J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva MÓDOS IMRE polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Szilágyi Irént a HBm-i Könyvtár Igazgató helyettesét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) A évi helyi adók megállapítása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 3.) A évi munkaterv elfogadása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 4.) Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. Előadó: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár Vezetője 5.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : A évi helyi adók megállapítása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy egy új rendelet-tervezetet készített. Az adó mértékét nem emelte, 0,5 %-kal tervezte, mint az elmúlt évben volt, de el kell mondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Magyar Államkincstár 1,4 %-os adóerő képességet állapít meg a településre, az ÖNHIKI pályázatnál ennyi az elvárás és az adóerő képesség és az

2 Önkormányzat által megállapított adó mértéke közötti különbözetet a 0,9 % az ÖNHIKI-nél levonásra kerül, ami évente 5 millió hiányt jelent az Önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a lakosság adófizetési képessége is romlott, igaz az Önkormányzat helyzete is romlik ezáltal, de mindent megtesznek, hogy túléljék és átvészeljék ezt a nehéz időszakot. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy nem ért egyet a 0,5 %-os iparűzési adóval. Az idén is az ÖNHIKI-nél emiatt már volt gondjuk, mert levonták a különbözetet. Más településeken 2 % az iparűzési adó. Elhiszi, hogy nehéz a vállalkozóknak is, de mint önkormányzati képviselő úgy gondolja, ha ezt szavazzák meg a település ellen döntenek. SERDÜLT CSABA elmondja, hogy akik itt a településen élnek vállalkozók véleménye szerint a 0,9 % különbséget mellé teszik az Önkormányzat munkájához és a település érdekéhez. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010(XII. 09.) sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Bihartorda Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a tov ábbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Bihartorda Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal a/ magánszemélyek kommunális adóját, b/ helyi iparűzési adót vezet be. I. FEJEZET A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 2. Az adókötelezettség Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő a/ lakás céljára szolgáló épület, épületrész (e fejezetben együtt: építmény),

3 b/ nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (a továbbiakban: lakásbérleti jog). 3. Az adó mértéke Az adó évi mértéke: építményenként illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. II. FEJEZET A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 4. Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 0,5 százaléka. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, a fizetendő adó mértéke naptári naponként 1000 forint. b) ha bármely az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, az adó mértéke naptári naponként Ft. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 6. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bihartorda Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 9/2004 (XII.20.) számú rendelete. III. N A P I R E N D I P O N T : A évi munka- és ülésterv elfogadása. (A munka- és ülésterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a munka- és üléstervet megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az volt a javaslata, hogy a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalására a november 10-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen kerüljön sor, mivel akkor lesz a település

4 közrend- közbiztonságáról szóló beszámoló megtárgyalása is és témáját tekintve is jobban illik ide a polgárőrség tájékoztatója, mint a júniusi ülésre. A többi napirendi pontokkal a bizottság egyhangúlag egyetértett. HERCZEGH IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a évi munka- és üléstervet és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottságok javaslatával a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 106/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munka- és üléstervet a bizottságok által javasolt módosítással elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az üléstervben a módosítás átvezetéséről és az üléstervben foglaltak végrehajtásával. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester IV. N A P I R E N D I P O N T : Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a tájékoztatót megtárgyalta és a véleményük az volt, hogy a településen elérhető szolgáltatások szaporodtak a mozgókönyvtári ellátással, ez csak jót tett Bihartordának. Kérték a Könyvtár vezetőjét, hogy a testületi ülésre egészítse ki a tájékoztatót a helyi adatokkal. A bizottság véleménye, hogy a képviselő-testületnek jó döntése volt a mozgókönyvtárhoz való csatlakozás, az együttműködés jó a Megyei Könyvtárral és örömmel olvasták, hogy elsőként Bihartorda település kapja meg a könyveket olvasásra. A tájékoztatót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. SZILÁGYI IRÉN a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgató-helyettese szeretettel köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Köszöni a képviselő-testület érdeklődését a mozgókönyvtári ellátással kapcsolatban. Elmondja, hogy a Könyvtár belső berendezése is megújult. Lehetőség van a fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre és internet használatra, mely szolgáltatásokból a Könyvtárnak bevétele is van, nem is kevés. A lakosság 25 %-a rendszeresen jár a könyvtárba. Ez az arány megyei szinten is kiemelkedő, ezért is van az, hogy elsőnek Bihartorda Könyvtára kapja meg a könyveket. Elmondja, hogy az együttműködés nagyon jó és ez a képviselő-testületnek is köszönhető, hogy csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz. PAPP ISTVÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy elkészítette a bizottság által kért kiegészítést, melyet ismertet. (A kiegészítés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5 MÓDOS IMRE véleménye szerint is nagyon jól dolgozott a mozgókönyvtár, munkájáért elismerést érdemel. Köszöni Igazgató-helyettes Asszonynak, hogy elfogadta a meghívást és elkészítette a tájékoztatót a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy várnak minden olyan megmozdulást, ami a települést művelődési szinten előrébb viszi. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft megküldte a évre vonatkozó lakossági díjkalkulációt, mely szerint évre vonatkozóan a Kft 5,83 %-kal való emelést javasol, ami 17 Ft-os díjemelést jelent ürítésenként. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal és a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket. MÓDOS IMRE véleménye szerint ez maffia munka. Ha nem szavazzák meg az emelést a különbözetet az Önkormányzatnak kell megfizetni, amennyiben megszavazzák úgy pedig a lakosság fizet megint többet a szemétszállításért. Bízik benne, hogy a Társulás újonnan megválasztott elnöke másképp látja a dolgokat és valamit tudnak kitalálni, hogy az egyedülálló személyeknek könnyebb legyen fizetni a díjat. SERDÜLT CSABA véleménye szerint az infláció mértékének megfelelően kellene a díjat emelni. MÓDOS IMRE véleménye szerint napolják még el ezt a napirendi pontot, mert még megpróbál egyeztetni a Társulás elnökével. Legfeljebb majd rendkívüli testületi ülést hívnak össze. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembe vételével új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6 Kéri a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE véleménye szerint ez felesleges munka mindenki számára. Nem érti, hogy egy köztisztviselőnek teljesítménynövelést hogy lehet meghatározni. FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA úgy gondolja, hogy a legfontosabb a célok meghatározásánál a gyors, polgárbarát ügyintézés. Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 107/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartordai Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 1. Az ügyiratkezelés szabályainak pontos betartásával. 2. Európai Uniós pályázatok készítése, együttműködés a kapcsolódó szervezetekkel. 3. Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának segítése, az egységes gazdasági szervezet munkájának felügyelete. A célokat a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és a szakmaiság középpontba állításával kell megvalósítani. Határidő: évben folyamatos Felelős: jegyző PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése és zárszámadása beépül a települési önkormányzat költségvetésébe, és a települési és a kisebbségi önkormányzatnak emiatt együttműködési megállapodást kell kötni, hogy a kisebbségi önkormányzat ezirányú döntései ne késleltessék vagy akadályozzák a települési önkormányzat rendeleteinek az elfogadását. A megállapodás tervezete elkészült, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a december 8-án tartott ülésén egyhangúlag el is fogadott. Kéri a testület tagjait, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban mondják el véleményüket, illetve javaslataikat. (Az előterjesztés és az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A képviselő-testület a megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

7 108/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodást elfogadja. Megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodásban foglaltak betartásáról. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szenczi Divizor Kft a Sárréti Kistérségi Társuláson belül belső ellenőrzési feladatokat lát el. Minden év végén meg kell határozni, hogy a következő évben milyen ellenőrzési feladatokkal bízza meg a testület. Két vizsgálandó témakört javasol ellenőrzési feladatként meghatározni, az egyik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése. A másik pedig a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzése és értékelése. Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület a javaslattal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 109/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Szenczi Divizor Kft, hogy a belső ellenőrzési ütemterv alapján évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzésével, valamint a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatban végezze el a vizsgálatot. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Szenczi Divizor Kft-t értesítse. Határidő: január 10. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat zavartalan működése érdekében a évi költségvetés elfogadásáig feltétlen szükséges az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendelet elfogadása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A rendelet-tervezetben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

8 BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010.(XII. 9.) ÖNK.SZ.RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.Tv ai alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat és felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására. 2.. (1) A Községi Önkormányzat jelen rendeletében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát a december 31-i állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén biztosítsa. (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei) teljesítése területén új forrás megállapítására, bevonására a évben tervezett kiadási jogcímeken, mértékeken túli kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki, kivéve a évre benyújtandó közfoglalkoztatási pályázatban a foglalkoztatásból adódó önkormányzatot terhelő saját erőre vállalt kötelezettséget. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe, illetve a tárgyévi teljesítések adataiba. 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes. PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a képviselő-testülettel Nagyrábé képviselő-testületétől kapott előterjesztést, melyben a nagyrábéi képviselő-testület megfogalmazott 3 célt, hogy mit szeretne igényelni a mikrotérségi társulástól. Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy Földes aljegyzőjét megkérdezte, hogy amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja kerül-e Bihartordának ez plusz költségébe, de a válasz az volt, hogy nem. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket. 110/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért Nagyrábé kérésével, - melyben kéri Földes Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 2.. és 8.. alapján létrehozott és működő Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató

9 Központ költségvetéséből engedélyezze az alábbi kiadások teljesítését, - amennyiben a kérés teljesítése során Bihartorda költségvetésében többletköltség nem jelentkezik. 1.) A korábbi évekhez hasonlóan részesítse a kiemelkedő munkateljesítményért anyagi elismerésben azon dolgozókat, akiknek személye tekintetében az intézményvezetővel egyeztetés történt. 2.) Engedélyezze a nagyrábéi telephely (Arany J. u. 11.) külső karbantartásához szükséges anyagmennyiség megvásárlását Ft összegben. 3.) Engedélyezze a nagyrábéi telephelyre a mellékelt árajánlat szerinti eszközök beszerzését Ft összegben. Megbízza a polgármestert, hogy e határozat-kivonatot küldje meg Földes Nagyközség Képviselő-testületének. Kéri Földes Nagyközség képviselő-testületét, hogy hagyja jóvá Nagyrábé Nagyközség képviselő-testületének kérését, s annak megfelelően módosítsa az intézmény költségvetését. Határidő: december 31. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tegnap délután küldött 3 előterjesztést en, ezért ezt már nem tudta a testület tagjainak kiküldeni. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa január 24-i ülésén 4/2007.(I. 24.) számú társulási tanácsi határozatában döntött a mozgókönyvtári feladatok kistérségi szintű ellátásáról, melynek eredményeként megkötésre került a feladatellátáshoz szükséges megállapodás. Ezen megállapodás határozott időtartamra, december 31-ig szól. A jogszabályoknak megfelelő működéshez és a évi kiegészítő normatív támogatás igényléséhez szükséges a mozgókönyvtári feladat ellátására vonatkozó megállapodás módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a megállapodás módosításának jóváhagyását. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 111/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda Község Önkormányzata, Bihardancsháza Község Önkormányzata, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Község Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata és a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás között február 28-án kelt, illetve július 2. napjával módosított, a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló

10 megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét a módosított feladatellátási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló javaslatot. Elmondja, hogy a évre igényelt kistérségi normatív támogatás finanszírozhatóságának költségvetési törvénytervezet szerinti feltétele, hogy a feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása január 31-ig teljesüljön. Amennyiben egy feladat ellátása január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. Emellett a kiegészítő normatív támogatás igénylésének feltétele az is, hogy a társulási megállapodás teljes körűen tartalmazza a kistérségi szinten ellátandó feladatokat. Mivel a évre vonatkozó normatív felmérés időszakában több település is jelezte szándékát újabb szociális feladatok kistérségi szintű ellátására, szükséges a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. A képviselő-testület a társulási megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 112/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjának h) rendelkezése az alábbiak szerint módosul: h) fogyatékos személyek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől): Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontja az alábbi i) és j) rendelkezésekkel egészül ki: i) demens személyek nappali ellátása Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) pszichiátriai betegek nappali ellátása

11 szenvedélybetegek nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra rendelkezésben a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás - időskorúak nappali ellátása, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011. január 1-jétől) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetéten településeken. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkezetés (Szerep: június 1-jétől) - házi segítségnyújtás - családsegítés - közösségi ellátások (Szerep: június 1-jétől) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep településeken - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - fogyatékos személyek nappali intézménye (2009. szeptember 1-től)

12 Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari Szerep, Tetétlen településeken. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő alábbi rendelkezés hatályát veszti: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása külön megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: Báránd Bihartorda Biharnagybajom Földes Kaba Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/C) pontjában szereplő a Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: rendelkezésben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás székhelye 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. helyett 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2-re módosul. - A Társulási Megállapodás III. fejezetének 3) pontjában a Bizottságokra vonatkozó 2) rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 2) A Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetéséről szóló társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy Kaba Város polgármestere mint a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás képviselője azzal a kéréssel fordult a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsához, hogy a Társulási Tanács támogassa Kaba, Báránd és Sáp települések vonatkozásában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat jelenlegi rendszer szerinti ellátásából történő kilépését. Ugyanis Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázati úton forrást nyert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására, melynek kiépítését már meg is kezdték az intézményfenntartó társulást alkotó Kaba, Báránd és Sáp településeken. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a képviselő-testület tagjainak a társulás megállapodás módosításának jóváhagyását. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13 113/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Kaba, Báránd és Sáp települések kilépését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által történő ellátásából. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Báránd Község Önkormányzata, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Bihartorda Község Önkormányzata, Földes Nagyközség Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Tetétlen község Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között szeptember 30-án kelt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR javasolja a testület tagjainak, hogy a településen élő nyugdíjasok részére egyéb szociális juttatásként Ft-ot, a 0-tól általános iskolás gyermekek részére, akik Bihartordán járnak óvodába és iskolába Ft egyéb szociális juttatást javasol megállapítani karácsonyra. Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Jegyző Úr általi javaslatot a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 114/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete minden bihartordai család részére, ahol nyugdíjas él egyéb szociális juttatásként Ft-ot, továbbá minden 0-3 éves korú, a bihartordai óvodába, illetve a bihartordai általános iskolába járó gyermekek részére szintén egyéb szociális juttatásként Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról, illetve a juttatások kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 24. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy szó volt arról, hogy a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra kellene lecserélni. A Mezei-Vill Kft partner lenne ebben a munkában.

14 Javasolja, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-nél eljárjon, a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat végeztesse el. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 115/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-vel vegye fel a kapcsolatot és készíttesse el a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat, majd terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester MÓDOS IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy december 3-án a rendkívüli nagy esőzés miatt I. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, mely készültséget december 7-én az újabb nagy mennyiségű esőzés miatt II. fokra kellett módosítani. Azóta folyamatosan folyik a belvíz-védekezési munka, több utcát kellett kimenteni a víz alól, sőt még az utakat is. Két árokásó gép napok óta mélyíti a vízelvezető árkokat, szivattyúzzák a vizet és kézi munkaerők is keményen dolgoznak, hogy ne vigye el a falut a víz. Elmondja továbbá, hogy a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül elektronikusan az ebr42 rendszerben a vis maior esemény bejelentésre került, a munkálatok ellenőrzését holnap fogják végezni. A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben