11. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat)"

Átírás

1 Tájékoztató Előgyakorlat 10. évfolyamon - 12x60 perc + 2x2 óra tevékenységkísérő szeminárium Heti két órában 11.évfolyamon - 74 óra 12. évfolyamon - 64 óra Évközi gyakorlat 11. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat) 12. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat) Nyári gyakorlat 11. tanév nyári szünetében - 80ó+20 óra tevékenységkísérő szeminárium Terveink szerint a diákoknak lehetőségük lesz elsősegélynyújtó és baby-sytter vizsgát tenni a megadott óraszámokon felül, ha arra az adott évfolyamon igény mutatkozik. A Magyar Vöröskereszttel való tervezett együttműködés keretein belül kaphatják meg a képzést a Lévay József Református Gimnáziumban és vizsgázhatnak Budapesten a Magyar Vöröskereszt vizsgarendje szerint. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon a képzés költségét lehetőség szerint, de maximum 50%-ban támogatja. A képzés támogatását a diákoknak kérelmezniük kell az intézmény vezetőjénél. Elsősegélynyújtás (képzés és vizsga) 11. évfolyamon - 32 óra Baby-sytter (képzés és vizsga) 12. évfolyamon - 40 óra A szabadon választható tantárgy célja, hogy a helyes értékrendet szem előtt tartó, erkölcsös, az egymás iránti tiszteleten és elfogadáson alapuló életvitelre nevelje és segítse (tanítsa) a benne részvevő diákokat. Bővülő látókörük miatt jussanak felelősségteljesebb gondolkodásra. Ismerkedjenek meg a szereteten alapuló segítségnyújtás megtapasztalásával. Olyan a XXI. század európai uniós, valamint hazai kontextusban is közvetlen társadalmi igényeket kielégítő tudást biztosítani, középfokú érettségi szintjén, mely alkalmas egy érett pályaorientációs továbbtanulási döntés meghozatalára, ugyanakkor elegendő szintű kompetenciákat biztosít mind a munkaerőpiacon, mind pedig az önkéntes segítői tevékenységet illetően. Alkalmas továbbá arra, hogy az érettségit tett tanulók saját, illetve leendő családi életüket érettebben, a keresztyén normák iránymutatói szerint formálják. A képzés járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez, a magyarországi és az európai uniós követelmények szintjén.

2 Érettebb, megalapozottabb pályaválasztásra segítse a benne résztvevő tanulókat. A sajátélményen, tapasztalati tanuláson alapuló képzés révén empátiájuk, segítő attitűdjük révén eredményes segítői munkavégzésre legyenek képesek. Sajátítsák el a diakóniai tevékenység, a szociális gondoskodás alapjai információit, alapkompetenciáit. Legyenek képesek a fent felsorolt követelmények gyakorlatban történő alkalmazására. Legyenek képesek tudatos, szakmailag megalapozott módon szociális ill. diakóniai segítő tevékenység folytatására. A képzési programot teljesítők szakképzett önkéntesei lehetnek a Magyarországi Református Egyház diakóniai tevékenységének; segítve ezzel a Magyar Köztársaság szociális gondoskodáshoz fűződő kötelességeit, valamint tanfolyami szintű szakmai végzettséghez is juthatnak. 10.évfolyam Előgyakorlati rész - Szeretetszolgálat I. Félév - Felkért félév Óraszám: 6X60 perc + 2 óra tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban felsorolt különböző tevékenységkörű intézmények egyikének látogatása, a Szeretetszolgálat programban leírtak szerint. Választható helyszínek jellege: Óvoda; Anyaotthon; Eltérő fejlődésűek otthona; Idősek otthona; Kórház; Ápolási otthon; Hospice szolgálat, Támogatói szolgálat Legyen ismerete a tanulónak a választott helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény lakóinak életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az intézmény életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Az intézményekkel kötött megállapodás szerint végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői segítséggel, sajátélményt szerezve ezzel szociális / diakóniai kompetenciáit illetően. A program végén saját beszámoló készítése. II. Félév - Önkéntes félév Óraszám: 6X60 perc + 2 óra tevékenységkísérő szeminárium, illetve egyéni lelkigondozói lehetőség igénybevétele.

3 Az alábbiakban felsorolt különböző tevékenységkörű intézmények egyikének látogatása, a Szeretetszolgálat programban leírtak szerint. Választható helyszínek jellege: Óvoda; Anyaotthon; Eltérő fejlődésűek otthona; Idősek otthona; Kórház; Ápolási otthon; Hospice szolgálat, Támogatói szolgálat Legyen ismerete a tanulónak a választott helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény lakóinak életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az intézmény életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Az intézményekkel kötött megállapodás szerint végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői Az I. félévi követelményekhez képest mélyebb reflexiós rálátást várunk el az eredményes teljesítéshez. 11. évfolyam Évi óraszám: 74 I. Modul - Önismeret - Tömbösített (bentlakásos) forma Óraszám: 14 Elmélyíteni a tanulók önismeretét az eredményes pályaorientációval kapcsolatosan. További cél, hogy fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége, bővüljön önismeretük, fejlődjön társismeretük. A modul tartalma A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy feltérképezzék a pályaválasztásukat befolyásoló családbiográfiai befolyásokat és azokat kontrolláltan kezelni tudják foglalkozásvégzésük során. A tréning keretében zajló foglalkozás során lehetőség nyílik az önelfogadás és mások elfogadása közti összefüggések felismertetésére. Továbbá lehetőség nyílik a segítő szakember alapkészségeinek (empátia, tolerancia, kongruencia, stb.) megismerésére. II. Modul - Diakonika - Bibliai alapvetés Óraszám: 6

4 A tanuló megismertetése a diakónia fogalmával, a diakónia bibliai értelmezésének megközelítésével, a diakónia, mint szolgálat bibliai tartalmával, területeivel. Követelmény, hogy ismerje a diakónia, és ahhoz kapcsolódó értelmezések előfordulásait a Bibliában; a diákok ismerjék meg a diakóniai tevékenység alapjait és biblikus célját. A tanuló megismertetése a tantárgy ismeretköreivel kapcsolatos témák biblikus értelmezésével. A tantárgy tanítási célja, az hogy a hallgató szerezzen ismereteket az egyházi keretek között végzett diakóniai munka tartalmáról, alapkérdéseiről és a bibliai alapokhoz viszonyított aktuális helyzetéről. III. Modul - Diakónia történet Óraszám: 6 A diákok ismerkedjenek meg a diakónia bibliai gyökereivel, legalapvetőbb fogalmi és értelmezési kategóriáival. A diakóniai gyakorlat történelmi koronkénti alakulásával, annak okaival. IV. Modul - A szociális gondoskodás alapjai A diákok ismerkedjenek meg a szociális munka legalapvetőbb fogalmi kategóriáival, folyamatával, keretfeltételeivel, legjellemzőbb szakterületeivel és a hozzájuk rendelhető módszerekkel. V. Modul - Ápolástan A tanulók ismerkedjenek meg az emberi alapvető szükségletekkel, különös tekintettel a szomatikus szükségletekre, valamint az egészségvédelemmel. Ismerjék az alapvető betegségeket és ismerkedjenek meg a betegségmegelőzés lehetőségeivel az érintett betegségcsoportokkal kapcsolatosan. Ismerjék meg az alapvető ápolási technikákat, alkalmazva a kapott ismereteket legyenek képesek egy egyszerű betegséggel kapcsolatosan megtervezni és felépíteni egy ápolási folyamatot. VI. Modul - Szakmai készség- és személyiségfejlesztés I. - Tömbösített (bentlakásos) forma

5 Fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége, bővüljön önismeretük, fejlődjön társismeretük, ezáltal alapozódjon meg készségük a személyiség munkaeszközként való használatában. A modul tartalma A 16 óra időtartamú tréning keretében zajló foglalkozás során lehetőség nyílik a segítő szakember alapkészségeinek (empátia, tolerancia, kongruencia, stb.) fejlesztését célzó, a kommunikációs technikák elsajátítását biztosító laborhelyzetben történő gyakorlásra. A tréning során a helyzetgyakorlatokat, egyéni és kiscsoportos feladatmegoldásokat, strukturált gyakorlatokat alkalmazva, a tapasztalatokat közösen feldolgozva a hallgatók segítséget kapnak az emberi kommunikáció törvényszerűségeinek különböző segítő-kliens kapcsolati kontextusban való felismeréséhez, mások kommunikációjának pontos megértéséhez, saját spontán kommunikációjuk észleléséhez, tudatosításához, a hiteles, hatékony, nyílt segítői kommunikáció alaptechnikáinak elsajátításához. Gyakorlati tevékenység I. Félév + 3 óra tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban megjelölt tevékenységkörű intézmény látogatása, ill. gyakorlat végzése a tantárgy gyakorlatának leírása alapján. Óvoda és/vagy anyaotthon és/vagy családok átmeneti otthona Legyen ismerete a tanulónak a helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény által gondozott gyermekek mindennapos óvodai életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az óvoda életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői II. félév + 3 óra tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban megjelölt tevékenységkörű intézmény látogatása, ill. gyakorlat végzése a tantárgy gyakorlatának leírása alapján. Eltérő fejlődésűek otthona

6 Legyen ismerete a tanulónak a helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény által gondozottak mindennapos életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az eltérő fejlődésűek otthona életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői Nyári gyakorlat Óraszám: 80ó+20 ó tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban megjelölt közösség látogatása, ill. gyakorlat végzése a tantárgy gyakorlatának leírása alapján. Református gyülekezet, vagy kérelem alapján a tanuló felekezete szerinti gyülekezet. Legyen ismerete a tanulónak a gyülekezet szervezeti felépítéséről, a gyülekezet múltjáról és jelenlegi életéről, az ott folyó gyülekezeti tevékenységekről különös tekintettel a szükséget szenvedőket illető gondoskodásról. Ismerje meg a gyülekezeti munkások által végzett gondozói munkát, aktívan vegyen részt a programban meghatározott időtartamban a gyülekezet diakóniai jellegű tevékenységekhez kapcsolódó alkalmain, a gyülekezeti diakónus napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak a gyülekezet általános és diakóniai életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Végezzen segítő jellegű tevékenységet - a gyülekezet részéről biztosított szakértői 12. évfolyam Évi óraszám: 64 I. Modul - Szakmai készség- és személyiségfejlesztés II. - Tömbösített (bentlakásos) forma A hallgatók készségeinek fejlesztése az interperszonális kapcsolatok, valamint konfliktusok hatékony kezelésében, a konfliktusok konstruktív megoldását nehezítő érzelmek felismerésében, ezek viselkedést befolyásoló hatásának csökkentésében. A modul tartalma A 16 óra időtartamú, maratoni tréning keretében zajló foglalkozás során lehetőség nyílik arra, hogy modell helyzetekben, illetve saját élményből kiindulva a hallgatók megtapasztalják a

7 konfliktushelyzetben megjelenő viselkedések hátterét, a konfliktusok kialakulásának folyamatát. Segítséget kapnak az átélt érzelmeik feldolgozásához, korábbi sikertelen viselkedéseik korrekciójához, a konfliktusok pozitív kimenetét lehetővé tevő kommunikációs technikák elsajátításához. Ezáltal felkészülhetnek a szakmai munkakapcsolatokban felmerülő kommunikációs zavarok tisztázására, a nézeteltérések, konfliktusok kompromisszumokkal való feloldására, a másik fél együttműködésének megnyerésére. A modul során lehetőséget biztosítunk az eddigi tanulmányok, a végzett gyakorlati tevékenység során felmerült dilemmák, problémák biztonságos körülmények között történő feldolgozásához. II. Modul - Családgondozás A tantárgy összegző, rendszerező jellegű, a szociális gondoskodás általános családgondozói munkájával kapcsolatosan ad ismeretanyagot. Feladata, hogy a tanulók részére képet alakítson ki családban kialakuló problémák sokféleségéről, és a segítésre szoruló családok sokféleségéről, a problémák okairól és mibenlétéről, valamint a segítségnyújtás különböző lehetőségeiről. Célja, hogy tudatosítsa a tanulókban, az elméletben tanultak jelentőségét és szerepét, és előkészítse az elméletek gyakorlati hasznosításának képességét. III. Modul - Idősgondozás A tantárgy keretében áttekintést kapnak a diákok az idősek társadalmi helyzetét befolyásoló tényezőkről, folyamatokról, az időskorú emberek jellemző problémáiról (testi, lelki, szociális), ezek kialakulásának hátteréről, a megelőzés és kezelés lehetséges eszközeiről, módszereiről. Megismerhetik a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások formáit, intézményrendszerét, a szociális munka módszereinek speciális gyakorlati munkaformáit, szakmai követelményeit. IV. Modul - Lelkigondozási alapismeretek A tantárgy keretében betekintést kapjanak a diákok a lelkigondozás, mint a segítő kapcsolat egyik meghatározó formájába. Legyen ismeretük a szaktárgy megközelíthetési módjairól, valamint szemléleti - módszertani kereteiről.

8 Ismerjék meg a lelkigondozói kapcsolat létesítésének különböző alaphelyzetekre vonatkozó gyakorlati szempontjait. Gyakorlati tevékenység I. félév + 3 óra tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban megjelölt tevékenységkörű intézmény látogatása, ill. gyakorlat végzése a tantárgy gyakorlatának leírása alapján. Idősek otthona Legyen ismerete a tanulónak a helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény által gondozott idősek mindennapos életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az idősek otthona életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői II. félév + 3 óra tevékenységkísérő szeminárium Az alábbiakban megjelölt tevékenységkörű intézmények egyikének látogatása, ill. gyakorlat végzése a tantárgy gyakorlatának leírása alapján. Kórház / Ápolási otthon / Hospice Legyen ismerete a tanulónak a helyszín szervezeti felépítéséről, életéről, az ott folyó mindennapi tevékenységekről. Ismerje meg az intézmény által gondozottak mindennapos életét azáltal, hogy a programban meghatározott időtartamban aktívan részt vesz az intézmény életében, foglalkozásaiban, napirendje szerinti tevékenységben. Legyen ismerete a diáknak az érintett intézmény életével kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Végezzen segítő jellegű tevékenységet - az intézmény részéről biztosított szakértői

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 3 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei a) Értékközvetítés elve Az iskolában

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben