BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2010. Előadó:Czigléczkiné Edit Mell.: 3 db Hiv. sz.: Liszkai Postacím: 5601 Pf lj2. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsaba, 9177/2. hrsz.-ú, Toldi utcában található ingatlanrész értékesítése Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és PénzügyiBizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Kalász Pál egyéni vállalkozó a kéreimében vételi ajánlatot nyújtott be az 5600 Békéscsaba, Toldi utcában található 9177/2. hrsz.-ú ingatlan egy részére. A szomszédos, résztulajdonában álló 9177/1. hrsz.-ú ingatlan túlépítettsége, illetve az épület bővítése miatt vált szükségessé a 9177/2 hrsz.-ú telek egy részének megvásárlása. A bemutatott tervek, valamint a telerülésrendezési terv alapján az övezetre jellemző kritériumokat figyelembe véve, 435 m területű telek megvásárlása szükséges ahhoz, hogy a vevő a feltételeket teljesíteni tudja. A szükséges szakmai egyeztetések lefolytatása után megállapítható, hogy a 9177/2. hrsz.-ú 648 m 2 _es telekből önmagában nem értékesíthető 435 m 2, emiatt az egész ingatlan értékesítése szükséges. Jelenleg az ingatlan 22 önkormányzat tulajdonában van, különböző részarányokban, ezek közül a legnagyobb Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. A telek a Békés Megyei Temetkezési Vállalat kezelésében volt, amely az átalakulással létrejött jogutódjához, a Békés Megyei Temetkezési Kf1:.-hez került. Az átalakulás során a kezelésbe kapott ingatlanok tulajdonosi összetételén változtatás nem történt, ezért ez nem követi a gazdasági társaság tulajdonosi összetételét. Az elkészített értékbecslés alapján az ingatlan (telek) értéke: ,- Ft. A 2. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatok résztulajdonait és az ehhez tartozó értékmeghatározást.

2 2 Kalász Pál kéreimében részletfizetési lehetőséget kért, SO %-os kezdő befizetés mellett, tekintettel arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben ilyen mértékű mozgó tőkét kivonni egy vállalkozásból akár likviditási problémákat is jelenthet. A fennmaradó vételárrészt 10 havi egyenlő részletben szeretné kiegyenlíteni. A fent leírtak alapján az ingatlan értékesítésének előmozdítását jelentené, ha Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint legnagyobb tulajdonrésszel rendelkező önkormányzat, felvállalnáazt, hogy.a tulajdonostársak felhatalmazása alapján lebonyolítaná az adásvétellel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat és egyéb ingatlan-nyilvántartási kérelmekhez szükséges jognyilatkozatok kiadását. Pénzügyi elszámolások tekintetében megoldás lenne, ha az adásvételi szerződés megkötésekor kifizetett SO %-os vételárrészletbőlkifizetésre kerülnének a legkisebb tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok. Jelen esetben ez 20 önkormányzat pénzbeli követelésének teljes mértékű kielégítését jelentené. A fennmaradó vételárrészre a kiegyenlítésig a jegybanki alapkamat felszámításra kerülne. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyilvántartása alapján az adott ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. Tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Temetkezési Kft. működését nem befolyásolja ezen kezelésében lévő telek értékesítése, önkormányzati feladat ellátásához nem szükséges, javaslom az ingatlan értékesítését. A javaslatot a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is véleményezi. A bizottsági határozatok a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. Xérema Tisztelt Xözgyűlést, hogy döntését az alábbihatán:>zati java.slatalapján ho~a meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíteni kívánja a 9177/2. hrsz.-ú ingatlan 4341/1OOOO-ed részét Kalász Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 35., adószám: ) részére ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-százhúsz forint értéken. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a többi tulajdonostársnak a vételi ajánlat elfogadását és az adásvételi szerződés megkötését. A Xözgyűlé.s felhatalmazza a polgárme.stejt,.hogya tulajdonostársakat keresse meg annak érdekében, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jogügylet teljes lebonyolításával bízzák meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor a Vevő a vételár SO % át, majd a fennmaradó

3 3 vételárat 10 havi egyenlő felszámítása mellett. részletben fizesse meg a mindenkori jegybanki alapkamat 4. A 9177/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből befolyt első vételárrészletből, a Békés Megyei Önkormányzat kivételével, először a kisebb tulajdoni hányaddal bíró tulajdonostársakat kell kielégíteni és velük pénzügyileg elszámolni. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, szeptember 8. Vantara Gyula polgármester \

4 ,, KALASZPAL EV. KALÁsz-COPYIRODATECHNIKA 5600 Békéscsaba Orusháziút39. Tel/Fax: 66/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Szen~István tér 7. Stratégiai és Fejlesztési Osztály Wittmann László Osztályvezetőúr részére! r \V,.~')60 pur:u, GJ~GV-;.llé )...0 (e Cl8.01. Tárgy:Telekvétel szándék \9J\l- Ikt: 2010/057 I ~ ', Ii'/:qWd },;gr ":~~;:;;~~~~:?nt;"i '_._-"" j ii:rn",~,' 20Ja H,,;~._--_. [---Ü- -i--- 1 I'L6''''-'1. --1,,- U O-lL L ('el" IP""lé"'-'-_. Vételi szándékotnyújtokbe a Békéscsaba Vkerület Toldi utcai9177/2 hrsz. Ingatlanra, /vagy részére/ Az ingatlan a Békés Megyei Temetkezési Vállalat használatában van,valósfunkciója nincs. Elsősorban telekrész vásárlása érdekelne, mintegy 400 négyzetméter. Amennyiben nincs rá mód, úgy az egész terület. A vásárlásra a 9177/1 hrsz alatti telekrész túlépítettsége miatt lenne szükséges, A 9177/2 valamint 9177/1 hrsz területek az 1990-es évek elején lettek leválasztva, A leválasztás során a 9177/1-es hrsz telekrészen a túlépítettség abban a pillanatbanfennállt! Vállalkozásom 19970szén vásárolta meg a 9177/1 hrsz 647/1000 részét, a tevékenység végzéséhez szükséges telephelynek Ezt követően még a vásárlás évében az épület mögötti részen bővítést végeztem, valamint belső átalakítást kényszermegoldásból. Erre azért volt szükség, mert az Orosházi útfelöli részről a szállítás illetve a rakodás nem megoldhatók (Nagy forgalmú út, gyalogosjárda valamint kerékpárút, s jelenleg az Orosházi út négy sávra való szélesítése lehetetleníti.) A vállalkozás tevékenysége nagy terjedelműés súlyú másolástechnikai eszközök, berendezések értékesítése, javítása valamint szervizszolgálat. Tisztelt cím. A vásárlás létrejötte esetén, a vételár kiegyenlítésére az alábbi kérésem lenne, szerződéskötéskor 50% a fennmaradó részre mintegy 10 havi egyenlőrészlet lehetősége, Tájékoztatásként a vállalkozás 5 fővel működik (kisvállalkazás).a leendő vásárlás rendkívül nagy terhet ró a vállalkozásra. Hitel és működő tőke kivonássaljár. Figyelembe véve a tartós gazdasági válság helyzetet is, melyjelenleg is komoly nehézségeket okoz valamennyi vállalkozásnak. Békéscsaba 2010 augusztus 30. Melléklet: l db helyszínrajz l db váll, igazolvány másolat l db APEH igazolás másolat/ köztartozásokról nemleges/ -_:.". ~. _ ~f.j~;, KALÁsz p ÁL EV, KALAsZ-COPY-lRODATECHNlKATisztelettel 5600 Békéscsaba. Rózsa u. 35. Ad6szám: Elsz.szla.: Váll 19. szám: ES JoJJcdPj( Kalász Pál EY KALÁsz PÁL EV. KALÁsz-COPYIRODATECHNIKA Telephely: 5600 Békéscsaba Oroshá=i út 39. S=ékhely: 5600 Békéscsaba Ró=sa u. 35. Ad6s=ám: Banks=ámlas=ám. K&HBank RT. : /

5 ..~.,....'. '.' "" ',.. 1/1"-."" ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL ". DÉL-~LFÖ~DI REGIONÁLIS IG~ZGATÓSÁGA _... UGYFELKAPCSOLATI OSZTALY BÉKÉSCSABA KINIZSI U Telefon:66/ Telefax:66/ Ügyszám: Ügyintéző: Vörösné R. Zs. Ügyiratszám: ADÓIGAZOLÁS A rendelkezésemre álló dokumentumok igazolom, hogy: nyilvántartások alapján KALÁsz PÁL ( ) 5600 BÉKÉSCSABA RÓZSA UTCA 35 adóalanynak ezen igazolás adótartozása nincs. kiadásának napján nyilvántartott Ezen igazolást az. adóalany kérelmére folyószámla hitel megújítás céljára adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási 'alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. Ezen igazolás tartalmazza az Ad6- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz. törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot. megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíj-pénztári tagdíj) megfizetésére vonatkozó adatokát. Békéscsaba, augusztus 25. Ellenőrzési azonosító: Címzett: l. / KALÁsz PÁL 5600 BÉKÉSCSlI.BA RÓZSA :UTCA / Irattár. C("c.~\ J\.~... 'D~: 'Rúi'pét~'" osztályvezető ----._---_... "

6 Békéscsabai Körzeti Fö/dhivata/ Békéscsaba Tel: (66) Fax: (66) HELYSZíNRAJZ 9177/1 BÉKÉSCSABA lelepülés belterület fijkvés Adatszolgáltatás a íktalószám alapján. NEMZETI KATA'<.Z.fU1 PBUGI!.AM. WZIIA>r>V.~ KenyálJYár ) "i..,, '.-\ 1:1000 m ro W ~ ~ ro 00 Békéscsaba, 2008 NOVEMBER 0408;20 ~~_.~~~J:'. UlZkainíSzéktlyMWi// '71.:f,

7 2. számú melléklet Békéscsaba, Toldi u. 9177/2 hrsz. Ingatlan tulajdonosi megoszlása tulajdoni hányad IForgalmi érték Önkormányzatok /10000-ed forint meghatározása Békéscsaba Békés Megyei 3192 " Tótkomlós Medgyesegyháza Kunágota Kevermes Méhkerék Lőkösháza Zsadány Nagykamarás 118 " Kötegyán Telekgerendás Mezőgyán Murony Kamut Tarhos Geszt Dombiratos Körösnagyharsány Körösújfalu Örménykút Kertészsziget Összesen:

8 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177f2. LeszingKft Békéscsaba Andrássyu.l1-17. az 5600Békéscsaba, Toldi utca 9177/2hrsz-on nyilvántartottingatlan forgalmi értékéhez Készítette Leszing Kft Leszkó György ingatlanforgalmi szakértő okl.ép.ü.mérnök Készült Békéscsaba, Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , 1. oldal

9 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca TARTALOMJEGYZÉK 1. CÍMLAP 2. TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁÍRÓLAP 4. ÉRTÉKTANUSÍTVANY 5. MEGBízÁs 5.1.Előzmények 5.2 Az értékelés módszere 5.3 Az értéke16feladata 6. RÉSZLETES ÉRTÉKBECSLÉS 6.1 Azingatlan ismertetése 6.2 Terület leírása 6.3 Telek közmúvei 6.4 Épületleírás 6.5 Azingatlanpiac bemutatása 7. ÉRTÉKBECSLÉS 7.1 Értékbecsléspiaci összehasonlítás alapján 7.2 Hosszú távú e16rejelzés azingatlanpiaciárára vonatkozóan 7.3 Összevetés, a végső forgalmi értékmeghatározása 8. MELLÉKLETEK - Nem hiteles tulajdoni lap teles másolat - Helyszínrajz - Településtérkép Leszing Kft Békéscsaba. Andrássyu tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 2. oldal

10 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. 3. ALÁíRÓlAP az 5600Békéscsaba, Toldi utca 9177/2hrsz-on nyilvántartottingatlan forgalmi értékéhez Azértékelésta LeszingKft (Békéscsaba, Andrássy u ) készítette. Igazságügyi ingatlanforgalmi és magasépítő-ipariszakértő: Leszkó György szakértői ig. sz.: 3970 Békéscsaba, Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 3. oldal

11 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177/2. 4. ÉRTÉKTANUSíTVANY MEGBízÁs TÁRGYA ki. értékelt ingatlan megnevezése AZ INGATLAN CíME ÉS AZONOsíTÁSA Település (város, kerület) Utca, házszám Irányítószám Hrsz. : kivett beépítetlen terület : Békéscsaba, : Toldi utca 9177/2 hrsz. : 5600 : TULAJDONVISZONYOK Tulajdonos neve, tul. hányad : mellékelt tul. Iap szerint A tulajdoni helyzetiforgalomképesség értékelése : mellékelt tul. Iap szerint AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI Ingatlan típusa Közmű-ellátottság ÉRTÉKELÉS Értékelés alkalmazott módszere Értékelés fordulónapja MEGÁLLAPíTOn ÉRTÉK IPiaci érték : kivett beépítetlen terület : közművek elérhetők : összehasonlító X : OOO Ft - Amellékelt szakvéleményben részletezett adatok alapján a Leszing Kft tanúsítja, hogy a megadott összefoglaló érték reálisan becsült forgalmi értéken alapul és figyelembe veszi a felépítmény műszaki állapotát, erkölcsi avulását, valamint a hasonló ingatlanok esetében a piacon ténylegesen realizálódó tulajdonjog értékesítések adatait is. - Jelen érték tanúsítványban szereplőösszeg 180 napig érvényes, ezen időszakután azt felülvizsgálni, ill. aktualizálni szükséges. Leszing Kft Békéscsaba. Andrássy u tel.: fax: 06-66/ oldal

12 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca MEGBízÁs 5.1 Előzmények Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) megbízott azzal, hogy az 5600 Békéscsaba, Toldi utca hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét határozzam meg. Az értékbecsléshez a Megbízó rendelkezésünkre bocsátotta az alábbi dokumentumot: tulajdoni lap nem hiteles teljes másolatát helyszínrajz Az értékelésimunkáta következő információk alapján és feltételekkel végeztük el' 1. A Megbízó az ingatlanokról pontos tájékoztatást adott, az értékbecsléshez szükséges információkat rendelkezésünkre bocsátotta. 2. A munka során ingatlan-nyilvántartási adatokat és területi mutatókat szintén a Megbízó bocsátotta rendelkezésre, azokat ismételten nem ellenőriztük,feltételeztük, hogy azok pontosak és helytállóak. 3. Az értékelés során a telekingatlan tulajdoni lap szerinti alapterületével számoltunk. 4. Az ingatlant megtekintettük. Az értékelő jelentést a helyszíni szemle, az ez alkalommal készített fényképek, a rendelkezésre bocsátott adatok és dokumentációk, ill. a tulajdonos által szolgáltatott információk alapján készítettük el. 5. Az ingatlan használatát, ill. a vele való rendelkezési jog gyakorlását akadályozó körülményről nincs tudomásunk. 6. Kijelentjük, hogy az ingatlanok értékének megállapításához semmiféle múltbeli vagy jelenlegi érdekünk nem fűződik, továbbá, hogy a munkánk díjazása független a megállapított érték nagyságától. 7. Az értékbecslés szemrevételezés alapján történt, mely során statikai és diagnosztikai méréseket, vizsgálatokat, számításokat nem végeztünk. Az adatok a mellékelt nem hiteles tulajdoni lap szerint kerültek megállapításra. 8. Az ingatlan értékelését egyedül végeztem el. AIáírásommal igazolom, hogy az itt szereplő elemzések, következtetések tőlem származnak. Aláírásom mellett feltüntettem az ingatlanértékelésre és a hitelbiztosítéki érték megállapítására vonatkozó jogosultságomat is. Leszing Kft Békéscsaba, Andrássyu tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 5. oldal

13 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca A:z értékelést végző felelősséget vállal az értékbecslés tartalmáért, ill a megállapított értékért, azonban nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági vagy fizikai tényezó'kért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értéket. 10. A méretekre és a területekre vonatkozó adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésemre. Ezeknek az adatoknak az ellenőrzése nem képezte a megbízás tárgyát. ll. Nem végeztünk geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai és egyéb hasonló vizsgálatokat. 12. Nincs meg a képesftésünk arra, hogy felismerjük a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az ingatlan értékét. A:z értékelt ingatlan nem-lakó besorolású (és/vagy nem-iakóingatlanként értékelt), ezért a becsült érték nettó érték, az AFA-t nem tartalmazza! 5.2Az értékelés módszere Értékelésünk célja, hogy érvénnyel véleményt alkossunk a korábban jelzett ingatlan értékéről A valós piaci érték meghatározásánál ez esetben az ingatlan jellegéhez illeszkedő módon a: - a piaci összehasonlító elemzésen alapuló módszert vettük figyelembe. A piaci összehasonlító megközelítés lényege az, hogy a közelmúltban eladott, ill. értékesítésre felkínált ingatlanokat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés tárgyát képező ingatlannal Az összehasonlító elemzés körébe több, a vizsgált ingatlanhoz leginkább hasonló ingatlant vontunk be. A:z összehasonlítás elemeit az ingatlanok azon jellemzői alkotják, melyek a vételáratlajánlati árat legjobban befolyásolják. A figyelembe vehető tényezőt a következő hat összehasonlítási alapelemmellehet lefedni: eladás / ajánlat ideje eladás / ajánlat körülményei környezet, az ingatlan elhelyezkedése az adott ingatlan típusra ható piaci körülmények fizikai jellemzők használati mód Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 6. oldal

14 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba. Toldi utca 9177/2. 5.3Az értékelőfeladata - A jelentésben használt fogalmak, területi mérőszámokés kifejezések illeszkednek a "Termőföldnek nem minősülő ingatlanok forgalmi értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről" szóló, 25/1997 (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltakhoz, valamint az Értékelők és Pénzügyi ElemzőkMagyarországi Szövetsége (ÉMSZ) ingatlanértékelési sztenderjeihez. - Jelen értékelés csak a fent megnevezett célra használható fel és az értékelés készítője most beleegyezését adja, hogy a megbízó benyújtsa a Bank megfelelő szervezetének. Más célra a jelentést csak az értékelő írásbeli beleegyezésével lehet felhasználni. - Az adatok a mellékelt tulajdoni lap nem hiteles másolata szerint kerültek megállapításra. 6.1 Azingatlan ismertetése 6. RÉSZLETES ÉRTÉKBECSLÉS Az értékelt ingatlan Békéscsaba város belterületén, az V. kerületben, Jaminában, az Orosházi út és a Toldi Miklós utca sarkán található. Köz és szolgáltató létesítmények közvetlen közelében, valamint a Toldi lakótelep mellett. - Helyrajzi száma : 9177/2 - Funkciója : kivett beépítetlen terület - Területe : 648 m 2 - Tulajdonos és tul. arányok : mellékelt tul. lap szerint - Terhek : mellékelt tul. lap szerint 6.2 Terület leírása Az ingatlan kivett beépítetlen területként nyilvántartott. Környezetében lakó (társasházi tömblakások, sorházak) és kereskedelmi - szolgálattaó ingatlanok találhatók. Tömegközlekedési lehetőség kb. 50 m-re biztosított. Megközelíthető kiépített közúton keresztül Telek közmúvei A környezet teljes közműhálózattal ellátott, közművek elérhetők. Leszing Kft Békéscsaba. Andrássy u tel: 66/ fax: 06-66/ oldal

15 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. LESZ:r.)(J ~_.".KEL J. 6.4 Épületleírás A:z értékelt ingatlanon jelentősebb, telekkönyvezett felépítmény nem található. A telek drótkerítéssel kerített, valamint a DK-i oldal felöl beépített (kereskedelmi épület, melyben üzletek találhatóak). Az értékelt ingatlan környezete rendezett, beállt. 6.5 Azingatlanpiac bemutatása * A környék ingatlanpiaca beállítottnak tekinthető, a kereslet és kínálat kiegyenlíti egymást. * A:z adatgyűjtésem során megállapítottam, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű összehasonlító adat állt rendelkezésemre a statisztikai adat-elemzéséhez. Az összehasonlító adatok esetében kizárólag megvalósult tranzakcíók adataira támaszkodtam. Tekintettel a szakvélemény céljára, az adatokat nem közlöm beazonosíthatómódon. Cím Területm 2 Eladási ár Fajlagos m 2 ár Békéscsaba, Egység utca 896m ,-Ft Ftlm 2 Békéscsaba. belterület 1521 m ,-Ft Ftlm 2 Békéscsaba. belterület 812m ,-Ft Ftlm 2 Átlag kerekítve: Ftlm 2 7. ÉRTÉKBECSLÉS 7.1 Értékbecsléspiaci összehasonutás alapján Mindezek miatt az ingatlan fajlagos piaci forgalmi értékét, nettó alapterületére vetítve Ftlm 2 -ban állapítom meg, ahol az alábbi korrekciókat alkalmazok: elhelyezkedés, hasznosíthatóság, alapterület miatt +20%, jelenlegi piaci viszonyok miatt: -10%. Így az összes korrekció: +10%. Tehát a módosított fajlagos ár ( Ftlm2 x 1,1) Ftlm 2 ~ Ftlm 2 Fajlagos közepes ár Ftlm 2 Nettó terület 648m 2 Forgalmi érték Ft Kérekített forgalmi érték Ft Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ , fax: 06-66/ , e-maii: 8.oJdal

16 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/ Hosszú távú előrejelzésazingadan piaciárára vonatkozóan A környezetben a leírtak szerint lényegében stabil ingatlanpiac alaku1t ki. Nem várható olyan jelentősebb új fejlesztési folyamat, mely a mai helyzetet közép- vagy rövidtávon megváltoztatná. Ez azt is jelenti, hogy a jelen ingatlan értéke várhatóan az inflációs áremelkedéstől kissé lemaradva, de a pénz értékvesztését részlegesen kompenzálva növekedni fog. 7.4 Összevetés, a végső forgalmi értékmeghatározása Alkalmazort módszer Piaci összehasonlítás Piaci érték 3200 OOO Ft A helyi ingatlanpiaci szektor jelenlegi tendenciái alapján megállapított végleges, valós nettó forgalmi érték piaci összehasonlítást figyelembe véve: 3200 OOO Ft azaz - hárommilli6 - kettószázezerfbrint Békéscsaba, Leszkó György Szakértő Leszing Kft Békéscsaba, Andrássy u tel.: 66/ fax: 06-66/ , e-maii: 9. oldal

17

18 FOTÓK: 5600 Békéscsaba, Toldi utca 9177/2. Hrsz.:

19 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekVárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága szeptember 14-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tárgy: Békéscsaba, 9177/2. hrsz.-ú, Toldi utcában található ingatlanrész értékesítése A Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (lx.14.) VKMB Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédehni és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíteni kívánja a 9177/2. hrsz.-ú ingatlan 4341/l0000-ed részét Kalász Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 35., adószám: ) részére ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-százhúsz forint értéken. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése javasolja a többi tulajdonostársnak a vételi ajánlat elfogadását és az adásvételi szerződés megkötését. A Közgyűlés felhatahnazza a polgármesteli, hogyatulajdonostársakat keresse meg annak érdekében, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jogügylet teljes lebonyolításával bízzák meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor a Vevő a teljes vételár 50 %-át, majd a fennmaradó vételárat 10 havi egyenlő részletben fizesse meg a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett. 4. A 9177/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből befolyt első vételárrészletből, a Békés Megyei Önkormányzat kivételével, először a kisebb tulajdoni hányaddal bíró tulajdonostársakat kell kielégíteni és velük pénzügyileg elszámolni. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Kmf. Dr. Ferenczi Attila sk. a bizottság emőke

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 553/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS Immobilitas Ingatlaniroda 9400 Sopron, Füredi sétány 11. Tel/fax: 0699/323-294 INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS Az ingatlan címe: 9485 Nagycenk, Iskola u. 5, 5/A. Az ingatlan helyrajzi száma: leendő 434/4.

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben