16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról"

Átírás

1 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében biztosított jogkörében, figyelembe véve az Állategészségügyrıl szóló 1995.évi XCI. törvény, a végrehajtására kiadott 41/1997.(V.28) FM rendelet (Állategészségügyi Szabályzat), valamint az Állatok Védelmérıl szóló 1998.évi XXVIII. törvény rendelkezéseit, az állattartás helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a települési környezet védelme érdekében - a helyi viszonyok, igények figyelembevételével - szabályozza Tokaj város közigazgatási területén az állattartást, állatszaporítást (tenyésztést), állatforgalmazást, állatszállítást, az állati hulladék kezelését, az ezzel foglalkozók jogait és kötelezettségeit. 2. Tokaj város közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az állategészségügyi, az építési-, a vízügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett, e rendeletben megfogalmazott feltételekkel lehet. A rendelet hatálya nem terjed ki: 3. a) a fegyveres erık, fegyveres testületek, rendészeti szervek feladatainak ellátásához szükséges állattartásra, b) az alkalmi cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra, c) a külterületi állattartó telepeken folyó állattartásra, kivéve a kutyatartást,

2 2 d) a közvetlen fogyasztásra szánt - vásárolt - zárt helyen legalább 3 napra elhelyezett összesen 5 db szárnyas átmeneti tartására. 4. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából: a) Állattartó: Aki az állat, állatok tulajdonosa, vagy felügyelıje, függetlenül attól, hogy szervezetrıl, gazdasági társaságról, magánszemélyrıl stb. van szó. b) Állatforgalmazó: Aki az állatot, állatokat üzletszerő tevékenység keretén belül értékesíti, függetlenül attól, hogy az vásárlást és továbbtartást követı, vagy saját tenyésztés, szaporítás útján történı eladás, ajándékozás, egyéb címen való átadás. c) Állatszállítás: Az állatok tartózkodási helyének lábon hajtással, jármővön, vagy egyéb módon történı megváltoztatása. d.)állati hulladék kezelése: Az állathulla, az állati eredető melléktermék és a hasznosíthatatlan állati eredető anyag ártalmatlanná tétele, függetlenül attól, hogy azt a tulajdonos, vagy az állatot felügyelı, vagy az arra meghatalmazott, vagy az arra jogosultsággal rendelkezı végzi. e) Nyilatkozat tételre jogosult: Hozzájárulás szempontjából a szomszédos beépített, vagy beépítetlen ingatlan, ingatlanok tulajdonosai, bérlıi. f) Árutermelı tevékenység: A 7. -ban foglaltakat meghaladó mértékő állattartás, függetlenül attól, hogy az vásárlásból továbbtartásra, szaporításra, tenyésztésre, saját fogyasztásra vagy állatforgalmazásra irányul. g) Ház körüli állattartás: a 7. -ban felsorolt mértékő és annál alacsonyabb létszámú állattartás, függetlenül attól, hogy az vásárlásból továbbtartásra, vagy szaporításra, tenyésztésre, saját fogyasztásra vagy állatforgalmazásra irányul. h) Állatszaporítás, tenyésztés: Azonos, vagy különbözı fajtájú állatok tartása azzal a céllal, hogy szaporulatukat elválasztás, felnevelés után értékesítik, vagy továbbtartják.

3 3 i.) Nagy haszonállat: A szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, sertés, juh, kecske, strucc. j) Kis haszonállat: Házinyúl, nutria, ezüstróka, más prémes állat, szárnyas, húsgalamb, éneklı- és díszmadarak, éti csiga, biogiliszta, méh stb. (i. és j. pont alattiak továbbiakban együtt: haszonállat ). k) Kedvtelésbıl tartott állatok: Eb, macska, sport- és díszgalamb, éneklı és díszmadarak, díszbaromfi, tengerimalac, aranyhörcsög, fehér egér, stb.) l) Kedvtelésbıl tartott, potenciálisan veszélyes állatok: (továbbiakban veszélyes állatok): Mindazoknak a nem háziállatfajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgezı csípés, marás lehetısége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harci kutyák, amelyeket ezzel a célzattal tartanak és tenyésztenek. (2) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik az árutermelı és ház körüli célra kedvtelésbıl tartott, valamint a veszélyes állatokra is a haszonállatokra vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. Állattartási övezetek Tokaj város közigazgatási területe az alábbi állattartási övezetekre tagozódik: 5. (1) I. számú állattartási övezet: Az I. számú övezetbe tartozó területeket az l. sz. melléklet tartalmazza. (2) li. számú állattartási övezet: Az II. számú övezetbe tartozó területeket a 2.sz.melléklet tartalmazza. (3) lii. számú állattartási övezet: Az III. számú övezetbe tartozó területeket a 3.sz.melléklet tartalmazza. (4) lv. számú állattartási övezet: Az IV. számú övezetbe tartozó területeket a 4.sz.melléklet tartalmazza.

4 4 Haszonállatok tartása, elhelyezése 6. (1) I. számú állattartási övezet: Az I. számú övezetbe haszonállat ( nagy és kis haszonállat ) nem tartható. (2) li. számú állattartási övezet: A II. számú övezetbe nagy haszonállat nem tartható. (3) lii. számú állattartási övezet: A III. számú övezetbe nagy és kis haszonállat tartható, de árutermelı jellegő állattartás nem folytatható. (4) lv. számú állattartási övezet: A IV. számú övezetbe nagy és kis haszonállat tartható, árutermelı jellegő állattartás folytatható. Tartható haszonállatok száma telkenként (1) II. számú állattartási övezetben: - szárnyasok, húsgalamb és házinyúl összesen: 40 db - nutria, ezüstróka, más prémes állat összesen: 10 db (2) IlI. számú állattartási övezetben: 7. Nagy haszonállatokból: - ló, szamár, öszvér, szarvasmarha összesen: 6 db - sertés, juh, kecske, strucc összesen: 12 db Kis haszonállatokból (kivéve méhek) összesen: 120 db (3) lv. számú állattartási övezetben: A tartható állatok száma nincs korlátozva. E területeken az Állategészségügyi Szabályzat elıírásai az irányadók.

5 5 Haszonállatok tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételei 8. Az állatok tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésénél az alábbi védıtávolságokat kell betartani. (1) A ház körüli állattartást szolgáló építmények elhelyezésénél: szárnyasok, házinyúl, prémesállatok egyéb haszonállatok a) Belterületen lévı lakótelken igazgatási és társadalmi, egészségügyi és szociális, mővelıdési és nevelési, oktatási intézmények, élelmiszer és vendéglátó üzemek, üzletek telkeinek határától: 14 m 40 m lakóépülettıl és üdülıövezet határától: 6 m 15 m ásott kúttól, csıkúttól és kerti csaptól: 10 m 15 m fúrt kúttól: 5 m 10 m távolságban helyezhetı el. b) Belterületi mezıgazdasági rendeltetéső földrészleten: -szomszédos gazdasági épülettıl: 5 m 10 m -különálló épület elhelyezésekor saját gazdasági épülettıl: 3 m 3 m -ásott kúttól, csıkúttól és kerti csaptól: 10 m 10 m

6 6 -fúrt kúttól: 5 m 10 m távolságban helyezhetı el. (2) Árutermelı jellegő állattartást szolgáló építmények elhelyezésénél betartandó védıtávolságok: a) nagy haszon állat tartása esetén: - 20 db-ig az (1) bekezdés a. és b. pontjában megjelölt mérték minimum 1,5-szöröse - 20 db felett annak 2,0-szerese b) kis haszon állatok közül ba) - nutria, és más szırmés állat db-ig az (1) bekezdés a. és b. pontjában megjelölt minimum 2,0 - szerese - 50 db felett annak 3,0 - szorosa bb) - szárnyasok tartásánál fajonként, illetve együttesen: db-ig az (1) bekezdés a. és b. pontjában megjelölt minimum 1,5 - szöröse II. Haszonállatok tartásának szabályai 9. (1) Valamennyi állattartó köteles a tartott állatok részére a megfelelı életfeltételeket biztosítani. (2) Az állatok csak tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal ellátott létesítményben helyezhetık el. Ezeket naponként legalább egyszer ki kell takarítani. Az állattartó köteles az építmény rendszeres fertıtlenítésérıl, az ott található kártékony állatok irtásáról, a légytelenítésrıl folyamatosan gondoskodni. (3) Trágyát és trágyalevet szivárgásmentes győjtıben kell tárolni úgy, hogy onnan a trágyalé ki ne folyhasson. A szomszédos és saját telket, a talajt ne

7 7 fertızze. A trágyatelepet vízhatlan alapzattal és oldalfallal szükséges ellátni, vagy a trágyatelep körül lefedett peremtöltést és árkot kell kialakítani. A trágyalé elvezetése - saját telken belül is - kizárólag zárt csatornával történhet. A trágya és trágyalé győjtıt szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles az állattartó kiüríteni, kitisztítani és fertıtleníteni. 4) Szerves szalmás trágyát csak kazalban, betonaljzattal ellátott területen, maximum 50 q-ig lehet tárolni. A mélyalmos trágyát a telken tárolni tilos, annak elszállításáról, vagy egyéb módon történı hasznosításáról az istállóból történı kikerülésekor azonnal gondoskodni kell. (5) Haszonállat e rendeletben engedélyezett területen a 9.. (10) bekezdésben meghatározott kivétellel, csak lakóépületen kívül tartható. Lakás erkélyén, közös használatú helyiségekben haszonállat átmenetileg sem helyezhetı el. (6) Haszonállat tartásához az egyébként engedélyezett területen az ingatlantulajdonos, bérlı hozzájárulása, többlakásos ingatlan esetén a házban lakók többségének írásbeli beleegyezı nyilatkozata szükséges (7) Többlakásos épület udvarába, kertjébe haszonállatokat kiengedni, ott legeltetni, a háztulajdonos és a lakók többségének írásbeli hozzájárulásával lehet. (8) 1 (9) Ezüstróka és más ragadozó prémes állat, illetve biogiliszta csak külön engedély és a szomszédok hozzájárulása mellett tartható. (10) Galamb az engedélyezett területen padlástérben is tartható. Többlakásos lakóépület padlásterének elkülönített részén is. Ebben az esetben a padlásteret bérlık, használók és a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. (11) Méhek tartása: a) Méhészkedést gyakorolni csak a vonatkozó külön jogszabályok megtartásával szabad. 1 Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.13.) sz. rendelet 1.. Hatályos március 1-tıl.

8 8 b) Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad. c) Többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás tulajdonosának (bérlıjének) hozzájárulásával és a d. pontban foglaltak megtartása mellett szabad. d) Méhészetet közös használatú épülettıl és a szomszédos ingatlanoktól 4 méter, használatban lévı utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezetı árok külsı szélétıl számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. e) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkezı irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élı sövény létesítésével - a magasban való kirepülést biztosítani kell. f) 2 A vándorméhészetre a mindenkori - jelenleg a növényvédelemrıl szóló 5/1998. (IV. 26.) MÉM számú és a méhészetrıl szóló módosított 15/1969. (XII.6) MÉM. számú rendeletek -, jogszabályi rendelkezések az irányadók. g) Ha a méhcsaládok száma az I. számú körzetben a 3-at a II. számú körzetben a 10-et a III. számú körzetben az 100-at a IV. számú körzetben a 200-at meghaladja, méhészetet létesíteni csak az összes szomszédos beépített és beépítetlen ingatlan tulajdonosának (bérlıjének) hozzájárulásával és a d. és e. pontban foglaltak megtartása mellett szabad. III. Kedvtelésbıl tartott állatok tartási szabályai 10. Tokaj Város közigazgatási területén a rendelet ezen fejezetében foglaltakat az övezethatárra tekintet nélkül egységesen kell alkalmazni. Eb és macskatartás 11. (1) Az eb tulajdonosa köteles ebét a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásba vetetni. Errıl nyilvántartó lapot kell készíteni, amely egyúttal az eb oltási 2 Módosította a 6/2002. (II.14.) sz. rendelet 1.. Hatályos február 14-tıl.

9 9 bizonyítványa is. A nyilvántartási lapnak tartalmaznia kell az eb tartó nevét, címét, az eb tartási helyét, az eb fajtáját, hívó nevét, a kötelezı veszettség elleni oltásának idıpontját. (2) A tulajdonos köteles - a három hónaposnál idısebb - ebét évente veszettség ellen beoltatni és ennek idıpontját az oltási bizonyítványra az állatorvossal rögzíttetni. A nyilvántartó lap adataiban történt változást (a tulajdonos személyi adatainak változását, tulajdonosváltozás, az eb tartás helyének változását, az eb elhullását stb.) a tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. Amennyiben a tulajdonos ebét nem a Polgármesteri Hivatal által szervezett oltáson oltatja, úgy köteles igazolni a nyilvántartást vezetı Polgármesteri Hivatalnál az eb oltásának tényét. Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelezı oltását, vagy ennek igazolását, és ezt a Polgármesteri Hivatal által meghatározott idıpontig nem pótolja, az eb kiirtását el kell rendelni. (3) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles Tokaj város jegyzıjéhez bejelenteni: - a 3 hónapos kort betöltött ebet, - ha az eb elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került, - az oltási igazolás felmutatásával az oltás megtörténtét, ha az eb nem a szervezett oltás keretén belül, vagy nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védıoltásban. (4) A tulajdonos köteles évente egy alkalommal az eb féregtelenítését is elvégeztetni, és ennek megtörténtét az oltási bizonyítványban feltüntetni. (5) Az eb közterületen való sétáltatásakor, ha az eb embert mart meg, köteles az eb tulajdonosa (sétáltatója) a sértett részére az eb nyilvántartási adatait közölni. (6) A tulajdonos köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak, vagy az illetékes állatorvosnak is bejelenteni a sérült személyi adatainak közlésével, ha az eb embert mart meg. (7) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, azt köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz bejelenteni, a sérült személyi adatainak közlésével, ha az eb embert mart meg.

10 (1) Többlakásos lakóépületekben, ahol két vagy több lakás van - az eb korától függetlenül - lakásonként csak egy eb tartható. A többlakásos lakóépületben tartható eb és macska tartásra további szabályaira a külön szakaszban foglaltak az irányadók. (2) Belterületen lévı egyedi beépítéső lakótelken - lakóépületben - 3 hónaposnál idısebb kutyából 2 db, macskából 3 db tartható. Ennél nagyobb számú kutya és macska tartása csak a külterületen engedélyezett. (3) Az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az elızıekben engedélyezett létszám felett. (4) 3 A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alól az ebtenyésztık felmentést kaphatnak a Képviselı-testület Településfejlesztési Bizottságától, a szomszédok írásbeli hozzájárulása alapján (1) Többlakásos lakóépületben tartható eb és macskatartási szabályok: a)többlakásos lakóépületben - függetlenül az épület szintjeinek számától - lakásonként csak egy három hónaposnál idısebb eb és egy macska tartható, valamint szaporulata legfeljebb 3 hónapos korukig. b) Többlakásos lakóépületek lakásaiban eb tenyésztés nem folytatható. c)-f) 4 g) Nem tartható eb, macska erkélyen, loggián, közös használatú helyiségben. 14. (1) Tilos ebet tartani egészségügyi (kivéve állategészségügyi) intézmények, valamint közintézmények (iskola, óvoda stb.) épületében és udvarán, 3 Módosította a 2/2008. (II.13.) sz. rendelet 2.. Hatályos március 1-tıl. 4 Hatályon kívül helyezte a 18/2002 (IX.18.) sz. rendelet 1.. Hatályos szeptember 18-tól.

11 11 közterületen. A vakvezetı, jelzı és ırzési feladatokat ellátó egyedek fenti helyeken - a közterület kivételével - tartható. (2 ) İrzı-védı célból zárt rendszerő telephelyeken tartott ebek esetén a telek bejáratánál İrkutyával ırzött terület!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni. (3) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása esetén teljes biztonsággal meg kell akadályozni annak kijutását a zárt területrıl. Az ingatlan bejáratánál "Vigyázz a kutya harap!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni. (4) Bekerítetlen ingatlanon tilos az ebet szabadon tartani. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve annak határait szabadon ne hagyhassa el. 15. A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: - indokolatlanul ne zavarja a környezetben élık nyugalmát, életvitelét, - ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat, - ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét, - ne szennyezze a környezetét, - ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat. 16. (1) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más bárki által igénybe vehetı egyéb területen az ebet pórázon kell vezetni. Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan ebet a harapás lehetıségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni. (2) 5 Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. Az ebek futtatására alkalmas helyet a Képviselı-testület jelöli ki. Ennek határait táblával kell jelölni. 5 Módosította a 6/2002. (II.14.) sz. rendelet 2.. Hatályos február 14-tıl.

12 12 (3) A futtatásról 14 éven felüli személy gondoskodhat, aki szükség esetén ebét köteles féken tartani (zabolázni) és gondoskodni arról, hogy az eb a terület határait ne hagyja el. 17. Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy a kutya gyalogjárót, közutat, sétányt, nyilvános parkot, lakóházak melletti parkosított területet, gyermekjátszóteret, többszintes lakóházak területét, lépcsıházát ne szennyezze. E területeken az eb ürülékének azonnali eltávolításáról az eb tulajdonos, illetıleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. Ennek érdekében a sétáltatást végzı személy köteles magánál tartani az eb okozta szennyezıdés eltávolítására alkalmas eszközöket (kislapát, seprő, zacskó, szóróanyag, stb.). 18. (1) Tilos ebet beengedni, illetıleg bevinni, eltekintve a vakvezetı kutyáktól: a) a közönség részére nyitva álló helyiségekbe (ha ezt a helyiség tulajdonosa, vagy az afelett rendelkezı személy, szerv, üzemeltetı stb. a bejáratnál elhelyezett tilalmi táblával vagy felirattal jelzi), strandra, élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárakba, valamint piac és vásárcsarnok területére, b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre (kivéve, ha az intézmény vezetıje ez alól felmentést ad), c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületekbe, d) diák- és munkásszállásokra, e) játszótérre, sportpályákra, kivéve az engedélyezett állatkiállításokat, f) parkokba (zöldterületre), ahol tábla tiltja. (2) Élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani tilos.

13 Ebet tömegközlekedési jármővön pórázzal és szájkosárral ellátva csak külön menetjeggyel vagy bérlettel lehet szállítani kizárólag az utolsó ajtóhoz kapcsolódó térben, ahol 2 db ebnél több nem szállítható egyszerre. Öleb mérető eb a kocsi belsejében is szállítható kosárban vagy táskában. Az ebet szállító személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb az utasok nyugalmát ne zavarja. A jármő vezetıje a szállítási szabályok megsértıjét, illetve az utasok nyugalmát zavaró eb tulajdonost állatával együtt a jármő azonnali elhagyására kötelezheti. 20. (1) A jegyzı felhívására szükség szerint, - de legalább 3 havonta - Tokaj Város Kincstára, - illetve a vele szerzıdésben álló köteles akciókat tartani a kóbor ebek begyőjtésére. (2) A befogott ebet a felmerült költségek megtérítése mellett igazolt tulajdonosa 8 nap - veszettség gyanúja esetén 14 nap - után kiválthatja. Költségként befogási díjat és napi tartási díjat kell fizetni az állat befogására és tartására jogosult részére. A költségek megtérítésénél minden megkezdett nap egész napnak számít. A befogott ebeknél a minimális tartási feltételeket biztosítani kell. (3) A befogott és a (2) bekezdésben megjelölt ideig ki nem váltott ebekkel Tokaj Város Kincstára, illetve a befogást és ırzést (tartást) végzı szabadon rendelkezik. A kóbor ebek tulajdonosa (tulajdonosai) ellen - a tulajdonos felderítése után - Tokaj Város Kincstára - illetve a befogást és ırzést (tartást) végzı szabálysértési eljárást kezdeményezhet. (4) A ki nem váltott ebek tekintetében az azokkal való rendelkezés elıtt a MEOE-t értesíteni kell fajtiszta vagy annak látszó ebek tekintetében, hogy annak elhelyezésében segítséget nyújthasson. A MEOE felmerülı igénye esetén az állategészségügyi intézmény az ebet köteles visszatartani, míg a MEOE kıteles ennek költségeit fedezni. (5) Tokaj Város Kincstára, vagy az arra jogosult által kóborlás miatt befogott ebeket, ha azok a kötelezıen elıírt veszettség elleni oltásban nem részesültek, a tulajdonosának visszaadni nem lehet. Ezeket az ebeket tulajdonosuk kártalanítása nélkül ki kell irtani.

14 (1) A veszett, veszettségre vagy fertızésre gyanús ebekkel kapcsolatos eljárásra az állategészségügyrıl szóló évi XCI. tv. és végrehajtási rendelkezései, valamint az Állategészségügyi Szabályzat az irányadó. (2) A korábban szabályszerően tartott, de a rendelet hatályba lépését kıvetıen tiltás, vagy korlátozás alá esı ebek legfeljebb egy évig tarthatók, kivéve, ha a tartási szabályok megsértése esetén egyébként is kötelezést kellene hozni az eb tartás megszőntetésére, illetve korlátozására. Az egy évi tarthatás lehetısége nem vonatkozik a közterületen tartott ebekre. IV. Kedvtelésbıl tartott, veszélyes állatokra vonatkozó szabályok V. Egyéb kedvtelésbıl tartott állatok tartási szabályai 24. (1) Az egyéb kedvtelésbıl tartott állatot (díszmadár, aranyhörcsög stb.) zárt helyen - ól, ketrec, kalitka stb. - kell tartani. (2) Többlakásos épületben egyéb kedvtelésbıl tartott kisállat csak lakásban helyezhetı el, erkélyen, loggián nem tartható. (3) Ha az egyéb kedvtelésbıl tartott állatok száma fajra való tekintett nélkül összesen az I. számú körzetben a 10-et a II. számú körzetben a 20-at a III. számú körzetben az 50-et meghaladja, az állatok tartásához az összes lakó elızetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 6 Hatályon kívül helyezte a 6/2002. (II.14.) sz. rendelet 3.. Hatályos február 14-tıl. 7 Hatályon kívül helyezte a 6/2002. (II.14.) sz. rendelet 3.. Hatályos február 14-tıl.

15 15 (4) A többlakásos épületekben tartható egyéb kedvtelesébıl tartható állatok száma övezeti besorolástól függetlenül lakásonként összesen 10 db lehet. (5) 8 A (4) bekezdésben foglaltak alól az állattartók felmentést kaphatnak a Képviselı-testület Településfejlesztési Bizottságától, a szomszédok írásbeli hozzájárulása alapján. VI. Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok 25.. (1) Tilos az állatokat kínozni, tartósan nyugtalanítani, bármilyen módon bántalmazni, elhagyni, emberre vagy állatra uszítani, valamint állatviadalra idomítani. (2) Kutyát megkötni csak kifeszített huzalra ("futóláncra") szabad. A megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (3) Ha az állattartó nem képes, vagy nem kívánja az állatot tovább tattani, köteles annak megfelelı elhelyezésérıl gondoskodni. (4) Valamennyi állattartó az állatok tartásánál köteles az állategészségügyi és közegészségügyi szabályokat betartani. (5) Az állattartó az állat fertızı megbetegedését, annak gyanúját, vagy ilyen körülmények között történı elhullását köteles azonnal a területileg illetékes körzeti állatorvosnak bejelenteni és az állatorvos intézkedéseit végrehajtani VII. Állati tetem elhelyezése, megsemmisítése, 26. (1) Az állati tetem megsemmisítését a mindenkor hatályos Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza. (2) A nagy haszonállatok tetemét az állatorvosi igazolást követıen, de legkésıbb 24 órán belül, a az állattartó kıteles elszállíttatni a fehérje- 8 Módosította a 2/2008. (II.13.) sz. rendelet 3.. Hatályos március 1-tıl.

16 16 feldolgozóhoz. Amennyiben a tulajdonos ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt az önkormányzat a tulajdonos költségére elvégezteti. (3) A közterületen talált állati tetemek hulla-tárolóba történı szállítását Tokaj Város Kincstára végzi. (4)-(5) 9 VIII. Vegyes rendelkezések 27.. (1) E rendelet alkalmazása során történı eljárásra az államigazgatási, illetve a szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók. (2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén, továbbá közérdekbıl, vagy jelentısebb magánérdekbıl az állattartást korlátozni lehet. A rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetén az állattartás jogát meg lehet vonni. (3) A jegyzı által megbízott személy köteles szükség szerint ellenırizni az eb tartási szabályok betartását. A szabályok megsértıit a Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni. IX.Szabálysértési rendelkezések 28. (1) Aki a rendelet 9..(1) - (10)-ben, a 11..-ban, a 12..(1)-(3) bekezdésében, a 13..-ban, a 14.. (1) bekezdésében, a okban, a 21. -ban, a 23. (1) bekezdésében, a 24..(2) és (4) bekezdésében, a 25. (1) és (3) bekezdésében, 26..(5) bekezdésében foglaltakat megszegi, vagy kijátssza az szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 9 Hatályon kívül helyezte a 6/2002. (II.14.) sz. rendelet 3.. Hatályos február 14-tıl.

17 17 (2) Az (1) bekezdésben megállapított szabálysértés esetén a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított dolgozója helyszíni bírságot szabhat ki. X.Hatálybaléptetı rendelkezések. 29. (1) A haszonállattartók jelenleg meglévı állatállományaira az e rendelet 5., 6., 7. -aiban foglalt korlátozások nem vonatkoznak, viszont állatállományuk növekedése esetén - a rendelet hatályba lépését követıen, a növekmény tekintetében - ezen rendelkezéseket is figyelembe kell venni. Továbbá az a haszonállattartó, aki tevékenységét legalább tíz éven át gyakorolta, és saját, valamint családja megélhetését ezen állattartásból biztosítja, az kérelemmel fordulhat a Képviselı - Testülethez az állattartás egyedileg történı engedélyezése iránt. (2) A rendelet 8. -ban foglalt elıírások csak a rendelet hatályba lépését követıen létesülı haszonállatok tartására szolgáló épületekre és építményekre vonatkozik. 30. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit október 1-tıl kell alkalmazni. Ezzel egyidejőleg Tokaj Város Önkormányzatának a 10/1991.(XI.25). számú és a 8/1993(VI.2).számú rendeletével módosított - az állattartásról szóló - 3/1988. számú tanácsrendelete hatályát veszti. Karajz Gábor sk. jegyzı Májer János sk. polgármester

18 18 l.sz.melléklet 1.számú állattartási övezetbe tartozó területek ( az övezetben nagy és kis haszonállat nem tartható ) Árpád utca Bajcsy-Zs-utca Baross Gábor utca Bem József utca Benedek Pál út 9.sz-29.sz.ig Bethlen köz Bethlen Gábor út Bodrog part Bodrogkeresztúri út Dienes P.út Dózsa György út Hısök tere József Attila út Kossuth tér Liget köz Rákóczi út Óvár utca Rózsa köz Szepessy köz Széchenyi sétány 1-5.számig Tokaji Ferenc ltp. Városház köz Zákó köz Serház útig Hajdú köz 2.sz.melléklet 2.számú állattartási övezetbe tartozó területek ( az övezetben nagy haszonállat nem tartható ) Ady E út Aranyosi utca Bartók Béla utca Benedek Pál utca 1.sz.övezeten kívüli szakasza Bodrog utca Csalogány utca Csokonai utca Dancka köz Deák Ferenc utca Görög utca Hegyalja utca Kodály utca Malom utca számig Rév köz Serház utca Szepsi L.utca Tarcali út Temetı köz Toldi út Vasvári út Táncsics köz Táncsics út

19 19 Jókai utca Gróf Apponyi A.út 1-11 számig, 2-32 számig Zákó köz ( Serház úttól ) Váradi utca Csurgó völlgy 3.sz.melléklet 3.számú állattartási övezetbe tartozó területek ( az övezetben kis és nagy haszonállat tartható, de árutermelı jellegő tartás nem folytatható ) Báró Hirsch út Báthori utca Bocskai utca Bodnár köz Budai Nagy Antal utca Gönczi utca Gróf Apponyi A. út sz., számig Hétszılı dőlı Hunyadi János út Klapka utca Ladányi út Malom utca 2.sz.övezeten kívüli szakasz Mezı utca Négyes utca Petıfi út Szabadság út Széchenyi sétány 7.számtól végig Töltés köz Verebes dőlı Lencsés dőlı Tompa utca

20 20 4.sz.melléklet 4.számú állattartási övezetbe tartozó területek ( az övezetben árutermelı jellegő és minden egyéb jellegő tartás folytatható ) Az 1., 2., 3. számú övezetbe nem tartozó belterületi lakóterületek, valamint a mezıgazdasági rendeltetéső külterületi földrészletek.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/1993. (X.22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és a 16/2003. (XI.7) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ)

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Hatályba lépés napja: 1997. október 7. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Kaposmérı Községi Önkormányzat

Kaposmérı Községi Önkormányzat Kaposmérı Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.), 8/2012. (VI.1.) rendelettel.) Kaposmérı

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének

BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2004.(XII.28.) KTR. számú r e n d e l e t e az állatok tartásának szabályairól 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) Bátaszék város Képviselı-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

9/2005. (V.27.) RENDELETE

9/2005. (V.27.) RENDELETE A PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (V.27.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) A helyi

Részletesebben

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

I.fejezet Általános rendelkezések

I.fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004.(VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csemı Község Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2009.(III.11.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2009.(III.11.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2009.(III.11.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Sajólád község Önkormányzatának Képviselıtestülete /továbbiakban képviselıtestület/ annak céljából, hogy

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL. /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL. /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2007 (XI.27.) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS RENDJÉRŐL. (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2007 (XI.27.) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS RENDJÉRŐL. (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2007 (XI.27.) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS RENDJÉRŐL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Képviselőtestülete a település kiemelt üdülő jellegére és a település

Részletesebben

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I.

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I. Tarany Község Képviselő-testülete 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tarany Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról Galgahévíz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1.) bekezdésében,

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 1 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (IX. 24.) rendelete

Község Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (IX. 24.) rendelete Község Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (IX. 24.) rendelete Az állatok tartásának szabályairól [Módosítva a 18/2009. (IX. 29.) ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzat

Részletesebben