SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva:

2 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti Működési Szabályzat célja Jogszabályok A szabályzat hatálya AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSA Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodása és képviselete az alapító okirat szerint Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézmény gazdálkodása: AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, ALAPDOKUMENTUMAI ÉS JOGOSULTSÁGAI Az intézmény alapdokumentumai AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény szervezete és szervezeti egységei A szervezeti egységek vezetői Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményvezető Az intézmény vezetősége Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes helyettesítésének rendje A pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre és munkaköre Vezetőség - középvezetők kibővített iskolavezetés Vezetők kapcsolattartásának rendje Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK Szervezeti felépítés Alkalmazotti és közalkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje Szülői közösség és kapcsolattartás rendje Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje Az intézmény és a tagintézmény kapcsolattartási rendje AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATÁNAK RENDJE A kapcsolattartás céljai, formái, módja A NEVELŐTESTÜLET A nevelőtestület jogosítványai A nevelőtestület feladata A nevelőtestület jogai A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI Szakmai munkaközösség feladatai A FELADATELLÁTÁS KIADÁSAIT ÉS BEVÉTELEIT BEFOLYÁSOLÓ, A GAZDÁLKODÁS ELŐIRÁNYZATOK KERETEI KÖZÖTT TARTÁSÁT BIZTOSÍTÓ FELTÉTEL ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A feladatellátás folyamata és kapcsolatrendszere Gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és adatszolgáltatási feladatok ellátása

3 9.3. Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai Érvényesítés Szakmai teljesítésigazolás Utalványozás Ellenjegyzés Pénzeszközök kezelése Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend Vezetékes- és rádiótelefonok használati rendje A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A gazdasági szervezet felépítése és feladatainak meghatározása A belső ellenőrzés rendje, az ellenőrzést végző jogállása és feladatai Az ellenőrzés típusai Az ellenőrzés formái A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendje Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje Intézményi felügyeleti rend Az intézmény munkarendje Egyéb közalkalmazottak, alkalmazottak munkarendje (gazdaságvezető irányításával) Tanulók munkarendje TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások rendje, jelentkezés formái, a felvétel rendje Tanórán kívüli foglalkozások formái A TANULÓ TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA Távolmaradási engedéllyel kapcsolatos teendő TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVE, FORMÁI A tanulók jutalmazása A TANULÓK FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI, FORMÁI A fegyelmező intézkedések módjai: Fegyelmi eljárás célja: Az egyeztető eljárás célja, menete, résztvevői Megállapodás: A fegyelmi tárgyalás menete: Az iskolában kiszabható fegyelmi büntetések: Jogorvoslat A LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Az épület rendje Minden épületben és környezetében tartózkodó személy kötelességei

4 15.3. Biztonsági rendszabályok Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézmény helyiségeinek bérbeadása A helyiségek és berendezéseik használati rendje Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A helyiség használati rend kifüggesztése Karbantartás és kártérítés Berendezések hibájának elhárítása Kárt okozók felderítése AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, ÜNNEPSÉGEK RENDJE Célok meghatározása A hagyományápolás külsőségei Tiszteletadás módjai: Pedagógusok feladatai: Tanulók feladatai: Egyéb külsőségek: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok A könyvtár feladata és működésének célja Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai A könyvtár gyűjtőköre A könyvtári állomány elhelyezése Az iskolai könyvtár szolgáltatásai A könyvtár használat rendje A kölcsönzés INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐ, BOMBARIADÓ AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE; MEGELŐZÉS, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI, TESTNEVELÉS, GYÓGYTESTNEVELÉS, KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS AZ ISKOLAVEZETÉS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁJA, RENDJE TÉRÍTÉSI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE EGYÉB RENDELKEZÉSEK ZÁRÓRENDELKEZÉS A szabályzat hatálya, hatályba lépése Felülvizsgálat rendje sz. Melléklet: Munkaköri leírások Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása Jegyzőkönyv

5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1 A Szervezeti Működési Szabályzat célja A pedagógusok közötti kapcsolat erősítése az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Felsővárosi Általános Iskola nevelőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény 40 -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot továbbiakban SZMSZ fogadja el. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Felsővárosi Általános Iskola működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtarttatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatinak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: a. az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg esetleges helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést b. tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség c. a szülőt vagy más nem iskolában dolgozó, illetőleg tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre az igazgatót vagy az ügyeletes pedagógust kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 5

6 1.2. Jogszabályok Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátásra szolgáló közoktatásról szóló többször módosított LXXIX. tv. a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint a 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet, és a katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet, valamint az általános iskolai nevelési és oktatási tervek vonatkoznak A szabályzat hatálya A Felsővárosi Általános Iskola közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a nevelőtestület év szeptember hó 03. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az Iskolaszék és a Diákönkormányzat. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az ezt megelőző SZMSZ érvénytelenné válik. 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSA 2.1. Az intézmény jellemzői, jogállása, gazdálkodása és képviselete az alapító okirat szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule alapító okiratát a 95/1997. (III.20.) számú határozatával fogadta el, melyet a 344/2011. (V.31.) sz., a 611/2009. (IX.24.) sz. az 59/2008. (II.14.),500/2007. (XII.20.), 212/2007. ( VI. 21.)., 178/2005. (V.26..), a 90/2004. (III. 25.),163/2001. (IV.26.) és a 378/2000. (X.19.) sz., 457/2008. (X:30.) és 239/2008. (V:22.) sz. és a 189/2009. (IV.23) sz. határozataival módosított. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdésében foglalt tartalommal szeptember 1-jei hatállyal a Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule alapító okiratát egységes szerkezetben - az alábbiak szerint állapítja meg. 6

7 1./ Az intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule 2./ Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. sz. Az intézmény telephelye: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Tagintézmény megnevezése: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Sukorói Tagiskolája 3./ OM azonosítója: / Az intézmény alapító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 5./ Az intézmény közös fenntartója: Székesfehérvár Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. A társulás tagjai: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. Sukoró Község Önkormányzata Székhelye: Sukoró, Óvoda u. 2/a. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése látja el. 6./ Az intézmény irányító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. A Társulási Megállapodásban foglalt keretek között. 7./ Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 8. Az intézmény besorolása: a) Tevékenységének jellege szempontjából ( típusa): 7

8 Közoktatási feladatot ellátó közintézmény. b) Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. c) Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás 9./ Az intézmény működési köre: Székesfehérvár és Sukoró községek teljes közigazgatási területe. 10./ Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik 11./ Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tvben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti. 12./ Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az igazgató képviseli. 13./ Az intézmény típusa: általános iskola 14./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: a székhelyintézményben: 432 tanuló a tagintézményben: 40 tanuló 8

9 15./ Az intézmény alaptevékenységei Szakfeladat szerint: Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A képzések típusa, évfolyamok száma: Az intézmény évfolyamainak száma: 8 Az Intézmény 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. sz. alatti telephelyen 1-4. évfolyamokon Tagiskolát működtet. Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi oktatónevelő munkáját, ezen belül: 9

10 - német nemzetiségi nyelv és irodalom oktatását végzi első évfolyamtól felmenő rendszerben heti 5 órában, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó integrált oktatása 1-8 évfolyamon, akik a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. 16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett faladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17./ Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon: a székesfehérvári 3351 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai 1-8. évfolyamos tanulók oktatására szolgáló -, továbbá a sukorói 529/6 hrsz-ú, 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. sz. alatt fekvő az 1-4. évfolyamos Sukorói Tagiskola elhelyezésére szolgáló ingatlanok. Az ingó vagyont a használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog alapján az intézményi leltár tartalmazza. 18./ A használatra adott vagyon feletti rendelkezési jog: 10

11 A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok felett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelés, ingóságok felett Sukoró Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 31-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Székesfehérvár Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. Alapító okirat száma és kelte: Eredeti: 351/1994. Módosítása: 344/2011. (V. 31.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: hosszú bélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. Telefon/Fax: 22/ körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Igazgató bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Igazgatóhelyettes bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Székesfehérvár, Koppány u. 2. körbélyegző: Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule 11

12 Székesfehérvár, középen az állami címerrel hivatalos levelezésekhez Könyvtár bélyegzője: Felsővárosi Általános Iskola könyvtára Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző/ igazgatóhelyettesek / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző/ gazdasági iroda / 1 db kör, 1 db hosszú bélyegző / könyvtáros 1db könyvtári körbélyegző A Felsővárosi Általános Iskola képviseletére az intézmény igazgatója jogosult Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önálló jogi személy, saját szervezeti és működési szabályzattal, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 3351/helyrajzi szám alatti épületek (tulajdonlapszám). Egyéb vagyon a vagyonnyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszköz Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. Az intézmény részére a használati jogot teljes mértékben biztosítja a fenntartó, a fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 3. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, ALAPDOKUMENTUMAI ÉS JOGOSULTSÁGAI 3.1. Az intézmény alapdokumentumai - Alapító okirat - Pedagógiai program - Munkaterv - SZMSZ - IMIP 12

13 Alapító okirat Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg Pedagógiai program A pedagógiai programot, s annak részeként a helyi tantervet, valamint az érvényes tantervi rendeletek alapján az igazgató irányításával a nevelőtestület munkacsoportjai készítik el. A pedagógiai programot a törvényi előírásoknak megfelelő véleményeztetés után a nevelőtestület testületi értekezleten fogadja el, és jóváhagyásra megküldi a fenntartónak. A pedagógiai programban a nevelőtestület rögzíti a program megvalósítása értékelésének és módosításának lehetőségét és folyamatát. A pedagógiai programot jóváhagyása után az iskola könyvtárában kell elhelyezni, annyi példányban, hogy a nevelőtestület munkájához használni tudja. A helyi tanterv tantárgyak szerinti kivonatát, a tantárgyat tanítók létszámának megfelelő számban, plusz a könyvtári használatot biztosítva kell a könyvtárban elhelyezni. A pedagógiai programról való informálódás könyvtári lehetőségéről a szülőket és tanulókat az iskolai honlapon tájékoztatja az intézmény. Részletes tájékoztatást a szülői értekezleteken és fogadó órákon kaphatnak az érdeklődök. Munkaterv Az iskola éves munkatervét, az iskola pedagógiai programját és helyi tantervét, az aktuális tanév eseményeit, évfordulóit és a tanév kiemelt feladatait figyelembe véve a munkaközösségek javaslatai alapján az iskolavezetés készíti el, és a tantestület hagyja jóvá. A munkaterv készítésénél a szülők, tanulók és a diákönkormányzat javaslatait figyelembe veszi az iskola, és biztosítja a törvényi előírásoknak megfelelően a véleményezési jogot. A munkaterv tartalma kiterjed a következőkre: - helyzetelemzés 13

14 - a tanév munkarendje - kiemelt nevelési és oktatási feladatok - a könyvtári és szakmai munkaközösségek munkaterve - rendezvényterv - órarend és a tanórán kívüli foglalkozások rendje - munkavédelmi intézkedési terv A tájékoztatás, megismertetés rendje: Az iskolavezetés által elkészített pedagógiai program, minőségirányítási program, munkaterv, gazdasági beszámoló, költségvetés, SZMSZ, házirend ismertetése az iskola dolgozóival testületi értekezleten történik, melyet az intézmény igazgatója, gazdaságvezetője és egyéb felelősök tartanak. Az elfogadott dokumentumokat az iskola könyvtárában, illetve a tanáriban jól látható helyen elhelyezzük, hogy az iskola dolgozói bármikor hozzáférhessenek. A házirendet minden tanteremben kifüggesztjük. 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 4.1. Az intézmény szervezete, szervezeti egységei: Engedélyezett pedagógus álláshely száma: 30,5 Engedélyezett technikai álláshely száma: 9, A szervezeti egységek vezetői Az intézmény szervezeti egységének vezetői az alábbi dolgozók: - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető 14

15 4.3. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti egységei a következők: - oktató-nevelő munkát végzők, s azt közvetlenül segítők: pedagógusok, könyvtáros, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, DÖK vezető - gazdasági, ügyviteli feladatokat ellátók: iskolatitkár, élelmezésvezető, gazdaságvezető - kisegítő dolgozók: takarítók, karbantartó, udvaros, hivatalsegéd A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje szerint az igazgató időszakonként értekezleteket tart a pedagógusok részére. Beszámoltatja a gazdasági dolgozókat a feladatokról. A kisegítő dolgozók munkáját folyamatosan ellenőrzi Az intézményvezető Személye: a mindenkori intézmény vezetője. Jogköre: - irányítás, ellenőrzés - vezetés - döntés előkészítés - feltételek biztosítás - képviselet - együttműködés - szervezés - irányítás - döntés - kizárólagos joga, hatásköre: személyi ügyek, munkáltatói jogok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott önálló iskola egyszemélyi felelős vezetője, teljes jogkörrel képviseli intézményét külső szervek és a fenntartó felé. Elsődleges feladata az iskola pedagógiai irányítása, a nevelőtestület vezetése. Ennek érdekében: 15

16 - gondoskodik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőrzéséről - vezető társai bevonásával ellenőrzi a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát évente ellenőrzési tervet készít - lehetőséget biztosít a nevelőtestület tagjainak a minél szélesebb körű szakmai autonómia gyakorlására - személyes példamutatással tevékenyen részt vesz az egységes, következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató tanár-diák viszony kialakításában Vezetői társai bevonásával a jogszabályi előírások és a fenntartó utasításának betartásával elkészíti a tantárgyfelosztást és órarendet, melyeket egyeztetés és jóváhagyás céljából bemutat a fenntartónak. Dönt a fenntartó által jóváhagyott álláshelyek betöltéséről, kinevezi vezetőtársait és az intézmény dolgozóit. Megbízást ad különböző tisztségek betöltésére. (igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, diákönkormányzatot segítő tanár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök) Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. Elkészíti a közalkalmazottak besorolását, figyelemmel kíséri az előmeneteli rendszert, gondoskodik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetéséről. Elkészíti a közalkalmazottak minősítését. Felelősségei: - törvényes működés - gazdálkodás - pedagógiai munkája - gyermek és ifjúságvédelmi feladatok - intézmény működése Felelős az éves munka megtervezéséért, megszervezéséért, annak a nevelőtestület által történő értékeléséért (kulturális, sportesemények, értekezletek, rendezvények) Felelős a beiskolázási, pályaválasztási feladatok tervezéséért, lebonyolításáért. Elkészíti a pedagógus továbbképzési programot és beiskolázási tervet. 16

17 Felelős a költségvetésben meghatározott keretek betartásáért, az intézmény működéséért, személyi és tárgyi feltételeinek betartásáért. Felel az intézmény vagyonáért és annak megóvásáért. Felelős az iskola pedagógiai programjáért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokért, az intézmény adminisztratív teendőinek naprakész vezetéséért Az intézmény vezetősége - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető Az intézmény vezetőségének feladata a döntések előkészítése, az intézményi munka szervezése, irányítása a formális információs csatornák működtetése, kapcsolattartás az intézményen belüli szervezeti egységekkel és az intézményen kívüli szervekkel. Az igazgatóhelyettest a nevelőtestület véleményezési jogkörének biztosításával az érintett tagozat többségi támogatásával bízza meg az igazgató. Aláírási joggal és az intézményvezető tartós akadályoztatása esetén a vezetői jogkörökkel mindenkor a helyettes rendelkezik. A helyettes feladata és hatásköre, valamint egyéni felelőssége kiterjed mindazokra a területekre, amelyeket a munkaköri leírása tartalmaz. Munka és ügyeleti beosztását az iskola éves munkaterve tartalmazza. A gazdaságvezetőt pályázati eljárás útján a fenntartói közgyűlés nevezi ki. Kinevezésének feltétele a megfelelő szakirányú végzettség legalább 5 év szakmai gyakorlat és feddhetetlenség. Feladata és hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra, a pénzügyi és számviteli, valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályban foglaltakra. Tartós távolléte esetén helyettesét az igazgató bízza meg. Gazdaságvezető megbízását az igazgató vonja vissza. 17

18 4.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek helyettesítésének rendje A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére az iskolai munkaközösség egyik vezetőjét, vagy nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni A pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre és munkaköre Gazdaságvezető feladatai: az irányítása alá tartozó technikai dolgozók és közvetlen munkatársak szakmai irányítása és ellenőrzése. Felelős az éves költségvetés, beszámoló elkészítéséért (félévi és éves), a költségvetési keretek betartásáért, gondoskodik a szükséges pénzeszközök biztosításáról, pénzügyi előírásoknak megfelelően elkészíti a szabályzatokat, gondoskodik a selejtezésről, a leltározásról, a selejtezett eszközök értékesítéséről, kontírozza a számlákat, könyvelővel együtt zárást és negyedéves info jelentést készít. Gondoskodik az épületek karbantartásáról, a szükséges javítások elvégeztetéséről. Belső ellenőrzési tevékenységet is ellát, ellenőrzi a könyvelő, élelmezésvezető munkáját, ezen kívül a technikai dolgozók munkáját. Iskolatitkár feladatai: iskolatitkári feladatait 8 órában végzi. Ebbe tartozik az iskola adminisztrációs munkája, levelezés, irattárvezetés, iskolai tanuló nyilvántartás, diákigazolvány nyilvántartás. Az iskola igazgatója és helyettese által kiadott feladatok elvégzése. Könyvelő feladatai: 4 órában könyvelői feladatokat lát el, melyek keretében kontírozott számlák könyvelése. Negyedévenként főkönyvi kivonat, zárás, mérleg készítése. Besegít a beszámoló, költségvetés készítésében. Részt vesz a selejtezésben, leltározásban és a munkafolyamatban végzett belső ellenőrzést végez. Élelmezésvezető-pénztáros feladatai: 4 órában naponta megrendeli a szervezett étkezők tízóraiját és ebédjét, beszedi havonta az étkezőktől a térítési díjakat. Egyeztet a konyhával, 18

19 vezeti a nyilvántartásokat. Pénztárosi feladata: a gazdaságvezetőtől kapott számlákat kifizeti, a kapott összeget bevételezi, vezeti a pénztári nyilvántartásokat, aláíratja a számlákat. Végzi mindazokat a feladatokat, amivel a gazdaságvezető megbízza Vezetőség - középvezetők kibővített iskolavezetés Feladata: mint döntés előkészítő konzultatív szervezet véleményezni az intézmény minden munkaterületére vonatkozóan az előterjesztéseket, javaslatot tenni, folyamatos információs és munkakapcsolatot biztosítani az iskolavezetés és az intézmény szervezeti egységei között. Tagjai az intézmény vezetősége, a munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzat vezetője, a szakszervezet megbízottja, a közalkalmazotti tanács vezetője. A kibővített iskolavezetés tagjai szakmai területükön szervezési, irányítási, illetve ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A kibővített iskolavezetés havonta rendszeresen tart vezetői értekezletet, amikor szükségeltetik akkor rendkívüli megbeszélést is tart. Munkájukról informálja a dolgozókat, a döntéseket, határozatokat képviseli az intézmény alkalmazotti körében Vezetők kapcsolattartásának rendje Időszakonkénti vezetői értekezlet. Vezetők helyettesítési rendje tartós távollét esetén: Az igazgató tartós távolléte esetén (30 naptári nap) a mindenkori gazdaságvezető a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Az ő hiányzása esetén, az alsós igazgatóhelyettes a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Az ő hiányzása esetén a felsős igazgató helyettes a munkáltatói jog teljes körű gyakorlója. Vezetők közötti feladat megosztás Az intézmény vezetősége 5 főből áll: - igazgató - tagintézmény-vezető - 2 fő igazgatóhelyettes - gazdaságvezető Igazgató egyszemélyi felelős vezető. Feladatát a fenntartó megbízása alapján végzi. Felelős az intézmény jogszerű, szakszerű működéséért, valamint a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja 19

20 a munkáltatói jogokat és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja jogkörét. Távolléte esetén helyettesíti két munkatársa. Igazgatóhelyettesek: feladatuk és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük kiterjed a pedagógiai munka területeire és a tanulóifjúságra. Gazdaságvezető: feladata kiterjed az iskola gazdasági, pénzügyi tevékenységeire, azon kívül a technikai dolgozók munkájára. A tagintézmény vezetőjének beszámolási kötelezettsége van az igazgató felé Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII törvény 3. (1) bekezdés c) pontja alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed az igazgatóra, az igazgató-helyettesekre és a gazdaságvezetőre. Kiterjed továbbá a velük közös háztartásban élő szülőjére, házas-, illetve élettársára, gyermekére, a házastárs gyermekére, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. Amennyiben a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, vagy felszólítás ellenére a törvényben meghatározott időre nem teljesíti, a kötelezett jogviszonyát meg kell szüntetni és ettől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. Amennyiben a kötelezett nem valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, s ezt az állami adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálat során jogerős határozatában megállapítja, a jogerőre emelkedéstől bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság határozatának kézhezvételétől számított második hónap első napján a jogviszonyát meg kell szüntetni. 20

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI, A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben