Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1"

Átírás

1 1 Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1 A magyar nagybirtok és nagytőke második együttes támadása Horthy ellen ismét vereséggel végződött. Amit a koronás király, a legitimizmus nem tudott elintézni, a magyar államhatalom tényleges és teljes birtokbavételét az uralomra egyedül hivatott két osztály részéről, azt a jogrend helyreállításának, a liberalizmusnak kellett volna megteremtenie. Úgy látszott már, hogy minden jól megy. Hogy Andrássy és Apponyi vezetése alatt egyesülnek az összes pártok elégületlen elemei, a liberális és radikális kispolgárok különböző csoportjai. Vanczákék pedig a munkásokat szállították volna tömegként ehhez az egyesüléshez, amelyben a nagytőke újból átvette volna a vezető szerepet, újból sleppbe vette volna a többi osztályokat, köztük (Vanczákék jóvoltából) a munkásokat is. A legitimisták szellemi vezére, Apponyi Albert, már persze az őt jellemző módon a köztársaság mellett nyilatkozott. Én mindvégig legitimista maradok mondta. De egy mondvacsinált (értsd: egy Horthy-féle, egy kisgazda vezetés alatt álló szabad választás alapján létrejött) királyságnál jobbnak tartok egy becsületes alapokon nyugvó (értsd: a nagytőke és a nagybirtok jogrendjét képviselő) köztársaságot. A felvonulási terv a legszebb reményekkel kecsegtetett, amikor Vanczákék kiegyeztek Bethlennel, illetve rajta keresztül Horthyval. Hogy Vanczákéknak bármely pillanatban megvolt a kedvük és a hajlandóságuk erre a megegyezésre, abban sohasem kételkedhetett senki. Ha Korvin és társainak kivégzése, ezer és ezer munkás legyilkolása, bebörtönzése és internálása nem akadályozta meg őket abban, hogy a fehér terror felépítésének pozitív munkájában részt vegyenek, akkor bizonyos, hogy csak a mindenkori kormány akaratán múlott, hogy ez a megegyezés mikor következik be. Peyer Károly úr a miskolci Reggeli Hírlapban körvonalazza ennek a megegyezésnek feltételeit és következményeit. Peyer Károly megállapítja, hogy a megelőző kormányok kibékülési kísérletei lényegileg semmit sem jelentettek, csak a külföld szemébe akartak port hinteni, Bethlen azonban továbbment, és tárgyalásai sokkal komolyabbak voltak, mint elődeié. A cenzúra megszűnt, s a kormány hajlandó volt az amnesztia terén is az eddigieknél komolyabb lépéseket tenni, s reméljük, hogy rövidesen teljesen likvidálva lesznek az úgynevezett kommunista bűncselekmények. A bányászok katonai felügyeletének megszüntetése csak jó hatással lehet. A szociáldemokrata munkásság részt akar és fog venni az ország felépítésének munkájában, és 1 Vörös Újság, Wien, január 11. (V. évf., 1. sz.), 3 4. o. A szerk.

2 2 hogy elhatározása milyen komoly, annak legjobb bizonyítéka a pártnak a soproni népszavazás alkalmával elfoglalt álláspontja. Az országnak csak hasznára válhat a szociáldemokrata párt nemzetközi összeköttetése. Mi ezeket az összeköttetéseket fel fogjuk használni az ország érdekében, ennek ellenében nem kívánunk mást, mint egyenlő elbánást, tisztességes megélhetést, szabadságot és tényleges jogrendet. Az amnesztia ugyan igazi Horthy-féle amnesztia lett, és végrehajtása olyannak bizonyult, hogy még egy olyan kipróbált kormánytámogató, mint Peidl Gyula úr is lesújtó kritikát ír róla a Typographiában. Kiemeli, hogy az eddigiekhez képest: még egy további lépést tesz visszafelé a végrehajtási rendelet, amennyiben kimondja, hogy ha utólag kiderül, hogy a kegyelmet nyertre nézve nincsenek meg az előírt föltételek, akkor a büntetés további végrehajtását el kell rendelni. Mindegy. A Peyer Farkas 2 Miákits 3 Vanczák-féle négyes tanács nemcsak a pártvezetőségben, hanem a párt választmányában is keresztülvitte a maga dolgát. Úgy látszik persze, hogy a pártválasztmányban aránylag kemény ellentállásra talált, mert ezt a megegyezést, melynél a megkötés pillanatában nyilvánvaló volt, hogy Bethlen nem fogja állani egyetlen feltételét sem, még a Vanczákék pártválasztmányának is nehéz volt lenyelnie. De végül mégis lenyelte. Hosszú vita után egyhangú határozatban vette tudomásul a pártvezetőség elhatározását. És egyelőre bár az egész emigráció, Garamtól Kunfiig 2 Farkas István ( ) szociáldemokrata politikus ben került a munkásmozgalomba, előbb Nagyváradon, majd amikor onnan kitiltották, Budapesten szervezte a cipészmukásokat, a Betegsegélyző Pénztár tisztviselője volt ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt főtitkárává választották, 1944-ig vezetője volt a párt titkárságának ben kapott először képviselői mandátumot ben a németek elhurcolták, az auschwitzi koncentrációs táborban pusztult el. A szerk. 3 Miákits Ferenc ( ) lakatos, szociáldemokrata szakszervezeti vezető, miniszter tól az MSZDP vezetőségének tagja, 1917-től a Magyar Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségének titkára, a tanácsköztársaság idején a Szövetségi Központi Intéző Bizottságnak tagja. A tanácsköztársaság bukása után, augusztus 1 6-ig a Peidl-kormány pénzügyminisztere, majd rövid ideig a Huszár-kormány kereskedelemügyi államtitkára volt ben nemzetggyűlési képviselővé választották. A szerk.

3 3 leébredőzi Vanczákékat, úgy látszik, meg fog állani a megegyezés. Sőt ez lesz a kiindulási pontja az új politikai alakulásnak. Mert nem szabad azt hinni, hogy Vanczákék, ha kiugrottak is a Bárczy 4 Rassay 5 Méhely 6 szövetségből, ha politikai szabadságjogokat biztosítottak is maguknak (nem a munkásságnak) Bethlenék részéről, hogy ezeket a tőkés kizsákmányolás és az ellenforradalom ellen indítandó éles harcra akarják kihasználni. Ellenkezőleg. Miután a kormány nagyon kevéssel a megegyezés előtt munkásvédelmi intézmény címén gazdasági különítmények felállítására határozta el magát, a Népszava vezércikke nyöszörögve hivatkozik arra, hogy a magyar munkásság még a leghevesebb politikai harcok idején is meg tudta annyira tartani a köz iránti kötelességérzetét, hogy a valóban nélkülözhetetlen közüzemeket a legáltalánosabb sztrájk alól is kivették. És jóakaratban figyelmezteti a nyilván naiv kormányt arra, hogy ezek a különítmények majd szervezőiknek is a feje fölé fognak nőni. A kormánnyal kötött megállapodás csak következetes folytatása a szociáldemokrata párt eddig folytatott politikájának. És mert következetes folytatása, a kérdés középpontjában továbbra is a nagyburzsoáziával való megegyezés, az osztályharc felfüggesztése, az összes munkáskérdések demokratikus és hazafias megoldása áll. De éppen ezért a Vanczákékkal való paktum egy lépést jelent a megegyezés felé: Bethlen és a nagyburzsoázia között. A 4 Bárczy István ( ) liberális politikus, igazságügy-miniszter ig Budapest közoktatási ügyosztályának vezetőjeként újjászervezte Budapest iskolaügyét, megalapítója volt a fővárosi pedagógiai szemináriumnak, 1906-tól 1917-ig Budapest polgármestere, ban főpolgármestere. Főrendiházi tag, november 25-től március 15-ig a Friedrich-, majd a Huszár-kormány igazságügy-minisztere tól 1931-ig képviselő, előbb demokrata párti, majd egyesült balpárti programmal. A szerk. 5 Rassay Károly ( ) liberális ellenzéki politikus, lapszerkesztő, ügyvéd. A Tanácsköztársaság idején részt vett a kormány megdöntésére irányuló szervezkedésekben. A Friedrich, illetve Huszárkormányban (1919. november 25-től március 15-ig az igazságügy-minisztérium politikai államtitkára tól 1944-ig országgyűlési képviselő; 1921-ben megalapította a Független Kisgazda, Földműves és Polgári Pártot, majd Vázsonyi Vilmos halála után a Demokrata Párttal egyesülve a Független Nemzeti Demokrata Pártot; a pártban rövidesen bekövetkező szakadás miatt létrehozta a Nemzeti Szabadelvű Pártot (1935-től Polgári Szabadságpárt) ban megalapította és 1944-ig szerkesztette az Esti Kurír című liberális lapot márciusában a németek Mauthausenbe hurcolták, kiszabadulása után nem vett rész a politikai életben. A szerk. 6 Méhely Kálmán ( ) gépészmérnök, közgazdasági író, egyetemi tanár, ben nemzetgyűlési képviselő volt, az újonnan létrejött közgazdaság-tudományi kar tanára. A szerk.

4 4 szociáldemokratákkal nem lehetne és nem volna értelme Bethlennek megegyeznie, ha nem tudná, hogy rajtuk keresztül megegyezhet [az] ő tulajdonképpeni gazdáikkal, a Gyosz-szal és a fináncburzsoáziának eddig Horthytól húzódozó bizonyos rétegeivel (munkapárt). Már Kállay pénzügyminiszter 7 bemutatkozását sokkal barátságosabban fogadták a nagyburzsoázia sajtóorgánumai (Pester Lloyd, Az Ujság), mint azt a megelőző ellenzékieskedés után várni lehetett. Az obstrukció a nemzetgyűlésen ugyan még mindig folyik, de a pártokon belül lefolyó erjedési folyamatnak ma már egészen más színezete van, mint még csak nehány nappal ezelőtt. Eleinte úgy látszott, hogy az előbb legitimista, most liberális áramlat Andrássy és Apponyi vezetésével kiválik a keresztény pártból, zászlót bont, és nyílt Horthy elleni jelszavakkal indul a választási küzdelembe.. A szociáldemokratákkal kötött paktum után már Andrássyék izolálásáról lehetett beszélni; úgy látszott, mintha Andrássy csak néhány párthívétől követve válnék ki a keresztény nemzeti pártból. Ma már úgy látszik, hogy ki se lép a pártból, csak az elnökségről fog lemondani. Közben egymást érik az ellenkező hírek. Állítják és cáfolják Friedrichék fúzióját a keresztény nemzeti párttal, Nagyatádi Szabó ellenzékbe menését stb. És amíg a háttérben erősödik a Bethlen-kormány helyzete, az obstrukció zavartalanul tovább folyik a nemzetgyűlésen, egymást érik a kurzust mélyen érintő leleplezések. Ebben az ellentmondásban nincsen semmi meglepő. A mai nemzetgyűlés pártjai a diktatúra utáni tiszta proletárellenes együttműködés jegyében születtek meg. Tehát nemcsak nem felelnek meg többé Magyarország mai osztálytagozódásának, az osztályerőviszonyok időközben beállott eltolódásának, hanem, belső felépítésükben is ellentmondással telítve, nem képviselnek tiszta osztályérdekeket. Ez a helyzet annyira világos, hogy még a kispolgári Huszár Károly 8 is kénytelen felismerni, A Nemzeti Ujság karácsonyi számában ezeket írja: 7 Kállay Tibor pénzügypolitikus ( ), 1919 őszén mint külügyminisztériumi államtitkár a Felszámoló Hivatal elnöke; december 5-től február 20-ig pénzügyminiszter, Bethlen mellett jelentős szerepet játszott a népszövetségi kölcsön megszerzésében és a szanálási tervezetek kidolgozásában től 1926-ig az Egységes Párt budapesti szervezetét irányította, 1922-től 1935-ig országgyűlési képviselő volt. A szerk. 8 Huszár Károly keresztényszocialista politikus, miniszterelnök ( ). Eredetileg tanító, majd a Néppárt, ill. Népújság c. lapok szerkesztője, 1910-től 1918-ig néppárti parlamenti képviselő volt. A második és harmadik Friedrich-kormányban augusztus 15-től november 24-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, majd november 24-től március 15-ig az ún. koncentrációs

5 5 A békeidők közéletében lehetetlen lett volna, hogy egymással szöges ellentétben lévő politikai érdekcsoportok egy pártot alkossanak. Az ellenforradalom után megejtett választás és az azóta történt politikai események nemhogy tisztázták volna az egyes pártok programjait, hanem még jobban összekuszálták. Közjogi, szociális, gazdasági és világnézeti kérdésben minden pártfrakcióban a legtarkább egyveleget látjuk. Ez az oka annak, hogy nem tud nyugvópontra jutni a magyar politika. Márpedig annak a csoportosulásnak, amely a tényleges erőviszonyokat kifejezi, előbb-utóbb létre kell jönnie. Vagy sikerül a parlamenten belül (esetleg úgy, hogy egy kisebbségi kormány új választásokat ír ki, és ott szerez többséget magának) ezeknek a tényleg uralkodásra képes és arra törő erőknek érvényt szerezni, vagy pedig ezek az erők szétfeszítik az ellenforradalmi egység ma már kiélt, idejétmúlt nemzetgyűlését. Magától értetődik, hogy a jogrend jobb szeretne legálisan, mint puccs segélyével uralomra jutni. (Bár a két Károlypuccs bizonyítja, hogy ettől sem riad vissza.) Magától értetődik, hogy Horthy napról napra jobban érzi, hogy keskenyebb lesz az a társadalmi bázis, melyen a kurzus, az ő rendszere nyugszik, és minden lehető módon megegyezést keres a nagytőkével és nagybirtokkal. A pártokban és a nemzetgyűlésen lejátszódó események most már nem jelentenek egyebet, mint a győzelem felé haladó nagytőke és nagybirtok arra irányuló kísérleteit, hogy sleppbe vegyenek a kispolgári rétegekből annyit, amennyi különleges érdekeinek feláldozásával erre hajlandó. Izolálni a városi kispolgárságnak úgy balra, mint jobbra túlságosan radikális elemeit, valamint a birtokos parasztság érdekeit a nagybirtokkal szemben képviselni igyekvő kisgazda politikusokat. Hogy vajon Horthynak sikerülni fog-e egy ilyen szükségképen ideiglenes megegyezés, hogy a nagytőke és a nagybirtok hajlandó-e őt akár csak ideiglenesen is mint saját uralmának reprezentánsát megtűrni, ma még nem bizonyos. De bizonyos, hogy a Vanczákékkal kötött paktum egy lépés volt ebben az irányban. És sikere mert hiszen arra, hogy a munkásság ma elsöpörje az osztályharc eme kipróbált árulóit, számítani nem lehet attól függ, hogy a következő, a döntő lépések milyen eredményekkel fognak járni. Ha Vanczákra a Gyosz következik, akkor állandó kilátások vannak a megegyezésre. Akkor hiába kormány miniszterelnöke. Elnöke volt a kormányt támogató Keresztény Nemzeti Egység Pártjának; 1927-ben az OTI elnökévé nevezték ki, képviselői mandátumáról lemondott, hivatalból a felsőház tagja lett. A szerk.

6 6 szidják a szociáldemokrata pártvezetőséget Kunfi és Garami, hiába nem tekinti a kormány ellátatlanoknak a földmunkásokat, hiába tesz Vass miniszter 9 pogromígéreteket a keresztény vasutas szervezeteknek, hiába bizonyul humbugnak az amnesztia Vanczák mint államférfi fogja állani a megegyezést. És októbrista szívét, a radikális kispolgárokhoz való utat csak akkor fogja újra megtalálni, ha a nagytőke meggyőződött arról, hogy csak a Horthy-kurzus teljes likvidálása útján képes a maga osztályérdekeinek igazán érvényt szerezni. 9 Vass József kalocsai nagyprépost, egyetemi tanár, miniszter ( ) augusztus 17-től április 14-ig közélelmezési, december 16-tól június 16-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt a Teleki-, ill. Bethlen-kormányban. A két királypuccs idején közvetítőként lépett föl a király és Horthy között június 16-tól szeptember 8-ig népjóléti és munkaügyi miniszter volt. Egyházi írói tevékenységet is folytatott (lefordította Szent Ágoston Vallomásait, 1917). A szerk.

7 7 A Ganz-gyári kizáratás tanulságai 1 A két Ganz-gyár és a Hofherr és Schrantz vállalat kizárt munkásainak küzdelme megegyezéssel végződött. A megegyezés a gyárosok győzelmét jelenti az egész vonalon. Jelenti pedig egy olyan helyzetben, amelyben nemcsak a kizárt munkások voltak elszánva a küzdelem folytatására, amit a január 12-én tartott értekezlet bizonyít, amelyen kétharmad többséggel szavazták le ezt a megegyezési ajánlatot, hanem a többi rokon üzemek (Lipták) és más szervezetek munkásai komoly hajlandóságot mutattak a küzdelem támogatására, sőt a benne való részvételre is (famunkások, cipészek, festők, könyvkötők stb. határozatai a mozgalom anyagi támogatásáról). A megegyezés lényege a következő: A munkások elismerik a munka szabadságát. Vagyis meghajolnak a keresztény szocialista szervezetek követelései előtt. A munkások elfogadják az Andrejka főkapitány-helyettes 2 elnöklete alatt e hó 19-én megtartott tárgyalás megállapításait, mely szerint a hatósági vizsgálat állapítja meg, hogy a Ganz vagongyárból elbocsájtott hat bizalmi közül kik voltak okozói annak, hogy az újonnan felvett munkások munkájukban nem maradhattak meg. És akikről megállapítást nyer, hogy a munka megakadályozásában részük nem volt, azokat a gyárvezetőség munkába állítja. Az eddigi vizsgálat megállapította, hogy a bizalmi férfiak közül három az újonnan felvett munkások munkában maradásának megakadályozói nem voltak. Ennek folytán a munkájukba többi munkásokkal együtt visszatérhetnek. A Hofherr és Schrantz gyárban a túlórázás kérdésében a munkásság teljesen meghajolt a nagytőke álláspontja előtt. A Népszava ezt természetesen győzelemnek hirdeti. Január 22-ki számában ezt írja: A munkások emelt fővel büszkén térhetnek vissza munkahelyeikre, mert a munka és a tőke harcában éppen a megegyezés jelzi a munkások győzelmét. Kifejezi egyúttal azt a reményét, hogy a többi három bizalmi is ártatlan, és így rövidesen ott lesz a műhelyben. Ezt az álláspontot képviselte már Kabók 3 a január 19-én tartott értekezleten: Ha 1 Vörös Újság, Wien január 25. (V. évf., 2. sz.), 7. o. A szerk. 2 Andréka Károly ( ) államrendőrségi főkapitány-helyettes. A szerk. 3 Kabók Lajos ( ) szociáldemokrata politikus, géplakatos elején a Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségében a budapesti mozgalmi ügyek titkára, a tanácsköztársaság idején az ún. jobboldali szakszervezeti vezetők csoportjához tartozott, a diktatúra bukása után tagja lett

8 8 a munka felvételét mondjuk ki fejtette ki, az nem lehet lealázó a munkásokra. Sokkal lealázóbb, ha bukott harc után kell visszamenniök egyenként a gyárba. Ezért mindenki hallgasson lelkiismeretére, és jól megfontoltan adja le szavazatát. Amit 19-én nem ért el a bürokrácia, azt elérte 22-én: a megegyezést. A munkásság életérdekeiért vívott tömegmozgalmat sikerült ezúttal leszerelnie és megakadályoznia. A munkásság osztályküzdelmének ehhez az elárulásához a Népszava már jóelőre megcsinálta az elméletét. Január 15-iki vezércikkében, mely ezeknek a kizárásoknak a kérdésével foglalkozik, arra a megállapításra jut, hogy Mindennek semmi köze a politikához, semmi köze a szociáldemokrata párt taktikájához, politikai működéséhez. Ezek egyenként és önmagukban álló esetek, amelyek mindegyike önállóan és minden politikai tendenciától menten bírálandó el. Ez az elmélet" nemcsak a legteljesebb mértékben hamis, és szöges ellentétben áll a marxizmus abcjével, hanem éppen a Népszava részéről a legteljesebb mértékben rosszhiszemű is. A Népszava egész világosan felismeri, hogy ezeknek a kizáratásoknak kérdésénél miről van szó. Ugyanabban a vezércikkben, amelyből ezeket a sorokat idézzük, kiemeli a Népszava: hogy itt nem a munkások, hanem a munkáltatók viszik politikai térre a harcokat. És január 12-iki vezércikkében azt is tudja még a Népszava, hogy ezeknek a harcoknak a tőkések szempontjából mi az értelmük és mi a jelentőségük: És nem csak a Ganz 7gyárról van szó. Ha ez a próba sikerült, jönnek a többiek, jön az egész vasipar s ez a luciferi gondolat, amely egy csapásra két legyet akar ütni, siker esetén az egész munkásosztály tönkretételét jelenti. A vasas bürokrácia és az ő irányítása alatt álló pártvezetőség és [a] Népszava nagyon jól tudják, hogy itt a munkásság létérdekeiért folyó politikai harcról van szó. De a politika a szociáldemokrata párt számára nem jelenti mint Marxnál mindig az egyes gazdasági harcok kiszélesítését, elmélyítését és végig küzdését az azokban megnyilvánuló egyetemes munkásérdekek kiharcolására és megvédésére. Vanczák-Miákitsék azt hiszik (vagy legalább az MSZDP vezetőségének és a Szakszervezeti Tanács vezetésének ben a tatabányai kerületben kapott mandátumot, ig, majd 1939-től ismét az egyik budapesti választókerület képviselője ben a nyilasok elhurcolták és meggyilkolták. A szerk.

9 9 is ezt akarják elhitetni a munkássággal), hogy a tőkések gazdasági formában jelentkező politikai offenzívájával a munkásság csak ott, csak azon a területen veheti és vegye fel a harcot, ahol a tőkések akarják. A tőkések érdekeinek ma az felel meg, hogy a három gyár kizárt munkásai egyedül harcoljanak. Hogy az egész munkásság ne ismerje fel: az ő egész léte körül forog a harc hogy aztán (a három gyár munkásait levervén) a nagytőke egyenként végezhessen a többi üzem munkásaival. A nagytőke tehát tudatos politikai harcot folytat. És a harc sikerének egyik előfeltétele, hogy a munkásság ne lássa azt politikai küzdelemnek. Miákitsék politikája ebben a tekintetben tehát a munkásság nyílt kiszolgáltatását jelenti a nagytőke akaratának. És pedig tudatosan gyalázatos kiszolgáltatását. Mert ők is pontosan tudják, hogy politikai harcról van szó. Meg is mondják. A Népszava január 12-iki vezércikke azonban azt is megmutatja, hogy mit ért a szociáldemokrácia politikai harc alatt. A fent idézett sorok után közvetlenül ti. így folytatja a Népszava: Hogy fog-e sikerülni (jól értsük meg, miről van szó: az egész munkásosztály tönkretételéről ), ez attól függ, hogy a kormány bedűl-e ennek a nagyon átlátszó machinációnak. Mi nem hisszük. Vanczák-Miákitsék tehát tudják, hogy ez a harc politikai harc. A politikai harc az ő számukra azonban a Bethlen-féle paktumot jelenti. Azt a reményt, hogy a Bethlen-kormány a szociáldemokrácia kilátásba helyezett támogatása fejében segíteni fogja Miákitsékat a Gyosszal szemben. Mert Miákits a harc politikai hátterét itt 1átja: Felfogásunk egyébként az, hogy ennek az egész ügynek a gyárosok részéről politikai tendenciája van. Úgy látszik, diszkreditálni akarták ezt az akciót, amit a kormány a munkássággal elkezdett és esetleg folytatni akar. (Az Ujság, január 13.) És így most már egészen világosan érthető a vasas bürokrácia állásfoglalása a kizárt munkások értekezletén: leszerelni a mozgalmat; megakadályozni, hogy abból komoly forradalmi sikeres tömegmozgalom legyen. Megakadályozni, hogy a munkásság a maga erejével verje vissza a tőke offenzíváját, ellenben elérni azt, hogy a kormány pártatlan békítő tevékenysége eredményeket hozzon. És ezzel a munkásság ellentállása a bürokráciának Bethlennel kötött paktumával szemben enyhüljön. Az így vezetett harcnak csak vereséggel lehet végződnie. Hogy mennyire veszik Horthy és Bethlen komolyan a paktumba fog1alt ígéreteket, azt már sokszor megmutatták. Hogy mit lehet várni az ő közvetítésüktől, azt nem kell komolyan magyarázni: ha a munkások munkába állnak, és a bizalmiak ügyét a hatóság vizsgálja meg majd ki fog derülni, hogy azok bűnösök voltak. És a munkásság elérte azt a nagy eredményt, hogy bizalmi férfiait ne Kende úr hanem a hatóság távolítsa el az üzemből. Igen: akkor nem

10 10 önkényes elbocsátás történt, hanem a bűnösök lakolnak. De mintha ezt a jelszót, hogy a bűnösök lakoljanak, már a fehér terror első szakaszából ismernők. Akkor ezen a címen pártfogolták Miákitsék Korvin, László 4 és a többi vértanú kivégzését. Most ezen a címen fogják letörni a munkásság első komoly megmozdulását. Ha a magyar munkások nem akarják mindjárt meginduláskor elveszteni a harcot, akkor maguknak kell levonniok a helyzetből a tanulságokat. Meg kell tanulniok, hogy 1. nem lehet elválasztani a gazdasági harcot a politikai harctól. A tőkések nem is választják el soha: gazdasági harcaikkal egyúttal politikai célokat (harc a bizalmiak ellen), politikai küzdelmekkel gazdasági eredményeket akarnak elérni. De nekik érdekükben áll, hogy a munkásság ne így lássa a helyzetet és ehhez liferá1 elméletet a Népszava. 2. A politikai harc a munkásság számára az üzemi és szakmai harcok kiszélesítését és elmélyítését jelenti: tömegmozgalmakat. A munkásság egyetemes érdekeiért a munkásság legszélesebb tömegeinek, a munkásság egészének kell síkra szállnia, ha eredményeket akar elérni. 3, Ebben a harcban ma Magyarországon a munkásság csak önmagára számíthat. Minden koalíció, akár a liberális blokkal, tehát Méhelyvel és a Gyosszal Horthy ellen, akár Bethlennel a legitimisták ellen csak a munkásosztály érdekeinek feladását jelentheti. Ilyen harcban a munkásság csak veszíthet. És oktalanul veszítene. Mert a munkásosztály ma komoly hatalmi tényező Magyarországon. Ezt azonban nem koalícióban érvényesítheti. Hanem ellenkezőleg: kizárólag az által, hogy mint önálló tényező lép fel, hogy érvényesíti a maga szervezett és ma komolyan számba jövő erejét. Ezzel a harcban álló ellenforradalmi osztályokkal szemben olyan eredményeket érhet el, amelyeket koalíciós tárgyalások sohasem nyújthatnak. A forradalmi osztályharc, a forradalmi tömegmozgalom az egyetlen komoly reálpolitika a munkásság számára. Ez a mostani mozgalmak végső tanulsága. 4 László Jenő ( ) ügyvéd tól a Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségének és a fuvarosszakszervezetnek volt a jogásza, a szociáldemokrata pártban 1907-től az Alpári Gyula vezette baloldali csoporthoz tartozott. Részt vett a KMP megalakításában, tagja lett a párt első KP-jának, és a párt ügyésze lett. A tanácsköztársaság idején a forradalmi törvényszékek politikai biztosa volt. A diktatúra bukása után gyorsított tanács ítélte halálra. A szerk.

11 11 Kritikai megjegyzések az orosz forradalom Rosa Luxemburg-féle kritikájáról 1 Paul Levi indíttatva érezte magát arra, 2 hogy kiadja Rosa Luxemburg elvtársnőnek a breslaui börtönben írott és töredékben maradt brosúráját. 3 A kiadásra a német kommunista párt és a III. Internacionálé ellen vívott leghevesebb harcok időszakában került sor; éppúgy egy szakaszát jelenti e harcnak, mint a Vorwärts leleplezései 4 és Friesland brosúrája 5 csak 1 Kritische Bemerkungen zu Rosa Luxemburgs Kritik der russischen Revolution I III., Die Internationale, Berlin február 22. (IV. évf., 9.sz.), o., február 26. (10. sz.), o., március 5. (11. sz.), o. Kötetben: Georg Lukács: Geschichte und Klassenbewußtsein, Malik, Berlin 1923, 276. skk. o. A tanulmányt Berényi Gábornak a Történelem és osztálytudat című kötetben (Magvető, Budapest 1971, 574. skk. o.) megjelent fordítását felhasználva, az első, Die Internationale-beli változathoz igazodva közöljük. A Die Internationale Lukács tanulmányát a következő megjegyzéssel közli: Lukács György cikke Adolf Warski Rosa Luxemburg álláspontja a forradalom technikai kérdéseiről című cikksorozatának megjelenése (Die Internationale, 5 7. sz.) előtt keletkezett. A legtöbb alapvető kérdésben a két munka egybehangzik, de a cikket mindenekelőtt vitára kívánjuk bocsátani, minthogy lényeges kérdésekben mégsem csengenek egybe. A szerk. 2 Paul Levi a tanulmányt 1921 végén adta ki, saját bevezető tanulmányának kíséretében magyarul: Béládi László Miszlivecz Ferenc (szerk.): Rosa Luxemburg és az orosz forradalom, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Tudományos Szocializmus Tanszék, Budapest A szerk. 3 Rosa Luxemburg: Die russische Revolution. Verlag Gesellschaft und Erziehung, Berlin Az esetleges félreértéseket elkerülendő rögtön meg kell jegyeznem, hogy az alább következő fejtegetések kizárólag a hivatkozott brosúrára vonatkoznak. Semmi okot nem látok rá, hogy Rosa Luxemburgról szóló korábbi cikkem (Kommunismus, I. évf., 1 2. füzet) egyetlen szavát is visszavonjam őszén a Vorwärts, a többségi szociáldemokraták lapja megszellőztette azokat a dokumentumokat, melyeket június 8-án kobozott el a rendőrség a Komintern III. kongresszusára utazó Clara Zetkintől, aki e dokumentumokra támaszkodva akarta a jobboldal álláspontját a márciusi akcióról a bolsevik vezetők előtt kifejteni. A szerk. 5 Ernst Reuter-Friesland, aki korábban a Levivel szemben álló baloldali ellenzék, a berlini csoport egyik vezéralakja volt, a Komintern III. kongresszusáról az új politikai vonal ( Hinein in die Massen ) híveként tért haza, és a jénai kongresszus amely ugyan Koenen, Fröhlich, Stoecker és a börtönben ülő Brandler kivételével újra a pártvezetésbe választotta a Brandler-Zentrale volt tagjait őt választotta meg a párt főtitkárának (a pártelnöki tisztet Ernst Meyer töltötte be). A jénai kongresszus, a baloldal fenntartásai ellenére, elfogadta a III. kongresszus politikai ajánlatai, meghirdette az egységfront-politikát (többé-kevésbé visszatérve a januári Nyílt levél taktikájához). Az új Zentrale voltaképpen a Komintern támogatását tudhatta maga mögött baloldali ellenzékével szemben olyan

12 12 éppen más, mélyebben fekvő célokat szolgál. Ezúttal nem a kommunista párt tekintélyét, az Internacionálé politikájába vetett bizalmat kell megrendíteni, hanem a bolsevik szervezet és taktika elméleti alapjait. Rosa Luxemburg tiszteletre méltó tekintélyét is ennek az ügynek a szolgálatába kellett állítani. Hagyatékának elméletül kell szolgálnia az Internacionálé és szekciói likvidálásához. (Jellemző, hogy a brosúra 120 oldalából szűk 50 származik magától Rosa Luxemburgtól. A brosúra szerzője tulajdonképpen Levi. Rosa Luxemburg csak cégérül, hivatkozási alapul, tekintélyérvül szolgál.) Ezért nem elegendő, ha arra utalunk, hogy Rosa Luxemburg később megváltoztatta nézeteit. Azt kell mérlegelnünk, igaza van-e, vagy nincs. Elvontan ugyanis nagyon is lehetséges volna, hogy a forradalom első hónapjaiban Rosa kérdésekben, mint egy esetleges szocialista kormányban való részvétel vagy egy szocialista kormány támogatása (Thüringiában SPD USPD kormány alakult, melyet a KPD támogatásáról biztosított), vagy a dologi értékeknek a szociáldemokraták által javasolt konfiskációja (melynek révén a jóvátételi terhek egy részét kívánták fedezni); Reuter-Friesland ennek ellenére egyre rosszabb viszonyba került a Komintern Németországba érkező emisszáriusaival, nem fogadva örömmel azoknak az egységfrontpolitikával nem mindig összhangban álló politikai sugalmazásait. Mindenesetre a párt főtitkára egyre közelebb került Levihez, illetve a megalakuló Kommunistische Arbeitsgemeinschafthoz, amelyhez a KPD több jeles személyisége (Curt és Anna Geyer, Bernhard Düwell, Adolf Hoffmann, Ernst Daeumig, Marie Mackwitz) is csatlakozott, és közeledését nemcsak a Komintern nem nézte jó szemmel, saját pártjában is támadásoknak volt kitéve. A szociáldemokrata Vorwärtsnek a márciusi akciót érintő leleplezései újra felkorbácsolták a pártban a kedélyeket: ismét megfogalmazódott a követelés, hogy a pártvezetés szabaduljon meg az akcióban magukat exponált vezetőitől (november 30-án Malzahn és a szakszervezeti Zentrale, Reuter-Friesland egyetértésével, az érintettek lemondását követelte, a követelést december 22-én Malzahn és Brass megismételte egy 128 aláírással támogatott petícióban). Reuter-Frieslandot azonban már a december 13-i Zentrale-ülésen, amelyen beszédében a Kominterntől való szellemi mozgásszabadságot követelt pártja számára, megvádolták a KAG-gal való együttműködéssel, és az ülés megfosztotta őt főtitkári tisztétől. Reuter-Friesland Malzahnnal és Brasszal kiáltványban fordult a KPD tagságához, melyben kikelt a Komintern-emisszáriusok aggályos befolyása és a Komintern Tendenzriecherei -e ellen: Die Krise unserer Partei címmel megjelentetett egy kis példányszámú brosúrát, amelyben visszatért a Vorwärts leleplezéseinek ügyére, most már név szerint is támadva Karl Radekot. A brosúrában leszögezte, hogy a jobboldal eltávolítása elkerülhetetlenül oda vezetne, hogy a párt vezetését a szektariánus baloldali ellenzék ragadná magához, és ez a párt politikai halálát jelentené. December 27-én válaszképp a Zentrale kizárta Reuter-Frieslandot a KPD soraiból. A szerk.

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS * * * Hatvan év szolgálat 337 GALL JÁNOS A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez 341 MARŢIAN NICIU A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT RÁKOSI MÁTYÁS ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT TARTALOM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A PÁRT: ÉLCSAPAT A MARXIZMUS-LENINIZMUS A GYŐZELEM EGYETLEN ÚTJA HARMINCÉVES A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT A NÉPI DEMOKRÁCIA

Részletesebben

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Filep Tamás Gusztáv DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Hozzászoktunk, hogy egy-egy korszakról a fordított irányból szerkesszük meg a retrospektív

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin f V > ÉVKÖNYV 1995 Szerkesztőbizottság Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia és a Soros Alapítvány támogatásával Az 1956-os

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

DÁVID LÁSZLÓ A középkori székelyföldi művészet néhány kérdése II. 956

DÁVID LÁSZLÓ A középkori székelyföldi művészet néhány kérdése II. 956 KORUNK XXXIV. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 1975. DECEMBER * * * Közös törekvések szolgálatában I VAJDA LAJOS A népfronti összefogás előzményei 897 BRETTER GYÖRGY A mindenesek kálváriája 900 ANGI ISTVÁN A szépség

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

RÁNKI GYÖRGY: Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában. In: Előadások a Történettudományi Intézetben 1. Bp., 1986.

RÁNKI GYÖRGY: Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában. In: Előadások a Történettudományi Intézetben 1. Bp., 1986. RÁNKI GYÖRGY: Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában. In: Előadások a Történettudományi Intézetben 1. Bp., 1986. Manapság, midőn az állam az országok többségében túlnyomó súllyal

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

10 éves a TEK. Banyár József

10 éves a TEK. Banyár József A LÉNYEG 2 A LÉNYEG 10 éves a TEK 1980 augusztusának egyik reggelén valahol vidéken egy kollégiumi szobában egy fekete szakállas férfi (csak diszkrét kopaszsága akadályozta, hogy Marxhoz hasonlítsák) izgatottan

Részletesebben

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS!

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 17. SZÁM 2005. április 29. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Hozz egy vörös zászlót! MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! 10 órától a Kodály köröndrõl a Városligetbe!

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1974. JÚNIUS A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVELÉSI TANÁCS HAVI LAPJA * * * Egységünk jegyében 725 DUMITRU V. FIROIU Az államhatalom jellege az 1944. augusztus 23. 1945.

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben