TÁJÉKOZTATÓ. a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről"

Átírás

1 T/PB melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Private Banking (PB) Ügyfelek fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: szeptember 7-től A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a Private Banking (PB) Ügyfelek (a továbbiakban: Számlatulajdonos) fizetési számláit érintő fizetési megbízásokat a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. A Bank munkanapokon Ügyfélfogadást hétfőtől-péntekig 9.00 órától óráig (pénteken óráig) tart. Az ügyfélfogadási idő alatt befogadott, a Számlatulajdonosok, illetve a számlavezetett ügyfelek partnerei, valamint külső szervek a Bank által kezelt fizetési számlákra vonatkozóan kezdeményezett információ-, adatszolgáltatási, igazolás kiadására irányuló kéréseit a Bank (az érintett banki szakterületek a Számlavezető hellyel együttműködve) az átvételt követő banki munkanap végéig teljesíti. A Bank banki munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00 órától óráig (pénteken óráig) veszi át a Számlatulajdonosok, illetve a fizetési megbízás Kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatója, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok által közvetlen benyújtásra felhatalmazott szervek képviseletére jogosult személyek által papír alapon kezdeményezett fizetési megbízásait. A Bank a banki munkanapon belül az átvett és befogadott fizetési megbízások tárgynapi teljesítését az alábbi feltételek mellett vállalja: 1.) A Számlatulajdonosok fizetési megbízásaikat postai úton vagy közvetlen benyújtással, valamint a Pénzforgalmi Keretszerződésben rögzített külön megállapodás alapján - telefaxon, illetve telefonon keresztül juttathatják el a Bankhoz. A Számlatulajdonosok az Internet Banking szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződés megkötésével jogosultak fizetési megbízásaikat elektronikus úton, az Electra ügyfélprogramon keresztül benyújtani a Bankhoz. A Számlatulajdonos folyamatosan rögzítheti fizetési megbízásait az Electra ügyfélprogramba. A Számlatulajdonos által indított fizetési megbízásokat fogadó, a Bank központjában működő ún. Electra szerver 24 órán keresztül üzemel. Ennek megfelelően a Számlatulajdonos tetszőleges időpontban kezdeményezhet elektronikus vonalon történő adattovábbítást, megbízások beküldését vagy lekérdezést. A papír alapon - postai úton, vagy közvetlen benyújtással kezdeményezett, valamint a Pénzforgalmi Keretszerződésben rögzített külön megállapodás alapján telefaxon, illetve telefonon keresztül kezdeményezett fizetési megbízásokat forintban kezdeményezett átutalási megbízást, saját számlák közötti vagy a Bank által kezelt fizetési számlákra címzett konverziós/konverzió nélküli átutalási (átvezetés) megbízást, beszedési megbízás kezdeményezést a készpénz ki- és befizetéseket kivéve - a fentiekben ismertetett módon hétfőtől-csütörtökig óráig, illetve pénteken óráig fogadja be a Bank tárgynapi teljesítésre. A Számlatulajdonos az Electra ügyfélprogramon keresztül elindított InterGiro2 átutalási megbízás visszahívását már a banki teljesítése során, vagy annak teljesítését követően, de legkésőbb az eredeti InterGiro2 átutalási megbízás teljesítésre történő banki átvételét követő 30. (hamincadik) banki munkanapon 10 óráig a Bankhoz benyújtott, a Banknál bejelentett módon aláírt, erre a célra rendszeresített formanyomtatvány (RECALL megbízás) kitöltésével kezdeményezheti. Forinttól eltérő pénznemben kezdeményezett (deviza) átutalási megbízást a Számlatulajdonosok az aktuális Hirdetményben rögzített feltételek és határidő betartása mellett kezdeményezhetik a Banknál tárgynapi teljesítésre. A fentiekben részletezett időpontok után benyújtott fizetési megbízásokat a Bank a következő banki munkanapon teljesíti. A Bank Központi pénztárában történő készpénz-felvétel és befizetés hétköznapokon - hétfőtől csütörtökig - délelőtt illetve délután óra (pénteken: óra) között bonyolítható.

2 A Bank 13.00, illetve órakor és 18 órakor az Internet Banking szolgáltatásban részt vevő rendszerekben technikai jellegű átállítást végez. Az átállítás célja, hogy az Electra programon keresztül kezdeményezett, egyes típusú fizetési megbízások tárgynapi feldolgozása megvalósuljon. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy előre nem látható technikai okok miatt ezen beállítások időpontja csúszhat, ezért a Bank csak az alábbiakban meghatározott időpontokig beküldött megbízások tárgynapi feldolgozásáért vállal felelősséget. A banki szerverhez 7 órától átvett, Electra ügyfélprogramon keresztül forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számla javára kezdeményezett egyszeri de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen alapuló - átutalási megbízásokat (InterGiro2 átutalási megbízások) a Bank folyamatosan feldolgozza. A Bank a GIRO felé továbbítandó az 1.sz. mellékletben nem szereplő GIRO kód -dal kezdődő pénzforgalmi jelzőszámú fizetése számla javára kezdeményezett -, óráig (szombati elszámolási nap esetén: óráig) beérkezett, továbbá a takarékbanki levelezett hitelintézeti kört érintő - az 1.sz. mellékletben szereplő GIRO kód -dal kezdődő pénzforgalmi jelzőszámú fizetése számlára címzett óráig (szombati elszámolási nap esetén: óráig), beérkezett InterGiro2 átutalási megbízásokat a fedezet rendelkezésre állása esetén a 4 (négy) órás jóváírási szabály betartásának biztosítása mellett - tárgynapon teljesíti. A fentiekben megjelölt határidő után a Bankhoz beérkező InterGiro2 átutalási megbízásokat a banki szerver befogadja, feldolgozásra előkészíti alakilag, tartalmilag megvizsgálja -, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás összegének a fizető fél pénzforgalmi számláján történő elszámolására) és teljesítésére csak a következő banki munkanap kerül sor! Az Electra ügyfélprogramon keresztül kezdeményezett, a banki szerverhez óráig beérkezett fizetési megbízások az InterGiro2 átutalási megbízások, a deviza átutalási megbízások, valamint a betétfelmondási rendelkezések, kivételével - még tárgynapon feldolgozásra és teljesítésre kerülnek. Egyedi árazású, feltételrendszerű betétek elhelyezésére, felmondására, a betételhelyezés feltételeinek módosítására Electra programon keresztül nincs lehetőség, ezen betéti műveleteket a Számlatulajdonos kizárólag papír alapon benyújtott rendelkező levél (Betéti Keretszerződés A, B, C melléklet) formájában vagy telefonon kezdeményezheti! A banki szerver által óráig fogadott deviza átutalási megbízásokat az aktuális Hirdetményben rögzített feltételek szerint a Számlavezető hely tárgynapon feldolgozza. A óráig beérkezett közvetlen betét felmondások még tárgynapon teljesítésre kerülnek. A fenti időpontok után fogadott, elektronikusan az Electra programon keresztül kezdeményezett megbízások a következő banki munkanapon, deviza átutalás esetében a következő banki munkanapon érvényes árfolyamon kerülnek feldolgozásra. 2.) Az átutalási megbízásokat a Számlatulajdonos "Terhelési nap" megjelöléssel is benyújthatja, ebben az esetben a megbízás fizetési számlán történő könyvelése, illetve a címzett fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő továbbítása a Terhelési nap -ként megjelölt banki munkanapon történik. Terhelési napként a benyújtás napja vagy azt követő bármelyik munkanap megjelölhető. Amennyiben a Terhelési nap nem banki munkanapra esik, abban az esetben a Bank a fizetési megbízást a Terhelési nap -ot követő első banki munkanapon teljesíti. 3.) Forinttól eltérő pénznemben kezdeményezett vagy forintban benyújtott, de külföldre irányuló (deviza) átutalási megbízás esetében, amennyiben a címzett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójának országa nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN-t) alkalmaz (2. sz. mellékletként csatolt tábla szerint) a fizetési számlák azonosítására, az IBAN szám megadása nélkül vagy hibás IBAN jelzőszámmal kezdeményezett átutalási megbízásokat a Bank teljesítés nélkül visszautasíthatja. Visszautasítás esetén a papír alapon fogadott megbízás esetében a Bank a fizetési megbízást visszajuttatja a benyújtó Számlatulajdonosnak. 4.) A Számlatulajdonosok által tárgynapi teljesítésre telefonon vagy Electra ügyfélprogramon keresztül kezdeményezett InterGiro2 átutalási megbízásokat a Bank folyamatosan dolgozza fel és teljesíti annak érdekében, hogy a megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás banki befogadását követő 4 (négy) órán belül jóváírásra kerüljön.

3 A Számlatulajdonos által tárgynapi teljesítésre papír alapon benyújtott vagy az telefonon, illetve Electra ügyfélprogramon keresztül kezdeményezett, a Banknál vezetett fizetési számlára indított fizetési megbízások tárgynapon kerülnek a címzett számlán lekönyvelésre. A más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított megbízásokat - kivéve az InterGiro2 átutalási megbízások - a Bank még tárgynapon továbbítja a GIRO rendszeren keresztül, amely így a tárgynapot követő munkanapon érkezik meg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére befogadott fizetési megbízásokat mindig a banki átvétel sorrendjében teljesíti. Amennyiben a Számlatulajdonos olyan megbízást kezdeményez a partnere felé, amelyet a partner pénzforgalmi szolgáltatója nem tudott az ügyfele fizetési számláján lekönyvelni és ezért a megbízást visszautalja az indítónak, a visszautalt tételt a Bank még a visszautalt tétel fogadásának napján jóváírja a Számlatulajdonos számláján. 5.) A Számlatulajdonos számlája javára érkező InterGiro2 átutalások a banki fogadást követő feldolgozás során haladéktalanul jóváírásra kerülnek. A Bank által vezetett fizetési számláról kezdeményezett, a Számlatulajdonos számlája javára érkező megbízások még a fizetési megbízás indításának napján jóváírásra kerülnek a Számlatulajdonos számláján. A más pénzforgalmi szolgáltató ügyfelétől érkező, hatósági átutalás, átutalási végzés, egyszerű és csoportos beszedési megbízás teljesítésen alapuló jóváírásokat a Bank az azt tartalmazó InterGiro1 állomány átvételét követően, még tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján. A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalások a banki fogadásáról a Számlavezető hely által történt tudomásszerzést követően haladéktalanul jóváírásra kerülnek. Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére, amelyet a pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Bank nem tud automatikusan és egyértelműen beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt értendő az, hogy a Bank a sikeres beazonosítás után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos fizetési számláján, vagy sikertelen beazonosítás esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára. 6.) A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételek vonatkozásában a Bank közvetői tevékenységet végez, melynek keretében a Posta Elszámoló Központtól kapott tételeket tárgynapon - a tételeket tartalmazó adatállomány fogadásának napján - könyveli le a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

4 1. sz. melléklet Giro kód (számlaszám 1-3. pozíció) Levelezett hitelintézetek Giro kód (számlaszám 1-3. pozíció) Levelezett hitelintézetek 501 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 619 Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 503 MECSEK TAKARÉK Szövetkezet 620 Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 504 Mohácsi Takarék Bank Zrt. 621 Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 507 Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 623 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 508 Szigetvári Takarékszövetkezet 627 Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 510 Bácska Takarékszövetkezet 628 Eger és Környéke Takarékszövetkezet 511 Borotai Takarékszövetkezet 629 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 512 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 632 Pannon Takarék Bank Zrt. 514 Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet 633 Környe-Bokod Takarékszövetkezet 515 Hartai Takarékszövetkezet 636 Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 517 FÓKUSZ Takarékszövetkezet 638 Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 519 KISKUN Takarékszövetkezet 640 Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 520 Lakiteleki Takarékszövetkezet 644 Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 523 Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 647 Dunakanyar Takarékszövetkezet 524 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 648 Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 525 Rónasági Takarékszövetkezet 651 Pátria Takarékszövetkezet 526 Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 652 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 528 Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 655 Örkényi Takarékszövetkezet 531 Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 657 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 532 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 659 Turai Takarékszövetkezet 533 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 660 Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 535 Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 669 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 536 Gyulai Takarékszövetkezet 670 Somogy Takarék Szövetkezet 537 Kondorosi Takarékszövetkezet 676 Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 539 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 678 Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 540 Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 679 Rétköz Takarékszövetkezet 542 Bükkalja Takarékszövetkezet 680 Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 543 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 682 Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 545 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 685 Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 546 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet 687 Tiszavasvári Takarékszövetkezet 551 BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 688 Szabolcs Takarékszövetkezet 553 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 693 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 554 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 694 Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 555 Zemplén Takarékszövetkezet 695 JászTakarékszövetkezet 556 Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 698 Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 558 Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 700 TISZA Takarékszövetkezet 564 Apátfalvi Takarékszövetkezet 701 Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 568 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 703 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 569 Pillér Takarékszövetkezet 704 Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 571 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 705 Kaposmenti Takarékszövetkezet 572 Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 706 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 574 FONTANA Credit Takarékszövetkezet 709 Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 576 Partiscum XI Takarékszövetkezet 718 Hungária Takarék Takarékszövetkezet 577 Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 719 Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 578 Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 721 SAVARIA Takarékszövetkezet 580 ALBA Takarékszövetkezet 723 Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 581 Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 726 Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 586 Duna Takarékszövetkezet 727 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 589 Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 728 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 590 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 729 Forrás Takarékszövetkezet 591 Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 732 Kinizsi Bank Zrt. 592 Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 736 Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 593 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 739 Zirci Takarékszövetkezet 595 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 740 Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 596 Rábaközi Takarékszövetkezet 745 Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 598 Téti Takarékszövetkezet 750 Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 599 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 755 Zalavölgye Takarékszövetkezet 603 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 757 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 606 Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 803 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 612 Polgári Takarékszövetkezet 805 Magyar Vidék Hitelszövetkezet 614 Főnix Takarékszövetkezet 806 Szentesi Hitelszövetkezet 616 AGRIA Takarékszövetkezet 808 Széchenyi István Hitelszövetkezet 4

5 2. sz. melléklet Táblázat az IBAN-t alkalmazó országokról és országkódokról Ország Országkód IBAN számlaszám hossza Albánia AL 28 Andorra AD 24 Ausztria AT 20 Belgium BE 16 Bosznia-Hercegovina BA 20 Bulgária BG 22 Ciprus* CY 28 Cseh Köztársaság CZ 24 Dánia* DK 18 Egyesült Királyság GB 22 Észtország EE 20 Finnország FI 18 Franciaország FR 27 Gibraltár GI 23 Görögország GR 27 Hollandia NL 18 Horvátország HR 21 Írország IE 22 Izland IS 26 Izrael IL 23 Lengyelország PL 28 Lettország LV 21 Lichtenstein LI 21 Litvánia LT 20 Luxemburg LU 20 Macedonia MK 19 Magyarország HU 28 Málta MT 31 Mauritius MU 30 Monaco MC 27 Montenegro ME 22 Németország DE 22 Norvégia NO 15 Olaszország IT 27 Portugália PT 25 Románia RO 24 San Marino SM 27 Spanyolország ES 24 Szaud-Arábia SA 24 Svájc CH 21 Svédország SE 24 Szerbia RS 22 Szlovák Köztársaság SK 24 Szlovénia SI 19 Törökország TR 26 Tunézia TN 24 5

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről. Hatályos: 2014.

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről. Hatályos: 2014. HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. július 15-től 1. Általános tudnivalók... 2 2. Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint fizetési számláját, pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től visszavonásig Kedvezményes Takarék Gazda számlacsomag Megnevezés Kinek ajánljuk? A Nemzeti Agrárkamara, Kamarai kártyával rendelkező

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2014. július 15. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzétéve: 2015.03.31. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek ajánljuk?

Részletesebben

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint Takarékszövetkezeti számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint Takarékszövetkezeti számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Lakossági forint Takarékszövetkezeti számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. visszavonásig Közzétéve: 2015. március 31 Lakossági Takarékszövetkezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. június 01-től Közzétéve: 2015. március 31. Számlavezetés HIRDETMÉNY Lakossági TakarékPont számlacsomagok Csemete Nebuló Megnevezés 6-14. éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK)

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2011.01.01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről (a hatályos pénzforgalmi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2013.01.07. Érvényes: 2013.03.07. 2013.03.18. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek

A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek A Takarékbank Zrt. befektetési- és pénzügyi szolgáltatásainak az Ügyfelek részére történő közvetítésére igénybe vett közvetítőinek (ügynökeinek) listája (hatályos: 201.05.0-tól) Abaúj Takarék Takarékszövetkezet

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-60/2014.-H-JÉ-I-200/2014. számú határozatai a Mellékletben megjelölt Hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Hitelintézet (székhelye:

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

Vállalkozói forint számlacsomagok I.

Vállalkozói forint számlacsomagok I. Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 05. július -től Közzététel: 05. július. FIÓKJAINK

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben