PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÚSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szerkezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat. (A Magatartási Kódex elérhetősége: Jóváhagyta az Igazgatóság 80/2010.(10.25.) sz. határozata

2 A szabályzat azokat az elveket és gyakorlatot tartalmazza, amelyet a Takarékszövetkezet panaszügyintézési tevékenysége, és annak gyakorlása során kialakított. A panaszügyintézési szabályzat alapelve, hogy a Takarékszövetkezettel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak az ügyintéző szervezet számára, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen beépíti a pénzintézet tevékenységébe. További alapelv, hogy a Takarékszövetkezet a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli. A panaszkezelés hatálya kiterjed minden szóban és írásban tett vagy az ügyfél kérésére írásba foglalt panasz Takarékszövetkezeten belüli kezelésére, feldolgozására és megvizsgálására. A szabályzat jogszabályi háttere a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XLII. törvény a PSZÁF 14/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységéről, továbbá a 15/2001. számú ajánlása a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásról, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény. I. A panasz 1. Panasz az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet tevékenységével (továbbiakban Takarékszövetkezet), szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a pénzügyi szervezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Takarékszövetkezettől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. 2. Bejelentés: szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcs ütköző hiányosságra vagy hibára utal. 3. Javaslat: szóban vagy írásban megtett kezdeményezés, amely a Takarékszövetkezet működésének javítását célozza. 4. Ügyfélbejelentés: szóban vagy írásban tett panasz, bejelentés vagy javaslat összefoglaló elnevezése. II. A panaszos 1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki valamely pénzügyi szervezet szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. 2. A panasz, képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Takarékszövetkezet vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. Cég képviselője, 2

3 természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Takarékszövetkezet közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 3. A panaszos általában ügyfele a Takarékszövetkezetnek, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki az eljárást nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. III. A panaszügyintézést ellátó szakmai terület meghatározása 1. A Takarékszövetkezetnél a panaszfelvételt a területileg illetékes kirendeltség vezető illetve a szakterület ügyintézője végzi. 2. A panaszügyintézés során, amennyiben az ügyfél a pénzügyi szervezet elsődleges válaszával nem elégedett, biztosítani kell az azt ellátó szakmai terület munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. IV. A panasz kezelésének rendje 1. A panasz benyújtására a Takarékszövetkezett az ügyfelek igényei, és saját adottságai alapján több, az ügyfél által választható lehetőséget biztosít: szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levelező rendszeren és Interneten) személyes bejelentés esetén a Takarékszövetkezet munkatársa a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, ha az ügyfél vagy annak képviselője az ügyintézőtől kapott választ nem fogadta el kéri személyes, szóbeli bejelentésesének írásban történő rögzítését, melyet a bejelentő személlyel vagy meghatalmazottjával aláírat. A panasz megtételére a fenti módokon lehetőség van akár törvényes, illetve meghatalmazotti képviselő útján. A panasz képviselő útján történő benyújtása esetén vizsgálni kell a képviseleti jogosultságot és a formanyomtatványon az ügyfél neve mellett fel kell tüntetni a képviselő nevét is. A bejelentést a Panaszkezelési tájékoztatóban (szabályzat 1.sz. melléklete) felsorolt csatornákon lehet megtenni. V. A panasz átvétele 1. Az írásos formában benyújtott panaszok átvétele A panaszt - annak elintézéséig - minden esetben nyilvántartásba kell venni. Az iktatókönyvben piros színnel nagy P betűvel kell megjelölni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt. 3

4 A Takarékszövetkezet a személyesen tett panasz esetén segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványokat biztosít ( 2. sz. melléklet) számára. A panaszügyi nyomtatványt - az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségekben -, az ügyfelek részére a Takarékszövetkezet biztosítja. Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát. A postai úton, telefaxon vagy elektronikus formában tett panaszok esetében postai tértivevénnyel a Takarékszövetkezet válasz levelet küld az ügyfél részére, a panasz bejelentés során megadott módon és címen. 2. A rögzített telefonon keresztül érkezett panaszok átvétele A Takarékszövetkezet rögzíti a telefonon történő panaszbejelentést, a hangfelvételt egy évig megőrzi. Az ügyfél kérdésére a Takarékszövetkezet biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, valamint térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. VI. Panaszbejelentő nyomtatvány tartalma 1. A panaszbejelentő nyomtatvány tartalmi elemei: a. A nyomtatvány elnevezése: panaszbejelentő, b. panaszfelvevő, szervezeti egység, (fiók, kirendeltség stb.) neve és jól láthatóan a pénzügyi szervezet megnevezése, c. beérkezés időpontja és a bejelentés módja (levélben, személyesen, Interneten), d. a panaszt felvevő munkatárs és a panaszos azonosítására szolgáló adatok (név, cím, telefonszám, cím, ügyfél-azonosító szám, számlaszám, stb.), e. a panasz jellegének rövid, tömör leírása, f. a panasz indokainak, magyarázatának, lényeges körülményeinek ismertetése (intézkedés időpontja, lényege, stb.), g. a panaszos konkrét igényének megjelölése, h. a panasszal kapcsolatos döntés várható időpontja, i. a panaszügyben intézkedésre, illetve döntésre jogosult állásfoglalása, j. a panasszal kapcsolatos döntés, k. az intézkedésről szóló tájékoztatás, értesítés, stb. megküldésének ténye, időpontja. 2. Takarékszövetkezet válaszát önálló válaszlevélként is megküldheti a panaszosnak, ebben az esetben a nyomtatvány válaszra szolgáló része tartalmi elemei közül, a teljesítési határidőt mindenképpen szerepeltetni kell. 4

5 VII. A panaszügy intézése 1. A Takarékszövetkezet a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntést 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatni kell az ügyfelet az indok pontos megjelölésével. 2. Döntési hatáskörök: Kirendeltség vezetői. A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal a kirendeltségen orvosolni kell. Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottság. Kirendeltség vezető hatásköre: kizárólag a Takarékszövetkezet tévedésén alapuló döntések orvoslása, pl.-l: kamatkondíció téves alkalmazása, a törlesztési határidőt, illetve összeget tévesen számolták ki, stb. Amennyiben helyben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a felkínált megoldást, a panaszt a Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottsághoz 24 órán belül továbbítani kell. A kirendeltség vezetői hatáskörben elbírált panaszügyekre adott válaszokat, a Fogysztói Érdekvédelmi Bizottsághoz tájékoztatás céljából továbbítani, és a Bizottsági ülésen ismertetni kell. A Bizottság egy-egy helytelen gyakorlatot megismerve, javaslatot tehet az ügyvezetés felé a szolgáltatás színvonalának javítására, fejlesztésére. A kirendeltség vezetői döntések írásbeliségére, és tartalmára a Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottságnál leírtak a mérvadóak. Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottság Tagjai: Lázár Imréné elnök ügyvezető, Tótáné Gulyás Margit ügyvezető, Krassován Lajos hitelágazat vezető, Zsigmond Tamás kirendeltség vezető, Seres Róbert központi kp-i ügyviteli alkalmazott, Hatásköre: Minden típusú panaszügyben eljárhat. A bizottság három tagban jár el. Elnöke az elnök ügyvezető. Távolléte esetén a jelenlévő tagok közül Bizottsági elnököt választanak. A döntésben lehetőleg nem vehet részt az a személy, aki a sérelmezett döntésben, intézkedésben részt vett. Bizottsági döntés esetén testületdöntésről van szó. A döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, minden évben újra kezdődő sorszámozással ellátva, iktatókönyvbe bejegyezve. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a jelenlévők névsorát, az elhangzott észrevételeket, állásfoglalásokat, a meghozott döntést. Minden bizottság elé kerülő előterjesztés mellett a panaszhoz kapcsolódó összes dokumentációt a kirendeltségnek csatolni kell. 5

6 A Bizottság, a hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű határozatba foglalja, és indokolással látja el, azt írásba foglalva továbbítja a panaszos, és a kirendeltség részére. A válasz történhet a nyomtatványon, de önálló válaszlevélként is. Ebben az esetben a nyomtatvány válaszra szolgáló része tartalmi elemei közül, a teljesítési határidőt mindenképpen szerepeltetni kell. A hozott érdemi döntésnek pontosnak, közérthetőnek és egyértelmű indokolással ellátottnak kell lenni. Ha a határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg a Takarékszövetkezet tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési, és jogszabály biztosította jogorvoslati lehetőségekről. A Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottság szükség szerint ülésezik. 3. A panaszügyintézés nyelve a magyar. A beérkezett panaszokat az illetékes kirendeltség iktatja, kezeli,(végrehajtja a döntést) és irattározza. A kirendeltségi döntésekről, és központi Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottság döntéseiről hitelesített nyilvántartó füzetet kell vezetni. A nyilvántartásért felelős személy kirendeltségen a kirendeltség vezető, központban Seres Róbert kp-i ügyviteli alkalmazott. A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmazni: Panaszos, képviselő neve címe Kirendeltség Érkezés időpontja, Elbírálás időpontja Panasz tárgya Határozat száma, lényege A nyilvántartások mögött a hozott határozatok egy példányát lefűzve kell megőrizni. VIII. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők 1. A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell megőrizni. 2. A nyilvántartások alapján -éves gyakorisággal- a beérkezett panaszokról elemzést kell az Igazgatóság részére készíteni. Az elemzéssel fel kell mérni a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, üzletágakat, az egyes működési területeket, és meghatározni a panaszok megelőzése érdekében teendő intézkedéseket. Az elemzés célja a levonható jó, tapasztalat beépítése, a rossz tapasztalat kiküszöbölése az üzletpolitika, az ügyfélszolgáltatás folyamatába. A kirendeltségek a jelentést, javaslataikkal együtt a központ felé minden évben elkészítik. A központ a kirendeltségek jelentéseit összesíti, 6

7 beépíti a Fogyasztóvédelmi Érdekvédelmi Bizottság hatáskörében elbírált panaszokat, és az elemzést javaslattal együtt elkészítve továbbítja az elnök ügyvezető részére. A kirendeltségek jelentésének felelősei: kirendeltség vezetők. Határidő: minden évet követő január 31. A központban a kirendeltségi jelentések, elemzések készítésének felelőse: Seres Róbert. Határidő: február 20. Igazgatóság felé előterjesztő: elnök ügyvezető. Határidő: Igazgatósági munkatervben adott. 3. A Takarékszövetkezet panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét, a fogyasztói igényeket, és saját üzletpolitikáját folyamatosan fejleszti. 7

8 IX. Az ügyfélbejelentések egyéb lehetséges külső fórumai PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLMAI FELÜGYELETE (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Levélcím: 1534 Budapest, BKKP, Pf.:777. Tel: 06-1/ ; 06-40/ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP (OBA) 1027 Budapest, Csalogány u Levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf:793 Tel: 06-1/ ; Fax: 06-1/ BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP (BEVA) 1092 Budapest, Köztelek u. 6. Tel: 06-1/ ; 06-1/ ; Fax: 06-1/ OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca Tel: 06-1/ ; 06-1/ ; Fax: 06-1/ AZ ILLETÉKES POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE AZ ILLETÉKES KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET A területileg illetékes Békéltető Testültek elérhetőségei megtalálhatók a internetes oldalon. NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 1088 Budapest, József Krt. 6. Tel: 36-1/ ; Fax: 36-1/

9 1.sz.melléklet PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy esetleges bejelentéseiket, észrevételeiket az alábbi felsorolt módon és formában tehetik meg. Bejelentés csatornái: Személyesen szóban és telefonon az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet alábbi kirendeltségeiben hétfő kedd-csütörtök péntek 8-18 óráig 8-16 óráig 8-14 óráig Központ 5052 Újszász, Erkel F. út 2/a. 56/ ; Zagyvarékasi kirendeltség 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér / Széchenyi ltp. kirendeltség 5005 Szolnok, Lovas I. út 1. 56/ Árkádi kirendeltség 5001 Szolnok Kossuth L. út / ; 56/ ; Újszászi kirendeltség 5052 Újszász, Erkel F. út 2/a. 56/ ; Abonyi kirendeltség 2740 Abony, Szilágyi E. u / ; Ceglédi kirendeltség 2700 Cegléd, Árpád u /a. fsz.:3. 53/ ; Tószegi kirendeltség 5091 Tószeg, Rákóczi út 33/a. 56/ ; Tiszavárkonyi kirendeltség 5092 Tiszavárkony, Endre király út / ; Tiszajenői kirendeltség 5094 Tiszajenő, Vasút út / ; hétfő kedd-csütörtök péntek de: 8-11 óráig és du: óráig 8-14 óráig 8-14 óráig Szászbereki kirendeltség 5053 Szászberek, Kossuth Lajos u / Telefaxon: 0-24 óráig az 56/ as telefaxszámon, valamint 0-24 óráig a következő üzenetrögzítős telefonszámon: 56/ Levélben a 5052 Újszász, Erkel F. út 2/a címen. Elektronikusan 0-24 óráig a címen, illetve az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet honlapján a panaszkezelésen keresztül. Az ügyfél bejelentések egyéb lehetséges külső fórumai: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) (www.pszaf.hu) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel: zöldszám: Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testületek oldalon megtalálható. 9

10 2.sz.melléklet NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ A PANASZNYOMTATVÁNYT A FOGYASZTÓ RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÓ SZERVEZET PECSÉTJE FELEK ADATAI PANASZOS PÉNZÜGYI SZERVEZET NÉV: CÍM: NÉV: CÍM: TELEFON: TELEFON: FAX: FAX: KÉPVISELŐ*: EGYÉB: *ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA A PANASZOS KÉPVISELŐJE ÚTJÁN NYÚJTJA BE A PANASZT. TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK! A NYOMTATVÁNY ÁLTAL ELŐRE FELKÍNÁLT VÁLASZOK PANASZÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS IGÉNYÉNEK MEGJELÖLÉSÉT SZOLGÁLJÁK. CÉLSZERŰ, EZEK KÖZÜL KIVÁLASZTANIA A LEGALKALMASABBAT (AKÁR TÖBBET IS), HA PEDIG SZÜKSÉGES, PANASZÁT ÉS IGÉNYÉT RÉSZLETESEBBEN KIFEJTHETI AZ ERRE SZOLGÁLÓ ROVATOKBAN. KÉRJÜK, CSATOLJA A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYHOZ A PANASZÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOKAT (LEHETŐLEG MÁSOLATBAN), A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁT VAGY ELKÜLDÉSÉT IGAZOLÓ MÁSOLATOT ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOT PEDIG ŐRIZZE MEG! A PÉNZÜGYI SZERVEZET A NYOMTATVÁNY MEGFELELŐ RÉSZÉNEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL FOG VÁLASZOLNI ÖNNEK. 10

11 ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE I. A PANASZ A PANASZ ÉSZLELÉSÉNEK IDŐPONTJA (ÉV/HÓNAP/NAP): HA VOLT ILYEN, A KORÁBBI HASONLÓ PANASZ IDŐPONTJA: A panasz mely vállalkozás tevékenységre vonatkozik A PANASZ OKA (ÉRTELEMSZERŰEN, AKÁR TÖBB PONTOT IS MEGJELÖLVE): VISSZAUTASÍTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST DÍJ, KÖLTSÉG, KAMAT VÁLTOZÁSA SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST NEM NYÚJTOTTAK JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK NEM A MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOTTÁK HIBA A SZÁMLAKIVONATON A SZOLGÁLTATÁST KÉSEDELMESEN NYÚJTOTTÁK KÉSEDELEM IDŐTARTAMA: SZÁMLAVEZETÉSI HIBA KÁRBECSLÉS EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ PANASZ A SZOLGÁLTATÁST NEM MEGFELELŐEN NYÚJTOTTÁK KÁRTÉRÍTÉS VISSZAUTASÍTÁSA KÁR KELETKEZETT NEM MEGFELELŐ KÁRTÉRÍTÉS A KISZOLGÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉVES TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS FELMONDÁSA HIÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNTETÉSE EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: II. KÖRÜLMÉNYEK (PL. SZERZŐDÉSKÖTÉS IDEJE, HELYE, ÍGÉRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, EGYÉB FONTOS KÖRÜLMÉNY) III. A PANASZOS IGÉNYE SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSE MÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÖSSZEGE: SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ÁRCSÖKKENTÉS(PL-L:KAMAT, DIJ, STB) SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ÖSSZEGE: TÁJÉKOZTATÁS FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS EGYÉB IGÉNY: 11

12 EGYÉB RÉSZLETEK: IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS (NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI) VI. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (SZÁMLA, SZERZŐDÉS, KÉPVISELŐ MEGHATALMAZÁSA, EGYÉB) CSATOLT DOKUMENTUMOK: HA A PÉNZÜGYI SZERVEZET 15 NAPON BELÜL NEM VÁLASZOL A BEADVÁNYRA VAGY VÁLASZÁNAK EREDMÉNYEKÉNT A FELEK KÖZÖTT MEGEGYEZÉS NEM SZÜLETIK, A PANASZOS ÉLNI KÍVÁN EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIVEL, ÍGY BÉKÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ VAGY BÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT. KELT: V. JOGI INDOKOLÁS (NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI) ALÁÍRÁS: 12

13 AZ ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLASZA ÜGYIRAT SZÁMA: TELJESEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS VÁLLALOM, HOGY: RÉSZBEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS JAVASLOM, HOGY: TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A PANASSZAL NEM ÉRTEK EGYET, DE MÉLTÁNYOSSÁGBÓL VÁLLALOM, HOGY: TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A PANASZT ELUTASÍTOM AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN: TÁJÉKOZTATOM, HOGY A PANASZT AZ ALÁBBI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ NYÚJTHATJA BE: KELT: ALÁÍRÁS: HIVATKOZÁSI SZÁM: VISSZAKÜLDENŐ AZ ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET-NEK PANASZ BENYÚJTÓJA: BEPANASZOLT SZERVEZET: MEGBÍZÓ: ELFOGADOM A JAVASOLT MEGOLDÁST NEM FOGADOM EL A JAVASOLT MEGOLDÁST, MIVEL: KELT: TÁJÉKOZTATOM, HGOY JAVASLATÁTANAK MEGFELELŐEN PANASZOMAT A JAVSASOLT VITARENDEZÉSI FÓRUMHOZ BENYÚJTOM. KELT: ALÁÍRÁS: 13

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ERGO Életbiztosító Zrt., az ERGO Versicherung Fióktelepe és a V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft, mint az ERGO Csoport magyarországi tagjai (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ERGO Életbiztosító Zrt., az ERGO Versicherung Fióktelepe és a V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft, mint az ERGO Csoport magyarországi tagjai (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta,

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2013. október 1-jétől Azonosító: 1/2013 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben