Sonkád Község Önkormányzat Községi Polgármestertől Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sonkád Község Önkormányzat Községi Polgármestertől Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános)"

Átírás

1 Sonkád Község Önkormányzat Községi től Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános) 19-4/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete, d) határozatai:7/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozattól 13/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozatig. Tárgysorozata 1. Előterjesztés SZMSZ módosítására. 2. Előterjesztés civil szervezet (Siketek és Nagyothallók Klub) támogatására. 3. Előterjesztés a 0124/106. hrsz. ingatlan haszonbérleti szerződésének módosítására. 4. Előterjesztés rendvédelmi szerv támogatására. 5. Előterjesztés szerződéskötésre könyvvizsgáló feladatok ellátása tárgyában. 6. Előterjesztés az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. 7. Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kezdeményezés elfogadására. 8. Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése végrehajtásának elfogadására Sonkád Község Önkormányzat 129

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.) Jelen vannak: 1. polgármester, 2. Bartha László, 3. Iszák Tibor, 4. Kálló József 5. Makay Endre képviselők. Távolmaradásukat bejelentették: 1. Kálló Zoltán, 2. Fórizs György, 3. Tóth Árpád képviselők. Jelen van továbbá tanácskozási joggal: 1. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző. polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 8 testületi tagból 5 jelen van, az ülést megnyitja. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. vita nélkül fogadta el. A képviselőtestület 5 egyhangú igen szavazattal napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Előterjesztés SZMSZ módosítására. 2. Előterjesztés civil szervezet (Siketek és Nagyothallók Klub) támogatására. 3. Előterjesztés a 0124/106. hrsz. ingatlan haszonbérleti szerződésének módosítására. 4. Előterjesztés rendvédelmi szerv támogatására. 5. Előterjesztés szerződéskötésre könyvvizsgáló feladatok ellátása tárgyában. 6. Előterjesztés az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. 7. Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kezdeményezés elfogadására. 8. Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése végrehajtásának elfogadására. 130

3 A napirend tárgyalása: 1. Előterjesztés SZMSZ módosítására. Kérdés, hozzászólás nem volt. felteszi szavazásra az első napirendi pontot. vita nélkül döntött. rendeletet alkotta: S O N K Á D K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 6 / ( I I I ) ö n k o r m á n y z a t i R E N D E L E T E A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (V. 06.) SKKT. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. A 10/2003. (V. 06.) SKKT rendelet a következő 82/A. - sal egészül ki: 82/A. A. 10/2003. (V. 06.) SKKT. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat gazdálkodáshoz alkalmazott szakfeladat rendelet január 1. napjától kezdődően. 2. (1) E rendelt 1. számú mellékletével kiegészül a 10/2003. (V. 06.) SKKT. rendelet. E rendelet 1. számú melléklete alkotja a 10/2003. (V. 06.) SKKT. rendelet 8. számú mellékletét. (2) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon, a ség hivatalában a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. Sonkád, március 29. s.k. polgármester 131

4 Záradék: A rendelet kihirdetve március számú melléklet a 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Növénytermesztési szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Az óvóhelyi védelem tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 132

5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Komplex térségi integrációt segítő programok Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés 2. Előterjesztés civil szervezet (Siketek és Nagyothallók Klub) támogatására. Kérdés, hozzászólás: : Azt javaslom, hogy a Siketek és Nagyothallók Klubot, és a Látássérültek Sorstársak Klubját is támogassuk ezer forinttal. vita nélkül határozott. feltette szavazásra a 2. napirendi pontot. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2010.(III. 29.) SKKT. számú határozata civil szervezet támogatásáról. 1. Pénzbeli támogatásban részesíti a Siketek és Nagyothallók Klubja 1086 Budapest, Benczúr u. 21. szám alatti székhelyű civil szervezet 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 17. szám alatt működő tagságát a évre ,- Ft, azaz tizenötezer forint erejéig. 133

6 2. Felhívja a ség gazdasági vezetőjét, hogy az 1. pontban megfogalmazott döntésben foglaltaknak tegyen eleget a támogatás átutalásával az Erste Bank számú számlára. 3. Pénzbeli támogatásban részesíti a Látássérültek Sorstársak Klubja 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. szám alatti székhelyű civil szervezetet a évre ,- Ft, azaz tizenötezer forint erejéig. 4. Felhívja a ség gazdasági vezetőjét, hogy az 3. pontban megfogalmazott döntésben foglaltaknak tegyen eleget a támogatás átutalásával az Kereskedelmi és Hitelbank számú számlára. Határidő: június 30. Felelős: Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: 1. Siketek és Nagyothallók Klubja 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér Látássérültek Sorstársak Klubja 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér ség gazdasági vezetője, helyben 4. irattár 3. Előterjesztés a 0124/106. hrsz. ingatlan haszonbérleti szerződésének módosítására. Kérdés, hozzászólás nem volt. vita nélkül határozott. feltette szavazásra a 3. napirendi pontot. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2010.(III. 29.) SKKT. számú határozata 0124/106 hrsz. ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról. 1. Az 57/2009. (XI. 23.) SKKT. számú határozatában döntött a 0124/106. hrsz. Sonkád Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan haszonbérbe adásáról a hasznosításra lefolytatott pályáztatási eljárás nyertesével, Iszák Tibor E.V. (továbbiakban: haszonbérlő) természetes személlyel. 2. Hozzájárul ahhoz, hogy a haszonbérlő kérelmére a megkötött haszonbérleti szerződés 134

7 módosításra kerüljön az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 240. figyelembevételével, a határozat 3. pontjában meghatározottak szerint. 3. Hozzájárul, hogy a szerződés alanyában módosításra kerüljön, azaz a haszonbérlő személye megváltozzon. A haszonbérlő jogutódja, az ügyvezetésével működő MÁT-KRISZ Kft. (Cg ; Székhelye: 4954 Sonkád, Rákóczi u. 24.) elnevezésű gazdasági társaság. 4. Kijelenti, hogy a szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 5. Felhatalmazza a t a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: 1. Iszák Tibor 4954 Sonkád, Rákóczi u Irattár 4. Előterjesztés rendvédelmi szerv támogatására. Kérdés, hozzászólás: : Azt javaslom, hogy 30 ezer forinttal támogassuk a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságot. vita nélkül határozott. feltette szavazásra a 4. napirendi pontot. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozata rendvédelmi szerv támogatásáról. 1. A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság (továbbiakban: Kapitányság) kérelmének helyt adva, a Kapitányság, illetve a szervezetében működő Kölcsei Rendőrőrs szakmai munkáját a évben ,- Ft azaz harmincezer forint összegben támogatja. 135

8 2. Felhatalmazza a t a támogatási megállapodás aláírására. 3. Felhívja a t az 1. pontban megjelölt támogatás átutalására július 31. napjáig. Határidő: július 31. Felelős: Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: 1. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság Vezetője 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u ség gazdasági vezetője, helyben 3. irattár 5. Előterjesztés szerződéskötésre könyvvizsgáló feladatok ellátása tárgyában. Kérdés, hozzászólás nem volt. : feltette szavazásra az 5. napirendi pontot. vita nélkül elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 10/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozata könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről. 1. Tekintettel arra, hogy Sonkád Község Önkormányzat évi összevont költségvetési beszámolójának kiadási főösszege ezer forint, az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 92/A. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, beszámolója könyvvizsgálatára megbízza Kenéz Sándor költségvetési minősítésű bejegyzett könyvvizsgálót az ajánlatában foglaltak és az előterjesztésben ismertetettek - szerinti feltételekkel. 2. Felhatalmazza a t a szerződés megkötésére. Határidő: április 30. Felelős: 136

9 Sonkád, március 29. s.k. A határozatról értesül: 1. Kenéz Sándor 4405 Nyíregyháza, Bóbita u Lévayné Haraszti Ilona 4432 Nyíregyháza, Kökörcsin u Havas Audit Kft Nyíregyháza, Kálvin tér Irattár 6. Előterjesztés az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt. : feltette szavazásra az 6. napirendi pontot. vita nélkül elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozata A ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVRŐL. 1. A Kbt. 5. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 2. Felhívja a polgármestert a közbeszerzési terv Közbeszerzések Tanácsa honlapján, valamint a ség hivatalának hirdetőtábláján történő közzétételre. Felelős: Határidő: április 15. figyelemmel a Kbt. 5. (2) bekezdésére. Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: Irattár 137

10 1. melléklet a 11/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozathoz Nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzések Fajtája Értékhatár Tárgya Típus Tervezett érték Ft Építés 15 millió Ft Szociális Központ bővítése Árubeszerzés 8 millió Ft Szociális Központ bővítése Beszerzés tervezett időpontja nyílt nyílt Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kezdeményezés elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt. : feltette szavazásra az 7. napirendi pontot. vita nélkül elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 12/2010.(III. 29.) SKKT. számú határozata a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról. 1. Kisnamény Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozását a társuláshoz, ezen belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásához jóváhagyja 2. Szatmárcseke Község Önkormányzat Képviselő-testülete részvételét a támogató szolgálat feladatellátásban jóváhagyja 3. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete részvételét a szociális étkeztetés feladatellátásban jóváhagyja 4. Gyügye Község Önkormányzat Képviselő-testülete részvételét a támogató szolgálat feladatellátásban jóváhagyja 5. Szamosújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete részvételét a támogató szolgálat feladatellátásban jóváhagyja 6. Felhatalmazza a t a módosított társulási megállapodás aláírására. Határidő: április 30. Felelős: 138

11 Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: 1. Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u Fehérgyarmat Város Jegyzője 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u Irattár 7. Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése végrehajtásának elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt. : feltette szavazásra az 8. napirendi pontot. vita nélkül elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (III. 29.) SKKT. számú határozata A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról. 1. A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésnek végrehajtását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: április 30. Felelős: Sonkád, március 29. s.k. Határozatról értesül: 4. Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u

12 5. Fehérgyarmat Város Jegyzője 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u Irattár : Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját az 9. napirendi pont tárgyalásával. k.m.f. s.k. P.H. 140

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná.

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná. Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben