TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék"

Átírás

1 TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III. szem. Heti óraszám nappali tagozaton: 1 Féléves óraszám levelező tagozaton: 13 Létszámkeret: 200 Kódja: I302 E Tárgy jellege: előadás Előfeltétele: I301 E Meghirdetés: tavaszi félévre Oktatás nyelve: magyar Számonkérés módja: alapvizsga Tárgyat gondozó tanszék: Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tárgyjegyző neve, beosztása: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető A tárgy további oktatói, beosztásuk: Dr. Balla Zsuzsa egyetemi tanársegéd Dr. Csűrös Gabriella egyetemi tanársegéd Dr. Szilágyi Bernadett egyetemi tanársegéd Dr. Varga Judit egyetemi tanársegéd Dr. Nagy Emília egyetemi óraadó A tárgy célja: A tárgy oktatásának célja a közösségi pénzügyi döntések alapjául szolgáló makrogazdasági, közpolitikai és közjogi összefüggések bemutatása. A félévben az adójog keretében a fő adónemek bemutatására kerül sor (közülük a személyi jövedelemadó részletesebben); valamint a bankjog és a pénzügyi szabályozás intézményrendszerével ismerkednek meg a hallgatók. A hatályos joganyagot rendszerező módon tekintjük át, beágyazva a közbevételek és a pénzügyi szabályozás eszközrendszere alkalmazásának elméleti összefüggéseibe. A tárgyhoz kötelezően választható tárgy (szeminárium) kapcsolódik Tárgy neve: Államháztartástan gyakorlat 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ ETR kódja: I401G Helye a mintatantervben: IV. félév Tárgy jellege: gyakorlat Tárgy besorolása: kötelezően választható Előfeltétele: TF I401E Kreditértéke: 1 Meghirdetés: a tavaszi félévben Heti óraszám nappali tagozaton: 2 Oktatás nyelve: magyar Féléves óraszám levelező tagozaton: 2 Létszámkeret: max. 20 fő Számonkérés módja: gyakolati jegy Tárgyat gondozó tanszék: Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tárgyjegyző neve, beosztása: Dr. Horváth M. Tamás, tszv. egyetemi tanár A tárgy további oktatói, beosztásuk: Dr. Balla Zsuzsa, egyetemi tanársegéd Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi tanársegéd Dr. Szilágyi Bernadett egyetemi tanársegéd Dr. Varga Judit egyetemi tanársegéd Dr. Nagy Emília egyetemi óraadó Számonkérés módja: A szeminárium teljesítése a főtárgyból tett vizsga előfeltétele-e: IGEN

2 II. Részletes tematika (ea) NAPPALI (Kéthetente) 1. Adójogi alapok, adótényállás Az adózás rendje I. (jogkövetési szakasz; adókötelezettségek) 2. Az adózás rendje II. (adóigazgatási eljárás) Az adók rendszere. Jövedelemadók ált. 3. A személyi jövedelemadó rendszere 4. A bankrendszer 5.A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete 6. EU monetáris politikája, 7. Az EU költségvetési politikája Részletes tematika (gyak.): 1. Adójogi alapok. Az adózás társadalompolitikai, jogi alapelvei 2. A helyi adók elemzése tényállási elemenként 3. Az adózás rendje: az adózás szereplői 4. Az adózás rendje: az adóeljárás 1. (Art, Ket összehasonlítása; adó-megállapítási módok, jogkövetési és ellenőrzési szakasz) 5. Az adóeljárás 2. (A hatósági eljárás, végrehajtási eljárás, adójogi szankciók rendszere). 6. Jövedelemadók. A személyi jövedelemadó jellemzői. 7. A személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek, különadózó jövedelmek, mentességek, kedvezmények-cafeteria) 8. A személyi jövedelemadó számítása (példamegoldások) 9. Illetékek rendszere 10. A pénzügyi intézményrendszer joga (Pénzintézeti rendszerek, központi bankok, MNB); EKB, az Európai Monetáris Unió 11. A pénzügyi piacok jogi szabályozásának alapjai; intézményrendszer, felügyelet, 12. Az Európai Unió költségvetési politikája I. 13. Az Európai Unió költségvetési politikája II. 14. Alapvizsgára felkészülés, problémák, kérdések átbeszélése Értékelés

3 LEVELEZŐ Részletes tematika (ea.): 1. Adójogi alapok, adótényállás Az adózás rendje I. (jogkövetési szakasz; adókötelezettségek) 2. Az adózás rendje II. (adóigazgatási eljárás) Az adók rendszere. Jövedelemadók ált. 3. A személyi jövedelemadó rendszere jellemzése 4. A bankrendszer 5. A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete 6. EU monetáris politika, költségvetési politika Részletes tematika (gyak.): Levelező tagozaton a gyakorlati feladatok megoldása a tanszéki honlap feladatközpontrendszerén keresztül történik. Ezen túlmenően, zárthelyi megírására személyi jövedelemadó példák megoldása útján kerül sor. III. Követelményrendszer (zh, számonkérés módja) Előadás Gyakorlat A tanórákon a részvétel a tananyag elsajátítása érdekében kötelező. Aki kettőnél több, de négy alkalomnál kevesebbet hiányzott, az a teljes anyagból legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében az aláírás megszerzése érdekében beszámolni köteles a féléves anyagból. Amennyiben egy hallgató öt vagy annál több foglalkozáson nem vesz részt, beszámolóval nem pótolhatja az aláírást, hanem az indexébe/neptunba a Nem teljesítette bejegyzést kell bevezetni. A kedvezményes tanulmányi/vizsga rendben tanuló hallgatóknak abban az esetben nem kell a foglalkozásokon részt venni, ha a képzési terv alapján a gyakorlat-vezetővel, levelező tagozatosok a levelezős kurzus felelősével a kedvezményes tanrendjük engedélyezését követően haladéktalanul egyeztetik tanulmányi rendjüket és a tárgy elsajátítását bizonyító konzultációt és beszámolót vállalnak. A vizsgára bocsátás feltétele az előadások látogatása, valamint a gyakorlati jegy megszerzése. Az előadáson nyújtott aktivitás a vizsgán kerül beszámításra. A gyakorlat aláírása és a gyakorlati jegy megszerzése egyik feltétele, hogy a zárthelyi dolgozat eredménye a 60%-ot érje el. Amennyiben a hallgató ezt nem teljesíti, akkor 1. pótlásra (zh anyaga bővülve az addig tárgyalt, megadott anyagrésszel), ennek sikertelensége esetén 2. pótlásra (=beszámoló a féléves anyagból) van lehetősége.

4 Vizsgakövetelmény: a félév szóbeli alapvizsgával zárul, értékelése ötfokozatú Másik feltétele, hogy a gyakorlatról kettőnél többet nem hiányzott. Számonkérés: a félév a szemináriumi munka ötfokozatú értékelésével zárul (gyakorlati jegy). Nappali tagozaton: a foglalkozásokon nyújtott aktivitás és a kijelölt feladatok eredményes teljesítése beszámításra kerül. Levelező tagozaton: a zárthelyi dolgozat eredménye a szemináriumi munka eredménye. A számonkérés a hivatkozott tankönyvek, jegyzetek; az előadásokon, illetve gyakorlatokon elhangzott, kijelölt anyag és a megjelölt jogszabályok alapján történik. IV. Felmentési feltételek a) az utolsó tanév, amelyben történő teljesítés még elfogadható: Indoka jogszabály-változások, tematikai változás. b) a következő intézmények hasonló tárgyai fogadhatók el: A társkarokon oktatott tárgyak közül, amelyiknek megfeleltethető: a) elnevezés: Pénzügyi jog II., Államháztartástan II. b) társintézmények: minden jogi kar, igazgatásszervező szak Más karokon szerzett diplomák: a) közgazdaságtudományi karok, pénzügyi és számviteli főiskolai karok, államigazgatási kar b) párhuzamos képzés esetén: pénzügyi jog, államháztartástan, illetve pénzügytan tárgyakból tett szigorlat, illetve két szemeszter hallgatása és sikeres vizsgák Egyéb szempontok: V. Tananyag, szakirodalom Az írásos tananyag a következőkből kerül kijelölésre: Simon István (szerk): Pénzügyi jog II. Budapest: Osiris, Simon István (szerk.): Pénzügyi jog I. Budapest: Osiris, Nemec, Juraj és Wright, Glen (szerk.) Közösségi pénzügyek. Elmélet és gyakorlat a közép-európai átmenetben. Budapest: Aula, A tananyag részét képezik az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak. Ajánlott szakirodalom: Zsugyel János (szerk.): A közpénzügyek nagy kézikönyve. Budapest: Complex, Vigvári András: Közpénzügyeink. Budapest: KJK-KERSZÖV, Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár

5 tanszékvezető

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR II. Tanulmányi ügyek 2011 Tanulmányi ügyek A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) kell alkalmazni régi és új képzéses,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 2. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben