BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2010. Előadó:Czigléczkiné Edit Mell.: 3 db Hiv. sz.: Liszkai Postacím: 5601 Pf lj2. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsaba, 9177/2. hrsz.-ú, Toldi utcában található ingatlanrész értékesítése Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és PénzügyiBizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Kalász Pál egyéni vállalkozó a kéreimében vételi ajánlatot nyújtott be az 5600 Békéscsaba, Toldi utcában található 9177/2. hrsz.-ú ingatlan egy részére. A szomszédos, résztulajdonában álló 9177/1. hrsz.-ú ingatlan túlépítettsége, illetve az épület bővítése miatt vált szükségessé a 9177/2 hrsz.-ú telek egy részének megvásárlása. A bemutatott tervek, valamint a telerülésrendezési terv alapján az övezetre jellemző kritériumokat figyelembe véve, 435 m területű telek megvásárlása szükséges ahhoz, hogy a vevő a feltételeket teljesíteni tudja. A szükséges szakmai egyeztetések lefolytatása után megállapítható, hogy a 9177/2. hrsz.-ú 648 m 2 _es telekből önmagában nem értékesíthető 435 m 2, emiatt az egész ingatlan értékesítése szükséges. Jelenleg az ingatlan 22 önkormányzat tulajdonában van, különböző részarányokban, ezek közül a legnagyobb Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. A telek a Békés Megyei Temetkezési Vállalat kezelésében volt, amely az átalakulással létrejött jogutódjához, a Békés Megyei Temetkezési Kf1:.-hez került. Az átalakulás során a kezelésbe kapott ingatlanok tulajdonosi összetételén változtatás nem történt, ezért ez nem követi a gazdasági társaság tulajdonosi összetételét. Az elkészített értékbecslés alapján az ingatlan (telek) értéke: ,- Ft. A 2. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatok résztulajdonait és az ehhez tartozó értékmeghatározást.

2 2 Kalász Pál kéreimében részletfizetési lehetőséget kért, SO %-os kezdő befizetés mellett, tekintettel arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben ilyen mértékű mozgó tőkét kivonni egy vállalkozásból akár likviditási problémákat is jelenthet. A fennmaradó vételárrészt 10 havi egyenlő részletben szeretné kiegyenlíteni. A fent leírtak alapján az ingatlan értékesítésének előmozdítását jelentené, ha Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint legnagyobb tulajdonrésszel rendelkező önkormányzat, felvállalnáazt, hogy.a tulajdonostársak felhatalmazása alapján lebonyolítaná az adásvétellel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat és egyéb ingatlan-nyilvántartási kérelmekhez szükséges jognyilatkozatok kiadását. Pénzügyi elszámolások tekintetében megoldás lenne, ha az adásvételi szerződés megkötésekor kifizetett SO %-os vételárrészletbőlkifizetésre kerülnének a legkisebb tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok. Jelen esetben ez 20 önkormányzat pénzbeli követelésének teljes mértékű kielégítését jelentené. A fennmaradó vételárrészre a kiegyenlítésig a jegybanki alapkamat felszámításra kerülne. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyilvántartása alapján az adott ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. Tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Temetkezési Kft. működését nem befolyásolja ezen kezelésében lévő telek értékesítése, önkormányzati feladat ellátásához nem szükséges, javaslom az ingatlan értékesítését. A javaslatot a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is véleményezi. A bizottsági határozatok a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. Xérema Tisztelt Xözgyűlést, hogy döntését az alábbihatán:>zati java.slatalapján ho~a meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíteni kívánja a 9177/2. hrsz.-ú ingatlan 4341/1OOOO-ed részét Kalász Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 35., adószám: ) részére ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-százhúsz forint értéken. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a többi tulajdonostársnak a vételi ajánlat elfogadását és az adásvételi szerződés megkötését. A Xözgyűlé.s felhatalmazza a polgárme.stejt,.hogya tulajdonostársakat keresse meg annak érdekében, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jogügylet teljes lebonyolításával bízzák meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor a Vevő a vételár SO % át, majd a fennmaradó

3 3 vételárat 10 havi egyenlő felszámítása mellett. részletben fizesse meg a mindenkori jegybanki alapkamat 4. A 9177/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből befolyt első vételárrészletből, a Békés Megyei Önkormányzat kivételével, először a kisebb tulajdoni hányaddal bíró tulajdonostársakat kell kielégíteni és velük pénzügyileg elszámolni. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, szeptember 8. Vantara Gyula polgármester \

4 ,, KALASZPAL EV. KALÁsz-COPYIRODATECHNIKA 5600 Békéscsaba Orusháziút39. Tel/Fax: 66/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Szen~István tér 7. Stratégiai és Fejlesztési Osztály Wittmann László Osztályvezetőúr részére! r \V,.~')60 pur:u, GJ~GV-;.llé )...0 (e Cl8.01. Tárgy:Telekvétel szándék \9J\l- Ikt: 2010/057 I ~ ', Ii'/:qWd },;gr ":~~;:;;~~~~:?nt;"i '_._-"" j ii:rn",~,' 20Ja H,,;~._--_. [---Ü- -i--- 1 I'L6''''-'1. --1,,- U O-lL L ('el" IP""lé"'-'-_. Vételi szándékotnyújtokbe a Békéscsaba Vkerület Toldi utcai9177/2 hrsz. Ingatlanra, /vagy részére/ Az ingatlan a Békés Megyei Temetkezési Vállalat használatában van,valósfunkciója nincs. Elsősorban telekrész vásárlása érdekelne, mintegy 400 négyzetméter. Amennyiben nincs rá mód, úgy az egész terület. A vásárlásra a 9177/1 hrsz alatti telekrész túlépítettsége miatt lenne szükséges, A 9177/2 valamint 9177/1 hrsz területek az 1990-es évek elején lettek leválasztva, A leválasztás során a 9177/1-es hrsz telekrészen a túlépítettség abban a pillanatbanfennállt! Vállalkozásom 19970szén vásárolta meg a 9177/1 hrsz 647/1000 részét, a tevékenység végzéséhez szükséges telephelynek Ezt követően még a vásárlás évében az épület mögötti részen bővítést végeztem, valamint belső átalakítást kényszermegoldásból. Erre azért volt szükség, mert az Orosházi útfelöli részről a szállítás illetve a rakodás nem megoldhatók (Nagy forgalmú út, gyalogosjárda valamint kerékpárút, s jelenleg az Orosházi út négy sávra való szélesítése lehetetleníti.) A vállalkozás tevékenysége nagy terjedelműés súlyú másolástechnikai eszközök, berendezések értékesítése, javítása valamint szervizszolgálat. Tisztelt cím. A vásárlás létrejötte esetén, a vételár kiegyenlítésére az alábbi kérésem lenne, szerződéskötéskor 50% a fennmaradó részre mintegy 10 havi egyenlőrészlet lehetősége, Tájékoztatásként a vállalkozás 5 fővel működik (kisvállalkazás).a leendő vásárlás rendkívül nagy terhet ró a vállalkozásra. Hitel és működő tőke kivonássaljár. Figyelembe véve a tartós gazdasági válság helyzetet is, melyjelenleg is komoly nehézségeket okoz valamennyi vállalkozásnak. Békéscsaba 2010 augusztus 30. Melléklet: l db helyszínrajz l db váll, igazolvány másolat l db APEH igazolás másolat/ köztartozásokról nemleges/ -_:.". ~. _ ~f.j~;, KALÁsz p ÁL EV, KALAsZ-COPY-lRODATECHNlKATisztelettel 5600 Békéscsaba. Rózsa u. 35. Ad6szám: Elsz.szla.: Váll 19. szám: ES JoJJcdPj( Kalász Pál EY KALÁsz PÁL EV. KALÁsz-COPYIRODATECHNIKA Telephely: 5600 Békéscsaba Oroshá=i út 39. S=ékhely: 5600 Békéscsaba Ró=sa u. 35. Ad6s=ám: Banks=ámlas=ám. K&HBank RT. : /

5 ..~.,....'. '.' "" ',.. 1/1"-."" ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL ". DÉL-~LFÖ~DI REGIONÁLIS IG~ZGATÓSÁGA _... UGYFELKAPCSOLATI OSZTALY BÉKÉSCSABA KINIZSI U Telefon:66/ Telefax:66/ Ügyszám: Ügyintéző: Vörösné R. Zs. Ügyiratszám: ADÓIGAZOLÁS A rendelkezésemre álló dokumentumok igazolom, hogy: nyilvántartások alapján KALÁsz PÁL ( ) 5600 BÉKÉSCSABA RÓZSA UTCA 35 adóalanynak ezen igazolás adótartozása nincs. kiadásának napján nyilvántartott Ezen igazolást az. adóalany kérelmére folyószámla hitel megújítás céljára adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási 'alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. Ezen igazolás tartalmazza az Ad6- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz. törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot. megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíj-pénztári tagdíj) megfizetésére vonatkozó adatokát. Békéscsaba, augusztus 25. Ellenőrzési azonosító: Címzett: l. / KALÁsz PÁL 5600 BÉKÉSCSlI.BA RÓZSA :UTCA / Irattár. C("c.~\ J\.~... 'D~: 'Rúi'pét~'" osztályvezető ----._---_... "

6 Békéscsabai Körzeti Fö/dhivata/ Békéscsaba Tel: (66) Fax: (66) HELYSZíNRAJZ 9177/1 BÉKÉSCSABA lelepülés belterület fijkvés Adatszolgáltatás a íktalószám alapján. NEMZETI KATA'<.Z.fU1 PBUGI!.AM. WZIIA>r>V.~ KenyálJYár ) "i..,, '.-\ 1:1000 m ro W ~ ~ ro 00 Békéscsaba, 2008 NOVEMBER 0408;20 ~~_.~~~J:'. UlZkainíSzéktlyMWi// '71.:f,

7 2. számú melléklet Békéscsaba, Toldi u. 9177/2 hrsz. Ingatlan tulajdonosi megoszlása tulajdoni hányad IForgalmi érték Önkormányzatok /10000-ed forint meghatározása Békéscsaba Békés Megyei 3192 " Tótkomlós Medgyesegyháza Kunágota Kevermes Méhkerék Lőkösháza Zsadány Nagykamarás 118 " Kötegyán Telekgerendás Mezőgyán Murony Kamut Tarhos Geszt Dombiratos Körösnagyharsány Körösújfalu Örménykút Kertészsziget Összesen:

8 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177f2. LeszingKft Békéscsaba Andrássyu.l1-17. az 5600Békéscsaba, Toldi utca 9177/2hrsz-on nyilvántartottingatlan forgalmi értékéhez Készítette Leszing Kft Leszkó György ingatlanforgalmi szakértő okl.ép.ü.mérnök Készült Békéscsaba, Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , 1. oldal

9 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca TARTALOMJEGYZÉK 1. CÍMLAP 2. TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁÍRÓLAP 4. ÉRTÉKTANUSÍTVANY 5. MEGBízÁs 5.1.Előzmények 5.2 Az értékelés módszere 5.3 Az értéke16feladata 6. RÉSZLETES ÉRTÉKBECSLÉS 6.1 Azingatlan ismertetése 6.2 Terület leírása 6.3 Telek közmúvei 6.4 Épületleírás 6.5 Azingatlanpiac bemutatása 7. ÉRTÉKBECSLÉS 7.1 Értékbecsléspiaci összehasonlítás alapján 7.2 Hosszú távú e16rejelzés azingatlanpiaciárára vonatkozóan 7.3 Összevetés, a végső forgalmi értékmeghatározása 8. MELLÉKLETEK - Nem hiteles tulajdoni lap teles másolat - Helyszínrajz - Településtérkép Leszing Kft Békéscsaba. Andrássyu tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 2. oldal

10 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. 3. ALÁíRÓlAP az 5600Békéscsaba, Toldi utca 9177/2hrsz-on nyilvántartottingatlan forgalmi értékéhez Azértékelésta LeszingKft (Békéscsaba, Andrássy u ) készítette. Igazságügyi ingatlanforgalmi és magasépítő-ipariszakértő: Leszkó György szakértői ig. sz.: 3970 Békéscsaba, Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 3. oldal

11 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177/2. 4. ÉRTÉKTANUSíTVANY MEGBízÁs TÁRGYA ki. értékelt ingatlan megnevezése AZ INGATLAN CíME ÉS AZONOsíTÁSA Település (város, kerület) Utca, házszám Irányítószám Hrsz. : kivett beépítetlen terület : Békéscsaba, : Toldi utca 9177/2 hrsz. : 5600 : TULAJDONVISZONYOK Tulajdonos neve, tul. hányad : mellékelt tul. Iap szerint A tulajdoni helyzetiforgalomképesség értékelése : mellékelt tul. Iap szerint AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI Ingatlan típusa Közmű-ellátottság ÉRTÉKELÉS Értékelés alkalmazott módszere Értékelés fordulónapja MEGÁLLAPíTOn ÉRTÉK IPiaci érték : kivett beépítetlen terület : közművek elérhetők : összehasonlító X : OOO Ft - Amellékelt szakvéleményben részletezett adatok alapján a Leszing Kft tanúsítja, hogy a megadott összefoglaló érték reálisan becsült forgalmi értéken alapul és figyelembe veszi a felépítmény műszaki állapotát, erkölcsi avulását, valamint a hasonló ingatlanok esetében a piacon ténylegesen realizálódó tulajdonjog értékesítések adatait is. - Jelen érték tanúsítványban szereplőösszeg 180 napig érvényes, ezen időszakután azt felülvizsgálni, ill. aktualizálni szükséges. Leszing Kft Békéscsaba. Andrássy u tel.: fax: 06-66/ oldal

12 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca MEGBízÁs 5.1 Előzmények Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) megbízott azzal, hogy az 5600 Békéscsaba, Toldi utca hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét határozzam meg. Az értékbecsléshez a Megbízó rendelkezésünkre bocsátotta az alábbi dokumentumot: tulajdoni lap nem hiteles teljes másolatát helyszínrajz Az értékelésimunkáta következő információk alapján és feltételekkel végeztük el' 1. A Megbízó az ingatlanokról pontos tájékoztatást adott, az értékbecsléshez szükséges információkat rendelkezésünkre bocsátotta. 2. A munka során ingatlan-nyilvántartási adatokat és területi mutatókat szintén a Megbízó bocsátotta rendelkezésre, azokat ismételten nem ellenőriztük,feltételeztük, hogy azok pontosak és helytállóak. 3. Az értékelés során a telekingatlan tulajdoni lap szerinti alapterületével számoltunk. 4. Az ingatlant megtekintettük. Az értékelő jelentést a helyszíni szemle, az ez alkalommal készített fényképek, a rendelkezésre bocsátott adatok és dokumentációk, ill. a tulajdonos által szolgáltatott információk alapján készítettük el. 5. Az ingatlan használatát, ill. a vele való rendelkezési jog gyakorlását akadályozó körülményről nincs tudomásunk. 6. Kijelentjük, hogy az ingatlanok értékének megállapításához semmiféle múltbeli vagy jelenlegi érdekünk nem fűződik, továbbá, hogy a munkánk díjazása független a megállapított érték nagyságától. 7. Az értékbecslés szemrevételezés alapján történt, mely során statikai és diagnosztikai méréseket, vizsgálatokat, számításokat nem végeztünk. Az adatok a mellékelt nem hiteles tulajdoni lap szerint kerültek megállapításra. 8. Az ingatlan értékelését egyedül végeztem el. AIáírásommal igazolom, hogy az itt szereplő elemzések, következtetések tőlem származnak. Aláírásom mellett feltüntettem az ingatlanértékelésre és a hitelbiztosítéki érték megállapítására vonatkozó jogosultságomat is. Leszing Kft Békéscsaba, Andrássyu tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 5. oldal

13 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca A:z értékelést végző felelősséget vállal az értékbecslés tartalmáért, ill a megállapított értékért, azonban nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági vagy fizikai tényezó'kért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értéket. 10. A méretekre és a területekre vonatkozó adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésemre. Ezeknek az adatoknak az ellenőrzése nem képezte a megbízás tárgyát. ll. Nem végeztünk geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai és egyéb hasonló vizsgálatokat. 12. Nincs meg a képesftésünk arra, hogy felismerjük a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az ingatlan értékét. A:z értékelt ingatlan nem-lakó besorolású (és/vagy nem-iakóingatlanként értékelt), ezért a becsült érték nettó érték, az AFA-t nem tartalmazza! 5.2Az értékelés módszere Értékelésünk célja, hogy érvénnyel véleményt alkossunk a korábban jelzett ingatlan értékéről A valós piaci érték meghatározásánál ez esetben az ingatlan jellegéhez illeszkedő módon a: - a piaci összehasonlító elemzésen alapuló módszert vettük figyelembe. A piaci összehasonlító megközelítés lényege az, hogy a közelmúltban eladott, ill. értékesítésre felkínált ingatlanokat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés tárgyát képező ingatlannal Az összehasonlító elemzés körébe több, a vizsgált ingatlanhoz leginkább hasonló ingatlant vontunk be. A:z összehasonlítás elemeit az ingatlanok azon jellemzői alkotják, melyek a vételáratlajánlati árat legjobban befolyásolják. A figyelembe vehető tényezőt a következő hat összehasonlítási alapelemmellehet lefedni: eladás / ajánlat ideje eladás / ajánlat körülményei környezet, az ingatlan elhelyezkedése az adott ingatlan típusra ható piaci körülmények fizikai jellemzők használati mód Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 6. oldal

14 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177/2. 5.3Az értékelőfeladata - A jelentésben használt fogalmak, területi mérőszámokés kifejezések illeszkednek a "Termőföldnek nem minősülő ingatlanok forgalmi értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről" szóló, 25/1997 (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltakhoz, valamint az Értékelők és Pénzügyi ElemzőkMagyarországi Szövetsége (ÉMSZ) ingatlanértékelési sztenderjeihez. - Jelen értékelés csak a fent megnevezett célra használható fel és az értékelés készítője most beleegyezését adja, hogy a megbízó benyújtsa a Bank megfelelő szervezetének. Más célra a jelentést csak az értékelő írásbeli beleegyezésével lehet felhasználni. - Az adatok a mellékelt tulajdoni lap nem hiteles másolata szerint kerültek megállapításra. 6.1 Azingatlan ismertetése 6. RÉSZLETES ÉRTÉKBECSLÉS Az értékelt ingatlan Békéscsaba város belterületén, az V. kerületben, Jaminában, az Orosházi út és a Toldi Miklós utca sarkán található. Köz és szolgáltató létesítmények közvetlen közelében, valamint a Toldi lakótelep mellett. - Helyrajzi száma : 9177/2 - Funkciója : kivett beépítetlen terület - Területe : 648 m 2 - Tulajdonos és tul. arányok : mellékelt tul. lap szerint - Terhek : mellékelt tul. lap szerint 6.2 Terület leírása Az ingatlan kivett beépítetlen területként nyilvántartott. Környezetében lakó (társasházi tömblakások, sorházak) és kereskedelmi - szolgálattaó ingatlanok találhatók. Tömegközlekedési lehetőség kb. 50 m-re biztosított. Megközelíthető kiépített közúton keresztül Telek közmúvei A környezet teljes közműhálózattal ellátott, közművek elérhetők. Leszing Kft Békéscsaba. Andrássy u tel: 66/ fax: 06-66/ oldal

15 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. LESZ:r.)(J ~_.".KEL J. 6.4 Épületleírás A:z értékelt ingatlanon jelentősebb, telekkönyvezett felépítmény nem található. A telek drótkerítéssel kerített, valamint a DK-i oldal felöl beépített (kereskedelmi épület, melyben üzletek találhatóak). Az értékelt ingatlan környezete rendezett, beállt. 6.5 Azingatlanpiac bemutatása * A környék ingatlanpiaca beállítottnak tekinthető, a kereslet és kínálat kiegyenlíti egymást. * A:z adatgyűjtésem során megállapítottam, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű összehasonlító adat állt rendelkezésemre a statisztikai adat-elemzéséhez. Az összehasonlító adatok esetében kizárólag megvalósult tranzakcíók adataira támaszkodtam. Tekintettel a szakvélemény céljára, az adatokat nem közlöm beazonosíthatómódon. Cím Területm 2 Eladási ár Fajlagos m 2 ár Békéscsaba, Egység utca 896m ,-Ft Ftlm 2 Békéscsaba. belterület 1521 m ,-Ft Ftlm 2 Békéscsaba. belterület 812m ,-Ft Ftlm 2 Átlag kerekítve: Ftlm 2 7. ÉRTÉKBECSLÉS 7.1 Értékbecsléspiaci összehasonutás alapján Mindezek miatt az ingatlan fajlagos piaci forgalmi értékét, nettó alapterületére vetítve Ftlm 2 -ban állapítom meg, ahol az alábbi korrekciókat alkalmazok: elhelyezkedés, hasznosíthatóság, alapterület miatt +20%, jelenlegi piaci viszonyok miatt: -10%. Így az összes korrekció: +10%. Tehát a módosított fajlagos ár ( Ftlm2 x 1,1) Ftlm 2 ~ Ftlm 2 Fajlagos közepes ár Ftlm 2 Nettó terület 648m 2 Forgalmi érték Ft Kérekített forgalmi érték Ft Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 8.oJdal

16 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/ Hosszú távú előrejelzésazingadan piaciárára vonatkozóan A környezetben a leírtak szerint lényegében stabil ingatlanpiac alaku1t ki. Nem várható olyan jelentősebb új fejlesztési folyamat, mely a mai helyzetet közép- vagy rövidtávon megváltoztatná. Ez azt is jelenti, hogy a jelen ingatlan értéke várhatóan az inflációs áremelkedéstől kissé lemaradva, de a pénz értékvesztését részlegesen kompenzálva növekedni fog. 7.4 Összevetés, a végső forgalmi értékmeghatározása Alkalmazort módszer Piaci összehasonlítás Piaci érték 3200 OOO Ft A helyi ingatlanpiaci szektor jelenlegi tendenciái alapján megállapított végleges, valós nettó forgalmi érték piaci összehasonlítást figyelembe véve: 3200 OOO Ft azaz - hárommilli6 - kettószázezerfbrint Békéscsaba, Leszkó György Szakértő Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ fax: 06-66/ , e-maii: 9. oldal

17

18 FOTÓK: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. Hrsz.:

19 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekVárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága szeptember 14-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tárgy: Békéscsaba, 9177/2. hrsz.-ú, Toldi utcában található ingatlanrész értékesítése A Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (lx.14.) VKMB Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédehni és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíteni kívánja a 9177/2. hrsz.-ú ingatlan 4341/l0000-ed részét Kalász Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 35., adószám: ) részére ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-százhúsz forint értéken. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése javasolja a többi tulajdonostársnak a vételi ajánlat elfogadását és az adásvételi szerződés megkötését. A Közgyűlés felhatahnazza a polgármesteli, hogyatulajdonostársakat keresse meg annak érdekében, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jogügylet teljes lebonyolításával bízzák meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor a Vevő a teljes vételár 50 %-át, majd a fennmaradó vételárat 10 havi egyenlő részletben fizesse meg a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett. 4. A 9177/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből befolyt első vételárrészletből, a Békés Megyei Önkormányzat kivételével, először a kisebb tulajdoni hányaddal bíró tulajdonostársakat kell kielégíteni és velük pénzügyileg elszámolni. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Kmf. Dr. Ferenczi Attila sk. a bizottság emőke

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés. A 9241 Jánossomorja 782/4 hrsz-ú, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Pataki Tamás Igazságügyi forgalmi szakértő 1 SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. VAIIaIkozói Központ és Inkubátorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.' Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés A 9241 Jánossomorja 888 hrsz-ú, természetben Jánossomorja Vasút utca 25. szám alatt fekvő gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Győr, 2015.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS A SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL SZOVA ZRT. Műszaki Osztály 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 647120/ O. Előadó: Már/on László Mell: 3 db Telefax: (66) 523-808 E-mail:vantara.gyula@bekescsaba.hu NYILVÁNOS

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Hunya, Széchenyi utca 11. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az BIé.xÉSCSABA MEGfEJ logú varas POLGARMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. lk/. sz.: IV. 406-712009. Előadó: Márfon László Mell: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest XXIII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Ozorák István e. v. Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás Mobil: 30/ 9287 704, E-mail: istozi@t-online.hu INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Tárgy:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról Szekszárd, 2008. július 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Megbízás tárgya 1.2. Kiindulási adatok, információk 1.3. Értékbecslési módszer

Részletesebben

Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. belterület

Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. belterület 2 3 Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. Budapest belterület XVI. Adatszolgáltatás iktatószáma: 7206 2 535 2016 TAKARNET Földhivatali Információs

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS WEST INGATLAN Értékbecslő és Ingatlanforgalmazó BT 9794 Felsőcsatár, Petőfi u.22. Telefon/Fax: 94-351-050 Mobil: 06-30-2161-106 E-mail: westingatlan@gportal.hu INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 9700 SZOMBATHELY

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrsz-ú telek vételi ajánlat Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 118., 200735. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. kerület Szállító utca 3., 209961/25. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Ik!. sz.: IV

Ik!. sz.: IV BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: IV. 57212010. Előadó: Márton László Mell: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐl Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 754/2012. Előadó: Mell.: 3 db Stiibe Gergely Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384- 295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCSNOKÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384- Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

[14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS. 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület. Szakmai szervezetek:

[14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS. 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület. Szakmai szervezetek: [14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület Szakmai szervezetek: Budapest, 2011. augusztus 07 [14 / 2] 2011. augusztus 07

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. -------------------------------------------------------------------- Vona István vagyonhasznosítási és vagyonértékelési vezető menedzser Tárgy:

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker..

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/5 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Vágóhíd értékelési feljegyzés

Vágóhíd értékelési feljegyzés Vágóhíd értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6239. Császártöltés, Úttörő utca 80. HRSZ: 1495/27 Típusa: vágóhíd Értékelés kelte: 2012. február 14. Készítette: Vulcanus Bt. 6211. Kaskantyú, Bercsényi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: A Dombóvári Ipari Parkban található ingatlan önkormányzati

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 13636-3 /G30/2013. MISKOLC, Szent Anna temetőben elhelyezkedő 1542/2 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS Ügyiratszám: 11.579/2011VIII. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÓOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-577

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, a 2605/2 és a 3736/10 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Város Polgármestere. terület (m2) 4512 kert és gazdasági épület 883 szántó erdő 1 742

Város Polgármestere. terület (m2) 4512 kert és gazdasági épület 883 szántó erdő 1 742 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a részben önkormányzati

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. Ikt. sz.: XlV.3363/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 4 db térkép mel/ék/et Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 1J2. TelejolI: (66) 523802 TeI~rax:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: -+36 42524-501 E-MAIL.POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/629/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VI. 1124-312010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: VAK Zrt. levele Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről Szentes Város Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben