SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva:

2 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti Működési Szabályzat célja Jogszabályok A szabályzat hatálya AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSA Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodása és képviselete az alapító okirat szerint Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézmény gazdálkodása: AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, ALAPDOKUMENTUMAI ÉS JOGOSULTSÁGAI Az intézmény alapdokumentumai AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény szervezete és szervezeti egységei A szervezeti egységek vezetői Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményvezető Az intézmény vezetősége Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes helyettesítésének rendje A pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre és munkaköre Vezetőség - középvezetők kibővített iskolavezetés Vezetők kapcsolattartásának rendje Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK Szervezeti felépítés Alkalmazotti és közalkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje Szülői közösség és kapcsolattartás rendje Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje Az intézmény és a tagintézmény kapcsolattartási rendje AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATÁNAK RENDJE A kapcsolattartás céljai, formái, módja A NEVELŐTESTÜLET A nevelőtestület jogosítványai A nevelőtestület feladata A nevelőtestület jogai A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI Szakmai munkaközösség feladatai A FELADATELLÁTÁS KIADÁSAIT ÉS BEVÉTELEIT BEFOLYÁSOLÓ, A GAZDÁLKODÁS ELŐIRÁNYZATOK KERETEI KÖZÖTT TARTÁSÁT BIZTOSÍTÓ FELTÉTEL ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A feladatellátás folyamata és kapcsolatrendszere Gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és adatszolgáltatási feladatok ellátása

3 9.3. Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai Érvényesítés Szakmai teljesítésigazolás Utalványozás Ellenjegyzés Pénzeszközök kezelése Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend Vezetékes- és rádiótelefonok használati rendje A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A gazdasági szervezet felépítése és feladatainak meghatározása A belső ellenőrzés rendje, az ellenőrzést végző jogállása és feladatai Az ellenőrzés típusai Az ellenőrzés formái A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendje Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje Intézményi felügyeleti rend Az intézmény munkarendje Egyéb közalkalmazottak, alkalmazottak munkarendje (gazdaságvezető irányításával) Tanulók munkarendje TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások rendje, jelentkezés formái, a felvétel rendje Tanórán kívüli foglalkozások formái A TANULÓ TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA Távolmaradási engedéllyel kapcsolatos teendő TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVE, FORMÁI A tanulók jutalmazása A TANULÓK FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI, FORMÁI A fegyelmező intézkedések módjai: Fegyelmi eljárás célja: Az egyeztető eljárás célja, menete, résztvevői Megállapodás: A fegyelmi tárgyalás menete: Az iskolában kiszabható fegyelmi büntetések: Jogorvoslat A LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Az épület rendje Minden épületben és környezetében tartózkodó személy kötelességei

4 15.3. Biztonsági rendszabályok Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézmény helyiségeinek bérbeadása A helyiségek és berendezéseik használati rendje Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A helyiség használati rend kifüggesztése Karbantartás és kártérítés Berendezések hibájának elhárítása Kárt okozók felderítése AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, ÜNNEPSÉGEK RENDJE Célok meghatározása A hagyományápolás külsőségei Tiszteletadás módjai: Pedagógusok feladatai: Tanulók feladatai: Egyéb külsőségek: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok A könyvtár feladata és működésének célja Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai A könyvtár gyűjtőköre A könyvtári állomány elhelyezése Az iskolai könyvtár szolgáltatásai A könyvtár használat rendje A kölcsönzés INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐ, BOMBARIADÓ AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE; MEGELŐZÉS, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI, TESTNEVELÉS, GYÓGYTESTNEVELÉS, KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS AZ ISKOLAVEZETÉS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁJA, RENDJE TÉRÍTÉSI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE EGYÉB RENDELKEZÉSEK ZÁRÓRENDELKEZÉS A szabályzat hatálya, hatályba lépése Felülvizsgálat rendje sz. Melléklet: Munkaköri leírások Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása Jegyzőkönyv

5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1 A Szervezeti Működési Szabályzat célja A pedagógusok közötti kapcsolat erősítése az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Felsővárosi Általános Iskola nevelőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény 40 -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot továbbiakban SZMSZ fogadja el. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Felsővárosi Általános Iskola működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtarttatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatinak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: a. az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg esetleges helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést b. tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség c. a szülőt vagy más nem iskolában dolgozó, illetőleg tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre az igazgatót vagy az ügyeletes pedagógust kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 5

6 1.2. Jogszabályok Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátásra szolgáló közoktatásról szóló többször módosított LXXIX. tv. a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint a 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet, és a katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet, valamint az általános iskolai nevelési és oktatási tervek vonatkoznak A szabályzat hatálya A Felsővárosi Általános Iskola közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a nevelőtestület év szeptember hó 03. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az Iskolaszék és a Diákönkormányzat. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az ezt megelőző SZMSZ érvénytelenné válik. 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSA 2.1. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodása és képviselete az alapító okirat szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule alapító okiratát a 95/1997. (III.20.) számú határozatával fogadta el, melyet a 344/2011. (V.31.) sz., a 611/2009. (IX.24.) sz. az 59/2008. (II.14.),500/2007. (XII.20.), 212/2007. ( VI. 21.)., 178/2005. (V.26..), a 90/2004. (III. 25.),163/2001. (IV.26.) és a 378/2000. (X.19.) sz., 457/2008. (X:30.) és 239/2008. (V:22.) sz. és a 189/2009. (IV.23) sz. határozataival módosított. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdésében foglalt tartalommal szeptember 1-jei hatállyal a Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule alapító okiratát egységes szerkezetben - az alábbiak szerint állapítja meg. 6

7 1./ Az intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule 2./ Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. sz. Az intézmény telephelye: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Tagintézmény megnevezése: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Sukorói Tagiskolája 3./ OM azonosítója: / Az intézmény alapító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 5./ Az intézmény közös fenntartója: Székesfehérvár Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. A társulás tagjai: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. Sukoró Község Önkormányzata Székhelye: Sukoró, Óvoda u. 2/a. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése látja el. 6./ Az intézmény irányító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. A Társulási Megállapodásban foglalt keretek között. 7./ Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 8. Az intézmény besorolása: a) Tevékenységének jellege szempontjából ( típusa): 7

8 Közoktatási feladatot ellátó közintézmény. b) Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. c) Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás 9./ Az intézmény működési köre: Székesfehérvár és Sukoró községek teljes közigazgatási területe. 10./ Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik 11./ Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tvben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti. 12./ Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az igazgató képviseli. 13./ Az intézmény típusa: általános iskola 14./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: a székhelyintézményben: 432 tanuló a tagintézményben: 40 tanuló 8

9 15./ Az intézmény alaptevékenységei Szakfeladat szerint: Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A képzések típusa, évfolyamok száma: Az intézmény évfolyamainak száma: 8 Az Intézmény 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. sz. alatti telephelyen 1-4. évfolyamokon Tagiskolát működtet. Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi oktatónevelő munkáját, ezen belül: 9

10 - német nemzetiségi nyelv és irodalom oktatását végzi első évfolyamtól felmenő rendszerben heti 5 órában, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó integrált oktatása 1-8 évfolyamon, akik a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. 16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett faladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17./ Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon: a székesfehérvári 3351 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai 1-8. évfolyamos tanulók oktatására szolgáló -, továbbá a sukorói 529/6 hrsz-ú, 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. sz. alatt fekvő az 1-4. évfolyamos Sukorói Tagiskola elhelyezésére szolgáló ingatlanok. Az ingó vagyont a használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog alapján az intézményi leltár tartalmazza. 18./ A használatra adott vagyon feletti rendelkezési jog: 10

11 A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok felett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelés, ingóságok felett Sukoró Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 31-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Székesfehérvár Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. Alapító okirat száma és kelte: Eredeti: 351/1994. Módosítása: 344/2011. (V. 31.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: hosszú bélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. Telefon/Fax: 22/ körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Igazgató bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Igazgatóhelyettes bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule 11

12 Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Könyvtár bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola könyvtára Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző/ igazgatóhelyettesek / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző/ gazdasági iroda / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző / könyvtáros 1db könyvtári körbélyegző A Felsővárosi Általános Iskola képviseletére az intézmény igazgatója jogosult Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önálló jogi személy, saját szervezeti és működési szabályzattal, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 3351/helyrajzi szám alatti épületek (tulajdonlapszám). Egyéb vagyon a vagyonnyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszköz Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. Az intézmény részére a használati jogot teljes mértékben biztosítja a fenntartó, a fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 3. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, ALAPDOKUMENTUMAI ÉS JOGOSULTSÁGAI 3.1. Az intézmény alapdokumentumai - Alapító okirat - Pedagógiai program - Munkaterv - SZMSZ - IMIP 12

13 Alapító okirat Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg Pedagógiai program A pedagógiai programot, s annak részeként a helyi tantervet, valamint az érvényes tantervi rendeletek alapján az igazgató irányításával a nevelőtestület munkacsoportjai készítik el. A pedagógiai programot a törvényi előírásoknak megfelelő véleményeztetés után a nevelőtestület testületi értekezleten fogadja el, és jóváhagyásra megküldi a fenntartónak. A pedagógiai programban a nevelőtestület rögzíti a program megvalósítása értékelésének és módosításának lehetőségét és folyamatát. A pedagógiai programot jóváhagyása után az iskola könyvtárában kell elhelyezni, annyi példányban, hogy a nevelőtestület munkájához használni tudja. A helyi tanterv tantárgyak szerinti kivonatát, a tantárgyat tanítók létszámának megfelelő számban, plusz a könyvtári használatot biztosítva kell a könyvtárban elhelyezni. A pedagógiai programról való informálódás könyvtári lehetőségéről a szülőket és tanulókat az iskolai honlapon tájékoztatja az intézmény. Részletes tájékoztatást a szülői értekezleteken és fogadó órákon kaphatnak az érdeklődök. Munkaterv Az iskola éves munkatervét, az iskola pedagógiai programját és helyi tantervét, az aktuális tanév eseményeit, évfordulóit és a tanév kiemelt feladatait figyelembe véve a munkaközösségek javaslatai alapján az iskolavezetés készíti el, és a tantestület hagyja jóvá. A munkaterv készítésénél a szülők, tanulók és a diákönkormányzat javaslatait figyelembe veszi az iskola, és biztosítja a törvényi előírásoknak megfelelően a véleményezési jogot. A munkaterv tartalma kiterjed a következőkre: - helyzetelemzés 13

14 - a tanév munkarendje - kiemelt nevelési és oktatási feladatok - a könyvtári és szakmai munkaközösségek munkaterve - rendezvényterv - órarend és a tanórán kívüli foglalkozások rendje - munkavédelmi intézkedési terv A tájékoztatás, megismertetés rendje: Az iskolavezetés által elkészített pedagógiai program, minőségirányítási program, munkaterv, gazdasági beszámoló, költségvetés, SZMSZ, házirend ismertetése az iskola dolgozóival testületi értekezleten történik, melyet az intézmény igazgatója, gazdaságvezetője és egyéb felelősök tartanak. Az elfogadott dokumentumokat az iskola könyvtárában, illetve a tanáriban jól látható helyen elhelyezzük, hogy az iskola dolgozói bármikor hozzáférhessenek. A házirendet minden tanteremben kifüggesztjük. 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 4.1. Az intézmény szervezete, szervezeti egységei: Engedélyezett pedagógus álláshely száma: 30,5 Engedélyezett technikai álláshely száma: 9, A szervezeti egységek vezetői Az intézmény szervezeti egységének vezetői az alábbi dolgozók: - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető 14

15 4.3. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti egységei a következők: - oktató-nevelő munkát végzők, s azt közvetlenül segítők: pedagógusok, könyvtáros, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, DÖK vezető - gazdasági, ügyviteli feladatokat ellátók: iskolatitkár, élelmezésvezető, gazdaságvezető - kisegítő dolgozók: takarítók, karbantartó, udvaros, hivatalsegéd A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje szerint az igazgató időszakonként értekezleteket tart a pedagógusok részére. Beszámoltatja a gazdasági dolgozókat a feladatokról. A kisegítő dolgozók munkáját folyamatosan ellenőrzi Az intézményvezető Személye: a mindenkori intézmény vezetője. Jogköre: - irányítás, ellenőrzés - vezetés - döntés előkészítés - feltételek biztosítás - képviselet - együttműködés - szervezés - irányítás - döntés - kizárólagos joga, hatásköre: személyi ügyek, munkáltatói jogok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott önálló iskola egyszemélyi felelős vezetője, teljes jogkörrel képviseli intézményét külső szervek és a fenntartó felé. Elsődleges feladata az iskola pedagógiai irányítása, a nevelőtestület vezetése. Ennek érdekében: 15

16 - gondoskodik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőrzéséről - vezető társai bevonásával ellenőrzi a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát évente ellenőrzési tervet készít - lehetőséget biztosít a nevelőtestület tagjainak a minél szélesebb körű szakmai autonómia gyakorlására - személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes, következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában Vezetői társai bevonásával a jogszabályi előírások és a fenntartó utasításának betartásával elkészíti a tantárgyfelosztást és órarendet, melyeket egyeztetés és jóváhagyás céljából bemutat a fenntartónak. Dönt a fenntartó által jóváhagyott álláshelyek betöltéséről, kinevezi vezetőtársait és az intézmény dolgozóit. Megbízást ad különböző tisztségek betöltésére. (igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, diákönkormányzatot segítő tanár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök) Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. Elkészíti a közalkalmazottak besorolását, figyelemmel kíséri az előmeneteli rendszert, gondoskodik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetéséről. Elkészíti a közalkalmazottak minősítését. Felelősségei: - törvényes működés - gazdálkodás - pedagógiai munkája - gyermek és ifjúságvédelmi feladatok - intézmény működése Felelős az éves munka megtervezéséért, megszervezéséért, annak a nevelőtestület által történő értékeléséért (kulturális, sportesemények, értekezletek, rendezvények) Felelős a beiskolázási, pályaválasztási feladatok tervezéséért, lebonyolításáért. Elkészíti a pedagógus továbbképzési programot és beiskolázási tervet. 16

17 Felelős a költségvetésben meghatározott keretek betartásáért, az intézmény működéséért, személyi és tárgyi feltételeinek betartásáért. Felel az intézmény vagyonáért és annak megóvásáért. Felelős az iskola pedagógiai programjáért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokért, az intézmény adminisztratív teendőinek naprakész vezetéséért Az intézmény vezetősége - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető Az intézmény vezetőségének feladata a döntések előkészítése, az intézményi munka szervezése, irányítása a formális információs csatornák működtetése, kapcsolattartás az intézményen belüli szervezeti egységekkel és az intézményen kívüli szervekkel. Az igazgatóhelyettest a nevelőtestület véleményezési jogkörének biztosításával az érintett tagozat többségi támogatásával bízza meg az igazgató. Aláírási joggal és az intézményvezető tartós akadályoztatása esetén a vezetői jogkörökkel mindenkor a helyettes rendelkezik. A helyettes feladata és hatásköre, valamint egyéni felelőssége kiterjed mindazokra a területekre, amelyeket a munkaköri leírása tartalmaz. Munka és ügyeleti beosztását az iskola éves munkaterve tartalmazza. A gazdaságvezetőt pályázati eljárás útján a fenntartói közgyűlés nevezi ki. Kinevezésének feltétele a megfelelő szakirányú végzettség legalább 5 év szakmai gyakorlat és feddhetetlenség. Feladata és hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra, a pénzügyi és számviteli, valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályban foglaltakra. Tartós távolléte esetén helyettesét az igazgató bízza meg. Gazdaságvezető megbízását az igazgató vonja vissza. 17

18 4.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek helyettesítésének rendje A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére az iskolai munkaközösség egyik vezetőjét, vagy nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni A pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre és munkaköre Gazdaságvezető feladatai: az irányítása alá tartozó technikai dolgozók és közvetlen munkatársak szakmai irányítása és ellenőrzése. Felelős az éves költségvetés, beszámoló elkészítéséért (félévi és éves), a költségvetési keretek betartásáért, gondoskodik a szükséges pénzeszközök biztosításáról, pénzügyi előírásoknak megfelelően elkészíti a szabályzatokat, gondoskodik a selejtezésről, a leltározásról, a selejtezett eszközök értékesítéséről, kontírozza a számlákat, könyvelővel együtt zárást és negyedéves info jelentést készít. Gondoskodik az épületek karbantartásáról, a szükséges javítások elvégeztetéséről. Belső ellenőrzési tevékenységet is ellát, ellenőrzi a könyvelő, élelmezésvezető munkáját, ezen kívül a technikai dolgozók munkáját. Iskolatitkár feladatai: iskolatitkári feladatait 8 órában végzi. Ebbe tartozik az iskola adminisztrációs munkája, levelezés, irattárvezetés, iskolai tanuló nyilvántartás, diákigazolvány nyilvántartás. Az iskola igazgatója és helyettese által kiadott feladatok elvégzése. Könyvelő feladatai: 4 órában könyvelői feladatokat lát el, melyek keretében kontírozott számlák könyvelése. Negyedévenként főkönyvi kivonat, zárás, mérleg készítése. Besegít a beszámoló, költségvetés készítésében. Részt vesz a selejtezésben, leltározásban és a munkafolyamatban végzett belső ellenőrzést végez. Élelmezésvezető-pénztáros feladatai: 4 órában naponta megrendeli a szervezett étkezők tízóraiját és ebédjét, beszedi havonta az étkezőktől a térítési díjakat. Egyeztet a konyhával, 18

19 vezeti a nyilvántartásokat. Pénztárosi feladata: a gazdaságvezetőtől kapott számlákat kifizeti, a kapott összeget bevételezi, vezeti a pénztári nyilvántartásokat, aláíratja a számlákat. Végzi mindazokat a feladatokat, amivel a gazdaságvezető megbízza Vezetőség - középvezetők kibővített iskolavezetés Feladata: mint döntés előkészítő konzultatív szervezet véleményezni az intézmény minden munkaterületére vonatkozóan az előterjesztéseket, javaslatot tenni, folyamatos információs és munkakapcsolatot biztosítani az iskolavezetés és az intézmény szervezeti egységei között. Tagjai az intézmény vezetősége, a munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzat vezetője, a szakszervezet megbízottja, a közalkalmazotti tanács vezetője. A kibővített iskolavezetés tagjai szakmai területükön szervezési, irányítási, illetve ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A kibővített iskolavezetés havonta rendszeresen tart vezetői értekezletet, amikor szükségeltetik akkor rendkívüli megbeszélést is tart. Munkájukról informálja a dolgozókat, a döntéseket, határozatokat képviseli az intézmény alkalmazotti körében Vezetők kapcsolattartásának rendje Időszakonkénti vezetői értekezlet. Vezetők helyettesítési rendje tartós távollét esetén: Az igazgató tartós távolléte esetén (30 naptári nap) a mindenkori gazdaságvezető a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Az ő hiányzása esetén, az alsós igazgatóhelyettes a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Az ő hiányzása esetén a felsős igazgató helyettes a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Vezetők közötti feladat megosztás Az intézmény vezetősége 5 főből áll: - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető Igazgató egyszemélyi felelős vezető. Feladatát a fenntartó megbízása alapján végzi. Felelős az intézmény jogszerű, szakszerű működéséért, valamint a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja 19

20 a munkáltatói jogokat és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja jogkörét. Távolléte esetén helyettesíti két munkatársa. Igazgatóhelyettesek: feladatuk és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük kiterjed a pedagógiai munka területeire és a tanulóifjúságra. Gazdaságvezető: feladata kiterjed az iskola gazdasági, pénzügyi tevékenységeire, azon kívül a technikai dolgozók munkájára. A tagintézmény vezetőjének beszámolási kötelezettsége van az igazgató felé Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII törvény 3. (1) bekezdés c) pontja alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed az igazgatóra, az igazgató-helyettesekre és a gazdaságvezetőre. Kiterjed továbbá a velük közös háztartásban élő szülőjére, házas-, illetve élettársára, gyermekére, a házastárs gyermekére, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. Amennyiben a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, vagy felszólítás ellenére a törvényben meghatározott időre nem teljesíti, a kötelezett jogviszonyát meg kell szüntetni és ettől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. Amennyiben a kötelezett nem valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, s ezt az állami adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálat során jogerős határozatában megállapítja, a jogerőre emelkedéstől bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság határozatának kézhezvételétől számított második hónap első napján a jogviszonyát meg kell szüntetni. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben