TESTI HIGIÉNIA PROJEKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTI HIGIÉNIA PROJEKT"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Diákotthon feladat-ellátási hely TESTI HIGIÉNIA PROJEKT PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Testi higiénia Idıtartam: 3 hét Órakeret: május május 25. Évfolyam: osztály

2 Cél: Az egészséges életmóddal való megismerkedés, a testi higiénia megismertetése, alkalmaztatása, életcélként való elfogadtatása, a közvetlen környezet ápolása. A tanulók érdeklıdésének felkeltése az egészség vonatkozásában. Figyelmük ráirányítása egészségi állapotuk megırzésére, javítására, egészségük romlásának megelızésére. Olyan kompetenciák, viselkedésbeli megnyilvánulások fejlesztése tapasztalati úton, amelyek hozzájárulhatnak a jövıben, egészséges életvitelük kialakulásához. A gyermek saját szervezetének megismerésével készüljön föl a szervezetben lezajló változásokra. Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az emberek alapvetı testi felépítésükben hasonlóak, de nemük, életkoruk, kultúrájuk szerint különbözıek. Alakuljon ki igénye az egészséges életvitelre. Gyakoroljon olyan tevékenységeket, amelyek fontosak az egészséges életvitel szempontjából. Ismerje fel, ha orvosi segítségre van szüksége. A természetes, egészséges életmód igényének kialakítása. Pozitív énkép formálása. Értékek: Önmaga megismerése, önnön magának és környezetének ápolása, Ép testben ép lélek filozófiája. Lehetséges témabıvítési irányok: Az emberi test. Mozogjunk az egészségért. Étkezzünk egészségesen. Finomat, egészségeset. Biztos, hogy beteg vagyok? Orvosnál, beteglátogatóban. Mennyit nıttem? Adataim. Tisztálkodási szokások, mentálhigiéné, prevenció.

3 Egészséggel kapcsolatos rajz, montázs, plakát készítése. Győjtımunkák az egészséggel kapcsolatban vers, mese, történet, cikk, recept saját alkotás, fogalmazás, beszámoló készítése. Mozgásos tevékenységek: futóverseny, séta, labdarúgó házi bajnokság, ügyességi vetélkedı. Attitődök: Kíváncsiság, megismerés, ismeretek szerzése, perszonális kapcsolatok. Készségek: Projekttervezés és végrehajtás, párbeszéd, egyéni-és csoportmunka. Kiemelt fejlesztési területek: Szociális - és életpálya kompetencia Esztétikai tudatosság, kifejezıképesség Anyanyelvi kommunikáció Digitális kompetencia Metakommunikáció testbeszéd Partnerek: Pedagógusok, szülık, családtagok, szakemberek (orvosok, fogorvosok, szakápolók, védınık, rendırség, pszichológusok Javaslatok az elıkészítı szakasz munkájához: A projektet legalább 3-4 héttel a projekt elıtt meg kell hirdetni, hogy legyen elegendı felkészülési idejük a diákjainknak. Külsı közremőködık, felkutatása, meghívása. Szervezési feladatok szétosztása a kollégák között. Felhasználható források: Könyvek Újságok, magazinok Egészségügyi kiadványok Szórólapok, hirdetések Internet Propagandafüzetek Plakátok Faliújság

4 Érintett mőveltségi területek: Magyar nyelv és irodalom Ember és társadalom Rajz-és vizuális kultúra Testnevelés és sport Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek A programot kidolgozó pedagógus: Csontos Norbert, Majorné Horváth Marianna Támogató apparátus: osztályfınökök, szakos tanárok, tanítók, nevelık, szociális-és technikai dolgozók Résztvevı gyermekcsoport: Mindkét tanuló csoport

5 TANÁRI TEVÉKENYSÉG TANULÓI MÓDSZEREK, ERİFORRÁS FELELİS HATÁRIDİ DOKUMENTUMOK TEVÉKENYSÉG MUNKAFORMÁK HUMÁN/ANYAGI INDIKÁTOR Elızetes tevékenység: győjtımunka 1. A tanár kihirdeti a A diákok kiválaszthatnak Egyéni Könyvtár, internet, osztályfınök projekt elıtti nap A gyermekek 80%-a győjtımunkát a gyermekeknek, ugyanakkor három tetszıleges érzékszervet, amirıl győjtımunka. tankönyv, gyógyszertár, orvosi szervezık ismerkedjen meg a kijelölt témákkal. ı is összeállít egy képgyőjteményt. ismereteiket szeretnék bıvíteni. rendelı, fogorvosi rendelı. Jelenléti ív (fog és száj, haj, köröm, Győjtsenek bır, fül, szem, kéz és láb, propagandafüzeteket, test). szóróanyagokat! Ráhangolódás játék a társalgóban. 2. Csoportalakítás Puzzlekép Mindenki keresi a. Papír, fotók, tanítók 10 perc. összeállítása alapján. hozzátartozó képdarabot, a végén megalakulnak a ragasztó, filc. szervezık csoportok.

6 Feladatok. 1. hét 1. nap A tanulók a Beszélgetıkör. 10 perc A tanulók min. 80%-a a) Testi higiéniánk témaindító pedagógusokkal megvitatják, hogy mit Székek ismerkedjen meg a témával. beszélgetés, problémák és jelent számukra és miért fontos a testi higiénia. kérdések megvitatása b) A bır felépítése sematikus rajz a bırrıl, a bır rétegeirıl, közben tanulás c) A bır anatómiája ismeretterjesztı szöveg a bırrıl d) Feladatlap a bır anatómiájához Tablókészítés, grafikai ábrázolás A bır anatómiájának feldolgozása. Feladatlap kitöltése Ellenırzés Visszacsatolás Kooperatív munka Kooperatív munka Kutatómunka Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, papír, olló Papír, könyv, internet, írószerszám 20 perc 30 perc 20 perc Tabló kapcsolódás az Szakos tanár elızı feladathoz Papír, toll, ceruza, e) A nap értékelése Megbeszélés radír, színes 10 perc

7 2. nap a) A bır funkciói védı fizikai kémiai biológiai egyéb Csapatszintő feldolgozás, majd közös poszteren való elhelyezés, bemutatás Kooperatív munka Beszélgetıkör Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, Szakos tanár 50 perc Plakát b) DVD-film megtekintése a bırrıl (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet 3. A bır) Film megtekintése papír, olló DVD-film. TV 25 perc c) A nap értékelése A film megbeszélése Megbeszélés Beszélgetıkör 15 perc

8 3. nap a) Bır ápolása Youtube.hu-ról klipek megtekintése a témával kapcsolatban Miért fontos a bırápolás? Melyek a Filmblokkok, klipek megtekintése a youtube.hu internetes portálról Számítógép Projektor Laptop Szakos tanár 50perc legfontosabb bırápolási teendık? Bırápoló szerek (Dr. Sápy Mónika) Bırápolás férfi módra Téli bırápolás Helyes bırápolás b) Egyéni bırápolás (esti fürdés) A tanulók este alaposan megfürödnek, egyénileg ápolják bırüket. Interaktív Szappan Tusfürdı Körömkefe 30 perc c) A nap értékelése Beszélgetıkör 10 perc

9 4. nap a) A bır betegségei. A leggyakoribb bırbetegségeket vettük górcsı alá. kal, szöveggel dolgoztunk, megismertük a bır betegségeit, gyógyítási módjait, csomagolópapírra A tanulók tanáraik segítségével megismerik a bır betegségeit, azok kezelési módjait, fotókon kinézetük. Kommunikáció Interaktív óra Számítógép Internet Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, papír, olló Szakos tanár 80 perc Legalább a tanulók 80%-a tudjon hozzászólni a témához. elkészítettük poszter formájában Csomagolópapír (áttekinthetıség), képeket ragasztottunk hozzá Kooperatív munka Páros munka Megbeszélés b) A nap értékelése Beszélgetıkör 10 perc

10 5. nap a) A bır mővészete Képek a bırön, avagy a tetoválás mővészete Számítógép Projektor 70 perc A Wikipédiában elolvasták a tetoválás Laptop kialakulását, történetét. Utána a google.hu képek linkjén tetovált Szakos tanár képeket néztek. Végül Tom Leppard, a leopárdember képének Internetes óra (www.youtube.hu; megtekintése. Páros munka b) A nap értékelése Megbeszélés Beszélgetıkör 20 perc Beszélgetés a tetoválásról Interaktív kommunikáció

11 Feladatok. 2. hét 1. nap a) A láb felépítése A tanulók megismerik és Applikációk 30 perc A tanulók minimum A láb részei: talp, lábujj, lábfej, boka, lábszár, elsajátítják a láb felépítését, részeit, amelyet Képek Szaktanár 90%-a vegyen részt végig a tréningen. térd, comb kapcsolni tudtak a tanagyaghoz. Szöveg b) A láb csontjai A tanulócsoportok a láb csontjaival ismerkednek Applikációk meg, a láb anatómiájával. Képek 30 perc Szöveg Szaktanár Csomagolópapír, c) A láb izmai Poszteren való feldolgozás. A tanulócsoportok a láb izmaival ismerkednek meg, a láb anatómiájával Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma. Szakos tanár 30 perc Plakát

12 2. nap a) Lábápolás. Internetes óra. Az interneten filmek, klipek megtekintése a témával kapcsolatban. pedikőr lábápolás A tanulók az interneten megtekintik a filmeket, klipeket. Számítógép 60 perc Számítógép 2 Testır Kéz-és lábápolás b) Egyéni lábápolás A tanulók lábat mosnak, áztatnak, habkıvel elhalt bırt hántják le, körömkefével körmöt tisztítanak. A tanulók lábat mosnak, áztatnak, habkıvel elhalt bırt hántják le, körömkefével körmöt tisztítanak. Habkı Körömkefe Szappan Tusfürdı 30 perc Törölközı

13 3. nap Csomagolópapír, a) A láb betegségei A tanulók megismerkednek a láb betegségeivel Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma Szakos tanár 90 perc 4. nap a) A láb reflex zónái b) Cipıhasználat Interaktív óra Interaktív óra Szórólapok Applikációk Beszélgetıkör Szakos tanár 90 perc 5. nap a) Sport lábbal Labdarúgás Focimeccs a diákokkal Csapatmunka Tornafelszerelés 90 perc (öltözéssel együtt)

14 Feladatok. 3. hét 1. nap a) Lelki egészség Zenehallgatás Csomagolópapír, 80 perc A zene, mint gyógyszer a lélekre, a zene és a mővészetek, mint a lelki egészség építıkövei Éneklés Beszélgetıkör Tablókészítés Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma Szakos tanár A tanulók minimum 90%-a vegyen részt végig a tréningen Fotózás b) A nap értékelése. Beszélgetıkör Beszélgetıkör 10 perc Tabló

15 2. nap a) Mentálhigiéné A tanulók megismerkednek a mentálhigiénével, majd 4 Csomagolópapír Filc b) fogalma részre osztva feldolgozzák, mint új ismeretet Kooperatív munka Színesceruza Toll 90 perc c) feladata Radír Szakos tanár Applikációk d) területei A feldolgozás során új kompetenciaként hasonló Zsírkréta Táblagyurma Plakátok technikát alkalmazva e) megoldókulcsai játékosan tanulnak

16 3. nap A tanulók a) Jóga, Hit megismerkednek a jógával, majd 4 részre Csomagolópapír b) Eredete osztva feldolgozzák, mint új ismeretet Filc Színesceruza Képek Kooperatív munka Toll Szakos tanár 90 perc Applikációk c) Értelmezése A feldolgozás során új kompetenciaként hasonló Radír Zsírkréta Plakátok d) Változatai technikát alkalmazva játékosan tanulnak Táblagyurma Tablók e) fogalma Tablókészítés

17 4. nap fogalomépítés 50 perc a) Pihenés, relaxáció légzı-és relaxációs - légzıgyakorlatok gyakorlatok - relaxálás A film megtekintése DVD-film 30 perc b) DVD-film megtekintése DVD-lemez (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet 5. Az éjszakai pihenés) Beszélgetıkör Beszélgetıkör 10 perc c) Beszélgetés 5. nap a) Utolsó tánc, avagy még egyszer mozgasd meg a tested! A tanulók a kijelölt állomáshelyekre csapatokban mentek, majd megoldották a feladatokat. Játékos vetélkedı. Csapatmunka Tornafelszerelés Adott játékhoz kellékek, felszerelések, labdák, stb. Szaktanárok 90 perc A tanulók lehetıleg 100%-a mozogjon. Itinerek

18 Zárónap a) Beszámolók az A tanulók és a tanítók Kooperatív munka Toll 15 perc elmúlt hetekrıl beszámolnak az elmúlt hetek történéseirıl. Papír Papírok A készített plakátok, b) Kiállítás megtekintése produktumok megtekintése. Produktumok 15 perc c) Challenge Day A Aktív mozgás az egészség megırzése érdekében. Tornafelszerelés Kihívás Napja 90 perc

19

20 PROJEKTHÉT Iskolánkban az idei tanévben immár másodszor a hagyományos tanórai tanítás helyett, projekt módszerrel dolgoztunk fel egy-egy témakört. A diákotthonban a testi higiéniát választottuk fı témának. Ehhez kapcsolódóan minden osztály a saját érdeklıdési körének megfelelıen, egy számukra ismert területtel (bır, láb, lelki egészség) elmélyülten foglalkozhatott három egész héten át. A projekthét záróeseménye a közös kiállítás rendezése volt, ahol a tanulócsoportok bemutathatták képzımővészeti, színmővészeti, mozgásmővészeti vagy zenei produktumát. Az együtt végzett munka öröme és a sikerélmény nagyon fontos motivációs tényezı a személyiségfejlıdés és a tanulás szempontjából is, valamint a Kihívás Napja, ahol jót mozogtunk egészségünk érdekében és gyermekeinket az egészséges életmód,a sport, a mozgás örömére nevelhetjük. A projekthét menete: 1.lépés: Ráhangolódás Minden osztályban beszélgettünk, minden osztály beszélgetett a témáról osztályfınöki óra keretében. Kiemelten kezeljük a témát, hiszen tanulóink közül nagyon sokan találkoznak a problémával, a testi higiénia (sokszor teljes) hiányával. Megdöbbentı a XXI. században, de elıfordult több diák esetében, hogy nem ismertek tisztálkodási eszközöket, termékeket. Tanulóink többsége súlyos szociális háttérrel rendelkezik, a szociokultúrájukból is adódik, adódhat ez a hátrány. Nem lettek úgy nevelve, nincs anyagi lehetıségük arra, hogy higiénikusan éljenek. A tisztaságot közülük többen a dezodoroktól, stiftektıl remélik, azt gondolják, hogy ha használják, pótolják a mindennapi tisztálkodást. 2. lépés: Témaválasztás A téma nagyon aktuális tehát, igyekeztünk úgy felépíteni a projektet, hogy a tisztálkodás palettáját teljesen lefedjük. A testi higiéniáról elsısorban a fürdésre, a hajmosásra asszociálnak, de rendszeres napi használatáról nincsenek meggyızıdve. A fog-és szájápolás, a körömápolás, a nemi szervek tisztán tartása, a fül tisztítása és egyéb, jelentéktelennek tartott testrész tisztítása (köldök, hónalj, nyak, pórusok stb.) nem élvez náluk prioritást. A száj-és fogápolás valamint a fültisztítás marad el a legjobban, fogat többen alig, vagy egyáltalán nem mosnak egy évben. Könnyen választottuk ki a témát, hiszen nap mint nap közöttük élünk, látjuk és tapasztaljuk szegény sorsukat. A legtöbb tanulónak alig van ruhája, többen egy ruhában vannak egész héten, mert nincs több. A diákok nagy része akkor tud fürödni, ha a kollégiumban van, otthon

21 vagy nincs vezetékes víz, vagy nem fürdik, hogy ne emelje a számlát (és gyermekkora óta azt látja, hogy nem tisztálkodnak a szülei). A bır, a láb és a lélek ápolása alapvetıen fontos, hiszen bırünk a legkülsı takaró, amelynek ápolása egészségünk alapvetı feltétele, a láb, amely több betegség, sérülés elszenvedıje, ugyanakkor alapvetıen fontos szervünk, és végül a lélek, amely egészségével keveset törıdnek az emberek, pedig a lélek egészsége egész létünk egészségére, mindennapjainkra kihat. Megismerkedtünk néhány gyakorlattal, ami lelkünk egészségét elısegíti. 3. lépés: Tervezés A tanítók több megbeszélésen egyeztetve elképzeléseiket, téma, költségvetés és idıbeosztás szempontjából részletes tervet készítettek a projekthétre. Meg kellett terveznünk, hogy mi lesz bent a projektben, milyen feladatokat rakunk bele, hogy ne csak játék legyen, hanem nevelı legyen, fejlessze a kompetenciájukat. Azon kívül, hogy a tanulók élvezni fogják-e, ne kötelezı rossznak fogják fel, hanem egy játékos személyiségfejlesztı füzérnek. Fel kellett építeni a projektet. Miután elkészültünk az elsı fázissal, meg kellett tervezni a költségvetést a megvalósíthatósághoz. Kalkulálnunk kellett, hogy a megvalósítandó feladatokkal beleférünke a keretbe. Ilyenkor mindig elıfordul, hogy több az ötlet, megnınek az igények, minél inkább a tökéletesre törekszik mindenki. Egyensúlyba kellett hozni az álmokat a valósággal. Kiválasztottuk az idısávot, amikor a legjobb lenne megvalósítani a projektet. Nagyon sok érv (és ellenérv) született minden évszak, hónap mellett és ellen, végül a tavaszban mindenki egyet értett, mondván úgyis a megtisztulás jelképe, így a legjobb ebben az évszakban megvalósítani. Abban is az május eleje, május második fele idısávot tőztük ki. Se hideg nincs már, se nagy meleg nincs még, abszolút ideális terminus. Végül úgy éreztük a kompromisszumok után egy remek projektet szültünk meg, majd valósítottunk meg. 4. lépés: Adatgyőjtés A tanítók, a gyerekek és a szülık közül is sokan győjtöttek anyagot a választott témában. Az összegyőjtött anyagot rendszereztük, és kiválasztottuk közülük azokat, amelyeket a projekt megvalósításánál felhasználtunk. Ebben az idıszakban készültek el a meghívók a kiállításokra. A gyerekeket egyenrangú partnerként kezeltük a témával kapcsolatban, minden ötletet megvitattuk közösen, majd a legjobbakat beemeltük a tervezetbe.

22 Miután megszületett a váz, hozzáláttunk az anyagok begyőjtéséhez: akár szórólapok, akár könyvek, akár internetes forrásról volt szó. A legapróbb részletekig igyekeztünk kidolgozni minden feladatot, hogy még jobban sikerülhessen, még inkább fejlesztı legyen. 5. lépés: Projekt megvalósítása Minden osztályban a gyerekek igényeit, érdeklıdési területeit és kreativitását figyelembe véve alakítottuk a tervezetet a projekt megvalósítása során. Ügyeltünk arra, hogy a feladatok megfeleljenek az életkori sajátosságoknak, valamint, hogy úgy alakuljanak ki a teamek, hogy egyenlıen oszoljon el az erı a nagyobbak és a kisebbek között, valamint a nemek között. Minden csapatba került egy húzó egyéniség, aki magával tudja ragadni a többit, pozitív megnyilvánulásra tudja sugallni, szellemiségét át tudja ragasztani a csapat tagjaira. A megvalósítás egyik kulcsfigurája maradt a tanár, aki irányító szerepet töltött be, adott szituációkban segítette a tanulókat, de a fıszereplık a diákok maradtak, akik nagyon ügyesen oldották meg a számukra sokszor ismeretlen problémákat. A megvalósításhoz segítséget kaptunk az osztályfınököktıl, a többi kollégától, a nevelıktıl, a szülıktıl, a szociális és technikai dolgozóktól, a diákoktól. A gördülékeny munkához elengedhetetlen volt ez a fajta összhang, ez a segítés, pozitív hozzáállás. A megvalósítás helyszínei az osztálytermek, a kollégium helyiségei, az iskola folyosói, udvara, a város terei voltak. A projektnek köszönhetıen jutott el több tanuló a városban olyan helyekre, ahol még sohasem járt. 6. lépés: Bemutatók A projekthét közös bemutatóval zárult, ahol az osztályok megmutatták a közös munka eredményét. Alsós tanulóink verssel és jelenettel szórakoztatták a közönséget. A kisebbek és a nagyobbak (tanárukkal az élen) elmesélték, hogy mirıl szólt ez a három hét, mit tanultak, miben fejlıdtek, mit tesznek el abba a bizonyos vándortarisznyába, amit életük végéig magukkal visznek majd. A mősor zárásaként minden osztály elénekelt egy-egy dalt az újonnan tanultakból, az elsısök pedig verseket is mondtak. A közös képzımővészeti kiállítás is elkészült erre a napra, az elıadások után már meg lehetett nézni a munkákat az aulában kialakított, berendezet kiállítótérben. A bejáratnál lévı vitrinekbe is kerültek az alkotások közül páran. Igyekeztünk úgy elhelyezni minden produktumot, képet, applikációt, alkotást, hogy az mindenki számára elérhetı és jól látható legyen, minél többen kapcsolódhassanak be közvetve vagy közvetlenül a projektbe. A nappalis és napközis diákok is érdeklıdve figyelték diákotthonos társaik munkáit.

23 Kiállítás A projekthetet megkoronázó, legizgalmasabb esemény, a produktumkiállítás és a szabadtéri sportolás volt én volt a tanítók és a diákok közös szervezésében. Ide minden kisgyerek hozhatott valamit, akinek ezt otthon megengedték. A jelszó az érezzük jól magunkat, legyünk egy igazi család volt. A diákok (még a nagyobbak is) érdeklıdve figyelték a kiállított produktumokat, többre már alig emlékeztek, hiszen minden napra volt valami elfoglaltság, ami a jelek szerint törölte az elızıeket. A nagy poént igénylı feladatok azért jobban megmaradtak az emlékezetükben. Azért büszkén mesélték egymásnak, hogy ezt én csináltam, ezt meg én. A kisebbek persze sokkal lelkesebbek voltak, nagyon büszkék voltak a teljesítményükre (mi is!), többen haza akarták vinni, hogy megmutassák otthon anyunak és apunak. 7. lépés: A projekt értékelése A projekthét sok munkát, alapos felkészülést, pontosan átgondolt és összehangolt munkát igényelt a pedagógusoktól. A létrehozott alkotások azonban magukért beszéltek. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a rendhagyó foglalkozásokon. Az együtt végzett munkák remekül összehozták a csapatot és az adott témáról rengeteget tanultak a diákok. Külön szeretném kiemelni a közösségformáló szerepet, amely elengedhetetlen fontosságú, fıleg egy ilyen zárt közösségben élı gyermekek számára. Sokszor úgy tőnik, hogy belefásultak a mindennapokba, ráuntak egymásra. Megtöri ıket a hétköznapok egyhangúsága. Adva van egy rendezvény, amely keretein belül errıl elfeledkezhetnek, lazább szerkezetet ad számukra és mintha kicserélték volna ıket. Visszatér beléjük az élet, közösek a gondolataik, a cselekedeteik. Egy célért küzdenek. A másik fontos, a tanulás. Az adott témáról a lehetı legtöbbet tudnak meg, vagy legalábbis sokat tudnak elraktározni a hallottakból, tanultakból. Ki tudják egészíteni megszerzett tudásukkal az iskolai törzsanyagot, kompetenciájuk fejlıdik, sikerélményt szereznek. A mi tanulóink esetében a sikerélmény hatványozottan számít, sajnos sokszor nincs részük benne. De ık azok, akik mindennek duplán tudnak örülni, és mindenért duplán hálásak. Már ezért érdemes volt.

24 8. Összegzés A projekt nem egy hetes munka és nem csak a háromhetes projekthétbıl áll. Egész éves gondos tervezı és felkészítı munka elızi meg a projekthét gyakorlati lebonyolítását. A tanulók érdeklıdésük szerint választanak témát. A projekt elıkészítés során a tanulók kutatómunkát végeznek, elképzeléseket, ötleteket győjtenek, számításokat végeznek, anyagot és szerszámot győjtenek, stb. A végsı projektterv egy közös munka és konszenzus eredménye. A gyerekek a projekt megvalósítása során csoportban dolgoznak, együttmőködnek, kommunikálnak és kooperációs technikákat alkalmaznak. A projekt egy olyan komplex tanulási folyamat, amely során a tanulók a késıbbi eredményes munkavégzéshez szükséges kulcskompetenciákat gyakorolják és fejlesztik. A projekt célja minden esetben egy közös produktum létrehozása, amely megvalósulása esetén egyben a siker záloga is. A közös munka és a sikerélmény fontos motivációs tényezı. A projekt tehát egy fontos nevelési szintér, mással nem pótolható lehetıség a személyiségformálásra. Ezért próbálkozott iskolánk is projekttel. A tapasztalatok alapján javasoljuk, hogy akiknek ez a rövid beszámoló felkeltette érdeklıdését ha elıször korlátozott körben is próbálja ki ezt a tanítási-nevelési módszert.

25 TAPASZTALAT A Testi Higiénia Projekthét egy nagy elıkészületet igénylı rendezvény volt a Nagybajomi ÁMK-EGYMI Diákotthon életében, hiszen ilyen fajta kompetenciafejlesztés még csak tavaly volt kollégiumunk történetében. Idegen volt diákjaink számára és a mi számunkra is. Ahogy összeállítottuk a programcsomagot, egy dolog vált nyilvánvalóvá mindannyiunk számára: ha mást nem is vesznek át a diákok, hát a közösségformáló szerepet igen. Azért bíztunk benne, hogy kompetenciájuk fejlıdik, hisz maga a téma is bár többük számára Achilles-pont -, de érdekes, könnyen tanulható. Hipotézisünk bevált, a kezdeti nehézségek után örömmel fogadták, és gızerıvel vágtak bele a program megvalósításába. Érzésünk szerint az volt a döntı pont, amikor rájöttek, el tudtak vonatkoztatni attól, hogy ez nem a szó szoros értelmében vett tanulás, hanem egy játék, a tanulásnak egy olyan érdekes fajtája, amikor észre sem veszi, hogy új ismeretekre tett szert, kompetenciáját fejlesztette. Sokan megijedtek már elıre, mert nem tudnak elvonatkoztatni a hétköznapok klasszikus iskolájától: minden ami ott történik, az tanulás, az jegyre megy, azzal feladatok, plusz munkák vannak. Aztán maguktól rájöttek, hogy nem így van. A feladatok úgy lettek eleve összeállítva, hogy megfeleljen az életkori sajátosságoknak, ne legyenek terhelıek, hiszen délutánra már fáradta érkeznek diákjaink. Ne sokat gondolkodtató, hanem logikai, következtetı példák, valamint mozgást igénylı, manuális készséget felvonultató feladatok halmaza, láncolata várt tanulóinkra. Tantárgyi kompetenciákat tekintve, szinte az összes órát lefedtük, de az úgynevezett készségtantárgyak voltak fókuszban: a technika, a rajz, az ének-zene és a testnevelés. A testnevelésre külön hangsúlyt fektettünk a mindennapi mozgással, mert testi higiéniánk szerves velejárója a testi egészség, a mindennapi sport, mozgás. Társadalmunk jelentıs része küzd szív-és érrendszeri problémákkal, túlsúllyal és sajnos higiéniai problémákkal. Vegyítettük a kettıt a mindennapi mozgásban. Projekthetünk pozitív visszhangot kapott mind tanulói, mind tanári részrıl egyaránt. Kollégáink nagyon sokat segítettek céljaink elérésében, fıként az osztályfınöki órák keretén belül beszélgettek a gyerekekkel a rendszeres tisztálkodásról, az egészséges táplálkozásról, a sportról, mozgásról, a higiéniáról. Amikor csak lehetett, jelen voltak tanulóink mellett, figyelemmel követték projektünket, diákjaink, diákjaik teljesítményét. Állandó segítséget és bátorítást kaptunk tılük, a jó kollegiális kapcsolatnak is köszönhetı, hogy ilyen szép és eredményes napokat, heteket tudhatunk magunk mögött.

26 Diákjaink nagyon élvezték a három hetet, feladataink nagyon tetszettek nekik. A meghívott elıadók kifejezetten jó és érdekes, interaktív-jellegő elıadásokat tartottak, amelyekbıl a gyerekek sokat profitálhatnak és amelyek hatására többeknél pozitív elmozdulást figyeltünk meg a hétköznapi életben. A tanulók körében a legnépszerőbb foglalkozás a sport, a mozgás volt, ezért már elıre igyekeztünk úgy eltervezni ezeket a programokat, hogy minél sokrétőbb, színesebb legyen, mindenki megtalálhassa azt a fajta lehetıséget, ami igényeit kielégíti, mozgásra készteti. A technikai kézügyességet igénylı feladatokat már megszokták, a kompetenciafejlesztés alatt is több ilyen jellegő feladatot oldottak meg, most csak alkalmazniuk kellett ezt a tudásukat, képességüket. Többen már automatikusan hajtották végre a feladatot, sokszor kevés instrukció után, vagy instrukció nélkül. A filmvetítést nagyon szeretik a vizuális befogadásuk erıssége most is jól megmutatkozott. Azt már megfigyeltük, hogy film alapján sokkal könnyebben tanulnak, sajátítanak el tananyagot. Ezért mindenképpen számoltunk vele és raktunk be a példák közé elektrotechnikai eszközöket igénylı feladatot. A rajz, vagy animáció alapú alkotásokat nagyon kedvelik (a nagyok is), így még könnyebben fogadják be az információt. Összegezve elmondhatjuk, hogy hipotéziseinknek megfelelt a kép, amit kaptunk, vagyis hogy partnerek voltak a gyerekek a projekttel kapcsolatban, a közösségformálás sikerült és fejlıdött a kompetenciájuk, sok új és érdekes információt fogadtak be.

27 PROJEKTHÉT BESZÁMOLÓ A Testi Higiénia Projekt április 19-én indult a Nagybajomi ÁMK-EGYMI Diákotthonában és május 2-val egy új, ám továbbvitt anyaggal haladtunk tovább a témán belül. Míg a tavalyi évben teljes újdonságnak számított, addig idén már nem idegenként álltak hozzá tanulóink, hanem szinte várták, többször kérdezték, hogy mikor lesz. Érzésem szerint az idei év anyaga, feladata jobb lett, mint a tavalyi. Sokkal nagyobb elánnal, nagyobb lelkesedéssel végezték a penzumot, mint a megelızı évben. Talán a téma volt érdekesebb és kapcsolódott a tanórák anyagához. A három hét alatt sok érdekes dologgal ismerkedhettünk meg. Megismertük a bır, a láb, a lélek egészségét. Teljesen lefedtük a palettát, hiszen a felépítéstıl a funkcióig mindennel foglalkoztunk. Több montázst, képet készítettünk (grafikusan), hogy ez által jobban bevésıdjön az emlékezetbe, maradjon meg a szürkeállományban. Feladatokon keresztül ismerkedtünk meg a témával: dalokat énekeltünk, sportoltunk, DVD-filmeket néztünk a témával kapcsolatban, régi reklámokat győjtöttünk, plakátokat készítettünk, fotókiállítást rendeztünk, montázst készítettünk, stb.

28

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet SZAKDOLGOZAT Az IKT eszközök az oktatásban Konzulens: Dr. Papp Zoltán egyetemi adjunktus Készítette: Békési Attila informatika levelezı szak Debrecen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

2010. Egészség Világnapja - témahét. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény NAPSUGÁR tagóvoda Balmazújváros

2010. Egészség Világnapja - témahét. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény NAPSUGÁR tagóvoda Balmazújváros 2010. Egészség Világnapja - témahét Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény NAPSUGÁR tagóvoda Balmazújváros Készítette: Remenyikné Molnár Marianna óvodapedagógus Megvalósítás helye: Egyesített Óvoda és

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton Kedvezményezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben