TESTI HIGIÉNIA PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTI HIGIÉNIA PROJEKT"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Diákotthon feladat-ellátási hely TESTI HIGIÉNIA PROJEKT PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Testi higiénia Idıtartam: 3 hét Órakeret: május május 25. Évfolyam: osztály

2 Cél: Az egészséges életmóddal való megismerkedés, a testi higiénia megismertetése, alkalmaztatása, életcélként való elfogadtatása, a közvetlen környezet ápolása. A tanulók érdeklıdésének felkeltése az egészség vonatkozásában. Figyelmük ráirányítása egészségi állapotuk megırzésére, javítására, egészségük romlásának megelızésére. Olyan kompetenciák, viselkedésbeli megnyilvánulások fejlesztése tapasztalati úton, amelyek hozzájárulhatnak a jövıben, egészséges életvitelük kialakulásához. A gyermek saját szervezetének megismerésével készüljön föl a szervezetben lezajló változásokra. Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az emberek alapvetı testi felépítésükben hasonlóak, de nemük, életkoruk, kultúrájuk szerint különbözıek. Alakuljon ki igénye az egészséges életvitelre. Gyakoroljon olyan tevékenységeket, amelyek fontosak az egészséges életvitel szempontjából. Ismerje fel, ha orvosi segítségre van szüksége. A természetes, egészséges életmód igényének kialakítása. Pozitív énkép formálása. Értékek: Önmaga megismerése, önnön magának és környezetének ápolása, Ép testben ép lélek filozófiája. Lehetséges témabıvítési irányok: Az emberi test. Mozogjunk az egészségért. Étkezzünk egészségesen. Finomat, egészségeset. Biztos, hogy beteg vagyok? Orvosnál, beteglátogatóban. Mennyit nıttem? Adataim. Tisztálkodási szokások, mentálhigiéné, prevenció.

3 Egészséggel kapcsolatos rajz, montázs, plakát készítése. Győjtımunkák az egészséggel kapcsolatban vers, mese, történet, cikk, recept saját alkotás, fogalmazás, beszámoló készítése. Mozgásos tevékenységek: futóverseny, séta, labdarúgó házi bajnokság, ügyességi vetélkedı. Attitődök: Kíváncsiság, megismerés, ismeretek szerzése, perszonális kapcsolatok. Készségek: Projekttervezés és végrehajtás, párbeszéd, egyéni-és csoportmunka. Kiemelt fejlesztési területek: Szociális - és életpálya kompetencia Esztétikai tudatosság, kifejezıképesség Anyanyelvi kommunikáció Digitális kompetencia Metakommunikáció testbeszéd Partnerek: Pedagógusok, szülık, családtagok, szakemberek (orvosok, fogorvosok, szakápolók, védınık, rendırség, pszichológusok Javaslatok az elıkészítı szakasz munkájához: A projektet legalább 3-4 héttel a projekt elıtt meg kell hirdetni, hogy legyen elegendı felkészülési idejük a diákjainknak. Külsı közremőködık, felkutatása, meghívása. Szervezési feladatok szétosztása a kollégák között. Felhasználható források: Könyvek Újságok, magazinok Egészségügyi kiadványok Szórólapok, hirdetések Internet Propagandafüzetek Plakátok Faliújság

4 Érintett mőveltségi területek: Magyar nyelv és irodalom Ember és társadalom Rajz-és vizuális kultúra Testnevelés és sport Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek A programot kidolgozó pedagógus: Csontos Norbert, Majorné Horváth Marianna Támogató apparátus: osztályfınökök, szakos tanárok, tanítók, nevelık, szociális-és technikai dolgozók Résztvevı gyermekcsoport: Mindkét tanuló csoport

5 TANÁRI TEVÉKENYSÉG TANULÓI MÓDSZEREK, ERİFORRÁS FELELİS HATÁRIDİ DOKUMENTUMOK TEVÉKENYSÉG MUNKAFORMÁK HUMÁN/ANYAGI INDIKÁTOR Elızetes tevékenység: győjtımunka 1. A tanár kihirdeti a A diákok kiválaszthatnak Egyéni Könyvtár, internet, osztályfınök projekt elıtti nap A gyermekek 80%-a győjtımunkát a gyermekeknek, ugyanakkor három tetszıleges érzékszervet, amirıl győjtımunka. tankönyv, gyógyszertár, orvosi szervezık ismerkedjen meg a kijelölt témákkal. ı is összeállít egy képgyőjteményt. ismereteiket szeretnék bıvíteni. rendelı, fogorvosi rendelı. Jelenléti ív (fog és száj, haj, köröm, Győjtsenek bır, fül, szem, kéz és láb, propagandafüzeteket, test). szóróanyagokat! Ráhangolódás játék a társalgóban. 2. Csoportalakítás Puzzlekép Mindenki keresi a. Papír, fotók, tanítók 10 perc. összeállítása alapján. hozzátartozó képdarabot, a végén megalakulnak a ragasztó, filc. szervezık csoportok.

6 Feladatok. 1. hét 1. nap A tanulók a Beszélgetıkör. 10 perc A tanulók min. 80%-a a) Testi higiéniánk témaindító pedagógusokkal megvitatják, hogy mit Székek ismerkedjen meg a témával. beszélgetés, problémák és jelent számukra és miért fontos a testi higiénia. kérdések megvitatása b) A bır felépítése sematikus rajz a bırrıl, a bır rétegeirıl, közben tanulás c) A bır anatómiája ismeretterjesztı szöveg a bırrıl d) Feladatlap a bır anatómiájához Tablókészítés, grafikai ábrázolás A bır anatómiájának feldolgozása. Feladatlap kitöltése Ellenırzés Visszacsatolás Kooperatív munka Kooperatív munka Kutatómunka Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, papír, olló Papír, könyv, internet, írószerszám 20 perc 30 perc 20 perc Tabló kapcsolódás az Szakos tanár elızı feladathoz Papír, toll, ceruza, e) A nap értékelése Megbeszélés radír, színes 10 perc

7 2. nap a) A bır funkciói védı fizikai kémiai biológiai egyéb Csapatszintő feldolgozás, majd közös poszteren való elhelyezés, bemutatás Kooperatív munka Beszélgetıkör Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, Szakos tanár 50 perc Plakát b) DVD-film megtekintése a bırrıl (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet 3. A bır) Film megtekintése papír, olló DVD-film. TV 25 perc c) A nap értékelése A film megbeszélése Megbeszélés Beszélgetıkör 15 perc

8 3. nap a) Bır ápolása Youtube.hu-ról klipek megtekintése a témával kapcsolatban Miért fontos a bırápolás? Melyek a Filmblokkok, klipek megtekintése a youtube.hu internetes portálról Számítógép Projektor Laptop Szakos tanár 50perc legfontosabb bırápolási teendık? Bırápoló szerek (Dr. Sápy Mónika) Bırápolás férfi módra Téli bırápolás Helyes bırápolás b) Egyéni bırápolás (esti fürdés) A tanulók este alaposan megfürödnek, egyénileg ápolják bırüket. Interaktív Szappan Tusfürdı Körömkefe 30 perc c) A nap értékelése Beszélgetıkör 10 perc

9 4. nap a) A bır betegségei. A leggyakoribb bırbetegségeket vettük górcsı alá. kal, szöveggel dolgoztunk, megismertük a bır betegségeit, gyógyítási módjait, csomagolópapírra A tanulók tanáraik segítségével megismerik a bır betegségeit, azok kezelési módjait, fotókon kinézetük. Kommunikáció Interaktív óra Számítógép Internet Filc, színesceruza, zsírkréta, pasztell, táblagyurma, karton, ragasztó, papír, olló Szakos tanár 80 perc Legalább a tanulók 80%-a tudjon hozzászólni a témához. elkészítettük poszter formájában Csomagolópapír (áttekinthetıség), képeket ragasztottunk hozzá Kooperatív munka Páros munka Megbeszélés b) A nap értékelése Beszélgetıkör 10 perc

10 5. nap a) A bır mővészete Képek a bırön, avagy a tetoválás mővészete Számítógép Projektor 70 perc A Wikipédiában elolvasták a tetoválás Laptop kialakulását, történetét. Utána a google.hu képek linkjén tetovált Szakos tanár képeket néztek. Végül Tom Leppard, a leopárdember képének Internetes óra (www.youtube.hu; megtekintése. Páros munka b) A nap értékelése Megbeszélés Beszélgetıkör 20 perc Beszélgetés a tetoválásról Interaktív kommunikáció

11 Feladatok. 2. hét 1. nap a) A láb felépítése A tanulók megismerik és Applikációk 30 perc A tanulók minimum A láb részei: talp, lábujj, lábfej, boka, lábszár, elsajátítják a láb felépítését, részeit, amelyet Képek Szaktanár 90%-a vegyen részt végig a tréningen. térd, comb kapcsolni tudtak a tanagyaghoz. Szöveg b) A láb csontjai A tanulócsoportok a láb csontjaival ismerkednek Applikációk meg, a láb anatómiájával. Képek 30 perc Szöveg Szaktanár Csomagolópapír, c) A láb izmai Poszteren való feldolgozás. A tanulócsoportok a láb izmaival ismerkednek meg, a láb anatómiájával Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma. Szakos tanár 30 perc Plakát

12 2. nap a) Lábápolás. Internetes óra. Az interneten filmek, klipek megtekintése a témával kapcsolatban. pedikőr lábápolás A tanulók az interneten megtekintik a filmeket, klipeket. Számítógép 60 perc Számítógép 2 Testır Kéz-és lábápolás b) Egyéni lábápolás A tanulók lábat mosnak, áztatnak, habkıvel elhalt bırt hántják le, körömkefével körmöt tisztítanak. A tanulók lábat mosnak, áztatnak, habkıvel elhalt bırt hántják le, körömkefével körmöt tisztítanak. Habkı Körömkefe Szappan Tusfürdı 30 perc Törölközı

13 3. nap Csomagolópapír, a) A láb betegségei A tanulók megismerkednek a láb betegségeivel Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma Szakos tanár 90 perc 4. nap a) A láb reflex zónái b) Cipıhasználat Interaktív óra Interaktív óra Szórólapok Applikációk Beszélgetıkör Szakos tanár 90 perc 5. nap a) Sport lábbal Labdarúgás Focimeccs a diákokkal Csapatmunka Tornafelszerelés 90 perc (öltözéssel együtt)

14 Feladatok. 3. hét 1. nap a) Lelki egészség Zenehallgatás Csomagolópapír, 80 perc A zene, mint gyógyszer a lélekre, a zene és a mővészetek, mint a lelki egészség építıkövei Éneklés Beszélgetıkör Tablókészítés Kooperatív munka filc, színescseruza, zsírkréta, ragasztó, olló, papír, táblagyurma Szakos tanár A tanulók minimum 90%-a vegyen részt végig a tréningen Fotózás b) A nap értékelése. Beszélgetıkör Beszélgetıkör 10 perc Tabló

15 2. nap a) Mentálhigiéné A tanulók megismerkednek a mentálhigiénével, majd 4 Csomagolópapír Filc b) fogalma részre osztva feldolgozzák, mint új ismeretet Kooperatív munka Színesceruza Toll 90 perc c) feladata Radír Szakos tanár Applikációk d) területei A feldolgozás során új kompetenciaként hasonló Zsírkréta Táblagyurma Plakátok technikát alkalmazva e) megoldókulcsai játékosan tanulnak

16 3. nap A tanulók a) Jóga, Hit megismerkednek a jógával, majd 4 részre Csomagolópapír b) Eredete osztva feldolgozzák, mint új ismeretet Filc Színesceruza Képek Kooperatív munka Toll Szakos tanár 90 perc Applikációk c) Értelmezése A feldolgozás során új kompetenciaként hasonló Radír Zsírkréta Plakátok d) Változatai technikát alkalmazva játékosan tanulnak Táblagyurma Tablók e) fogalma Tablókészítés

17 4. nap fogalomépítés 50 perc a) Pihenés, relaxáció légzı-és relaxációs - légzıgyakorlatok gyakorlatok - relaxálás A film megtekintése DVD-film 30 perc b) DVD-film megtekintése DVD-lemez (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet 5. Az éjszakai pihenés) Beszélgetıkör Beszélgetıkör 10 perc c) Beszélgetés 5. nap a) Utolsó tánc, avagy még egyszer mozgasd meg a tested! A tanulók a kijelölt állomáshelyekre csapatokban mentek, majd megoldották a feladatokat. Játékos vetélkedı. Csapatmunka Tornafelszerelés Adott játékhoz kellékek, felszerelések, labdák, stb. Szaktanárok 90 perc A tanulók lehetıleg 100%-a mozogjon. Itinerek

18 Zárónap a) Beszámolók az A tanulók és a tanítók Kooperatív munka Toll 15 perc elmúlt hetekrıl beszámolnak az elmúlt hetek történéseirıl. Papír Papírok A készített plakátok, b) Kiállítás megtekintése produktumok megtekintése. Produktumok 15 perc c) Challenge Day A Aktív mozgás az egészség megırzése érdekében. Tornafelszerelés Kihívás Napja 90 perc

19

20 PROJEKTHÉT Iskolánkban az idei tanévben immár másodszor a hagyományos tanórai tanítás helyett, projekt módszerrel dolgoztunk fel egy-egy témakört. A diákotthonban a testi higiéniát választottuk fı témának. Ehhez kapcsolódóan minden osztály a saját érdeklıdési körének megfelelıen, egy számukra ismert területtel (bır, láb, lelki egészség) elmélyülten foglalkozhatott három egész héten át. A projekthét záróeseménye a közös kiállítás rendezése volt, ahol a tanulócsoportok bemutathatták képzımővészeti, színmővészeti, mozgásmővészeti vagy zenei produktumát. Az együtt végzett munka öröme és a sikerélmény nagyon fontos motivációs tényezı a személyiségfejlıdés és a tanulás szempontjából is, valamint a Kihívás Napja, ahol jót mozogtunk egészségünk érdekében és gyermekeinket az egészséges életmód,a sport, a mozgás örömére nevelhetjük. A projekthét menete: 1.lépés: Ráhangolódás Minden osztályban beszélgettünk, minden osztály beszélgetett a témáról osztályfınöki óra keretében. Kiemelten kezeljük a témát, hiszen tanulóink közül nagyon sokan találkoznak a problémával, a testi higiénia (sokszor teljes) hiányával. Megdöbbentı a XXI. században, de elıfordult több diák esetében, hogy nem ismertek tisztálkodási eszközöket, termékeket. Tanulóink többsége súlyos szociális háttérrel rendelkezik, a szociokultúrájukból is adódik, adódhat ez a hátrány. Nem lettek úgy nevelve, nincs anyagi lehetıségük arra, hogy higiénikusan éljenek. A tisztaságot közülük többen a dezodoroktól, stiftektıl remélik, azt gondolják, hogy ha használják, pótolják a mindennapi tisztálkodást. 2. lépés: Témaválasztás A téma nagyon aktuális tehát, igyekeztünk úgy felépíteni a projektet, hogy a tisztálkodás palettáját teljesen lefedjük. A testi higiéniáról elsısorban a fürdésre, a hajmosásra asszociálnak, de rendszeres napi használatáról nincsenek meggyızıdve. A fog-és szájápolás, a körömápolás, a nemi szervek tisztán tartása, a fül tisztítása és egyéb, jelentéktelennek tartott testrész tisztítása (köldök, hónalj, nyak, pórusok stb.) nem élvez náluk prioritást. A száj-és fogápolás valamint a fültisztítás marad el a legjobban, fogat többen alig, vagy egyáltalán nem mosnak egy évben. Könnyen választottuk ki a témát, hiszen nap mint nap közöttük élünk, látjuk és tapasztaljuk szegény sorsukat. A legtöbb tanulónak alig van ruhája, többen egy ruhában vannak egész héten, mert nincs több. A diákok nagy része akkor tud fürödni, ha a kollégiumban van, otthon

21 vagy nincs vezetékes víz, vagy nem fürdik, hogy ne emelje a számlát (és gyermekkora óta azt látja, hogy nem tisztálkodnak a szülei). A bır, a láb és a lélek ápolása alapvetıen fontos, hiszen bırünk a legkülsı takaró, amelynek ápolása egészségünk alapvetı feltétele, a láb, amely több betegség, sérülés elszenvedıje, ugyanakkor alapvetıen fontos szervünk, és végül a lélek, amely egészségével keveset törıdnek az emberek, pedig a lélek egészsége egész létünk egészségére, mindennapjainkra kihat. Megismerkedtünk néhány gyakorlattal, ami lelkünk egészségét elısegíti. 3. lépés: Tervezés A tanítók több megbeszélésen egyeztetve elképzeléseiket, téma, költségvetés és idıbeosztás szempontjából részletes tervet készítettek a projekthétre. Meg kellett terveznünk, hogy mi lesz bent a projektben, milyen feladatokat rakunk bele, hogy ne csak játék legyen, hanem nevelı legyen, fejlessze a kompetenciájukat. Azon kívül, hogy a tanulók élvezni fogják-e, ne kötelezı rossznak fogják fel, hanem egy játékos személyiségfejlesztı füzérnek. Fel kellett építeni a projektet. Miután elkészültünk az elsı fázissal, meg kellett tervezni a költségvetést a megvalósíthatósághoz. Kalkulálnunk kellett, hogy a megvalósítandó feladatokkal beleférünke a keretbe. Ilyenkor mindig elıfordul, hogy több az ötlet, megnınek az igények, minél inkább a tökéletesre törekszik mindenki. Egyensúlyba kellett hozni az álmokat a valósággal. Kiválasztottuk az idısávot, amikor a legjobb lenne megvalósítani a projektet. Nagyon sok érv (és ellenérv) született minden évszak, hónap mellett és ellen, végül a tavaszban mindenki egyet értett, mondván úgyis a megtisztulás jelképe, így a legjobb ebben az évszakban megvalósítani. Abban is az május eleje, május második fele idısávot tőztük ki. Se hideg nincs már, se nagy meleg nincs még, abszolút ideális terminus. Végül úgy éreztük a kompromisszumok után egy remek projektet szültünk meg, majd valósítottunk meg. 4. lépés: Adatgyőjtés A tanítók, a gyerekek és a szülık közül is sokan győjtöttek anyagot a választott témában. Az összegyőjtött anyagot rendszereztük, és kiválasztottuk közülük azokat, amelyeket a projekt megvalósításánál felhasználtunk. Ebben az idıszakban készültek el a meghívók a kiállításokra. A gyerekeket egyenrangú partnerként kezeltük a témával kapcsolatban, minden ötletet megvitattuk közösen, majd a legjobbakat beemeltük a tervezetbe.

22 Miután megszületett a váz, hozzáláttunk az anyagok begyőjtéséhez: akár szórólapok, akár könyvek, akár internetes forrásról volt szó. A legapróbb részletekig igyekeztünk kidolgozni minden feladatot, hogy még jobban sikerülhessen, még inkább fejlesztı legyen. 5. lépés: Projekt megvalósítása Minden osztályban a gyerekek igényeit, érdeklıdési területeit és kreativitását figyelembe véve alakítottuk a tervezetet a projekt megvalósítása során. Ügyeltünk arra, hogy a feladatok megfeleljenek az életkori sajátosságoknak, valamint, hogy úgy alakuljanak ki a teamek, hogy egyenlıen oszoljon el az erı a nagyobbak és a kisebbek között, valamint a nemek között. Minden csapatba került egy húzó egyéniség, aki magával tudja ragadni a többit, pozitív megnyilvánulásra tudja sugallni, szellemiségét át tudja ragasztani a csapat tagjaira. A megvalósítás egyik kulcsfigurája maradt a tanár, aki irányító szerepet töltött be, adott szituációkban segítette a tanulókat, de a fıszereplık a diákok maradtak, akik nagyon ügyesen oldották meg a számukra sokszor ismeretlen problémákat. A megvalósításhoz segítséget kaptunk az osztályfınököktıl, a többi kollégától, a nevelıktıl, a szülıktıl, a szociális és technikai dolgozóktól, a diákoktól. A gördülékeny munkához elengedhetetlen volt ez a fajta összhang, ez a segítés, pozitív hozzáállás. A megvalósítás helyszínei az osztálytermek, a kollégium helyiségei, az iskola folyosói, udvara, a város terei voltak. A projektnek köszönhetıen jutott el több tanuló a városban olyan helyekre, ahol még sohasem járt. 6. lépés: Bemutatók A projekthét közös bemutatóval zárult, ahol az osztályok megmutatták a közös munka eredményét. Alsós tanulóink verssel és jelenettel szórakoztatták a közönséget. A kisebbek és a nagyobbak (tanárukkal az élen) elmesélték, hogy mirıl szólt ez a három hét, mit tanultak, miben fejlıdtek, mit tesznek el abba a bizonyos vándortarisznyába, amit életük végéig magukkal visznek majd. A mősor zárásaként minden osztály elénekelt egy-egy dalt az újonnan tanultakból, az elsısök pedig verseket is mondtak. A közös képzımővészeti kiállítás is elkészült erre a napra, az elıadások után már meg lehetett nézni a munkákat az aulában kialakított, berendezet kiállítótérben. A bejáratnál lévı vitrinekbe is kerültek az alkotások közül páran. Igyekeztünk úgy elhelyezni minden produktumot, képet, applikációt, alkotást, hogy az mindenki számára elérhetı és jól látható legyen, minél többen kapcsolódhassanak be közvetve vagy közvetlenül a projektbe. A nappalis és napközis diákok is érdeklıdve figyelték diákotthonos társaik munkáit.

23 Kiállítás A projekthetet megkoronázó, legizgalmasabb esemény, a produktumkiállítás és a szabadtéri sportolás volt én volt a tanítók és a diákok közös szervezésében. Ide minden kisgyerek hozhatott valamit, akinek ezt otthon megengedték. A jelszó az érezzük jól magunkat, legyünk egy igazi család volt. A diákok (még a nagyobbak is) érdeklıdve figyelték a kiállított produktumokat, többre már alig emlékeztek, hiszen minden napra volt valami elfoglaltság, ami a jelek szerint törölte az elızıeket. A nagy poént igénylı feladatok azért jobban megmaradtak az emlékezetükben. Azért büszkén mesélték egymásnak, hogy ezt én csináltam, ezt meg én. A kisebbek persze sokkal lelkesebbek voltak, nagyon büszkék voltak a teljesítményükre (mi is!), többen haza akarták vinni, hogy megmutassák otthon anyunak és apunak. 7. lépés: A projekt értékelése A projekthét sok munkát, alapos felkészülést, pontosan átgondolt és összehangolt munkát igényelt a pedagógusoktól. A létrehozott alkotások azonban magukért beszéltek. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a rendhagyó foglalkozásokon. Az együtt végzett munkák remekül összehozták a csapatot és az adott témáról rengeteget tanultak a diákok. Külön szeretném kiemelni a közösségformáló szerepet, amely elengedhetetlen fontosságú, fıleg egy ilyen zárt közösségben élı gyermekek számára. Sokszor úgy tőnik, hogy belefásultak a mindennapokba, ráuntak egymásra. Megtöri ıket a hétköznapok egyhangúsága. Adva van egy rendezvény, amely keretein belül errıl elfeledkezhetnek, lazább szerkezetet ad számukra és mintha kicserélték volna ıket. Visszatér beléjük az élet, közösek a gondolataik, a cselekedeteik. Egy célért küzdenek. A másik fontos, a tanulás. Az adott témáról a lehetı legtöbbet tudnak meg, vagy legalábbis sokat tudnak elraktározni a hallottakból, tanultakból. Ki tudják egészíteni megszerzett tudásukkal az iskolai törzsanyagot, kompetenciájuk fejlıdik, sikerélményt szereznek. A mi tanulóink esetében a sikerélmény hatványozottan számít, sajnos sokszor nincs részük benne. De ık azok, akik mindennek duplán tudnak örülni, és mindenért duplán hálásak. Már ezért érdemes volt.

24 8. Összegzés A projekt nem egy hetes munka és nem csak a háromhetes projekthétbıl áll. Egész éves gondos tervezı és felkészítı munka elızi meg a projekthét gyakorlati lebonyolítását. A tanulók érdeklıdésük szerint választanak témát. A projekt elıkészítés során a tanulók kutatómunkát végeznek, elképzeléseket, ötleteket győjtenek, számításokat végeznek, anyagot és szerszámot győjtenek, stb. A végsı projektterv egy közös munka és konszenzus eredménye. A gyerekek a projekt megvalósítása során csoportban dolgoznak, együttmőködnek, kommunikálnak és kooperációs technikákat alkalmaznak. A projekt egy olyan komplex tanulási folyamat, amely során a tanulók a késıbbi eredményes munkavégzéshez szükséges kulcskompetenciákat gyakorolják és fejlesztik. A projekt célja minden esetben egy közös produktum létrehozása, amely megvalósulása esetén egyben a siker záloga is. A közös munka és a sikerélmény fontos motivációs tényezı. A projekt tehát egy fontos nevelési szintér, mással nem pótolható lehetıség a személyiségformálásra. Ezért próbálkozott iskolánk is projekttel. A tapasztalatok alapján javasoljuk, hogy akiknek ez a rövid beszámoló felkeltette érdeklıdését ha elıször korlátozott körben is próbálja ki ezt a tanítási-nevelési módszert.

25 TAPASZTALAT A Testi Higiénia Projekthét egy nagy elıkészületet igénylı rendezvény volt a Nagybajomi ÁMK-EGYMI Diákotthon életében, hiszen ilyen fajta kompetenciafejlesztés még csak tavaly volt kollégiumunk történetében. Idegen volt diákjaink számára és a mi számunkra is. Ahogy összeállítottuk a programcsomagot, egy dolog vált nyilvánvalóvá mindannyiunk számára: ha mást nem is vesznek át a diákok, hát a közösségformáló szerepet igen. Azért bíztunk benne, hogy kompetenciájuk fejlıdik, hisz maga a téma is bár többük számára Achilles-pont -, de érdekes, könnyen tanulható. Hipotézisünk bevált, a kezdeti nehézségek után örömmel fogadták, és gızerıvel vágtak bele a program megvalósításába. Érzésünk szerint az volt a döntı pont, amikor rájöttek, el tudtak vonatkoztatni attól, hogy ez nem a szó szoros értelmében vett tanulás, hanem egy játék, a tanulásnak egy olyan érdekes fajtája, amikor észre sem veszi, hogy új ismeretekre tett szert, kompetenciáját fejlesztette. Sokan megijedtek már elıre, mert nem tudnak elvonatkoztatni a hétköznapok klasszikus iskolájától: minden ami ott történik, az tanulás, az jegyre megy, azzal feladatok, plusz munkák vannak. Aztán maguktól rájöttek, hogy nem így van. A feladatok úgy lettek eleve összeállítva, hogy megfeleljen az életkori sajátosságoknak, ne legyenek terhelıek, hiszen délutánra már fáradta érkeznek diákjaink. Ne sokat gondolkodtató, hanem logikai, következtetı példák, valamint mozgást igénylı, manuális készséget felvonultató feladatok halmaza, láncolata várt tanulóinkra. Tantárgyi kompetenciákat tekintve, szinte az összes órát lefedtük, de az úgynevezett készségtantárgyak voltak fókuszban: a technika, a rajz, az ének-zene és a testnevelés. A testnevelésre külön hangsúlyt fektettünk a mindennapi mozgással, mert testi higiéniánk szerves velejárója a testi egészség, a mindennapi sport, mozgás. Társadalmunk jelentıs része küzd szív-és érrendszeri problémákkal, túlsúllyal és sajnos higiéniai problémákkal. Vegyítettük a kettıt a mindennapi mozgásban. Projekthetünk pozitív visszhangot kapott mind tanulói, mind tanári részrıl egyaránt. Kollégáink nagyon sokat segítettek céljaink elérésében, fıként az osztályfınöki órák keretén belül beszélgettek a gyerekekkel a rendszeres tisztálkodásról, az egészséges táplálkozásról, a sportról, mozgásról, a higiéniáról. Amikor csak lehetett, jelen voltak tanulóink mellett, figyelemmel követték projektünket, diákjaink, diákjaik teljesítményét. Állandó segítséget és bátorítást kaptunk tılük, a jó kollegiális kapcsolatnak is köszönhetı, hogy ilyen szép és eredményes napokat, heteket tudhatunk magunk mögött.

26 Diákjaink nagyon élvezték a három hetet, feladataink nagyon tetszettek nekik. A meghívott elıadók kifejezetten jó és érdekes, interaktív-jellegő elıadásokat tartottak, amelyekbıl a gyerekek sokat profitálhatnak és amelyek hatására többeknél pozitív elmozdulást figyeltünk meg a hétköznapi életben. A tanulók körében a legnépszerőbb foglalkozás a sport, a mozgás volt, ezért már elıre igyekeztünk úgy eltervezni ezeket a programokat, hogy minél sokrétőbb, színesebb legyen, mindenki megtalálhassa azt a fajta lehetıséget, ami igényeit kielégíti, mozgásra készteti. A technikai kézügyességet igénylı feladatokat már megszokták, a kompetenciafejlesztés alatt is több ilyen jellegő feladatot oldottak meg, most csak alkalmazniuk kellett ezt a tudásukat, képességüket. Többen már automatikusan hajtották végre a feladatot, sokszor kevés instrukció után, vagy instrukció nélkül. A filmvetítést nagyon szeretik a vizuális befogadásuk erıssége most is jól megmutatkozott. Azt már megfigyeltük, hogy film alapján sokkal könnyebben tanulnak, sajátítanak el tananyagot. Ezért mindenképpen számoltunk vele és raktunk be a példák közé elektrotechnikai eszközöket igénylı feladatot. A rajz, vagy animáció alapú alkotásokat nagyon kedvelik (a nagyok is), így még könnyebben fogadják be az információt. Összegezve elmondhatjuk, hogy hipotéziseinknek megfelelt a kép, amit kaptunk, vagyis hogy partnerek voltak a gyerekek a projekttel kapcsolatban, a közösségformálás sikerült és fejlıdött a kompetenciájuk, sok új és érdekes információt fogadtak be.

27 PROJEKTHÉT BESZÁMOLÓ A Testi Higiénia Projekt április 19-én indult a Nagybajomi ÁMK-EGYMI Diákotthonában és május 2-val egy új, ám továbbvitt anyaggal haladtunk tovább a témán belül. Míg a tavalyi évben teljes újdonságnak számított, addig idén már nem idegenként álltak hozzá tanulóink, hanem szinte várták, többször kérdezték, hogy mikor lesz. Érzésem szerint az idei év anyaga, feladata jobb lett, mint a tavalyi. Sokkal nagyobb elánnal, nagyobb lelkesedéssel végezték a penzumot, mint a megelızı évben. Talán a téma volt érdekesebb és kapcsolódott a tanórák anyagához. A három hét alatt sok érdekes dologgal ismerkedhettünk meg. Megismertük a bır, a láb, a lélek egészségét. Teljesen lefedtük a palettát, hiszen a felépítéstıl a funkcióig mindennel foglalkoztunk. Több montázst, képet készítettünk (grafikusan), hogy ez által jobban bevésıdjön az emlékezetbe, maradjon meg a szürkeállományban. Feladatokon keresztül ismerkedtünk meg a témával: dalokat énekeltünk, sportoltunk, DVD-filmeket néztünk a témával kapcsolatban, régi reklámokat győjtöttünk, plakátokat készítettünk, fotókiállítást rendeztünk, montázst készítettünk, stb.

28

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt megvalósításának idıtartama: 2010. 04.19-2010.04.23. A projekt írója és megvalósítója:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Projekt idıtartama:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV 1 1.1 A program célja: Programunk célja, hogy gyermekeink szűkebb környezetüket jobban megismerjék, törekedjenek környezetük védelmére, észrevegyék és tegyenek a szép környezetért.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben