ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL A 8/2000. (IV. 14.) 2, A 18/2001. (VI. 19.) 3, A 15/2003. (VII. 21.) 4, A 36/2004. (X. 7.) 5, AZ 1/2005. (II. 9.) 6, A 18/2009. (V. 5.) 7, A 45/2010. (IX. 5.) 8, A 61/2010. (XII. 17.) 9, A 20/2011. (V. 31.) 10, A 25/2012. (V. 31.) 11, A 33/2012. (VI. 29.) 12 ÉS A 63/2012. (XI. 30.) 13 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI 1. (1) 14 A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Budapest Főváros III. kerületének területén tartott, valamint ideiglenesen tartózkodó ebekre. (2) 15 A rendelet hatálya nem terjed ki feladatuk ellátása során: - a Rendőrség, Honvédség, Polgári Védelem, Vám és Pénzügyőrség, valamint a közfeladatot ellátó civilszervezetek szolgálati célra használt ebeire, - a vak-vezető ebekre. (3) 16 E rendelet alkalmazásában: a) bekerítetlen ingatlan: az ingatlan, amelynek egy vagy több oldala a szomszédos ingatlantól kerítéssel nincs elválasztva; b) ebtartó: az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével, gondozásával megbízott más személy; c) ebtenyészet: azonos fajtájú, törzskönyvezett egyedek tudatos szaporítása; d) közvetlen szomszéd: az ingatlan ahol az ebet tartják oldalát, sarkát érintő, határoló ingatlanok tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői, társbérlői (a továbbiakban: tulajdonos); társasház esetén az albetéttel szemben, mellett, alatt, felett lévő ingatlanok tulajdonosai; e) mikrochip: a ISO szabványnak vagy a ISO szabvány A. mellékletében foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosító rendszer, transzpander, amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas. 2. (1) 17, 18 Közterületen, több lakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni. Az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat, valamint fajtától függetlenül a harapós, támadó természetű ebeket a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárral is el kell látni Elfogadva: július 8. 2 Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: február 2. 7 Elfogadva: április Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étől. 9 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 10 Elfogadva: május Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől. 12 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától. 13 Elfogadva: november 29. Hatályos: december 1-jétől. 14 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 1. (1) bekezdés 15 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 1. (2) bekezdés 16 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 1. Hatályos: június 1. napjától. 17 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 2. (1) bekezdés 18 A bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 2. (1) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától.

2 (2) A Polgármester a kerületi rendőrkapitányság véleményének meghallgatása után az ebek póráz nélküli futtatására, forgalommentes területet jelölhet ki. A kijelölt területeket a függelék tartalmazza 1. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (4) 2 A vállalatoknál, vállalkozásoknál, intézményeknél tartott őrző-védő ebeket úgy kell tartani, hogy a szolgálatot teljesítő őr az állat mozgását követni tudja, és meg tudja fékezni. 3. Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, nyilvános parkot, lakóház közös használatú területeit ne szennyezze. Az eb által e területeken keletkező szennyeződés azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni (1) 14 éven aluli gyermek, valamint más cselekvőképtelen személy a 2. (1) bekezdésében meghatározott helyeken nem vezethet olyan ebet, amelynél a szájkosár alkalmazása kötelező. (2) Gondoskodni kell arról, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne tudjon kijutni. (3) 4 (4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartója erre a körülményre köteles felhívni a figyelmet az ingatlan bejáratánál elhelyezett táblával. (5) Az embert mart eb tartója a marás megtörténtéről köteles a hatósági állatorvost és a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul értesíteni. 5. (1) 5 Nem szabad ebet beengedni, illetve bevinni: a) 6 b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, c)-d) 7 e) a 2. számú mellékletben felsorolt sétányok, parkok területére. (2) 8 (3)-(4) 9 6. (1) Ebet közforgalmi, közlekedési vállalat járművén az érvényben lévő rendelkezések betartása mellett szabad szállítani. (2) 10 Szálloda nyilvános helyiségébe és vendéglátó egységbe ebet bevinni csak az üzemeltető engedélyével, a közönség zavarása nélkül lehet. (3) Oktatási- humán egészségügyi-, szociális-, kulturális intézmények területére ebet bevinni, illetve beengedni csak ismeretterjesztő vagy terápiás céllal, illetve a kisállattartással kapcsolatos rendezvények keretében, az intézmény vezetőjének engedélyével szabad. (4) 12 Élelmiszert forgalmazó kereskedelmi egység, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott intézmény előtt, valamint ezek bejáratától számított 3 méter sugarú körben ebet kikötni nem lehet. 7. (1) Lakásokban kertes házak kivételével az eb korától függetlenül csak egy eb tartható. E korlátozás nem vonatkozik az eb szaporításából származó, három hónapos kort be nem töltött ebekre. (2) 13 Kertes házban két eb tartható és annak szaporulata három hónapos koráig. A többlet-állattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet tartalmazza 14. (3) 1 Ebtenyészet az (1) bekezdésben megjelölt lakásokban nem folytatható. 1 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 2. (3) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától. 2 Szövegét megállapította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 2. (2) bekezdés 3 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 3. Hatályos: június 1. napjától. 4 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 4. Hatályos: június 1. napjától. 6 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Hatályon kívül helyezte: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. (2) bekezdés 1. pontja. Hatályos: június 1. napjától. 10 Módosította: 25/2012. (V. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. (2) bekezdés 2. pontja. Hatályos: június 1. napjától. 12 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 5. Hatályos: június 1. napjától. 13 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 6. Hatályos: június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 14. -át. 14 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 2

3 (4) Ebtartáshoz, bérlőtársi jogviszony esetén, a bérlőtárs előzetes hozzájárulása szükséges (1) 3 A 7. (3) bekezdésében megfogalmazott ebtenyészetet a polgármester engedélyezi. Az ebtenyészethez a tenyésztő köteles a közvetlen szomszédok 75%-ának 4 hozzájárulását írásban megszerezni. (2) 5 Az ebtenyészet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet pontjában meghatározott, valamely elismert eb-tenyésztő szervezet írásbeli véleményét. (3) 6 Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az engedélyes a hatályos jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségét nem teljesíti. (4) 7 Amennyiben az ebtenyészetre vonatkozó engedély visszavonásra kerül az ebtartó köteles az engedély nélkül tartható egyedszám feletti ebállományt a határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül eltávolítani. 9-9/A. 8 Ebnyilvántartás (1) A Polgármesteri Hivatal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével a III. kerületben tartott ebekről elektronikus nyilvántartást vezet a következő adattartalommal: - az ebtartó adatai: neve, lakcíme, telefonszáma; - a tartás helye; - az eb azonosítási adatai: fényképe, neve, faja, fajtája, ivara, születési ideje, színe, a beültetett mikrochip száma, az ebtartás kezdetének és megszűnésének időpontja, az ebtartás megszűnésének oka, veszélyes vagy veszélyesnek minősülő ebre utaló megjelölés; Az ebnyilvántartás bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése tartalmazza 11. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok az alábbi feladatok ellátásához használhatók fel: a) az eb, illetve az ebtartó azonosítása, b) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás. (3) Az ebtartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, ha az eb a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elveszett, c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy d) új tulajdonoshoz került. (4) Az (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés formanyomtatványát a 3. számú melléklet tartalmazza. Az ebek egyedi azonosítása 12 10/A. 13 (1) Az eb biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés biztosítja. A mikrochip a 10. (1) bekezdésében meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok ebhez való kapcsolására szolgál. Az egyedi azonosításra vonatkozó részletszabályokat a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése tartalmazza Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 6. Hatályos: június 1. napjától. 2 Új szövegét megállapította: 1/2005. (II. 9.) Ör Jelölését módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. Hatályos: június 1. napjától. 4 Kiegészítette: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. (1) bekezdés 1. pontja Hatályos: június 1. napjától. 5 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. Hatályos: június 1. napjától. 6 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. Hatályos: június 1. napjától. 7 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. Hatályos: június 1. napjától. 8 Hatályon kívül helyezte: 36/2004. (X. 7.) Ör. 2. (2) bekezdés 9 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától. 10 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 15. (1) bekezdését. 11 Beiktatta: 60/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 12 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 9. Hatályos: június 1. napjától. 13 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 9. Hatályos: június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 15. (2) bekezdését. 14 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (3) bekezdés 3

4 (2) Az ebtartó köteles az eb egyedi azonosítását mikrochip beültetésével biztosítani az eb három hónapos korának elérése után, de legkésőbb az eb hat hónapos koráig. (3) Az eb mikrochipezését az ebtartó csak állatorvossal végeztetheti el. (4) június 30-ától közterületen III. kerületi ebtartó csak mikrochippel megjelölt ebet sétáltathat. (5) A közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi azonosítását az ebtartó mikrochippel biztosította-e. (6) Az ebtartó tűrni köteles a közterület-felügyelő vagy a rendőr eb azonosítására irányuló tevékenységét , 2 Záró rendelkezések 12. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, illetve az Óbuda Újságban való közzététellel történik. jegyző polgármester 1 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 10. Hatályos: január 1. napjától. 2 Hatályon kívül helyezte a szakaszt megelőző alcímmel együtt: 63/2012. (XI. 30.) Ör. 3. 4

5 Szájkosár viselésére köteles ebek jegyzéke a 2. (1) bekezdéséhez Munkakutyák közül 26/1999. (VII. 28.) Ör. 1. sz. melléklete 1 Airdale terrier Dobermann Német dog Akita inu Eurázsiai Német juhászkutya Amerikai bulldog Fila braziliero Orosz fekete terrier Amerikai staffordschire terrier Flandriai bouviere Pittbull terrier Angol bulldog Hovawart Rhodésiai ridgeback Argentin dog Ír farkaskutya Rottweiler Bernáthegyi Kanári szigeteki masztift Sarlplaninac Bordeaux-i dog Laekenois Schnauzer Boxer Leonbergi Shar-pei Bullmasztiff Malinois Tervueren Bullterrier Moszkvai őrkutya Újfounlandi Cane corso Nápolyi masztiff Pásztorkutyák közül Berni pásztorkutya Briard Kaukázusi juhászkutya Közép-ázsiai juhászkutya Komondor Kuvasz Pireneusi hegyikutya Vadászkutyák közül Drótszőrű magyar vizsla Drótszőrű német vizsla Vérebek közül Angol véreb Bajor hegyi véreb Hannoveri véreb Terrierek közül Jagd terrier Társasági kutya Francia bulldog A felsorolt fajták bármilyen keverékei, valamint a 40 cm marmagasságnál nagyobb, megállapíthatatlan fajtájú keverékek. 1 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. (1) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától. 5

6 26/1999. (VII. 28.) Ör. 2. sz. melléklete 1 Sétányok, parkok jegyzéke az 5. (1) bekezdés e) pontjához 2 Honvéd és Hegyláb utcák által határolt tópark (Gőtés tó parkja), Csobánka tér díszburkolat által határolt zöld terület, Vörösvári út Szőlő u. Kiscelli és Pacsirtamező u. által határolt park, (Flórián téri park) Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe Katinyi mártírok parkja 3 Petőfi tér 4 Lajos utca - Szépvölgyi út - Bécsi út - Nagyszombat utca által határolt terület (Promenád) 5 1 Beiktatta: 15/2003. (VII. 21.) Ör. 1. (2) bekezdés 2 Kiegészítette: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. (1) bekezdés 2. pontja. Hatályos: június 1. napjától. 3 Kiegészítette: 20/2011. (V. 31.) Ör Beiktatta: 25/2012. (V. 31.) Ör Beiktatta: 63/2012. (XI. 30.) Ör. 1. 6

7 26/1999. (VII. 28.) Ör. 3. sz. melléklete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési Hatósági Osztály Magasépítési 2 Csoport 1033 Budapest, Fő tér 3. Bejelentőlap az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséhez Ebtartó neve:.. Ebtartó címe: telefonszáma:.... Ebtartás helye:.... Az eb azonosítási adatai: neve:... faja:. fajtája:.. ivara:... színe:... születési ideje:... év. hó nap ebtartás kezdete:... év. hó nap mikrochip száma:. Budapest, hó nap. ebtartó aláírása 1 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. (2) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától. 2 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 6.

8 26/1999. (VII. 28.) Ör. függeléke 1 Póráz nélküli kutyafuttatás céljára kijelölt területek jegyzéke a 2. (2) bekezdéshez 1. Kecske-hegy keleti oldala (megközelíthető a Folyondár utca, a Seregély köz és a Kiscelli utca felől) 2. Laktanya utcai Katasztrófavédelem Oktatási Központjának déli kerítése, a Duna és a Duna-parti út által határolt terület 3. Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a Duna és a Dunaparti út által határolt terület 4. Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az Ezüsthegyi út kanyarulatánál dél-nyugatra fekvő terület 5. Pusztadombi út és Égető utca találkozásától északra fekvő terület 6. Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal utca és az Aranyhegyi patak közötti terület 7. Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati oldalán teljes hosszában kb. 100 méter széles sáv a Szőlőkert és Keled utca között 8. Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a Királyok útja Hatvany Lajos utca közötti parkosítatlan terület 9. Hadrianus utca északi részén az Óbuda Tsz. területével határos kerítéssel és két kapuval ellátott terület 1 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. (3) bekezdés. Hatályos: június 1. napjától.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL A 8/2000. (IV. 14.) 2, A 18/2001. (VI. 19.) 3, A 15/2003. (VII. 21.) 4, A 36/2004. (X. 7.) 5, AZ 1/2005.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2009. (V. 5.) rendelete az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról a 61/2010. (XII. 17.) 1 rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet az állattartás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képvis elő- testületének 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az állattartá s rendjérő l egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010 /VI.11./ számú rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2012. (VI.01.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2009. (III. 4.) rendelete. az ebtartás rendjéről. A rendelet hatálya

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2009. (III. 4.) rendelete. az ebtartás rendjéről. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (III. 4.) rendelete az ebtartás rendjéről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2012. november 27.) Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések

Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben a 71/2007. (X.31.)* ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (a továbbiakban:

Részletesebben