Házirend. Lehel utcai Óvoda Debrecen, Lehel u. 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18."

Átírás

1 Házirend Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta: Nevelıtestület nevében Véleménynyilvánítók: Dr. İry Andrea Óvodai Szülıi Tanács nevében Szakalkalmazottak nevében /2013. iktatószámon jóváhagyta: Korláth Csabáné, óvodavezetı Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó, mőködtetı nevében névaláírás Hatályos: április 02-tıl A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Iktatószám:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı A Házirend jogszabályi alapja Általános rendelkezések A házirend hatálya Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda kötelezettsége Az óvoda felelıssége A gyermek jogai A gyermek kötelességei A szülı jogai A szülı kötelességei Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmezı intézkedések elvei és formái Napirend (ajánlás) Az intézmény mőködési információi Intézményünk kapcsolatai Legitimációs záradék

3 1. Bevezetı Az óvoda házirendje önálló dokumentum, a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el! Óvodánk óta fogadja a gyerekeket szakképzett óvónık közremőködésével. Az Epochális pedagógiai program szerint neveljük az intézményünkbe járó gyerekeket. A program célja: Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségébıl kiindulva természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Feladatunk az esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód biztosítása. Megfogalmaztuk minıségpolitikánkat: A mi óvodánkban az Epochális program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk, a nevelés minden területén az egyéni képességfejlesztés feltételinek biztosítása. Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság, a belsı motiváltság, az érzelmi biztonság megteremtését, melyet a mottónkban is megerısítünk. Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. Arra törekszünk, hogy harmonikus munkahelyi légkörben, a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk. Házirendünk hozzáférhetısége: - A KIR rendszerben megjelentetve - Az intézmény honlapján - A házirendet az új gyerekek szülei tanév elején kézbe kapják - A tanév eleji szülıi értekezleten lehetıség van a házirend kiemelt területeinek megbeszélésére - Minden csoport öltözıjében ki van függesztve 2

4 2. A Házirend jogszabályi alapja évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrıl 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról Nevelıtestületi határozatok 3. Általános rendelkezések Az óvoda fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Óvodánk neve: Lehel utcai Óvoda Óvodai férıhelyek száma: 200 fı Címe: 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Telefonszám: OM azonosító: Óvodavezetı: Korláth Csabáné (tel.: , fogadóóra: csütörtök ) Óvodavezetı-helyettes: Györffy Péterné (tel.: ) Óvodatitkár: Bereczki Enikı (tel.: , benntartózkodásának ideje: ) Gyermekvédelmi felelıs: Filep Erika (8. csoport) (tel.: ) Esélyegyenlıségi felelıs: Vassné Borsi Eszter (6. csoport) (tel.: ) Óvoda orvos: Dr. Hacsavecz Éva (tel.: , ) 3

5 3.1. A házirend hatálya Idıbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetıjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. Személyi hatály A házirend kiterjed: az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógus munkát közvetlenül segítıkre, valamint a szülıkre, azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda életében Területi hatály A házirend kiterjed: az óvoda területére, az óvoda által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra, az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külsı kapcsolatai alkalmaira 3.2. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Ellátásának keretei között felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért. Az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért. Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel. Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. A valamilyen hátránnyal küzdı gyermekek számára speciális o személyiségfejlesztı, o tehetséggondozó, o felzárkóztató 4

6 programok szervezésére. Szükségesnek tartjuk, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban és minél több idıt töltsenek óvodánkban. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életével betölti, de legkésıbb az azt követı évben tankötelessé válik Az óvoda kötelezettsége A gyermekek tekintetében A közoktatás intézményeiben mindenki nevelésben, oktatásban részesüljön. A körzetes óvoda szeptember 1-jétıl köteles felvételt biztosítani a halmozottan hátrányos helyzető gyermek számára, már a gyermek harmadik életévét betöltıen. Nem tagadhatja meg továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte Az óvoda felelıssége Az óvoda felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a gyermekközösség kialakulásáért és fejlıdéséért, az esélyegyenlıség növeléséért, a hátrányok csökkentéséért, egyéni szükségleteiknek megfelelı speciális fejlesztéséért, az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítéséért. 5

7 3.5. A gyermek jogai A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeresen egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön A gyermek kötelességei minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, a tankötelességét teljesíteni, kötelessége, hogy részt vegyen a kötelezı és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, hogy az óvoda vezetıi, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 6

8 3.7. A szülı jogai A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét. Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlıdésérıl, a gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülı kezdeményezheti Óvodaszék, Szülıi Szervezet létrehozását, részt vehet és közremőködhet annak tevékenységében A szülıt megilleti a közérdekő igényérvényesítés joga, mely azt jelenti, hogy a szülı eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az óvoda vezetıjénél, a fenntartónál, a jegyzınél, a fıjegyzınél, az Oktatási Hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozható meg a jogaiban sértett személyek köre. Az eljárásra a közérdekő kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatot rendelkezések az irányadók A módosítás alapján a szülı joga az is, hogy saját vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekő igényérvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi közvetítıi szolgálatot, amely jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet keretei között mőködik. A közoktatásról szóló törvény a szülı jogaként külön nevesíti, hogy gyermeke neveléséhez igénybe veheti a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A halmozottan hátrányos helyzető gyermek szülıjét megilleti az az új jogosultság, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon, azzal a feltétellel, hogy gyermekét legkésıbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A támogatással kapcsolatos részletes szabályokat a Gyvt. 20/C -a tartalmazza. A szülık jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény mőködését, munkáját érintı kérdésekben véleményezési, javaslattevı joggal rendelkeznek. 7

9 3.8. A szülı kötelességei kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítı foglalkozáson való részvételét, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, megtegyen minden tıle elvárhatót gyermeke fejlıdéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, elısegítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását halmozottan hátrányos helyzető szülıként, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa a gyermekének a pszichológiai vizsgálatokon és a fejlesztı foglalkozásokon való részvételt, ha a pedagógus erre javaslatot tesz Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmezı intézkedések elvei és formái Büntetés az óvodában nincs. Tilos a verés, valamint a testi és lelki fenyítés. Az egész óvodai mőködés és életrend kialakításánál irányadó a törvény gyermeki jogokat megállapító valamennyi rendelkezése, amelynek érvényesülésén keresztül kell biztosítani a gyermek emberi méltóságának tiszteletét, a gyermek védelmét minden fizikai és lelki erıszakkal szemben. Az óvónı értékelése ösztönzı, reális, nem elítélı, elmarasztaló, megszégyenítı. A pozitívumokra épít, bízik a gyermekben, meggyızıdése, hogy képes az eredményes munkára. Fontos a gyermek, illetve a felnıtt minta szerepe. A jutalmazás formái a pozitív megerısítés, elismerés, mosoly, érintés, dicséret, buzdítás. 8

10 4. Napirend (ajánlás) tól ábrázolás 8 15 tízórai JÁTÉK mese ének kötetlen tanulás mindennapi testnevelés játék az udvaron Étkezés, pihenés tıl ebéd pihenés elıtti mese pihenés ig tól folyamatos felkelés, játék uzsonna JÁTÉK ig 9

11 5. Az intézmény mőködési információi Óvodai nevelési év: szeptember 01-tıl augusztus 31-ig Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfıtıl péntekig 6 00 órától óráig Reggel óráig, illetve óra között összevont csoport mőködik. Nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelımunkát. A reggeli találkozás a szülıkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. A gyermekek érdekében kérjük legkésıbb 9 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különbözı tevékenységekben. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra. A gyermeket az óvónı, a szülı (elvált szülık esetében a bírósági ítéletnek megfelelıen) írásbeli nyilatkozatban feltüntetett személyeknek adhatja ki. A szülı a gyermekét köteles az óvodai nyitva tartás idejében hazavinni. Amennyiben a szülı nem érkezik meg óráig, az óvónı megpróbálja telefonon hívni a szülıt, majd 1 óra várakozási idı után a gyermeket az ügyeletes óvónı elviszi a Területi Gyermekvédelmi Intézménybe (Debrecen, Vármegyeháza u. 9.) Nyári zárás ideje: 6 hét, az önkormányzat által kijelölt idıpontban. A nyári zárva tartás ideje alatt írásbeli kérelemre az ügyeletes óvodában biztosítunk elhelyezést a gyermekek részére. Az óvodai nyári zárás idıpontjáról február 15-ig tájékoztatást kapnak a szülık. Téli zárás ideje: december hónapban, a fenntartó helyi önkormányzat határozata által meghatározott idıpontban. A téli zárás alatt is van lehetıség írásbeli kérelemre a gyermek ügyeletes óvodákban való elhelyezésére. Nevelés nélküli napok: a nevelési év folyamán maximum 5 napot lehet igénybe venni (továbbképzés, értekezlet, stb.), az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülıket. Óvodai beiratkozás: A szabad óvodaválasztás lehetıségével élve fogadjuk a gyermekeket. Intézményünkben lehetısége van az érdeklıdı szülıknek a beiratkozás elıtt arra, hogy gyermekükkel megtekinthessék óvodánkat. Két alkalommal játszóházat, egy 10

12 alkalommal nyílt napot szervezünk a leendı gyermekek és szüleik számára. Ezeken a rendezvényeken személyesen találkozhatnak a szülık és gyermekek az óvónıkkel, valamint rövid szórólap formájában megismerkedhetnek óvodánk programjával. Intézményünkben a szülık élhetnek a szabad óvónıválasztás igényével. Arra törekszünk, hogy a családokkal nevelıpartneri együttmőködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk (forrás: Lehel utcai Óvoda Küldetésnyilatkozata). A beiratkozásnál bemutatásra kerülnek a szülık és gyerekek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (azaz lakcímkártyája). Beiratkozásnál fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek arányos eloszlására az óvodai csoportok kialakítása során. Óvodai felvétel: Óvodánkba felvehetı az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte, ágy- és szobatiszta. A beiratkozott gyermekek szüleit az óvodai felvételrıl az óvodavezetı döntése után a szülıt 8 napon belül írásban értesíti. A halmozottan hátrányos helyzető körzetes gyermekek felvétele a 3 éves kor betöltése után kötelezı. Óvodába érkezéskor elkérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, a lakcímkártyájának és a TAJ kártyának másolatát, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelıen a KIR rendszerbe történı adatszolgáltatást teljesíteni tudjuk. A fenti adatokban történı változást a szülı köteles 8 napon belül az óvodában bejelenteni az új dokumentum másolatának leadásával. Hiányzás, távolmaradás: Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet, és csak indokolt esetben hiányoznának. Tanköteles gyermekek számára az óvodába járás (minimum napi 4 órában) kötelezı. A tanköteles (5 éves) gyermekek 10 nap igazolatlan hiányzása esetén két írásbeli felszólítás után értesítjük a jegyzıt. Az óvoda, szükség esetén, a Gyermekjóléti Szolgálat közremőködését igénybe véve keresi meg a szülıt. Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. Ha a szülı gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja az óvodába hozni, kérjük, legalább egy munkanappal megelızıen tájékoztassa az óvodát, nem betegség esetén igazolja a hiányzást. Telefonon az óvodatitkár fogadja az üzeneteket. 11

13 Óvó-védı elıírások: Köszönéssel jelezzék az óvónınek gyermekük érkezését és hazavitelét. A kézbıl-kézbe adott gyermekért tudunk felelısséget vállalni. Az udvaron a gyermekek biztonsága érdekében kérjük, zárják a kapukat. Kérjük a szülıket, hogy délelıtt érkezéskor és délután távozáskor a szülıi bejáratot használják. A szülı a gyermek elvitelérıl köteles gondoskodni és csak a szülı által megjelölt személyek vihetik el a gyereket az óvodából. Kiskorú csak a szülı által írt írásos kérelem alapján viheti vagy hozhatja a gyermeket. Ha a szülı vagy a szülı által megjelölt személy megérkezik az óvodába a gyermekért, attól kezdve minden felelısség a szülıt terheli a gyermekkel kapcsolatban. A szülı más gyermeket a viselkedéséért nem vonhat felelısségre. Kérjük, gyermeküket arra neveljék, hogy óvják saját, illetve társaik testi épségét. A konfliktusokat kulturált módon igyekezzenek megoldatni. Vigyázzanak az óvoda eszközeire, óvják udvarunk játékait, növényzetét. A gyermekek az óvodába, egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztetı tárgyakat (tő, szeg, olló, kés, üveg, stb.) nem hozhatnak. Óvodai ruházat: A szülı köteles gyermekét tisztán, gondozottan óvodába járatni. A gyermekek rétegesen öltözködjenek. Minden gyermek számára szükséges váltóruha, benti cipı, torna felszerelés. Papucs nem használható a balesetveszély miatt. Az óvodába hozott játékokért, értékes tárgyakért (fülbevaló, nyaklánc, stb.) az óvoda felelısséget nem vállal. Közérdekő információk: Kérjük, hogy a faliújságon olvasható információkat (ebédbefizetés, aktuális hírek, stb.) folyamatosan kísérjék figyelemmel. Az óvodavezetı hivatalos fogadóórája csütörtökönként 8 00 órától óráig van az érdeklıdı szülık részére. Különféle hirdetések csak az óvodavezetı tudtával és beleegyezésével helyezhetık ki a hirdetıtáblára. Dohányzásmentes intézmény! Az óvoda területén (az épületben, udvaron) tilos a dohányzás. Óvodánkban Szülıi Tanács (SzT) mőködik, melyet a szülık több mint 50%-a választ meg. A Szülıi Tanácsban a csoportokat 1-1 szülı képviseli. Gyermekközösségünk nagyobb legalább 50%-át érintı kérdések megtárgyalásakor a SzT vezetıje tájékoztatást kérhet, illetve tanácskozási joggal vehet részt a nevelıtestületi értekezleten. 12

14 Az óvoda dokumentumait (helyi pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Esélyegyenlıségi terv) a szülı bármikor megtekintheti a nevelıi szobában. A gyermek családi- és utónevét megváltoztatás nélkül használjuk. A szülık csak rendkívüli esetben óra között hívhatják telefonon az óvónıket. Az esetleges üzeneteket az óvodatitkár fogadja és gondoskodik annak átadásáról. Étkezés: A gyermekek napi háromszori étkezését a Sodexho Magyarország Kft. biztosítja. Lehetıség van liszt, tejfehérje, tejcukor, cukorbeteg, tojásérzékeny, ovo-lakto vegetáriánus, koleszterin-sószegény diétás étkezés megrendelésére. Az óvodába bekerülı ételekbıl ételmintát veszünk, amit 48 óráig ırzünk meg. Kérjük a szülıket, reggel illetve délután ne hozzanak be a gyermekeknek csokit, cukrot, rágógumit, édességet, stb., ezt fogyasszák el a gyermekek otthon, a többi gyermek elıtt nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását (öltözı, folyosó) is zavarja. Térítési díj: Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján állapítjuk meg. Étkezési kedvezményre normatív és rászorultsági alapon van lehetıség, ezekrıl az óvodatitkárnál lehet érdeklıdni. Az étkezési díj befizetésének pontos idıpontja a csoportok hirdetıtábláján olvasható. Két, elıre meghatározott nap áll a szülık rendelkezésére. Pótbefizetésen történı befizetésre csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor! Kérjük a szülıket, a befizetési idıpontokat minden esetben, betegség idején is pontosan tartsák be! A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést elızı nap 8 45 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetıség van telefonos bejelentésre az óvoda telefonszámán. Be nem jelentett vagy késın jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. Az étkezési térítési díj visszafizetésére a Gazdasági Egység szabályzata szerint kerülhet sor. Egészségnevelési információk: Az óvoda a gyermekek szabad levegın tartózkodásáról naponta gondoskodik. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Ha a gyermek az óvodában lázas lesz, hány, esetleg baleset éri, értesítjük a szülıt, hogy idıben orvoshoz vihessék. Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Betegség után csak orvosi igazolással tudjuk a gyermeket fogadni. A gyógyszerek adagolását az óvónık nem vállalhatják. 13

15 Az egészségvédelem érdekében kérjük a szülıket, hogy a csoportszobába utcai cipıvel ne lépjenek be. 6. Intézményünk kapcsolatai Fenntartó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.), akivel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolat fenntartására. A családdal való kapcsolattartás formái: szülıi értekezlet, Szülıi Tanács, Nyílt nap, Fogadóóra, Családlátogatás, Óvodaújság, közös programok, Majális, İszi vásár, Karácsony. Szülıi értekezletet tartunk év elején szeptemberben, januárban (az iskolába menı gyermekek szülei számára), illetve májusban (az új gyermekek szülei számára). A gyermekekkel foglalkozó óvónık évi 2 alkalommal fogadóórát tartanak a szülık részére, ahol tájékozódhatnak a gyermek fejlıdésérıl, ennek idıpontjáról az öltözıkben elhelyezett hirdetıtáblán nyújtunk információt. A nyílt nap óvodánkban folyamatos, bármikor a szülı elızınapi bejelentkezése alapján lehetıség van a csoport gyakorlati munkájába betekinteni. Családlátogatás az új gyermekek esetében a szülıvel egyeztetett idıpontban vagy szükség szerint történik. A Szülıi Tanács évi 2 alkalommal év elején és év végén, illetve szükség szerint rendkívüli megbeszélést tart. Iskolákkal való kapcsolattartás: az átmenet zökkenımentessége érdekében kölcsönös nyitottság, bizalom és megbecsülés jellemzi. Az iskoláknak bemutatkozási lehetıséget adunk iskolakezdés elıtt, a tanítónık szülıi értekezletet tartanak (évi 1 alkalommal). Az iskolák nyílt napjaira a meghívókat továbbítjuk a szülık részére. Bölcsıde: az átmenet megkönnyítése érdekében meghívókat küldünk Játszóházunkba a bölcsıdés gyermekek részére. Beiratkozás elıtt, szülıi értekezlet formájában, bemutatjuk óvodánk helyi programját a bölcsıdés gyermekek szüleinek. 14

16 Egészségügyi ellátás: A 26/1997. (IX.3.) NM és a 19/2009. (VI.18.) EÜM rendeletek alapján: Az óvodában a rendszeres orvosi vizsgálat és a szőrıvizsgálat megszőnik. Az óvodás korú gyermekek vizsgálata szükség szerint történik az alábbi esetekben: o teljes fizikális vizsgálat, o kórelızmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszőrése, szakorvosi ellátásra irányítása. A védını havi 4 alkalommal 1-1 órát tölt az intézményben. Feladata kizárólag tisztasági vizsgálat (óvoda-gyermek), ezen belül: o környezethigiénia o egészségnevelés o gyermektisztasági vizsgálat (hajtető) Logopédus: Óvodánkban a logopédus szőrıvizsgálatot tart, és segíti a rászoruló gyermekek beszédfejlesztését. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat: Beiskolázás elıtt szükség szerint, illetve esetleges problémák felmerülésekor a szülı egyetértésével történik a vizsgálat. Tisztiorvosi Szolgálat: Járványos betegségek fellépése esetén bejelentési kötelezettségünk van. Védını: havi rendszerességgel, munkatervének megfelelıen végzi munkáját. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: A gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén bejelentési kötelezettségünk van. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság: Az SNI-s gyermekek szakértıi vizsgálatának egyeztetése, illetve szükség esetén beiskolázás elıtt. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnıtteket, szeressék, fogadják el társaik egyéniséget és a sajátos nevelési igényő gyermekeket. A gyermekek 15

17 tartsák tiszteletben az óvodavezetı, a pedagógusok, az alkalmazottak és óvodatársaik jogait és méltóságát. Kérjük Önöket a házirendben foglaltak figyelembe vételére, annak megtartására. A házirend felelısségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelezı, az intézménybe történı jogszerő belépéstıl, annak jogszerő elhagyásáig terjedı idıszakra. A házirenden kívüli, óvodánk mőködésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a Szülıi Tanács tagjaihoz. A házirend nyilvánosságra hozatala szülıi értekezleten történik, majd a megismerhetıség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. 16

18 7. Legitimációs záradék A Házirendet készítette: Az intézmény nevelıtestülete Debrecen, március 25. P.H. Korláth Csabáné Óvodavezetı A nevelıtestület nevében Az óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelıtestületi elfogadás elıtt a jogszabályban biztosított határidı betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Debrecen, P.H. Közalkalmazotti Tanács elnöke A szülıi képviselet, a Lehel utcai Óvoda Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezései jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolja. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Debrecen, P.H. Szülıi Szervezet elnöke A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolta és megadta a települési önkormányzat. Debrecen, P.H. aláírás Az óvoda nevelıtestülete év hó napján tartott határozatképes rendkívüli nevelıtestületi ülésén át nem ruházható jogkörben %-os igenlı szavazattal a Házirendet határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelıtestület tagjai az alábbiakban hitesítı aláírásukkal tanúsítják. Az óvoda számú határozatával elfogadott Házirendet a nevelıtestület képviseletében át nem ruházható döntési hatáskörében számú határozatával jóváhagyta az intézmény vezetıje. Debrecen, P.H. Korláth Csabáné Óvodavezetı 17

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND 2013. OM azonosító: 201965 Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete 2013. március Az óvoda házirendje a nemzeti

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013.

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND Villányi Kikerics Óvoda és Főzőkonyha Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi u. 19. Intézmény OM

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető Budapest-Budafoki Református Egyházközség Halacska Református Óvodája 1221 Budapest, Törley tér 3-4. Tel. 06 (1) 482 02 24 1225 Budapest, Bartók Béla u. 4. Tel. 06 1 207 01 41 Email: halacskaovi@halacskaovi.hu

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben