J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva MÓDOS IMRE polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Szilágyi Irént a HBm-i Könyvtár Igazgató helyettesét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) A évi helyi adók megállapítása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 3.) A évi munkaterv elfogadása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 4.) Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. Előadó: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár Vezetője 5.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : A évi helyi adók megállapítása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy egy új rendelet-tervezetet készített. Az adó mértékét nem emelte, 0,5 %-kal tervezte, mint az elmúlt évben volt, de el kell mondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Magyar Államkincstár 1,4 %-os adóerő képességet állapít meg a településre, az ÖNHIKI pályázatnál ennyi az elvárás és az adóerő képesség és az

2 Önkormányzat által megállapított adó mértéke közötti különbözetet a 0,9 % az ÖNHIKI-nél levonásra kerül, ami évente 5 millió hiányt jelent az Önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a lakosság adófizetési képessége is romlott, igaz az Önkormányzat helyzete is romlik ezáltal, de mindent megtesznek, hogy túléljék és átvészeljék ezt a nehéz időszakot. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy nem ért egyet a 0,5 %-os iparűzési adóval. Az idén is az ÖNHIKI-nél emiatt már volt gondjuk, mert levonták a különbözetet. Más településeken 2 % az iparűzési adó. Elhiszi, hogy nehéz a vállalkozóknak is, de mint önkormányzati képviselő úgy gondolja, ha ezt szavazzák meg a település ellen döntenek. SERDÜLT CSABA elmondja, hogy akik itt a településen élnek vállalkozók véleménye szerint a 0,9 % különbséget mellé teszik az Önkormányzat munkájához és a település érdekéhez. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010(XII. 09.) sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Bihartorda Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a tov ábbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Bihartorda Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal a/ magánszemélyek kommunális adóját, b/ helyi iparűzési adót vezet be. I. FEJEZET A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 2. Az adókötelezettség Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő a/ lakás céljára szolgáló épület, épületrész (e fejezetben együtt: építmény),

3 b/ nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (a továbbiakban: lakásbérleti jog). 3. Az adó mértéke Az adó évi mértéke: építményenként illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. II. FEJEZET A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 4. Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 0,5 százaléka. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, a fizetendő adó mértéke naptári naponként 1000 forint. b) ha bármely az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, az adó mértéke naptári naponként Ft. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 6. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bihartorda Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 9/2004 (XII.20.) számú rendelete. III. N A P I R E N D I P O N T : A évi munka- és ülésterv elfogadása. (A munka- és ülésterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a munka- és üléstervet megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az volt a javaslata, hogy a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalására a november 10-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen kerüljön sor, mivel akkor lesz a település

4 közrend- közbiztonságáról szóló beszámoló megtárgyalása is és témáját tekintve is jobban illik ide a polgárőrség tájékoztatója, mint a júniusi ülésre. A többi napirendi pontokkal a bizottság egyhangúlag egyetértett. HERCZEGH IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a évi munka- és üléstervet és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottságok javaslatával a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 106/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munka- és üléstervet a bizottságok által javasolt módosítással elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az üléstervben a módosítás átvezetéséről és az üléstervben foglaltak végrehajtásával. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester IV. N A P I R E N D I P O N T : Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 8-án tartott ülésén a tájékoztatót megtárgyalta és a véleményük az volt, hogy a településen elérhető szolgáltatások szaporodtak a mozgókönyvtári ellátással, ez csak jót tett Bihartordának. Kérték a Könyvtár vezetőjét, hogy a testületi ülésre egészítse ki a tájékoztatót a helyi adatokkal. A bizottság véleménye, hogy a képviselő-testületnek jó döntése volt a mozgókönyvtárhoz való csatlakozás, az együttműködés jó a Megyei Könyvtárral és örömmel olvasták, hogy elsőként Bihartorda település kapja meg a könyveket olvasásra. A tájékoztatót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. SZILÁGYI IRÉN a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgató-helyettese szeretettel köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Köszöni a képviselő-testület érdeklődését a mozgókönyvtári ellátással kapcsolatban. Elmondja, hogy a Könyvtár belső berendezése is megújult. Lehetőség van a fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre és internet használatra, mely szolgáltatásokból a Könyvtárnak bevétele is van, nem is kevés. A lakosság 25 %-a rendszeresen jár a könyvtárba. Ez az arány megyei szinten is kiemelkedő, ezért is van az, hogy elsőnek Bihartorda Könyvtára kapja meg a könyveket. Elmondja, hogy az együttműködés nagyon jó és ez a képviselő-testületnek is köszönhető, hogy csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz. PAPP ISTVÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy elkészítette a bizottság által kért kiegészítést, melyet ismertet. (A kiegészítés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5 MÓDOS IMRE véleménye szerint is nagyon jól dolgozott a mozgókönyvtár, munkájáért elismerést érdemel. Köszöni Igazgató-helyettes Asszonynak, hogy elfogadta a meghívást és elkészítette a tájékoztatót a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy várnak minden olyan megmozdulást, ami a települést művelődési szinten előrébb viszi. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft megküldte a évre vonatkozó lakossági díjkalkulációt, mely szerint évre vonatkozóan a Kft 5,83 %-kal való emelést javasol, ami 17 Ft-os díjemelést jelent ürítésenként. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal és a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket. MÓDOS IMRE véleménye szerint ez maffia munka. Ha nem szavazzák meg az emelést a különbözetet az Önkormányzatnak kell megfizetni, amennyiben megszavazzák úgy pedig a lakosság fizet megint többet a szemétszállításért. Bízik benne, hogy a Társulás újonnan megválasztott elnöke másképp látja a dolgokat és valamit tudnak kitalálni, hogy az egyedülálló személyeknek könnyebb legyen fizetni a díjat. SERDÜLT CSABA véleménye szerint az infláció mértékének megfelelően kellene a díjat emelni. MÓDOS IMRE véleménye szerint napolják még el ezt a napirendi pontot, mert még megpróbál egyeztetni a Társulás elnökével. Legfeljebb majd rendkívüli testületi ülést hívnak össze. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembe vételével új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6 Kéri a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE véleménye szerint ez felesleges munka mindenki számára. Nem érti, hogy egy köztisztviselőnek teljesítménynövelést hogy lehet meghatározni. FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA úgy gondolja, hogy a legfontosabb a célok meghatározásánál a gyors, polgárbarát ügyintézés. Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 107/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartordai Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 1. Az ügyiratkezelés szabályainak pontos betartásával. 2. Európai Uniós pályázatok készítése, együttműködés a kapcsolódó szervezetekkel. 3. Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának segítése, az egységes gazdasági szervezet munkájának felügyelete. A célokat a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és a szakmaiság középpontba állításával kell megvalósítani. Határidő: évben folyamatos Felelős: jegyző PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése és zárszámadása beépül a települési önkormányzat költségvetésébe, és a települési és a kisebbségi önkormányzatnak emiatt együttműködési megállapodást kell kötni, hogy a kisebbségi önkormányzat ezirányú döntései ne késleltessék vagy akadályozzák a települési önkormányzat rendeleteinek az elfogadását. A megállapodás tervezete elkészült, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a december 8-án tartott ülésén egyhangúlag el is fogadott. Kéri a testület tagjait, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban mondják el véleményüket, illetve javaslataikat. (Az előterjesztés és az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A képviselő-testület a megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

7 108/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodást elfogadja. Megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodásban foglaltak betartásáról. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szenczi Divizor Kft a Sárréti Kistérségi Társuláson belül belső ellenőrzési feladatokat lát el. Minden év végén meg kell határozni, hogy a következő évben milyen ellenőrzési feladatokkal bízza meg a testület. Két vizsgálandó témakört javasol ellenőrzési feladatként meghatározni, az egyik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése. A másik pedig a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzése és értékelése. Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület a javaslattal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 109/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Szenczi Divizor Kft, hogy a belső ellenőrzési ütemterv alapján évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzésével, valamint a szociális hálóhoz kapcsolódóan a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatban végezze el a vizsgálatot. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Szenczi Divizor Kft-t értesítse. Határidő: január 10. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat zavartalan működése érdekében a évi költségvetés elfogadásáig feltétlen szükséges az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendelet elfogadása. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A rendelet-tervezetben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

8 BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010.(XII. 9.) ÖNK.SZ.RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.Tv ai alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat és felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására. 2.. (1) A Községi Önkormányzat jelen rendeletében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát a december 31-i állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén biztosítsa. (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei) teljesítése területén új forrás megállapítására, bevonására a évben tervezett kiadási jogcímeken, mértékeken túli kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki, kivéve a évre benyújtandó közfoglalkoztatási pályázatban a foglalkoztatásból adódó önkormányzatot terhelő saját erőre vállalt kötelezettséget. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe, illetve a tárgyévi teljesítések adataiba. 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes. PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a képviselő-testülettel Nagyrábé képviselő-testületétől kapott előterjesztést, melyben a nagyrábéi képviselő-testület megfogalmazott 3 célt, hogy mit szeretne igényelni a mikrotérségi társulástól. Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy Földes aljegyzőjét megkérdezte, hogy amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja kerül-e Bihartordának ez plusz költségébe, de a válasz az volt, hogy nem. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket. 110/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért Nagyrábé kérésével, - melyben kéri Földes Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 2.. és 8.. alapján létrehozott és működő Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató

9 Központ költségvetéséből engedélyezze az alábbi kiadások teljesítését, - amennyiben a kérés teljesítése során Bihartorda költségvetésében többletköltség nem jelentkezik. 1.) A korábbi évekhez hasonlóan részesítse a kiemelkedő munkateljesítményért anyagi elismerésben azon dolgozókat, akiknek személye tekintetében az intézményvezetővel egyeztetés történt. 2.) Engedélyezze a nagyrábéi telephely (Arany J. u. 11.) külső karbantartásához szükséges anyagmennyiség megvásárlását Ft összegben. 3.) Engedélyezze a nagyrábéi telephelyre a mellékelt árajánlat szerinti eszközök beszerzését Ft összegben. Megbízza a polgármestert, hogy e határozat-kivonatot küldje meg Földes Nagyközség Képviselő-testületének. Kéri Földes Nagyközség képviselő-testületét, hogy hagyja jóvá Nagyrábé Nagyközség képviselő-testületének kérését, s annak megfelelően módosítsa az intézmény költségvetését. Határidő: december 31. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tegnap délután küldött 3 előterjesztést en, ezért ezt már nem tudta a testület tagjainak kiküldeni. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa január 24-i ülésén 4/2007.(I. 24.) számú társulási tanácsi határozatában döntött a mozgókönyvtári feladatok kistérségi szintű ellátásáról, melynek eredményeként megkötésre került a feladatellátáshoz szükséges megállapodás. Ezen megállapodás határozott időtartamra, december 31-ig szól. A jogszabályoknak megfelelő működéshez és a évi kiegészítő normatív támogatás igényléséhez szükséges a mozgókönyvtári feladat ellátására vonatkozó megállapodás módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a megállapodás módosításának jóváhagyását. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 111/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda Község Önkormányzata, Bihardancsháza Község Önkormányzata, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Község Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata és a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás között február 28-án kelt, illetve július 2. napjával módosított, a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló

10 megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét a módosított feladatellátási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló javaslatot. Elmondja, hogy a évre igényelt kistérségi normatív támogatás finanszírozhatóságának költségvetési törvénytervezet szerinti feltétele, hogy a feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása január 31-ig teljesüljön. Amennyiben egy feladat ellátása január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. Emellett a kiegészítő normatív támogatás igénylésének feltétele az is, hogy a társulási megállapodás teljes körűen tartalmazza a kistérségi szinten ellátandó feladatokat. Mivel a évre vonatkozó normatív felmérés időszakában több település is jelezte szándékát újabb szociális feladatok kistérségi szintű ellátására, szükséges a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. (Az előterjesztés, a határozati javaslat és a társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. A képviselő-testület a társulási megállapodásban foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 112/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjának h) rendelkezése az alábbiak szerint módosul: h) fogyatékos személyek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől): Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontja az alábbi i) és j) rendelkezésekkel egészül ki: i) demens személyek nappali ellátása Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye Szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) pszichiátriai betegek nappali ellátása

11 szenvedélybetegek nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra rendelkezésben a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás - időskorúak nappali ellátása, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011. január 1-jétől) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetéten településeken. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkezetés (Szerep: június 1-jétől) - házi segítségnyújtás - családsegítés - közösségi ellátások (Szerep: június 1-jétől) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep településeken - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - fogyatékos személyek nappali intézménye (2009. szeptember 1-től)

12 Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari Szerep, Tetétlen településeken. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B) pontjában szereplő alábbi rendelkezés hatályát veszti: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása külön megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: Báránd Bihartorda Biharnagybajom Földes Kaba Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. fejezet I/C) pontjában szereplő a Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: rendelkezésben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás székhelye 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. helyett 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2-re módosul. - A Társulási Megállapodás III. fejezetének 3) pontjában a Bizottságokra vonatkozó 2) rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 2) A Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetéséről szóló társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy Kaba Város polgármestere mint a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás képviselője azzal a kéréssel fordult a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsához, hogy a Társulási Tanács támogassa Kaba, Báránd és Sáp települések vonatkozásában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat jelenlegi rendszer szerinti ellátásából történő kilépését. Ugyanis Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázati úton forrást nyert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására, melynek kiépítését már meg is kezdték az intézményfenntartó társulást alkotó Kaba, Báránd és Sáp településeken. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a képviselő-testület tagjainak a társulás megállapodás módosításának jóváhagyását. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13 113/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Kaba, Báránd és Sáp települések kilépését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által történő ellátásából. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Báránd Község Önkormányzata, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Bihartorda Község Önkormányzata, Földes Nagyközség Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Tetétlen község Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között szeptember 30-án kelt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Módos Imre polgármester PETRUCZ SÁNDOR javasolja a testület tagjainak, hogy a településen élő nyugdíjasok részére egyéb szociális juttatásként Ft-ot, a 0-tól általános iskolás gyermekek részére, akik Bihartordán járnak óvodába és iskolába Ft egyéb szociális juttatást javasol megállapítani karácsonyra. Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményeiket, javaslataikat. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Jegyző Úr általi javaslatot a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 114/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete minden bihartordai család részére, ahol nyugdíjas él egyéb szociális juttatásként Ft-ot, továbbá minden 0-3 éves korú, a bihartordai óvodába, illetve a bihartordai általános iskolába járó gyermekek részére szintén egyéb szociális juttatásként Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról, illetve a juttatások kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 24. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy szó volt arról, hogy a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra kellene lecserélni. A Mezei-Vill Kft partner lenne ebben a munkában.

14 Javasolja, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-nél eljárjon, a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat végeztesse el. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 115/2010.(XII. 9.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a Mezei-Vill Kft-vel vegye fel a kapcsolatot és készíttesse el a korszerűsítéssel kapcsolatos költségkalkulációkat, majd terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester MÓDOS IMRE tájékoztatja a testület tagjait, hogy december 3-án a rendkívüli nagy esőzés miatt I. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, mely készültséget december 7-én az újabb nagy mennyiségű esőzés miatt II. fokra kellett módosítani. Azóta folyamatosan folyik a belvíz-védekezési munka, több utcát kellett kimenteni a víz alól, sőt még az utakat is. Két árokásó gép napok óta mélyíti a vízelvezető árkokat, szivattyúzzák a vizet és kézi munkaerők is keményen dolgoznak, hogy ne vigye el a falut a víz. Elmondja továbbá, hogy a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül elektronikusan az ebr42 rendszerben a vis maior esemény bejelentésre került, a munkálatok ellenőrzését holnap fogják végezni. A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 26-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. május 22-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 8-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 8-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 8-án tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 847-2/2011. 30. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a 176/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 3-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

K i v o n a t. 5. Javaslat szociálisan rászorulók ingyenes jogi tanácsadás biztosítására

K i v o n a t. 5. Javaslat szociálisan rászorulók ingyenes jogi tanácsadás biztosítására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. augusztus 18-ai ülésének jegyzőkönyvéből 163/2011. (VIII.18.) Kvt.h. az ülés napirendjéről 1. Beszámoló a Gonda Ferenc Városi Könyvtár elmúlt két évi munkájáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben