J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. N A P I R E N D E L Ő T T : MÓDOS IMRE köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, mert van néhány olyan dolog, amiben dönteni kell és nem várhatnak vele tovább. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkészült a szociális rendelet-tervezete, melyet minden képviselő megkapott. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Elmondja, hogy a rendelet módosítására azért is van szükség, mert július 1-től a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében az önkormányzat a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központjával kötött ellátási szerződést az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és a nappali ellátás feladatainak biztosítására. Elmondja továbbá, hogy módosult a támogató szolgáltatást biztosító Szociális Szolgáltató Központ neve is, ezt is tartalmazza a rendelet-tervezet. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a rendelkezésre állási támogatás elnevezés elnevezés foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Elmondja továbbá, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre bővülni fog, hisz az egy főre eső jövedelem Ft-ra módosult, ezért indokolatlannak látja a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozását a rendeletben, ezért a szociális rendelet 11.. (2)-(5) bekezdésének hatályon kívül helyezését javasolja. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem nyomtatványt is módosítani kell. LUCZÁS TÜNDE kérdésére válaszolva PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a megállapított lakásfenntartási támogatások 90 %-át tudják visszaigényelni. A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2011.(IX. 12.) Önk. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 6/2010.(VI. 10.) Önk. rendelet módosításáról Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (9) bekezdésében valamint a 132. (4) bekezdés 1

2 a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 1. (1) bekezdés a) pont ab) alpontban a rendelkezésre állási támogatást szövegrész helyére a foglalkoztatást helyettesítő támogatást szöveg lép. (2) A rendelet 1. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: a) (3)A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében az önkormányzat a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központtal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja: a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást c) a családsegítést d) a nappali ellátást b) A 4177 Földes, Rákóczi u. 5. székhellyel működő Szociális Szolgáltató Központ intézménye által a támogató szolgálatot biztosítja. (3) A rendelet 1 (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5)Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátást a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központ Bihartorda, Kossuth u. 43. sz. és 80. sz. alatti telephelyein biztosítja. 2. (1) A rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként az egészségkárosodottnak minősülő személy kivételével a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központtal (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) (4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.) köteles együttműködni. (2) A rendelet 5. (3) bekezdése hatályát veszti. 3. (1) A rendelet 10/A. (1) bekezdésben a bérpótló juttatásra szövegrész helyére a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szöveg lép. (2) A rendelet 10/A. (1) bekezdésben a bérpótló juttatásban szövegrész helyére a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban szöveg lép. 4. (1) A rendelet 11.. (1) bekezdésben szereplő 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1 sz. melléklete kerül. 2

3 (2) A rendelet 11. (2)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, a) akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének %-a között van, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) aki a (2)-(4) bekezdésben meghatározott lakásban lakik, és c) akinek a szociális ellátásokról szóló törvényben a normatív támogatásra vonatkozó rendelkezések alapján számított havi lakásfenntartási költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság mértéke komorfokozatra tekintet nélkül: a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 40 m², b) két-, három vagy négyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 60 m², c) négynél több személyes háztartás esetén legfeljebb 80 m². (4) A (2) bekezdés alkalmazásában a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e. (5) a.) a helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra kerül megállapításra, összege havi Ft. b.) A támogatást az önkormányzat közvetlenül közműdíjra jogosult szervhez utalja. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem egész évben folyamatosan nyújtható be. A kérelemben kell kérelmezőnek nyilatkoznia arról, hogy a lakásfenntartási támogatást az (5) bekezdésben megjelölt szervhez kéri utalni. 5. (1) Ez a rendelet szeptember 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ÖNHIKI pályázat 2. ütemére elkészült a pályázat, javasolja a pályázat beadását. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 80/2011.(IX. 12.) Önk. sz. határozat: 1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 3

4 (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 2. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az Önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő feletti. II. a) Az Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer Ft összegű bevételt tervez. III. Az Önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. Megbízza a jegyzőt, hogy az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról gondoskodjon. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától érkezett egy előterjesztés és határozati-javaslat, az intézmény alapító okiratának módosítására. Az előterjesztést és a határozati javaslatot minden képviselő-testületi tag megkapta, kéri, hogy mondják el az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos véleményüket. (Az előterjesztés és a határozati-javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 81/2011.(IX. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okiratának 3. pontjából törölni kell a jogelőd szerv alpontot, illetve a jogelőd intézményének megnevezését. 2. Az alapító okirat pontban Nagyrábé és Bihartoda vonatkozásában is és szakfeladatnál a tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése, 4

5 oktatása szövegrész helyébe a Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos, beszédfogyatékos, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus), egyéb sajátos nevelési igényű tanulók (diszlexia, diszgráfia, aritmetikai készségek zavara, iskolai készségek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, pervazív fejlődési zavar, motoros diszfázia, diszkalkúlia) általános iskolai nevelése, oktatása szövegrész kerül. 3. Az óvodai nevelésnél Nagyrábé és Bihartorda vonatkozásában is szakfeladatnál tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése szövegrész helyébe a Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos, beszédfogyatékos, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus), egyéb sajátos nevelési igényű gyerekek (diszlexia, diszgráfia, aritmetikai készségek zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, pervazív fejlődési zavar, motoros diszfázia, diszkalkúlia) óvodai nevelése szövegrész kerül. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatához továbbítsa. Határidő: szeptember 20. MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a HBm-i VÍZMŰ Zrt Igazgatósága a társaság április 8. napján elfogadott stratégiai tervének, valamint a évre elfogadott üzleti tervének kiegészítése érdekében javasolja megvizsgálni a társaság működésében az állami szerepvállalás lehetőségeit, megvalósításuk alternatíváit. A tervezett állami szerepvállalás lehetőség szerint célozza meg, hogy kiterjedt szolgáltatási területen létrehozott összehangolt víziközmű szolgáltatások működtetésével az együttműködésből származó előnyök, szinergiák kihasználása céljából a működési területen a fogyasztók minél rugalmasabb, költséghatékonyabb, szakszerűbb ellátása biztosított legyen. A HBm-i Önkormányzatok VÍZMŰ Zrt Igazgatósága ezért felhatalmazást kér a Társaság tulajdonosaitól az állami szerepvállalás mértékének, szakmai tartalmának meghatározása érdekében az előkészítő tárgyalások lefolytatására. Javasolja, hogy értsenek egyet a felhatalmazással. A képviselő-testület a polgármester úr által elmondottakkal egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 82/2011.(IX. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint tulajdonos a Hajdú-Bihari Önkormányzatok VÍZMŰ Zrt elfogadott stratégiai tervének, valamint évi üzleti tervének kiegészítése érdekében felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy az állami szerepvállalás szakmai tartalmának meghatározása 5

6 érdekében tárgyalásokat folytasson. A tárgyalások eredményéről az Igazgatóság a tulajdonosokat folyamatosan tájékoztassa. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot a HBm-i Önkormányzatok VÍZMŰ Zrt részére továbbítsa. Határidő: szeptember 23. MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Hárnási Tamásné Magtár u. 6. szám alatti lakos felkereste személyesen az Önkormányzatot, hogy a Püspökladány Polgármesteri Hivataltól, mint I. fokú építési hatóságtól felszólítást kaptak a Magtár u.15. szám alatti ingatlan rendbetételére, vagy elbontására. Nevezett évek óta elvált férjétől, a fele ingatlan az ő nevén van, de anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy rendbe tegyék, vagy lebontsák, ezért a tulajdonát képező ingatlant ajándékként felajánlják az Önkormányzatnak. Kéri a testület tagjait, hogy az ajánlattal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat, hogy elfogadják-e vagy sem. A képviselő-testület egyetért az ingatlan felajánlásával, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 83/2011.(IX. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda, Magtár u. 15. (hrsz: 658.) szám alatti ingatlanra történő felajánlást Hárnási Tamásné 1/2 tulajdonrészével kapcsolatban elfogadja, illetve az ingatlant is elfogadja, amennyiben az ingatlan per- és tehermentes. Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogok rendezésével kapcsolatban a szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Kerek Gyuláné és Varga Tiborné is személyesen felkeresték az Önkormányzatot, hogy a tulajdonukat képező Bihartorda, Kossuth u. 68. szám alatti ingatlant ajándékként felajánlják az Önkormányzatnak, mivel anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy rendbe tegyék, vagy elbontsák. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Kádár Imre és Kányási Zsoltné már korábban felajánlotta tulajdonrészét az Önkormányzatnak ajándékként, melyet a képviselő-testület az augusztusi testületi ülésen el is fogadott. Kéri a testület tagjait, hogy az ajánlattal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat, hogy elfogadják-e vagy sem. A képviselő-testület egyetért az ingatlan felajánlásával, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 84/2011.(IX.12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda, Kossuth u. 68. szám alatti ingatlanra történő felajánlást 6

7 Kerek Gyuláné és Varga Tiborné tulajdonrészével kapcsolatban elfogadja, illetve az ingatlant is elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogok rendezésével kapcsolatban a szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos A rendkívüli nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, a polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Juhász Imre Molnár Sándor

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben