Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011.(...) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011.(...) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól"

Átírás

1 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(...) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú szakmai véleményének alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az állatvédelmi, állategészségügyi és építésügyi követelményeket figyelembe véve meghatározza az állattartás helyi feltételeit, elősegítse az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését és biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét, az épített és természetes környezetet ne veszélyeztesse. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel Zirc Város közigazgatási területén folytatott valamennyi állattartásra, állattartóra és tartott állatra kiterjed. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a kutatási-kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra, b) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra, c) a vadon élő állatokra d) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet 1. b) pontjában meghatározott segítő kutyára, e) a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, f) az állatkiállításokra, g) a kedvtelésből tartott állatok kereskedésére, és szaporítására, h) az állatpanziókra, állatmenhelyekre, i) a cirkuszi menazsériára, j) az állatkórházra, állatorvosi rendelőkre, k) a vágóhídra, állatforgalmi és feldolgozó telepre

2 l) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló mód. 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. sz. függelékének 4. pontjában meghatározott nagy létszámú állattartó telepre, m) a gyepmesteri telepre, és n) az esetenként, közvetlen fogyasztás céljából beszerzett, levágásig, de legfeljebb 3 napig, zárt helyen tartott egyéb kisállatra vagy prémes állatra, o) veszélyes és védett állatokra, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebekre. 3. A rendelet alkalmazásában: 3. Értelmező rendelkezések 1) Állattartás: az állat jogszabályon, vagy polgári jogi jogcímen alapuló tulajdonjogának gyakorlása, felelős őrzése, birtoklása, megfigyelése, az állat gondozása és felügyelete mellett. 2) Állattartó: az állat tulajdonosa, birtokosa, vagy aki az állatot, állatállományt gondozza, felügyeli, ideértve az állat tulajdonosának személyétől eltérő, az állatot ideiglenesen gondozó, felügyelő személyt is, függetlenül a felügyelet jogcímétől. 3) Nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, bivaly, strucc, emu. 4) Kisállat: sertés, juh, kecske. 5) Egyéb kisállat: baromfifélék, galamb (kivéve a 8) pont alattiakat). 6) Prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl, nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény, csincsilla, angóranyúl, valamint minden olyan kifejezetten a prémjéért, szőréért tenyésztett, vagy tartott állat, amely nem tartozik a 3)-5) pontba. 7) Haszonállat: a tartás céljától függetlenül a 3) 6) pont alattiak, 8) Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, éneklő- és díszmadár, ideértve a sport,- posta,- és díszgalambokat, valamint minden olyan állat, amely nem minősül a 7) pont szerinti haszonállatnak. 9) Többlakásos ingatlan: társasház, lakásszövetkezeti vagy osztatlan közös tulajdonú telken álló lakóépület, amely legalább két önálló lakással rendelkezik. 10) Felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá az ember és állat egészségvédelmét szolgáló cselekvés és eszköz alkalmazása. 11) HÉSZ: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelete. II. Fejezet Különös rendelkezések 4. Az állattartás általános szabályai 4. (1) A város közigazgatási területén állatot a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok - ideértve a HÉSZ előírásait - betartása mellett is csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani. (2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítása a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint jelen rendeletben foglaltak betartásával történhet. (3) Az építmények, valamint a trágya- és trágyalétároló megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A

3 védőtávolságot a védett építmény vagy közmű és az állattartásra szolgáló építmény, trágya- és trágyalétároló egymáshoz legközelebb eső pontjai között légvonalban kell mérni. (4) A forrásoktól, víznyelőktől, valamint közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló víznyerőhelyektől, mért 150 méteren belül haszonállat, 50 méteren belül kedvtelésből tartott állat nem tartható. Természetes vízfolyások partélétől mért 50 méteren belül haszonállatot tartani és legeltetni, valamint 5 méteren belül kedvtelésből tartott állatot tartani tilos. (5) A város közterületein galamb etetése tilos. 5. A haszonállat és a kedvtelésből tartott állat által közterületen vagy közös tulajdonú ingatlan közös használatú részein okozott szennyeződést az állat tulajdonosa vagy a felügyeletét ellátó személy köteles azonnal eltakarítani. 5. Haszonállatok tartása 6. (1) A város közterületein haszonállat nem tartható, belterületén nagyállat nem legeltethető. A haszonállatot közútnak nem minősülő közterületen csak tulajdonosuk vagy az általa megbízott megfelelő számú felügyelő kíséretében lehet hajtani. Az állatok közúton történő hajtásának szabályait a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM rendelet szabályozza. (2) Ahol a haszonállattartás céljára szolgáló építmény, valamint trágyatároló elhelyezésére az ingatlanon nincs lehetőség, haszonállat nem tartható. (3) Többlakásos ingatlan közös használatú udvarán haszonállat az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén is csak abban az esetben tartható, ha a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, az egyéb többlakásos ingatlanok esetében pedig, az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása lehetővé teszi. (4) A többlakásos ingatlanok közös tulajdonban lévő helyiségeiben, lépcsőházaiban, folyosóin, valamint erkélyen és loggián amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, az egyéb többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik haszonállatot tartani, vagy felügyelet nélkül szabadon engedni tilos. (5) A HÉSZ által meghatározott Vt, Vk, Ln, Lk, Lke-3, Lke-5, Lke-6, valamint a József A. u.- Bajcsy Zs. u. Jókai M. u. Deák F. u. által határolt városközponti telektömbökben haszonállat nem tartható. (6) A HÉSZ által meghatározott Lke-1, Lke-2, Lke-4 (kivéve a József A. u.- Bajcsy Zs. u. Jókai M. u. Deák F. u. által határolt városközponti telektömböket), valamint az Lf és Gksz építési övezetekben a (7) és (8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel: a) kisállat legfeljebb 3 db és b) egyéb kisállat és prémes állat összesen legfeljebb 25 db tartható. (7) Amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott övezetekben a telekterület nagyság 900 m2 vagy a feletti úgy, kisállat legfeljebb 5 db, valamint egyéb kisállat és prémes állat összesen legfeljebb 50 db tartható. (8) Zirc városrészeiben, Akliban, Kardosréten, Tündérmajorban valamint az 1500 m2 telekterületnagyság feletti HÉSZ által meghatározott Gksz területeken a (7) bekezdésben meghatározottaktól eltérően: a) 5 db nagy állat és ezek szaporulata választási korukig,

4 b) 10 db kis állat és ezek szaporulata választási korukig, és c) legfeljebb 60 db egyéb kis állat és prémes állat az állattartó által meghatározott arányban, valamint ezek szaporulata választási korukig tartható. (9) Zirc város belterületi határa és attól számított 500 m-es külterületi területsáv által érintett ingatlan, területsávon belüli részén legfeljebb a (8) bekezdésben meghatározott számú állat tartható. (10) Zirc város belterületi határától számított 500 m-en kívüli, külterületi részen, valamint a HÉSZ szerinti Gm övezetben haszonállat az egyéb jogszabályokban foglalt feltételekkel tartható. 7. Tilos haszonállatot tartani egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épületében, udvarán, gyermekjátszótér, sportpálya, strand területén, és ezek telekhatártól légvonalban mért 50 m-es védőkörzetben. 8. (1) Az állatok tartására szolgáló melléképületnek mosható, tisztítható padozattal, szivárgásmentes és fedlappal ellátott trágya- és trágyalétárolóval kell rendelkeznie. A trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni. (2) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni, melyet úgy kell elvégezni, hogy mások jogai ne sérüljenek, továbbá a környezetet ne veszélyeztesse, károsítsa. (3) Az almos trágya tárolására szolgáló trágyagyűjtőnek rendelkeznie kell a csurgalékvíz és a híg trágyalé befogadására alkalmas, megfelelő tárolókapacitású, zárt, vízzáró aljzatú trágyaléaknával. 6. Kedvtelésből tartott állatok tartása 9. (1) Ingatlanonként a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2 db eb és 3 db macska tartható. (2) A 900 m 2 területnagyságot meghaladó ingatlanok esetében 3 db eb és 4 db macska tartható. (3) Többlakásos ingatlanokban lakásonként 1 db eb és 2 db macska tartható. (4) Többlakásos ingatlanoknál lakásonként a (3) bekezdésben meghatározott létszám feletti eb, illetve macska csak abban az esetben tartható, amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, az egyéb többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként rendelkezik. (5) Az ebek, macskák szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az (1), (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott létszám felett. (6) A többlakásos ingatlanok közös tulajdonban lévő helyiségeiben, lépcsőházaiban, folyosóin, erkélyen és loggián, valamint közös használatban lévő udvarán amennyiben a lakásszövetkezet, a társasház szervezeti és működési szabályzata, vagy házirendje, az egyéb többlakásos ingatlanok esetében pedig az ingatlanok tulajdonosainak megállapodása másként nem rendelkezik kedvtelésből tartott állatot tartani, vagy felügyelet nélkül szabadon engedni tilos. 10. (1) Kedvtelésből tartott állatot tilos bevinni, vagy beengedni: a) élelmiszert előállító, élelmiszert feldolgozó üzemekbe, élelmiszerraktárakba, b) üzletekbe, a kedvtelésből tartott állatok kereskedését kivéve, c) vendéglátóhelyek élelmiszerraktáraiba, előkészítő helyiségeibe, konyháiba, valamint az ügyfélforgalom számára nyitott, vendégfogadásra szolgáló helyiségekbe, utóbbi esetben kivéve, ha a kedvtelésből tartott állat megfelelő, biztonságos elhelyezésének

5 feltételei a közegészségügyi, járványügyi, s állatvédelmi szabályok betartásával biztosítottak. d) piac területére, kivéve, ha az üzemeltető a piac rendjére vonatkozó szabályozásban ettől eltérően nem rendelkezik, e) oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, kulturális létesítmény, vagy intézmény területére, f) közigazgatási, köztestületi, hatósági feladatokat ellátó közintézmények területére, g) sportpályák, játszóterek területére, és h) tiltó táblákkal jelzett zöldterületek, sétányok, parkok területére. (2) Kizárólag élelmiszer szállítására szolgáló járművön kedvtelésből tartott állatot szállítani tilos. (3) Tömegközlekedési szolgáltatást végző járművön a szolgáltató hatályos előírásainak betartásával szállítható kedvtelésből tartott állat. (4) Kedvtelésből tartott állatot közterületen szabadon engedni csak a 2. mellékletben meghatározott, a kedvtelésből tartott állatok futtatásra, edzésére kijelölt helyen szabad. (5) Az állattartó, vagy a kedvtelésből tartott állat felügyeletét ellátó személy a belterületi közterületen történő felügyelete során köteles a kedvtelésből tartott állat által okozott szennyeződés eltávolításához szükséges eszközöket (pl. nylonzacskó, lapát, seprű) magánál tartani és azt felszólításra a rendőrnek, a közterület-felügyelőnek, vagy a helyszíni bírság kiszabására feljogosított köztisztviselőnek bemutatni, kivéve, ha a kedvtelésből tartott állat szállítására szolgáló eszköz alkalmas a kedvtelésből tartott állat által okozott szennyeződés belterületi közterületre jutásának megakadályozására. (6) Az (5) bekezdésben foglalt kötelezettség nem vonatkozik a 3. mellékletben meghatározott, a kedvtelésből tartott állatok futtatására, edzésére, állat illemhelyek céljára kijelölt közterületekre. 7. Az ebtartás egyéb szabályai 11. (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani nem lehet. (2) A felügyelet nélküli, közterületen, vagy üzlet előtt kikötött, valamint a közterületen, szabadon engedett ebek befogását és elszállítását a 2. függelékben meghatározott gyepmester végzi, az ezen függelékben meghatározott díjakon. (3) A befogott ebet az önkormányzat által kifizetett gyepmesteri szolgáltatás díjának az önkormányzat részére történő utólagos megtérítése mellett a tulajdonos kiválthatja. Amennyiben a befogástól számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) és (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. (4) Az elkóborolt ebek befogására irányuló igényt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet bejelenteni. (5) A közterületen levő elhullott eb elszállításáról a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya gondoskodik. 8. Ebtenyészet létesítése 12. (1) A (2) bekezdésben meghatározott övezetek kivételével ebtenyészetet létesíteni tilos. (2) A HÉSZ szerinti Gksz2, Gksz3, Lke-1, Lke-2 övezetekben ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni. (3) Az engedélyezési eljárás során a polgármester helyszíni szemlét folytat le. A tartható ebek számának meghatározásakor figyelembe veszi az ingatlan területének nagyságát,

6 az állatok tartására szolgáló helyiségek és a szomszédos ingatlanok határa közötti védőtávolságot. (4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tenyésztés céljára használt ingatlan használati jogcímét igazoló okiratot a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlők, lakáshasználók) hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) által elismert ebtenyészet vonatkozásában a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, vagy szerződött partnerei indokolt véleményét, más közösséghez tartozás esetén annak az egyesületnek a véleményét, ahol a tenyésztő tag. 9. A rendelet egyes előírásainak megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények 13. A polgármester a rendelet 4. (3), (4) bekezdésében meghatározott védőtávolságok be nem tartása esetén kötelezi az állattartót a védőtávolságok betartására. Amennyiben az állattartó a jogerős határozat ellenére a védőtávolságok betartásáról nem gondoskodik a polgármester az állattartás megszüntetésére kötelezi az állattartót. 14. (1) A polgármester a 6. (2)-(4), valamint 24. (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak be nem tartása esetén az állattartót az állattartás megszüntetésére kötelezi. (2) A polgármester a 8. (1), (3) bekezdésében foglalt szabályok megsértése esetén az állattartót az állatok tartására szolgáló épület, szükség szerint a trágya- és trágyalétároló átépítésére kötelezi. Amennyiben a kötelezett a jogerős határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a polgármester a kötelezettet az állattartás megszüntetésére kötelezi. 15. Aki ebtenyészetet a 12. (1)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek be nem tartásával létesít, azt a polgármester az ebtenyészet megszüntetésére kötelezi. 10. Szabálysértési tényállások 16. (1) Aki a 4. (5) bekezdésében foglaltakat megszegve a város közterületein galambot tart, vagy etet, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki az 5. rendelkezését megsértve a közös tulajdonú ingatlan közös használatú részein okozott szennyeződést nem takarítja el 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 17. (1) Aki a 6. (1) bekezdésében meghatározott szabályokat megszegi 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a 6. (5)-(8) bekezdésben meghatározott számú állatnál többet tart, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki a 7. -ban meghatározott védőkörzeten belül tart haszonállatot, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (4) Aki a 8. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 18. (1) Aki a 9. (1)-(3) bekezdésben meghatározott számú állatnál többet tart, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a 9. (4) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki a 9. (5)-(6) bekezdésében meghatározott szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7 (4) Aki a 10. (1) bekezdésében foglalt helyekre kedvtelésből tartott állatot bevisz vagy beenged, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (5) Aki kedvtelésből tartott állatot a 10. (2)-(3) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével szállít, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (6) Aki a 10. (5) bekezdésében foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 19. Aki a 11. (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 20. Aki a kedvtelésből tartott állat gyepmester által történő befogását, vagy elszállítását bármely módon megkísérli megakadályozni, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 21. Aki a 24. (1) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 22. A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési törvényben meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Jegyző jogosult. III. Fejezet Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult és a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. 24. (1) Ha az állattartó e rendeletben meghatározottnál több állatot tart, köteles e rendelet hatálybalépésétől számított 2 éven belül az állatok számát a jelen rendeletben meghatározott számúra csökkenteni. (2) Ha az állattartó meglévő állattartási tevékenységet olyan e rendeletben meghatározott övezetben folytat, ahol azt jelen rendelet nem teszi lehetővé azonban az állattartásra szolgáló építmény megfelel a jogszabályi előírásoknak vagy új, kiegészítő építmény (pl. trágyatároló) kialakítása nélkül szabályossá tehető az állattartást jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig folytathatja, azzal a feltétellel, hogy a nem szabályos építmény szabályossá tételéről jelen rendelet hatálybalépésétől számított fél éven belül gondoskodik. A tartott állatok számára a 6. (6) bekezdés a) és b) pontja, a 900 m 2 térmértéket meghaladó ingatlan esetében a 6. (7) bekezdése, az 1500 m 2 térmértéket meghaladó ingatlan esetében a 6. (8) bekezdés a), b) és c) pontja a meghatározó. (3) Ha az állattartó meglévő állattartási tevékenységet olyan e rendeletben meghatározott övezetben folytat, ahol azt jelen rendelet nem teszi lehetővé azonban az állattartásra szolgáló építmény nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és azt új, kiegészítő építmény (pl. trágyatároló) létesítése nélkül szabályossá tenni nem lehet az állattartást jelen rendelet hatálybalépését követő 2 év elteltével meg kell szüntetni. (4) Amennyiben a meglévő állattartás a jelen rendeletben meghatározott övezetben folytatható, azonban az állattartásra szolgáló építmény nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az állattartó köteles az építmény szabályossá tételéről jelen rendelet hatálybalépését követő fél éven belül gondoskodni.

8 (5) A (2)-(4) bekezdés rendelkezéseivel érintett állattartó köteles jelen rendelet hatálybalépését követő 2 hónapon belül az állattartást bejelentenie Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának a jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon. 25. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25) ÖK. rendelete. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

9 1. melléklet a./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az állattartás céljáró szolgáló építmények kialakítása esetén meghatározó védőtávolságok Az állattartás céljáró szolgáló építmények kialakítása esetén a lakóépülettől, ásott, vagy fúrt kúttól, ivóvíz gerincvezetékétől számított kötelező védőtávolságai: Nagyállat Lakóépülettől Ásott, fúrt kúttól Vízvezetéktől 10 m 15 m 5 m Kisállat 10 m 15 m 5 m Ebtenyészet Egyéb kisállat, prémes állat 5 m 15 m 5 m Tárgya-, és trágyalétároló kialakítása esetén a lakóépülettől, ásott, vagy fúrt kúttól, vízvezetéktől számított kötelező védőtávolságai: Lakóépülettől Ásott, fúrt kúttól Vízvezetéktől Trágya-, trágyalé tároló és 10 m 20 m 5 m

10 2. melléklet a./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Kedvtelésből tartott állatok futtatásra, edzésére kijelölt hely az 1902 hrsz-ú ingatlan (Hosszúrét).

11 3. melléklet NYILATKOZAT Az állattartó neve:. Az ingatlan címe és helyrajzi száma: Az ingatlanon tartott állatok száma, fajtánkénti bontásban: Az ingatlanon meglévő állattartási építmény leírása, az ingatlan határaitól mért távolsága:... Az állattartási építményt kiegészítő építmény (pl.: trágyatároló) ingatlan határaitól mért távolsága: Az állattartásra szolgáló építmény létesítésének időpontja:...

12 1. függelék a./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Egyes, az állattartásra vonatkozó magasabb szintű jogszabályok jegyzéke Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló mód. 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló mód. 334/2006.(XII.23.) Korm. rendelet Az állatvédelmi bírságról szóló mód. 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004.(X.1.) FVM rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999.(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet A méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998.(XII.31.) FVM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvései program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (trágyatárolás szabályai)

13 2. függelék a./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Zirc város közigazgatási területén a gyepmesteri teendőket az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) végzi. 1) Eb befogási díja: 1596,- Ft+Áfa 2) Befogáshoz használt bódító szer ára: 3717,- Ft+Áfa 3) 14 napi ellátás díja: 3963,- Ft+Áfa 4) Elhullott eb szállítási díja: a befogadó és a szállító számlája alapján 5) Eb végső elaltatási díja: állatorvosi számla alapján A fenti tételek nem tartalmazzák a 94 Ft/km+ÁFA szállítási költséget.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10 i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előadó:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. szeptember 13 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. szeptember 13 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13 i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetről szóló tájékoztató Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról E LŐTERJESZTÉS a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda jegyző Tisztelt

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kaposmérő Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.) Kaposmérő Község Önkormányzat

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (X.24.) önkormányzati

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 23. cikk (1) bekezdésében

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I. 25.) önkormányzati rendelete az állattartásról a módosításáról szóló 13/2011. (VI. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendeletekkel egységes szerkezetben

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2008. (VII. 2.) számú R E N D E L E T E. az Állattartás Helyi Szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2008. (VII. 2.) számú R E N D E L E T E. az Állattartás Helyi Szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (VII. 2.) számú R E N D E L E T E az Állattartás Helyi Szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet )

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet ) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet ) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról 27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Az állatok tartásáról Módosítva: a 43/2000. (XI. 30.), ÖKT. rendelettel, a 36/2003. (VIII. 28. )ÖKT. rendelettel a

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 14/ 2001.(X.27.)rendelete az állattartás helyi szabályairól

Tura Város Önkormányzatának 14/ 2001.(X.27.)rendelete az állattartás helyi szabályairól Tura Város Önkormányzatának 14/ 2001.(X.27.)rendelete az állattartás helyi szabályairól Tura Város Önkormányzatának Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselô-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I.

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I. Tarany Község Képviselő-testülete 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tarany Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete. az állattartásról Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az állattartásról Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 1 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATTARTÁSS HELYII SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2003..((VIIII.. 03..)) KT.. sszzámú RENDELETÉNEK A 17/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL,, valamint

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben