Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az állattartás helyi sajátosságaira tekintettel a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed a) minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely tulajdonában, haszonélvezetében, használatában, kezelésében olyan ingatlan van, amelyen a rendelet hatálya alá tartozó állatot tartanak, b) minden olyan állattartóra, aki a rendelet hatálya alá tartozó állatot, állatállományt gondoz, felügyel. 2. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a) gazdasági haszonállatokra, b) kedvtelésből tartott állatokra. 3. A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a cirkuszi és mutatványos tevékenységet végzőkre és az általuk tartott, illetve bemutatott állatokra, b) az állatkiállításokra, c) az állatkereskedéssel, -forgalmazással és állatfeldolgozással foglalkozó üzletekre, szervezetekre, valamint az ott tartott állatokra, d) az állatvédelmi társadalmi szervezetek állatmegőrző telephelyére, és az ott tartott állatokra, e) az állatpanziókra, az állatmenhelyekre, és az ott tartott állatokra, f) a veszélyes állatokra, a veszélyes állatnak minősülő állatfajokra, g) a védett és fokozottan védett állatokra, és állatfajokra, h) a veszélyes vagy védett vadon élő állatokra, i) a díszállat kereskedésekre és az ott tartott állatokra, j) az állatkozmetikákra, k) az állatklinikákra, az állatorvosi rendelőkre és a rendelőintézetekre, l) az Európai Unió természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra, m) a rendészeti szervek által szolgálati célból tartott állatokra, n) a segítő ebekre, o) az engedéllyel üzemelő sportlovardákra. 4. E rendelet alkalmazásában: a) gazdasági haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. a) pontja szerinti fogalom. b) kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II. 26.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja szerinti fogalom. c) állattartó: az állat tulajdonosa vagy az állat felügyeletével, gondozásával megbízott más személy. d) segítő eb: a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet 1. b) pontja szerinti fogalom. e) mikrochip: a ISO szabványnak vagy a ISO szabvány A. mellékletében foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosító rendszer, transzponder, amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.

2 2. Kedvtelésből tartott és gazdasági haszonállatokra vonatkozó általános szabályok 5. (1) Az engedélyezett rendezvények kivételével kedvtelésből tartott állatot és gazdasági haszonállatot nem szabad beengedni, illetve bevinni (Kivéve rendezvények esetén jegyzői engedéllyel) a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe b) a 1. mellékletben felsorolt sétányok, parkok területére. (2) Élelmiszert forgalmazó kereskedelmi egység, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közintézmény előtt, valamint ezek bejáratától számított három méter sugarú körben állatot kikötni nem lehet. 6. A polgármester a környező lakosság és a kerületi rendőrkapitány véleményének kikérésével az ebek póráz nélküli futtatására forgalommentes területet jelöl ki. 7. (1) Közterületen III. kerületi ebtartó csak mikrochippel megjelölt ebet sétáltathat. (2) A közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi azonosítását az ebtartó mikrochippel biztosította-e. (3) Az ebtartó tűrni köteles a közterület-felügyelő eb azonosítására irányuló intézkedését. 8. A közterületen történő tartózkodás során az állattartó, illetve az állat felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani és használni az állat által okozott szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket (különösen: zacskó), és azt az ellenőrzés során az ellenőrzéssel megbízott személynek bemutatni. 3. Ebnyilvántartás 9. (1) A Polgármesteri Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak törvényben foglaltak figyelembevételével a III. kerületben tartott ebekről elektronikus nyilvántartást vezet az Átv. 42/A. (4) bekezdésében felsorolt adattartalommal. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok az Átv. 42/B. (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására használhatók fel. (3) Az ebtartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, ha az eb a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elveszett, c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy d) új tulajdonoshoz került. (4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza. 4. Jogkövetkezmények 10. (1) Helyi szabályszegést követ el az állattartó, ha a) az állatot tiltott helyre beviszi (5. (1) bekezdés a) és b) pontja) b) meghatározott helyen az állatot az előírt távolságon belül köti ki (5. (2) bekezdés) c) egyedileg nem azonosítható ebet sétáltat közterületen (7. (1) bekezdés) d) nem tartja magánál az állat által okozott szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket (8. ) (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegés hatvanezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabályszegés közterületen történő megvalósítása esetén, valamint az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott szabályszegés miatt a közterületfelügyelő harmincezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályszegés miatt a közterület-felügyelő tizenötezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 2

3 5. Záró rendelkezések 11. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (2) A 10. (1) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése december 15-én lép hatályba. 12. Hatályát veszti a) az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet b) az állattartásról szóló 16/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet. Kiss Anita jegyző Bús Balázs polgármester 3

4 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Sétányok, parkok jegyzéke az 5. -hoz 1. Honvéd és Hegyláb utcák által határolt tópark (Gőtés tó parkja), 2. Csobánka tér díszburkolat által határolt zöld terület, 3. Vörösvári út Szőlő u. Kiscelli és Pacsirtamező u. által határolt park, (Flórián téri park) 4. Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe 5. Katinyi mártírok parkja 6. Petőfi tér 4

5 2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közterületi Hatósági Csoport 1033 Budapest, Laktanya u. 4. Bejelentőlap a. -ban meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséhez Ebtartó neve:.. Ebtartó címe: telefonszáma:.... Ebtartás helye:.... Az eb azonosítási adatai: neve:... faja:. fajtája:.. ivara:... színe:... születési ideje:... év. hó nap ebtartás kezdete:... év. hó nap mikrochip száma:. Budapest,... év. hónap.. nap. ebtartó aláírása 5

6 Indokolás az állattartásról szóló rendelet-tervezethez A Képviselőtestület az ebtartás szabályait 1999-ben, az állattartás szabályait 2007-ben alkotta meg. Az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet, továbbá az állattartásról szóló 16/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata vált szükségessé, mind a szerteágazó szabályozás megszüntetése, mind a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében hoz A rendelet személyi és tárgyi hatályát határozza meg, a korábbi szabályozáshoz képest technikai jellegű pontosításokkal. 4. -hoz A rendeletben használt fogalmakat definiálja hoz Az állattartásra vonatkozó szabályok keretében meghatározásra kerülnek - hogy mely intézményekbe, illetve közterületekre nem lehet állatot bevinni, valamint az állat közterületen történő felügyelet nélkül hagyására vonatkozó előírások, - a kutyafuttatók kijelölésére vonatkozó feladatok, - az ebek egyedi azonosítására és nyilvántartására vonatkozó előírások hoz Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. E törvényi felhatalmazás alapján kerültek meghatározásra az állattartással kapcsolatos helyi szabályszegési alakzatok. A helyi szabályszegési alakzatok között a korábbi szabályozáshoz képest egyetlen új elem az állat által okozott szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközökre vonatkozó rendelkezés hoz A rendelet hatályba lépésének meghatározása során a Tervezet figyelembe vette azt a tényt, hogy új szabályszegési alakzat került meghatározásra. Ezért e rendelkezések eltérő időpontban való hatálybalépéséről rendelkezik, figyelemmel a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. (5) bekezdésére. Meghatározásra került továbbá a rendelet kihirdetésének módja, figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 38. (10) bekezdésére hoz A korábbi szabályozás hatályon kívül helyezéséről rendelkezik összhangban a Jat. 10. (2) bekezdésével. 6

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képvis elő- testületének 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az állattartá s rendjérő l egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet az állattartás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Az állattartás rendjéről szóló /2011. (.) számú önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben