J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének június 9-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva MÓDOS IMRE polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Elmondja, hogy Harmati Imre kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a május 20-án hozott határozattal kapcsolatban. Javasolja, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt tárgyalják meg a kérelmet. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. MÓDOS IMRE ismerteti Harmati Imre beadványát, melyben nevezett kéri, hogy a Rákóczi u. 4. szám alatt található ingatlan jogi sorsát rendezzék, meg szeretné vásárolni az ingatlant. Kérelmében azt írja, hogy korábban a képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről döntött, mely határozat eddig nem került végrehajtásra. Ilyen döntése a képviselő-testületnek nem volt, ő 16 éven keresztül volt képviselő. Arról volt szó, hogy elcserélik a telket, de nem tudtak megegyezni. Püspökladány mint I. fokú építéshatóság felszólította az Önkormányzatot, hogy a fenti ingatlant, mivel ez önkormányzati tulajdon tegye rendbe, vagy bontsa le. Az Önkormányzatnak erre nincs anyagi lehetősége, hogy 1-2 millió Ft-ot költsön rá, azt nem akarják, hogy büntetést kelljen fizetni, ezért a testület úgy döntött, hogy az épületet lebontja és felszólította Harmati Imrét, az ingatlan jelenlegi használóját, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül adja át a területet az Önkormányzatnak. HARMATI IMRE elmondja, hogy arra az ingatlanra volt 1-1 éves bérleti szerződése és 2004-ben, amikor az Uniós rendezvény volt, akkor kapott egy olyan ígéretet, hogy 30 évig használhatja. De ezt most nem hagyják. Ez az ingatlan 10 éve használatában van, ő ezért megdolgozott, valaki kitalálta, hogy az a szégyenfoltja a falunak. Ez pedig nem igaz, mert nem mindenkinek ez a véleménye. Ő októberben az önkormányzati választásokon erre a csapatra szavazott, várta a változást. Most ez a képviselő-testület is meg akarja mutatni, hogy ez így nem mehet tovább. A külterület, amit cserélni akarnak a neje nevén van, arról ő nem is nyilatkozhat. Az is bosszantja, hogy mások 5 Ft-ért vásárolhatnak itt Bihartordán telket ben vásárolta meg azt a külterületi legelőt, azóta küszködik a lovas dologgal. Neki erre az ingatlanra, amit bérel szüksége van, és meg is tesz érte mindent. Ha most nem születik döntés, akkor is megy tovább. Sok pénzt beleölt, belefáradt abba is, hogy mindig megy ellene a feljelentgetés a kutya és a liba miatt. Orgonabokrot telepített oda, parkosította, most le akarnak ott mindent bontani. Ha eladja az Önkormányzat ő ígéri, hogy rendbe fogja tenni, lovasnapot is fog rendezni. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a csere lehetőségét még mindig fenntartja a képviselőtestület. Amennyiben nem tudnak megegyezni az épület ki lesz takarítva és le lesz bontva. Senki nem kényszerítheti az Önkormányzatot, hogy adja el a telket. Egy rendezett porta nem így néz ki, mint az ott. A településen rendnek kell lenni, már 4 vagy 5 tulajdonos adta át a lakatlan ingatlantulajdonát az Önkormányzatnak, mert nem bírt vele. Az Önkormányzat a

2 cserét a Mázsaháztól a vízelvezető árokig lévő területig kéri, amennyiben meg tudnak egyezni. HARMATI IMRE elmondja, hogy ő azt a területet nem adja, ő továbbra is kéri a Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlant megvételre. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 56/2011.(VI. 09.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 52/2011.(V. 20.) Önk. sz. határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja. MÓDOS IMRE javasolja, hogy az üléstervben foglaltaknak megfelelően folytassa a képviselő-testület az ülését. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai munkájáról, az új segélyezési forma tapasztalatairól. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 3.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás földesi mikrokörzetének Bihartordát érintő szociális munkájáról. (nappali ellátás, házi gondozás, szociális étkezés). Előadó: Rácz Attiláné Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Vezetője 4.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai munkájáról, az új segélyezési forma tapasztalatairól. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3 PETRUCZ SÁNDOR kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket. LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Alaposnak, mindenre kiterjedőnek ítélte és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság véleményével, illetve a beszámolóban foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta. III. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás földesi mikrokörzetének Bihartordát érintő szociális munkájáról. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a napirend előadója jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen, mivel Debrecenben lesz. Kéri a testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Szociális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Ezt a beszámolót is alaposnak, mindenre kiterjedőnek ítélte és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság véleményével, illetve a beszámolóban foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta. IV. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy január 1-től a közfoglalkoztatottakat a Polgármesteri Hivatal nem alkalmazhatja, csak az Önkormányzat. Ezért javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítsa a testület egy 10/A. - al, ami arról szól, hogy Bihartorda Község Önkormányzat alaptevékenységét, valamint szabad kapacitás kihasználását célzó szakfeladatokat a 4. függeléke tartalmazza. Ugyanazokat a szakfeladatokat tartalmazza, mint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A képviselő-testület a rendelet módosításával egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 09.) Önk. sz. RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

4 Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011 (II. 10.) Önk. sz. re ndeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011 (II.10.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 10/A -al egészül ki: Bihartorda Község Önkormányzat alaptevékenységét, valamint szabad kapacitás kihasználását célzó szakfeladatokat a 4. függeléke tartalmazza. (2) A Rendelet 4. függelékét a jelen rendelet függeléke tartalmazza. 2. E rendelet június 9-én lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

5 a 3/2011. (II.10.) Önk. sz. rendelet 4. függeléke Bihartorda Község Önkormányzat Alaptevékenysége: Szakfeladat Szakfeladat megnevezése száma Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti Ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Foglalkoztatást elősegítő támogatások Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)

6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi-segítségnyújtás Családsegítés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

7 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés Szabad kapacitás kihasználását célzó szakfeladatok Szakfeladat Szakfeladat megnevezése száma Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

8 PETRUCZ SÁNDOR javasolja, hogy a korábban elfogadott évi belső ellenőrzési programot módosítsa a testület. Mégpedig a programban 2. sorszámmal szereplő A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzése és értékelése tárgyú ellenőrzési feladat helyett a község területén működő konyhánál kerüljön sor a belső ellenőrzésre az Élelmiszerek felhasználásának, élelmiszer készletek nyilvántartásának, nyersanyag meghatározás ellenőrzése, gazdasági mutatók elemzése. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 57/2011.(VI. 09.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 109/2010.(XII.09.)Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A évi ellenőrzési programban 2. sorszámmal szereplő A rendszeres és nem rendszeres pénzbeni és természetbeli ellátások igénylése, jogosultsága, kifizetéssel, visszaigényléssel kapcsolatos elszámolások átfogó ellenőrzése és értékelése tárgyú ellenőrzési feladat helyett a község területén működő konyhánál kerüljön sor a belső ellenőrzésre az Élelmiszerek felhasználásának, élelmiszer készletek nyilvántartásának, nyersanyag meghatározás ellenőrzése, gazdasági mutatók elemzése. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Szenczi Divizor Kft-t értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy az Iskola igazgatói pályázatot az Előkészítő Bizottság a tegnapi nap folyamán véleményezte. A bizottság ülésén polgármester úr megbízásából Luczás Tünde vett részt. Kéri, hogy mondja el a bizottság véleményét a testületnek. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban mindenki elmondhatta a véleményét. A bizottság véleménye az volt, hogy javasolják az Igazgató Úr kinevezését 5 éves időtartamra. (A Bizottság véleményét tartalmazó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) JÁMBOR MIHÁLYNÉ véleménye szerint is a pályázat nagyon jól összeszedett, szakmailag is megfelel, ő is elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben foglaltakkal és az igazgatói pályázatban foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 58/2011.(VI. 09.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete javasolja, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetőjének a beadott pályázat alapján Bíró Gyulát nevezze ki 5 éves időtartamra.

9 Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Nagyrábéi képviselőtestületet értesítse. Határidő: június 20. Felelős: polgármester FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Általános Iskolában szerdán délután kerül sor a gyermeknap megrendezésére, a tanévzáró és ballagási ünnepségre pedig szombaton 10 órakor, melyre minden képviselő-testületi tagot szeretettel várnak. SOMOGYINÉ HERCZEG MÁRIA tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tiszteletes asszonnyal meglátogatta a házi gondozottakat, megkezdődött az intézmény átadása. A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, a polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben