FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUM DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Érkezett: Ki/(L('/A 2aia QKr 1 4. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő r reszere Ugyiratszám: PTKF/1845-3/2014. Jobbik Országgyűlési Képviselőcsoportja Országgyűlés Irodaháza BUDAPES T Széchenyi rkp Tisztelt KépviselőAsszony! Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 42. (8) bekezdés e alapján K/1433. számon hozzám benyújtott, Milyen intézkedéseket tett év óta a Földművelésügyi Minisztérium a évi XLVL Tv.-ben elrendelt felhatalmazó rendelkezések végrehajtása érdekében a kedvtelésb ől vagy haszonállatként tartott állatok tartási feltételeinek országos szint űszabályozása érdekében? című kérdésér e a következ ő választ adom. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 2012.október. 1-jétől hatályos 6. (6) bekezdése alapjá n mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény módosításáról szóló évi XVIII. törvény 5. -a állapította meg a fentebb idézett Eltv. rendelkezést. A módosítás indokolása szerint a törvény céljai között új pontba n jelent meg az állattenyésztéshez kapcsolódó célkitűzés : egészséges utódállomány létrehozása haszonállatok tenyésztése során. Ezen rendelkezés összhangban áll a Kormány Nemzeti Vidékstratégiájával, valamint ennek végrehajtás i keretprogramjával, a Darányi Ignác Tervvel, amelynek alapvet ő célkitűzése Magyarország élelmiszer-önellátásának meger ősítése, az állattartás részarányának helyreállítása, s ezen belül is a környezeti állapot fenntartását is szolgáló kis- é s középüzemi haszonállattartás arányának növelése, a hagyományos falusi, háztáj i állattartás ösztönzése és támogatása. E körben engedje meg, hogy az állatok tartására 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11, Telefon, (06 1) Fax : (06 1)

2 2 vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek szakszer űtlensége vonatkozásában felidézzem azt a sajnálatos esetet, amikor egy önkormányzat szakmai ismeretek hiányában oly módon maximalizálta a település területén tartható állatok egyedszámát, hogy figyelmen kívül hagyta az egyes fajok közötti lényeg i különbségeket, így esett meg, hogy a 100 egyedben maximalizált kistestű állatállomány tartásának tilalmába esett egy (több ezer egyedb ől álló) méhcsalád is. Szaktárcánk több panaszos beadvány kapcsán vizsgálta a helyi önkormányzato k állattartási rendeleteit, és több esetben az önkormányzatok indokolatlanul tiltották me g a területük nagy részén vagy egészén a haszonállatok tartását, vagy ahogy azt a fent i példa is mutatja szakszerűtlen rendelkezéseket tartalmazott a helyi jogszabály. Hangsúlyozandó, hogy az Éltv október 1-jétől hatályos 6. (6) bekezdésében megfogalmazott korlátozás kizárólag a mez őgazdasági haszonállatok tartására vonatkozik. Az Eltv. 6. -ának (5) bekezdése szerint állat tartását (ide értve mind a kedvtevésből tartott állatokat, mind a mezőgazdasági haszonállatokat) csa k állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetv e természetvédelmi indokkal lehet korlátozni. E rendelkezést azonban együtt kel l értelmezni az Eltv. 6. -ának október 1-jén hatályba lépett (6) bekezdésével, amely szerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben ne m korlátozható. A rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet tehát sem a tartá s körülményeire, sem egyedszámra vonatkozóan nem korlátozhatja a mez őgazdaság i haszonállatok tartását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mez őgazdaság i haszonállatok tartása korlátlan lenne. Az állatok tartására vonatkozóan továbbra is alkalmazni kell magasabb szint ű különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit : - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény ; az állatok védelmér ől és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény ; - a Polgári Törvénykönyvér ől szóló évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk.), különösen tekintettel ötödik könyvének els ő része, valamint a hatodi k könyvének LXXIV. fejezete ; a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint a z állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatásköreir ől szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet; - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmér ől szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet ; a kedvtelésb ől tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. {II. 16.) Korm. rendelet ; az Allategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet ; - a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szól ó 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet ; a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet ; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

3 3 - a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairó l szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM FVM NKÖM BM együttes rendelet ; - a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. A fentebb példálózó jelleggel felsorolt jogszabályokon kívül is található a z állatok tartására vonatkozó rendelkezés például a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályza t megállapításáról szóló évi CXII. törvényben. Az Éltv 75. -ában foglaltak szerint az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabálynak kell tekinteni többek között az állat-egészségügyr ől szóló év i CLXXVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabályokat is. Jogalkotási szempontbó l kiemelendőnek tartom azon tényt, mely szerint a fentebb felsorolt jogszabályo k hatálybalépésének id őpontjára tekintet nélkül jogszabály-módosításokkal folyamatosan aktualizálásra kerülnek, a fejlődő állatjólléti követelményeknek, a modern társadalmi igényeknek, valamit az európai uniós szabályozásokna k megfelel ően. Az egyes kormányrendeleti valamint miniszteri szint ű jogszabályokat 2012 óta több már az Eltv. felhatalmazásán alapuló jogszabály módosította. Kérem engedje meg, hogy röviden rávilágítsak az Éltv. valamint az állatvédelmi törvény szabályozási köre közötti dogmatikai eltérésekre is. Az Eltv. állatokra vonatkozó szabályozása figyelembe veszi a termőföldtől az asztalig szemlélet ű élelmiszerlánc-biztonsági alapelvet, így a szabályozás középpontjában az állategészségügyi kérdések állnak, melyeknek végs ő soron meghatározott humánegészségügyi szempontoknak is meg kell felelniük. Ezen szabályozássa l párhuzamosan, az állatokat, mint érezni, szenvedni és örülni képes él őlényeket figyelembe vev ő szabályozásként, az állatok tiszteletben tartása, valamint j ó közérzetük biztosítása érdekében jött létre az állatok védelmér ől és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény. Az országos településrendezési és építési követelményekr ől szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. -ának (5) bekezdés e felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy az állattartó építménye k elhelyezésének feltételeit a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével a helyi építési szabályzatba n állapíthassák meg. Ezt a szabályozási lehetőséget az önkormányzatok természetesen az Éltv. 6. (6) bekezdés figyelembevételével gyakorolhatják. A fenti rendelkezések együttes értelmezése alapján az önkormányzat a z állattartásra vonatkozóan kizárólag az állattartó építmények elhelyezése tekintetében, és kizárólag a helyi építési szabályzatában állapíthat meg feltételeket. Ezek a feltételek (véd őtávolságok, egyéb építési feltételek) azonban hatásukban nem eredményezhetik a mezőgazdasági haszonállatok tartásának olyan mértékű korlátozását, amely az állattartást ellehetetleníti. Nem ütközik továbbá az Éltv. 6. (6) bekezdésébe az, ha az önkormányzat például a mez őgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelm i 1055 Budapest, Kossuth Lajos tár 11. Telefon: ( Fax : (06 1)

4 4 szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben lefektetett állattartási minimáli s követelményektől az állat jóléte érdekében kedvez őbb szabályokat állapít meg. Annak megítélése, hogy mely korlátozás nem ütközik az Eltv. 6. (6) bekezdése szerint i rendelkezésbe, egyedi elbírálás kérdése, annak az irányadó elvnek a vizsgálatával, hogy az önkormányzati szabályozás nem lehetetlenítheti el az állattartást. Képviselő Asszony méhcsaládok letelepíttetésével kapcsolatos felvetésére a méhészetr ől szóló 15/1969. (XI. 6.) MEM rendeletet (a továbbiakban: MEM rendelet ) idézném, amelynek 2. -a rendezi az emberek és a méhek együttélésének kérdéseit. A MEM rendelet 2. -a kimondja, hogy többlakásos lakóházak udvarán és közö s használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérl őjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad, miszerint méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktó l 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út mellett i vízvezető árok küls ő szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. Továbbá a MEM rendelet 2. (3) bekezdés rögzíti ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani ne m lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy él ősövény létesítésével a magasban való kirepülését kel l biztosítani. Egzotikus állatfajok tartásával kapcsolatosan az alábbi két jogszabályt ajánlom figyelmébe : - a védett, fokozottan védett, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős, valamint a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesül ő állatfajok tartását a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkoz ó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza; a veszélyes állatok tartására a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KölVi FVM- NK4M BM együttes rendelet el őírásai vonatkoznak. Számos egzotikus állatfaj tartozik a fenti két kategória valamelyikébe (vag y akár mind a kettőbe), így azok tartása engedélyhez kötött, valamint sok esetbe n speciális tartási feltételek és biztonsági el őírások vonatkoznak rájuk. A több i egzotikus állatfaj tartása amennyiben nem mez őgazdasági haszonállat önkormányzati rendeletben korlátozható. Az állattartás környezetvédelmi szabályai vonatkozásában megjegyzend ő, hogy az Eltv. is kimondja, az állattartás nem károsíthatja a környezetet, továbbá azt többek között csak környezetvédelmi indokkal lehet korlátozni. Az állattartáshoz kapcsolódóan a trágyatárolók létesítése tekintetében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a vizek 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon : (06 1) Fax: (06 1)

5 5 mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmér ől szóló 27/2006. (II. 7.) Korrn. rendelet az irányadó az e kormányrendeletek szerinti 5 számosállat, illetve ennél nagyobb létszámú állatállomány vonatkozásában, melyek kielégítik a z úgynevezett magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás fogalmát. A számosállat 500 kg él őtömegű állategyedet vagy csoportot jelent. A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló általános szabályok alapján állattart ó telep nem létesíthető a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet által felsorolt esetekben. Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a tárcánkhoz érkez ő, állattartással kapcsolatos állampolgári panaszok megalapozottságuktól függ ően kivizsgálásr a kerülnek. A panaszosok által körülírt, szomszédokat zavaró állattartás általában vév e nem állatvédelmi, hanem birtokvédelmi ügy, amelyben az adott település jegyz ője jár el. Amennyiben az állattartással érintett személyeket (a szomszédokat, környezetet) a z állattartással járó szag-, hang- és egyéb hatások szükségtelenül zavarják tulajdonjogu k gyakorlásában, akkor a Ptk. alapján az illetékes jegyzőhöz, illetve a bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítése érdekében. Kérem válaszom szíves elfogadását! Budapest, október,t Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján *

Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján * Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján * PAULOVICS ANITA ** JÁMBOR ADRIENN *** 1. Bevezetés z önkormányzati rendeletalkotás egyik leggyakoribb tárgyköre az állattartás.

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Az állattartás rendjéről szóló /2011. (.) számú önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII.

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója

Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója IV. évfolyam 2010. évi 4. szám Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója 1. JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS 3 1.1. Helyi jogalkotáshoz

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat 16/2007. ( IX.28. ) számú rendelete az állatok tartásáról

Bükkösd Községi Önkormányzat 16/2007. ( IX.28. ) számú rendelete az állatok tartásáról Bükkösd Községi Önkormányzat 16/2007. ( IX.28. ) számú rendelete az állatok tartásáról Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. (3) bekezdése

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az ebtartással

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzéséről

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben