CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS"

Átírás

1 CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS A CIB Tenni tudunk pályázatokkal a CIB Alapítvány megújítja döntéshozatali rendszerét. A CIB Alapítvány az eddigiekhez képest hatékonyabban, az újrafogalmazott támogatási célok, gyermekegészségügy/gyermek egészségvédelem, társadalmi bevonás, kulturális örökségvédelem hatékony támogatását messzemenıkig biztosító módon kívánja kiválasztani a jövıben a támogatandó kezdeményezéseket. A CIB Tenni tudunk pályázatok ezen célok megvalósulását teszik lehetıvé, évente több alkalommal kerülnek majd kiírásra. Az egyes pályázati kiírások a CIB Alapítvány támogatási területeinek egy-egy speciális, évente változó részére fókuszálnak majd. A pályázók egy, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján összeállított őrlap és projektterv kitöltésével, megfelelıen dokumentált módon pályázhatnak. A beadott pályázatokat egy háromfıs független, szakértı-értékelı biztosság véleményezi, és az ajánlásaik alapján a CIB Alapítvány kuratóriuma meghozza a támogatási döntéseit. A CIB Csoport 2005 végén társadalmi szolidaritástól vezérelve hozta létre a CIB Alapítványt, amely közhasznú célokat támogat adományozás formájában. Az elmúlt öt év alatt mintegy 240 millió forintról döntött az alapítvány kuratóriuma, s ezt az összeget 100-nál is több egyedi projekt megvalósítására fordította. A CIB Alapítvány kuratóriumi döntéseit a honlapon teszi közzé. A CIB Csoport a felelıs vállalati mőködésérıl, társadalmi teljesítményérıl az éves fenntarthatósági jelentéseiben, valamint a honlap Fenntarthatóság oldalain számol be részletesen

2 CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Benyújtási határidı: november 5. A CIB Alapítvány létrejötte óta folyamatosan nagy figyelemmel fordul a gyermekegészségügy területéhez. Egyedi ügyek mellett stratégiai partnerségeket hozott létre, hogy a maga nemében egyedülálló kezdeményezéseket támogasson. A most kiírása kerülı CIB Tenni tudunk pályázat a gyermekegészségügyre, a gyermek egészségvédelem területére koncentrál. Figyelmünk középpontjában most az újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek állnak, akik megkésett fejlıdésük vagy fejlıdési rendellenességük következtében korábban veszélyeztetettek voltak, vagy jelenleg is annak számítanak, továbbá a társadalom peremére szorult csoportok gyermekei (a továbbiakban hátrányos helyzető gyermekek), valamint e gyermekek családjai és közösségei. E cél érdekében a CIB Alapítvány összesen forint értékő támogatás adományozása mellett döntött. A pályázat kiírásának hosszú távú céljai A nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között élı, újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek lehetıségeinek bıvítése az életben való megfelelı kezdet biztosítása érdekében. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az érintett családok elsajátíthassák azokat a képességeket, amelyek segítségével megtalálják és igénybe veszik a megfelelı diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokat, valamint hozzájárulnak a gyermek jólétéhez és fejlıdéséhez. Megtanulják csökkenteni a kockázati tényezıket, megismerkednek az adott fogyatékosság jellemzıivel és elsısorban gyermekük képességeivel, ezzel mélyebb tudást szerezve a gyermek tanulási képességeinek legoptimálisabb kihasználását elısegítı eljárásokról. Családi otthonokban, központokban vagy közösségben mőködı új szolgáltatások jönnek létre, amelyek megfelelı kora gyermekkori gondoskodást, valamint oktatási és az oktatást támogató tevékenységek létrehozását teszik lehetıvé a veszélyeztetett családok és fogyatékkal élı gyermekek számára. Új megközelítések vagy több tudományágat átfogó szakértıkbıl álló csapatok hálózatának létrehozása valósulhat meg abból a célból, hogy a fogyatékkal élı gyermek családja már gyermeke fejlıdésének legkorábbi szakaszában is szakszerő beavatkozásokhoz és gondozási lehetıségekhez férhessen hozzá. A gyermekek számára az oktatási rendszerekben és az iskolán kívüli tevékenységek során inkluzív, bevonásra épülı, egyéni igényeken alapuló támogatást biztosító kezdeményezések növekvı száma

3 Szakmai fejlıdés lehetıségeinek biztosítása a kisgyermekeket gondozó és a gyermek életminıségének javítására törekvı szakértık, oktatók, szülık és törvényhozók számára. Beltéri és kültéri tanulási környezetek biztosítása egyszerre egészséges és fogyatékkal élı gyermekek számára nyújtott lehetıségekkel, hogy saját és mások identitását tiszteletben tartva saját fejlıdésüknek megfelelıen tudják ezeket a lehetıségeket integrált módon használni. Átalakuló társadalmi tudat, és a veszélyeztetett családok kora gyermekkori nevelésszemléleteinek megváltozása, valamint igény a család és a szülık részérıl a kora gyermekkori oktatási programokban való részvételre (pl. gondolatok, tapasztalatok és pártfogói tevékenység egymással való megosztásán alapuló beszélgetı fórumokon). A legjobb gyakorlat alkalmazásának, módszereinek és koncepciójának felismerése, megfigyelése és elemzése. A következı területekrıl várjuk a pályázatokat Magas színvonalú, elérhetı árú, korai oktatást és gondoskodást biztosító szemlélető, valamint a gyermek és szülei jogait és igényeit messzemenıkig tiszteletben tartó (vidéki és fejletlen közösségekben is helytálló) szolgáltatások létrehozása, különös tekintettel a fogyatékkal élı gyermekekre és családjaikra. Családi otthonokban, központokban vagy a közösségben mőködı, kisgyermekek segítségére irányuló szolgáltatások megteremtése, amelyek közösségi szinten történı megközelítéssel teszik a családok számára lehetıvé a veszélyeztetett gyermekek kiszőrését, a gyermekek számára elérhetıvé a megfelelı diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokat, elısegítik a kockázati tényezıkkel és a fogyatékosságot okozó körülményekkel kapcsolatos tájékozódást, valamint felismerik a gyermek fejlıdését és tanulási képességeit optimalizáló beavatkozásokat és eljárásokat. Korai gondozást végzı szakemberek, gondozók, oktatók, szülık, helyi hatóságok, stb. interdiszciplináris csoportjainak, közösségének létrehozása, amelyek hozzáférhetıbbek a fogyatékkal élı gyermek családja számára. Inkluzív szemléletet támogató kezdeményezések, amelyben a felhasznált oktatási rendszereknek, iskolán kívüli tevékenységeknek inkluzív, bevonásra épülı gondolkodásmódot kell képviselniük, és a gyermek képességeinek maximális fejlıdése érdekében személyre szabott segítséget biztosítaniuk. Folyamatos szakmai fejlıdési lehetıségek és korszerő eljárásokhoz, szakszerő beavatkozási módszerekhez, kulcsfontosságú korai gyermekgondozással és társadalmi bevonással kapcsolatos elméletekhez való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy a szakértık az elsajátított képességeiknek köszönhetıen a gyermek egyéni igényeit figyelembe véve inkluzív, bevonó környezetben tudjanak dolgozni. Biztonságos, támogató és inkluzív, bevonó beltéri és kültéri tanulási környezetek biztosítása gyermekek számára nyújtott lehetıségekkel (fogyatékkal élı gyermekek - 3 -

4 számára egyaránt), hogy saját és mások identitását tiszteletben tartva, saját fejlıdésüknek megfelelıen felfedezzenek és tanuljanak. Ennek értelmében közlekedésbiztonsági pályázatokat is fogadunk. Társadalmi tudatformálás, valamint a szülı és a közösség kisgyermekekre irányuló programokba való bevonását hangsúlyozó kezdeményezések bátorítása. A támogatásban részesülık a Ptk évi IV törvény értelmében a következık közé sorolhatók Egyesület, Alapítvány, non-profit szervezet. A szervezet - jogállásától függetlenül - az évi CLVI törvény értelmében rendelkezhet közhasznú státusszal. A pályázóknak el kell fogadniuk az Intesa Sanpaolo Csoport Etikai kódexében megfogalmazott alapelveket és értékeket: A CIB Alapítvány a CIB Csoport vonatkozó belsı szabályzatai alapján nem fogadja olyan szervezetek pályázatait, amelyek közvetlen vagy közvetett módon: állami vagy önkormányzati alapításúak, illetve valamely párthoz vagy politikai szervezethez (beleértve a szakszervezeteket is) köthetıek, vagy ezekhez kapcsolódnak. A támogatás legmagasabb összege - Az egy támogatásra adható minimum összeg: forint. - Maximum felosztható összeg: összesen forint. Elbírálási szempontok a) A szervezet mőködési elvei feleljenek meg a következıknek: a helyi kontextusnak megfelelıen tanúsítsa az igények (helyi viszonyok) és a legalkalmasabb beavatkozási megközelítések megértését; támogassa a gyermek saját közösségébe való bevonását; egyénre szabott, kapcsolatalapú és reflektív, interdiszciplináris együttmőködésen alapuló szemléletet alkalmazzon; módszertani leírást tartalmazzon a minden gyermek számára személyre szabott, fejlıdési szempontból megfelelı gyakorlat biztosításáról; tanúsítson tiszteletet a gyermek, annak családja, illetve saját kultúrája és nyelve iránt; tartalmazzon a szülıt és a családot partnerként bevonó tevékenységet; bizonyított, költséghatékony és tényeken alapuló beavatkozásokra épüljön; folyamatos minıségbeli javulásra alapuljon; az eredmények fenntarthatóságára törekedjen

5 b) A pályázó felkészültségét érintıen: megvalósítható célok, tervezett tevékenységek és eredmények; a szervezet a célok megvalósítására alkalmas és szakképzett csapattal rendelkezik; elfogadható és költséghatékony pénzügyi tervet állít össze; a pályázó konkrét lépéseket tervez a programbeszámolókban megjelenı elszámolhatóságára, valamint rendelkezik az elkötelezettségek teljesítésére vonatkozó fejlıdés mérésére alkalmas eszközökkel. Egyéb tudnivalók pályázhatnak már elismert szervezetek és a gyermekfejlıdést támogató programjuk megalkotása kezdeti szakaszában lévı szervezetek is; a 2010-ben megítélt támogatás egy évre korlátozódik; javasoljuk más támogatók bevonását (az együttes finanszírozás aránya nincs meghatározva); javasoljuk nem egyszeri eseményekre, hanem rendszeres és eredményorientált tevékenységekre helyezni a hangsúlyt; a pénzügyi terv költséghatékonyságot tükrözzön; elınyt élveznek a kora gyermekkorra hangsúlyt fektetı, és a vidéki területeken élı, hátrányos helyzető gyermekeket és veszélyeztetett családokat támogató programok. A pályázat minden esetben tartalmazza a következıket a kapcsolattartóként megjelölt személy közvetlen elérhetıségeit; a támogatandó projekt részletes leírását és összefoglalását; a kért támogatás összegét, valamint a javasolt fizetési ütemtervet; a pályázó szerv közhasznúságáról szóló bírósági igazolás másolatát; a köztartozás mentességet igazoló okiratot, a pályázó legújabb közhasznúsági jelentéseit; valamint a pályázó szerv alapító okiratát és aláírási címpéldányát. Egyéb lényeges tudnivalók a. Pályázati határidı: november 5. b. Konzultációs lehetıség elektronikus úton az címen. c. A pályázóknak a támogatandó projekt részletes leírásával és összefoglalásával ellátott, valamint költségvetési tervet tartalmazó pályázati adatlapot kell benyújtaniuk, amit a CIB Alapítvány honlapján lehet letölteni. d. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a címre. e. Az elbírálási folyamat eredményeit legkésıbb december 6-án teszik közzé a címen. A sikeres pályázókat írásban (elsısorban elektronikus úton) értesítjük. f. Az Alapítvány a sikeres pályázókkal írásbeli megállapodást köt a megítélt támogatás felhasználására és az azzal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan. g. Az Alapítvány minden esetben igényt tart a projekt részletes programtervére, valamint a megítélt támogatási összegek felhasználását rögzítı pénzügyi jelentésre. Az anyagi támogatás közvetlenül a projekt megvalósítására fordítható. A megvalósítás idıtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A sikeres pályázókat értesítjük az elbírálási folyamat eredményeirıl

6 A pályázatok elbírálása és a nyertes pályázatok kiválasztása A pályázatok elbírálása két szakaszban történik. A benyújtott pályázatokat nyilvánosságra hozott elbírálási szempontok alapján szakértıkbıl álló háromfıs, független értékelı bizottság bírálja el. Az értékelı bizottság tagjainak nevét a pályázatokról szóló kuratóriumi döntés után hozzuk nyilvánosságra. Az értékelı bizottság elıre meghatározott szakmai kritériumok alapján megvizsgálja a pályázatokat, pontozza ıket, és végül a legmagasabb elért pontszámok alapján javaslatot tesz a CIB Alapítvány kuratóriumának. A végsı döntést a CIB Alapítvány kuratóriuma hozza meg. A CIB Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy megfelelı pályázatok hiányában ne ossza ki a teljes pályázati összeget. A pályázatból kizáró okok: a projekt célja nem esik egybe a pályázat fı területeivel; a projekt más célközönségnek szól; a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek; a pályázat határidın túli beadása és a pályázati adatlap hiányos kitöltése; a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései). Budapest, szeptember

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat Pályázati felhívás A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Részletes pályázati feltételek

Részletes pályázati feltételek FIGYELEM! A részletes pályázati ismertetı magyar fordítása nem tekinthetı hivatalosnak, minden esetben KULTÚRA PROGRAM (2007-2013) EACEA 10/2006 számú feltételes ajánlattételi felhívás Részletes pályázati

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben