Világgazdaság április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1"

Átírás

1 Világgazdaság április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1 Köztudott, hogy ha a hazai GDP/fő reálszintjét össze akarjuk hasonítani egy másik országéval, nem a hivatalos árfolyamot, hanem a GDP vásárlóerő-paritását kell átváltási kulcsként használni. Ellenben korántsem köztudomású, hogy amennyiben a hazai GDP valamely felhasználási komponensének (például a közösségi fogyasztás vagy az állóeszközfelhalmozás) volumenét kívánjuk egy másik országéval egybevetni, akkor erre a célra a GDP vásárlóerő-paritása (a továbbiakban GDP-VEP) nem alkalmas. Ez ideig azonban az OECD, illetve az Eurostat a GDP-VEP mellett csupán a háztartások fogyasztási kiadásaira vonatkozó vásárlóerő-paritásokat tette általánosan hozzáférhetővé. A közelmúltban lényegesen javult a helyzet: az Eurostat honlapjáról immár szabadon letöltetők a GDP-VEP összetevői, továbbá az OECD és az Eurostat közös kiadványaként, Purchasing Power Parities and Real Expenditures 2002 Benchmark Year címmel megjelent egy igen fontos kötet (a továbbiakban: OECD-Eurostat, 2004), amely alapvető támpontokat nyújt a makroszintű nemzetközi összehasonlításokhoz. Írásom egyik célja, hogy tisztázza a vásárlóerő-paritás (VEP) mibenlétét, alkalmazásának lehetőségeit, továbbá felhívja a figyelmet értelmezésének és használatának egyes buktatóira. Másrészt igyekszem bemutatni, hogyan rajzolja át a vásárlóerő-paritáson történő összehasonlítás a fejlettebb EU-tagországokhoz viszonyított lemaradásunk szerkezetéről alkotott eddigi képünket. Ez a hosszabb távú gazdasági stratégia egyes vitatott kérdéseit éppúgy érintheti, mint a hazai relatív bérlemaradás jelenségének értelmezését. Mi a vásárlóerő-paritás, mire használható, és mire nem? 2002-ben Magyarországon az egy főre jutó GDP 1,65 millió forintot, az EU-15-ben eurót tett ki. Ha a magyar adatot a hivatalos árfolyamon (243 Ft/euró) számítjuk át, 6782 eurót kapunk, ami az EU-15 28%-a. E jelentős nominális távolság azonban kétféle hatásából ered: egyrészt alacsonyabb az árszintünk, másrészt alacsonyabb a hazai GDP/fő volumene, mint az EU-15 térségben. E két tényező különválasztását a vásárlóerő-paritás teszi lehetővé, amely azt mutatja, hogy meghatározott áru-, illetve szolgáltatáskörre (az adott esetben a GDP-re) nézve valamely ország pénzének hány egysége rendelkezik ugyanakkora vásárlóerővel, mint a referencia valuta egysége. A referencia valuta lehet egy ország pénze (az OECD a dollárt használja viszonyítási pontnak), de erre a célra egy képzetes pénznem is megfelel: az Eurostat a PPS-t (Purchasing Power Standard-ot) vezette be mértékegységként, amely úgy van definiálva, hogy 1 PPS vásárlóereje azonos 1 euróéval az EU egészének szintjén. Másként kifejezve: az EU-25 árszínvonala PPS-ben és euróban kifejezve pontosan megegyezik. Visszatérve a GDP/fő szintbeli összehasonítására: 2002-ben a GDP-re vonatkozó vásárlóerő-paritás szerint Magyarországon 132,9 forint, az EU-15-ben pedig 1,042 euró ért 1 PPS-t, így az utóbbi térség átlagát tekintve 1 euró vásárlóereje 127,5 forintéval volt egyenlő. Ezzel az átváltási kulccsal számolva euró volt a hazai GDP/fő volumene, ami az EU- 15 régió 54%-ának felel meg. Az árfolyamon, illetve vásárlóerő-paritáson történő összehasonlítás egybevetéséből az is kiderül, hogy 2002-ben a hazai GDP árszínvonala az EU-15 térségének mintegy 53%-án állt (6782/12920=127,5/243 53%). Az 53%-os ár- és az 54%-os volumen-lemaradás együtt adja ki a megközelítően 28%-os nominális lemaradást (0,53*0,54 0,28). 1 Köszönettel tartozom Győrffy Balázsnak, a KSH munkatársának, akitől értékes segítséget kaptam a vásárlóerőparitások számításához és értelmezéséhez kapcsolódó kérdésekben. 1

2 Ezen a ponton azonban el kell oszlatni egy gyakori félreértést. Az, hogy összehasonlítható árakon mérve az EU gazdagabb térségéhez viszonyított reálfejlettségünk sokkal magasabbnak mutatkozik, mint árfolyamon átszámítva, egyáltalán nem azt jelenti, hogy a hazai GDP valóságos terjedelme nagyobb (egy lakosra jutó szintje magasabb) lenne, mint amit a folyó áras adatok mutatnak. A vásárlóerő-paritáson való számbavétel egyedüli célja a nemzetközi összehasonlíthatóság, a skála közepe azonban bárhol elhelyezhető. (Ha például az EU-15 helyett Magyarországot tesszük e skála 100-as pontjára, akkor a fejlettebb EU tagországok nominális GDP/fő-jének indexe 356, annak reálértéke pedig 187 körül lesz.) Egy másik gyakori félreértésre már utaltam. A GDP-VEP előbb árucsoportokra, majd pedig a GDP főbb felhasználási tételeire vonatkozó vásárlóerő-paritásokból épül fel. Ha tehát nem a GDP egészét, hanem annak egyes felhasználási összetevőit kívánjuk reálértéken nemzetközileg összemérni, akkor erre nem a GDP-VEP-et, hanem az összehasonlítandó felhasználási tételek saját vásárlóerő-paritását kell használni. A GDP-re vonatkozó VEP helytelen alkalmazásának példáival néha olyan helyeken is találkozhatunk, ahol ezt a legkevésbé várnánk, így például az Eurostat, vagy az EU Bizottságának rendkívül értékes AMECO adatbázisában. 2 Az adatbázisok összeállítói minden ország valamennyi belföldi felhasználási tételét, a háztartási fogyasztási kiadásoktól az állóeszköz-felhalmozásig, ugyanazzal az átváltási kulccsal a GDP VEP-el konvertálják vásárlóerő-paritáson kifejezett, látszólag volumen-összehasonlításra alkalmas szintre. Ez az eljárás azonban olyan, mint ha például a tartós fogyasztási cikkek, illetve szolgáltatások hazai fogyasztásának folyó áron mért tavalyi változásából úgy próbálnánk a volumenváltozásokat számítani, hogy mindkettőt az átlagos fogyasztói árindexszel (6,8%-kal) defláljuk (miközben tudjuk: az előbbi tétel árszintje 0,6 %-kal csökkent, az utóbbié pedig 7,6%-kal emelkedett). Ez az analógia közvetlenül átvezet a vásárlóerő-paritások egyik fontos felhasználási területéhez, a nemzetközi árszintek és árarányok összehasonlításához. A GDP egyes felhasználási tételeinek relatív árszintje éppúgy különbözik az átlagos relatív árszinttől, ahogyan a fogyasztói árindex összetevői eltérnek az árindex egészétől. Nemzetközi összehasonlításban azonban a relatív árszint kétféle módon is értelmezhető. Az egyik az úgynevezett külső relatív árszint (az egyes tételek vásárlóerő-paritásának az árfolyamhoz viszonyított aránya) ez nemzetközi összehasonlításban azt mutatja, hogy adott ország valamely felhasználási tételének árszintje hány százaléka valamely más országénak. A nemzetközi árszintkülönbségeknek egy másik lehetséges értelmezése a belső relatív árak eltéréseihez kötődik. Ez esetben nem az a kérdés, hogy például a fogyasztás hazai árszintje hány százaléka X országénak, hanem az, hogy mondjuk a fogyasztás és az állóeszköz-felhalmozás egymáshoz viszonyított belföldi relatív ára mennyivel különbözik Magyarország és X ország között. Itt nincs mód a technikai részletek tárgyalására, arra azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy a nemezközi relatív árszint kétféle fogalmához eltérő módon számított vásárlóerőparitások tartoznak. Az úgynevezett EKS (Éltető-Köves-Szulc) módszerrel számított VEP-ek, amelyek a belföldi felhasználás egyes tételeinek külső relatív árszintjének, illetve más országokhoz viszonyított volumenének összehasonlítására valók, nem adnak összegezhető volumeneket, ezért alkalmatlanok struktúrák egybevetésére. E célra a belső relatív árkülönbségek fogalmával konzisztens, úgynevezett GK (Geary-Khamis) módszerrel számított vásárlóerő-paritásokat kell használni. (Ez utóbbiak a hivatkozott OECD-Eurostat kiadvány függelékében találhatóak meg, az Eurostat honlapján azonban nem szerepelnek.) 2 AMECO= Annual Macro Economic Data Base; lásd: 2

3 Relatív lemaradásunk összetevői: szintek és szerkezet Miután korábban leszögeztem, hogy a vásárlóerő-paritáson való számbavétel mit sem változtat a hazai GDP valóságos nagyságán, a félreértések kockázata nélkül térhetek át egyfajta képes beszédre, és fogalmazhatom meg a kérdést: milyen összetételben emelkedik meg a hazai GDP/fő volumene mintegy 90%-kal (28-ról 54%-ra) az EU-15-höz viszonyítva azáltal, hogy nem saját árainkon, hanem összehasonlítható árakon mérünk? Mennyivel változnak a GDP egyes felhasználási összetevői? Mekkorák a különbségek e képzetes változások között? Ezek a kérdések inverz módon is megfogalmazhatóak: az egyes felhasználási tételek tekintetében mekkorák az árarány-különbségek Magyarország és az EU-15 között? Ha a felhasználás minden összetevőjét a GDP-VEP alapján konvertálnánk (amint azt az Eurostatés az AMECO-adatbázis készítői teszik), természetesen valamennyi felhasználási komponens értéke ugyancsak kb. 90%-kal nőne. Ezáltal azonban csak a lényeg veszne el. A külső árarány-különbségekre vonatkozó információk (az egyes tételekre vonatkozó vásárlóerő-paritások) alapján képet alkothatunk a volumen arányokról, így arra a kérdésre is egyfajta választ adhatunk, hogy az egyes összetevők mekkora (virtuális) változása kíséri a GDP emelkedését (lásd az 1. táblázatot). 1. táblázat A hazai GDP és felhasználási komponenseinek egy főre jutó relatív szintje euróban, illetve vásárlóerő-paritáson, a relatív árszint és annak inverze 2002-ben (Az EU-15=100) Egy lakosra jutó szintek euróban (EU-15=100) Egy lakosra jutó szintek vásárlóeróparitáson (EU- 15=100) Relatív árszint Multiplikátor */ (EU-15=100) GDP ,9 Bruttó állóeszköz-felhalmozás ,4 Összes végső fogyasztás ,1 -Közösségi fogyasztás ,4 -Háztartások végső fogyasztása ,0 Ezen belül -Fogyasztási kiadás ,85 -Állami természetbeni társadalmi juttatás ,2 */A második és az első oszlop hányadosa (a relatív árszint inverze). Azt mutatja, hogy az egyes tételek relatív reálszintje hányszorosa azok relatív nominális szintjének. Forrás: OECD-Eurostat (2004) alapján saját számítások A folyó, illetve összehasonlítható árakon mért fajlagos szintek egybevetése alapján három lényeges megállapítás adódik. Az első az, hogy ellentétben azzal, amit a folyó áras adatok sugallnak a fogyasztás és a beruházás közül a beruházás volumene tekinthető relatív fejlettségi szintünkhöz mérten elmaradottnak. A második: a végső fogyasztás tételei közül a közösségi fogyasztás fajlagos volumene jóval relatív fejlettségünk előtt jár, és megközelíti az EU-15 átlagos színvonalát. A harmadik: a háztartási fogyasztáson belül a fogyasztási kiadás (más néven: a vásárolt fogyasztás) fajlagos volumene általános fejlettségünkhöz mérten vitathatatlanul alacsony, ellenben a nem piaci fogyasztás pontosabban az állami természetbeni társadalmi juttatások (TTJ) egy főre jutó reálszintje a közösségi fogyasztásénál is magasabb: 2002-ben elérte az EU-15 92%-át. 3

4 Ezeket a megállapításokat a 2. táblázat adatai amelynek a szerkezetek összehasonlíthatóságát biztosító (GK) vásárló-erőparitásokra támaszkodnak, részben megerősítik, részben ki is egészítik. 2. táblázat A belföldi felhasználás főbb tételeinek a GDP-hez viszonyított aránya az EU-15-ben és Magyarországon, folyó áron, illetve az OECD átlagárain számítva 2002-ben A GDP felhasználásának szerkezete folyó áron (%) A GDP felhasználásának szerkezete OECD átlagárakon (%) Eltérés (%-pont) EU-15 HU EU-15 EU-15 EU-15 HU GDP Bruttó állóeszköz-felhalmozás (a) 19,4 23,4 18,8 15,5-0,6-7,9 Összes végső fogyasztás (b) 78,9 77,1 79,6 84,8 0,7 7,7 -Közösségi fogyasztás (b.1) 8,2 10,8 7,4 12,9-0,8 2,1 -Háztartások végső fogyasztása (b.2) 70,7 66,2 72,2 71,9 1,5 5,7 -Fogyasztási kiadás (b.2.1) 56,9 52, ,1-2,4 -Természetbeni társadalmi juttatás (TTJ) (b.2.2) 13,8 13,8 13,2 21,9-0,6 8,1 Ebből -Állami TTJ (b.2.2.1) 12,5 12,6 11,9 19,6-0,6 7 -TTJ non-profit szervezetektől(b.2.2.2) 1,3 1,2 1,3 2,3 0 1,1 Emlékeztető tételek: Összes állami fogyasztási kiadás (b.1+b.2.2.1) 20,7 23,4 19,3 32,6-1,4 9,2 TTJ részaránya a háztartási fogyasztásban (b.2.2/b.2) 19,5 20,8 18,3 30,5-1,2 9,7 TTJ aránya a háztartási fogyasztási kiadáshoz (b.2.2/b.2.1) 0,24 0,26 0,22 0,44 Forrás: OECD-Eurostat (2004), illetve saját számítások. A szintbeli összehasonlításból már következett, hogy azonos árakon a hazai beruházási hányad nem magasabb, hanem alacsonyabb az EU-15 térségénél, amiként az is, hogy a vásárolt fogyasztás aránya nálunk lényegesen alacsonyabb, mint a fejlettebb EUtagországokban. A szerkezeti összehasonlítás azonban további információkkal is szolgál. Egyrészt azzal, hogy azonos árakon számítva az állam összes fogyasztási kiadása az EU- 15 átlagát jellemző 19,5%-kal szemben a GDP csaknem 33%-át tették ki Magyarországon. Másrészt az utolsó két sorban szereplő arányok alapján az is látható, hogy amíg folyó áron a nem piaci háztartási fogyasztás (TTJ) súlya, illetve jelentősége alig különbözik az EU-15 és Magyarország között, addig vásárlóerő-paritáson átszámítva nálunk lényegesen nagyobb a természetbeni társadalmi juttatásoknak mind a nemzetgazdasági, mind pedig a személyes fogyasztás szempontjából vett jelentősége, mint az EU-15-ben. (OECD átlagárakon a TTJ súlya a háztartási fogyasztáson belüli a régebbi EU-tagországokban 18%, nálunk közel 31%; a TTJ aránya a vásárolt fogyasztáshoz az EU-15-ben 22%, Magyarországon ennek éppen kétszerese, 44%.) Ezek az arányok egyes, hosszabb ideje vitatott makrogazdasági, illetve gazdaságpolitikai kérdéseket is új megvilágításba helyezhetnek. Ilyen például az állami szerepvállalás mértéke, vagy a hazai bérek relatív lemaradása. Ahhoz azonban, hogy ne vonjunk le elsietett következtetéseket, szélesebb nemzetközi összehasonlításban is célszerű képet alkotni relatív helyzetünkről. E szélesebb kitekintéshez önként kínálkoznak az OECD tagországai: a 2. táblázatban a vásárlóerő-paritásokon alapuló szerkezeti összehasonlításokhoz az OECD-térség átlagárai 4

5 jelentették a támpontot. Kétféle hazai mutatót kell ebben a térben elhelyezni: egyrészt az állam fogyasztási kiadásainak, másrészt a nem piaci háztartási fogyasztásnak a relatív súlyát. Erről ad képet az alábbi ábra, amely a GDP/fő volumenének függvényében az OECD átlagárain országonként ábrázolja az állami fogyasztási kiadások GDP-hez viszonyított arányát (fehér pontok), illetve a TTJ súlyát a teljes háztartási fogyasztásban (fekete pontok). A kormányzati fogyasztási kiadás GDP-hez viszonyított aránya és a TTJ háztartási fogyasztáshoz viszonyított aránya az OECD-országokban, OECD átlagárakon (Y tengely) a GDP/fő függvényében (X tengely) 2002-ben 35% HU 30% 25% 20% CZ EU15 SE 15% 10% 5% OECD30 0% Állami kormányzati fogyasztási kiadás/gdp* GDP/fő vásárlóerő-paritáson Természetbeni társadalmi juttatások/háztartási fogyasztás* Forrás: OECD-Eurostat (2004) alapján saját számítás Az ábrán látható, hogy mindkét mutató tekintetében az OECD-országok között egyértelműen az élen állunk. Az is kiderül, hogy a fejlettségben előttünk álló országokban lényegesen alacsonyabb az állami fogyasztás, illetve a TTJ relatív reál-aránya, mint országunkban; a hazaihoz hasonlóan magas arány egyedül Svédországot jellemzi, amelynek fejlettsége azonban a hazainak közel kétszerese. Mindez alátámasztja azt a véleményt, hogy Magyarországon az állami fogyasztási kiadások fejlettségünkhöz viszonyítva túlméretezettek. Emellett okkal valószínűsíthető, hogy a hazai relatív bérlemaradás jelensége valójában a háztartások nem piaci fogyasztása rendkívül magas részarányának, vagyis annak tükörképe, hogy nálunk a vásárolt így munkajövedelemből fedezett fogyasztás súlya a legalacsonyabb az OECD országok körében. Oblath Gábor 5

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga készítette: Szmrecsányi Szilveszter Pál 2012. március A rendszerváltást követően

Részletesebben

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012 Egyenlıtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2013. április A kutatást a TÁRKI Zrt. az Emberi Erıforrások

Részletesebben

Michael F. Förster Szivós Péter Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai

Michael F. Förster Szivós Péter Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai Michael F. Förster Szivós Péter Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 1 TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON Bevezető Ebben a tanulmányban a gazdasági válság lehetséges

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: Adam.Marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában*

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője Email: marton.adam4@upcmail.hu Az elmúl fél évszázadban világszerte jelentős, bár országonként nagyon eltérő mértékű

Részletesebben

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26 TA R TA L O M J E G Y Z É K A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet A kiadvány szerzői Adler

Részletesebben

A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010

A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. www.mszosz.hu Hanti Erzsébet A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010 A bérekről illetve a bérek alakulásáról beszélve

Részletesebben

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető közelkép 80 A tanulmány a Tárki háztartásmonitor-kutatássorozatának keretében született kutatási zárójelentés (Tárki, 2010) első fejezete alapján született cikk (Tóth, 2010) átdolgozásával és kiegészítésével

Részletesebben

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra (tanulmány) 2003. június 10. Összefoglaló következtetések a. A magyar pénzügyi szektor az elmúlt mintegy tizenöt

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ildiko.Ritzlne@ksh.hu A tanulmány célja, hogy bemutassa az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? E cikk egy gazdaságpolitikai szempontból is fontos, az Európai Unió számos tagországában aktuális közgazdasági kérdésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bilek Péter Vélemény No 27. 2007. május 1 Bulgária és Románia: az euróhoz vezető út Az elemzést készítette: Bilek Péter Az elemzéshez használt adatbázis 2007.

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

Adóelkerülés és a magyar adórendszer

Adóelkerülés és a magyar adórendszer MNB-tanulmányok 65. Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer 2007. szeptember 12. A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül esik egybe az MNB hivatalos véleményével.

Részletesebben

MUNKAFÜZET 14. A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A 2006 JÚNIUS GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK GÁSPÁR PÁL:

MUNKAFÜZET 14. A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A 2006 JÚNIUS GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK GÁSPÁR PÁL: MUNKAFÜZET 14. GÁSPÁR PÁL: A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK 2006 JÚNIUS s * MUNKAFÜZET 14. GÁSPÁR PÁL: A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai esélyek

Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai esélyek Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 218-234. o. Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai

Részletesebben

2K2 KFT. 2008. május 20.

2K2 KFT. 2008. május 20. EMPIRIKUS ELEMZÉS AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ MÉRTÉKÉRŐL ÉS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL A 2006. ÉS A 2007. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSEK EGYÉNI ÉS ISKOLAI SZINTŰ ADATAI ALAPJÁN 2K2 KFT. 2008. május 20. Empirikus elemzés az

Részletesebben

A JÓLÉTI KIADÁSOK MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN, 1918 1990 TOMKA BÉLA

A JÓLÉTI KIADÁSOK MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN, 1918 1990 TOMKA BÉLA TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A JÓLÉTI KIADÁSOK MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN, 1918 1990 TOMKA BÉLA A tanulmány a jóléti kiadások alakulását vizsgálja Magyarországon és Nyugat-Európában hosszú távú

Részletesebben