Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal egységes szerkezetben, az alábbiak szerint: 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1.1. Az egyesület neve: Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 1.2. Az egyesület német neve: Deutscher Gemeinnütziger Verein Kaposvár 1.3. Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére Az egyesület jogi személy és közhasznú szervezet. 2. Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége 2.1. Az egyesület célja, hogy elősegítse a Somogy megyei, elsősorban Kaposvár városában és a város környékén élő német nemzetiséghez tartozó személyek identitásának megőrzését, kulturális értékeinek felkutatását, ápolását és fejlesztését Az egyesület céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - a magyarországi német nemzetiség történelmi, földrajzi és kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kultúrájának ápolása és gyarapítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés; - a német nyelv ápolása, őrzése és gyarapítása; - kulturális tevékenység folytatása, rendezvényszervezés; - a Herbstrosenchor nevű énekkar működtetése; - kapcsolattartás a kölcsönös érdekek alapján és a közös feladatok megoldása céljából a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával; - kapcsolattartás más magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel; - kapcsolattartás a német nyelvterületen működő kulturális intézményekkel és szervezetekkel Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit a nemzetiségek jogainak biztosításával kapcsolatos közfeladathoz kapcsolódóan végzi, amelyet a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény tartalmaz Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát elsősorban a saját honlapján (www.knke.hu), szórólapokon, ezen kívül esetenként nemzetiségi szakfolyóiratokban, illetve helyi sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

2 2.6. Az egyesület, mint közhasznú szervezet egyéb, ezen belül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységére fordítja Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 3. Az egyesület tagjai 3.1. Az egyesületbe való belépés önkéntes. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személy, akinek a tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület alapszabályát ismeri, az egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek elfogadja, az elnökség által megállapított tagdíjat megfizeti. Nem lehet az egyesület tagja az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a felvételi kérelmében a fenti feltételeket maradéktalanul nem fogadja el. A kérelmező a felvételét az egyesület elnökéhez címzett írásbeli felvételi kérelemmel kezdeményezheti. Az elnök a felvételi kérelmet köteles annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az elnökség elé terjeszteni. Az alapszabály felruházza az elnökséget a tag felvételéről való döntés jogával. Az elnökség a határozatáról írásban értesíti a felvételt kérőt. A tagsági kérelem elutasítását indokolni kell. A felvételt megtagadó határozat ellen az érintett annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés soron következő ülésén határoz a jogorvoslati kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén az elnökség, eredményes jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül. A közgyűlés döntése ellen keresettel lehet fordulni az egyesület székhelye szerint illetékes Kaposvári Törvényszékhez a döntést követően 15 (tizenöt) napon belül Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást (tagjegyzék) vezetni Tiszteletbeli tag Az elnökség határozatával tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra különösen a korábbi egyesületi és/vagy énekkari, a német nemzetiség érdekében folytatott tevékenysége alapján érdemesnek tart, és akik életkoruk, egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy egyéb fontos fontos ok miatt a rendes tagsággal járó jogokat gyakorolni és kötelességeket teljesíteni nem képesek. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi, írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet. E rendelkezés alól kivétel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét kinyilvánítani, és javaslatot tenni, részesülhet az egyesület

3 által nyújtott kedvezményekben, valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni Pártoló tag Az elnökség határozatával pártoló taggá választhat olyan természetes vagy jogi személyeket, akik az egyesület céljaival egyetértenek, a tagdíj fizetését vállalják, de az egyesület rendes tagjai nem kívánnak lenni. A pártoló tagság a tagfelvételi kérelem elnökség általi elfogadásával jön létre. A pártoló tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a pártoló tag is jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik: - a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; - a tag kilépésével; a tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. - a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; tekintettel arra, hogy az alapszabály a tagságot feltételekhez, kötelezettségek teljesítéséhez, különös tekintettel a tagdíj fizetésére (4.2. pont) köti, és ha a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület elnöksége dönt. Ez a rendelkezés a tiszteletbeli tagra nem vonatkozik. - kizárással a tagsági jogviszony nem szüntethető meg, így erre vonatkozóan az alapszabály eljárási szabályokat nem határoz meg Jelen alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a tag kifejezés szerepel, csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni. A tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó speciális rendelkezéseket a pontok tartalmazzák. 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 4.1. Az egyesület tagja jogosult: - a közgyűlésen természetes személy tagként személyesen, a nem természetes személy tagként képviselője útján a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; - részt venni az egyesület rendezvényein; - részt venni a Herbstrosenchor munkájában; - a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület vezető tisztségviselőit.

4 4.2. Az egyesület tagja köteles: - az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat végrehajtani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; - tevőlegesen részt venni az egyesület tevékenységében akár a Herbstrosenchor tagjaként, akár a magyarországi német nemzetiség érdekében kifejtett egyéb munkavégzés formájában; - az elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat a tárgyév május 31. napjáig megfizetni; - tartózkodni minden olyan magatartástól, amely veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását vagy az egyesület tevékenységét A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja a jogait és teljesítheti a kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott általi képviseletnek nincs helye Az egyesület tagjai egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 5. Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 5.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll Az egyesület vezető tisztségviselője az elnökség, amely az alábbi tagokból áll: elnök, elnökhelyettes, valamint egy további elnökségi tag, aki egyben a Herbstrosenchor vezetője Az elnökségen kívül az egyesület tisztségviselői a tiszteletbeli elnök és a titkár Az egyesület tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül látják el, de felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az

5 ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől Az egyesület vezető szerveinek (közgyűlés és elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet így az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására A vezető tisztségviselő felelőssége A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

6 5.11. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 6. A közgyűlés Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás - határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; - visszahívással; - lemondással; - a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az elnök a közgyűlést gyakrabban is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri A közgyűlés hatáskörébe tartozik - az alapszabály elfogadása, módosításának jóváhagyása; - az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; - az egyesület számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása; - az éves költségvetés elfogadása; - az egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása; - az elnökség, a tiszteletbeli elnök(ök) és a titkár(ok) megválasztása, visszahívása; - a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; - végelszámoló kijelölése A közgyűlést az elnökség hívja össze valamennyi, az összehívás időpontjában a tagjegyzéken szereplő tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt

7 közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlésen a tagokon és a tiszteletbeli és pártoló tagokon kívül meghívottak is részt vehetnek. A közgyűlés összehívása postai, elektronikus úton vagy faxon is lehetséges, feltéve, hogy a tag az ilyen elérhetősége a tagjegyzéken szerepel. A közgyűlés nyilvános. A meghívó kézhezvételétől számított három napon belül a tagok írásban a napirend kiegészítését kérhetik A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában szótöbbséggel hozza. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50 %-a plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, kivéve az egyesület céljának módosítása és az egyesület megszüntetése kérdésekben. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Jelen lévő tagok ¾-es többsége szükséges az alapszabály módosításához, tag kizárásához. A szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es többsége szükséges az egyesület céljainak megváltoztatásához az egyesület jogutód nélküli megszűnéséhez, más egyesülettel való egyesülésének vagy egyesületekre történő szétválásának kimondásához. Minden egyéb kérdésben szótöbbségű határozat szükséges. A tagsági viszony felmondására vonatkozó döntés meghozatalakor a felmondással érintett tag szavazati jogát nem gyakorolhatja A levezető elnök az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük egyidejű távolléte esetén a közgyűlés által megválasztott tag A közgyűlésről nem szó szerinti jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és egy erre megválasztott tag hitelesíti. A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az elfogadott határozatot, az ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat. A közgyűlés határozatait az ülésen részt nem vett, de a döntéssel érintettek részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyvek egy eredeti példányát az egyesület székhelyén meg kell őrizni A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8 7. Az elnökség A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), - a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója Az egyesület vezető szerve a 3 (három) tagú elnökség, amelynek tagjait a közgyűlés 2 év időtartamra választja. A mandátum az évi rendes közgyűlés napján jár le Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tart ülést. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább kettő elnökségi tag jelen van. Az elnökségi ülésen a titkár és a tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal vesz részt. Az elnökségi ülésen a téma függvényében egyéb meghívottak is részt vehetnek Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag és a meghívottak előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább három naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az ülés összehívása postai, elektronikus úton vagy faxon is lehetséges. Az elnökség ülése nyilvános. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint személye megállapítható. A jegyzőkönyvet a titkár vezeti, az elnök és egy elnökségi tag hitelesíti.

9 7.5. Az elnökség ülés tartása nélkül is határozhat. Ebben az esetben az elnök a határozati javaslatot elektronikus úton juttatja el a tagok részére, akik a szavazatukat 3 napon belül kötelesek leadni elektronikus formában. Az elnök a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet egyedül ír alá. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a leadott szavazatokat tanúsító elektronikus levelek kinyomtatott formában Az elnökség feladata és hatásköre - a rendes és a rendkívüli közgyűlés összehívása; - az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése; - az éves tagdíj mértékének meghatározása; - az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala; - tag és pártoló tag belépési nyilatkozatának elfogadása; - tiszteletbeli taggá válás kezdeményezése; - döntés tagsági viszony felmondásáról; - a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása; - a Herbstrosenchor működtetése, vezetése és irányítása a kórus vezetőjének közreműködésével, aki az elnökség tagja; - a titkár(ok) munkájának irányítása; - a pont szerinti nyilvántartás vezetése; - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a közhasznúsági jelentés elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése; - a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése; - amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatok, valamint az egyesület beszámolóinak az egyesület internetes honlapján történő nyilvánosságra hozatala; - az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére; - folyamatos kapcsolatot tartása az egyesület könyvelését és beszámolóját készítő könyvelő vállalkozással; - dönt minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyeket a jogszabály a hatáskörébe utal. 8. Az elnök, az elnökhelyettes és a tiszteletbeli elnök 8.1. Az elnököt az elnökség saját tagjai közül választja, nyílt szavazással. Az elnök az elnökség nevében az egyesület képviseletre önállóan jogosult vezetője Az elnök feladata és hatásköre - az egyesület korlátozás nélküli képviselete, nevében önálló aláírási jog gyakorlása; - rendelkezés az egyesület bankszámlája felett;

10 - a közgyűlés, valamint az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, jegyzőkönyvének hitelesítése; - eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe Az elnökhelyettest az elnökség saját tagjai közül választja, nyílt szavazással. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladat- és hatáskörét gyakorolja azzal a kivétellel, hogy aláírási jogot csak a másik elnökségi taggal együttesen gyakorolhat A tiszteletbeli elnök olyan egyesületi tag lehet, aki elnökségi tagságot nem tud vagy nem akar vállalni, azonban múltbeli egyesületi vagy a német nemzetiség érdekében kifejtett tevékenysége e tisztség betöltésére méltóvá teszi, és e tisztség betöltése az egyesület érdekében áll. A közgyűlés több tiszteletbeli elnököt is választhat, utóbbi esetben a második vagy további személy titulusa tiszteletbeli társelnök. A tiszteletbeli elnöki tisztséget az elnökség az érintett személy különös érdemeire tekintettel örökös jelzővel is elláthatja. A tiszteletbeli elnök megbízatása határozatlan időre szól. A tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 9. A titkár 9.1. A titkár a közgyűlés által a tagok közül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 2 év időtartamra választott tisztségviselő, aki az egyesület ügyeinek operatív intézője. Az egyesület képviseletére az elnök által adott meghatalmazás alapján jogosult. Az egyesületnél a munka mennyiségének függvényében egy vagy két titkár tevékenykedik A titkár hatásköre és feladatai: - közreműködik az elnökség, illetve az elnök feladatainak elvégzésében; - kezeli az egyesület készpénzét, házipénztárát; - kezeli az egyesület honlapját, gondoskodik az alapszabály alapján kötelező közzétételek végrehajtásáról, valamint arról, hogy a honlap az egyesület életéről naprakész információkat tartalmazzon; - figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és az elnökséggel történő konzultációt követően előkészíti a pályázati anyagot; - meghatalmazás alapján eseti jelleggel képviseli az egyesületet; - tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein, vezeti a jegyzőkönyvet. 10. Az egyesület működése és gazdálkodása Az egyesület, mint jogi személy tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet Az egyesület tagdíjakból, részére juttatott támogató befizetésekből, személyi jövedelemadó százalékokból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Az egyesület a

11 vagyonával önállóan rendelkezik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, ezért az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat Az egyesületi tagdíj összegét, befizetésének módját az elnökség határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési-szabályzat készítési kötelezettsége nincsen. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók Az egyesület olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntésre jogosult szerv közgyűlés vagy az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

12 A döntéseket az érintettekkel postai vagy elektronikus úton, illetve fax útján kell közölni. A döntések nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján történik. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés, azokról saját költségére másolat készítése a honlapon vagy írásban előterjesztett kérelem alapján, egyeztetett időpontban, az egyesület székhelyén lehetséges. Az egyesület működésében történő részvételre, szolgáltatása igénybevételére mindazoknak lehetősége van, akik az egyesület céljaival egyetértenek. Ezzel kapcsolatban lehetőség van a rendezvényeken, programokon, énekkari próbákon való részvételre. Az egyesület munkájában ezen túlmenően aktív részvételre abban az esetben ha az illető nem kíván az egyesület tagjává válni, az elnökség engedélye alapján van mód. Az egyesület a beszámolóit letétbe helyezi, a honlapján közzéteszi, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 11. Az egyesület megszűnése, záró rendelkezések A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha - az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy - az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni Jelen alapszabály magyar nyelven készült. Az alapszabály német nyelvű változatát az elnökség elkészítteti és a hivatalos iratok között elhelyezi, valamint a honlapon közzéteszi.

13 11.5. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók Az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az egyesület rendkívüli közgyűlése, az 15/2014. (06.18.) határozatával jóváhagyta. Kaposvár, június 18. dr. Máté Ernő elnök

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Alapszabály (egységes szerkezetben, elfogadva 2015. március 7-én, a módosításokat dőlt és aláhúzott kiemeléssel szerkesztve)

Alapszabály (egységes szerkezetben, elfogadva 2015. március 7-én, a módosításokat dőlt és aláhúzott kiemeléssel szerkesztve) Alapszabály (egységes szerkezetben, elfogadva 2015. március 7-én, a módosításokat dőlt és aláhúzott kiemeléssel szerkesztve) A KUKK-Nyitott szem Közlekedési Utánképzési és Képzési Egyesület közgyűlése

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Waldorf-Ház Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a tagok közös, tartós az alapszabályban (továbbiakban: Alapszabály) meghatározott

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1) Az

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

Alapszabály

<Minta Egyesület> Alapszabály Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben