkormányzati feladatok A nyilvános könyvtári ellátás és a települések Budapest, december 15. Buskó Tibor László PhD. tantárgyfelelős

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB52 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Alkalmazott termékazonosítási ismeret 3. A tantárgy

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2014/2015. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG III. Neptun kódja: 30703 (30703M) Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar KÉPZÉSI PROGRAM. Közigazgatás-szervező alapképzési szak általános igazgatási szakirány

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar KÉPZÉSI PROGRAM. Közigazgatás-szervező alapképzési szak általános igazgatási szakirány Óbudai Egyetem KÉPZÉSI PROGRAM Közigazgatás-szervező alapképzési szak általános igazgatási szakirány Székesfehérvár, 2014. szeptember 1. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI SZAKIRÁNY

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismeretek... 3 2. Katonai üzemeltetés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

MA helyi szociálpolitika modul

MA helyi szociálpolitika modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (45) MA-HSZP MA helyi szociálpolitika modul A modul (és a vele párhuzamos szakirányú továbbképzési szak) azon szakemberek számára

Részletesebben

Tartalomjegyzék A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE ÉS MELLÉKLETEI... 3

Tartalomjegyzék A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE ÉS MELLÉKLETEI... 3 Tartalomjegyzék A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE ÉS MELLÉKLETEI... 3 1. számú melléklet: Az NKE Közigazgatás-tudományi Karának új intézményi struktúrája 25 2. sz. melléklet: az NKE Közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Egyenlőtlen növekedési elmélet

Egyenlőtlen növekedési elmélet Egyenlőtlen növekedési elmélet Albert Otto Hirschmann közgazdász elmélete Kiindulópont: Állami infrastrukturális beruházások olyan alapvető beruházások, amelyek a mezőgazdasági, ipari és tercier tőkéhez

Részletesebben

Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ JOGFL0101K Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Részletesebben

Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve nappali képzés

Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve nappali képzés Jogi felsőoktatási szakképzés mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY AJ JOGFN0101K Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

MA tér és társadalom modul

MA tér és társadalom modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (43) MA-VTT MA tér és társadalom modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai Tantárgy kódja. Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai Tantárgy kódja. Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja A szociális professzió alapjai SPB1121 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 - Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár A hallgatók megismerkednek a szociális munka

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Alternatív energetikai szak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÉRELEM SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS INDÍTÁSÁRA KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2012. TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP 2 Az adatlap mellékletei A/1. A Szenátus támogató véleménye

Részletesebben