Panaszkezelési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panaszkezelési Szabályzata"

Átírás

1 Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 7095 Iregszemcse, Kossuth tér számú melléklet Panaszkezelési Szabályzata A Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat (A Magatartási Kódex elérhetısége: linkek) 14

2 Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehetı leghatékonyabban szolgáljuk ki, azonban idınként elıfordulhatnak olyan esetek, amikor Ön és a Takarékszövetkezet között véleményeltérés jelentkezik. Célunk, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatos alapfogalmak - Ügyfél: minden olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki/amely a Takarékszövetkezet eljárását annak valamely konkrét szolgáltatásával vagy egyéb, a szolgáltatással összefüggı tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja, illetve annak javítására vonatkozó javaslatot tesz. Ennek értelmében ügyfélnek minısül az, akinek - valamely jogviszony keretében - a Takarékszövetkezet szolgáltatást teljesít, valamint az is, aki a Takarékszövetkezet szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás, hirdetés, reklám vagy ajánlat címzettje. Az ügyfél fogalmába - a továbbiakban - annak képviselıje is beletartozik. - Panasz: a Takarékszövetkezet szervezeti egysége vagy munkatársa egyedi vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányuló, szóban vagy írásban megtett bejelentés. - Bejelentés: szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Takarékszövetkezet mőködésével kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcsbe ütközı hiányosságra vagy hibára utal. - Javaslat: szóban vagy írásban megtett kezdeményezés, amely a Takarékszövetkezet mőködésének javítását célozza. - Ügyfélbejelentés: szóban vagy írásban tett panasz, bejelentés vagy javaslat összefoglaló elnevezése. - Ügyfélszolgálat: az ügyfélbejelentések átvételére hivatott szervezeti egységek. Az általános ügyfélszolgálatot a Takarékszövetkezet ügyféltérben látja el, majd azokat az 1. számú ügyvezetıhöz továbbítani. Az ügyfélbejelentések módja A Takarékszövetkezet a bejelentéseket elfogadja szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (postai úton, telefaxon és elektronikus levelezırendszeren). Amennyiben személyesen vagy telefonon keresztül kíván bejelentést tenni, úgy kérje munkatársaink segítségét, akik a helyszínre hívják a tárgyban illetékes ügyintézıt, vagy a panaszát az elsı számú vezetı felé továbbítják. A Takarékszövetkezet a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amenynyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével a Takarékszövetkezet panaszáról jegyzıkönyvet vesz fel. A formanyomtatványt akár Ön, akár az ügyfélbejelentést átvevı takarékszövetkezeti munkatárs kitöltheti. A kitöltést követıen Ön kap egy a Takarékszövetkezet által aláírt és dátummal ellátott másolati példányt a nyomtatványból, melynek átvételét igazolnia szükséges. Kérjük, hogy szíveskedjen mellékelni az ügyfélbejelentéséhez kapcsolódó dokumentumokat. Telefonon történı panaszkezelés esetén a Takarékszövetkezet és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Takarékszövetkezet hangfelvétellel rögzíti. Amennyiben a hangfelvételrıl felvett írásos panasz bejelentést önnek visszaküldjük, és nem észrevételt, úgy tekintjük, hogy a panaszának rögzítését jóváhagyja. A kiküldött írásos visszaigazolástól számított 15 nap után a hangfelvételt a takarékszövetkezet nem köteles megırizni. Az ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, (15 napon belül) továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételrıl készített hitelesített jegyzıkönyvet. 15

3 Az ügyfélbejelentést munkanapokon hétfıtıl péntekig munkaidıben 1/2 8 és 14,30 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére.. A kitöltött bejelentılap átadásra kerül a Takarékszövetkezet elsı számú vezetıjének, aki azt továbbítja az érintett kirendeltségnek. A kapott válasz alapján küldi ki az elsı számú vezetı legfeljebb a bejelentéstıl számított 30 napon belül a kivizsgálásáról készült jelentést Önnek. A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk Önt a jogorvoslati lehetıségekrıl. A Takarékszövetkezet a panaszt és az arra adott választ három évig megırzi. Ha Önnek befektetési, illetve kiegészítı befektetési szolgáltatással kapcsolatban keletkezne panasza, abban az esetben kérdéseivel mind a Takarékbank ügynökéhez, mind pedig a Takarékszövetkezethez fordulhat. A Takarékszövetkezet az ügynök tevékenységéért ugyanolyan felelısséggel tartozik, mintha saját maga járt volna el az adott ügylet során. Az ügynök a hozzá beérkezı panaszt haladéktalanul köteles továbbítani a Takarékbank részére, illetve a Takarékbankhoz az ügynökkel kapcsolatban beérkezı panaszról a Takarékbank haladéktalanul köteles az ügynököt tájékoztatni. Függetlenül attól, hogy Ön panaszát a Takarékszövetkezethez vagy a Takarékbank valamely ügynökéhez nyújtja be, ez nem befolyásolja a panasz megválaszolására vonatkozó jogszabályi határidı betartását. A Takarékbank Titkársági Osztálya az Ön által benyújtott panaszokról, kifogásokról, valamint az azok megoldását szolgáló intézkedésekrıl nyilvántartást vezet. A nyilvántartásról negyedévente a Takarékszövetkezet Ügyvezetése a Felügyelı - bizottsága részére tájékoztatót ad. Az ügyfélbejelentések csatornái (általános elérhetıségek) Telefon: 06-74/ Telefax: 06-74/ Postai cím: 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10. AZ ÜGYFÉLBEJELENTÉSEK EGYÉB LEHETSÉGES KÜLSİ FÓRUMAI: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777 Tel: , ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP (OBA) 1027 Budapest, Csalogány u Levélcím: 1535 Budapest 114., Pf. 793 Tel: , Fax:

4 BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP (BEVA) 1092 Budapest, Köztelek u. 6. Tel: , , Fax: OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca Tel: , , Fax: , AZ ILLETÉKES POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZİJE AZ ILLETÉKES KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŐKÖDİ BÉ- KÉLTETİ TESTÜLET A területileg illetékes Békéltetı Testületek elérhetıségei megtalálhatók a internetes oldalon. NYOMTATVÁNY ÜGY- FÉLPANASZOKHOZ (JEGY- ZİKÖNYV) AZ ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE A PANASZNYOMTATVÁNYT AZ ÜGYFÉL RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÓ SZERVEZET PECSÉTJE 1. sz. függelék EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY ALAPJÁN KÉSZÜLT. CÉLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓK ÉS AZ ÜGYFELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT ÉS A VITÁK RENDEZÉSÉT ELİSE- GÍTSE. I. A PANASZ A PANASZ ÉSZLELÉSÉNEK IDİPONTJA (ÉV/HÓNAP/NAP): A FELEK ADATAI HA VOLT ILYEN, A KORÁBBI HASONLÓ PANASZ IDİPONTJA : A PANASZ MELY VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZIK: NÉV: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NÉV: ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZRT. LEÁNYVÁLLALATA CÍM: CÍM: A PANASZ MELY LEÁNYVÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDIK: TAKARÉK ALAPKEZELİ ZRT. MTB PROJEKT KFT. TAKINFO KFT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZRT. ÁLTAL IGÉNYBE VETT ÜGYNÖK TELEFON: TELEFON: ÜGYNÖK NEVE, CÍME: FAX: PANASZOS A PANASZ MELY ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDIK: DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS ÉS VALUTAFORGALMAZÁS TAKARÉKSZÖVETKEZETKÁRTYA-FORGALMAZÁS KÉPVISELİ*: EGYÉB: HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EGYÉB *ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA A PANASZOS KÉPVISELİJE ÚTJÁN NYÚJTJA BE A PANASZT. FAX: PÉNZÜGYI SZERVEZET 17

5 A PANASZ OKA (ÉRTELEMSZERŐEN, AKÁR TÖBB PONTOT IS MEGJELÖLVE): VISSZAUTASÍTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁS- NYÚJTÁST SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST NEM NYÚJTOT- TAK NEM A MEGFELELİ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOT- TÁK A SZOLGÁLTATÁST KÉSEDELMESEN NYÚJ- TOTTÁK. A KÉSEDELEM IDİTARTAMA: SZÁMLAVEZETÉSI HIBA A SZOLGÁLTATÁST NEM MEGFELELİEN NYÚJTOTTÁK KÁR KELETKEZETT A KISZOLGÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI TÉVES TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS DÍJ, KÖLTSÉG, KAMAT VÁLTOZÁSA TAKARÉKSZÖVETKEZETKÁRTYÁVAL KAPCSO- LATOS HIBA HIBA A SZÁMLAKIVONATON EGYÉB SZERZİDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ PANASZ KÁRBECSLÉS KÁRTÉRÍTÉS VISSZAUTASÍTÁSA NEM MEGFELELİ KÁRTÉRÍTÉS SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS SZERZİDÉS FELMONDÁSA SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: II. KÖRÜLMÉNYEK (PL. A SZERZİDÉSKÖTÉS IDEJE, HELYE, AZ ÍGÉRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, EGYÉB FONTOS KÖRÜLMÉNY) III. A PANASZOS IGÉNYE SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA A SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE MÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE A SZERZİDÉS MEGSZÜNTETÉSE TÁJÉKOZTATÁS A KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSE, ÖSSZEGE: ÁRCSÖKKENTÉS, ÖSSZEGE: FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS EGYÉB IGÉNY: EGYÉB RÉSZLETEK: IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (SZÁMLA, SZERZİDÉS, KÉPVISELİ MEGHA- TALMAZÁSA, EGYÉB) CSATOLT DOKUMENTUMOK: 1. AMENNYIBEN BEADVÁNYÁRA 30 NAPON BELÜL NEM KAP VÁLASZT ÉS ÉLNI KÍVÁN EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETİSÉGEIVEL, ÚGY BÉKÉLTETİ TESTÜLETHEZ VAGY BÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT, TOVÁBBÁ ELJÁRÁST KEZ- DEMÉNYEZHET A PSZÁF-NÉL. KELT: ALÁÍRÁS: 18

6 2. sz. függelék Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy panasz befektetés, értékpapír értékesítésével kapcsolatbanén hívja a központi számot, ahol munkatársaink az alábbi mellékeken állnak szíves rendelkezésére. Köszönjük! Ügyfélszolgálat ellátására kijelölt személyek A felelıs ügyintézı helyettese Szakterület A felelıs ügyintézı neve Telefonszáma, melléke Telefonszáma, melléke Takarékszövetkezeti Üzletág Bán Erika 1176 Kovács Mária 1540 Pénz- és Tıkepiaci Üzletág Pénz-és Tıkepiaci Sales Orbánné Pál Gabriella Szabó Péter Osztály (állampapír) Pénz- és Tıkapiaci Sales Osztály Szabó Péter Orbánné Pál Gabriella (részvény) Pénz- és Tıkepiaci Trading Breznay Endre 1789 Felkai Gábor 1780 Osztály Privát Ügyfelek Osztály Szabó Ákos 1231 Mikó Péter 1282 Lakossági Ügyfelek Osztály Fehérgyarmati-Tóth Károly 1461 Reök András 1181 Pénz- és Tıkepiaci Back Office Szakterület Sütı Zita 1317 Sleisz Zsófia

7 A Takarékszövetkezet Zrt. pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzı ügynökeinek listája (hatályos: tıl) Takarékszövetkezet neve Takarékszövetkezet elérhetıségei Devizaszámla vezetés 1 Takarékszövetkezet kártya 2 Hitel és pénzkölcsön 3 KfW hitel 4 Hitel és pénzkölcsön 5 B típusú hitelközvetítı ügynökök 6 Befektetési szolgáltatási tevékenységet végzı ügynökök 7 Befektetési szolgáltatási tevékenységet végzı ügynökök 8 AGRIA Bélapátfalva 3346 Bélapátfalva Május 1. út 2/a 36/ * ALBA 8000 Székesfehérvár Táncsics M. út 2. 22/ * * * * Apátfalvi 6931 Apátfalva Hunyadi u / * Bácska 6430 Bácsalmás gr. Teleki J / * * * Bak és Vidéke 8945 Bak Széchenyi tér 2. 92/ * * * Bakonyvidéke 2870 Kisbér Kossuth u / * Balaton-felvidéki 8258 Badacsonytomaj Kert u / * * * * Balatonföldvár és Vidéke 8623 Balatonföldvár Balatonszentgyörgyi út 1. 84/ * * * Balmazújváros és Vidéke 4060 Balmazújváros Veres P. u / * * Bátaszék és Vidéke 7140 Bátaszék Budai u / * * * * Biatorbágy és Vidéke 2051 Biatorbágy Baross G. u / * * * * Biharkeresztes és Vidéke Körzeti 4110 Biharkeresztes Hısök tere / * * Biharnagybajom és Vidéke 4172 Biharnagybajom Széchenyi u / * Boldva és Vidéke 3794 Boldva Mátyás Király u / * * * Bóly és Vidéke 7754 Bóly Rákóczi u. 7/a 69/ * * * * Borotai 6445 Borota Dózsa Gy. u / * * * Borsod 3441 Mezıkeresztes Dózsa Gy. u / * * * Bükkalja 3412 Bogács Táncsics út 2. 49/ * Cserhátvidéke Körzeti 2694 Magyarnándor Fı út / * *

8 Dél-Pest Megyei 2700 Cegléd Eötvös tér 6. 53/ * * * Dél-Zalai Egyesült 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér / * * Drávamenti 7570 Barcs Bajcsy-Zs. E. u / * * * * Drégelypalánk és Vidéke 2646 Drégelypalánk Kossuth út / * Dunaföldvár és Vidéke 7020 Dunaföldvár Béke tér 5. 75/ * * * * Dunapataj és Vidéke 6328 Dunapataj Ordasi u / * * DUNA Takarék Takarékszövetkezet 9022 Gyır Árpád u / * * * Eger és Környéke 3300 Eger Széchenyi u / * * * * Endrıd és Vidéke 5502 Gyomaendrıd Hısök tere 10/2 66/ * * * * Ercsi és Vidéke Körzeti 2451 Ercsi Szent I. u / * Érd és Vidéke 2030 Érd Fürdı u / * Érsekvadkert és Vidéke 2659 Érsekvadkert Rákóczi út / * Észak Tolna Megyei 7095 Iregszemcse Kossuth tér / * * * * Fegyvernek és Vidéke 5231 Fegyvernek Felszabadulás út / * Felsızsolca és Vidéke 3561 Felsızsolca Kassai u / * * * Fókusz 6133 Jászszentlászló Alkotmány u. 2/a 77/ * * * * Fontana Credit 6771 Szeged-Szıreg Hısök tere 4/b 62/ * * Forrás 8200 Veszprém Ady E. u / * * * Forró és Vidéke 3849 Forró Fı út / * Gádoros és Vidéke 5932 Gádoros Nagy u / * * Gyöngyös-Mátra 3200 Gyöngyös Magyar út 1. 37/ * * * Gyulai 5711 Gyula Széchenyi u / * Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 2/a 52/ * * * * Hajós és Vidéke 6344 Hajós Rózsa u / * Hartai 6326 Harta Kossuth Lajos u / * * Hatvan és Vidéke 3000 Hatvan Kossuth tér / * * * * Hévíz és Vidéke 8380 Hévíz Széchenyi u / * * * * Hodász - Porcsalma 4334 Hodász Széchenyi út 8. 44/ * Jász 5100 Jászberény Szabadság tér / * * 21

9 Jászárokszállás és Vidéke 5123 Jászárokszállás Árpád tér 2. 57/ * Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár 3895 Gönc Kossuth L. út / * * Kaba és Vidéke 4183 Kaba Rákóczi F. u / * Kápolnásnyék és Vidéke 2475 Kápolnásnyék Fı u / * Kaposmenti 7228 Döbrököz Páhy u. 5/a 74/ * Kéthely és Vidéke 8700 Marcali Rákóczi u / * * * Kevermes és Vidéke 5744 Kevermes Felszabadulás u. 2/a 68/ * Kinizsi Takarékszövetkezet Zrt Veszprém Óváros tér / * * * * Kisdunamenti 2330 Dunaharaszti Fı út / * * Kiskunfélegyházi 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u.4. 76/ * * * * Kis-Rába menti 9343 Beled Rákóczi F. u / * * * * Kiszombor és Vidéke 6775 Kiszombor József A. u / * Komádi és Vidéke 4138 Komádi Fı u / * Kondorosi 5553 Kondoros Csabai út / * Körmend és Vidéke 9900 Körmend Rákóczi u / * * Környe Bokod Takarék Takarékszövetkezet 2851 Környe Alkotmány u / * * Kunszentmárton és Vidéke 5440 Kunszentmárton Mátyás király u / * * * Lakiteleki 6065 Lakitelek Liget u / * * Lébény-Kunsziget 9155 Lébény Fı út / * * Létavértes és Vidéke 4281 Létavértes Baross u / * * Lövı és Vidéke 9461 Lövı Fı u / * * * Mohácsi Takarék Takarékszövetkezet Zrt. 69/ Mohács Dózsa Gy. u. 31. * * * Monor és Vidéke 2230 Gyömrı Szent István u / * * * * Nagybajom és Vidéke 7400 Kaposvár Füredi u / * * * Nagyecsed és Vidéke 4355 Nagyecsed Rákóczi u / * Nagyréde és Vidéke Körzeti 3214 Nagyréde Fı út 7. 37/ * 22

10 Nemesnádudvar és Vidéke 6345 Nemesnádudvar Petıfi u. 41/b 79/ * Nyírbélteki Körzeti 4372 Nyírbéltek Kossuth u / Nyúl és Vidéke 9023 Gyır Sport u. 4/a 96/ * * * Orgovány és Vidéke 6077 Orgovány Kölcsey u. 2/a 76/ * * * Pannon Takarékszövetkezet 2900 Komárom Igmándi u / * * * Pannonhalma és Vidéke 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u / * * PARTISCUM XI 6720 Szeged Horváth M. u. 1/b 62/ * * * * Pécel és Vidéke 2119 Pécel Kovács u / * * * PILLÉR Takarékszövetkezet 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. 62/ * * Pocsaj és Vidéke 4125 Pocsaj Nagy u / * * * Polgári 4090 Polgár Hısök u / * * * * * Rábaközi 9300 Csorna Szent István tér / * * * Rajka és Vidéke 9224 Rajka Kossuth L. u. 37/a 96/ * * * * * Rakamaz és Vidéke 4465 Rakamaz Szt. István u / * * Répcelak és Vidéke 9653 Répcelak Petıfi S. u / * * Rétköz 4600 Kisvárda Szent László u / * * * Ricse és Vidéke 3974 Ricse Kossuth u / Rónasági 6085 Fülöpszállás Kiskunság tér 1. 78/ * * * Rum és Vidéke 9756 Ikervár Rákóczi u / * * Sajóvölgye 3700 Kazincbarcika Egressy út / * * * * Sárbogárd és Vidéke 7000 Sárbogárd Ady Endre u / * Savaria 9700 Szombathely Petıfi S. u / * * * * Somogy Takarék Takarékszövetkezet 7500 Nagyatád Kossuth u / * * * * Solt és Vidéke 6320 Solt Posta u / * * Szabadszállás és Vidéke 6080 Szabadszállás Kálvin tér 2. 76/ * * Szabolcs 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 4. 42/ * * * * Szatymaz és Vidéke 6763 Szatymaz Dózsa Gy. u / * * * Szatmár-Beregi 4900 Fehérgyarmat Petıfi u / * * * * 23

11 Szécsény és Környéke 3170 Szécsény Rákóczi u / * * Szeghalom és Vidéke 5520 Szeghalom Tildy u / * Szendrı és Vidéke 3752 Szendrı Hısök tere 2. 48/ * Szentgál és Vidéke 8444 Szentgál Fı u / * * Szentlırinc-Ormánság 7940 Szentlırinc Munkácsy M. u 20/a 73/ * * * * Szerencs és Környéke 3915 Tarcal Fı út / * Szigetvári 7900 Szigetvár József A. u / * * * * TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika Fı tér / * * Téti 9100 Tét Fı u / * * Tiszafüred és Vidéke 5350 Tiszafüred Kossuth tér / * * * Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u / * * Tokaj és Vidéke 3910 Tokaj Bethlen G. út 1. 47/ * * * Tompa és Vidéke 6422 Tompa Szabadság tér / * Újszász és Vidéke Körzeti 5052 Újszász Erkel F. u. 2/a 56/ * * Vámosgyörk és Vidéke 3291 Vámosgyörk Petıfi u / * Vámospércs és Vidéke 4287 Vámospércs Nagy u / * * * Veresegyház és Vidéke 2112 Veresegyház Fı út / * * * Vértes 2060 Bicske Kossuth tér / * * Völgység-Hegyhát 7150 Bonyhád Szabadság tér 9. 74/ * * * * Zalavölgye 8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7. 92/ * * * Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Széchenyi tér 8. 47/ * * * Zirci 8420 Zirc József A. u / * * * Zomba és Vidéke 7173 Zomba Fı tér 5. 74/ * * ASSET Pénzügyi Kft Szekszárd Bezerédj u. 28. I/3. 74/ * CE Bróker Pénzügyi Tanácsadó Zrt Budapest Beck Ö. Fülöp u. 10. * CAPITAL Takarékszövetkezetár Zrt Gyula Nagyváradi út 54. * BCSC Trust Kft Százhalombatta Piac tér 2/b * 24

12 Bajcsy-Zsilinszky út * Sportliget 11 Kft Budapest 12. Ladbroke Consulting Kft Budapest Palánta u. 3. 1/3. * Spitz Pénzügyi és Ügyviteli Szolgáltató Bt. * 2100 Gödöllı Szabó Pál utca 62. Centrál Faktor Zrt Budapest Madách tér 4. * Budaörsi Ingatlanfejlesztés és Szolgáltató Centrum Kft. * 2040 Budaörs Gyár utca 2. Innocredit Consulting pénzügyi Tanácsadó és 1025 Budapest * Kavics utca 17/d. 1/10. Takarékszövetkezetügynöki Kft. Pannon-Ecom Gazdasági és Kereskedelmi Kft. * 1152 Budapest Szentkirály u. 25. Glósz és Társa Pénzügyi tanácsadó Arany János u. 15. * 1051 Budapest és Gazdasági Szolgáltató Kft. 3/5. Jelölések: Nem integrált takarékszövetkezet A Hpt. 2. sz. melléklet I. fejezetének 12/b pontja szerinti ügynökök A Hpt. 2. sz. melléklet I. fejezetének 12/a pontja szerinti ügynökök 1 Devizaszámla vezetés: pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (Hpt 3. (1) bek. d. pont) pénzügyi szolgáltatási tevékenységen belül devizaszámla vezetés és a nem természetes személyek forintszámlája terhére vagy javára történı valutaforgalmazás 2 Bankkártya: készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátása, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásán belül (Hpt 3. (1) bek. e. pont) belföldi használatú, forint alapú Takarék bankkártya és Europay nemzetközi bankkártya szolgáltatás 3 Hitel és pénzkölcsön nyújtása közraktárjegy fedezete mellett 4 KfW hitel: Kreditanstalt für Wiederaufbau AG által refinanszírozott, a Takarékszövetkezet Zrt. által nyújtott éven túli hitelek nyújtásának elısegítése érdekében végzett tevékenység 5 Devizaalapú, új vagy használt lakóingatlan vásárlásra felhasználható lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzálog-fedezető hitel 25

13 6 b típusú hitelközvetítı ügynök: közvetíti az ügyfeleket a Takarékszövetkezet felé, azonban szerzıdés kötésére, pénz átvételére, pénz átadására vagy kötelezettség vállalására a takarékszövetkezet nevében nem jogosult 7 Függı ügynök 8 Akviráló függı ügynök (csak közvetíti az ügyfeleket a Takarékszövetkezet felé) 26

14 2. számú melléklet PANASZOS NEVE: PANASZÜGY MEGNEVEZÉSE: TÁJÉKOZTATÁSI HIÁNYOSSÁG ÁRFOLYAMHASZNÁLAT, -KÜLÖNBÖZET SZOLGÁLTATÁS MINİSÉG, ÜGYFÉL- KISZOLGÁLÁS MINİSÉGE KAMAT, HOZAM MÉRTÉKE NYILVÁNTARTÁSI, ÜGYVITELI HIBA ELSZÁMOLÁS, MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE KHR (BAR) LISTA EGYÉB PANASZÜGY TÍPUSA: HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ, EZEN BELÜL: FOGYASZTÁSI HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ LAKÁSHITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB, JELZÁLOG ALAPÚ HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ BETÉTI KONSTRUKCIÓKKAL KAPCSOLATOS PANASZ SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ ELEKTRONIKUS TAKARÉKSZÖVETKEZETOLÁSSAL KAPCSO-LATOS PANASZ TAKARÉKSZÖVETKEZETKÁRTYAMŐVELETEKKEL KAPCSOLA-TOS PANASZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAP- CSOLATOS PANASZ LÍZINGGEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS PANASZ KELT: ALÁÍRÁS:

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1. számú melléklet A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata A Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek (ügynökeinek) listája (hatályos: 201.05.0-tól) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet

Részletesebben

Közvetítő elérhetőségei. Közvetítő neve. 4. sz. függelék

Közvetítő elérhetőségei. Közvetítő neve. 4. sz. függelék A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek (ügynökeinek) listája (hatályos: 2014.02.07-től) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta:

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta: IG-21/3/2015 számú igazgatósági határozat: Tárgy: Szövetkezeti Hitelintézetek felvétele az Integráció egyetemes felelősségű

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-235/2014. számú határozata a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára összevont alapú felügyelet kiterjesztése, mentesítés, rendkívüli adatszolgáltatás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-60/2014.-H-JÉ-I-200/2014. számú határozatai a Mellékletben megjelölt Hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Hitelintézet (székhelye:

Részletesebben

A Szanálási Alap tagintézményei (174)

A Szanálási Alap tagintézményei (174) A Szanálási Alap tagintézményei (174) I. Bankok: 1. Banif Plus Bank Zrt. 2. Bank of China (Hungária) Zrt. 3. BRB Bank Zrt. 4. Budapest Bank Zrt. 5. CIB Bank Zrt. 6. Commerzbank Zrt. 7. Credigen Bank Zrt.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a Tel.: 36/ 554-370 Fax: 36/ 554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

List based on primary type

List based on primary type List based on primary type Date of search: 2017.02.22. Date of last synch: 2017.02.21. Name of primary type: (id: 127) 1 / 7 Number of items found: 52 Data presented herein are based on data reports from

Részletesebben

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2 List of the intermediaries (s) employed by Takarékbank Zrt. to mediate its and financial s to its customers (effective from 07.02.2014) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fő út 58. 46/386-045

Részletesebben

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account List of the intermediaries (s) employed by Takarékbank Zrt. to mediate its and financial s to its customers (effective from 7.03.013) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fő út 58. 46/386-045 *

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: 1/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét, a Társaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. 1. számú melléklet Panaszkezelési Szabályzata A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DRB Bank Zrt. vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 1. számú melléklet A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A fogyasztóvédelemrıl és panaszkezelésrıl szóló 15/2014. számú vezérigazgatói utasítás 1. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató A Takarékbank Zrt. aláírásával

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-1164 - H-JÉ-I-1222. számú határozatai a címlistában megjelölt hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Pénzügyi

Részletesebben

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ P.H. EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY ALAPJÁN KÉSZÜLT. CÉLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓK ÉS A FOGYASZTÓK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT ÉS A VITÁK

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-472/2011. számú határozata rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-472/2011. számú határozata rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-472/2011. számú határozata rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ 2/b.) számú melléklet Panaszfelvételi lap személyesen megtett vagy levélben küldött panasz esetén NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ P.H. EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2010. január 1. Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága 94/2011.augusztus 31. számú határozatával jóváhagyta. Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyta a Takarékszövetkezet Igazgatósága IV/7/2010 számú határozatával

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatályos: 2013. január 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

MFB Pontok listája ig megnyitott MFB Pontok az alábbi címeken találhatóak meg: Közép-Magyarország. Budapest

MFB Pontok listája ig megnyitott MFB Pontok az alábbi címeken találhatóak meg: Közép-Magyarország. Budapest MFB Pontok listája A Kormány gazdaságpolitikájával összhangban az MFB a fővárostól kezdve, a megyeszékhelyeken át, egészen a kisebb településekig mindenhol ott lesz, ahol szükség lesz rá, hogy segítse

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről T/PB melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Települések szerinti sorrendben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Települések szerinti sorrendben Sorszám Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. Kápolnásnyék és V. 8127 Aba Petıfi S. u. 95. 2. Tiszafüred és Vidéke Tksz. 5241 Abádszalók István király u. 8. 3. Takarék Szövetkezeti Hitelintézet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató. Fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézési eljárás rend 1. számú melléklete

Panaszkezelési tájékoztató. Fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézési eljárás rend 1. számú melléklete Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben Sorszám Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3812 Homrogd Kossuth L. út 125. 2. Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fı út 58. 3. Abaúj Takarék Takarékszövetkezet

Részletesebben

Panaszkezelési. Szabályzat

Panaszkezelési. Szabályzat AEGON Magyarország Hitel Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2010. január 1-tıl I. A panaszkezelési szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. (továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 01 Panaszkezelési szabályzat Oldal: 10 Hatályos: 2014.01.31. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar Capital Markets

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Települések szerinti sorrendben 2013.01.10.

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Települések szerinti sorrendben 2013.01.10. Sorszám ATM azonosító Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. S6T57806 Kápolnásnyék és V. - 06 8127 Aba Petıfi u. 95. 2. S6T70102 Tiszafüred és V. - 02 5241 Abádszalók István kir. u. 8. 3. S6T54907

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Jogszabályi háttér 3 3. Fogalom-meghatározások 4 4. A panaszos...4 5. A panasz felvétele.5 6. A panaszok vizsgálata. 6 7. Válaszadási határidő...

Részletesebben

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Panaszkezelési Szabályzat

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Panaszkezelési Szabályzat PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 1. számú melléklet Panaszkezelési Szabályzat A Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi szabályzat

Fogyasztóvédelmi szabályzat 17/2010. számú utasítás Fogyasztóvédelmi szabályzat Hatálybalépés idıpontja: 2010. július 2. 1. számú módosítás kiadásának idıpontja: 2010. december 31. hatálybalépés idıpontja: 2011. január 1. a módosítást

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT.

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. GLOBALFX INVESTMENT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁJUS 31. Bevezetés A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511,

Részletesebben

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u. 1. www.phalmatksz.hu Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 15-től Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT ÚSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szerkezetek

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA 17/2014. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: Név: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben 2013.01.10.

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben 2013.01.10. Sorszám ATM azonosító Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. S6T54601 Abaúj - 01 3812 Homrogd Kossuth út 125. 2. S6T54602 Abaúj - 02 3849 Forró Fı út 58. 3. S6T54603 Abaúj - 03 3851 Ináncs Rákóczi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A Gyulai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Gyulai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Gyulai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Gyulai Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak áltatásaival, termékeivel maradéktalanul

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben