a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Összeállította: Holchacker Jánosné osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 8 számában megjelent a 16/2007. (VI.7.) sz. ÖR a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/0998. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet 17/2007. (VI.7.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 19/2007. (IX.27.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A 107/2007. (IV.26.) számú közgyőlési határozat a pénzintézet kiválasztásával kapcsolatosan határoz meg feladatokat. A szeptemberi két ülés közötti elıterjesztésben már szóltunk az eredményes eljárás lezárásáról, illetıleg a meghirdetett eredmény alapján történı szerzıdéskötésekrıl. Tájékoztatást kívánunk adni arról is, hogy szeptember 27-én megkötésre kerültek a bankszámlaszerzıdések (Hivatal és intézmények is). Az OTP Bank Rt-vel fennálló szerzıdésünk november 1-jei hatállyal felmondásra került, a Magyar Államkincstárhoz az adatmódosítás lejelentése megtörtént. A bankszámlavezetı váltással kapcsolatos teendık folyamatban vannak. A 213/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hitel felvételére közbeszerzési eljárás lebonyolítását rendelte el. Szeptemberben még csak arról adhattunk tájékoztatást, hogy az eljárás a tárgyalásos szakaszban van. Ma már arról adhatunk tájékoztatást, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt, az OTP Bank Rt.-vel a szerzıdéskötés folyamatban van. A 226/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatban a telken kívüli viziközmővek térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás-tervezetet fogadta el a testület. A határozatot eljuttattuk Esztergom polgármesteréhez. A 231/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat szerint a testület hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat feladatellátóként és támogatóként is csatlakozzon a Bursa Hungarica

3 3 Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához és felhatalmazott az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendı megállapodás aláírására. A határozatnak megfelelıen alapján aláírásra és postázásra került az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándékunkat kifejezı Megállapodási szerzıdés. A 234/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozattal a Zöld Fenyı Kft alapító okiratát módosította a közgyőlés, illetıleg megválasztotta a Felügyelı Bizottság elnökét és tagjait. A határozatot a KFT ügyvezetıjéhez eljuttattuk. A 235/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat szerint hozzájárult a testület ahhoz, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza biztosítsa Szár, Óbarok és Újbarok települések lakosainak az egészségügyi szakellátást. A határozatot eljutattuk a z érintett társmegyei közgyőlés elnökéhez. A 237/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozattal maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséhez járult hozzá a közgyőlés, illetıleg elhatározta kérelem benyújtását az Oktatási Hivatalhoz a maximális osztálylétszám feletti mőködés engedélyeztetésére. A közgyőlési határozat alapján postázásra került az Oktatási Hivatal számára a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó fenntartói kérelem. A /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat alapján az intézmények alapító okiratának módosításával kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartás változtatás bejelentése a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A 242/2007, (IX.27.) számú közgyőlési határozatot Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére eljuttattuk a megyei jogú város polgármesteréhez. A 243/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen kezdeményeztük a határozat megküldésével a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás ( Oroszlány) társulási megállapodásának módosítását. A 244/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatot, amelyben a testület egyetértett a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által módosításra javasolt intézményi alapító okirat-tervezetével, eljuttattuk Nyergesújfalu polgármesteréhez. A 246/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza 01 telephelyének értékesítésére irányuló eljárás megismétlésével kapcsolatos feladatokat határozza meg. A vételár fizetési kötelezettség 1.b) pontban megjelölt legkésıbbi határidejére a vevı nem teljesített, így a határozatban rögzített további intézkedések megtételére kerül sor. A 255/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen kiírt aljegyzıi pályázat közzétételre került a hivatal honlapján, míg a hivatalos közlönyben történı megjelenése e héten várható.

4 4 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A szeptemberi közgyőlésen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona vezetıje tájékoztatást adott arról, hogy átköltöztek az intézménynek otthont adó új épületbe. Az intézmény mőködési engedélye jogerıssé vált, ezért indokolt az intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntés meghozatala a határozati javaslatban foglaltak szerint. BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága októberi ülésén elızetesen foglalkozott a bizottság hatáskörébe tartozó közgyőlési elıterjesztésekkel. Átruházott hatáskörben Jóváhagyta a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózat szakmai programját. (22/2007. (IX.20.) sz. határozat) A Sportkeret terhére támogatta - a Forest Sulimpia megrendezését a évi költségvetésben tervezettek szerint 500 E Ft-tal. (23/2007. (IX.20.) sz. határozat) - a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetséget 70 E Ft-tal (24/2007. (IX.20.) számú határozat) - az Ácsi Kinizsi Sport Clubot 80 E Ft-tal (25/2007. (IX.20.) számú határozat) - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága szeptemberi ülését Kesztölcön tartotta, ahol a kesztölci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást az önkormányzat mőködésérıl. A bizottság tagjai ezt követıen egy vetített képes elıadást tekintettek meg a szlovák közösség rendezvényeirıl. Ugyancsak szóbeli tájékoztatást kaptak a Kisebbségek Napja elıkészületeirıl, valamint egyebek keretében a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokról, illetıleg a szervezeti és mőködési szabályzataik elkészültérıl. - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága szeptemberben elfogadta a Wachtersbachi Vásár, az Atlétikai Edzıtábor és a skóciai Nemzetközi Ifjúsági Találkozóról készült beszámolót. Szóbeli tájékoztatást kapott a Barátság Fesztivál elıkészületeirıl, majd pedig az esztergomi Bazilika környezetében lévı pincerendszer megóvása és idegenforgalmi hasznosítása témakörben kapott tájékoztatást - Ügyrendi és Regionális Bizottsága szeptemberi ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a következı bizottság feladatkörébe tartozó elıterjesztéseket: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosítása Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) társulási megállapodásának módosítása A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat-tervezetének elfogadása.

5 5 A bizottság foglalkozott a közgyőlés elnöke évi teljesítményfeladatai végrehajtásának I. félévi értékelésével és egyhangúlag a következı határozatot fogadta el: (51/2007. (IX.20.) számú határozat) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Ügyrendi és Regionális Bizottsága értékelte a közgyőlés elnöke évre megállapított teljesítményfeladatainak január 1-jétıl június 30-áig terjedı idıarányos végrehajtását, és azok színvonalas teljesítésére tekintettel indokoltnak látja a közgyőlés elnökének jutalmazását, melynek konkrét összegére és a kifizetésének idıpontjára figyelembe véve a megyei önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét legkésıbb decemberi ülésén tesz javaslatot. Határidı: Felelıs: értelem szerint Dr. Molnár Attila, a bizottság elnöke Átruházott hatáskörben eljárva, mint az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója az 52/2007. (IX.20.) számú határozatával engedélyezte dr. Völner Pálnak, a közgyőlés elnökének a hivatali gépjármőve személyi célú használatát. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága október 18-án 13,00 - Környezetvédelmi Bizottsága október 25-én 13,00 - Mezıgazdasági Bizottsága október 17-én 14,00 (Tata, Új út 19.) - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága október 16-án 9,30 - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága október 19. 8,30 (Tata, Pálma Rendezvényház) - Pénzügyi Bizottsága október 19-én 13,00 - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága október 19-én 14,30 - Ügyrendi és Regionális Bizottsága október 19-én 10,00 órai kezdettel ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást.

6 6 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság Komárom-Esztergom megye nyolc éve tart fenn partnerkapcsolatot a németországi Heinsberg járással. A baráti viszony révén évente több közös rendezvényen találkozunk németországi barátainkkal, így ellátogatunk egymás kulturális, vagy kereskedelmi rendezvényeire, fesztiválokra, vásárokra. Komárom-Esztergom megye ez évben soros házigazdája a 16. Barátság Fesztiválnak, amelyet német kezdeményezésre kétévente más-más helyszínen rendeznek óta vagyunk aktív részesei a Barátság Fesztiváloknak, 2001-ben mi láthattuk vendégül barátainkat. A fesztiválokon három nemzet tagjai németek, skótok és magyarok találkoznak, hogy egy héten keresztül megismerjék egymás kultúráját, a nemzetek sajátosságait. A október között rendezendı találkozóra a heinsbergi partnerek mellett a skóciai Midlothian képviseletében is érkeztek vendégek. Midlothiannal óta él megyénk kapcsolata. A baráti viszonyt 2003-ban sikerült szorosabba főznünk. Ennek jele, hogy skót partnereinek hosszú idı után ismét ellátogatnak hozzánk. A 16. Barátság Fesztiválon a német és skót csoportokban sportolók, zenészek, kulturális együttesek és a hivatalos delegáció tagjai vesznek részt. Vendégeink szálláshelyét a Tarjáni Német Nemzetiségi Ifjúsági Táborban, illetve a Sziget panzióban biztosítjuk. Az egyhetes program keretében megyénk, illetve hazánk több nevezetességét keressük fel német és skót vendégeinkkel: ellátogatunk Tatára, a bábolnai Nemzeti Ménes-birtokra, a Monostori Erıdbe, Esztergomba és a Dunakanyarba, valamint Budapestre is. A Fesztivál résztvevıi három alkalommal kulturális elıadásokon mutatkoznak be. Október 14-én Tatán, a Magyary Zoltán Mővelıdési Központban, 17-én Komáromban, a Jókai Moziban, 18-án pedig a tarjáni Sportcsarnokban lépnek fel a szereplık. Elnökség Szeptember 28. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, az MTA Magyar Lengyel Történész Vegyesbizottság és a krakkói Polska Akademia Umiejetnosci (Lengyel Tudományos és Mővészeti Akadémia) rendezte a Legitimitás és idoneitás, Törvényesség és alkalmasság kérdése a közép-európai történelemben címő konferenciát, melyet dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke köszöntött. Szeptember 29. Csongrád Megye Önkormányzata és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége rendezte meg a Magyarországi Megyék V. Országos Találkozóját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az Árpád Emlékév e jeles eseményén Komárom-Esztergom Megye is képviseltette magát dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke vezette delegációval. Szeptember 30. A 900 éves a Dömösi Prépostság rendezvénysorozat zárásaként mondott köszöntıt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke.

7 7 Október 1. A 36. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hetet nyitotta meg ünnepélyes keretek között dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Az Országos Vérellátó Szolgálat Regionális igazgatójával, dr. Szabó Zsuzsával és dr. Becsényi Cecíliával, a tatabányai Vérellátó Intézet vezetıjével folytatott megbeszélést dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Október 3. Az Önkormányzati Egészségügyi Egyeztetı Fórum alakuló ülésén vett részt Simon Géza, a közgyőlés alelnöke. A Gyır Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum által szervezett 72 óra kompromisszumok nélkül" címő kezdeményezés ünnepélyes megnyitóit tartották Sopronban, Gyırben és Tatán. A tatai helyszínen Michl József, Tata város polgármestere és dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitotta meg a háromnapos rendezvénysorozatot, melynek során önként jelentkezı fiatalok végeztek különbözı szociális és karitatív tevékenységeket. Október 6. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Adj jelet magadról" címő rendezvényén köszöntötte a megjelenteket dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. A 72 óra kompromisszumok nélkül" rendezvénysorozat záró programja keretében ünnepélyes püspöki záró szentmisén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Október 7. A Könyves vasárnap" címő rendezvényt tartották meg a József Attila Megyei Könyvtárban. Az esemény keretében Tatabánya ismert személyiségei között dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke mondta el egy kedves meséjét a gyerekeknek. Október 8. A MEGYE ARCAI címő, az elmúlt 12 hónap megyei eseményeit bemutató fotókból nyílt kiállítás a Megyeháza aulájában, melyet dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitott meg. A 24 Óra napilap fotósainak alkotásait két héten keresztül tekinthetik meg az érdeklıdık. Tát, Mogyorósbánya és Bajót képviselıtestületeinek találkozójára került sor Táton, melyen részt vett dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye jótékonysági gálaestet rendezett Ilyenek vagyunk címmel. Az évente megrendezésre kerülı gála az intézmény életének egyik legjelentısebb eseménye, melyre az értelmi akadályozottsággal és pszichiátriai betegséggel élı lakók nagy izgalommal készülnek. A megjelenteket köszöntötte dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke.

8 8 Október 10. Tatabánya várossá nyilvánításának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyőlésen képviselte a megyei önkormányzatot dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Október 12. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága ıszi programsorozatának keretében a falfestményekkel díszített római kori terem nagyközönség elıtti megnyitására került sor a Kuny Domokos Múzeumban. A brigetioi falfestményekhez kapcsolódó programsorozatot dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitotta meg. Október 16. A Barátság Fesztiválra érkezett hivatalos német és skót delegációt köszöntötte ünnepi ebéd keretében dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Ezt követıen partnerkapcsolati megbeszélésre került sor a Margot Russell vezette Midlothian megyebeli, illetve a Stephan Pusch vezette Heinsberg járási küldöttség részvételével. Komárom-Esztergom megyét az elnökön kívül dr. Hidas János és Simon Géza alelnökök, Rudlof Tibor elnöki tanácsadó, Turi Bálint a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, illetve dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı képviselték. A Bányász Képzımővészeti Kör 60 éves jubileumi tárlatának megnyitóján vett részt dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Október 17. A Barátság Fesztivál keretében megyénkben vendégeskedı Heinsberg járás szakembere tartott elıadást a náluk mőködı komplex települési adatok térinformatikai feldolgozására, őrés légi felvételekbıl származó információk alkalmazására kifejlesztett informatikai rendszerrıl, mely a települések üzemeltetéséhez, területfejlesztési tervek kidolgozásához, lakossági információszolgáltatáshoz nyújt segítséget. Október 18. "Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követı idıszakban" a megyei önkormányzat egyházi konferenciája. A megyei önkormányzat évek óta rendezi meg hasznos és érdemleges tanácskozását, ahol állami és egyházi vezetık gondolatait ismerhették meg a hallgatóság aktuális témákról ban az Európai Uniós csatlakozás elıtt fejtették ki véleményünket, rá következı évben pedig a Holocaust évfordulóról emlékeztek meg. A csütörtöki rendezvény a Párbeszéd III. konferencia, amelyen a római katolikus, a református és az evangélikus egyházak mellett a zsidó hitközség fırabbija tartott elıadást II. világháborút követı magyarországi egyházüldözés témakörében. Az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban megrendezésre került konferencián dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke köszönti a megjelenteket. Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Részt vettünk: - a tatai Általános Iskola fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szeptember 19-én.

9 9 Az OKKER Pedagógiai Szolgáltató Intézet Tatabányai Irodája a megyei szaktanácsadó hálózat újraszervezése érdekében nagysikerő munkamegbeszélést szervezett október 11-én 14 órakor a Megyeháza nagytanács-termében október 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban szakmai egyeztetı megbeszélést folytatott a fenntartói szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról Fejér és Komárom-Esztergom megye fıjegyzıje, a két hivatal munkatársai, valamint a TISZK (Térségi Integrált Szakképzı Központ) irodavezetı-helyettese. A megbeszélés résztvevıi számára ismert, hogy a Szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény, illetve a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény nyári módosítása olyan helyzetbe hozta az intézményfenntartó önkormányzatokat így a megyei önkormányzatokat is hogy kénytelenek az új típusú Térségi Integrált Szakképzı Központ létrehozását napirendre tőzni. Ezt indokolja többek között az a kényszer is, hogy az intézmények fejlesztését eddig jelentıs mértékben segítı gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulását szeptember 1-jétıl a fenntartók csak abban az esetben fogadhatják, ha 1500 fıt elérı tanulólétszámú Térségi Integrált Szakképzı Központot tartanak fenn. Megtörtént az érettségi vizsgák után igényelhetı támogatás összesítése és továbbítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára. Közmővelıdési és közgyőjteményi referens - Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatói állására beérkezett pályázatok összesítése, bírálóbizottság összehívása. - Pro Arte Komárom-Esztergom Megyei Mővészeti Ösztöndíj pályázat kiírása, megjelentetése. - Magyar Kultúra Napi kulturális rendezvény elıkészítése Szabó Szilviával, Tatabánya város kulturális referensével. - A Tatabányai Múzeum átadásáról szóló megállapodás szövegezése Tatabánya Megyei Jogú Város részére. - "Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követı idıszakban" címő konferencia szervezésében, elıkészítésében részvétel. A rendezvény idıpontja: október 18. csütörtök 8.30 óra, helyszíne: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom. Gazdasági Fıosztály A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek szeptember 30-i tartozásállománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház szeptember 30-i állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza.

10 10 Intézményi Ellenırzési Osztály Az alábbi intézményeknél és témákban végeztünk vizsgálatokat: A Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben az alábbi vizsgálatokat fejeztük be: évi mérlegvalódiság ellenırzése, - közalkalmazottak bérbesorolásának az ellenırzése. Célvizsgálatot tartottunk nyolc, a Kölyök Kft. által üzemeltetett konyhában a beszerzendı (beszerzett) eszközök meglétével kapcsolatban. Megkezdtük a közoktatási intézményekben a október 1-re vonatkozó statisztikai adatok helyszíni felülvizsgálatát. J O G S Z A B Á L Y O K évi CVI. törvény Az állami vagyonról /M.K.121./ évi CVII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény módosításáról /M.K. 121/ évi CX. törvény A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény módosításáról /M.K.127./ 225/2007. (VIII.31.) Korm. r. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról /M.K.115./ 227/2007. (VIII.31.) Korm. r. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. r. módosításáról /M.K.115./ 245/2007. (IX.25.) Korm. r. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzıdéskötési és eljárási kérdésekrıl szóló 41/2007. (III.13.) Korm. r. módosításáról /M.K.126./ 254/2007. (X.4.) Korm. r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról /M.K.132./ 257/2007. (X.4.) Korm. r. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról /M.K.132./ 261/2007. (X.4.) Korm. r. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. módosításáról /M.K. 132./--

11 11 10/2007. (X.1.) MNB r. Az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonásáról /M.K.130./ 33/2007. (VIII.31.) OKM.r. Egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítı támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának rendjérıl szóló OKM rendeletek módosításáról /M.K.115./ 19/2007. (IX.13.) PM. R. A kincstári rendszer mőködéséve kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérıl szóló 36/1999. (XII.27.) PM rendelet módosításáról /M.K.119./ 27/2007. (IX.29.) SZMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl /M.K.129./ 74/2007. (IX.28.) OGY h. Országgyőlési biztos választásáról (állampolgári jogok országgyőlési biztosa: dr. Szabó Máté) Tatabánya, október 17. Dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV.26.) 237/2007. (IX.27.) 213/2007. (VI.28.) 242/2007. (IX.27.) 226/2007. (IX.27.) 243/2007. (IX.27.) 231/2007. (IX.27.) 244/2007. (IX.27.) 234/2007. (IX.27.) 246/2007. (IX.27.) 235/2007. (IX.27.) 255/2007. (IX.27.) /2007. (IX.27.)

12 12 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19- ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-52/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-298/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-215/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-10/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-229/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.807/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi közbeszerzésekrıl, a 2008. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 22-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-113/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-41/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 193/2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 194/2010. (V.13.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1224/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-56/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-281/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben