ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat"

Átírás

1 T/4247/52. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett: 2011 OKT 1 3. Y S Ő p i i 9 Az Országgyűlé s Fenntartható fejlődés bizottságának Mez őgazdaság i bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat vitájáho z (Együtt kezelendő a T/4247/42. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgy űlés! Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, Mezőgazdasági bizottsága, valamint Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a (továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta az állatok védelméről és kíméletér ől szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló, T/4247. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/4247/37-41., számú kapcsolódó é s bizottsági módosító javaslatokat. A Fenntartható fejlődés bizottsága és az Önkormányzati bizottság a módosító javaslatokat a október 17-i ülésén tárgyalja. Az ajánlásban használt rövidítés : Avt. : az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény

2 2 1. Göndör István képvisel ő kapcsolódva a T/4247/17. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 2. -ában az Ávt. 8/A. -át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : "2. Az Ávt. a 8. -t követően a következ ő 8/A. -sal egészül ki : 8/A. W Tilos élő állatot nyereményjáték díjaként használni. (2) Tilos törzskönyv nélküli, fajtatisztának mondott kutyák szaporításából származó kölyökkutyák közterületen, piacokon, állatvásárokon és külföldre történő értékesítése. Indokolás : Lásd a T/4247/37. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 2. Bödecs Barna és Egyed Zsolt képviselő kapcsolódva a T/4247/4. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 3. pontja) a törvényjavaslat 3. -ában az Avt. 10. (1) és (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /3. Az Ávt a helyébe a következő rendelkezés lép :/ "10. (1) Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelyne k elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi el ő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat [károsításához] károsodásához vezet. (2) Az állaton küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más, nem az álla t egészsége vagy kés őbbi egészségkárosodásának megel őzése céljából történő sebészet i beavatkozás az ivartalanítás, a Federation Cynologique International (FCI) által kötelez ővé tett fül és farok korrekció, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott további beavatkozás kivételével nem végezhet ő. " Indokolás : Lásd a T/4247/45. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Mez őgazdasági biz. - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egye t 3. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. -ában az Ávt. 24/B. (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /6. Az Ávt át követő alcím helyébe a következ ő rendelkezés lép : Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek min ősítése és a veszélyes eb tartása/

3 3 "(4) Az ebet veszélyesnek minősítő állatvédelmi hatóság a veszélyesnek minősítés tényét 8 napon belül köteles bejelenteni a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántart ó országos elektronikus adatbázis működtetőjének." Indokolás : Lásd a T/4247/51/1. számú módosító javasla t indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 4. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. -ában az Ávt. 24/C., (4) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását, valamint 7. -ában az Ávt. 42/C. (3)-(4) és (7) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja : /6. Az Ávt át követő alcím helyébe a következő rendelkezés lép : Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek min ősítése és a veszélyes e b tartása/ "(4) Az állatvédelmi hatóság [elrendeli] az eb azonnali elkobzását, elszállítását és megfelel ő helyen való tartását, valamint transzponderrel való megjelölését a) rendelheti el, amennyiben az súlyos[,] vagy maradandó sérülést okoz embernek ; b) rendeli el, amennyiben az [vagy] halálos kimenetelű sérülést okoz embernek, vagy amennyiben az ebtartó veszélyes eb tartási engedélyét visszavonják. /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetéke s települési, fővárosban a kerületi önkormányzat a) az ebek tartásának célja, b) az ebek tartási helyének mérete és egyéb állatjóléti jellemz ői (ideértve kert vagy kifutó meglétét is), c) az egy tartási helyen tartott ebek száma, d) az ebtartó szociális helyzete

4 4 alapján állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a [háromezer-ötszáz] hatezer forintot. (4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a) a mentő-, jelző-, vakvezet ő, rokkantsegítő, vagy terápiás, b) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonság i szolgálatban, vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, c) a veszélyes eb kivételével az ivartalanított, d) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet [telephelyén] gondozásában tartott, e) állatmenhelyről, ebrendészeti telepr ől, vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után. (5) Az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégz ő állatorvos az oltási könyv megfelelő rovatának kitöltésével igazolja. (6) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelm i szervezet vezet ője írásban igazolja. [(6)] (7) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelm i szervezettől történ ő örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szerveze t vezet ője írásban igazolja. [(7)] (8) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás [összegének legalább felét az ebek ivartalanításána k támogatására,] teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezete k támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjólét i és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. [(8)] (9) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás."" Indokolás : Lásd a T/4247/50. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 5. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

5 5 /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "(4) A (2) bekezdés szerinti országos elektronikus adatbázist [a Magyar Állatorvosi Kamara] az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti. " Indokolás : Lásd a T/4247/51/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 6. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (5) bekezdését új b) ponttal javasolja kiegészíteni : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "(5) Az országos elektronikus adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) az állattartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, b) a kezel ő állatorvos nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, [b)] e) az állat faját, fajtáját, nemét, hívónevét, [c)] cl) az állat születési idejét, színét, [d)] ) az állat tartási helyét, [e)] fd a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés id őpontját, [f)]g) ivartalanított állat esetén az ivartalanítás id őpontját, [g)]h) eb esetén annak utolsó veszettség elleni véd őoltásának id őpontját, [h)] időpontját, kisállat útlevéllel rendelkező állat esetén az útlevél számát, kiállításána k [i)]d eb veszélyessé min ősítésének tényére és id őpontjára vonatkozó adatot. " Indokolás : Lásd a T/4247/51/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 7. Göndör István képviselő kapcsolódva a T/4247/9. számú módosít ó indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 25. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (8) bekezdés a) pontjának és (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

6 6 /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következő 42/A 42/C. -sal egészül ki :/ "42/A. (8) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén a) az új tartó köteles az adatváltozást 8 napon belül a települési önkormányzatnál bejelenteni, aki az országos elektronikus adatbázis működtetője felé bejelent[en]i, b) az országos elektronikus adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani. (9) Az eb tartója az állat elpusztulását 8 napon belül köteles a település i önkormányzatnál bejelenteni, aki az országos elektronikus adatbázis működtet őjének bejelent[en]i." Indokolás : Lásd a T/4247/41. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet 8. Dr. Szili Katalin képviselő kapcsolódva a T/4247/28. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 16. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következő 42/A 42/C. -sal egészül ki :/ "(9) Az eb tartója az állat elvesztését, vagy elpusztulását 8 napon belül köteles az országos elektronikus adatbázis működtetőjének bejelenteni. " Indokolás : Lásd a T/4247/48. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 9. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A 42/C. -sal egészül ki :/ "(10) Az országos elektronikus adatbázis működtetője biztosítja a (5) bekezdés b), g) és i) pontja szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponde r sorszáma alapján. A működtető az országos elektronikus adatbázis egyéb adataihoz bíróság,

7 7 ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére, jogszabályban meghatározott közfeladatának az ellátása érdekében hozzáférést biztosíthat." Indokolás : Lásd a T/4247/51/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 10. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/A. (11) bekezdésének az elhagyásátjavasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követ ően a következő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "[(11) Az állatvédelmi hatóság kérésére az országos elektronikus adatbázi s működtetője köteles a nyilvántartott állatokról adatot szolgáltatni.]" T/4247/51/5. és 7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 10., 12. Indokolás : Lásd a T/4247/51/5. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 11. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/B. (4) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "(4) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt adato k nyilvántartására [szerződhet] megállapodhat az országos elektronikus adatbázis működtet őjével." Indokolás : Lásd a T/4247/51/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 12. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/B. (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/

8 8 "(5) Az állatvédelmi hatóság kérésére a települési, fővárosban a kerület i önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni." T/4247/51/5. és 7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 10., 12. Indokolás : Lásd a T/4247/51/7. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képvisel ője egyetért 13. Dr. Simicskó István képvisel ő kapcsolódva a T/4247/33. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 27. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/C. (4) bekezdésének a következő új a) ponttal történő kiegészítését, valamint d) pontjának a következő módosítását javasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/ "(4) Nem szedhet ő ebrendészeti hozzájárulás a) a védettőshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képvisel ő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó, [a)] b) a ment ő-, jelző-, vakvezet ő, rokkantsegítő, vagy terápiás, [b)] c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, [c)]cl) az ivartalanított, [d)] ) az ismert tartóval nem rendelkez ő és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet telephelyén tartott, valamint [e)] fd állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezett ő l örökbefogadott eb után." Indokolás : Lásd a T/4247/47. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője egyetért

9 9 14. Göndör István képvisel ő kapcsolódva a T/4247/9. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 25. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/C. (4) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: /7. Az Ávt. a 42. -t követ ően a következő 42/A 42/C. -sal egészül ki : (4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás / "c) az ivartalanítás évében az ivartalanított, " /eb után./ Indokolás : Lásd a T/4247/39. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 15. Göndör István képviselő kapcsolódva a T/4247/9. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 25. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/C. (4) bekezdés d) és e) pontjának a következő módosítását javasolja : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki : (4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás/ "d) az ismert tartóval nem rendelkez ő és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet telephelyén tartott, e) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezett ől ivartalanítva örökbefogadott " /eb után./ Indokolás : Lásd a T/4247/46. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egye t 16. Göndör István képvisel ő kapcsolódva a T/4247/9. számú módosít ó indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 25. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Avt. 42/C. (4) bekezdés d) és e) pontjának a következ ő módosítását, valamint új f) pontta l történő kiegészítését javasolja :

10 1 0 /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A-42/C. -sal egészül ki : (4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás/ "d) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, eb-rendészeti telepen, vag y állatvédelmi szervezet telephelyén tartott, e) állatmenhelyről, eb rendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezett ő l örökbefogadott, f) a bejegyzett mestertenyésztő vagy mesterkiképző tulajdonában lévő tenyész szemlézett, (azok tenyész életkoráig, szukák legfeljebb 8, kanok legfeljebb 10 éves koráig) " /eb után./ Indokolás : Lásd a T/4247/38. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 17. Göndör István képviselő kapcsolódva a T/4247/9. számú módosít ó indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 25. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/C. (4) bekezdését új f) ponttal javasolja kiegészíteni : /7. Az Ávt. a 42. -t követően a következ ő 42/A 42/C. -sal egészül ki : (4) Nem szedhet ő ebrendészeti hozzájárulás/ "e) állatmenhelyről, eb rendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után,, f) az elektronikus azonosító (transzponder) beültetésének évében. " Indokolás : Lásd a T/4247/40. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Mez őgazdasági biz. - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 18. Dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képvisel ő kapcsolódva a T/4247/6. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 20. pontja) a törvényjavaslat 7. -ában az Ávt. 42/C. -át a következő új (9) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /7. Az Ávt. a 42. -t követ ően a következő 42/A-42/C. -sal egészül ki :/

11 1 1 "(9) Veszélyes eb tartása után az ebrendészeti hozzájárulás a meghatározot t ebrendészeti hozzájárulás háromszorosa." Indokolás : Lásd a T/4247/49. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet 19. Dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képvisel ő kapcsolódva a T/4247/19. számú módosító indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 34. pontja) a törvényjavaslat 9. - ában az Avt. 45. (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja : /9. Az Ávt. 45. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Amennyiben az állat továbbélése megszüntethetetlen vagy csillapíthatatla n szenvedéssel járna és gyógyulása nem várható, továbbá/ "a) az állat tartója ismeretlen és számára új tartó nem jelentkezik, vagy b) vadon él ő, nem vadászható állat esetében az egyed a szabadon élésre vagy fogságban tartásra alkalmatlan, " /az állatvédelmi hatóság köteles az állat életének fájdalom nélküli kioltásáró l gondoskodni. Az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségeket a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles megtéríteni. Vadászható állatfaj esetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, védett állatfa j esetében a természet védelmér ől szóló törvény szabályait kell alkalmazni."/ Indokolás : Lásd a T/4247/44. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 20. Dr. Szili Katalin képvisel ő kapcsolódva a T/4247/36. számú módosít ó indítványhoz (T/4247/42. számú ajánlás 35. pontja) a törvényjavaslat 9. -át új (2) bekezdéssel az Ávt. 45/A. (2) bekezdését érintően javasolja kiegészíteni : "9. W Az Ávt. 45. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Amennyiben az állat továbbélése megszüntethetetlen vagy csillapíthatatlan szenvedéssel járna és gyógyulása nem várható, tovább á a) az állat tartója ismeretlen, vagy

12 1 2 b) vadon él ő, nem vadászható állat esetében az egyed a szabadon élésre vag y fogságban tartásra alkalmatlan, az állatvédelmi hatóság köteles az állat életének fájdalom nélküli kioltásáró l gondoskodni. Az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségeket a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles megtéríteni. Vadászható állatfaj esetében a vad védelmér ől, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, védett állatfaj esetében a természet védelmér ől szóló törvény szabályait kell alkalmazni." (2) Az Ávt. 45/A. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a 45/A. jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul : (2) Az állatvédelmi hatóság, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a természetvédelmi hatóság az állatvéd ő, illetve környezet- és természetvéd ő társadalmi szervezeteket é s alapítványokat együttm űködési megállapodás alapján az ellenőrzésbe bevonhatja. " Indokolás : Lásd a T/4247/43. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 21. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. nyitó szövegének a következ ő módosítását javasolja: "12. Az Ávt a a t[í]izedik gondolatjelet követően a következő alpontta l egészül ki :" Indokolás : Lásd a T/4247/51/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya Budapest, október 13. Jávor Benedek s.k., a Fenntartható fejl ődés bizottságának elnöke Font Sándor s.k., a Mez őgazdasági bizottság elnöke Dr. Láng Zsolt s.k., az Önkormányzati és területfejlesztés i bizottság elnöke

az állatok védelméről és kíméletéról szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat

az állatok védelméről és kíméletéról szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat T/4247/42. szám ran!.!ah 9 9 4!i...!OW! OA~ ~` ~ J. 11111_ l' et llll[???2y.11llltl 11111 ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 OKT 10. Az Országgyűlés Fenntartható fejl ő dés bizottságának Mez őgazdaság

Részletesebben

2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról*

2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 33587 2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról* 1. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Tárgy: Ebrendészeti hozzájárulással összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. (: (36) (34) 588-600, Fax: (36) (34) 586-480, E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-244/2012 ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Érkezett : 2011 NOV 1 4. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : 2011 NOV 1 4. Tisztelt Elnök Úr! Érkezett : 2011 NOV 1 4. Zárószavazás el őtti módosító javaslat Dr. Kövér László úrna k a Magyar Köztársaság Országgy űlésének elnöke Budapest Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNYAZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL -KIHIR DE TVE: IV. 1.

1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNYAZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL -KIHIR DE TVE: IV. 1. JOGI ALAPOK hatályos 2017.01.01-től Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800028.tv&timeshift=20170101#lbj0idca2f 1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNYAZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL -KIHIR

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

Héri Anikó AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNY 2012. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LEGFONTOSABB MÓDOSÍTÁSAI

Héri Anikó AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNY 2012. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LEGFONTOSABB MÓDOSÍTÁSAI Héri Anikó Agrárjogi Tanszék Témavezető: Kurucz Mihály AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNY 2012. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LEGFONTOSABB MÓDOSÍTÁSAI I. Bevezetés Az Országgyűlés

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a 0nSLÁGG Y LÉS HIVATALA T/4995/34. szám Érkezett : 2011 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő ajánlás a az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA 1 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY A TERÜLETFEJLESZTÉSRŐL ÉS TERÜLETRENDEZÉSRŐL

Részletesebben

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I.

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I. 2004-10d 10/2004 (II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Ebtartó!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Ebtartó! Tisztelt Ebtartó! TÁJÉKOZTATÓ Abony területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B -a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal

Részletesebben

T/12910/22. szám. Az Országgy űlés. Önkormányzati és területfejlesztési. Foglalkoztatási és munkaügyi. vitájához

T/12910/22. szám. Az Országgy űlés. Önkormányzati és területfejlesztési. Foglalkoztatási és munkaügyi. vitájához oi SG_ G(3 é~ é 1 4 H. vi".fit'\ LÁ T/12910/22. szám Érkezett : 2013 NOV 2 6. Az Országgy űlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Fenntartható fejlődé s bizottságána k Foglalkoztatási és

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat.

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat. T/3358/21. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett. 2011 JuN 1 5. Az Országgyűlés Kulturális és sajtó- Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának bizottságána k ajánlás a az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek az emberiség számára,

elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek az emberiség számára, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 2013.07.20 2014.06.30 24 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1 Az Országgyűlés annak tudatában, hogy az állatok

Részletesebben

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Országgyűlés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények,

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

! v.it klivatala. ~5w. 5 a,s: H 1AAI4./ Érkezett : 2O11& DEC 0 g. részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

! v.it klivatala. ~5w. 5 a,s: H 1AAI4./ Érkezett : 2O11& DEC 0 g. részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Y ~5w! v.it klivatala 5 a,s: H 1AAI4./ /t 0 Érkezett : 2O11& DEC 0 g. Az Országgy űlés Nemzeti összetartozás bizottsága Kijelölt bizottsáj' A Nemzeti összetartozás bizottsága jelentése A magyar zászló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Országgyűlés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának. ajánlás a. záró vitájáho z

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának. ajánlás a. záró vitájáho z ORSZÁтC ЧU I_3 S IIIVATAL A T/12953/ 11. szám Erkezett : 2013 DEC о ~. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának ajánlás a а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása ~AGGXÜLi ;S s 1VATALA T/5994/4. Érkezett : 2012 MARC 1 O. Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának ajánlása a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat T/10979/14. ORSLÁGGYliLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 NOV 12. Az Országgy űlés Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának aj ánlás a a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Országgyűlés annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a T/17966/19. szám Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának k i e g é s z í t ő a j á n l á s a a Balaton Kiemelt

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök

Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök 1) A települési önkormányzat kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladata Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 21-jei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 21-jei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-jei ülésére Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotásának előkészítése.

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a

Az Országgyűlés. ajánlás a ORSZÁGG ' LE2 11VATAL A T/10238/8. szám Érkezett : 2013 HARC 1 8. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési Fogyasztóvédelmi Sport- és turizmus- Gazdasági és informatikai ajánlás a az adó- és egyéb

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat

a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat T/3328/89. szám orszaggyolés HIVATALA Érkezett: 2007 NOV 0 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat záró vitájáho

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet Alapfogalmak kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás,

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához O KSGÁCiCa z` 4L S 1`1:IVATALA T/7953/13. szám Érkezett: 2012 OKT 0. 1 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Egészségügy i bizottságána k Mezőgazdaság i bizottságána k ajánlás a

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Az ügytípus Növényvédelmi hatósági ügyek parlagfű elleni védekezés belterületen - A helyben szokásos módon a jegyző felhívást

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről 1

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről 1 - 1-1998. évi XXVIII. törvény 1 Az Országgyűlés annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége,

Részletesebben

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés OLSZÁGGYŰUS HIVATAL A T/6289/6. szám érkezett : 2008 OKT 3 0. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságána k Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a az utasok

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

2 I. l. Babák Mihály, Erdős Norbert és Domokos László képviselők - kapcsolódva saját T/14338/10. számú módosító javaslatukhoz (a T/14338/19. sz. ajánl

2 I. l. Babák Mihály, Erdős Norbert és Domokos László képviselők - kapcsolódva saját T/14338/10. számú módosító javaslatukhoz (a T/14338/19. sz. ajánl T/14338/28. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának kiegészítő ajánlása

Részletesebben

T/4247. számú. törvényjavaslat. az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

T/4247. számú. törvényjavaslat. az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/4247. számú törvényjavaslat az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z ORSZÁGGYL1L..6 T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Oktatási, tudományos és kutatás i bizottságának kiegészít ő ajánlás a az egyes szakképzési

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának

Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9555/32. Érkezett : 2009 JÓN 17. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

Részletesebben

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1 T/1917/46.szám ORSZÁ~OLÉS HIVATALA w M APR 0 2 nnrüy üi / =~LÜiYSüP + Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

Fiívattí a. A Kertv. 12. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

Fiívattí a. A Kertv. 12. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : Fiívattí a. t1;ezqtt: 2013 3 O. 2013. évi...törvén y a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról 1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 3. (4 ) bekezdésének

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/45/15. szám Érkezett : 2010 MÁJ 2 O. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának ajánlás a a kormánytisztviselők

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/7037/16. szám ORSZÁGGYLLES HIVATA LA Érkezett : 2012 JuN 0 5 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági

Részletesebben

9F~ a Wivatal a. " :d3v~z T % A Gazdasági bizottság jelentés e. a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/ szám ) részletes vitájáról

9F~ a Wivatal a.  :d3v~z T % A Gazdasági bizottság jelentés e. a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/ szám ) részletes vitájáról 9F~ a Wivatal a Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága " :d3v~z T % 2016 Mb12 Q Kijelölt bizottság A Gazdasági bizottság jelentés e a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám ) részletes vitájáról

Részletesebben

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Országgyűlés. vitájáho z

Az Országgyűlés. vitájáho z ORSZÁGGY JLÉS HIVATALA T/7858/8. Érkezett: 2012» L 0 4. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának Gazdasági és informatikai

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához T/9928/36. szám Érkezelt : p '0MAR 2 ci. Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának bizottságána k ajánlás a a felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben