2019/2020. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Az intézmény OM azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2019/2020. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Az intézmény OM azonosítója:"

Átírás

1 1195 Budapest, Zrínyi u /2020. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1/ Farkas Andrea Alkalmazotti közösség nevében Ph... Bánáti Tiborné Szülői szervezet nevében véleményezte:. Fenntartó nevében:.. Madócs Andrea A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható az óvoda honlapján: A fenntartóhoz történő benyújtás időpontja: Érvényessége: Iktató szám: 152-I./2019.

2 TARTALOMJEGYZÉK A munkaterv jogszabályi háttere 4. oldal Nevelési év rendje 6. oldal A vezetői pályázatban megfogalmazott feladatok adott évre való lebontása. 8. oldal 1. Pedagógiai folyamatok 12.oldal 1.1. Tervezés..12.oldal 1.2. Megvalósítás 14.oldal 1.3. Ellenőrzés 16.oldal 1.4. Mérések értékelések.21.oldal 2. Személyiség- és közösségfejlesztés..24.oldal 2.1. Személyiségfejlesztés.24.oldal Adatok..24.oldal Gyermekvédelem.. 25.oldal Alapszolgáltatások 26.oldal Szülői igényekre alapozott térítéses szolgáltatások..26.oldal Tehetséggondozás.26.oldal Felzárkóztatás 27.oldal 2.2. Közösségfejlesztés...28.oldal Óvodai ünnepek hagyományrendszerünk..28.oldal 3. Eredmények...29.oldal 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. 29.oldal 4.1. Nevelés nélküli munkanapok 30.oldal 4.2. Vezetőségi értekezletek 32.oldal 4.3. Szakmai munkaközösségek..33.oldal 5. Intézmény külső kapcsolatai.39.oldal 5.1. Szülői értekezletek, fogadó órák..39.oldal 5.2. Nyílt napok leendő óvodásoknak, óvodahasználó gyermekek szülei számára..41.oldal 5.3. Fenntartóval és az óvoda kapcsolata..41.oldal 5.4. Szakmai kapcsolatok..42.oldal 2

3 6. Pedagógiai munka feltételei.45.oldal 6.1. Tárgyi feltételek...45.oldal 6.2. Személyi feltételek Munkarend 46.oldal 6.3. Továbbképzések..49.oldal 6.4. Munka és tűzvédelmi tevékenység, biztonságos óvoda, balesetmentes környezet, vagyonbiztonság 52.oldal 6.5. Szervezeti feltételek - Felelősi rendszer 53.oldal 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés..56.oldal Mellékletek 1. Munkaközösségek projekttervei 2.Szülői nyilatkozat 3.Jegyzőkönyv 3

4 A munkaterv jogszabályi háttere A 2019/2020. nevelési év céljainak meghatározásánál a következő dokumentumokat vesszük figyelembe: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és módosításai A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról. 32/2012. (X.8) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - Kiegészítés az 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés. (Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés (hatodik, javított kiadás) Önértékelési kézikönyv óvodák számára /negyedik, javított kiadás/ Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára /ötödik javított kiadás/ Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzata Köznevelés - Fejlesztési Terv Az intézmény alapdokumentumai, szabályzatai: Alapító okirat, SzMSz, Házirend, Pedagógiai Program, Továbbképzési és az önértékelési program, valamint a nevelőtestületi határozatok

5 A vezetői pályázatban megfogalmazott, és az adott évre lebontott célok A nevelési év rendje 5

6 Nevelési év Foglalkozások ideje Ügyelet rendje Nyári életrend Szünetek Új gyermekek beíratása * Új gyermekek befogadásának ideje Szeptember 1-től augusztus 31-ig Az óvoda nyitva tartása hétfőtől péntekig 6 órától -18 óráig. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. Szeptember 1-től május 31-ig és ig ügyeleti rendszerben látjuk el a gyermeket. Június 1-től augusztus 31-ig Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően. Nyári zárás várható ideje: júl.27.- aug. 19. Az Önkormányzat által meghatározott időben, általában május első hete, illetve folyamatosan jelentkezés alapján szeptember 2-től folyamatosan *Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül. Szünetek: (iskolai): Őszi szünet: október (4 munkanap) Tavaszi szünet: április 9. és 14. (2 munkanap) Ezekben az időpontokban a lecsökkenő gyermeklétszám miatt összevont csoportokkal dolgozunk. Téli szünet: dec (3 munkanap) A kerületben egy ügyeletes óvoda tart nyitva. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezés: december 7. szombat, ledolgozás (áthelyezett munkanap december 24. kedd pihenőnap) augusztus 29. szombat, ledolgozás, (áthelyezett munkanap augusztus 21. péntek pihenőnap) A beíratással kapcsolatos feladatok: Óvodai jelentkezési lapok kitöltetése a szülővel. A szükséges dokumentumok másolása. Fenntartó tájékoztatása a beiratkozott és a felvett gyerekekről. Vezetői egyeztetés. Felvételi bizottság összehívása túljelentkezés esetén. 6

7 Szükség esetén SZMK értekezlet összehívása (a megemelt létszámhoz szülői beleegyező nyilatkozat). A felvételi, illetve az elutasító határozatok elkészítése. Iskolai beíratás rendje: Kispesti Polgármesteri Hivatal által kijelölt időpontban. Iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok: Óvodai szakvélemények kiállítása (szükség esetén iskolaérettségi vizsgálat kérése). Tanköteles gyerekek lejelentése a Fenntartónak. A szülők tájékoztatása a beiratkozás időpontjáról, az óvodai szakvélemények aláíratása a szülővel és egy példány átadása. A vezetői pályázatban megfogalmazott feladatok adott évre való lebontása 7

8 CÉL FELADAT FELELŐS DOKUMENTUM Szakmai munka 1.A Pedagógiai Programban meghatározott céloknak és feladatoknak - elvárásoknak megfelelő - magas szintű megvalósítása A program szerinti munka segítése, minőségének és megfelelőségének folyamatos figyelemmel kisérése Testi lelki egészségvédelem A gyermeki játék fajtáinak, tartalmának gazdagítása Szabad játék biztosítása Tehetséggondozás, felzárkóztatás Kommunikációs és kooperációs képesség fejlesztése Beszédhibák javítása, szókincsbővítés Óvodapedagógus Fejlesztő pedagógus Óvodapedagógus Ped. Program Éves munkaterv Beszámolók Továbbképzési terv Költségvetés Logopédus 8

9 2. Az évek során kialakult színvonalas nevelőmunka megőrzése 3. A szakmai munkaközösség autonómiájának szélesítése a pedagógiai programban megfogalmazott célok érdekében 4. A szakmai munka hatékonyságának fokozása Szakmai kompetencia erősítése, kölcsönös segítségnyújtással, tapasztalatcserével. Az új pedagógus megismertetése az óvoda értékeivel, elvárásokkal A gyermek önmagához mért optimális fejlődése, fejlesztése Munkaközösségek tartalmi megújítása. A munkaterv szerinti működés biztosítása. Belső hospitálások szervezése. Tapasztalatcsere Részvétel a kerület szakmai életében. Alkotó együttműködés Tapasztalatcsere Jó gyakorlat népszerűsítése Hospitálások Részvétel a kerület szakmai munkaközösségében 5. Környezettudatos nevelés Az óvodai dolgozók környezettudatos, példamutató szemléletmódjának erősítése Növény-, állatvédelem és gondozás Óvodavezető Pedagógusok Óvodapedagógusok Munkaközösség vezetők Fejlesztő pedagógusok Logopédusok Munkaközösség vezetők Óvodavezető Munkaközösség vezetők Munkaközösség vezetők Óvodavezető Pedagógusok Kertész Pedagógiai Program Éves terv Fejlettségmérő lapok Neveltségi színt mérőlapok Követő kérdőívek Munkaközösségi terv Pedagógiai program Éves munkaterv Munkaközösségi terv Kerületi szakmai munkaközösség terve Munkaközösségi tervek Beszámolók Értékelések Kerületi munkaköz. terv PP Munkaterv Munkaközösség 9

10 Gyógynövények felhasználása Szelektív hulladékgyűjtés Komposztálás Udvar parkosítása 6. Hagyományápolás Értékek megőrzése Az óvodai hagyományok, jeles napok tartalmának bővítése, színvonalának emelése Projekttervezés 35. évforduló megünneplése Óvodavezető Pedagógusok terve Beszámolók PP Munkaterv Projekt tervek 7. A nevelőtestület és alkalmazotti közösség folyamatos szakmai fejlesztése Továbbképzési terv végrehajtása Helyi továbbképzéseken való részvétel biztosítása Szakirodalom igénybevétele Publikálásra, bemutatókra, pályázatok írására történő motiválás Óvodavezető Továbbképzési terv Költségvetés Pályázati kiírások Szervezeti kultúra fejlesztése 1. Intézményi klíma fejlesztése 2. Munkatársak közötti egyenlő munkamegosztás Intézményi érték- és normarendszer erősítése Nyugodt, biztonságot nyújtó munkahely biztosítása Egymást segítő, egymásra odafigyelő emberi kapcsolatok kialakítása Szervezeti működés hatékonyabbá tétele Munkahelyi légkör folyamatos javítása A partnerközpontú működés feltételrendszerének hosszú távú biztosítása Az adott feladathoz a kompetens személy kiválasztása Óvodavezető Óvodavezető Munkaközösség vezetők Partneri mérőlapok Munkaterv 5 évre szóló intézményi önértékelési terv Vezetői és az intézményi tanfelügyeletet követően készült intézkedési terv 10

11 3. Információáramlás Ellenőrzési, értékelési, teljesítményértékelési és a minősítési rendszer működtetése, szükség szerinti fejlesztése Rendszeres tájékozódás és tájékoztatás Korszerű, hatékony és eredményes szakmai kapcsolatok működtetése. A digitális kultúra továbbfejlesztése. 4. Közösség alakítás Egymást segítő, egymásra odafigyelő emberi kapcsolatok alakítása A közösségi feladattudat, a kezdeményezőkészség, a véleményalkotás segítése Azonosulás a kitűzött célokkal Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás és a bizalom erősítése Intézményértékelés Óvodavezető Munkaközösség vezetők Óvodavezető Munkaközösség vezetők 1. Pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők teljesítményértékelése és minősítése 2. A gyermeki teljesítmények folyamatos mérése Teljesítményértékelés lebonyolítása Óvodavezető Óvodavezető helyettesek Értékelő és minősítő lapok Fejlődési terv Fejlettség- és neveltségi szint mérés lebonyolítása Óvodapedagógusok Fejlettségmérőés neveltségi szint mérőlap 3. A vezetői és az intézményi tanfelügyeletet követően az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok időarányos végrehajtása Projektterv készítés, feladatok elosztása, végrehajtás Óvodavezető BECS tagok 5 évre szóló intézményi önértékelési terv Intézkedési tervek 11

12 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Tervezés Kiemelt céljaink A hatályos törvények, rendeletek betartásával az óvoda törvényes működésének biztosítása, a biztonságos óvoda megteremtése, a gyermeki-, szülői-, alkalmazotti jogok érvényesítése. A gyermekek nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. A tanköteleskorú gyerekek iskolai életre való felkészítése az OH által kiadott irányelvek figyelembe vételével. A Pedagógiai Program megvalósítása érdekében magas szintű minőségi munkavégzés. A partnerközpontúság és együttműködés. A célokból és a stratégiai dokumentumokból adódó feladatok: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, jogszabályi elvárásokhoz való igazítása, gyakorlati megvalósítása. Törzskönyv kitöltése Beiskolázási terv elkészítése Az éves beszámoló előkészítésére kiadott óvodapedagógusi értékelés tartalmának összehangolása az éves munkatervben megfogalmazottakkal. Pedagógiai programból adódó feladatok: A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés, a nevelési feladatok (óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő) magas szintű megvalósítása. Mozgásfejlesztés SzMSz-ből adódó feladatok: A szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósítása Házirendből adódó feladatok: A szabályzatban foglaltak betartatása a dolgozók és az óvodahasználók részéről 12

13 A pedagógusok tekintetében: A szervezet szakmai színvonalának további erősítése SNI gyermekek zökkenőmentes integrálása Csapatmunka erősítése Az óvodapedagógusok hospitálásának megszervezése intézményen belül és kívül Részvétel a kerületi szakmai munkaközösség munkájába szervezési feladatok, bemutatók vállalásával A nevelési programban meghatározott célok megvalósításának értékeléséhez szükséges mutatók egységes kezelése. IKT ismeretekre irányuló képzés támogatása A nevelési programban megfogalmazottak megvalósítására, korszerű pedagógiai módszerek, programok megismerése, megvitatása, kipróbálása Az új kolléga (7. csoport) zökkenőmentes beilleszkedésének elősegítése Az egyenletes munkamegosztásra való törekvés Felújított óvoda átadó ünnepsége + az óvoda 35 éves jubileumának együttes lebonyolítása A nevelőmunkát segítők tekintetében: A dajkák közötti egyenletes munkamegosztás biztosítása Az új dajka (6. csoport) beilleszkedésének segítése Új ismeretek képzéssel történő átadása-dajka-, óvodatitkári konferencia, HACCP előadás, Továbbképzési tervből adódó feladatok: es Beiskolázási terv elkészítése A folyamatos szakmai önképzés Önértékelési programból adódó feladatok: Az önértékelési kézikönyvben megfogalmazottak alapján: a tanulás és tanítás, a változások, önmagam, mások és az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása. Az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, illetve a pedagógus minősítés jogszabályoknak és a belső szabályzóknak megfelelő működtetése. Ezeken a területeken szükséges vezetői funkciók alkalmazása. Az intézmény hatékony működése érdekében a rendelkezésre álló források folyamatos számbavétele, illetve fejlesztése, a pályázati lehetőségek szélesebb körű feltérképezése, kiaknázása a forrásbővítés érdekében. Sikeres minősítő eljárások lebonyolítása. A kollégák felkészítése, támogatása. A 2018-as vezetői és intézményi tanfelügyeleti látogatást követő feladatok időarányos megvalósítása 13

14 1.2. Megvalósítás A nevelési év munkatervének értékéléséből adódó ez évi feladatok: 1. A minőségelvű működés érdekében: Az óvoda Önértékelési Programjának szükség szerinti korrekciója. A vezetői és intézményi tanfelügyeletet követő intézkedési tervek időarányos megvalósítása Az intézmény szabályozó dokumentumainak szükség szerinti korrekciója Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás 2. A szervezet szakmai színvonalának erősítése érdekében: A pedagógiai munka írásos dokumentumainak (éves tervek, csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek, fejlődési napló) napra kész vezetése, megfeleltetése a pedagógus kompetenciákkal. A csoportok nevelő, tervező, gyakorlati munkájának folyamatos nyomon követése, értékelése, elemzése. Tehetséggondozás, felzárkóztatás tudatosabb tervezése, megvalósítása A továbbképzéseken szerzett kompetenciák, valamint a saját jó gyakorlatok megosztása A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása belső és külső továbbképzések által. Informatikai kompetenciák fejlesztése belső tapasztalatátadás, segítségnyújtás keretében Az intézményi szervezeti kultúra erősítése és fenntartása (minőségi munkavégzés, kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatok) A hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése, a feladatok egyenlő felosztása 3. A szakmai munkaközösségek eredményes működése érdekében: Megvalósítható és nyomon követhető részletes projektterv készítése A kollégák széleskörű bevonása Célszerű időbeosztás, együttműködés Szakmai információáramlás biztosítása A különböző munkaközösségek munkájának összehangolása 4. A családokkal való hatékony együttműködés érdekében: A család elsődleges szerepének hangsúlyozása A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő nevelés és fejlesztés a családok széleskörű bevonásával. A szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről és javaslattétel a szükséges fejlesztési feladatokról. 14

15 Szülői értekezleteken, egyéni beszélgetéseken a szülők segítése a mindennapi nevelésben, és az iskolai életre történő felkészítésben Az óvodai rendezvények színvonalas megvalósítása a családok részvételével Szülői szervezet hatékony működtetése 5. Kiemelt szakmai feladat Mozgásfejlesztés A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A 3-6 éves korú gyermek mozgásfejlettsége képet ad általános fejlettségi szintjéről, a fejlődés tempójáról. Programunkban alapvető szerepe van a mozgásfejlődés folyamatos nyomon követésének, rögzítésének, az egyes funkciók fejlettségének elmaradása esetében felzárkóztatásnak. Cél: Változatos mozgásfejlesztéssel, változatos eszköztárral, gyakorlatokkal, téri helyzetek felidézésével fejleszteni a vizuális memóriát, A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével bővíteni a térről való ismereteiket, fejleszteni térészlelésüket, gyarapítani szókincsüket A megnevezett, látott és elvégzett cselekvésekkel, mozgásokkal elősegíteni a különböző észlelési területek integrációját, keresztcsatornák, fogalomalkotás fejlesztése A későbbi tanulási képességeket meghatározó szenzomotoros képességek fejlesztése (testséma, finommozgás, térbeli, időbeli tájékozódás, tér-irány észlelés, egyensúlyérzék) Szabad játéktevékenységben minden gyermek megtalálja a fejlettségének, temperamentumának, érdeklődésének legmegfelelőbb mozgástevékenységet Feladatok: A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzésével, játékba ágyazottan, változatos eszközökkel a mozgás megszerettetése Rendszeres, mindennapi átmozgatással, valamint heti egyszeri irányított mozgásfejlesztéssel az egészséges életvitel kialakítása A rendelkezésre álló eszközök (labdák, szalagok, trambulin, padok, babzsákok, akadálypályák, Wesco karikák, hengerek stb.) használatával mozgástapasztalatok bővítése Változatos gyakorlással - szükség esetén a rendelkezésre álló szakkönyvek használatával - mozgáskészségek alakítása Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (koordinációs, kondicionális) A mozgáson keresztül az értelmi struktúrák, a szociális képességek fejlesztése (éntudat, tolerancia, siker, kudarc stb.) 15

16 1.3. Ellenőrzés Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történnek A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik. Ellenőrzés-értékelés Érintettek területei A működés törvényessége Gazdálkodás Étkezési befizetések dokumentumainak ellenőrzése óvodatitkár Időpont havonta megfelelési ellenőrzés óvodatitkár (önellenőrzés) Bánáti Tiborné Felelős értékelés Bánáti Tiborné Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok havonta óvodatitkár Bánáti Tiborné Statisztikai adatok óvodatitkár óvodapedagógusok nyilvántartása szükség szerint (önellenőrzés) Bánáti Tiborné KIR- adatbázis naprakészsége óvodatitkár folyamatosan óvodatitkár (önellenőrzés) Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné A működés törvényessége Tanügyigazgatás Törzskönyv Bánáti Tiborné Jegyző értesítése: nem kerületi óvodakötelesek Bánáti Tiborné (önellenőrzés) fenntartó óvodapedagógusok Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Megjegyzés Felvételi, előjegyzési napló Bánáti Tiborné Lezárás: Nyitás: Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Továbbképzési terv óvodapedagógusok Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Intézmény működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálat, elkészítés Pedagógiai program óvodapedagógusok Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Részt vesz az 16

17 SZMSZ és Mellékletei Házirend Önértékelési Program Munka és tűzvédelmi szabályzat HACCP szakmai munkaközösségek munkacsoportok vezetőhelyettes dajkák A működés feltételei eszköz, felszerelés Helyi szintű leltározás óvodatitkár Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Működés feltételei fizikai környezet Bejárás: munkavédelmi szemle vezetőhelyettes havonta Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Tűzvédelmi szemle vezetőhelyettes Negyedévente Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Tisztasági szemle dajkák havonta vezető helyettes 1 fő dajka Bánáti Tiborné Személyi Személyi anyagok óvodatitkár folyamatos Bánáti Tiborné Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói helyettes Munkaköri leírások minden dolgozó (szükség esetén) Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Nevelési folyamatok fejlesztési tartalmak alkalmazottak munkája Tervezési és értékelési óvodapedagógusok negyedévente vezetőhelyettes Bánáti Tiborné dokumentumok Nevelési gyakorlat: - szülői értekezletek - befogadás - foglalkozásvezetés tervezés - értékelés óvodapedagógusok Látogatási ütemterv szerint vezető helyettes óvodavezető szakmai munkaközösség vezetők Bánáti Tiborné Nevelőmunkát segítő nevelőmunkát segítő Látogatási ütemterv vezető helyettes Bánáti Tiborné alkalmazottak munkája alkalmazottak szerint Gyermekvédelem óvodapedagógusok félévente E.-né S. M. Bánáti Tiborné Szakmai Munkaközösségek munkaközösség félévente Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné tevékenysége vezetők Önértékelési szakmai munkaközösség Szükség szerint azonnali visszacsatolás 17

18 Szolgáltatások Gyermekétkeztetés dajkák havonta vezető helyettes Bánáti Tiborné Szülők igényeire alapozott szolgáltatások óvodapedagógusok félévente Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné A szervezet működése Vezetés színvonala Vezető + helyettes Kapcsolatok: - fenntartóval - bölcsődével - iskolával - uszodával - családsegítővel kapcsolattartók - szakszolgálatokkal - művelődési intézményekkel - kerületi szakmai munkaközösséggel A vezetői ellenőrző tevékenység tematikája 1. Beszoktatás-szocializáció, közösségi élet szokásainak, szabályainak alakítása Szóbeli értékelés vezetői értekezleteken féléves, éves értékelés Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Feladat Határidő Érintettek Dokumentum csoport pedagógusai Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Ellenőrzésért felelős Módszer Ellenőrzési lap Óvodavezető Megfigyelés 2. Mozgásfejlesztés Mérések értékelések ,3,7, 8. csoport óvónői csoport óvónői Ellenőrzési lap Óvodavezető Megfigyelés 3. Nyílt hetek jan jan márc március április csoport 6. csoport 7. csoport 2. csoport 8. csoport Ellenőrzési lap Óvodavezető Megfigyelés 18

19 4. Tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése: Csoportnaplók megnyitása, naprakészségének ellenőrzése Minden óvodapedagógus Ellenőrzési lap Vezető helyettes Dokumentum elemzés 5. Tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése: Mulasztási naplók vezetése Minden hónap utolsó napja Minden óvodapedagógus Ellenőrzési lap Vezető helyettes Dokumentum elemzés Csoportok pedagógusaival történő együttműködés, napirend ismerete, egészséges életmód szokásszabályrendszerébe történő bekapcsolódás, Környezet rendjének, tisztaságának higiénés betartása, Gyermekkel, szülővel kapcsolattartás, Az intézmény helyiségeinek tisztán tartása Időszakonkénti és szükség szerint fertőtlenítések Gyermekekkel történő kapcsolattartások, Együttműködés a szakemberekkel Gyermekek szabadidős tevékenységében történő aktív részvétel Egészségügyi feladatokban történő segítésnyújtás Foglakozásokon való részvétel, gyermek segítése a feladatok sikeres végrehajtásában Étkeztetési, pihenési, öltözködési feladatokban való közreműködés Folyamatos Folyamatos Dajkák Gyógypedagógiai asszisztens Értékelő és minősítő lap Értékelő és minősítő lap Vezető helyettes Vezető helyettes Megfigyelés Megfigyelés 19

20 HACCP rendszer működtetése ÁNTSZ előírások betartása kéthetente nagytakarítás havonta hűtő leeresztése Udvar napi gondozása, locsolások, homokozó szellőztetése, hólapátolás, csúszásveszély elhárítása, lehullott falevelek összeszedése, sövények karbantartása, növények gyomtalanítása, folyamatos fűnyírás ebédlemondások vezetése számlák ellenőrzése, időrendi lefűzése gyermekcsoportok névsorának nyilvántartása táblázat formájában étkezési támogatások nyilvántartása, analitikus vezetése, leltári készletek folyamatos nyilvántartása, kiadott fogyóeszközök vezetése statisztikai adatok előkészítése pontos naprakész nyilvántartások vezetése Folyamatos Folyamatos Folyamatos Konyhások Kertész Óvodatitkár Értékelő és minősítő lap Értékelő és minősítő lap Értékelő és minősítő lap Vezető helyettes Vezető helyettes Vezető helyettes Megfigyelés Megfigyelés Megfigyelés 11. Szülői értekezletek Folyamatos Minden óvónő Ellenőrzési lap Óvodavezető Megfigyelés Munkaközösségek tevékenysége, működése Gyermekvédelem / HH-s, HHH-s gyerekek Folyamatos 4. Nyílt nap az új szülőknek Team vezetők Jegyzőkönyv Óvodavezető Beszámoló Minden óvodapedagógus csoport pedagógusai Feljegyzés Gyermekvédelmi felelős Megfigyelés Jelenléti ív Óvodavezető Beszélgetés 20

21 1.4. Mérések, értékelés Cél: A törvényes működés mellett, a partnerek megelégedését szolgáló minőségi munkavégzés Célhoz kapcsolódó feladatok Dolgozók teljesítményértékelése és minősítése Szülő-és gyermek elégedettségmérés és értékelés Követő kérdőívek elküldése az iskolákba Gyermekek fejlettség és neveltségi szint mérése Határidő Felelős Óvodavezető Készítendő dokumentum Minősítő lapok diagramok vezető helyettes Értékelések Szakmai mk. vezető Értékelések BECS vezető Értékelések Sikerkritérium 90%-t meghaladó teljesítmény 90%-t meghaladó elégedettség 90%-ot meghaladó elégedettség minden területen Pedagógiai hozzáadott érték magas értéke Visszacsatolás (értékelés, nyilvánosságra hozatal) Egyéni megbeszélések Tanévzáró nev.ért Tanévzáró nev.ért Tanévzáró nev.ért Ellenőrzés Fenntartó Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné 5. A működés feltételei eszköz, felszerelés Óvodavezető Jegyzőkönyv Hiánytalan eszközkészlet Munkatársi értekezlet GESZ Az önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása Az intézményvezetés felelőssége az ellenőrzésre kijelölt pedagógusok felkészítése a minősítésre és a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, illetve a tevékenységlátogatási (hospitálási), dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat folytatása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. 21

22 - a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során - a dokumentumellenőrzés során - az interjú és a portfólióvédés során Önértékelés az intézmény éves önértékelési terve szerint Tanfelügyeleti ellenőrzés 2020-ban nem kerültünk be a tanfelügyeleti ellenőrzésbe Softic Aranka 1. csoport Ped.II. fokozat Minősítési eljárás Farkas Andrea 2. csoport Ped.II. fokozat Dévayné Cs. Brigitta 3. csoport Ped.II. Mind a belső, mind fokozat pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés - Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén Belső Önértékelési csoport (BECS) működtetése Közvetlenül érintettek köre Már mindenki értékelése megtörtént, kivéve a 2019-ben Ped.I. fokozatba került dolgozókat, akikre majd 2021-ben kerül sor. A munkaközösség kiemelt feladatai: A törvényi és jogszabályi változások figyelemmel kísérése, közös értelmezése Az intézményi önértékelési rendszer kidolgozása során átvizsgált intézményi dokumentumok (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program), korrekciója A 2019-es intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést követően elkészült intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása. Az ehhez kapcsolódó részfeladatok megvalósítása és értékelése. A munkaközösség feladata az önértékelés során, hogy közreműködik: - az intézményi elvárás-rendszer felülvizsgálatában, szükség szerinti aktualizálásában - Az intézkedési tervek megvalósítását segítő terv elkészítése, a feladatok elosztása, a végrehajtás ellenőrzése, visszacsatolás az évvégi beszámolóban, ill. szükség szerint folyamatosan. 22

23 A célhoz kapcsolódó feladatok Felelős Határidő A feladat végrehajtást ellenőrzi A feladat dokumentációja Alakuló ülés - Az önértékeléssel kapcsolatos tartalmi és szervezési feladatok - Törvényi változások közös értelmezése - Önértékelési ütemterv megbeszélése - Munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése. Szabályzó dokumentumaink törvényi megfeleltetése és szükséges módosítása. Berkics Zoltánné mk.vez Bánáti Tiborné Projektterv mk.vez Bánáti Tiborné Jegyzőkönyv 3. Intézkedési terv időarányos megvalósítása mk.vez Bánáti Tiborné Projektterv Az intézményi önértékelés jogkövető megszervezésével kapcsolatos feladataink - Teljesítményértékelés, - Partneri igény és elégedettség mérés, Éves célok és feladatok értékelése; éves beszámoló előkészítése. mk.vez Bánáti Tiborné Jegyzőkönyv mk.vez Bánáti Tiborné Beszámoló Munkaközösség vezető: Team tagok: Berkics Zoltánné Csábiné Fekete Gyöngyi, Farkas Andrea, Softic Aranka, Bánáti Tiborné Működési rend: A munkaközösségi foglalkozások időpontja: minden hónap második szerdája 14-órától Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. A folyamatos feladatellátás érdekében a tagok elektronikus úton is tarják a kapcsolatot. 23

24 A dolgozók teljesítményértékelése, és ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztési feladatok meghatározása az intézményi kompetencia- és teljesítményalapú értékelési- szabályzat értelmében A célhoz kapcsolódó feladatok Értékelő és önértékelő lapok kitöltése Egyéni megbeszélések, dolgozói minősítések Szervezetfejlesztési feladatok meghatározása Felelős A feladatban érintettek Határidő Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné A feladat végrehajtást ellenőrzi A feladat dokumentációja Alkalmazotti közösség Fenntartó Értékelő lapok Óvodavezető Érintett dolgozók Óvodavezető, Vezető helyettes Team vezető Fenntartó Minősítő lap Ellenőrző lapok Fenntartó Éves értékelés 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2.1. Személyiségfejlesztés Adatok CSOPORT 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 7. csoport 8. csoport Csoport neve vízipók vízi csiga bohóchalacska delfin csikóhal teknős vízibolha ficánka Szerv. forma kicsi középső kicsi mini nagy nagy középső vegyes Gyermeklétszám (17) (25) 19 (24) SNI-s gyermekek

25 2.1.2.Gyermekvédelem érdekében kitűzött feladatok Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: A gyermekek részére lehetőségek szerint maximálisan biztosítani az esélyegyenlőséget, megakadályozni a társadalmi leszakadást A prevenció, amely során szeretnénk megelőzni a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet kialakulását, valamint segítséget nyújtani a meglévő hátrány leküzdéséhez. A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül vagy látens módon segítséget kérő családokkal. A gyermekvédelmi feladatok ellátását a Pedagógiai Programban részletezett jelzőrendszer működtetésével látjuk el. Figyelembe vesszük: Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának pozitív értékeit A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és a sérülés-specifikus fejlesztések biztosítását A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető gyermekek esetében A célból adódó feladatok: A HH-s és a HHH-s gyermekek fejlődésének hangsúlyosabb nyomon követése (mérés- felzárkóztatás) és számukra az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése A Szociális Szolgáltató Centrum által delegált óvodai szociális segítővel a kapcsolat kialakítása és az érdemi együttműködés A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, hátrányuk enyhítése Szükség esetén a kapcsolatfelvétel a szülőkkel és a külső partnereinkkel: családsegítő, gyámhivatal, szakértői bizottságok, szakszolgálatok, rendőrség, védőnő, gyermekorvos Az óvodapedagógus feladatai: Az óvodába járási kötelezettség teljesítésének nyomon követése. Megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat, melyek a pozitív élményen keresztül mintát adnak a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, részvétel a hagyományos ünnepeken stb.). Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő óvó intézkedésre javaslatot tesz. A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén szakember segítségét kéri. A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít). A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki. A feladatok megvalósításáért az óvodavezető, az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős felel. /Gyermekvédelmi ütemterv: lásd. 2. sz. melléklet/ 25

26 Alapszolgáltatások Logopédiai foglalkozás: Két logopédussal heti 18 órában Fejlesztő foglalkozások: Egy fejlesztő pedagógussal heti 11 órában Nevelési Tanácsadó igénybevétele (Alapozó terápia, Ayres, egyéb fejlesztések) Utazó gyógypedagógus: Az SNI-s gyermekek ellátásához Szülői igényekre alapozott térítéses szolgáltatások Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások a szülői igények függvényében változók.) Úszás: Heti egy alkalommal szakedző végzi a Kispesti uszodában Foci: Heti két alkalommal testnevelő tanár irányításával a Bolyai iskolában Sakk: Heti egy alkalommal oktató irányításával Tánc: Heti egy alkalommal - óvodapedagógus végzi, délutáni időpontban, az óvodában Zeneovi (Zenei előkészítő) heti egy alkalommal zenepedagógus irányításával Teakwando: Heti egy alkalommal- szakedző irányításával, délutáni időpontban, az óvodában Egyéb szolgáltatás: (a szülők igénye alapján) Református hitoktatás - hitoktatóval Katolikus hitoktatás hitoktatóval Tehetséggondozás érdekében kitűzött feladatok Cél: A tehetséggondozás lehetőségeinek biztosítása. A célhoz kapcsolódó feladatok Felelős A feladatban érintettek Határidő A feladat végrehajtást ellenőrzi A feladat dokumentációja 1. Tehetség támogatása a különböző korosztályban Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, Gyermekek Folyamatos Bánáti Tiborné PP Munkaterv 26

27 2. Rajzversenyeken, sportversenyeken való részvétel Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, Gyermekek Folyamatos Bánáti Tiborné PP Munkaterv Versenykiírás 3. Segítségnyújtás a szülőknek a külön foglalkozások megkereséséhez Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, Szülők Folyamatos Bánáti Tiborné Fejlettségmérő lapok A tehetség lehetőségének feltárása az egyéni adottságok aprólékos megfigyelésével, majd annak elemzésével kezdődik. A tehetséggondozás folyamatát egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel fejlesztjük, és figyelembe vesszük a gyermekek egyéni szükségleteit, képességeit és életkori sajátosságait. Feladatainkat komplex módon valósítjuk meg Felzárkóztatás érdekében kitűzött feladatok Cél: A PP-ban megfogalmazottak végrehajtása Óvodánkban, differenciált foglalkoztatás keretében végezzük a felzárkóztatást, egyéni, vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában. A fejlődés nyomon követése a fejlődési naplóban és a mérőlapokon kerül rögzítésre. A gyermekek fejlődési naplója tartalmazza a fejlesztési feladatot, melyhez az eszközt, témát és munkaformát az óvodapedagógus választja meg, a gyermekhez igazítva. A célhoz kapcsolódó feladatok Felelős A feladatban érintettek Határidő A feladat végrehajtást ellenőrzi A feladat dokumentációja 1. Egyéni fejlettségi tempó maximális figyelembevétele Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, gyermekek Folyamatos Bánáti Tiborné PP Munkaterv Fejlettségmérő lapok 2. A sokoldalú megtapasztalás lehetőségeinek biztosítása Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, gyermekek Folyamatos Bánáti Tiborné PP, Munkaterv Foglalkozási terv 27

28 3. A családokkal való együttműködés Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, szülők Folyamatos Bánáti Tiborné PP Munkaterv 4. Szakemberekkel való együttműködés Csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógus Folyamatos Bánáti Tiborné PP Munkaterv 2.2. Közösségfejlesztés Óvodai ünnepek hagyományrendszerünk Programok Időpont Felelős Állatok világ napja /csoportonkénti-heti program/ Csoport óvodapedagógusai Óvoda átadó éves jubileum Csábiné F. Gyöngyi Fotózás november Bánáti Tiborné Egészséghét november Heiner Mónika Mikulás december 6. Kovács Árpádné Karácsony december csoport óvodapedagógusai Farsang február 20. Csoport óvodapedagógusai Március március 13. Csoport óvodapedagógusai Víz napja / heti program-projekt/ március 22. Berkics Zoltánné Föld napja /heti program-projekt/ április 23. Softic Aranka Húsvét április 8. Csoport óvodapedagógusai Madarak, fák napja május 8. Laczovics Andrea Anyák napja május Csoport óvodapedagógusai Búcsúztató június 12-ig csoport óvodapedagógusai Gyermeknap / Gyöngykagylónap május 16. Farkas Andrea Egyéb: Sportversenyek: Mikulás-kupa november 30. Morvai Barbara, Nagy Sportágválasztó május Csepelyi Tamásné Autómentes nap (kerületi) szeptember 27. Bedzsula-Tankó Linda, Morvai Barbara 28

29 Autómentes nap (önkormányzati) szeptember csoport pedagógusai Állatok világnapja (kerületi) október 9. Csepelyi Tamásné Nyugdíjas-ház Karácsonyi műsor december 19. Csábiné F. Gyöngyi Egészségnap (kerületi) január Morvai Barbara Föld Napja (kerületi) április 22. Paule Marianna Víz világnapja (kerületi) március 19. Bedzsula-Tankó Linda 3. Eredmények Az eredmények kimutatása és publikálása Tartalom Megjelenítés Felelős Határidő Gyermekek fejlődésével összefüggő mérések Fejlődési napló szülői tájékoztató Éves beszámoló Óvodapedagógusok óvodavezető Fogadó óra Külső, belső partnerek szóbeli BECS vezető Tanévzáró nevelési Külső, belső partneri tájékoztató értekezlet elégedettségvizsgálat Éves beszámoló óvodavezető Óvodai bemutatkozó Kispesti kopogtató - kiadvány óvodavezető Innováció bemutatása Éves beszámoló óvodavezető Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 4.1. Nevelés nélküli munkanapok Száma: 5 Időpontjai: október január június augusztus 28. (csütörtök-péntek) (péntek) (hétfő) (péntek) 29

30 A nevelőtestület az általa meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhat. A nevelőtestületi tanácskozásokon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (gyógypedagógiai asszisztens, dajka, kertész, óvodatitkár) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. Nevelésnélküli napok tervezett időpontjai témája, munkatársi értekezlet rendje: NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Óvoda visszaköltöztetése 4. Szakmai nap Tanévzáró alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet 2020/2021.Tanévnyitó alkalmazotti és TÉMA A nevelési év feladatainak megbeszélése Törvényi változások Éves munkaterv ismertetése, elfogadása Felelősök kijelölése, megválasztása Takarítás, termek és az óvoda egyéb helyiségeinek visszarendezése Kommunikációs tréning 2. rész Gyöngykagyló nap előkészítése Óvodai szabályzók módosításának elfogadása Partneri kérdőívek átdolgozása A nevelési év értékelése Egyéni tapasztalatok, minősítések Munkaközösség vezetők beszámolója A nevelési év feladatainak megbeszélése HATÁRIDŐ FELELŐS ÉRINTETTEK DOKUMENTUM október 3.4. Nevelés nélküli munkanapok január 31. Nevelés nélküli munkanap Nevelés nélküli munkanap Nevelés Bánáti Tiborné Minden dolgozó SZMK tagjai Jegyzőkönyv, munkaterv Bánáti Tiborné Minden dolgozó Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Pedagógusok Minden dolgozó SZMK tagjai Minden dolgozó SZMK tagok Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv, munkaterv Beszámolók, jegyzőkönyv 30

31 nevelőtestületi értekezlet Törvényi változások Éves munkaterv ismertetése, elfogadása Felelősök kijelölése, megválasztása nélküli munkanap munkaterv MEGBESZÉLÉSEK HATÁRIDŐ FELELŐS ÉRINTETTEK DOKUMENTUM 1. Aktualitások Minden hétfőn: Bánáti Tiborné Minden pedagógus Feljegyzések 1. MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLET HATÁRIDŐ FELELŐS ÉRINTETTEK DOKUMENTUM A tanév feladatai, HACCP oktatás, Munka- és tűzvédelmi oktatás Bánáti Tiborné Pedagógiai munkát segítők Munkaterv, feljegyzés 2. Nyári teendők Bánáti Tiborné Pedagógiai munkát segítők Feljegyzés 3. Aktualitások Minden hónap első kedd 13:15-14:00 Bánáti Tiborné Pedagógiai munkát segítők Feljegyzés A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket az első szülői értekezleten, honlapunkon, az aktuális ebédbefizetéskor, valamint hirdetmény formájában tájékoztatjuk. Szülői igény esetén a Szivárvány Óvodában biztosítunk ügyeletet Vezetőségi értekezletek Célja: a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja: minden hónap első hétfő 10-órától, (eltérő időpont jelölve) helyszíne: vezetői iroda Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. Téma Időpont Résztvevők 31

32 Téma Időpont Résztvevők A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok: - Munkatervi tartalmak megbeszélése - Aktuális feladatok megvitatása - Tornatér használata, beosztása Szabályzó dokumentumok jogszabályi változásokhoz való igazítása (PP, SZMSZ, Házirend,) - Az évindítás tapasztalatai - Aktuális feladatok megvitatása - Költözés kivitelezése - Téli ünnepkörrel kapcsolatos szervezési feladatok - Egyéb aktuális feladatok megvitatása - Továbbképzési terv előkészítése - Aktuális feladatok Az első félév értékelése Továbbképzési terv véglegesítése Aktuális feladatok Minősítésre történő jelentkezések előkészítése Szakmai nap előkészítése Jutalmazási javaslatok Aktuális feladatok Év végi rendezvények konkrét programja, tervezése (anyák napja, búcsúztatók, gyermeknap,) Szervezetfejlesztő tanév végi kirándulás szervezési feladatai Aktuális feladatok Év végi beszámolók előkészítése Tanév végi feladatok ütemezése Nyári működés tervezése, ebből adódó feladatok Aktuális feladatok augusztus 27. kedd szeptember 9. szeptember 23. november 4. január 13. február 3. március 4. április 6. május óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető 32

33 Téma Időpont Résztvevők 10. A nevelési év értékelése Tanévzáró értekezlet előkészítése A következő nevelési év kezdetét megelőző feladatok Aktuális feladatok június 3. - óvodavezető - vezető-helyettes - szakmai munkaközösség vezető 4.3. Szakmai munkaközösségek Óvodánkban 5 szakmai munkaközösség működik: Pedagógiai Program szakmai munkaközösség Kézműves munkaközösség Báb munkaközösség Környezetvédelmi munkaközösség Belső önértékelési szakmai munkaközösség Nevelőtestületünkben mindenki tagja valamelyik szakmai munkaközösségnek, de mindenki figyelemmel kíséri a másik munkaközösség munkáját, és szükség szerint részt vesz a tevékenységében. A munkaközösségek havi egy alkalommal találkoznak. A Pedagógiai Program és a belső önértékelési szakmai munkaközösség éves tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a jogszabály által előírt külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a minősítési rendszer tényleges gyakorlatára történő tudatos felkészülés támogatása. (3 fő) A munkaközösségek tagjai amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai továbbképzéseken, kerületi és más konferenciákon, valamint egyéb szakmai rendezvényeken. 33

34 Célok Határidő Felelős Pedagógiai Program szakmai munkaközösség Kézműves munkaközösség működtetése Báb munkaközösség működtetése Környezetvédelmi munkaközösség működtetése Önértékelési csoport működtetése Szükséges erőforrások (személyi, dologi, tárgyi, eljárásbeli) ápr. 30. Farkas Andrea Team máj ápr.30. Dévayné Cs. Brigitta Csábiné Fekete Gyöngyi Softic Aranka Berkics Zoltánné Team, kreatív eszközök és anyagok A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az intézményi célok elérésében Törekvés a munkaközösségi tagok szakmai igényességének elérésére Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival Szakmai elkötelezettség, felkészültség A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés, pontos és precíz feladatellátás Programunk szakmai és működésbeli specialitásainak megjelenítése Szakmai információáramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között Teljesítés kritériuma A mozgásfejlesztés eredményessége Esztétikus belső környezet, bábozás kellékeinek elkészülése Ellenőrzés Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné Bábok, díszletek Előadások megtartása Bánáti Tiborné L.: munkaközösség éves terve Útmutató a minősítéshez, Óvodai dokumentumok Az óvoda felnőtt és gyermek közösségének környezettudatos szemléletformálása Minősítések előkészítése Dokumentumok törvényi megfeleltetése Bánáti Tiborné Bánáti Tiborné 34

35 A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök és információk szükségesek Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési Program, Házirend, Munkaterv) Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Oktatási Hivatal Útmutatói és Kézikönyvei Tevékenység/foglalkozáslátogatás előtt közvetlenül minden kolléga kézhez kapja: - az útmutató elvárásainak megfelelő tematikus (csoportnaplóban) és tevékenység tervet - bepillantást nyerhet az éves tervbe, valamint a csoport naplójába Tevékenységlátogatás során a Foglalkozás megfigyelési lapot magával hozza, és alkalmazza minden megfigyelő. Intézményi gyakorlat ismerete Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően Pedagógiai Program szakmai munkaközösség Cél: A OH 2019 és a 2020-as minősítési tervébe bekerült pedagógusok (3 fő Ped.I. besorolású) felkészülésének elősegítése, valamint pedagógiai támogatása. A célból adódó feladatok: Gyakorlati, elméleti segítségnyújtás a portfólió készítéshez A minősítési tervbe bekerült pedagógusok foglalkozás látogatása. Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározása az indikátorok segítségével Reflexió gyakorlása 1. A célhoz kapcsolódó feladatok A munkaközösség megalakulása, projektterv elkészítése Felelős A feladatban érintettek 3. Gyakorlati megvalósítás mk. vez. Nevelőtestület Határidő A feladat végrehajtást ellenőrzi A feladat dokumentációja mk. vez Pedagógusok Bánáti Tiborné Projektterv között Bánáti Tiborné Feljegyzések A fel.-hoz kapcs. információ nyilvánossága / legitimáció Munkaterv Nevelőtestületi értekezlet 4. Értékelés mk. vez. Mk. tagjai Bánáti Tiborné Éves értékelés Nevelőtestületi értekezlet Munkaközösség vezető: Farkas Andrea Team tagok: Heiner Mónika, Berkics Zoltánné, Lévai Mónika 35

Különös közzétételi lista nevelési év

Különös közzétételi lista nevelési év Óvodavezető Óvodapedagógus Gondozónő Dajka Összesen: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE 3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz. Telefon/Fax: 46/317-285 E-mail: sajoker.ovi@gmail.com OM azonosító: 201607

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Közzétételi lista nevelési év

Közzétételi lista nevelési év Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Székhely: Fehérgyarmat Szent I. tér 2. Telephelyek: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája OM: 202 319 Tel.:

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1.

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1. K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda 034292 2018. október 1. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 1 a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Óvodánk a Waldorf-pedagógia szerint,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10. fejezet 23. - a, 1.-2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az óvoda

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2016/2017.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista nevelési év

Különös közzétételi lista nevelési év Óvodavezető Óvodapedagógus Gondozónő Dajka Összesen: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE 3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz. Telefon/Fax: 46/317-285 E-mail: sajoker.ovi@gmail.com OM azonosító: 201607

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2017-2018-as nevelési évre A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben Aktualitások az óvodai intézményi működésben 1 Európai kitekintés EU 2020 Stratégia 95% Hazai sikerek 95,2% Pályázatok 9200 Életkor Létszám arány 2010 Létszám arány 2016-2017 3 éves 74,1% 84% 2 Óvodai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni.

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni. A 229/202. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az intézményalapító és fenntartó szerve: Pécs M.J. V. Önkormányzata

Részletesebben

Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA

Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év Készítette: Bálint Mónika intézményvezető A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.)

Részletesebben

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: 1) Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. 3. A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni.

Közzétételi lista. 3. A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni. A 229/202. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az intézmény alapító és fenntartó szerve : Pécs M.J. V. Önkormányzata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31.

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31. Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pöttyös Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Osváth Viktória OM azonosító: 200911 Oktatási azonosítója:78646091381 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Intézmény OM azonosítója: 201 839 Intézményvezető neve: Béresné Dobránszky

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019. nevelési év Jogszabályi alapja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2018-2019 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Szabadság u.7 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122 Mobil telefon:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 2018-2019. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. - a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Zuglói Tündérkert Óvoda 1144 Budapest, Kántorné sétány 9. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

Zuglói Tündérkert Óvoda 1144 Budapest, Kántorné sétány 9. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető (Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: 034678 KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető Pestszentlőrinci Robogó Óvoda 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018-OS

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az intézményi tanfelügyelet által javasolt fejlesztendő területek, intézkedések, feladatok

Az intézményi tanfelügyelet által javasolt fejlesztendő területek, intézkedések, feladatok Melléklet: Az intézményi tanfelügyelet által javasolt fejlesztendő területek, intézkedések, feladatok Kompetencia megnevezése Fejlesztendő terület Intézkedés megnevezése és célja Intézkedés mérföldkövei

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerűtöbbség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés : 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. június 7. napján,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2015/2016.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

Kertvárosi Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2017/2018 nevelési év. 1. Szervezeti, személyzeti adatok. A közfeladatot ellátó szerv: Kertvárosi Óvoda

Kertvárosi Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2017/2018 nevelési év. 1. Szervezeti, személyzeti adatok. A közfeladatot ellátó szerv: Kertvárosi Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA Kertvárosi Óvoda 2017/2018 nevelési év 1. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv: Kertvárosi Óvoda 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/A. Tel/fax: 06/34-426-448 e-mail: kertvarosi.ovoda.tb@gmail.com

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év Közzétételi lista 2018/2019- es nevelési év Sarkad Város Önkormányzat Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Gemma Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 2017-2018-as tanév A következő adatokat tesszük közzé iskolánkról: 1. Intézmény neve, nyitva tartása 2. Személyi

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM 040512 Munkaterv 2017 / 2018. tanév A kollégium éves munkaterve A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Surányiné Palkó Eleonóra Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda Szombathely, 2017. szeptember 19. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületében

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2017-18 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján Kisfaludy Utcai Tagiskola Kaposvár Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap (Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember 01-2018. augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3 Közzétételi lista Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122,

Részletesebben