P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: Üzleti titok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!"

Átírás

1 Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan információkat tartalmaz, melyek az Üzleti titkok hatálya alá esnek. Tartalmát tilos akár egészében, akár részleteiben más célokra felhasználni, másolni, közzétenni vagy harmadik fél számára hozzáférést biztosítani Polgármesteri Hivatal elızetes írásos engedélye nélkül. 1/12 oldal

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS PROJEKT ÁTTEKINTÉSE elnevezése elızményei PROJEKT CÉLJA SZÁMSZERŐSÍTHETİ ÉS NEM SZÁMSZERŐSÍTHETİ EREDMÉNYEK Indikátorok Sikerkritériumok PROJEKT TERJEDELME Idıbeli terjedelem Szakmai terjedelem Szervezeti terjedelem PROJEKTSZERVEZET A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI ÉS DÖNTÉSHOZATALI RENDJE PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ Külsı kommunikáció Belsı kommunikáció KOCKÁZATKEZELÉS /12 oldal

3 1 Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy az ÁROP Szervezetfejlesztési projekttel kapcsolatban megfogalmazza és minden, a projektben résztvevı, illetve a projekt által érintett szervezeti egység és személy számára egyértelmővé tegye a projekt célját, terjedelmét, szervezeti felépítését, mőködési rendjét. A Alapító Dokumentumban nem részletezett mőködési kérdésekben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltakat kell irányadónak tekinteni. A projekt mőködési rend betartása egyaránt vonatkozik a projekt belsı és külsı résztvevıire. 1.1 áttekintése elnevezése A projekt hosszú elnevezése: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt, a rövid elnevezés ÁROP Szervezetfejlesztési projekt elızményei Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 elnevezéső kiírásra Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban elnevezéssel. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt megvalósítását közbeszerzési eljárás keretében a Simeron Consulting Kft. nyerte el. 1.2 célja Szervezetfejlesztés megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban az alábbiak által: Mőködésfejlesztési lehetıségek feltárása és megvalósítása; Hatékonyabb együttmőködés, információáramlás és kommunikáció támogatása; Hosszútávon fenntartható hatékonyabb egyéni feladatvégzés és szervezeti mőködés elısegítése. 3/12 oldal

4 1.3 Számszerősíthetı és nem számszerősíthetı eredmények Indikátorok négy felülvizsgált folyamat három újragondolt folyamat szervezetfejlesztés által érintettek aránya a hivatalban - 100% Sikerkritériumok Személyes fejlıdés a képzéseken és tréningeken a projekt tevékenységekben való részvétel által (hatékony stressz oldás, feszültségkezelés) a tanultak alkalmazása Hatékonyabb együttmőködés, információáramlás és kommunikáció, minden szinten Érezhetı javulás a szervezet mőködésében, mely hosszútávon fenntartható, fejleszthetı Elégedettebb ügyfelek, hatékonyabb ügyintézés A pályázati elszámolás elfogadása 4/12 oldal

5 1.4 terjedelme A Szervezetfejlesztési projekt terjedelmét három szempontból vizsgáljuk Idıbeli terjedelem Kezdete Vége Tartalma/Fıbb feladatok július július Csapatépítı tréning a hivatal munkatársainak július december Személyes vezetıfejlesztés (Coaching) jegyzı, aljegyzı számára július július indító workshop, projekt ismertetés július szeptember Ügyfélszolgálati folyamatok áttekintése, megjelenítése és dokumentálása július december Új ügyfélszolgálati folyamatok megtervezése, dokumentálása július május Kommunikáció támogatása a lakossággal, civil és vállalkozói szférával, intézményekkel július május Partnerségi tanácsadás augusztus szeptember Egy napos ügyfélkezelés tréning 39 fı számára augusztus szeptember Egy napos stressz kezelés és kiégés megelızése tréning 39 fı számára október november Közigazgatási teljesítmény értékelés workshop 6 fı számára novemer november Ügyfélkezelés workshop január március Költségvetési gazdálkodási tanulmány készítése március március Ügyfélkezelés workshop május május záró workshop Szakmai terjedelem Leszállítandó dokumentumok, képzések A projekt során a következı dokumentumok kerülnek átadásra, képzések lesznek megtartva: Tevékenység Csapatépítı tréning indító workshop, projekt ismertetés Szervezetfejlesztési tanulmány készítése: Ügyfélszolgálati folyamatok áttekintése, megjelenítése és dokumentálása Új ügyfélszolgálati folyamatok megtervezése, dokumentálása Ügyfélkezelés tréning Stressz kezelés és kiégés megelızés tréning Költségvetési gazdálkodási tanulmány készítése záró workshop termékek Csapatépítı tréning Alapító Dokumentum (PAD) Szervezetfejlesztési tanulmány (folyamatábrák) Ügyfélkapcsolat menedzsment tréning Stressz kezelés tréning Költségvetési gazdálkodási tanulmány záró jelentés 5/12 oldal

6 1.4.3 Szervezeti terjedelem A projekt megvalósításában elsısorban a következı szervezetek vesznek részt: - Önkormányzati és Szervezési Iroda - Közgazdasági Iroda - Igazgatási és Okmányiroda - Városfejlesztési és gazdálkodási Iroda - Szociális Iroda 6/12 oldal

7 2 szervezet A projekt szereplıi és szervezeti egységei a következık: elkötelezett érintett vezetıje (szponzor) munkacsoportok Munkacsoport vezetık Munkacsoport tagok A projekttagok névsora és a projektben betöltött szerepük és az elérhetıségük: Résztvevık szerepkör Elérhetıség (telefon) Szőcsné Dr. Sebestyén Irén, jegyzı elkötelezett, érintett vezetı (projektszponzor) 52/ Dr. Kiss Imre, aljegyzı projekt 52/ /104 Papp Gáborné projekt tag 52/ /114 Dr. Labovszki János projekt tag 52/ /115 Bindis Lajosné projekt tag 52/ /153 Molnár Antalné projekt tag 52/ /153 Kiss György projekt tag 52/ /125 Harsányiné Reszegi Gabriella projekt tag 52/ /126 Füz Péterné projekt tag 52/ /162 Csegöldiné Tóth Erzsébet projekt tag 52/ /123 Nagyné Bózsár Katalin projekt tag 52/ /133 Varga Gáborné projekt tag 52/ /112 Jantekné Iglai Kornélia projekt tag 52/ /159 Benkıné Takács Mária projekt tag 52/ /116 Hásásné Magi Ilona projekt tag 52/ /140 Agárdi László projekt tag 52/ /118 Györök Andrea projekt tag 52/ /143 Szabó József projekt tag 52/ /119 Nagy Imre projekt tag 52/ /144 Máró Ferencné projekt tag 52/ /122 Szabó Gáborné projekt tag 52/ /121 7/12 oldal

8 3 A projekt irányítási és döntéshozatali rendje szponzor Feladatai a projekt által hozzá delegált problémák kezelése; a projekt megvalósításához a Polgármesteri Hivatal részérıl szükséges erıforrások biztosítása; teljesítések elfogadása, kifizetések engedélyezése. Feladatai betartatja a Alapító Dokumentumban meghatározott szervezeti és mőködési kereteket; a projekt adminisztratív feladatainak ellátása; kapcsolatot tart a Közremőködı Szervezettel; kapcsolatot tart a projekt megvalósításába bevont vállalkozókkal; megfelelı információáramlás biztosítása a projekt tagjai között; javaslatot tesz a projekt során bevonandó hivatali dolgozók személyére; biztosítja a Polgármesteri Hivatal munkatársainak rendelkezésre állását; a projekt határidık nyomon követése, határidık betartatása, számon kérése; igazolja, hogy az idıszaki teljesítések megfelelnek a követelményeknek; a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal érdekeinek képviselete a projekt során; probléma és változásmenedzsment; projekt szinten meg nem oldható problémák delegálása a szponzorhoz; Döntéshozatal rendje szponzor hatáskörébe tartozó döntések A projekttel kapcsolatos pénzügyi és szervezeti döntések meghozatala; a által elıterjesztett kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatala; Dönt a projekt teljesítések igazolásáról, kifizetések engedélyezésérıl; 8/12 oldal

9 hatáskörébe tartozó döntések A projekt tervszerő elırehaladásához szükséges operatív döntések meghozatala; 9/12 oldal

10 4 kommunikáció Külsı kommunikáció Célcsoport Érdeklıdı külsı személyek Érdeklıdı külsı személyek módja Weboldalon keresztüli tájékoztatás Weboldalon keresztüli tájékoztatás célja ÁROP Szervezetfejlesztési projekttájékoztatás záró értékelés t végzı személy témája, tartalma tartalma, célja, ütemezés és bıvebb információkérési lehetıségek eredményei, kiértékelés idızítése július május Belsı kommunikáció Célcsoport Polgármesteri Hivatal dolgozói Ügyfelekkel foglalkozó ügyintézık Ügyfelekkel foglalkozó ügyintézık Polgármesteri Hivatal dolgozói Korábbi tréning résztvevık (39 fı) Polgármesteri Hivatal dolgozói módja Telefon Telefon célja ÁROP Szervezetfejlesztési projekttájékoztatás Meghívás az Ügyfélkezelés tréningre Meghívás a Stressz kezelés és kiégés tréningre Általános projekt beszámoló Értesítés a konzultációs lehetıségrıl Általános projekt beszámoló t végzı személy Jegyzı Jegyzı Jegyzı témája, tartalma tartalma, célja, ütemezés és bıvebb információkérési lehetıségek Tréning célja, helye, idıpontja Tréning célja, helye, idıpontja Beszámolás az eddigi eredményekrıl, tájékoztatás a projekt további lépéseirıl Csoportmunka (workshop) tartalma, helye, ideje Beszámolás az eddigi eredményekrıl, tájékoztatás a projekt további lépéseirıl idızítése július tréninget megelızı hét (min. 5 munkanappal elıtte) tréninget megelızı hét (min. 5 munkanappal elıtte) Szeptember Workshopot megelızı hét (min. 5 munkanappal elıtte) December 10/12 oldal

11 Célcsoport Korábbi tréning résztvevık (39 fı) Polgármesteri Hivatal dolgozói tagok Polgármesteri Hivatal dolgozói módja célja Értesítés a konzultációs lehetıségrıl Általános projekt beszámoló Meghívás projektzáró workshopra záró értékelés t végzı személy Jegyzı Jegyzı témája, tartalma Csoportmunka (workshop) tartalma, helye, ideje Beszámolás az eddigi eredményekrıl, tájékoztatás a projekt további lépéseirıl Workshop tartalma, helye, ideje eredményei, kiértékelés idızítése Workshopot megelızı hét (min. 5 munkanappal elıtte) március Workshopot megelızı hét (min. 5 munkanappal elıtte) május Írásos kommunikáció A projektben az írásos kommunikáció eszközei: körlevél elektronikus levél ( ). 11/12 oldal

12 5 Kockázatkezelés Tételesen fel kell sorolni a kockázatokat és a csökkentésükre javaslatot kell tenni. Azokat a tényezıket tekintjük kockázatoknak, melyek tudatában a projekt elindítható, de bekövetkezésük veszélyezteti a projekt sikerét, a termékek minıségét. Kockázat típusa Kockázat Kockázat értéke Belsı Érdektelenség 1 Belsı Forráshiány (8%) 1 Belsı Belsı Belsı Nem tudunk elszámolni Indikátorokból valamit nem tudunk teljesíteni Egyéb kötelezettségekbıl nem tudunk valamit teljesíteni Belsı Többletköltség 2 Külsı Külsı Külsı Passzivitás, érdektelenség (Intézmények, külsı kapcsolatok) Nem fogadják el az elszámolást Nagyon erıs leterheltség bekövetkezése a hivatalban (pl. jogszabályváltozás) Kockázat megelızése Információmennyiség biztosítása Tudják az emberek, hogy a projekt hez lehet fordulni a kérdésekkel Elszámolások elıtt folyamatosan figyelni az önerıt Hatékonyabb gazdálkodás Folyamatos dokumentáció elıkészítés Folyamatos dokumentáció elıkészítés Folyamatos fokozott figyelemkísérés a tevékenységek megvalósítása során Hatékonyabb gazdálkodás Folyamatos költség kontroll Információ átadása arról, hogy miért jó nekik Folyamatos dokumentáció elıkészítés Folyamatos megvalósítás kiegyenlítése Kockázat kezelése Az elkötelezett vezetınek oda kell hatnia Személyes meggyızés alsóbb szinteken Kommunikációs alkalom szervezése Értékesítésbıl forrásbevonás Soron kívüli pótlás - Soron kívüli pótlás, helyettesítés Finanszírozás Utólagos információátadás, több és többcsatornás kommunikáció Soron kívüli pótlás Tevékenységek megvalósításának átszervezése 12/12 oldal

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány TKT-276/2008/I/4 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL Magyar Televízió Közalapítvány 2008. április 2. A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata A Magyar Televízió Közalapítvány

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben