Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének"

Átírás

1 Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 12/2009. (VII. 27.) SKKT. 13/2009. (VII. 27.) SKKT. rendeletig. d) határozatai: 35/2009. (VII. 21.) SKKT. 36/2009. (VII. 21.) SKKT. határozatig. T á r g y s o r o z a t 1./ Előterjesztés a helyi adó kivetéséről szóló 13/2003. (IX. 24.) SKKT. rendelet módosításról. 2./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2003. (XII. 29.) SKKT. rendelet módosításáról. 3./ Előterjesztés a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felmondásáról. 4./ Előterjesztés Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének elfogadásáról. Sonkád, július 23. Bandics Zsigmond polgármester

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.) Jelen vannak: - Bandics Zsigmond polgármester, - Fórizs György, Iszák Tibor, Kálló Zoltán, és Kálló József képviselők. Távolmaradásukat bejelentették: Bartha László, ifj. Makay Endre és Tóth Árpád képviselők. Jelen van továbbá tanácskozási joggal: - Szabó István helyettesítő körjegyző, - Kálló Mónika jegyzőkönyvvezető. Bandics Zsigmond polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 8 testületi tagból 5 jelen van, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot, amely után mivel más javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal napirendjét és a zárt ülés tartását az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Előterjesztés a helyi adó kivetéséről szóló 13/2003. (IX. 24.) SKKT. rendelet módosításról. 2./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2003. (XII. 29.) SKKT. rendelet módosításáról. 3./ Előterjesztés a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felmondásáról. Előadó: Bandics Zsigmond polgármester 4./ Előterjesztés Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének elfogadásáról. Zárt ülésre: 5./ Egyedi hatósági ügyek. Előadó: Bandics Zsigmond polgármester

3 A napirend tárgyalása: 252 Tárgy: (1./ tsp.) Előterjesztés a helyi adó kivetéséről szóló 13/2003. (IX. 24.) SKKT. rendelet módosításról. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Kérdés, hozzászólás nem volt. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2009. (VII. 27.) SKKT. rendelete A helyi adó kivetéséről szóló 13/2003. (IX. 24.) SKKT. számú rendelet módosításáról. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adó kivetéséről szóló 13/2003. (IX. 24.) SKKT. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet megnevezése (címe) helyébe a következő lép: Az idegenforgalmi adóról. (2) A Rendelet megjelöléséből törli a számú szót. 2. (1) A Rendelet 7. (6) bekezdésében hivatkozott jogszabály megjelölése helyesen: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. (2) A Rendelet 10. (3) bekezdésében hivatkozott jogszabályok megjelölése helyesen: a helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. 3. A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az önkormányzatot megillető bevétel terhére érdekeltségi célú juttatásként 25 % illeti meg az abban közreműködő köztisztviselőket. A felosztásról a polgármester az adóévet követő év február 28. napjáig határoz. 4. A Rendelet 10. (2) bekezdése és a 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 253 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendeletet a Körjegyzőség hivatalában lehet megtekintetni, amelyre a lakosság figyelmét hirdetmény útján kell felhívni. 5. A Rendelet mellékletének ( Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli adómentesség jogcíméről ) 9. és 10. pontjában a település helyes megjelölése ( Nyíregyháza helyett): Sonkád. 6. Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Sonkád, július 21. Bandics Zsigmond s.k. polgármester Szabó István s.k. helyettesítő körjegyző Tárgy: (2./ tsp.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2003. (XII. 29.) SKKT. rendelet módosításáról. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Kérdés, hozzászólás nem volt. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 13/2009. (VII. 27.) SKKT. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2003. (XII. 29.) SKKT. rendelet módosításáról. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2003. (XII. 29.) SKKT. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

5 (1) A Rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) Aki a naptári év első napján építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 2. A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól: a) a lakás és üzlet kivételével valamennyi építmény; b) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletet meghaladó földrészlet; c) az az építmény, amely idegenforgalmi adó hatálya alá tartozik. 3. Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. A 2. rendelkezéseit augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Sonkád, július Bandics Zsigmond s.k. polgármester Szabó István s.k. helyettesítő körjegyző Tárgy: (3./ tsp.) Előterjesztés a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felmondásáról. Előadó: Bandics Zsigmond polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Kiegészítés: Szabó István helyettesítő körjegyző: A határozattervezet 3/a. pontjában szereplő napirendi javaslat címe a társulás által végrehajtott beruházások elszámolása legyen.

6 255 A határozat 4. pontjaként kerüljön megfogalmazásra, hogy a határozat 2. és 3. pontjában foglaltak teljesüléséig Uszka Önkormányzatnak a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felmondását nem fogadja el. Ezzel egyidejűleg a 4. pont 5. pontra változik a következő szövegezéssel: Jelen határozat 3. pontjában foglalt kezdeményezés eredménytelensége esetén a Képviselő-testület megvizsgálja érdekeinek jogi úton történő érvényesítésének lehetőségét. Lényegében arról van szó, hogy a Képviselő-testület külön döntsön a jogi útra terelésről. Hozzászólások: Bandics Zsigmond polgármester: Soha nem voltam a társulás elnökhelyettese. Ezt a megválasztásról készült jegyzőkönyvvel sem tudják bizonyítani. Külön levélben meg fogjuk fogalmazni a társulás elnökének is. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009. (VII. 21.) SKKT. számú H a t á r o z a t a A Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felmondásáról. A Képviselő-testület 1. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását felmondja. 2. A felmondással egyidejűleg figyelemmel a Törvény 17. (3) és (6) bekezdéseiben foglaltakra kezdeményezi a vagyonnal való elszámolást. 3. A Törvény 13. (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján érvényesítve a Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltakat ( A társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. ) indítványozza a társulási tanács elnökének a társulási tanács összehívását a következő napirenddel: a) Vagyonértékesítés és az abból származó bevételek felosztásának felülvizsgálata. b) Fülesd Önkormányzat és a PRIMCOM Kft. között létrejött hitelszerződésből fakadó társulási kötelezettségvállalás rendezése. c) A társulás évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása. d) A társulási megállapodás megszüntetése. Ezzel összefüggésben a társulás vagyonának felosztása.

7 4. Jelen határozat 2. és 3. pontjában foglaltak teljesüléséig Uszka Önkormányzatnak a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felmondását nem fogadja el Jelen határozat 3. pontjában foglalt kezdeményezés eredménytelensége esetén a Képviselő-testület megvizsgálja érdekeinek jogi úton történő érvényesítésének lehetőségét. Sonkád, július 21. Bandics Zsigmond s. k. Szabó István s. k. polgármester helyettesítő körjegyző A határozatról értesül: 1. Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás tagjai, 2. Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke (Dr. Sértő- Radics István Uszka polgármestere), 3. Irattár. Tárgy: (4./ tsp.) Előterjesztés Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének elfogadásáról. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Kérdés, hozzászólás nem volt. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2009. (VII. 21.) SKKT. számú H a t á r o z a t a Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének elfogadásáról. A Képviselő-testület 1.Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetését, ezen belül

8 a) Sonkád alapszolgáltatási intézményegység költségevetését Ft bevétellel Ft kiadással 257 b) a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat költségvetését Ft bevétellel és Ft kiadással jóváhagyja. 2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Sonkád, július 21. Bandics Zsigmond s. k. Szabó István s. k. polgármester helyettesítő körjegyző Bandics Zsigmond: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját az 5./ napirendi pontok tárgyalásával. k.m.f. Bandics Zsigmond Szabó István polgármester helyettesítő körjegyző

9 258

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben