KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették:"

Átírás

1 Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatika statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számviteli ismeretek I., II. Készítették: Balázsiné Farkas Katalin Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Szakmai lektor: Pusztainé Sümeghy Valéria Dr. Nagy Bálintné 2003

2 1. A TANTÁRGY OKTATÁSI CÉLKITŐZÉSE Olyan ismeretek nyújtása, melynek birtokában a hallgatók képesek lesznek - a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen - a vállalkozásoknál: a könyvvezetési feladatok ellátására a kettıs könyvvitel rendszerében, közremőködni a vállalkozás beszámolójának elkészítésében Közremőködni a könyvvezetés és beszámoló készítéséhez kapcsolódó értékelések, elemzések elvégzésében. 2. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGKEZDÉSEKOR A tanulók rendelkezzenek alapvetı közgazdaságtani ismeretekkel. 3. TANANYAG IDİSZÜKSÉGLETE A TANTÁRGY ÓRASZÁMA (kontakt óra, csoportos gyakorlat, egyéni (önálló) tanulás, projektmunka, összes óraszám) A tantárgy témáinak sorszám megnevezése jav.óraszáma elm. gyak. ö. t. 1 Alapfogalmak Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 3 Vásárolt készletek nyilvántartáa és könyvelése 4 Jövedelemelszámolás könyvvitele Pénzügyi és hitelmûveletek könyvelése Költségek elszámolása Az értékesítéssel kapcsolatos elszámolások Könyvviteli zárlat Beszámoló készítés A TANTÁRGY TARTALMA Összesen: Alapfogalmak Számviteli törvény, a könyvvitel fogalma, feladatai A vállalkozás vagyona, leltár, mérleg, bizonylatok Könyvelési tételszerkesztés, analitika -szintetika kapcsolata Számlakeret, számlarend, számviteli politika, számlatükör Gazdasági mőveletek, egyszerő gazdasági események szerkesztése, könyvelése

3 4.2. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások Beruházások, felújítások Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás elszámolása. Terven felüli értékcsökkenési leírás (lineáris, teljesítményarányos, évek száma összeg módszer) Selejtezés, káresemény, apportként történı átadás, átvétel. Térítés nélküli átadás, átvétel, hiány ismeret szintjén. Értékesítés Értékhelyesbítés az ismeret szintjén 4.3. Vásárolt készletek nyilvántartása és könyvelés Vásárolt készletek. Anyagkészletek nyilvántartási módjai( tényleges beszerzési ár, nincs év közi nyilvántartás), anyagfelhasználás értékének kiszámítási módjai, könyvelése(fifo, csúsztatott átlagár, éves szintő átlagár). Anyagkészletben bekövetkezı változások könyvelése. Nagykereskedelmi áruk nyilvántartási módjai, készletében bekövetkezett változások könyvelése. kiskereskedelmi áruk készletváltozásának könyvvitele, értékesítés módjai ismeret szintjén. Göngyölegek könyvvitele. Idegen, saját göngyöleg nyilvántartása ismeret szintjén 4.4. Jövedelemelszámolás könyvvitele Bérfeladás könyvelése Bérek közterheinek, járulékainak számítása, nyilvántartása, könyvelése, átutalások határideje, könyvelése Levonások keletkezése, könyvelése, elszámolása Jövedelem kifizetés könyvelése, fel nem vett járandóságok elszámolása, könyvelése Pénzügyi és hitelmőveletek könyvelése. Bankszámlát, pénztárszámlát érintı gazdasági események könyvelése, Hitelezéssel kapcsolatos események könyvelése (hitelfelvétel, hiteltörlesztés, bankköltség, hitelkamat könyvelése). Költségvetési kapcsolatok könyvelése. Aktív, passzív költségvetési kapcsolatok számítása, nyilvántartása, könyvelése, ÁFA-val kapcsolatos számítások Értékpapírok könyvelése. Váltókövetelés és kiegyenlítése. Saját váltó kibocsátás, kiegyenlítés könyvelése. Kötvénykibocsátás, törlesztés Költségek elszámolása A termelési költségfogalma, csoportosítása, a termelési költségek elszámolási lehetıségei. A költségnemek könyvelése,(költségmódosító tételek (aktív, passzív idıbeli elhatárolások elmélet szintjén). Költségelszámolás elsıdleges költségnem elszámolással. Raktárra vétel könyvelése Az értékesítéssel kapcsolatos elszámolások. Értékesítés könyvelése. Árbevétel, fizetendı ÁFA, készletcsökkenés, visszáru, minıségi engedmény könyvelése. KÉK összefüggése ismeret szintjén 4.8. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat célja, feladatai Éves zárás feladatai

4 4.9. Beszámoló készítés Vagyonrészek értékelése a mérlegben, értékelési elvek, eljárások, mérleg összeállítása Az éves beszámoló eredménykimutatása, az eredménykimutatás kétféle eljárási módja (összköltség A, forgalmi ktg. A ) Üzleti jelentés készítésének célja, tartalma elmélet szintjén Kiegészítı melléklet készítésének célja tartalma elmélet szintjén 5. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGTANÍTÁSA UTÁN (kimeneti követelmények) A tantárgy tananyagának elsajátítása révén a hallgatók legyenek képesek: szabatosan meghatározni a számvitellel kapcsolatos alapfogalmakat, leltár, mérleg fogalmát, a gazdasági mőveletek, a számlakeret, a vállalati számlarend tartalmát értelmezni a beszámolók típusait, azok tartalmát, az alkalmazás feltételeit, a beszámoló készítés és könyvvezetés összefüggéseit, a számviteli alapelveket az alapvetı gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket a számviteli törvény elıírásai szerint megszerkeszteni, a gazdasági mőveleteket lekönyvelni a befektetett - és forgóeszközökkel, a jövedelem elszámolással kapcsolatos könyvelési feladatokat elvégezni megérteni a pénzügyi mőveletek könyvelésének logikáját és azokat könyvelni a költségek és ráfordítások fogalmát definiálni, a költségeket csoportosítani, a felmerült költségeket lekönyvelni, a költségekhez kapcsolódó idıbeli elhatárolásokat könyvelni az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvelni a vállalkozás fıkönyvi számláiból mérleget, eredménykimutatást készíteni alkalmazni az értékelési elveket és eljárásokat ismereteit a változó jogszabályokhoz igazodva alkalmazni 6. A TANTÁRGY KAPCSOLÓDÁSA MÁS TANTÁRGYAKHOZ (tantárgyi elemekhez, részekhez) A hallgatók a számvitelhez közvetlenül kapcsolódó ismeretanyaggal nem rendelkeznek, de építeni lehet a közgazdaságtani ismeretekre, valamint a szintén párhuzamosan folyó jog ismeretanyagára. Felhasználja a statisztikai ismeretek közül a viszonyszámok, átlagszámítás módszerét. Alapoz a Vállalkozási ismeretek tananyagának könnyebb megértéséhez. A tantárgy legfontosabb kapcsolódása a Tanirodai ismeretek, mely a számvitel gyakorlatát, a számítógépes programmal segített gépi könyvelést is megtanítja. Nagyon fontos összehangolni ezért (ütemezéskor) a két tantárgyat. Különösen lényeges ez a II. szemeszterben a számvitel tanítás-tanulásának kezdetekor. 7. A HALLGATÓI ÉRTÉKELÉS MÓDJA Az évközi számonkérés - a folyamatos tanulás ellenırzésének céljából is -az egyes témakörök lezárásakor feladatmegoldással történik. A második és harmadik szemeszter egyaránt kollokviummal zár. A kollokvium írásbeli és szóbeli vizsgarészbıl áll. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga 60 %-os szintjének elérése. A kollokvium érdemjegyét az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerő számtani átlaga adja. Az értékelés ötfokozatú.

5 8. MINTAFELADATOK, MINTAPÉLDÁK 9. TÁRGYI FELTÉTELEK (a tantárgy tanításához elmélet, gyakorlat - szükséges tárgyi feltételek) Írásvetítı, projektor Nyomtatványok Szakfolyóiratok Vállalkozások nyilvános beszámolói Zsebszámológép 10. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A tantárgyat oktató tanárokkal szemben a felsıoktatásról szóló évi LXI törvény vonatkozó elıírásait kell alkalmazni. Számviteli szaktanár, számviteli szakember (gyakorlatban dolgozó). 11. AJÁNLOTT IRODALOM TANÁROK RÉSZÉRE Számvitel I.- II., Fıiskolai jegyzet, Szolnoki Fıiskola Számvitel feladatgyőjtemény I.-II., Fıiskolai jegyzet, Szolnoki Fıiskola Dr. Bíróné Kovács Zsuzsanna László Gáborné Posztós Tiborné Rezsabek Angéla: Példatár a kettıs könyvvitel alapjaihoz az új számviteli törvény szerint, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM HALLGATÓK RÉSZÉRE Számvitel I.- II., Fıiskolai jegyzet, Szolnoki Fıiskola Számviteli törvény Dr. Urfi Péter: Számviteli gyakorlatok Keszthely, A TANTÁRGY KREDITPONTJAINAK SZÁMA Kreditpont: II. és III. szemeszterben 4-4

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Könyvvezetés és beszámolókészítés Fontos: - külalak fontossága - szabálytalan javítások kezelése - szabályos hivatkozások könyveléskor Követelménymodulok 11504-12

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata. 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának ismerete. 1.3. A szakmai

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 13 Változat: 4 1/13 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben