Házirend. Lehel utcai Óvoda Debrecen, Lehel u. 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18."

Átírás

1 Házirend Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta: Nevelıtestület nevében Véleménynyilvánítók: Dr. İry Andrea Óvodai Szülıi Tanács nevében Szakalkalmazottak nevében /2013. iktatószámon jóváhagyta: Korláth Csabáné, óvodavezetı Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó, mőködtetı nevében névaláírás Hatályos: április 02-tıl A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Iktatószám:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı A Házirend jogszabályi alapja Általános rendelkezések A házirend hatálya Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda kötelezettsége Az óvoda felelıssége A gyermek jogai A gyermek kötelességei A szülı jogai A szülı kötelességei Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmezı intézkedések elvei és formái Napirend (ajánlás) Az intézmény mőködési információi Intézményünk kapcsolatai Legitimációs záradék

3 1. Bevezetı Az óvoda házirendje önálló dokumentum, a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el! Óvodánk óta fogadja a gyerekeket szakképzett óvónık közremőködésével. Az Epochális pedagógiai program szerint neveljük az intézményünkbe járó gyerekeket. A program célja: Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségébıl kiindulva természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Feladatunk az esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód biztosítása. Megfogalmaztuk minıségpolitikánkat: A mi óvodánkban az Epochális program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk, a nevelés minden területén az egyéni képességfejlesztés feltételinek biztosítása. Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság, a belsı motiváltság, az érzelmi biztonság megteremtését, melyet a mottónkban is megerısítünk. Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. Arra törekszünk, hogy harmonikus munkahelyi légkörben, a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk. Házirendünk hozzáférhetısége: - A KIR rendszerben megjelentetve - Az intézmény honlapján - A házirendet az új gyerekek szülei tanév elején kézbe kapják - A tanév eleji szülıi értekezleten lehetıség van a házirend kiemelt területeinek megbeszélésére - Minden csoport öltözıjében ki van függesztve 2

4 2. A Házirend jogszabályi alapja évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrıl 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról Nevelıtestületi határozatok 3. Általános rendelkezések Az óvoda fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Óvodánk neve: Lehel utcai Óvoda Óvodai férıhelyek száma: 200 fı Címe: 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Telefonszám: OM azonosító: Óvodavezetı: Korláth Csabáné (tel.: , fogadóóra: csütörtök ) Óvodavezetı-helyettes: Györffy Péterné (tel.: ) Óvodatitkár: Bereczki Enikı (tel.: , benntartózkodásának ideje: ) Gyermekvédelmi felelıs: Filep Erika (8. csoport) (tel.: ) Esélyegyenlıségi felelıs: Vassné Borsi Eszter (6. csoport) (tel.: ) Óvoda orvos: Dr. Hacsavecz Éva (tel.: , ) 3

5 3.1. A házirend hatálya Idıbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetıjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. Személyi hatály A házirend kiterjed: az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógus munkát közvetlenül segítıkre, valamint a szülıkre, azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda életében Területi hatály A házirend kiterjed: az óvoda területére, az óvoda által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra, az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külsı kapcsolatai alkalmaira 3.2. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Ellátásának keretei között felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért. Az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért. Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel. Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. A valamilyen hátránnyal küzdı gyermekek számára speciális o személyiségfejlesztı, o tehetséggondozó, o felzárkóztató 4

6 programok szervezésére. Szükségesnek tartjuk, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban és minél több idıt töltsenek óvodánkban. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életével betölti, de legkésıbb az azt követı évben tankötelessé válik Az óvoda kötelezettsége A gyermekek tekintetében A közoktatás intézményeiben mindenki nevelésben, oktatásban részesüljön. A körzetes óvoda szeptember 1-jétıl köteles felvételt biztosítani a halmozottan hátrányos helyzető gyermek számára, már a gyermek harmadik életévét betöltıen. Nem tagadhatja meg továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte Az óvoda felelıssége Az óvoda felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a gyermekközösség kialakulásáért és fejlıdéséért, az esélyegyenlıség növeléséért, a hátrányok csökkentéséért, egyéni szükségleteiknek megfelelı speciális fejlesztéséért, az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítéséért. 5

7 3.5. A gyermek jogai A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeresen egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön A gyermek kötelességei minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, a tankötelességét teljesíteni, kötelessége, hogy részt vegyen a kötelezı és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, hogy az óvoda vezetıi, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 6

8 3.7. A szülı jogai A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét. Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlıdésérıl, a gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülı kezdeményezheti Óvodaszék, Szülıi Szervezet létrehozását, részt vehet és közremőködhet annak tevékenységében A szülıt megilleti a közérdekő igényérvényesítés joga, mely azt jelenti, hogy a szülı eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az óvoda vezetıjénél, a fenntartónál, a jegyzınél, a fıjegyzınél, az Oktatási Hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozható meg a jogaiban sértett személyek köre. Az eljárásra a közérdekő kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatot rendelkezések az irányadók A módosítás alapján a szülı joga az is, hogy saját vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekő igényérvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi közvetítıi szolgálatot, amely jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet keretei között mőködik. A közoktatásról szóló törvény a szülı jogaként külön nevesíti, hogy gyermeke neveléséhez igénybe veheti a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A halmozottan hátrányos helyzető gyermek szülıjét megilleti az az új jogosultság, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon, azzal a feltétellel, hogy gyermekét legkésıbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A támogatással kapcsolatos részletes szabályokat a Gyvt. 20/C -a tartalmazza. A szülık jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény mőködését, munkáját érintı kérdésekben véleményezési, javaslattevı joggal rendelkeznek. 7

9 3.8. A szülı kötelességei kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítı foglalkozáson való részvételét, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, megtegyen minden tıle elvárhatót gyermeke fejlıdéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, elısegítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását halmozottan hátrányos helyzető szülıként, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa a gyermekének a pszichológiai vizsgálatokon és a fejlesztı foglalkozásokon való részvételt, ha a pedagógus erre javaslatot tesz Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmezı intézkedések elvei és formái Büntetés az óvodában nincs. Tilos a verés, valamint a testi és lelki fenyítés. Az egész óvodai mőködés és életrend kialakításánál irányadó a törvény gyermeki jogokat megállapító valamennyi rendelkezése, amelynek érvényesülésén keresztül kell biztosítani a gyermek emberi méltóságának tiszteletét, a gyermek védelmét minden fizikai és lelki erıszakkal szemben. Az óvónı értékelése ösztönzı, reális, nem elítélı, elmarasztaló, megszégyenítı. A pozitívumokra épít, bízik a gyermekben, meggyızıdése, hogy képes az eredményes munkára. Fontos a gyermek, illetve a felnıtt minta szerepe. A jutalmazás formái a pozitív megerısítés, elismerés, mosoly, érintés, dicséret, buzdítás. 8

10 4. Napirend (ajánlás) tól ábrázolás 8 15 tízórai JÁTÉK mese ének kötetlen tanulás mindennapi testnevelés játék az udvaron Étkezés, pihenés tıl ebéd pihenés elıtti mese pihenés ig tól folyamatos felkelés, játék uzsonna JÁTÉK ig 9

11 5. Az intézmény mőködési információi Óvodai nevelési év: szeptember 01-tıl augusztus 31-ig Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfıtıl péntekig 6 00 órától óráig Reggel óráig, illetve óra között összevont csoport mőködik. Nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelımunkát. A reggeli találkozás a szülıkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. A gyermekek érdekében kérjük legkésıbb 9 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különbözı tevékenységekben. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra. A gyermeket az óvónı, a szülı (elvált szülık esetében a bírósági ítéletnek megfelelıen) írásbeli nyilatkozatban feltüntetett személyeknek adhatja ki. A szülı a gyermekét köteles az óvodai nyitva tartás idejében hazavinni. Amennyiben a szülı nem érkezik meg óráig, az óvónı megpróbálja telefonon hívni a szülıt, majd 1 óra várakozási idı után a gyermeket az ügyeletes óvónı elviszi a Területi Gyermekvédelmi Intézménybe (Debrecen, Vármegyeháza u. 9.) Nyári zárás ideje: 6 hét, az önkormányzat által kijelölt idıpontban. A nyári zárva tartás ideje alatt írásbeli kérelemre az ügyeletes óvodában biztosítunk elhelyezést a gyermekek részére. Az óvodai nyári zárás idıpontjáról február 15-ig tájékoztatást kapnak a szülık. Téli zárás ideje: december hónapban, a fenntartó helyi önkormányzat határozata által meghatározott idıpontban. A téli zárás alatt is van lehetıség írásbeli kérelemre a gyermek ügyeletes óvodákban való elhelyezésére. Nevelés nélküli napok: a nevelési év folyamán maximum 5 napot lehet igénybe venni (továbbképzés, értekezlet, stb.), az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülıket. Óvodai beiratkozás: A szabad óvodaválasztás lehetıségével élve fogadjuk a gyermekeket. Intézményünkben lehetısége van az érdeklıdı szülıknek a beiratkozás elıtt arra, hogy gyermekükkel megtekinthessék óvodánkat. Két alkalommal játszóházat, egy 10

12 alkalommal nyílt napot szervezünk a leendı gyermekek és szüleik számára. Ezeken a rendezvényeken személyesen találkozhatnak a szülık és gyermekek az óvónıkkel, valamint rövid szórólap formájában megismerkedhetnek óvodánk programjával. Intézményünkben a szülık élhetnek a szabad óvónıválasztás igényével. Arra törekszünk, hogy a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk (forrás: Lehel utcai Óvoda Küldetésnyilatkozata). A beiratkozásnál bemutatásra kerülnek a szülık és gyerekek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (azaz lakcímkártyája). Beiratkozásnál fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek arányos eloszlására az óvodai csoportok kialakítása során. Óvodai felvétel: Óvodánkba felvehetı az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte, ágy- és szobatiszta. A beiratkozott gyermekek szüleit az óvodai felvételrıl az óvodavezetı döntése után a szülıt 8 napon belül írásban értesíti. A halmozottan hátrányos helyzető körzetes gyermekek felvétele a 3 éves kor betöltése után kötelezı. Óvodába érkezéskor elkérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, a lakcímkártyájának és a TAJ kártyának másolatát, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelıen a KIR rendszerbe történı adatszolgáltatást teljesíteni tudjuk. A fenti adatokban történı változást a szülı köteles 8 napon belül az óvodában bejelenteni az új dokumentum másolatának leadásával. Hiányzás, távolmaradás: Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet, és csak indokolt esetben hiányoznának. Tanköteles gyermekek számára az óvodába járás (minimum napi 4 órában) kötelezı. A tanköteles (5 éves) gyermekek 10 nap igazolatlan hiányzása esetén két írásbeli felszólítás után értesítjük a jegyzıt. Az óvoda, szükség esetén, a Gyermekjóléti Szolgálat közremőködését igénybe véve keresi meg a szülıt. Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. Ha a szülı gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja az óvodába hozni, kérjük, legalább egy munkanappal megelızıen tájékoztassa az óvodát, nem betegség esetén igazolja a hiányzást. Telefonon az óvodatitkár fogadja az üzeneteket. 11

13 Óvó-védı elıírások: Köszönéssel jelezzék az óvónınek gyermekük érkezését és hazavitelét. A kézbıl-kézbe adott gyermekért tudunk felelısséget vállalni. Az udvaron a gyermekek biztonsága érdekében kérjük, zárják a kapukat. Kérjük a szülıket, hogy délelıtt érkezéskor és délután távozáskor a szülıi bejáratot használják. A szülı a gyermek elvitelérıl köteles gondoskodni és csak a szülı által megjelölt személyek vihetik el a gyereket az óvodából. Kiskorú csak a szülı által írt írásos kérelem alapján viheti vagy hozhatja a gyermeket. Ha a szülı vagy a szülı által megjelölt személy megérkezik az óvodába a gyermekért, attól kezdve minden felelısség a szülıt terheli a gyermekkel kapcsolatban. A szülı más gyermeket a viselkedéséért nem vonhat felelısségre. Kérjük, gyermeküket arra neveljék, hogy óvják saját, illetve társaik testi épségét. A konfliktusokat kulturált módon igyekezzenek megoldatni. Vigyázzanak az óvoda eszközeire, óvják udvarunk játékait, növényzetét. A gyermekek az óvodába, egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztetı tárgyakat (tő, szeg, olló, kés, üveg, stb.) nem hozhatnak. Óvodai ruházat: A szülı köteles gyermekét tisztán, gondozottan óvodába járatni. A gyermekek rétegesen öltözködjenek. Minden gyermek számára szükséges váltóruha, benti cipı, torna felszerelés. Papucs nem használható a balesetveszély miatt. Az óvodába hozott játékokért, értékes tárgyakért (fülbevaló, nyaklánc, stb.) az óvoda felelısséget nem vállal. Közérdekő információk: Kérjük, hogy a faliújságon olvasható információkat (ebédbefizetés, aktuális hírek, stb.) folyamatosan kísérjék figyelemmel. Az óvodavezetı hivatalos fogadóórája csütörtökönként 8 00 órától óráig van az érdeklıdı szülık részére. Különféle hirdetések csak az óvodavezetı tudtával és beleegyezésével helyezhetık ki a hirdetıtáblára. Dohányzásmentes intézmény! Az óvoda területén (az épületben, udvaron) tilos a dohányzás. Óvodánkban Szülıi Tanács (SzT) mőködik, melyet a szülık több mint 50%-a választ meg. A Szülıi Tanácsban a csoportokat 1-1 szülı képviseli. Gyermekközösségünk nagyobb legalább 50%-át érintı kérdések megtárgyalásakor a SzT vezetıje tájékoztatást kérhet, illetve tanácskozási joggal vehet részt a nevelıtestületi értekezleten. 12

14 Az óvoda dokumentumait (helyi pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Esélyegyenlıségi terv) a szülı bármikor megtekintheti a nevelıi szobában. A gyermek családi- és utónevét megváltoztatás nélkül használjuk. A szülık csak rendkívüli esetben óra között hívhatják telefonon az óvónıket. Az esetleges üzeneteket az óvodatitkár fogadja és gondoskodik annak átadásáról. Étkezés: A gyermekek napi háromszori étkezését a Sodexho Magyarország Kft. biztosítja. Lehetıség van liszt, tejfehérje, tejcukor, cukorbeteg, tojásérzékeny, ovo-lakto vegetáriánus, koleszterin-sószegény diétás étkezés megrendelésére. Az óvodába bekerülı ételekbıl ételmintát veszünk, amit 48 óráig ırzünk meg. Kérjük a szülıket, reggel illetve délután ne hozzanak be a gyermekeknek csokit, cukrot, rágógumit, édességet, stb., ezt fogyasszák el a gyermekek otthon, a többi gyermek elıtt nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását (öltözı, folyosó) is zavarja. Térítési díj: Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján állapítjuk meg. Étkezési kedvezményre normatív és rászorultsági alapon van lehetıség, ezekrıl az óvodatitkárnál lehet érdeklıdni. Az étkezési díj befizetésének pontos idıpontja a csoportok hirdetıtábláján olvasható. Két, elıre meghatározott nap áll a szülık rendelkezésére. Pótbefizetésen történı befizetésre csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor! Kérjük a szülıket, a befizetési idıpontokat minden esetben, betegség idején is pontosan tartsák be! A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést elızı nap 8 45 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetıség van telefonos bejelentésre az óvoda telefonszámán. Be nem jelentett vagy késın jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. Az étkezési térítési díj visszafizetésére a Gazdasági Egység szabályzata szerint kerülhet sor. Egészségnevelési információk: Az óvoda a gyermekek szabad levegın tartózkodásáról naponta gondoskodik. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Ha a gyermek az óvodában lázas lesz, hány, esetleg baleset éri, értesítjük a szülıt, hogy idıben orvoshoz vihessék. Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Betegség után csak orvosi igazolással tudjuk a gyermeket fogadni. A gyógyszerek adagolását az óvónık nem vállalhatják. 13

15 Az egészségvédelem érdekében kérjük a szülıket, hogy a csoportszobába utcai cipıvel ne lépjenek be. 6. Intézményünk kapcsolatai Fenntartó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.), akivel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolat fenntartására. A családdal való kapcsolattartás formái: szülıi értekezlet, Szülıi Tanács, Nyílt nap, Fogadóóra, Családlátogatás, Óvodaújság, közös programok, Majális, İszi vásár, Karácsony. Szülıi értekezletet tartunk év elején szeptemberben, januárban (az iskolába menı gyermekek szülei számára), illetve májusban (az új gyermekek szülei számára). A gyermekekkel foglalkozó óvónık évi 2 alkalommal fogadóórát tartanak a szülık részére, ahol tájékozódhatnak a gyermek fejlıdésérıl, ennek idıpontjáról az öltözıkben elhelyezett hirdetıtáblán nyújtunk információt. A nyílt nap óvodánkban folyamatos, bármikor a szülı elızınapi bejelentkezése alapján lehetıség van a csoport gyakorlati munkájába betekinteni. Családlátogatás az új gyermekek esetében a szülıvel egyeztetett idıpontban vagy szükség szerint történik. A Szülıi Tanács évi 2 alkalommal év elején és év végén, illetve szükség szerint rendkívüli megbeszélést tart. Iskolákkal való kapcsolattartás: az átmenet zökkenımentessége érdekében kölcsönös nyitottság, bizalom és megbecsülés jellemzi. Az iskoláknak bemutatkozási lehetıséget adunk iskolakezdés elıtt, a tanítónık szülıi értekezletet tartanak (évi 1 alkalommal). Az iskolák nyílt napjaira a meghívókat továbbítjuk a szülık részére. Bölcsıde: az átmenet megkönnyítése érdekében meghívókat küldünk Játszóházunkba a bölcsıdés gyermekek részére. Beiratkozás elıtt, szülıi értekezlet formájában, bemutatjuk óvodánk helyi programját a bölcsıdés gyermekek szüleinek. 14

16 Egészségügyi ellátás: A 26/1997. (IX.3.) NM és a 19/2009. (VI.18.) EÜM rendeletek alapján: Az óvodában a rendszeres orvosi vizsgálat és a szőrıvizsgálat megszőnik. Az óvodás korú gyermekek vizsgálata szükség szerint történik az alábbi esetekben: o teljes fizikális vizsgálat, o kórelızmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszőrése, szakorvosi ellátásra irányítása. A védını havi 4 alkalommal 1-1 órát tölt az intézményben. Feladata kizárólag tisztasági vizsgálat (óvoda-gyermek), ezen belül: o környezethigiénia o egészségnevelés o gyermektisztasági vizsgálat (hajtető) Logopédus: Óvodánkban a logopédus szőrıvizsgálatot tart, és segíti a rászoruló gyermekek beszédfejlesztését. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat: Beiskolázás elıtt szükség szerint, illetve esetleges problémák felmerülésekor a szülı egyetértésével történik a vizsgálat. Tisztiorvosi Szolgálat: Járványos betegségek fellépése esetén bejelentési kötelezettségünk van. Védını: havi rendszerességgel, munkatervének megfelelıen végzi munkáját. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: A gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén bejelentési kötelezettségünk van. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság: Az SNI-s gyermekek szakértıi vizsgálatának egyeztetése, illetve szükség esetén beiskolázás elıtt. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnıtteket, szeressék, fogadják el társaik egyéniséget és a sajátos nevelési igényő gyermekeket. A gyermekek 15

17 tartsák tiszteletben az óvodavezetı, a pedagógusok, az alkalmazottak és óvodatársaik jogait és méltóságát. Kérjük Önöket a házirendben foglaltak figyelembe vételére, annak megtartására. A házirend felelısségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelezı, az intézménybe történı jogszerő belépéstıl, annak jogszerő elhagyásáig terjedı idıszakra. A házirenden kívüli, óvodánk mőködésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a Szülıi Tanács tagjaihoz. A házirend nyilvánosságra hozatala szülıi értekezleten történik, majd a megismerhetıség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. 16

18 7. Legitimációs záradék A Házirendet készítette: Az intézmény nevelıtestülete Debrecen, március 25. P.H. Korláth Csabáné Óvodavezetı A nevelıtestület nevében Az óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelıtestületi elfogadás elıtt a jogszabályban biztosított határidı betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Debrecen, P.H. Közalkalmazotti Tanács elnöke A szülıi képviselet, a Lehel utcai Óvoda Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezései jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolja. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Debrecen, P.H. Szülıi Szervezet elnöke A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolta és megadta a települési önkormányzat. Debrecen, P.H. aláírás Az óvoda nevelıtestülete év hó napján tartott határozatképes rendkívüli nevelıtestületi ülésén át nem ruházható jogkörben %-os igenlı szavazattal a Házirendet határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelıtestület tagjai az alábbiakban hitesítı aláírásukkal tanúsítják. Az óvoda számú határozatával elfogadott Házirendet a nevelıtestület képviseletében át nem ruházható döntési hatáskörében számú határozatával jóváhagyta az intézmény vezetıje. Debrecen, P.H. Korláth Csabáné Óvodavezetı 17

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE 2009 Készítette: Vajer Tímea tagintézmény-vezetı Kedves Szülık Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Készítette: intézményegység vezetı

Készítette: intézményegység vezetı HÁZIREND NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA Készítette: intézményegység vezetı -1- Bevezetés Óvodánk házirendje a gyermekek-szülık és pedagógusok óvodai életrendjével kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000 HÁZIREND BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda már 1981.

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND. Liget Óvoda

HÁZIREND. Liget Óvoda HÁZIREND Liget Óvoda Intézmény OM - azonosítója: 030869 Készítette:.. Illés Jánosné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 50-11/2013. (09.01) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10-12. OM: 030902 HÁZIREND. Jóváhagyva: 256-26/2013.03.28.

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10-12. OM: 030902 HÁZIREND. Jóváhagyva: 256-26/2013.03.28. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10-12. OM: 030902 HÁZIREND Jóváhagyva: 256-26/2013.03.28. 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A házirend célja 1.2. Hatálya 1.3.

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben