J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010. november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: november 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszönti a képviselő-testületi tagokat, Módos Imre polgármestert, Petrucz Sándor jegyzőt, és Fegyverné Gyarmati Éva tagintézmény vezetőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: N A P I R EN D I P O N T O K : 1.) A III. n. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása. Előadó: Kovács Gyula elnök 2.) A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Kovács Gyula elnök 3.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A III. n. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) KOVÁCS GYULA elmondja, hogy a beszámoló megtárgyalása előtt szükséges a költségvetést módosítani, mivel a pályázaton nyert feladatalapú támogatás II részlete 202 ezer Ft, melynek kötelező előirányzatot hozni a bevételi és kiadási oldalon is. A bevételi oldalon a központi támogatások előirányzatát növelik, a kiadási oldalon pedig egy összegben megemelik a támogatás-pénzeszközátadás előirányzatát. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja, hogy a módosítással értsen egyet a képviselő-testület. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 40/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: Bihartorda Cigány Kisebbségi Önkormányzat a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: eft Személyi juttatások: 432 Munkaadókat terhelő járulékok: 108 Egyéb dologi kiadások: 157 Működési pénzeszköz átadás: 436 Kiadások összesen: 1133

2 Bevételek: eft Állami támogatás: 566 Állami támogatás (pályázat) évi pénzmaradvány: 163 Bevételek összesen: 1133 A beszámolóval kapcsolatban a képviselő-testület egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 41/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: Bihartorda Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint: fogadja el. 845 ezer Ft kiadással 324 ezer Ft bér 79 ezer Ft munkaadót terhelő jár. 45 ezer Ft dologi kiadással 397 ezer Ft átadott pénzeszközzel 1133 ezer Ft bevétellel 288 ezer Ft pénzkészlettel Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a évi költségvetési gazdálkodás teljesítéséről gondoskodjon Határidő: december 31. II. N A P I R E N D I P O N T : A évi költségvetési koncepció elfogadása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 42/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: Bihartorda Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a évi költségvetés tervezetét február 15-ig nyújtsa be a testületnek. Határidő: február 15. 2

3 III. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: KOVÁCS GYULA elmondja, hogy az alakuló ülésen a testület úgy döntött, hogy nem állapítanak meg a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat, mert nagyon sok pénzt elvisz a költségvetésből, így a megtakarított pénzösszeget a roma családok felzárkóztatására szeretnék felhasználni. Javasolja, hogy írjanak ki roma családokat felzárkóztató pályázatot konyhakert megműveléséhez vetőmag burgonya, hagyma, zöldségmag biztosítására. Javasolja, hogy a pályázatban csak az állandó bihartordai lakcímmel és életvitelszerűen Bihartordán tartózkodó roma családok vehessenek részt és csak az állandó lakóhelyük és tartózkodási helyükön lévő kerthelyiség megművelését, gondozását segítheti elő. Javasolja továbbá, hogy a konyhakertnek legalább m 2 -nek megfelelő területet kelljen felásni, vagy kiszántatni és a képviselő-testület legalább 2 alkalommal ellenőrizze, első ízben a vetőmag kiosztása előtt, hogy fel van-e ásva a kert, vagy szántva, második alkalommal pedig júliusban, hogy a vetőmag valóban a földbe került-e. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó nem a megpályázott földterületbe veteményezett, vagy a vetőmagot eladta az elkövetkező évekre, vagyis 2014-ig automatikusan zárják ki a pályázat lehetőségeiből és ebben az esetben a vetőmag árát térítse meg. A pályázat beadási határidejét javasolja december 30. napjában meghatározni. Javasolja továbbá, hogy a vetőmagra Ft-ot biztosítson a képviselő-testület az ez évi költségvetésből, mivel még nem tudják, hogy jövőre mennyi pénzt fognak kapni. Kéri a polgármester urat is, hogy ezzel kapcsolatban mondja el véleményét. MÓDOS IMRE elmondja, hogy nagyon örül neki, hogy ilyen irányban gondolkodnak, mert a közös pénzből egyre kevesebb jut és mindenkinek gondoskodni kell saját magáról. Parkosítani kell és konyhakertet művelni. Aki konyhakertet művel önfenntartást biztosít a családjának. Mindent meg fog tenni, hogy ezt biztosítsa. Megpróbálják felvenni olyan cégekkel a kapcsolatot, aki vetőmagot tud biztosítani nagyker áron. Azt kéri a testület tagjaitól, hogy ezt a fajta gondoskodást tudatosítsák mindenkivel, mert még van idő felásni a kertet és gaztalanítani. Tavasszal lehet veteményezni. Vannak itt olyan magyar és roma családok, akikhez fel kell zárkózni, példát lehet venni róluk. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy minél több embert kellene ösztönözni, hogy részt vegyen ebben a munkában, ugyanis jövőre a rendelkezésre állási támogatást felváltja a bérpótló juttatás. A bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele lesz, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletben megállapított feltételeket teljesítse. Aki nem tartja rendben lakókörnyezetét nem lesz jogosult az ellátásra. Továbbá a bérpótló juttatás december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 3

4 43/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: roma családokat felzárkóztató pályázatot hirdet, melyben konyhakert megműveléséhez vetőmag burgonyát, hagymát, zöldségmagot biztosít. A pályázat feltételei: 1. A pályázatba csak állandó bihartordai lakcímmel és életvitelszerűen, Bihartordán tartózkodó roma családok vehetnek részt. 2. Csak az állandó lakhelyük és tartózkodási helyükön lévő kerthelyiség megművelését, gondozását teszi, illetve segíti elő. 3. A konyhakertnek legalább m 2 -nek megfelelő területet kell felásni vagy kiszántani, és biztosítani kell a kisebbségi képviselőknek annak ellenőrzését legalább 2 alkalommal. - első ízben a vetőmag kiosztása előtt, hogy a kert fel van-e szántva vagy ásva - második alkalommal júliusban, hogy a vetőmag valóban a földbe került-e. 4. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó nem a megpályázott földterületbe veteményezett, vagy a vetőmagot eladta, az elkövetkező évekre, vagyis 2014-ig automatikusan kizárja magát a pályázat lehetőségeiből, és ebben az esetben a vetőmag árát köteles megtéríteni. A pályázat beadási határideje: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a vetőmagra Ft-ot biztosít a évi költségvetésből. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a pályázat kiírásáról, illetve a pályázat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal és december 30. KOVÁCS GYULA javasolja, hogy írjanak ki egy pályázatot felső oktatási szinten tanuló roma fiatalok részére. Eddig csak általános- és középiskolások részére volt pályázati lehetőség, a felsőoktatásban részesülő tanulóknak nem. Pályázati feltételként javasolja, hogy csak állandó bihartordai lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező cigány származású fiatalok vehessenek részt. Javasolja, hogy a tanulók félévente adják le a tanulmányaikról szóló bizonyítvány fénymásolatát, hogy a képviselő-testület az elért tanulmányi eredményt megvitathassa. Javasolja, hogy az elnyerhető ösztöndíj összege 2-2,9 tanulmányi átlagig havi Ft, 3-3,9 tanulmányi átlagig havi Ft, 4-5 tanulmányi átlagig havi Ft legyen. Javasolja továbbá, hogy a tanulók az előző félévben elért tanulmányi eredmény után kapják meg az ösztöndíjat a következő félévre havonta. Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 4

5 44/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: pályázatot ír ki állandó bihartordai bejelentett lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező, felső oktatási szinten tanuló roma fiatalok részére. A pályázat feltételei: Csak állandó bihartordai lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező cigány származású fiatalok vehetnek részt. A tanulóknak félévente le kell adni a Polgármesteri Hivatalba a tanulmányairól szóló bizonyítvány fénymásolatát, hogy a képviselő-testület az elért tanulmányi eredményét megvitathassa. Elnyerhető ösztöndíj összege: 2-2,9 tanulmányi átlagig havi Ft 3 3,9 tanulmányi átlagig havi Ft 4 5 tanulmányi átlagig havi Ft A tanulók az előző félévbe elért tanulmányi eredménye után kapják meg az ösztöndíjat a következő félévre havonta. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a pályázat kiírásáról, illetve a pályázat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal és december 30. KOVÁCS GYULA tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdetett valamennyi cigány tanulók részére a 2010-es évre. Pályázhatnak gimnáziumi és érettségit adó szakközépiskolai, a hat évfolyamos gimnáziumok , osztályos, valamint a 8 évfolyamos gimnáziumok és 12. osztályos nappali tagozaton tanuló magyar állampolgárságú cigány diákok 4,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig, valamint az általános iskolák 7.8. osztályos, a 6 évfolyamos gimnáziumok 1,2. osztályos, valamint a 8. évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulói Tanulást Támogató Ösztöndíjra 4,0-től 4,49-es tanulmányi átlagig, továbbá Czinka Panna Ösztöndíjra 4,5-5-ös tanulmányi átlagig. Elmondja továbbá, hogy ugyancsak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a es évre szakképző iskolai, illetve az érettségi után a középiskola által meghirdetett 5.,6. osztálynak megfelelő képzésen, nappali tagozaton résztvevő magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók részére 4,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig, valamint szintén a 2010-es évre főiskolai vagy egyetemi, magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány hallgatók részére, akik alapképzésben (BA, BSc) vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton vesznek részt. A pályázatok benyújtási határideje: december 15. A pályázati adatlapokat a Kisebbségi Önkormányzat ajánlásával lehet benyújtani. Javasolja, hogy értsen egyet a képviselő-testület azzal, hogy a pályázati adatlapokat ajánlásukkal, javaslatukkal lássák el. 5

6 A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 45/2010.(XI. 22.)CKÖ. sz. határozat: egyetért azzal, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt tanulmányi ösztöndíjpályázatra benyújtott roma származású tanulók pályázati adatlapját a helyi Kisebbségi Önkormányzat ajánlásával ellássa. Felhatalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét a pályázati adatlapok aláírására. KOVÁCS GYULA tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő-testület az előző ciklusban együttműködési megállapodást kötött a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda bihartodai tagintézményével, a családgondozóval és a családsegítővel, valamint az Együtt a gyermekekért Alapítvánnyal. Javasolja, hogy most is kössék meg mindegyik intézménnyel az együttműködési megállapodást. Kéri a testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket. FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA tagintézmény-vezető először is gratulál a megválasztott képviselő-testület tagjainak. Az alakuló ülésen nem tudott részt venni, még nem találkozott így együtt a testület tagjaival. Bízik benne, hogy ugyanolyan gyümölcsöző lesz ezzel a testülettel is a kapcsolata az intézménynek, mint az előző testülettel. Javasolja az együttműködési megállapodás megkötését az új testülettel. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 46/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: a együttműködési megállapodást köt a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai Tagintézményével. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét az együttműködési megállapodás aláírásával, illetve a határozatkivonat továbbításával. Felelős: polgármester 47/2010.(XI.22.) CKÖ. sz. határozat: együttműködési megállapodást köt a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bihartordai telephelyén működő családgondozóval. 6

7 Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét az együttműködési megállapodás aláírásával. 48/2010.(XI.22.) CKÖ. sz. határozat: együttműködési megállapodást köt a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bihartordai telephelyén működő családsegítővel. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét az együttműködési megállapodás aláírásával. 49/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: együttműködési megállapodást köt az Együtt a Gyermekekért Alapítvánnyal. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét az együttműködési megállapodás aláírására. KOVÁCS GYULA kéri, hogy mondják el képviselő társai a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy támogatják-e, hogy a telefonjára ebben az évben egyszer Ft értékű telefonkártyát vásároljon. A képviselő-testület a felvetést támogatja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 50/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: a Cigány Kisebbségi elnök részére a évi költségvetés terhére Ft kártyafeltöltést biztosít. Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy az összeg biztosításáról gondoskodjon. Határidő: november 30. KOVÁCS GYULA javasolja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat ebben az évben is járuljon hozzá az óvodás és iskolás gyerekek karácsonyi csomagjához ugyanúgy mint az elmúlt 7

8 évben, hogy ezt minden gyerek, ne csak a cigány gyerekek kapják Ft összeget javasol az ajándékok biztosításához, mivel az elmúlt évben is ennyi volt. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 51/2010.(XI. 22.) CKÖ. sz. határozat: a 0-tól a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda bihartordai tagintézményeibe járó - általános iskoláskorú gyerekek karácsonyi csomagjához Ft-ot biztosít. Megbízza a Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy az intézményvezetőkkel közösen az összeg felhasználásáról gondoskodjon. Határidő: december 24. A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a segélykérelmek véleményezésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Kovács Gyula Ferenczik Ildikó elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Gazdasági Bizottság 2010. február 8-án tartott ülésén. Jelen vannak: Jámbor Mihályné Gazdasági Bizottság elnöke Herczeg József, Papp Emese és Serdült Lajos bizottsági tagok

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben