MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT."

Átírás

1 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat (A Magatartási Kódex elérhetősége: oldalak) Budapest, 201. január 18.

2 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki, azonban időnként előfordulhatnak olyan esetek, amikor Ön és a Takarékbank között véleményeltérés jelentkezik. Célunk, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatos alapfogalmak - Fogyasztó: a Takarékbank szolgáltatását önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében igénybe vevő természetes személy, ideértve azt a természetes személyt is, aki a Takarékbank szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint az is, aki szolgáltatást igényel vagy az iránt érdeklődik. - Ügyfél: a fogyasztó fogalmába tartozó természetes személyeken kívül az egyéni vállalkozó, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, valamint annak képviselője, aki a Takarékbank termékét, szolgáltatását igénybe veszi, illetve szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint az is, aki szolgáltatást igényel vagy az iránt érdeklődik. - Panasz: minden olyan, egy vagy több ügyféltől származó, egyéni jog vagy érdeksérelemre utaló, szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely valamely takarékbanki, vagy Takarékbank által igénybe vett közvetítői szervezeti egység vagy munkatárs egyedi vagy általános eljárását, a Takarékbank szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés Takarékbank által történő teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, valamint az azt követő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét, mulasztását vagy magatartását kifogásolja. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Takarékbanktól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. - Beadvány: jogszabálysértés gyanúja esetén az ügyfél pénzügyi szervezet eljárását kifogásoló, a Felügyelethez eljuttatott beadványa. - Bejelentés: szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Bank működésével kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcsbe ütköző hiányosságra vagy hibára utal. - Javaslat: szóban vagy írásban megtett kezdeményezés, amely a Bank működésének javítását célozza. - Ügyfélbejelentés: szóban vagy írásban tett panasz, bejelentés vagy javaslat összefoglaló elnevezése. - Ügyfélszolgálat: az ügyfélbejelentések átvételére hivatott szervezeti egységek. Az általános ügyfélszolgálatot a Bank székházában található ügyféltérben lévő recepció látja el, azonban az ügyfelek kifejezett kérésére a Takarékbank valamennyi munkatársa köteles az ügyfélszolgálatokhoz beosztott munkatársakon kívül is az ügyfelek ügyfélbejelentéseit fogadni, majd azokat az illetékes ügyfélszolgálathoz továbbítani. 2

3 Az ügyfélbejelentések módja A Bank a bejelentéseket elfogadja szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (személyesen vagy képviselő/meghatalmazott által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levelezőrendszeren és interneten). Amennyiben személyesen vagy telefonon keresztül kíván bejelentést tenni, úgy kérje a recepciós munkatársaink segítségét, akik értesítik, illetve személyes jelenlét esetén helyszínre hívják a tárgyban illetékes ügyintézőt. Az ügyfélszolgálaton lehetősége van a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására elektronikus úton és telefonon is. A Takarékbank a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amenynyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével a Bank panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel. A formanyomtatványt akár Ön, akár az ügyfélbejelentést átvevő banki munkatárs kitöltheti. A kitöltést követően Ön kap egy, a Bank által aláírt és dátummal ellátott másolati példányt a nyomtatványból, melynek átvételét igazolnia szükséges. Kérjük, hogy szíveskedjen mellékelni az ügyfélbejelentéséhez kapcsolódó dokumentumok másolatát. Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és a Bank közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, és a hangfelvételt egy évig megőrizzük. Kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A recepción az ügyfélszolgálat munkanapokon hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 és 16, csütörtökön 8 és 20 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, elektronikusan pedig folyamatosan elérhető. A kitöltött bejelentőlap átadásra kerül a Bank érintett szakterületének, amely az Ön bejelentésére adott indoklással ellátott válaszát vagy megoldási javaslatát a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a bejelentéstől számított 0 napon belül, megküldi Önnek. Ügyintézőink az Ön kérésére tájékoztatást nyújtanak arról, hogy panaszának kivizsgálása milyen szakaszban van. A panasz kivizsgálása térítésmentes, a Bank ezért külön díjat nem számol fel. Amennyiben a Fogyasztó úgy érzi, hogy a Bank megsértette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CLVIII. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, a panaszban foglaltak jellege alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet vagy Pénzügyi Békéltető Testülethez, a pénzügyi jogok biztosához, illetőleg bírósághoz fordulhat. Fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősülnek a következők: a) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CLVIII. törvény 4. -ban meghatározott szervezet vagy személy által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a 4. - ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezések (tájékoztatás, üzletszabályzat, stb.), valamint

4 b) az alábbi törvényekben meghatározottak szerint ba) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezései (megtévesztő tájékoztatás, agresszív gyakorlat), bb) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezései (direkt marketing), továbbá bc) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezései (információtovábbítás és hozzáférés, elektronikus hirdetések). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elérhetősége: levelezési cím: 154 Budapest BKKP Pf.: 777 telefon: cím: honlap: A panasz elutasítása esetén a szerződéses jogviszonyt érintő panaszával (szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita) a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a bírósághoz fordulhat. A Pénzügyi Békéltető Testület járhat el, ha például a Bank: a) idő előtt felmondta a szerződését, b) nem tájékoztatta Önt arról, hogy fel fogja mondani a szerződést, c) olyan többletköltséget számolt fel az Ön terhére, amelyet a szerződés, az általános szerződési feltételek, a hirdetmény vagy kondíciós lista nem tett számára lehetővé, d) szerződésszegése Önnek kárt okozott. A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172 telefon: cím: honlap: Bírósághoz jogsértés esetén fordulhat. A pénzügyi jogok biztosához a Fogyasztó abban az esetben fordulhat, ha a pénzügyi szerezetnél közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban a panaszára nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a törvényekben előírtak szerint történt vagy a szervezet válaszából egyéb fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez. Elérhetőség: Fogyasztónak nem minősülő panaszosaink jogorvoslatért a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. A Bank a lezárt panaszt és az arra adott választ három évig megőrzi. Ha Önnek pénzügyi, befektetési, illetve kiegészítő pénzügyi vagy befektetési szolgáltatással kapcsolatban keletkezne panasza, abban az esetben kérdéseivel mind a Takarékbank által igénybe vett közvetítőkhöz, mind pedig a Takarékbankhoz fordulhat. A Takarékbank a köz- 4

5 vetítő tevékenységéért ugyanolyan felelősséggel tartozik, mintha saját maga járt volna el az adott ügylet során. A közvetítő a hozzá beérkező panaszt haladéktalanul köteles továbbítani a Takarékbank részére, illetve a Takarékbankhoz a közvetítőkkel kapcsolatban beérkező panaszról a Bank haladéktalanul köteles a közvetítőt tájékoztatni. Függetlenül attól, hogy Ön panaszát a Takarékbankhoz vagy a Takarékbank által igénybe vett valamely közvetítőjéhez nyújtja be, ez nem befolyásolja a panasz megválaszolására vonatkozó jogszabályi határidő betartását. Amennyiben Ön meghatalmazott útján kívánja benyújtani panaszát, kérjük, hogy lehetőleg a. számú függelékben található nyomtatványt használja. Amennyiben nem a Takarékbank által megadott nyomtatványt használja, kérjük, ügyeljen arra, hogy a meghatalmazás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt követelményeknek tegyen eleget. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy panaszkezeléssel, valamint fogyasztóvédelemmel kapcsolatban további információt talál a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján a oldalon. A Felügyelet honlapján számos, a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató, termékleírás és összehasonlítást segítő alkalmazás (pl. hitelkalkulátor) is elérhető. A Takarékbank Zrt. a panaszt benyújtó ügyfelei adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az ügyfélbejelentések csatornái (általános elérhetőségek) Telefon: Telefax: Postai cím: 1122 Budapest, Pethényi köz Budapest, Pf 114. Internet: Ügyfélszolgálat/panaszkezelés menüpont Takarékbank Zrt. 5

6 1. sz. függelék PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Név: Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező **Abban az esetben kell kitölteni, ha a panaszos képviselője útján nyújtja be a panaszt. A panasz benyújtásának módja* telefonon személyesen írásban Panaszolt szolgáltatástípus (pl. hitel, bankkártya-forgalmazás, számlavezetés): 6

7 Az ügyfél igénye (pl. tájékoztatás, szolgáltatás kiegészítése, szerződés megszüntetése, kártérítés): Az Ügyfél azonosítására szolgáló egyéb adat* (pl. bankszámlaszám, szerződésszám): PANASZ LEÍRÁSA*: Kérjük, csatolja a kitöltött nyomtatványhoz a panaszát alátámasztó dokumentumokat (lehetőleg másolatban). A nyomtatvány benyújtását vagy elküldését igazoló másolatot és egyéb dokumentumot őrizze meg! Kérjük továbbá, hogy kifogásait és azok indokait lehetőség szerint elkülönítetten (minden kifogást külön azonosításra alkalmas módon), lényegre törően, felsorolásszerűen rögzítse. 7

8 Benyújtott dokumentumok jegyzéke: Kelt: Jegyzőkönyvet felvevő személy.. Ügyfél 8

9 Tisztelt Ügyfelünk! 2. sz. függelék Kérjük, hogy panasz esetén hívja a központi számot, ahol munkatársaink az alábbi mellékeken állnak szíves rendelkezésére. Köszönjük! Ügyfélszolgálat ellátására kijelölt személyek Szakterület A felelős ügyintéző neve Mellék A felelős ügyintéző helyettese Takarékszövetkezeti Üzletág Bán Erika 1176 Kovács Mária 1540 Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Reök András 1181 Racskó Krisztina 1177 Pénz- és Tőkepiaci Back Office Sütő Zita 117 Makrai Szilvia 116 Szakterület Vállalati és Intézményi Ügyfelek Cselovszki-Szij Zsuzsanna 1255 Werliné Végvári Erika 1501 Üzletág Hitelkockázat Kezelési Szakterület Papp Nikolett 1120 Kosztolányi Tünde 1561 Fizetési Forgalom Szakterület Számlavezetési és Átutalási Lengyel Andrea 15 Stélich Bea 1690 Osztály/Nemzetközi Átutalási Csoport Számlavezetési és Átutalási Kökény Zoltán 1142 Szabóné Pohl Edina 1570 Osztály/Vállalati és Dolgozói Számlavezetési Csoport Takarékszövetkezeti Számlavezetési Nagy József 167 Sándor Klára 164 Osztály Bankkártya Osztály Kardos Beáta 1629 Ferenczi Szilvia 1627 Informatikai, Üzemeltetési és Bankbiztonsági Szakterület Értékkezelési Osztály Konkoly Anna 1656 Vernyik Norbert 1241 Mellék Törzskar Informatikai Osztály Schlezák Sándorné 1156 Nyúl Gábor 1172 Titkársági Osztály Harmati-Horváth Tünde 1657 Koblov Szilvia 1228 Henriett 9

10 . sz. függelék MEGHATALMAZÁS Alulírott... (lakcím/székhely:...., személyazonosító okmány típusa, száma/ nyilvántartásba vételi szám:....), meghatalmazom.-t, (lakcím:...., személyazonosító okmány típusa, száma:.), hogy helyettem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg ) előtt a(z)... ügyben nevemben és képviseletemben teljes körűen eljárjon. Jelen meghatalmazás írásban rögzített visszavonásig érvényes Meghatalmazó Meghatalmazott Kelt:... Tanú 1 Tanú 2 Aláírás:... Aláírás:... Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... 10

11 4. sz. függelék A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek (ügynökeinek) listája (hatályos: től) Közvetítő neve Közvetítő elérhetőségei Devizaszámlavezetés Hitel és 1 Bankkártya 2 pénzkölcsön Függő Ügynök (Hitel) 4 ügynökök 5 Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 849 Forró Fő út / * AGRIA Takarékszövetkezet 46 Bélapátfalva Május 1. út 2/a 6/ * ALBA Takarékszövetkezet 8000 Székesfehérvár Táncsics M. út 2. 22/ * * * Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 251 Alsónémedi Fő út 66/a 29/ * Apátfalvi Takarékszövetkezet 691 Apátfalva Hunyadi u / * Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. 92/ * * Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér Kossuth u /5-907 * Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u / * * Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros Veres P. u.. 52/ * * Bácska Takarékszövetkezet 640 Bácsalmás gr. Teleki J / * * Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 7140 Bátaszék Budai u / * * * Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 794 Boldva Mátyás Király u /99-06 * * Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota Dózsa Gy. u / * * Borsod Takarék Takarékszövetkezet 441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u / * * * Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 7754 Bóly Rákóczi u. 7/a 69/ * * * BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 205 Herceghalom Zsámbéki út. 22/ * * Bükkalja Takarékszövetkezet 412 Bogács Táncsics út 2. 49/ * Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2660 Balassagyarmat Thököly u. 1. 5/ * Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u / * * * Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 21. 9/ * * Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk Kossuth út 50. 5/ * Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Dunaföldvár Fehérvári út 4. 75/ * * Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 628 Dunapataj Ordasi u / * * Duna Takarékszövetkezet 9022 Győr Árpád u / * * * Dunakanyar Takarékszövetkezet 202 Dunabogdány Hajó u. 26/ * Eger és Környéke Takarékszövetkezet 00 Eger Széchenyi u / * * * Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd Hősök tere 10/2 66/86-54 * * * Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2451 Ercsi Szent I. u.. 25/ * Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 200 Érd Fürdő u. 1. 2/ * Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 2659 Érsekvadkert Rákóczi út / * Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 7095 Iregszemcse Kossuth tér / * * * * Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet 521 Fegyvernek Felszabadulás út / * ügynökök 6 1

12 4. sz. függelék Közvetítő neve Közvetítő elérhetőségei Devizaszámlavezetés Hitel és 1 Bankkártya 2 pénzkölcsön Függő Ügynök (Hitel) 4 ügynökök 5 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 561 Felsőzsolca Kassai u / * * * Fontana Credit Takarékszövetkezet 6771 Szeged-Szőreg Mikszáth Kálmán u / * Forrás Takarékszövetkezet 8164 Balatonfőkajár Kossuth u / * * Fókusz Takarékszövetkezet 61 Jászszentlászló Alkotmány u. 2/a 77/ * * Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen Petőfi tér 6. 52/ * * * Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 90 Füzesabony Rákóczi utca 55. 6/ * Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 592 Gádoros Nagy u / * * Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 200 Gyöngyös Magyar út 1. 7/ * * * Gyulai Takarékszövetkezet 5711 Gyula Széchenyi u / * * Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Bethlen G. út / * * * Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 4087 Hajdúdorog Tokaji u / * Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet 644 Hajós Rózsa u / * Hartai Takarékszövetkezet 626 Harta Kossuth Lajos u / * * Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 000 Hatvan Kossuth tér 22. 7/ * * Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 880 Hévíz Széchenyi u /4-418 * * Hodász - Porcsalma Takarékszövetkezet 44 Hodász Széchenyi út 8. 44/ * Hungária Takarék Takarékszövetkezet 7150 Bonyhád Szabadság tér 9. 74/ * * Jász Takarékszövetkezet 5100 Jászberény Szabadság tér / * * Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 512 Jászárokszállás Árpád tér 2. 57/51-0 * Kaposmenti Takarékszövetkezet 7228 Döbrököz Páhy u. 5/a 74/ * Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 2475 Kápolnásnyék Fő u / * Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes Felszabadulás u. 2/a 68/44-02 * Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u / * * Kinizsi Bank Zrt Veszprém Óváros tér / * * Kisdunamenti Takarékszövetkezet 20 Dunaharaszti Fő út /70-64 * * KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u.4. 76/ * * * Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 94 Beled Rákóczi F. u / * * Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 6775 Kiszombor József A. u / * Kondorosi Takarékszövetkezet 555 Kondoros Csabai út / * Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 9900 Körmend Rákóczi u / * Környe-Bokod Takarék 2851 Környe Alkotmány u / * * Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 5440 Kunszentmárton Mátyás király u / * * * Lakiteleki Takarékszövetkezet 6065 Lakitelek Liget u / * * Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény Fő út / * * ügynökök 6 2

13 4. sz. függelék Közvetítő neve Közvetítő elérhetőségei Devizaszámlavezetés Hitel és 1 Bankkártya 2 pénzkölcsön Függő Ügynök (Hitel) 4 ügynökök 5 Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő Fő u /5-540 * * Mecsek Takarék Szövetkezet 7695 Mecseknádasd Rákóczi u / * Mohácsi Takarék Bank Zrt Mohács Dózsa Gy. u / * * Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 455 Nagyecsed Rákóczi u /45-75 * Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 2760 Nagykáta Dózsa György u / * Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 214 Nagyréde Fő út 7. 7/7-012 * Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 645 Nemesnádudvar Petőfi u. 41/b 79/ * Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 472 Nyírbéltek Kossuth u / * Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 902 Győr Sport u. 4/a 96/14-60 * * * Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány Kölcsey u. 2/a 76/ * * Örkényi Takarékszövetkezet 277 Örkény Kossuth L. út 4/a. 29/ * Pannon Takarék Bank Zrt Komárom Igmándi u / * * Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u / * * PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth M. u. 1/b 62/ * * * Pátria Takarékszövetkezet 220 Gyömrő Szent István u / * * Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár Fő út /0-5 * PILLÉR Takarékszövetkezet 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. 62/ * * Polgári Takarékszövetkezet 4090 Polgár Hősök u /57-05 * * Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9224 Rajka Kossuth L. u. 7/a 96/ * * Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet 4465 Rakamaz Szt. István u / * * * Rábaközi Takarékszövetkezet 900 Csorna Szent István tér 2. 96/59-20 * * Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 965 Répcelak Petőfi S. u / * * Rétköz Takarékszövetkezet 4600 Kisvárda Szent László u /506-0 * * Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 974 Ricse Kossuth u / * Rónasági Takarékszövetkezet 6085 Fülöpszállás Kiskunság tér 1. 78/ * * Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9600 Sárvár Batthány u.42/b 95/ * * Sajóvölgye Takarékszövetkezet 700 Kazincbarcika Egressy út 9. 48/ * * * * Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petőfi S. u / * * Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady Endre u / * Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 620 Solt Posta u / * * * Somogy Takarék Szövetkezet 7500 Nagyatád Kossuth u / * * * * Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 6080 Szabadszállás Kálvin tér 2. 76/5-45 * Szabolcs Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 4. 42/ * * Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 4900 Fehérgyarmat Móricz Zs. u / * * * * ügynökök 6

14 4. sz. függelék Közvetítő neve Közvetítő elérhetőségei Devizaszámlavezetés Hitel és 1 Bankkártya 2 pénzkölcsön Függő Ügynök (Hitel) 4 ügynökök 5 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 676 Szatymaz Dózsa Gy. u /28-15 * * Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 5520 Szeghalom Tildy u / * Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 665 Szegvár Szabadság tér 1. 6/ * Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 752 Szendrő Hősök tere 2. 48/460-0 * Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444 Szentgál Fő u / * Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 7940 Szentlőrinc Munkácsy M. u 20/a 7/ * * * * Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 915 Tarcal Fő út / * Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 170 Szécsény Rákóczi u / * * Szigetvári Takarékszövetkezet 7622 Pécs Bajcsy-Zs. u / * * TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Kazincbarcika 700 Kazincbarcika Fő tér 7. 48/ * * Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét Fő u / * * TISZA Takarékszövetkezet 540 Tiszaföldvár Ó Nagy Benjámin u / * Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 550 Tiszafüred Kossuth tér / * * * * Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u / * * Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa Szabadság tér / * Turai Takarékszövetkezet 2194 Tura Bartók tér / * * Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász Erkel F. u. 2/a 56/ * * Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 291 Vámosgyörk Petőfi u / * Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 2112 Veresegyház Fő út 5. 28/ * * * Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7. 92/ * * * Zemplén Takarékszövetkezet 980 Sátoraljaújhely Széchenyi tér 8. 47/ * * Zirci Takarékszövetkezet 8420 Zirc József A. u / * * Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 717 Zomba Fő tér 5. 74/4-600 * * Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe 1062 Budapest Váci út 1-. * Sopron Bank Burgenland Zrt Sopron Kossuth u / * ASSET Pénzügyi Kft Szekszárd Bezerédj u. 28. I/. 74/ * Magyar Részvénykereskedelmi Nyrt Gyula Nagyváradi út 54. * Magyar Részvénykereskedelmi Nyrt Budapest Ráth György utca 56. * Takarék Trading Kft. 117 Budapest Szárhegy u / * Sopbróker Kft Sopron Felsőbüki Nagy Pál u.0 * ügynökök 6 4

15 4. sz. függelék Közvetítő neve Közvetítő elérhetőségei Devizaszámlavezetés Hitel és 1 Bankkártya 2 pénzkölcsön Spitz Pénzügyi és Ügyviteli Szolgáltató Bt Gödöllő Szabó Pál utca 62. * Földvári és fia Kft Budapest Bajcsy-Zs. E. u. 12. * Függő Ügynök (Hitel) 4 ügynökök 5 ügynökök 6 Jelölések: A Hpt. 2. sz. melléklet I. fejezetének 12/1 pontja szerinti függő kiemelt közvetítők A Hpt. 2. sz. melléklet I. fejezetének 12/2 pontja szerinti függő ügynökök 1 Devizaszámla-vezetés: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása (Hpt.. (1) bek. a) pont) ezen belül külföldi konvertibilis pénznemben történő betét gyűjtése, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (Hpt. (1) bek. d. pont) pénzforgalmi tevékenységen belül devizaszámla-vezetés és a közvetítést hitelintézeteknél vezetett forintszámla, illetve a Takarékbank Zrt-nél vezetett forint és/vagy deviza-számla terhére vagy javára történő valutaforgalmazás 2 Bankkártya: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásán belül a Hpt. (1) bek. d) pont szerinti bankkártya szolgáltatás Devizaalapú, új vagy használt lakóingatlan vásárlására felhasználható lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzálog-fedezetű hitel (új folyósítás már nem lehetséges, kizárólag a fennálló hitelek kezelésére vonatkozik) 4 Függő ügynök: közvetíti az ügyfeleket a Takarékbank felé, azonban szerződés kötésére, pénz átvételére, pénz átadására vagy kötelezettség vállalására a bank nevében nem jogosult 5 Függő ügynök 6 Akviráló függő ügynök (csak közvetíti az ügyfeleket a Takarékbank felé) 5

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek (ügynökeinek) listája (hatályos: 201.05.0-tól) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-60/2014.-H-JÉ-I-200/2014. számú határozatai a Mellékletben megjelölt Hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Hitelintézet (székhelye:

Részletesebben

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account List of the intermediaries (s) employed by Takarékbank Zrt. to mediate its and financial s to its customers (effective from 7.03.013) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fő út 58. 46/386-045 *

Részletesebben

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2 List of the intermediaries (s) employed by Takarékbank Zrt. to mediate its and financial s to its customers (effective from 01.03.2013) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fő út 58. 46/386-045

Részletesebben

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2

Annex No 4. Agent involved in investment service activities 6. Pendant agent (Credit) 4. Credits and money lending 3. FX account keeping 1 Bank card 2 List of the intermediaries (s) employed by Takarékbank Zrt. to mediate its and financial s to its customers (effective from 01.03.2013) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet 3849 Forró Fő út 58. 46/386-045

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a Tel.: 36/ 554-370 Fax: 36/ 554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. január 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyilvántartási szám: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Érvényes: 2013. február 1-től Módosításokat elfogadta a Takarékbank

Részletesebben

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához I. A támogatás célja és háttere A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben