Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 31. (2) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdésében, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Paks város közigazgatási területén állatot tartani csak a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint környezetvédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával, és az építési előírásoknak megfelelően lehet. (2) E rendelet hatálya a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed a haszonállatok, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartására. (3) E rendelet hatálya nem terjed ki: a.) a kutatási - kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra, b.) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra, c.) a vadon élő állatokra, d.) a segítő kutyákra, e.) a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, f.) az állatkiállításokra, g.) a kedvtelésből tartott állatok kereskedésére, h.) az állatpanziókra, állatmenhelyekre, i.) a cirkuszi menazsériára,, j.) állatorvosi rendelőkre, k.) a vágóhidra, l.) a nagy létszámú állattartó telepre, m.) a gyepmesteri telepre, 1

2 n.) az esetenként, közvetlen fogyasztás céljából beszerzett, a levágásig - de legfeljebb 3 napig - zárt helyen tartott 5 darab baromfira, 5 db prémes állatra, illetve 1 db sertésre. E rendelet alkalmazásában: Állat: a haszonállat, és a hobbiállat. 2. Állattartás: az állat jogszabályon, vagy polgári jogi jogcímen alapuló tulajdonjogának gyakorlása, felelős őrzése, vagy jogszabályban meghatározott megfigyelése során történő birtoklása, az állat folyamatos gondozása és felügyelete mellett. 3. Felügyelet: a haszonállatok tartására vonatkozó jogszabályokban foglalt magatartási szabályok tanúsítása, valamint a kedvtelésből tartott állatok korlátlan mozgását meggátló, az állat és ember biztonságát, egészségének és testi épségének védelmet szolgáló, valamint az állat támadását, vagy az állat támadásával való fenyegetést fizikailag biztonságosan megakadályozó cselekvés és eszköz (nyakörv, póráz, szájkosár) együttes alkalmazása. 4. Kedvtelésből tartott állat: minden olyan állat, amely nem minősül haszonállatnak, védett, vagy veszélyes állatnak. 5. Kedvtelésből tartott állat futtatása, edzése: A 4. mellékletben meghatározott közterületeken az állat felügyelet nélkül történő szabadon engedése. 6. Haszonállat: a) Nagy haszonállat: a ló, a szamár, az öszvér, a szarvasmarha - ideértve a magyar szürke szarvasmarhát is -, a bivaly, és a strucc. b) Kis haszonállat: a sertés, a juh, a kecske. c) Prémes haszonállat: a házi-, mezei és üregi nyúl, valamint kifejezetten a prémjéért, szőréért tenyésztett, vagy tartott állat. d) Baromfi: a háziasított szárnyas állatok, a védett madarak kivételével. e) Galamb: Vadgalamb, húsgalamb, röpgalamb, postagalamb, f) Méh 7. Állattartási övezet: Paks Város hatályos Szabályozási Tervében meghatározott övezet vagy építési övezet alapján a 3. mellékletben lehatárolt övezet. 8. Családi szükségletnek megfelelő állattartás: a rendelet 1. mellékletében meghatározott állatszámot meg nem haladó állattartás. 9. Sportolási célú állattartás: Az állat nem élelmezési célú, hanem a szervezet fizikai és szellemi karbantartását szolgáló állattartás. 2

3 II. Fejezet Az állattartásra vonatkozó közös előírások 3. (1) Társasházzá nem alakult többlakásos lakóház, társasház, illetve szövetkezeti lakóház (továbbiakban együtt: társasház) közös használatú helyiségeiben, vagy annak telkén, a tulajdonosok hozzájárulásával tartható állat. (2) Az állattartáshoz amennyiben jogszabály az állattartást lakásban lehetővé teszi társasházban lévő lakás esetében az állattartással érintett szomszédos lakások tulajdonosának hozzájárulása szükséges. (3) A szaporulat valamennyi állat fajta esetében - legfeljebb az elválasztást követő 12 hétig - a tartható állatok számát nem érinti. 4. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai és érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a zaj- és bűzterhelésre, a levegő, a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros rovarok és rágcsálok szaporodására. (2) Az állatot közterületen felügyelet nélkül hagyni tilos. (3) Az úttest területén kívül eső közterületeken haszonállatot hajtani tilos (4) Az állatot közterületen felügyelő személynek, az állat által okozott szennyeződést haladéktalanul el kell távolítania. (5) A közterületen kóborló állatok befogásáról, valamint elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. (6) Amennyiben a befogott állat tulajdonosa a zárlati idő alatt jelentkezik, a gondozási költségek kifizetése esetén az állatot számára vissza kell szolgáltatni. (7) Amennyiben az eb tulajdonosa nem jelentkezik a zárlati idő letelte után, és az ebet megfelelő feltételekkel rendelkező állattartó sem veszi magához, az ebet az állatvédelmi hatóság kezdeményezésére el kell altatni. (8) A haszonállatokat - a felmerült költségek megtérülése és az állatorvosi vizsgálat figyelembevételével - az önkormányzat értékesíti. Az értékesítésből befolyt összeg 3

4 költségekkel csökkentett részét 5 évig elkülönített számlán kell kezelni. Amennyiben ezen időn belül a tulajdonos jelentkezik az elkülönített számlán kezelt összeget a számára meg kell fizetni. 5. (1) Az állattartónak biztosítania kell az állattartás során keletkező ürülék és trágya (továbbiakban együtt: trágya), hígtrágya, csúrgalékvíz szakszerű gyűjtését, kezelését, valamint a talaj, felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének kizárását, továbbá a szomszédos területekre való kijutásának megakadályozását. (5) Az állatok tartására szolgáló építményeket és udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a szomszédos építményekben, illetve a szomszéd egyéb tulajdonában, továbbá személyi biztonságában kárt ne okozhassanak. 6. (1) E rendelet hatálya alá tartozó állat csak állattartásra alkalmas építményben tartható. (2) Az állattartással kapcsolatos építmények elhelyezésénél állattartási övezettől függetlenül a 2. mellékletben meghatározott védőtávolságokat kell betartani. A védőtávolságot az állattartó építmény és a védendő objektum közötti legközelebbi pontok között légvonalban kell érteni. (3) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. (4) Az állattartásra szolgáló építmények kialakításánál figyelembe kell venni az építményekkel szemben támasztott magasabb szintű jogszabályokban foglalt előírásokat, így különösen az egyes állatfajták tartásával kapcsolatosan az egy egyedre előírt minimális helyszükségletet is. III. fejezet A haszonállattartás szabályai 7. (1) Haszonállat tartása tilos ott, ahol a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimális védőtávolság a telek méreténél és beépítettségénél fogva nem tartható be, továbbá azokon a területeken ahol a haszonállattartást jelen rendelet megtiltja. 4

5 (2) Lakásban, illetve lakóépület nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeiben haszonállat nem tartható. (3) A város közigazgatási területét jelen önkormányzati rendelet négy haszonállattartási övezetbe sorolja. Az övezeti besorolást a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az I-es számú haszonállattartási övezetben haszonállat tartása az új, illetve a meglévő építményekben is tilos. (2) A II-es számú haszonállattartási övezetben a méh korlátozás nélkül, a nagy haszonállatok közül a ló, továbbá a kis haszonállatok tartása a családi szükségletnek megfelelő darabszámban külön engedély nélkül megengedett. Az övezetre vonatkozó családi szükségletnek megfelelő darabszámokat a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza. (3) A III- es számú haszonállattartási övezetben a méh korlátozás nélkül, a többi haszonállat tartása a családi szükségletnek megfelelő darabszámban külön engedély nélkül megengedett Az övezetre vonatkozó családi szükségletnek megfelelő darabszámokat a 3. melléklet 2. táblázata tartalmazza. (4) A IV-es számú haszonállattartási övezetben a haszonállatok tartása korlátozás nélkül megengedett. 9. (1) Azokban a haszonállattartási övezetekben, ahol a rendelet külön engedély nélkül csak a családi szükségletnek megfelelő mértékű haszon állattartást tesz lehetővé, az ingatlan tulajdonosának kérelmére a Gazdasági Bizottság a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén engedélyezheti a családi szükségletnek megfelelő mértéket meghaladó ideértve a sportolási célú állattartást is haszonállattartást. (2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára kell benyújtani. (3) A kérelemben meg kell adni az állattartás helyét (utca, házszám és helyrajzi szám), a tartani kívánt haszonállatok fajtáját és darabszámát, a tartással érintett építmény (állattartó épület, zárt trágya-, illetve trágyalétároló) nagyságát, a védendő objektumok felsorolását és az állattartó építményektől mért távolságát. 10. (1) Tilos haszonállatot tartani az egyházi épületek, temetők, bölcsődék, óvodák, iskolák, diákotthonok, napközi otthonok, egészségügyi intézmények, közétkeztetési 5

6 intézmények, élelmiszer üzletek és üzemek, vendéglátó egységek, sportlétesítmények e rendelet 2. mellékletében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott védőtávolságon belül, illetőleg azok területén. (2) Hígtrágyás tartási technológia csak erre vonatkozó hatósági engedéllyel alkalmazható. (3) A trágya, a hígtrágya, és a csúrgalékvíz csak zárt rendszerű, jól záródó fedlappal ellátott vízzáró aknában gyűjthető és tárolható. A tárolóakna anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon. Amennyiben a keletkező trágyát, hígtrágyát, csúrgalékvizet talajerő utánpótlásra kívánják felhasználni, a tároló aknának legalább 4mennyiség befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a kihelyezési tilalmi időszakban a biztonságos tárolás. (4) A trágya-, trágyalé- és a csúrgalékvíz gyűjtő akna űrtartalmát a (3) bekezdésen túl úgy kell meghatározni, hogy tartott haszonállatok darabszámát és a tartástechnológiát is figyelembe kell venni. 10. Családi ház padlásán a galambtartás megengedett. IV. Fejezet Kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételei 11. (1) Lakásban, illetve lakóépület nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeiben kedvtelésből tartott állat tenyésztése tilos. (2) A kedvtelésből tartott állatok tartása a város teljes közigazgatási területén, ebek esetében társasházban lakásonként 1 db-ig, családi házban 3 db-ig, macska esetében társasházban 2 db-ig, családi házban 5 db-ig, egyéb kedvtelésből tartott állat esetében korlátozás nélkül és külön engedély nélkül megengedett, amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírásokat betartják, valamint mások nyugalmát nem zavarják, testi épségét nem veszélyeztetik, kárt nem okoznak. (3) Az eb tulajdonosa annak megszerzése napjától számított 30 napon belül köteles az ebet a Polgármesterhez, a rendelet 5. mellékletét képező formanyomtatványon bejelenteni. 6

7 (4) A bejelentést a nyilvántartási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához kell eljuttatni. (5) A bejelentést követően a Polgármester az ebet nyilvántartásba veszi és a tulajdonos részére megküldi az eb nyilvántartási számával ellátott tikettet, amit az eb beazonosíthatósága érdekében az eb tulajdonosa a közterületen köteles az eb nyakörvén tartani. 12. (1) Ha az eb és macska tartása tenyésztési céllal történik, és ha a tenyésztett állatok száma meghaladja a 11. (1) bekezdésében meghatározott darabszámot, akkor az állat tulajdonosának a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek teljesülése setén a Gazdasági Bizottság a tenyésztéshez engedélyt adhat. (2) A kedvtelésből tartott állatok tartására szolgáló építmények védőtávolságára a rendelet 2. mellékletében meghatározott védőtávolságokat kell alkalmazni. (3) A (1) bekezdés szerinti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára kell benyújtani. (4) A kérelemben meg kell adni a tenyésztés helyét (utca, házszám és helyrajzi szám), a tartani kívánt állatok fajtáját és darabszámát, a tartással érintett építmény (állattartó épület, zárt trágya-, illetve trágyalétároló) nagyságát, a védendő objektumok felsorolását és az állattartó építményektől mért távolságát. (5) A kérelmet a Gazdasági Bizottság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül bírálja el. 13. (1) Ebet futtatni, edzeni ezen rendelet 3. mellékletében meghatározott területen lehet. A területet táblával kell megjelölni. Az eb futtatása, edzése a kijelölt területen is csak abban az esetben megengedett, ha a kedvtelésből tartott állat természeténél, viselkedésénél fogva más kedvtelésből tartott állat, vagy ember életét, egészségét és testi épségét nem fenyegeti. (2) Ebet a kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani, és a telek, ház, (lakás) bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell - szembetűnő módon - elhelyezni. 7

8 V. Fejezet Záró rendelkezések 14. (1) E rendelettel összefüggésben induló egyedi, az állattartási övezetekben tartható állatfajtákra, valamint a tartható darabszámra, továbbá az e rendeletben szabályozott védőtávolságok megtartására irányuló eljárások esetén a Gazdasági Bizottság jár el. (2) Aki a 4. (2) és (3) és (4) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, a 11. (2) bekezdésében és a 13. (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Hatályba léptető rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével július 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a meglévő állattartó épületekben a rendelet hatálybalépésének időpontjában fennálló állattartás vonatkozásában január 1-jén lép hatályba. (3) A 3. mellékletet a meglévő állattartó épületek esetében - ha azokban a rendelet hatályba lépésének időpontjában már meglévő állattartás van és ha az érintett ingatlan állattartási övezeti besorolása változik január 1.-jétől kell alkalmazni. (4) Hatályát veszti az állattartásról szóló 14/2001 (VI.15.) önkormányzati rendelete, az állattartásról szóló 14/2001. (VI. 15.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2003. (V. 10.) önkormányzati rendelet, az állattartásról szóló 14/2001. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2004. (X. 18.) számú önkormányzati rendelet, az állattartás szabályairól szóló 14/2001. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2006. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet, és az állattartásról szóló módosított 14/2001. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet. (5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Paks, Hajdú János Dr. Blazsek Balázs 8

9 polgármester címzetes főjegyző 1. melléklet a../2011. ( ) önkormányzati rendelethez Családi szükségletnek megfelelő állattartás 1. II. számú haszonállat állattartási övezet Állat megnevezése db nagy haszonállat: ló 2 kis haszonállat összesen 5 prémes haszonállat összesen 30 baromfi összesen ebből kacsa III. számú haszonállat állattartási övezet Állat megnevezése db nagy haszonállat összesen ebből ló, egyéb nagy haszonállat

10 kis haszonállat összesen ebből sertés prémes haszonállat összesen baromfi összesen ebből kacsa A galambok tartása a táblázatokban megadott darabszám felett tartható. 10

11 2. melléklet a../2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az állattartással kapcsolatos építmények védőtávolsága Védendő objektum minimális védőtávolság (m) lakóépülettől 10 ásott kúttól 15 fúrt kúttól 5 a 9. (1) bekezdésben felsorolt 50 létesítményektől fürdőmedencétől 10 11

12 3. melléklet a../2011. ( ) önkormányzati rendelethez Állattartó övezetek lehatárolása 12

13 4. melléklet a../2011. ( ) önkormányzati rendelethez Állatfuttató, edző közterületek - Nyárfa utcával szemben a Duna-part területén - Ürgemezőn, az úgynevezett Lengyel futballpálya melletti terület 13

14 5. melléklet a../2011. ( ) önkormányzati rendelethez BEJELENTÉS AZ EBTARTÁSRÓL Az eb tulajdonosának neve: Az eb tulajdonosának lakcíme: Az eb tartási helye: Az eb fajtája: Az eb neve: Az eb születési ideje: Az eb neme: színe: Elhullás időpontja: Elvesztés időpontja, helye: P a k s, év hó nap 14

15 F ü g g e l é k Az állattartással kapcsolatos magasabb szintű jogszabályok 1. A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet, 2. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, 3. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény, 4. A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Kormányrendelet, 5. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet, 6. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, 7. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet, 8. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet, 9. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet, 10. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, 11. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, 12. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, 13. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet. 14. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet. 15

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben