J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva MÓDOS IMRE polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Szilágyi Irént a HBm-i Könyvtár Igazgató helyettesét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) A évi helyi adók megállapítása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 3.) A évi munkaterv elfogadása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 4.) Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. Előadó: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár Vezetője 5.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : A évi helyi adók megállapítása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy egy új rendelet-tervezetet készített. Az adó mértékét nem emelte, 0,5 %-kal tervezte, mint az elmúlt évben volt, de el kell mondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Magyar Államkincstár 1,4 %-os adóerő képességet állapít meg a településre, az ÖNHIKI pályázatnál ennyi az elvárás és az adóerő képesség és az

2 Önkormányzat által megállapított adó mértéke közötti különbözetet a 0,9 % az ÖNHIKI-nél levonásra kerül, ami évente 5 millió hiányt jelent az Önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a lakosság adófizetési képessége is romlott, igaz az Önkormányzat helyzete is romlik ezáltal, de mindent megtesznek, hogy túléljék és átvészeljék ezt a nehéz időszakot. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy nem ért egyet a 0,5 %-os iparűzési adóval. Az idén is az ÖNHIKI-nél emiatt már volt gondjuk, mert levonták a különbözetet. Más településeken 2 % az iparűzési adó. Elhiszi, hogy nehéz a vállalkozóknak is, de mint önkormányzati képviselő úgy gondolja, ha ezt szavazzák meg a település ellen döntenek. SERDÜLT CSABA elmondja, hogy akik itt a településen élnek vállalkozók véleménye szerint a 0,9 % különbséget mellé teszik az Önkormányzat munkájához és a település érdekéhez. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010(XII. 09.) sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Bihartorda Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a tov ábbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Bihartorda Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal a/ magánszemélyek kommunális adóját, b/ helyi iparűzési adót vezet be. I. FEJEZET A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 2. Az adókötelezettség Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő a/ lakás céljára szolgáló épület, épületrész (e fejezetben együtt: építmény),

3 b/ nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (a továbbiakban: lakásbérleti jog). 3. Az adó mértéke Az adó évi mértéke: építményenként illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. II. FEJEZET A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 4. Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 0,5 százaléka. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, a fizetendő adó mértéke naptári naponként 1000 forint. b) ha bármely az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, az adó mértéke naptári naponként Ft. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 6. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bihartorda Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 9/2004 (XII.20.) számú rendelete. III. N A P I R E N D I P O N T : A évi munka- és ülésterv elfogadása. (A munka- és ülésterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a munka- és üléstervet megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az volt a javaslata, hogy a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalására a november 10-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen kerüljön sor, mivel akkor lesz a település

4 közrend- közbiztonságáról szóló beszámoló megtárgyalása is és témáját tekintve is jobban illik ide a polgárőrség tájékoztatója, mint a júniusi ülésre. A többi napirendi pontokkal a bizottság egyhangúlag egyetértett. HERCZEGH IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a évi munka- és üléstervet és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottságok javaslatával a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 106/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munka- és üléstervet a bizottságok által javasolt módosítással elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az üléstervben a módosítás átvezetéséről és az üléstervben foglaltak végrehajtásával. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester IV. N A P I R E N D I P O N T : Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a tájékoztatót megtárgyalta és a véleményük az volt, hogy a településen elérhető szolgáltatások szaporodtak a mozgókönyvtári ellátással, ez csak jót tett Bihartordának. Kérték a Könyvtár vezetőjét, hogy a testületi ülésre egészítse ki a tájékoztatót a helyi adatokkal. A bizottság véleménye, hogy a képviselő-testületnek jó döntése volt a mozgókönyvtárhoz való csatlakozás, az együttműködés jó a Megyei Könyvtárral és örömmel olvasták, hogy elsőként Bihartorda település kapja meg a könyveket olvasásra. A tájékoztatót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. SZILÁGYI IRÉN a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgató-helyettese szeretettel köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Köszöni a képviselő-testület érdeklődését a mozgókönyvtári ellátással kapcsolatban. Elmondja, hogy a Könyvtár belső berendezése is megújult. Lehetőség van a fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre és internet használatra, mely szolgáltatásokból a Könyvtárnak bevétele is van, nem is kevés. A lakosság 25 %-a rendszeresen jár a könyvtárba. Ez az arány megyei szinten is kiemelkedő, ezért is van az, hogy elsőnek Bihartorda Könyvtára kapja meg a könyveket. Elmondja, hogy az együttműködés nagyon jó és ez a képviselő-testületnek is köszönhető, hogy csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz. PAPP ISTVÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy elkészítette a bizottság által kért kiegészítést, melyet ismertet. (A kiegészítés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5 MÓDOS IMRE véleménye szerint is nagyon jól dolgozott a mozgókönyvtár, munkájáért elismerést érdemel. Köszöni Igazgató-helyettes Asszonynak, hogy elfogadta a meghívást és elkészítette a tájékoztatót a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy várnak minden olyan megmozdulást, ami a települést művelődési szinten előrébb viszi. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft megküldte a évre vonatkozó lakossági díjkalkulációt, mely szerint évre vonatkozóan a Kft 5,83 %-kal való emelést javasol, ami 17 Ft-os díjemelést jelent ürítésenként. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal és a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket. MÓDOS IMRE véleménye szerint ez maffia munka. Ha nem szavazzák meg az emelést a különbözetet az Önkormányzatnak kell megfizetni, amennyiben megszavazzák úgy pedig a lakosság fizet megint többet a szemétszállításért. Bízik benne, hogy a Társulás újonnan megválasztott elnöke másképp látja a dolgokat és valamit tudnak kitalálni, hogy az egyedülálló személyeknek könnyebb legyen fizetni a díjat. SERDÜLT CSABA véleménye szerint az infláció mértékének megfelelően kellene a díjat emelni. MÓDOS IMRE véleménye szerint napolják még el ezt a napirendi pontot, mert még megpróbál egyeztetni a Társulás elnökével. Legfeljebb majd rendkívüli testületi ülést hívnak össze. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembe vételével új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6 Kéri a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE véleménye szerint ez felesleges munka mindenki számára. Nem érti, hogy egy köztisztviselőnek teljesítménynövelést hogy lehet meghatározni. FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA úgy gondolja, hogy a legfontosabb a célok meghatározásánál a gyors, polgárbarát ügyintézés. Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 107/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartordai Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 1. Az ügyiratkezelés szabályainak pontos betartásával. 2. Európai Uniós pályázatok készítése, együttműködés a kapcsolódó szervezetekkel. 3. Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának segítése, az egységes gazdasági szervezet munkájának felügyelete. A célokat a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és a szakmaiság középpontba állításával kell megvalósítani. Határidő: évben folyamatos Felelős: jegyző PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése és zárszámadása beépül a települési önkormányzat költségvetésébe, és a települési és a kisebbségi önkormányzatnak emiatt együttműködési megállapodást kell kötni, hogy a kisebbségi önkormányzat ezirányú döntései ne késleltessék vagy akadályozzák a települési önkormányzat rendeleteinek az elfogadását. A megállapodás tervezete elkészült, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a december 8-án tartott ülésén egyhangúlag el is fogadott. Kéri a testület tagjait, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban mondják el véleményüket, illetve javaslataikat. (Az előterjesztés és az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A képviselő-testület a megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

7 108/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodást elfogadja. Megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodásban foglaltak betartásáról. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szenczi Divizor Kft a Sárréti Kistérségi Társuláson belül belső ellenőrzési feladatokat lát el. Minden év végén meg kell határozni, hogy a következő évben milyen ellenőrzési feladatokkal bízza meg a testület. Két vizsgálandó témakört javasol ellenőrzési feladatként meghatározni, az egyik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése. A másik pedig a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzése és értékelése. Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület a javaslattal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 109/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Szenczi Divizor Kft, hogy a belső ellenőrzési ütemterv alapján évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzésével, valamint a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatban végezze el a vizsgálatot. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Szenczi Divizor Kft-t értesítse. Határidő: január 10. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat zavartalan működése érdekében a évi költségvetés elfogadásáig feltétlen szükséges az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendelet elfogadása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A rendelet-tervezetben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

8 BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010.(XII. 9.) ÖNK.SZ.RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.Tv ai alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat és felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására. 2.. (1) A Községi Önkormányzat jelen rendeletében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát a december 31-i állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén biztosítsa. (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei) teljesítése területén új forrás megállapítására, bevonására a évben tervezett kiadási jogcímeken, mértékeken túli kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki, kivéve a évre benyújtandó közfoglalkoztatási pályázatban a foglalkoztatásból adódó önkormányzatot terhelő saját erőre vállalt kötelezettséget. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe, illetve a tárgyévi teljesítések adataiba. 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes. PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a képviselő-testülettel Nagyrábé képviselő-testületétől kapott előterjesztést, melyben a nagyrábéi képviselő-testület megfogalmazott 3 célt, hogy mit szeretne igényelni a mikrotérségi társulástól. Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy Földes aljegyzőjét megkérdezte, hogy amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja kerül-e Bihartordának ez plusz költségébe, de a válasz az volt, hogy nem. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket. 110/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért Nagyrábé kérésével, - melyben kéri Földes Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 2.. és 8.. alapján létrehozott és működő Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató

9 Központ költségvetéséből engedélyezze az alábbi kiadások teljesítését, - amennyiben a kérés teljesítése során Bihartorda költségvetésében többletköltség nem jelentkezik. 1.) A korábbi évekhez hasonlóan részesítse a kiemelkedő munkateljesítményért anyagi elismerésben azon dolgozókat, akiknek személye tekintetében az intézményvezetővel egyeztetés történt. 2.) Engedélyezze a nagyrábéi telephely (Arany J. u. 11.) külső karbantartásához szükséges anyagmennyiség megvásárlását Ft összegben. 3.) Engedélyezze a nagyrábéi telephelyre a mellékelt árajánlat szerinti eszközök beszerzését Ft összegben. Megbízza a polgármestert, hogy e határozat-kivonatot küldje meg Földes Nagyközség Képviselő-testületének. Kéri Földes Nagyközség képviselő-testületét, hogy hagyja jóvá Nagyrábé Nagyközség képviselő-testületének kérését, s annak megfelelően módosítsa az intézmény költségvetését. Határidő: december 31. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tegnap délután küldött 3 előterjesztést en, ezért ezt már nem tudta a testület tagjainak kiküldeni. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa január 24-i ülésén 4/2007.(I. 24.) számú társulási tanácsi határozatában döntött a mozgókönyvtári feladatok kistérségi szintű ellátásáról, melynek eredményeként megkötésre került a feladatellátáshoz szükséges megállapodás. Ezen megállapodás határozott időtartamra, december 31-ig szól. A jogszabályoknak megfelelő működéshez és a évi kiegészítő normatív támogatás igényléséhez szükséges a mozgókönyvtári feladat ellátására vonatkozó megállapodás módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a megállapodás módosításának jóváhagyását. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 111/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda Község Önkormányzata, Bihardancsháza Község Önkormányzata, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Község Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata és a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás között február 28-án kelt, illetve július 2. napjával módosított, a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló

10 megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét a módosított feladatellátási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló javaslatot. Elmondja, hogy a évre igényelt kistérségi normatív támogatás finanszírozhatóságának költségvetési törvénytervezet szerinti feltétele, hogy a feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása január 31-ig teljesüljön. Amennyiben egy feladat ellátása január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. Emellett a kiegészítő normatív támogatás igénylésének feltétele az is, hogy a társulási megállapodás teljes körűen tartalmazza a kistérségi szinten ellátandó feladatokat. Mivel a évre vonatkozó normatív felmérés időszakában több település is jelezte szándékát újabb szociális feladatok kistérségi szintű ellátására, szükséges a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. A képviselő-testület a társulási megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 112/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjának h) rendelkezése az alábbiak szerint módosul: h) fogyatékos személyek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől): Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontja az alábbi i) és j) rendelkezésekkel egészül ki: i) demens személyek nappali ellátása Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) pszichiátriai betegek nappali ellátása

11 szenvedélybetegek nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra rendelkezésben a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás - időskorúak nappali ellátása, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011. január 1-jétől) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetéten településeken. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkezetés (Szerep: június 1-jétől) - házi segítségnyújtás - családsegítés - közösségi ellátások (Szerep: június 1-jétől) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep településeken - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - fogyatékos személyek nappali intézménye (2009. szeptember 1-től)

12 Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari Szerep, Tetétlen településeken. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő alábbi rendelkezés hatályát veszti: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása külön megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: Báránd Bihartorda Biharnagybajom Földes Kaba Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/C) pontjában szereplő a Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: rendelkezésben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás székhelye 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. helyett 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2-re módosul. - A Társulási Megállapodás III. fejezetének 3) pontjában a Bizottságokra vonatkozó 2) rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 2) A Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetéséről szóló társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy Kaba Város polgármestere mint a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás képviselője azzal a kéréssel fordult a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsához, hogy a Társulási Tanács támogassa Kaba, Báránd és Sáp települések vonatkozásában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat jelenlegi rendszer szerinti ellátásából történő kilépését. Ugyanis Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázati úton forrást nyert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására, melynek kiépítését már meg is kezdték az intézményfenntartó társulást alkotó Kaba, Báránd és Sáp településeken. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a képviselő-testület tagjainak a társulás megállapodás módosításának jóváhagyását. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13 113/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Kaba, Báránd és Sáp települések kilépését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által történő ellátásából. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Báránd Község Önkormányzata, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Bihartorda Község Önkormányzata, Földes Nagyközség Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Tetétlen község Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között szeptember 30-án kelt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR javasolja a testület tagjainak, hogy a településen élő nyugdíjasok részére egyéb szociális juttatásként Ft-ot, a 0-tól általános iskolás gyermekek részére, akik Bihartordán járnak óvodába és iskolába Ft egyéb szociális juttatást javasol megállapítani karácsonyra. Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Jegyző Úr általi javaslatot a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 114/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete minden bihartordai család részére, ahol nyugdíjas él egyéb szociális juttatásként Ft-ot, továbbá minden 0-3 éves korú, a bihartordai óvodába, illetve a bihartordai általános iskolába járó gyermekek részére szintén egyéb szociális juttatásként Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról, illetve a juttatások kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 24. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy szó volt arról, hogy a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra kellene lecserélni. A Mezei-Vill Kft partner lenne ebben a munkában.

14 Javasolja, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-nél eljárjon, a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat végeztesse el. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 115/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-vel vegye fel a kapcsolatot és készíttesse el a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat, majd terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester MÓDOS IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy december 3-án a rendkívüli nagy esőzés miatt I. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, mely készültséget december 7-én az újabb nagy mennyiségű esőzés miatt II. fokra kellett módosítani. Azóta folyamatosan folyik a belvíz-védekezési munka, több utcát kellett kimenteni a víz alól, sőt még az utakat is. Két árokásó gép napok óta mélyíti a vízelvezető árkokat, szivattyúzzák a vizet és kézi munkaerők is keményen dolgoznak, hogy ne vigye el a falut a víz. Elmondja továbbá, hogy a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül elektronikusan az ebr42 rendszerben a vis maior esemény bejelentésre került, a munkálatok ellenőrzését holnap fogják végezni. A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. május 22-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben