a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Összeállította: Holchacker Jánosné osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 8 számában megjelent a 16/2007. (VI.7.) sz. ÖR a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/0998. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet 17/2007. (VI.7.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 19/2007. (IX.27.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A 107/2007. (IV.26.) számú közgyőlési határozat a pénzintézet kiválasztásával kapcsolatosan határoz meg feladatokat. A szeptemberi két ülés közötti elıterjesztésben már szóltunk az eredményes eljárás lezárásáról, illetıleg a meghirdetett eredmény alapján történı szerzıdéskötésekrıl. Tájékoztatást kívánunk adni arról is, hogy szeptember 27-én megkötésre kerültek a bankszámlaszerzıdések (Hivatal és intézmények is). Az OTP Bank Rt-vel fennálló szerzıdésünk november 1-jei hatállyal felmondásra került, a Magyar Államkincstárhoz az adatmódosítás lejelentése megtörtént. A bankszámlavezetı váltással kapcsolatos teendık folyamatban vannak. A 213/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hitel felvételére közbeszerzési eljárás lebonyolítását rendelte el. Szeptemberben még csak arról adhattunk tájékoztatást, hogy az eljárás a tárgyalásos szakaszban van. Ma már arról adhatunk tájékoztatást, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt, az OTP Bank Rt.-vel a szerzıdéskötés folyamatban van. A 226/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatban a telken kívüli viziközmővek térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás-tervezetet fogadta el a testület. A határozatot eljuttattuk Esztergom polgármesteréhez. A 231/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat szerint a testület hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat feladatellátóként és támogatóként is csatlakozzon a Bursa Hungarica

3 3 Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához és felhatalmazott az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendı megállapodás aláírására. A határozatnak megfelelıen alapján aláírásra és postázásra került az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándékunkat kifejezı Megállapodási szerzıdés. A 234/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozattal a Zöld Fenyı Kft alapító okiratát módosította a közgyőlés, illetıleg megválasztotta a Felügyelı Bizottság elnökét és tagjait. A határozatot a KFT ügyvezetıjéhez eljuttattuk. A 235/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat szerint hozzájárult a testület ahhoz, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza biztosítsa Szár, Óbarok és Újbarok települések lakosainak az egészségügyi szakellátást. A határozatot eljutattuk a z érintett társmegyei közgyőlés elnökéhez. A 237/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozattal maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséhez járult hozzá a közgyőlés, illetıleg elhatározta kérelem benyújtását az Oktatási Hivatalhoz a maximális osztálylétszám feletti mőködés engedélyeztetésére. A közgyőlési határozat alapján postázásra került az Oktatási Hivatal számára a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó fenntartói kérelem. A /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat alapján az intézmények alapító okiratának módosításával kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartás változtatás bejelentése a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A 242/2007, (IX.27.) számú közgyőlési határozatot Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére eljuttattuk a megyei jogú város polgármesteréhez. A 243/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen kezdeményeztük a határozat megküldésével a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás ( Oroszlány) társulási megállapodásának módosítását. A 244/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatot, amelyben a testület egyetértett a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által módosításra javasolt intézményi alapító okirat-tervezetével, eljuttattuk Nyergesújfalu polgármesteréhez. A 246/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza 01 telephelyének értékesítésére irányuló eljárás megismétlésével kapcsolatos feladatokat határozza meg. A vételár fizetési kötelezettség 1.b) pontban megjelölt legkésıbbi határidejére a vevı nem teljesített, így a határozatban rögzített további intézkedések megtételére kerül sor. A 255/2007. (IX.27.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen kiírt aljegyzıi pályázat közzétételre került a hivatal honlapján, míg a hivatalos közlönyben történı megjelenése e héten várható.

4 4 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A szeptemberi közgyőlésen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona vezetıje tájékoztatást adott arról, hogy átköltöztek az intézménynek otthont adó új épületbe. Az intézmény mőködési engedélye jogerıssé vált, ezért indokolt az intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntés meghozatala a határozati javaslatban foglaltak szerint. BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága októberi ülésén elızetesen foglalkozott a bizottság hatáskörébe tartozó közgyőlési elıterjesztésekkel. Átruházott hatáskörben Jóváhagyta a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózat szakmai programját. (22/2007. (IX.20.) sz. határozat) A Sportkeret terhére támogatta - a Forest Sulimpia megrendezését a évi költségvetésben tervezettek szerint 500 E Ft-tal. (23/2007. (IX.20.) sz. határozat) - a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetséget 70 E Ft-tal (24/2007. (IX.20.) számú határozat) - az Ácsi Kinizsi Sport Clubot 80 E Ft-tal (25/2007. (IX.20.) számú határozat) - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága szeptemberi ülését Kesztölcön tartotta, ahol a kesztölci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást az önkormányzat mőködésérıl. A bizottság tagjai ezt követıen egy vetített képes elıadást tekintettek meg a szlovák közösség rendezvényeirıl. Ugyancsak szóbeli tájékoztatást kaptak a Kisebbségek Napja elıkészületeirıl, valamint egyebek keretében a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokról, illetıleg a szervezeti és mőködési szabályzataik elkészültérıl. - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága szeptemberben elfogadta a Wachtersbachi Vásár, az Atlétikai Edzıtábor és a skóciai Nemzetközi Ifjúsági Találkozóról készült beszámolót. Szóbeli tájékoztatást kapott a Barátság Fesztivál elıkészületeirıl, majd pedig az esztergomi Bazilika környezetében lévı pincerendszer megóvása és idegenforgalmi hasznosítása témakörben kapott tájékoztatást - Ügyrendi és Regionális Bizottsága szeptemberi ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a következı bizottság feladatkörébe tartozó elıterjesztéseket: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosítása Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) társulási megállapodásának módosítása A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat-tervezetének elfogadása.

5 5 A bizottság foglalkozott a közgyőlés elnöke évi teljesítményfeladatai végrehajtásának I. félévi értékelésével és egyhangúlag a következı határozatot fogadta el: (51/2007. (IX.20.) számú határozat) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Ügyrendi és Regionális Bizottsága értékelte a közgyőlés elnöke évre megállapított teljesítményfeladatainak január 1-jétıl június 30-áig terjedı idıarányos végrehajtását, és azok színvonalas teljesítésére tekintettel indokoltnak látja a közgyőlés elnökének jutalmazását, melynek konkrét összegére és a kifizetésének idıpontjára figyelembe véve a megyei önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét legkésıbb decemberi ülésén tesz javaslatot. Határidı: Felelıs: értelem szerint Dr. Molnár Attila, a bizottság elnöke Átruházott hatáskörben eljárva, mint az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója az 52/2007. (IX.20.) számú határozatával engedélyezte dr. Völner Pálnak, a közgyőlés elnökének a hivatali gépjármőve személyi célú használatát. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága október 18-án 13,00 - Környezetvédelmi Bizottsága október 25-én 13,00 - Mezıgazdasági Bizottsága október 17-én 14,00 (Tata, Új út 19.) - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága október 16-án 9,30 - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága október 19. 8,30 (Tata, Pálma Rendezvényház) - Pénzügyi Bizottsága október 19-én 13,00 - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága október 19-én 14,30 - Ügyrendi és Regionális Bizottsága október 19-én 10,00 órai kezdettel ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást.

6 6 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság Komárom-Esztergom megye nyolc éve tart fenn partnerkapcsolatot a németországi Heinsberg járással. A baráti viszony révén évente több közös rendezvényen találkozunk németországi barátainkkal, így ellátogatunk egymás kulturális, vagy kereskedelmi rendezvényeire, fesztiválokra, vásárokra. Komárom-Esztergom megye ez évben soros házigazdája a 16. Barátság Fesztiválnak, amelyet német kezdeményezésre kétévente más-más helyszínen rendeznek óta vagyunk aktív részesei a Barátság Fesztiváloknak, 2001-ben mi láthattuk vendégül barátainkat. A fesztiválokon három nemzet tagjai németek, skótok és magyarok találkoznak, hogy egy héten keresztül megismerjék egymás kultúráját, a nemzetek sajátosságait. A október között rendezendı találkozóra a heinsbergi partnerek mellett a skóciai Midlothian képviseletében is érkeztek vendégek. Midlothiannal óta él megyénk kapcsolata. A baráti viszonyt 2003-ban sikerült szorosabba főznünk. Ennek jele, hogy skót partnereinek hosszú idı után ismét ellátogatnak hozzánk. A 16. Barátság Fesztiválon a német és skót csoportokban sportolók, zenészek, kulturális együttesek és a hivatalos delegáció tagjai vesznek részt. Vendégeink szálláshelyét a Tarjáni Német Nemzetiségi Ifjúsági Táborban, illetve a Sziget panzióban biztosítjuk. Az egyhetes program keretében megyénk, illetve hazánk több nevezetességét keressük fel német és skót vendégeinkkel: ellátogatunk Tatára, a bábolnai Nemzeti Ménes-birtokra, a Monostori Erıdbe, Esztergomba és a Dunakanyarba, valamint Budapestre is. A Fesztivál résztvevıi három alkalommal kulturális elıadásokon mutatkoznak be. Október 14-én Tatán, a Magyary Zoltán Mővelıdési Központban, 17-én Komáromban, a Jókai Moziban, 18-án pedig a tarjáni Sportcsarnokban lépnek fel a szereplık. Elnökség Szeptember 28. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, az MTA Magyar Lengyel Történész Vegyesbizottság és a krakkói Polska Akademia Umiejetnosci (Lengyel Tudományos és Mővészeti Akadémia) rendezte a Legitimitás és idoneitás, Törvényesség és alkalmasság kérdése a közép-európai történelemben címő konferenciát, melyet dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke köszöntött. Szeptember 29. Csongrád Megye Önkormányzata és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége rendezte meg a Magyarországi Megyék V. Országos Találkozóját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az Árpád Emlékév e jeles eseményén Komárom-Esztergom Megye is képviseltette magát dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke vezette delegációval. Szeptember 30. A 900 éves a Dömösi Prépostság rendezvénysorozat zárásaként mondott köszöntıt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke.

7 7 Október 1. A 36. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hetet nyitotta meg ünnepélyes keretek között dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Az Országos Vérellátó Szolgálat Regionális igazgatójával, dr. Szabó Zsuzsával és dr. Becsényi Cecíliával, a tatabányai Vérellátó Intézet vezetıjével folytatott megbeszélést dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Október 3. Az Önkormányzati Egészségügyi Egyeztetı Fórum alakuló ülésén vett részt Simon Géza, a közgyőlés alelnöke. A Gyır Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum által szervezett 72 óra kompromisszumok nélkül" címő kezdeményezés ünnepélyes megnyitóit tartották Sopronban, Gyırben és Tatán. A tatai helyszínen Michl József, Tata város polgármestere és dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitotta meg a háromnapos rendezvénysorozatot, melynek során önként jelentkezı fiatalok végeztek különbözı szociális és karitatív tevékenységeket. Október 6. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Adj jelet magadról" címő rendezvényén köszöntötte a megjelenteket dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. A 72 óra kompromisszumok nélkül" rendezvénysorozat záró programja keretében ünnepélyes püspöki záró szentmisén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Október 7. A Könyves vasárnap" címő rendezvényt tartották meg a József Attila Megyei Könyvtárban. Az esemény keretében Tatabánya ismert személyiségei között dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke mondta el egy kedves meséjét a gyerekeknek. Október 8. A MEGYE ARCAI címő, az elmúlt 12 hónap megyei eseményeit bemutató fotókból nyílt kiállítás a Megyeháza aulájában, melyet dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitott meg. A 24 Óra napilap fotósainak alkotásait két héten keresztül tekinthetik meg az érdeklıdık. Tát, Mogyorósbánya és Bajót képviselıtestületeinek találkozójára került sor Táton, melyen részt vett dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye jótékonysági gálaestet rendezett Ilyenek vagyunk címmel. Az évente megrendezésre kerülı gála az intézmény életének egyik legjelentısebb eseménye, melyre az értelmi akadályozottsággal és pszichiátriai betegséggel élı lakók nagy izgalommal készülnek. A megjelenteket köszöntötte dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke.

8 8 Október 10. Tatabánya várossá nyilvánításának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyőlésen képviselte a megyei önkormányzatot dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Október 12. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága ıszi programsorozatának keretében a falfestményekkel díszített római kori terem nagyközönség elıtti megnyitására került sor a Kuny Domokos Múzeumban. A brigetioi falfestményekhez kapcsolódó programsorozatot dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyitotta meg. Október 16. A Barátság Fesztiválra érkezett hivatalos német és skót delegációt köszöntötte ünnepi ebéd keretében dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Ezt követıen partnerkapcsolati megbeszélésre került sor a Margot Russell vezette Midlothian megyebeli, illetve a Stephan Pusch vezette Heinsberg járási küldöttség részvételével. Komárom-Esztergom megyét az elnökön kívül dr. Hidas János és Simon Géza alelnökök, Rudlof Tibor elnöki tanácsadó, Turi Bálint a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, illetve dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı képviselték. A Bányász Képzımővészeti Kör 60 éves jubileumi tárlatának megnyitóján vett részt dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Október 17. A Barátság Fesztivál keretében megyénkben vendégeskedı Heinsberg járás szakembere tartott elıadást a náluk mőködı komplex települési adatok térinformatikai feldolgozására, őrés légi felvételekbıl származó információk alkalmazására kifejlesztett informatikai rendszerrıl, mely a települések üzemeltetéséhez, területfejlesztési tervek kidolgozásához, lakossági információszolgáltatáshoz nyújt segítséget. Október 18. "Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követı idıszakban" a megyei önkormányzat egyházi konferenciája. A megyei önkormányzat évek óta rendezi meg hasznos és érdemleges tanácskozását, ahol állami és egyházi vezetık gondolatait ismerhették meg a hallgatóság aktuális témákról ban az Európai Uniós csatlakozás elıtt fejtették ki véleményünket, rá következı évben pedig a Holocaust évfordulóról emlékeztek meg. A csütörtöki rendezvény a Párbeszéd III. konferencia, amelyen a római katolikus, a református és az evangélikus egyházak mellett a zsidó hitközség fırabbija tartott elıadást II. világháborút követı magyarországi egyházüldözés témakörében. Az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban megrendezésre került konferencián dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke köszönti a megjelenteket. Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Részt vettünk: - a tatai Általános Iskola fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szeptember 19-én.

9 9 Az OKKER Pedagógiai Szolgáltató Intézet Tatabányai Irodája a megyei szaktanácsadó hálózat újraszervezése érdekében nagysikerő munkamegbeszélést szervezett október 11-én 14 órakor a Megyeháza nagytanács-termében október 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban szakmai egyeztetı megbeszélést folytatott a fenntartói szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról Fejér és Komárom-Esztergom megye fıjegyzıje, a két hivatal munkatársai, valamint a TISZK (Térségi Integrált Szakképzı Központ) irodavezetı-helyettese. A megbeszélés résztvevıi számára ismert, hogy a Szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény, illetve a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény nyári módosítása olyan helyzetbe hozta az intézményfenntartó önkormányzatokat így a megyei önkormányzatokat is hogy kénytelenek az új típusú Térségi Integrált Szakképzı Központ létrehozását napirendre tőzni. Ezt indokolja többek között az a kényszer is, hogy az intézmények fejlesztését eddig jelentıs mértékben segítı gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulását szeptember 1-jétıl a fenntartók csak abban az esetben fogadhatják, ha 1500 fıt elérı tanulólétszámú Térségi Integrált Szakképzı Központot tartanak fenn. Megtörtént az érettségi vizsgák után igényelhetı támogatás összesítése és továbbítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára. Közmővelıdési és közgyőjteményi referens - Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatói állására beérkezett pályázatok összesítése, bírálóbizottság összehívása. - Pro Arte Komárom-Esztergom Megyei Mővészeti Ösztöndíj pályázat kiírása, megjelentetése. - Magyar Kultúra Napi kulturális rendezvény elıkészítése Szabó Szilviával, Tatabánya város kulturális referensével. - A Tatabányai Múzeum átadásáról szóló megállapodás szövegezése Tatabánya Megyei Jogú Város részére. - "Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követı idıszakban" címő konferencia szervezésében, elıkészítésében részvétel. A rendezvény idıpontja: október 18. csütörtök 8.30 óra, helyszíne: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom. Gazdasági Fıosztály A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek szeptember 30-i tartozásállománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház szeptember 30-i állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza.

10 10 Intézményi Ellenırzési Osztály Az alábbi intézményeknél és témákban végeztünk vizsgálatokat: A Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben az alábbi vizsgálatokat fejeztük be: évi mérlegvalódiság ellenırzése, - közalkalmazottak bérbesorolásának az ellenırzése. Célvizsgálatot tartottunk nyolc, a Kölyök Kft. által üzemeltetett konyhában a beszerzendı (beszerzett) eszközök meglétével kapcsolatban. Megkezdtük a közoktatási intézményekben a október 1-re vonatkozó statisztikai adatok helyszíni felülvizsgálatát. J O G S Z A B Á L Y O K évi CVI. törvény Az állami vagyonról /M.K.121./ évi CVII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény módosításáról /M.K. 121/ évi CX. törvény A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény módosításáról /M.K.127./ 225/2007. (VIII.31.) Korm. r. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról /M.K.115./ 227/2007. (VIII.31.) Korm. r. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. r. módosításáról /M.K.115./ 245/2007. (IX.25.) Korm. r. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzıdéskötési és eljárási kérdésekrıl szóló 41/2007. (III.13.) Korm. r. módosításáról /M.K.126./ 254/2007. (X.4.) Korm. r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról /M.K.132./ 257/2007. (X.4.) Korm. r. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról /M.K.132./ 261/2007. (X.4.) Korm. r. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. módosításáról /M.K. 132./--

11 11 10/2007. (X.1.) MNB r. Az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonásáról /M.K.130./ 33/2007. (VIII.31.) OKM.r. Egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítı támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának rendjérıl szóló OKM rendeletek módosításáról /M.K.115./ 19/2007. (IX.13.) PM. R. A kincstári rendszer mőködéséve kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérıl szóló 36/1999. (XII.27.) PM rendelet módosításáról /M.K.119./ 27/2007. (IX.29.) SZMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl /M.K.129./ 74/2007. (IX.28.) OGY h. Országgyőlési biztos választásáról (állampolgári jogok országgyőlési biztosa: dr. Szabó Máté) Tatabánya, október 17. Dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV.26.) 237/2007. (IX.27.) 213/2007. (VI.28.) 242/2007. (IX.27.) 226/2007. (IX.27.) 243/2007. (IX.27.) 231/2007. (IX.27.) 244/2007. (IX.27.) 234/2007. (IX.27.) 246/2007. (IX.27.) 235/2007. (IX.27.) 255/2007. (IX.27.) /2007. (IX.27.)

12 12 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19- ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben