Helyi gazdaságfejlesztés projekt összefoglaló és tanulságok (munkaanyag)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi gazdaságfejlesztés projekt összefoglaló és tanulságok (munkaanyag)"

Átírás

1 Helyi gazdaságfejlesztés projekt összefoglaló és tanulságok (munkaanyag) Vezetıi összefoglaló Mit értünk helyi gazdaság alatt? Helyi gazdaságfejlesztési projektnek tartjuk azon kezdeményezéseket, amelyek a helyi társadalom (helyi közösségek: egymással közvetlen gazdasági tranzakcióban lévı egyének) humán, gazdasági és környezeti erıforrásainak mobilizálásával kívánnak javítani az érintettek gazdasági helyzetén, illetve amelyek a helyi szereplık együttmőködésén alapulnak. A helyi gazdaságfejlesztés célja az adott mikrorégió gazdasági növekedésének és integrációjának elısegítése, többféle eszköz együttes alkalmazásával. Milyen tanulságokkal szolgált a projekt? A nemzetközi és hazai szakirodalom igen hasonló tanulságokkal szolgál a helyi gazdaságfejlesztési projektek tervezését és végrehajtását tekintve. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze röviden, majd külön kiemeljük a jelen projekt keretében vizsgált esettanulmányok által is megerısített megállapításokat. 1. Nincs egy recept, egy univerzálisan alkalmazható stratégia a térségi fejlıdés beindítására, serkentésére. (Gwen 2004, OECD 2003, 2009) 2. A megfelelı helyi fejlesztési stratégia kialakításának egyik fontos feltétele a helyi adottságok és kapacitások felmérése, alapos elemzése, a helyi adottságokra és tényezıkre szabott projektek kialakítása. (BI 2011, Gwen 2004, OECD 2003, 2009, 2012) 3. Magyarországon nehéz az összetett, több beavatkozási eszközre támaszkodó helyi fejlesztési projekt finanszírozása. Ennek oka a hazai költségvetési források szőkössége, az elérhetı források (lásd EU társfinanszírozott OP források) rugalmatlansága, illetve a különbözı ágazati programok közötti nehéz átjárhatóság. (AA et al 2012, BI 2012, Pannon et al 2011, OSI MtM-KAI 2011) 4. A helyi közösség (kiemelten a roma lakosok) bevonása/részvétele nélkül az ilyen típusú beavatkozások megfelelısége megkérdıjelezhetı, fenntarhatóságuk nem garantált. (AA2001, BI 2011, EC 2012, Gwen 2004, OECD 2003, OECD 2012). 5. A helyi szereplıket már a tervezési fázisba be kell vonni, utólagosan ez nem pótolható. Mindezt a központi programok tervezésével és szakpolitikai keretek kialakításával összhangban kell megvalósítani. (BI 2011, EC 2012, Pannon et al 2011) 6. Érdemes a helyi szereplıkkel való együttmőködés során a civil szerepelık tapasztalatára és kapacitásaira is hagyatkozni. Ez különösen igaz a hátrányos helyzető elmaradott térségekben, ahol a civil szereplık megítélése kedvezıbb, míg a kormányzati szervek/ügynökségekkel szembeni várakozások inkább negatívak (EC 2012) 7. Az elérhetı (EU társfinanszírozott) pályázati források, az ezek mögötti támogatások pályázati tartalma, a pályázati kiírások idızítése jellemzıen nincs vagy nagyon kis mértékben van összehangolva. Ezeket a forrásokat lefölözik, és így nem jutnak el a legelmaradottabb térségekben érintettekhez, vagy ha igen, akkor sem a külsı forrásokat/eszközöket leginkább igénylı, hátrányos helyzető célcsoportokhoz (OSF MtM-KAI 2011, TASZ 2010, PWC-KPMG 2006) 8. A helyi szinten megvalósuló projektek ideális esetben illeszkednek a központi fejlesztéspolitikai programokhoz, a támogatási rendszeren keresztül a kormányzati szakpolitikákhoz és azok céljaihoz, illetve fordítva is igaz ez a reláció. A helyi kezdeményezések nem lesznek fenntarthatóak, amennyiben a központi szakpolitikai intézkedések nincsenek összhangban ezekkel a fejlesztésekkel, ha az egyes ágazati intékedések ellenében hatnak a helyben megfogalmazott céloknak, az egyéni motivációknak (a teljesség igénye nélkül - lásd például munkaerı-piaci és szociális 1

2 segélyek/járulékok ellenösztönzı hatása, minimálbér emelés munkaerıpiaci kiszorító hatása, hátrányos helyzető csoportok foglalkoztatását nehezítı adó-, járulék- és adminisztratív terhek az üzleti szektorban; errıl részletesebben BI 2011, OECD 2003). Milyen következtetéseket vonhatunk le? A jelen projekt keretében áttekintett helyi gazdaságfejlesztési projektek számosságuknál fogva nem szolgálnak módszertanilag védhetı következtetésekkel a helyi gazdaságfejlesztés garantált eredményességére, hatásosságára vonatkozóan, azonban jól szemléltetik néhány tényezı kulcsfontosságú szerepét, illetve jól demonstrálnak néhány, a szakirodalomban is visszaköszönı megállapítást. Minden esetben azonosítható a tényezık azon köre, melyek megléte minimálisan szükséges a termelı/szolgáltató gazdasági tevékenységek beindításához, a gazdasági hálózatokhoz való csatlakozáshoz. Ezen tényezık legyen szó a humán vagy a fizikai tıkérıl, vagy éppen közösségi javakról, közszolgáltatásokról fejlesztése összetett eszköztár alkalmazását kívánja meg, mint például, a helyi közösség építését, helyi vezetı ( hıs ) támogatását, a piaci információk és üzleti szolgáltatások közvetítését, a helyi közösségi közlekedési szolgáltatások kiépítését. Ezzel egyidejőleg szükséges pénzbeli támogatásban részesíteni az infrastruktúra fejlesztését, és/ vagy az üzleti beruházások megvalósítását.. (Bármelyik tényezı megléte, vagy annak elérhetısége hiányában nem lendíthetı át az adott település/közösség egy olyan fejlıdési szakaszba, melyben már külsı támogatás nélkül is folytatni tudják megkezdett vállalkozásaikat, tevékenységüket. Ugyanakkor ilyen összetett beavatkozások csak minium közép távon, azaz 3-5 éven belül valósíthatók meg eredményesen. (AA et al 2012, BI 2011, EC 2012, OSF MtM-Kai 2011) A hátrányos helyzető települések esetében az is nagy elırelépés, eredmény az elsı fázisban, ha 1) a korábban passzív egyének és közösségek aktivizálódnak, s ezzel fejleszthetıvé, kezelhetı célcsoporttá válnak, 2) jövedelem-generáló kezdeményezések indulnak, amelyek azonban a várható projketidıtartamon, 1-2 éven belül még nem versenyképesek (lásd Besence, Komlóska) A fenntarthatóság szükséges feltétele a helyi közösség önkéntes részvétele ( bevonódása ) a tervezésbe és a végrehajtásba, azok mindegyik fázisába: helyi erıforrások felmérése és aktivizálása, a gazdaságossági számítás (üzleti terv) készítése; humán- és infrastrukturális erıforrások fejlesztése. Javasolt programelemnek tekinthetı az integráció (külsı gazdasági, termelési és-vagy értékesítési kapcsolatok) erısítése, a jövedelemgeneráláson, foglalkoztatáson túlmutató szociális fejlesztés, szolgáltatások nyújtása. (Pl. Belecska) Az egyedi fejlesztések fenntarthatóságát azonban még az elızıekben felsorolt feltételek együttes teljesülése sem tudja garantálni, azaz mindig azonosítható lesz egy-egy, további olyan tényezı, mely a helyi fejlıdési pályán való maradást segíteni tudná, azonban nem adott, vagy nehezen elérhetı (pl. árufelvevık/értékesítési piac bıvítése elérhetı földrajzi közelségben lásd besencei eset; helyi szolgáltatás reklámozásának/célzott marketingjének hiánya a potenciális, földrajzilag távolabb esı vásárlói körben lásd Kisvejke) Végül, de nem utolsó sorban, jelen projekt tapasztalatai is megerısítik, hogy olyan településeken/közösségekben, amely minden szempontból elmaradott és jelentıs hátrányt szenvedett, igen nehéz támogatás nélkül, akár csak közép távon együttmőködést és helyi ráfordításokat igénylı projektek beindítani. 2

3 Esettanulmányok összefoglalása Bevezetı Az utóbbi két évtizedben Magyarországon igen alacsony szinten stabilizálódott a foglalkoztatottsági ráta (2012. június-augusztusában a évesek 51,1%-a). Ezzel párhuzamosan hirtelen megnövekedett a munkanélküliek aránya, ami az ezredforduló környékén tapasztalt átmeneti javulást követıen 2008 második fele óta újra megnövekedett (2012. július-augusztusában 10,4%). Ráadásul a folyamat együtt járt a területi egyenlıtlenségek fokozódásával. Az a tény, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben földrajzilag messze nem kiegyenlített gazdasági fejlıdés figyelhetı meg, jelentıs kihívás a vidéki térségek foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából, és ezt csak nehezíti a közszolgáltatások ugyancsak nem egyenlı esélyő elérhetısége (lásd tömegközlekedés, orvosi/ védınıi szolgáltatás, munkaügyi kirendeltségek, szak- és továbbképzési szolgáltatók földrajzi elérhetısége, BI 2011). Sajnálatos módon az utóbbi bı két évtized kormányzatainak politikái nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és így napjainkra az elmaradott térségekben jelentısen visszaszorult a helyi foglalkoztatás. Általánossá vált, hogy a kevés foglalkoztatott nagyobb része sem helyben dolgozik, mivel ezen elmaradott térségekben fekvı településeken helyben nincs munkalehetıség. Ennek következtében a viszonylag kevés foglalkoztatott is többnyire naponta ingázik, és az így elérhetı munkahelyek lététıl függ akár egy egész család megélhetése. Ráadásul mindezzel párhuzamosan az ingázás költségei jelentısen növekedtek, és a napi ingázás is csak kis távolságon belül kifizetıdı (Kertesi G. 2000, Köllı J. 1997). Az ingázások következtében a lokális foglalkoztatás a településállomány jelentıs részében szinte teljesen megszőnt, vagy legalábbis szürkült / marginalizálódott. Mindez a mezıgazdasági termelés struktúrájának átalakulásával, valamint a birtokszerkezet kedvezıtlen irányú reformjával egyrészt a helyben élık mentális állapotát is roncsolta, másrészt pedig a kultúrtáj karbantartásának a lehetıségeit is rontotta. Az elmaradott térségekben élı lakosság vállalkozási aktivitása igen alacsony, és meglehetısen kevés ismerettel rendelkezik az önfoglalkoztatásról, a vállalkozás-alapításról (BI 2012b). Ráadásul az utóbbi évtizedekben a helyi közösségek összetartó ereje jelentıs mértékben csökkent. (Utasi Á. 2012) E tényezık, kiegészülve a tıkehiánnyal, tovább nehezítik a falvakban és kisvárosokban a helyi foglakoztatás javítását. A vállalkozási aktivitás nagyfokú hiányát mutatja, hogy Magyarországon még a mikrohitelezés (Grameen-modell, CAF stb.) is csak gyerekcipıben jár, és igen lassan terjed (BI 2012, Béres T. 2011, Hırich B Szabó Á. Szegı D. 2009). Jelen projekt arra irányult, hogy hangsúlyozottan nem reprezentatív szándékkal feltárjon olyan kezdeményezéseket, melyek tanulságos/jó példákkal szolgálhatnak helyi gazdaság ösztönzésre, helyi foglalkoztatást erısítı vállalkozói tevékenységekre. Vizsgálati céljaink voltak: kulcstényezık feltérképezése helyi gazdasági kezdeményezések esetében, mozgatórugók és meghatározó szereplık azonosítása, kormányzati és civil(?) támogatások szerepének vizsgálata, ezek hozzáadott értékének feltárása. A projekt fogalmi kerete A hazai irodalomban számos kifejezést találunk, melyek a helyi gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódnak (helyi gazdaság, szociális gazdaság, szociális vállalkozás, közösségi vállalkozás, közösségi kezdeményezéső gazdaságfejlesztés, stb.). Jelen kutatásban a nemzetközileg is elfogadott fogalmakra támaszkodtunk. Tesszük ezt azok egyértelmősége és összehasonlíthatósága miatt. 3

4 Az OECD (2009) értelmezésében a helyi gazdaság tárgyalása csak együtt lehetséges a helyben megvalósuló kezdeményezések és a (kormányzati) szabályozók elemzésével. A helyi gazdaság fı feladata a globális gazdasági válság okozta egyre magasabb munkanélküliség kezelése, a helyi erıforrások és kormányzati intézkedések összehangolásával. A meghatározás legfontosabb elemei: a mobilizálás, azaz a már meglévı erıforrások kiaknázása, illetve a helyi szereplık együttmőködésének ösztönzése. A helyi gazdaság ösztönzi és (jobb esetben) erısíti a különbözı típusú helyi szereplık (kormányzati-intézményi, üzleti, civil) együttmőködését. Fontos továbbá, hogy a helyi gazdaság körébe csak összetett, azaz pl. képzéseket, munkahelyteremtést, szociális segítı programokat együttesen tartalmazó kezdeményezések tartozhatnak. Ezzel megegyezı értelmezést használnak Gwen és szerzıtársai (2004) is a Világbank gyakorlatát követve. İk a helyi kapacitások fejlesztésével és a helyi szereplık többoldalú (lásd magánszektorbelikormányzati-civil) együttmőködésével jellemzik a helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekteket, melyeknek világos célja az érintett (kis)térség gazdasági potenciáljának és beágyazottságának javítása, a gazdasági növekedés beindítása. Az általunk citált meghatározásokat a magunk részérıl annyiban módosítanánk, hogy hangsúlyozzuk a helyi foglalkoztatás serkentését, ugyanakkor egyetértünk a helyi szereplık együttmőködésének szükségességével. Mindezek alapján a következı meghatározást alkalmaztuk: A helyi gazdaság körébe tartoznak azok a projektek, kezdeményezések, amelyek a helyi társadalom (helyi közösségek: egymással közvetlen gazdasági tranzakcióban lévı egyének) humán, gazdasági és környezeti erıforrásainak mobilizálásával kívánnak javítani az érintettek gazdasági helyzetén. A javulás két mérhetı módja a jövedelem növekedése és/vagy a kiadások csökkentése, illetve jövedelmek helyben tartása új technológiák, munka- vagy elosztás szervezési módok alkalmazásával. A helyi gazdaság célja az adott(kis)térség gazdasági növekedésének és gazdasági integrációjának elısegítése, több eszköz együttes alkalmazásával. Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projektek az alábbi típusokba (vagy ezek kombinációiba) sorolhatók: A helyi termék elıállítása: egyedi jellemzıkkel bíró, az adott településre/mikrotérségre vonatkoztatható jellemzıkkel ellátott termékek; a helyi jellemzıket (brand) alkalmazó marketing (ez utóbbi még automatikusan teszi helyivé az adott gazdaság tevékenységet. Tehát van egy olyan termék, legyen az mezıgazdasági vagy ipar termék (medgyesegyházi dinnye, mezıcsáti miskakancsó, gyöngyöspatai bor stb.), vagy valamilyen szolgáltatás (többnyire valamilyen látványosságra, vagy helyi adottságra épülı turisztikai szolgáltatás). A lényeg mindkét esetben az, hogy a település vagy tájegység nevéhez kötıdı jószágról beszélhetünk, ami megfelelı marketing.tevékenységgel széles körben megismertethetı. További tipikus példák a napjainkban divatjukat élı terményfesztiválok. A helyi piac: a helyben elıállított javak helyben élık számára történı értékesítésének elısegítése; a jövedelmek helyi kereskedelmi tranzakciókkal való helyben tartásának ösztönzése. Ide tartozhatnak a lokális kispiacok, a helyi iskolai konyhára történı termelés, de a különféle (helyi elszámoló egységhez kötött vagy forintalapú) csereügyletek, kereskedési rendszerek. A helyi piac élénkítésében egy gyakran használt eszköz az alternatív fizetıeszköz bevezetése (lásd pl. Soproni Kékfrank). Egy másik megoldás lehet pedig az, amikor a távolabb élıket próbálják bevonni a saját piacukra (vidéki termelık és városi vásárlók egymásra találásának elısegítése). Ezen kívül megemlíthetjük a napjainkban egyre inkább terjedı formáját a helyi piac fellendítésének, 4

5 amikor az önkormányzati tulajdonban szociális konyhát látják el helyi beszerzéső termékekkel. A helyi termelés, munkaszervezés serkentése, azaz a helyi munkaerı foglalkoztatását célzó kezdeményezések. Különösen fontos itt a munkaerı fejlesztését (szaktudást adó és munkaerı-piacra de sokkal inkább a termelıtevékenységbe való bevezetést célzó képzések), a bevontak számára egyértelmően érthetı (azaz egyéni stratégiai célként tételezhetı) jövıkép felvázolása (foglalkoztatott vagy önálló termelı). Olyan munkaszervezési vagy munkaszervezeti formák felállítása, amelyek megfelelnek ennek a tevékenységnek. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ezen szervezeteknek felállítása önmagában még nem tekinthetı helyi gazdaság projektnek. (Lásd a felülrıl ösztönzött, de valódi termelést alig végzı szövetkezeti formákat.) Helyi közösség, lokális értékek táplálása, helyi közösség kohéziójának erısítése. Vagyis egyértelmően kapcsolódik a helyi gazdaság köréhez az a tevékenység, amely a helyi értékek és erıforrások felkutatását célozza, de mindenképp azzal a szándékkal, hogy aktivizálja a helyi közösséget és alapot teremtsen egy késıbbi kifejezetten gazdasági (az elızıekben említett három kategóriába tartozó) kezdeményezéshez. A legtöbb elmaradott, alacsony gazdasági aktvitással jellemezhetı térségben alapvetı probléma, hogy nincs meg a helyi társadalmon belüli összetartás, bizalom, ami akadályozza a piaci alapú csereügyletek kialakíulását, azaz a gazdaság fejlıdését, de sokszor még a kívülrıl érkezı transzferek/támogatások ésszerő és hatékony felhasználását is. A közösség fejlıdése esetenként önjáró módon is beindulhat. Gondoljunk csak az agglomerációs győrőkben fekvı települések, vagy épp a dezurbanizáció révén érintett települések esetére, amikor a tömegesen beköltözı egykori városi lakosok teljesen más szokásokat, illetve egy közösségi hálót honosítanak meg. Ennek egyik változatának tekinthetı az ökofalvak létrehozása is. Persze ezen esetekben mindig kérdéses az ıslakosok és a gyüttmentek egymás közötti kapcsolatának az alakulása (Kresák E. 2009, Szabó J. 2003). Ennél azonban sokkal gyakoribb, amikor egy helyi vezetı ( hıs ) közösségszervezı kezdeményezése hoz sikereket ezen a téren. A közösségen belüli összetartást sok esetben a magas arányú roma lakosság is befolyásolja, hiszen sok településen tapasztalhatunk kisebb-nagyobb feszültséget a roma és a nem roma lakosság között. Mi a helyi gazdaság, illetve a helyi gazdaságfejlesztés kifejezések alatt - fentiek értelmében a szociális gazdaságfejlesztést is értjük. Feltételezzük ugyanis, hogy ahol külsı ösztönzı nélkül, piaci alapon is mőködıképes gazdasági modell építhetı fel, azt már kiépítették. Lásd pl. az országos szinten is jól ismert termékeket nagy mennyiségben elıállító településeket/térségeket, melyek mindezek hatására jövedelmi viszonyait tekintve térségük települései közül is kiemelkednek (Méhkerék, Mórahalom, Medgyesegyháza, Villány stb.). Azt gondoljuk, hogy a helyi gazdaság fejlesztésénél kiemelt jelentıségő kérdés, hogy az milyen célokat követ (kizárólag bevétel és profit maximalizáló, vagy e mellett más, közösségi célokat is, mint pl. a helyi közösség fejlesztése, kultúrtáj helyreállítása stb.), illetve fontos megkülönböztetı tényezı, hogy önállóan, külsı beavatkozás nélkül valósul-e meg, vagy valamilyen külsı segítséggel kezdenek el árut/terméket elıállítani? (lásd pl. Magyarországon az SZMM szociális földprogramját, vagy az OFA és a ROP 3.2 Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban c. konstrukcióját). Vonatkozó nemzetközi szakirodalom áttekintése Kiinduló pontként az elméleti szakirodalomra (endogén növekedés elmélet, új gazdaságföldrajz, új intézményi közgazdaságtan) és helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezetek (WB, OECD, ILO) tapasztalatait, empirikus vizsgálatait összefoglaló elemzésekre támaszkodtunk. Ezek alapján az alábbi, lehetséges tényezık körvonalazódnak, melyek mint magyarázó tényezık fontos szerepet játszanak egy-egy helyi gazdaságfejlesztési projekt alakulásában: 5

6 termelési tényezık megléte (így például, termıföld, eszközök, humán tıke, pénzforrások - Capital) közjavak/közszolgáltatások elérhetısége és minısége (lásd úthálózat,közmővek, oktatási és egészségügyi intézmények és szolgáltatások, tömegközlekedés Public goods/services) földrajzi elhelyezkedés (potenciális felvevı/értékesítési piacoktól, kistérségi központtól való földrajzi távolság Location) társadalmi tıke, azaz a heliy közösségi hálók, bizalmi szint, együttmőködési hajlandóság mértéke (Social capital) Megfigyelések alapján elmondható, hogy egyrészrıl a fenti tényezık térbeni elhelyezkedése, ellátottsága egyenetlen (azaz megfigyelhetı egyfajta szóródás az érintett településeken/mikrotérségekben), másrészrıl az adott térségek, ott található közösségek fejlıdési potenciálja történelmileg erısen determinált, azaz minden korábbi eset erıs út-függıséget mutat (pathdependency). (Farole és szerzıtársai 2010, ILO 2008, Krugman 1991, Fujita és Thisse 2008) Az elméleti modellek és empirikus vizsgálatok egybecsengı következtetése, hogy: A gazdasági tevékenység térben koncentrálódik, vagyis óhatatlanul kialakulnak gyorsan fejlıdı, illetve leszakadó térségek. Így adódnak önmagukat (meg)erısítı fejlıdési pályák (lásd konglomerátumok/agglomerációk) és ezek gyorsuló fejlıdése együtt jár a periférikus térségek leszakadásával, azaz térben az egyes települések fejldısése idıben különbözik, mi több idıben ez a fajta divergencia fokozódik. (Krugman 1991, Fujita és Thisse 2008, Grossman-Steger 2007, Aghion-Howitt 2005) Mind nagy régiókon belül (lásd EU), mind országok szintjén egyszerre van jelen a gazdasági konglomerátumok/agglomerációk kialakulása és más települések/mikrotérségek (gazdasági mutatókban mért) távolodás. Ez a kettıs folyamat idıben változó egyensúlyi állapotokhoz vezet (többszörös egyensúly, multiple equilibrium) így párhuzamosan megfigyelhetjük metropoliszok/nagyvárosok egymáshoz való közeledését, míg más térségek párhuzamos lemaradását. Fontos, hogy ezen mozgásokat egy fiktív gazdasági térben, gazdasági mutatószámok alapján és nem kizárólag földrajzilag értendık. A perifériára kerülı települések/mikrotérségek lemaradása figyelhetı meg az EU-n belül is, nemzeti és európai mércén egyaránt. (Barca 2009, Brulhart 2009) Az állami beavatkozások hatásossága nagyban függ azok megfelelı célzásától, azaz hogy hova, kiket érintıen és milyen eszközökkel kívánják befolyásolni a helyi folyamatokat a (központi vagy helyi) kormányzati szereplık; valamint attól, hogy mennyire tudják minimalizálni a kapcsolódó kormányzati kudarcokat (járadékvadászat, korrupció). (OECD 2003, 2009) Érdemes megkülönböztetni a fejlesztési ügynökségek különbözı típusait (gazdasági szerep, irányító/vezetı szerep, kormányzási/koordinációs szerepe, végrehajtó szerep) és ennek megfelelıen diverzifikálni a beavatkozási területeket, illetve az alkalmazott eszközöket (pl. márka-építés és nemzetközi promóció, befektetés-ösztönzés, induló vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások, humán tıke fejlesztés) (OECD 2010) A mintaterületek kiválasztásának módszere Kutatásunk során alapsokaságnak tekintettük azokat a fejletlen településeket/mikrotérségeket, melyek a közelmúltban vagy a jelenben érintettek valamilyen helyi gazdasági fejlıdés/fejlesztés körébe sorolható fejlesztésben, tehát külsı vagy belsı forrásból, de történt valamilyen specifikus beavatkozás. A fejletlenség definiálásában abból indultunk ki, hogy a termelési tényezık alapján a települések rangsorában az alsó két decilisben találhatók. Feltételezésünk szerint e térségek és települések jellemzéséhez alapvetıen 3 tényezıt kell figyelembe vennünk: 6

7 Termelési tényezık megléte, valamint azok mennyisége és minısége (Capital) (vizsgált mutatók: egy fıre jutó szja, helyi iparőzési adóbevétel, személygépjármő ellátottság, internet ellátottság, munkanélküliségi ráta) Közjavak és közszolgáltatások megléte, valamint azok minısége (Public goods and services) (vizsgált mutatók: közúti és közforgalmú közlekedési elérhetıségi mutatók, intézmény ellátottsági mutatók) Társadalmi tıke, valamint a helyi közösségi hálók megléte, valamint azok minısége (Social Capital) (local hero jelenléte, helyi közösségi kohézió erıssége, közösségi és kulturális rendezvények száma és sikerességem, roma népesség aránya statisztikai adatokon és személyes tapasztalatokon nyugvó skálázás) A földrajzi elhelyezkedés mint már említettük fontos tényezı, ám lévén, hogy adott, nem befolyásolható a vizsgálati szempontjaink között, mint beavatkozásra érdemes tényezı nem szerepel! Mindezt egy három dimenziós térben ábrázolva is értelmezhetjük. 1. ábra: Helyi tényezık és fejlıdési utak Capital magas Public Goods / Services magas alalcsony alacsony alacsony magas Social Capital Ezek alapján az egyes térségek és települések alapvetıen négy alaptípusba soroltuk (táblázat). 1. táblázat: Település prototípusok Ténye zı Település típus szegé ny ne m ell áto tt szétes ı k i e s ı C PG halmozot tan hátrányos 7

8 SC L Az általunk összegyőjtött településeket tehát részben statisztikai adatok alapján, részben tapasztati ismérvek alapján elhelyeztük ebben a háromdimenziós térben, majd ezek közül olyan mintatelepüléseket/mikrotérségeket választottunk ki, melyek markánsan elkülönülnek egymástól, vagyis vagy minden szempontból hátrányos helyzetőek, vagy valamelyik tengely(ek) mentén közel helyezkednek el ahhoz a határvonalhoz, melyen átlépve azt feltételezzük, hogy már önállóan is integrálódó fejldıséi pályára tudnának állni, azaz kikerülnének az origóhoz közel elhelyezkedı településhalmazból. Feltételezzük ugyanis, hogy létezik egy határ ebben a háromdimenziós térben (lásd a korábban említett 4. tanulságot), amit ha átlépnek a települések (vagyis például javul a tıkeellátottság, javul a közszolgáltatások színvonala, és/vagy erısödik a közösségi együttmőködés, felhalmozódik valamiféle közösségi tıke, a bizalom erısödik a helyi szereplıkben, vagyis ahogy a szociálgeográfiában használjuk, a közösségben élni alapfunkció megerısödik), akkor a település átbillen azon a ponton, ahol mindenképp csak külsı segítséggel tudja fenntartani magát.. Az így kidolgozott módszertannak a mintaterületek kiválasztásán túl az is a célja, hogy egy olyan tipizálási módszer jöjjön létre (vagyis az egyes tengelyek mentén történı elhelyezéshez leginkább használható indikátorok megkeresése, és komplex értékelési módszerré fejlesztése), mely révén minden településen az adatottságainak megfelelıen település specifikusan adhatnánk meg egy optimális fejlıdéséi/fejlesztési pályát. Mindezen szempontok és ismérvek alapján végül 3 olyan komplex helyei gazdaságfejlesztési programmal rendelkezı települést jelöltünk ki, melyek markánsan elkülönülnek jellegzetességeik alapján: Besence, Kisvejke, Komlóska. Az adott településen kidogozott helyi gazdaságfejlesztési program hatásainak elemzéséhez minden mintatelepüléshez kiválasztottunk egy hasonló adottságokkal rendelkezı települést, ahol ilyen komplex jellegő helyi gazdaságfejlesztési törekvés nem volt megfigyelhetı az utóbbi években. 2. táblázat: Vizsgálat települések Település típus Kontroll Vizsgált települések Szegény Nem ellátott Szétesı Halmozottan hátrányos Komlóska x x X Sajógalóc Kisvejke x x X Árpádhalom Besence x x X Tikos 8

9 Felhasznált irodalom: Aghion, P. és Howitt, P. (2005): Appropriate Growth Policy: A Unifying Framework, Journal of the European Economic Association, Vol. 4, pp Albert Fruzsina Asztalos Sándor Beke Márton Eszik Orsolya Ferenczi Andrea (2007): Hatástanulmány a 2004 ROP Non-profi t foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban programról. ZIGGY Bt., Budapest Autonómia Alapítvány, Budapest Intézet, és szerzıtársai (2012): Javaslatok az Európai Bizottság és civil szervezetek EU-alapok szerepe a roma integráció elısegítésében témájú elıkészítı megbeszéléseken elhangzott civil vélemények alapján. Kézirat Autonómia Alapítvány (2001): Gazdálkodó cigányok. Budapest, szerk.: Lukács György Baldwin, Richard E. and Philippe Martin (2004): Agglomeration and Regional Growth. In: V.J. Henderson and J.F. Thisse (eds), Handbook of Regional and Urban Economics, vol. 4, Elsevier North- Holland. Béres Tibor Nagy András (2008): Aligból valami - A takarékszövetkezetek mőködése és a települési egyenlıtlenség. Tér és Társdalom o. Béres Tibor (2011): Egy új közösségi hitelezési módszer: a CAF (Comunidades Autofinancadas). Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 22. évf., 1. sz old. BI (2011): Roma integration in Hungary status report and recommendations, Budapest Intézet. Budapest. BI A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetıségei. Budapest Intézet. Budapest. Brulhart (2009): Is the new economic geography passé? VOX. OECD 2010): Organizing Local Economic Development. The Role of Development Agencies and Companies. Paris. EC (2012): What works for Roma inclusion in the EU. European Commission Roma Portal. Farole és szerzıtársai (2010): Cohesion policy in the European Union: Growth, geography, institutions. IMdea Working Papers Series 2010/14. Frey Mária (szerk.) [2007]: Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, Fujita, Masahisa and Jacques-François Thisse (2008): New Economic Geography: An Appraisal on the Occasion of Paul Krugman s 2008 Nobel Prize in Economics. CEPR Discussion Paper #7063. Grossmann, V. és Steger, T.M. (2007): Growth, Development, And Technological Change, CESifo Working Paper Series, No Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. The World Bank. Washington. 9

10 Hırich Balázs Szabó Ákos Szegı Dóra (2009): A Grameen-modell magyarországi bevezetésének lehetıségei és buktatói az ormánsági tapasztalatok tükrében. Kapocs. 8. évf. 42. sz o. ILO (2008): ILO Factsheet Köllı János (1997): A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon. Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat,, 8. évf., 2. sz old. Kresák Eszter (2009) A helyi identitás megnyilvánulása Algyın az önállósodás felé vezetı úton és azután. X. Rodosz konferencia. Kolozsvár o.) Kertesi Gábor: Ingázás a falusi Magyarországon. Egy megoldatlan probléma. Közgazdasági szemle, (47. évf.) 10. sz old KPMG-PWC A Gazdasági Versenyképességi Operatív Program közbensı értékelése. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült értékelési projekt záró jelentése. Budapest. Krugman, Paul (1991) Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3): Németh Nándor (szerk.) (2011): A helyi kezdeményezéső gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. MTA KTI Könyvek 14. Budapest o. OECD (2003): Entrepreneurship and Local Economic Development: Programme and Policy Recommendations, Organisation for Economic Co-operation and Development Paris OECD (2009): Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED), internal working document, CFE, OECD. OSF MtM-KAI Consulting A kövesút végén. Budapest. Szabó Julianna (2003): Települési stratégiák a budapesti agglomerációban. Tér és Társadalom o. Szabó Sz. (2011): Eltőnı aprófalvak, eltőnı életformák, eltőnı emberek? In: Vidéki Térségek Magyarországon (Szerk.: Szabó Sz.). Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. Trefort Kiadó. Budapest o. TASZ A roma lakosság hozzáférése az uniós fejlesztési forrásokhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Budapest. Utasi Ágnes (szerk.) (2012): Közösségi és közéleti aktivitás Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén. Politikatudományi Tanulmányok o. VÁTI (2010): Helyi gazdaságfejlesztés. )Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. Területfejlesztési füzetek 2. VÁTI. Budapest. 196 o. 10

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás 4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás Az elızı fejezet helyzetfelmérésének eredménye egy írásos helyzetleírás, amely, ha valóban leírj a település állapotait, szinte adja magából a célok kitőzését,

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 I. Bevezetés A tanulmányban a Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı programja kapcsán próbáljuk megközelíteni

Részletesebben