KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Kecskemét, április 10.

2 A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása V. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi Önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás kimutatása VI. VII. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

3 KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYÜJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Zimay László u. 6/a. KÖZAPALÍTVÁNY BEMUTATÁSA A Kecskemét Leskowsky Hangszergyőjtemény Közalapítvány 1122 nyilvántartási szám alatt szerepel az Alapítványok Könyvében és a PK 36/1999/4 számú végzéssel bejegyzett közhasznú szervezet, székhelye: Kecskemét Zimay utca 6/a. Alapította a : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban folyó közmővelıdés fejlesztése és zenei kultúrájának sokszínőbbé tétele, színvonalának emelése érdekében. A közalapítvány célja: - a közalapítvány a kulturális örökség megóvására - a magyar és külföldi népi és egyéb hangszerek (hangeszközök) győjtése, megırzése, nyilvántartása, oktatási és közmővelıdési szempontú feldolgozása és bemutatása. - Részvétel a város kulturális életének eseményeiben (pl. Kecskeméti Népzenei Találkozó, Tavaszi Fesztivál, Hírıs Hét stb. A közalapítvány céljai elérése érdekében: - részt vesz, feladatokat vállal a helyi közéletben - emberi, szervezeti és intézményi kapcsolatokat épít, ápol, s azokat alakítja, mőködteti, gyarapítja - törekszik mind szélesebb körben ismertté tenni céljait - rendezvényeket, találkozókat, utazásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt, ilyenekben közremőködik - együttmőködik a céljaival összhangban álló más szervezetekkel, kezdeményezésekkel - közhasznú céljait közvetlenül szolgáló, illetve azokat nem veszélyeztetı vállalkozási tevékenységet korlátozottan végez, ilyenekben közremőködik. A közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - a 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

4 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a évi számviteli beszámoló mely áll az egyszerősített éves beszámoló mérlegébıl és eredmény kimutatásából. Eredmény kimutatás alakulása évben Bevételek megoszlása: e Ft 1. Közhasznú célú mőködésre kapott tám. össz: alapítótól helyi Önkormányzat Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev. származó bevétel Egyéb bevétel 108 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: évi bevétel: e Ft évi bevétel: e Ft A bevétel az elızı évhez képest 77,39 %-a az elızı évnek. A támogatások döntı többsége a Bács-Kiskun Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 614-6/2011. szerzıdés értelmében átutalt amelybıl Ft évi meg nem valósult támogatást vissza kellett fizetni. A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 726 e Ft volt.

5 Költségek alakulása: 1. Anyagjellegő ráfordítások részletezése e Ft Áram, gáz 431 Egyéb anyag 273 Tisztítószerek 5 Nyomtatvány 29 Anyagköltség összesen: Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti dij 35 Telefon 144 Egyéb igénybevett szolg. 950 Igénybevett szolgáltatások összesen: Pénzügyi és befektetési szolg. Banköltség Személyi jellegő ráfordítások: Bérköltség Bérjárulékok 907 Személyi jellegő ráfordítások össz: Értékcsökkenés Tervszerinti értékcsökkenés 5 Egyösszegő értékcsökkenés 47 Értékcsökkenés össz: Egyéb ráfordítás: 9 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORD KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDM

6 II.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév e Ft e Ft Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás alapítótól KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ - VÁROS ÖNKORMÁNYZATA központi költségvetésbıl - helyi önkormányzattól - társadalombiztosítótól - egyéb - Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel - Múzeumi,zene müv.szolgáltatás Tagdíjból származó bevétel - Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel Közhasznú tevékenység ráfordítása Anyagjellegü ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítás Összes ráfordítás: Adózás elıtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Tárgyévi közhasznú eredmény:

7 III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSA Megnevezés Változás Elızı Tárgy % Ft évi évi 2011/ Befektetett összegek 7 Immateriális javak Tárgyi eszközök 7 Befektetett pü. eszközök Forgóeszközök , Készletek , Követelések Értékpapírok Pénzeszközök , Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen , Saját tıke , Induló tıke Tıkeváltozás/Eredmény , Tárgyévi eredmény - közhasznú tev. tárgyévi eredm , válltev. tárgyévi eredm. Rövidlejáratú kötelezettségek 41 Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen ,

8 Közalapítvány vagyona évben döntı részben forgóeszközökbıl áll, melybıl a házi pénztár ,00 F bankszámla ,00 Ft mely összeget az épület felújítására 2012-ben / világítás korszerősítésére, festés mázolásra, valamint szınyegezésre kívánjuk felhasználni évben a Közalapítvány nyereségesen gazdálkodott, eredménye e Ft. IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Juttatás megnevezése Változás Elızı Tárgy Ft évi évi % + - Közhasznú tev. keretében -pénzbeni juttatások összesen , nem pénzbeni juttatások össz. Pályázóknaktovábba.tám. Kötelezettségként nyilv.ö. -pénzösszeg -eszközérték Pályázóknak adott jutt. bevételként nyilvántartott ö. -pénzösszeg -eszközérték Egyéb Összesen , Kecskemét Leskowsky Hangszergyőjtemény Közalapítvány évben , forint támogatást kapott a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

9 V. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi,a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás kimutatása Támogató megnevezése Változás Elızı Tárgy Ft évi évi % + - Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap -nem pénzbeni juttatások össz. Helyi önkormányzat és szervei , Kisebbségi települési önk. Települési önkorm. Társulása Egyéb, ebbıl 1 % Pályázati úton elnyert tám. Összes támogatás közhasznú célokra: VI.A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Kuratórium elnöke, FB képviselıi, sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem részesültek. Hangszergyőjteménynek 3 fı alkalmazottja van: e Ft - Munkabér Bérjárulékok 907 Összes bérjell. költség 4.267

10 VII A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 2010 évi beszámolóintézményünk az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelıen mőködött. Látogatóinkat minden esetben egyórás élızenés, interaktív tárlatvezetéssel fogadtuk, melynek során nemcsak passzív befogadóként, hanem a hangszereket kipróbálva, aktív részvevıként kaptak igazán különleges zenei élményt. A vendégeink nagy része a városba látogató iskolai és turista csoportokból tevıdött össze, de jelentıs volt a külföldi érdeklıdık száma is. Idén a számos hazai és külföldi zenész mellett köszönthettük múzeumunkban Rost Andreát, valamint a litván nagykövet urat és kedves családját is. Győjteményünkben ettıl az évtıl kezdve nemcsak tárlatvezetést, hanem különleges hangszeres workshopokat is szerveztünk, melyekre az ország különbözı részeibıl érkeztek az érdekes hangszereken tanulni vágyók. Intézményünk nemcsak a múzeum szőkös falai között szervezett rendezvényeket, hanem pályázati forrásokból megszerveztük a 6. Nemzetközi Dorombfesztivált, melynek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon adott helyet. A rendezvényen a világ legjobb dorombjátékosait mutattuk be, akik az alábbi országokból érkeztek hozzánk: USA, Németország, Ausztria, Kanada, Japán, Litvánia, Norvégia, Oroszország, Jakútföld, Franciaország, Horvátország, Hollandia, Vietnám, Olaszország, Anglia. Ezzel jelentıs vendégéjszakát és turistaforgalmat generáltunk a városban. A programokon 1000 ember vett részt. A fesztivállal párhuzamosan megszerveztük a világ elsı virtuális dorombfesztiválját, amely összekapcsolta a világ távoli pontjain élı dorombosokat és a legısibb hangszert a legmodernebb platformon szólaltatták meg. A virtuális fesztivált 5000 követték élıben, az arról készített videókat eddig több, mint en nézték meg. A városi kulturális rendezvényeken részt vettünk, kedvezményes belépıjegyeket biztosítottunk a Csiperó és az iskolai nyári táborok résztvevıinek is. A Múzeumok Éjszakáján idén is a Bozsó Győjteményben vendégszerepeltünk, mivel a jelenlegi épületünk meglehetısen szőkös lett volna a nagyszámú látogatónak ben nagy hangsúlyt fektettünk a múzeum népszerősítésére. Elkészült weblapunk, a hangszergyujtemeny.hu, készítettünk többnyelvő reklámanyagot, valamint többször szerepeltünk az RTL Reggeli c. mősorában, kiemelt idısávban, ahol lehetıségünk volt reklámozni Kecskemétet és a Leskowsky Hangszergyőjteményt. Mivel a főtés hiányosságai miatt hidegebb hónapokban nem tudunk csoportos látogatókat fogadni, így elkezdtük az "Útra kél a múzeum" programunkat, melynek keretén belül mi látogatjuk meg az iskolákat, óvodákat, idısotthonokat, munkatársi közösségeket, hogy a magyar népzenét és a hangszerek szeretetét egy zenés, szórakoztató bemutatóval népszerősítsük. Ehhez a programhoz szereztünk be a hangszerek sérülésmentes szállításához szükséges ládákat és a hangosításhoz erısítıt. Intézményünk látogatottsága a külsı helyszínek mellett helyben is elérte a 3000 fıt.

11 AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK Az épület állapotában folyamatos elavulás tapasztalható. A tetıtér nem terhelhetı 10 fı felett, ami csoportos látogatás esetén nehezen mőködik. Vízvezeték és WC állapota sem kielégítı. Az intézmény a hangszerekkel teljesen telített (gyakorlatilag raktár nem kiállítás) már nagyobb mérető hangszert behozni nem lehet évben világítás korszerősítést, festést és szınyegezést tervezünk. A beszámolót a Közalapítvány székhelyén április 12-tıl faliújságra kifüggesztjük. Beszámolót és a mérleget készítette: Ispánovits Illésné Regisztrációs száma: Kecskemét, Farkas Gábor kuratórium elnöke.. Szilágyi Áron győjtemény vezetı

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben