I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Általános eljárási szabályok 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Általános eljárási szabályok 1.."

Átírás

1 Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(III.21.) önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/A. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1) bekezdés a) pontjában, a 115. (3) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Általános eljárási szabályok 1.. (1) Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező köteles minden ellátási formában a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet megfelelő melléklete szerinti jövedelem nyilatkozatot csatolni és az abban feltüntetett jövedelmekről megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát mellékelni. (2) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán helyszíni szemlét készíthetnek. (3) Az ügyfél kérelmére, a pénzegyenérték visszafizetésére részletfizetés engedélyezhető. Hatásköri rendelkezések 2.. (1) A Képviselő-testület az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint engedi át: a) Ügyrendi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatásköre: aa) Szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági mérséklése ab) átmeneti segély ac) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b) Polgármester átruházott hatáskörei: ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 38. (1) bek. a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás bb) temetési segély (2) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások közül a családsegítést, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulási megállapodás alapján az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények útján látja el.

2 (3) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni. (4) Az átruházott hatáskörök gyakorlója, továbbá az Idősek Klubja vezetője az önkormányzat éves munkatervében megjelölt időközönként beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek. II. Fejezet SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Szociális és gyermekvédelmi ellátások 3.. (1) Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg: a) Pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások aa) temetési segély b) Szociális alapszolgáltatások: ba) szociális étkeztetés bb) házi segítségnyújtás bc) családsegítés bd) nappali ellátás keretében nyújtott idősek klubjába történő felvétel c) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások: ca) gyermekjóléti szolgáltatás cb) gyermekek napközbeni ellátása Aktív korúak rendszeres szociális segélye 4. (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosult személy számára együttműködésre az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatát (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) jelöli ki. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: a) megjelenni a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az Családsegítő Szolgálatnál b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 45 napon belül,

3 d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak: da) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, db) életvezetési tanácsadás, dc) személyiségfejlesztő tréning, dd) munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program, de) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különös tekintettel az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. e) meg kell jelennie három havonta a Családsegítő Szolgálatnál f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával. (3)A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi az alábbi esetekben: a) nem jelenik meg a (2) bekezdés a) pontjában előírt határidőre a Családsegítő Szolgálatnál b) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, c) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Családsegítő Szolgálat az alábbiak szerint jár el: a) a (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt esetekben három munkanapon belül fölkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy aa) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének melyet az akadályoztatás megszűnését követő nyolc napon belül igazolni köteles megkezdi, illetve folytatja az együttműködést; ab) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését. (5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző II. látja el. A változást követő 3 napon belül értesíti az igazgatási ügyintéző I-et a) munkaviszony létrejöttéről b) a munkaviszony létre nem jöttéről c) munkaviszony rendkívüli felmondással való megszüntetéséről Bérpótló juttatás 5. (1) Az aktív korúak ellátása keretében bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb jogosultsági feltétele a rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása. (2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert a) tiszta, rendezett, b) szeméttároló edénnyel ellátott,

4 c) rendeltetésszerű használhatósága biztosított, d) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, pormentesítése, valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított, e) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől mentes, g) az ingatlanhoz tartozó kert művelt, konyhakerti növényekkel beültetett, h) a kérelmező vagy jogosult által lakott ingatlan előtti járda járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe tiszta, rendezett, i) az ingatlan előtti közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról gondoskodik, valamint j) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartásra kerülnek. (3) A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője valamint az Ügyrendi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság valamelyik tagja (továbbiakban: vizsgálatot végző) a rendezett lakókörnyezet biztosítását szemle, hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés alapján vizsgálja. (4) Abban az esetben, ha a vizsgálatot végző a helyszíni ellenőrzéskor az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosságot vagy szabálytalanságot állapít meg, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a kérelmezőt vagy jogosultat a hiányosság pótlására, a szabálytalanság megszüntetésére hívja fel. (5) A vizsgálatot végző a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását, szabálytalanság megszüntetését utóellenőrzés keretében vizsgálja. (6) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosításának ellenőrzése érdekében a vizsgálatot végző legalább félévente, illetve szükség szerint utóellenőrzést tart. (7) A bérpótló juttatásra jogosult a közfoglalkoztatás megszűnését követően 8 napon belül köteles benyújtani az állami foglalkoztatási szerv igazolását a Polgármesteri Hivatalba. Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) A lakásfenntartási támogatás formái: a) Természetbeni támogatás: aa) lakáscélú pénzintézeti tartozás ab) közüzemi díjhátrálék támogatása b) Pénzbeli támogatás (2) A lakásfenntartási támogatásnál elsődlegességet élvez az (1) a) pontja. Átmeneti segély 7.. (1) Az önkormányzat átmeneti segélyt állapít meg azon személyek részére, akik az Sztv ában foglalt feltételeknek megfelelnek.

5 (2) Az átmeneti segélyek alkalmanként vagy időszakosan nyújthatók, az alábbi mértékek szerint: a) pénzbeli átmeneti segély alkalmanként minimum Ft mértékben állapítható meg b) beiskolázási támogatás évente egyszer c) élelmiszercsomag alkalmanként minimum Ft értékben adható (3) Beiskolázási támogatásnál a kérelmező köteles csatolni érvényes iskolalátogatási igazolást. (4) Az Ügyrendi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság - kérelemre évente egy alkalommal, az átmeneti segély terhére az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegéig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt - akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át és -rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (5) Temetési segély viselésére - kérelemre - legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum háromszorosának megfelelő összegu kölcsön adható, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. (6) Nem részesíthető kölcsönben az a (4) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, aki - rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja és - a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. Temetési segély 8.. (1)A temetési segély összegét a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét alapul véve mely Ft - az önkormányzat egyszeri Ft összegben állapítja meg a szociális törvényben foglalt feltételek szerint. (2)Temetési segély adható annak a kérelmezőnek, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, függetlenül attól, hogy egyedül vagy családban él. III. Fejezet SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének eljárási szabályai 9.. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj ellenében vehetők igénybe. (2) Az Idősek Klubja intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani: a) ha az egészségkárosodás bármilyen lehetősége felmerülhet, b) váratlan esemény (haláleset, baleset) miatt a rászorult ellátása nem biztosított.

6 (3) Az Idősek Klubja intézményvezetője külön eljárás keretében az alábbi esetekben nyújthat ellátást: a) aki kora vagy egészségi állapota, szociális helyzete miatt önmaga, illetve családtagjai számára napi egyszeri melegételt biztosítani más módon nem tud, b) aki otthonában maga és családja ellátására saját erőből nem képes, és más nem gondoskodik róla, c) szociális és mentális segítségre szoruló 18. életévét betöltött egészségkárosodott, aki önmaga ellátására csak részben képes. (4) Az ellátás megszűnésének esetei és módja: a) ha a közösség érdekeit, a házirendet sérti az adott személy további gondozása, b) ha az ellátásra szoruló egészségi állapotának romlása miatt nem nyújtható megfelelő ellátás. (5) Az ellátás megszűnéséről a szociális intézmény vezetője írásban értesíti az ellátottat, a megszűnés okának és időpontjának feltüntetésével, valamint tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. (6) Az Idősek Klubja intézményvezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Szociális étkeztetés 10.. A szociális étkeztetést elsődlegesen azoknak biztosítja, akiknek életkora eléri vagy meghaladja a 65. évet, és egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága nem teszi lehetővé az önmagáról történő gondoskodást. Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja 11.. (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi térítési díjakat a Sztv (2), (3) bekezdései alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: a) Szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 360 Ft/adag b) Szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 424 Ft/adag. (2)Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési díjakat az Sztv (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: a) Idősek Klubjában munkanapon 360 Ft/nap b) étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás térítésmentes. Szociális alapszolgáltatás személyi térítési díja 12. (1) A személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal.

7 (2) Az intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény mértékét a 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet kialakulásakor írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését minimum 1 hónapig terjedő időszakra. (4) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen: a) a családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség, b) elemi kár, természeti katasztrófa. IV. Fejezet GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13.. (1) A támogatás formája: a) pénzbeli b) természetbeni, ba) élelmiszerutalvány bb) élelmiszercsomag bc) gyógyszer, gyógyászati segédeszközök bd) étkezési térítési díj átvállalása (2) A támogatás mértéke alkalmanként minimum Ft/gyermek az (1) bekezdés bd) pontja kivételével. Gyermekek napközbeni ellátása 14.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. (3) bekezdése alapján a gyermekek életkorának megfelelően óvodában vagy iskolai étkeztetés keretében biztosítja. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Gyvt ainak figyelembe vételével. (2) A napközbeni ellátás igényléséhez szükséges kérelem mellékletei: a) Három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról egy hónapnál nem régebbi keltezésű munkáltató által kiállított igazolás vagy bankszámla kivonat, vagy postai utalványszelvény. b) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás. c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén a kedvezményt megállapító határozat másolata (3) A kérelem elbírálásánál elsődleges szempont az igénybevételre történő jelentkezés sorrendje. (4) Az ellátást az Idősek Klubja vezetője megszünteti, ha térítési díj hátralék keletkezett, és a felszólítást követő 15 napon belül annak rendezése nem történik meg. (5) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásához a Gyvt (5) bekezdésében megállapítottakon túl további kedvezményeket nem ad.

8 Gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja 15.. Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a Gyvt (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: Általános iskolai menza Napköziotthonos óvoda 176 Ft/ebéd 200 Ft/nap Gyermekjóléti alapellátások személyi térítési díja 16.. A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt (3) bekezdése, továbbá a normatív kedvezményekre vonatkozó (5) (6) bekezdése együttes figyelembevételével az Idősek Klubja intézményvezetője állapítja meg és számlázza. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.. A rendelet 1. melléklete tartalmazza a felnőtt szociális alapellátások személyi térítési díj számításának kedvezményeit (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti március 31-én: a) a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló (a továbbiakban: Rendelet) 2/2006. (I.30.) rendelet, b) a Rendelet módosításáról szóló 11/2006. (V. 17.) rendelet, c) a Rendelet módosításáról szóló 20/2006. (XII. 18.) rendelet, d) a Rendelet módosításáról szóló 4/2007. (III. 26.) rendelet, e) a Rendelet módosításáról szóló 13/2007. (X. 29.) rendelet, f) a Rendelet módosításáról szóló 1/2008. (I. 28.) rendelet, g) a Rendelet módosításáról szóló 7/2008.(IV.15.) rendelet, h) a Rendelet módosításáról szóló 9/2008.(V.26.) rendelet i) a Rendelet módosításáról szóló 11/2008.(X.18.) rendelet j) a Rendelet módosításáról szóló 3/2009.(III.28.) rendelet k) a Rendelet módosításáról szóló 4/2010.(III.29.) rendelet. Németh Gyula polgármester Dúl Andrea jegyző A rendelet kihirdetve: március 21. Dúl Andrea

9 jegyző 1.melléklet a 6/2011(III.21.) önkormányzati rendelethez Díjkategória (Ft) A felnőtt szociális alapellátások személyi térítési díj számításának kedvezménye (%) fölött -

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról [Egységes szerkezetben a 16/2011. (V. 31.), a 20/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Hangács

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben