A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

2 Kevésbé fontos az, hogy mit tanulnak az iskolában, mint az, hogy hogyan tanulják Mert az iskola ne nyújtson szakszerű rutint, hanem következetes, módszeres gondolkodást. (Max Planck)

3 Iskolai Pedagógiai Program 3/3 Felépítés A. Bevezetés B. Helyzetelemzés C. Nevelési program D. Helyi tanterv E. Záró rendelkezések A CTRL gomb nyomva tartásával kattints a kívánt témára Fájl neve: Felépítés Hatályos: szeptember 1. Módosítva: -

4 IPP A. Bevezetés 1/4 A Bevezető A.1 Pedagógiai hitvallásunk...2 A.2 Előszó a felülvizsgált Iskolai Pedagógiai Programhoz...2 A.3 Bevezetés...4 Fájl neve: Bevezető_2013 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

5 IPP A. Bevezetés 2/4 A.1 Pedagógiai hitvallásunk Iskolánk nevelőtestülete - a szülőkkel szoros egységben - az elfogadott európai humanista erkölcsi értékek alapján, a magyar nemzeti tudat ébrentartásával, művelésével, Magyarország, a magyar nép érdekeinek megvédésére neveléssel kívánja a XXI. század elején nevelő-oktató munkáját végezni. Iskolánk tevékenysége gyermekközpontú. Ugyanakkor határozottan a fejlesztést/fejlődést biztosító rendre törekszünk. A pedagógusok, a szülők és a tanulók által egyaránt áttekinthető, jól szabályozott nevelési-oktatási rendszert (egy átgondolt iskolakoncepciót) kínál Iskolai Pedagógiai Programjában. A megvalósítása során - szándékunk szerint - minden tanulónk korszerű alapműveltséget szerez, s magas szinten bontakoztathatja ki adottságait, képességeit. Iskolánk nevelőtestülete meg akar felelni a XXI. század eleji társadalmi igényeknek. Miközben nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a gazdasági és társadalmi változásokat, szilárdan kitart a magyar pedagógiai gyakorlatban már bevált tradicionális nevelési, erkölcsi elvek mellett. Ügyeljünk arra, hogy olyan tanulási képességet fejlesszünk ki, amellyel megvalósítható az élethosszig tartó tanulás. Tanulóinkat (képzési idejük alatt) olyan követelmények, próbák elé állítjuk, olyan erőfeszítésekre, nemes célok elérésére ösztönözzük, amelyek eredményeképpen testileg, egészségileg, szellemileg, erkölcsileg, érzelmileg igényes életvitelű, boldog és sikeres emberek lesznek. A.2 Előszó a felülvizsgált Iskolai Pedagógiai Programhoz Az 1998-ban elkészített, 2001-ben, 2004-ben, 2007-ben módosított Iskolai Pedagógiai Programunkat (továbbiakban IPP) a évi törvényi változások miatt felülvizsgáltuk és újat írtunk. Az előírt felülvizsgálatot szükségessé tette: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervekről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet eddigi tapasztalataink, és eddigi tapasztalataink szerinti módosítások. A.2.2 Az iskola tevékenységét meghatározó alapdokumentumok Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az ENSZ LXIV. törvénye (Gyermekek jogai) A Magyar Köztársaság Alkotmánya Az iskola Alapító Okirata A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Az Iskolai Pedagógiai Programunk megvalósítása során a kulcskompetenciák fejlesztésére a működési zavarok elkerülésére törekszünk. Fájl neve: Bevezető_2013 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

6 IPP A. Bevezetés 3/4 Ezek a feladatok az alábbiak: Tantárgyhoz kötődő kompetenciák o anyanyelvi kommunikáció o idegen nyelvi kommunikáció o matematikai kompetencia o természettudományos és technikai kompetencia o digitális kompetencia o esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség Nem tantárgyhoz kötődő kompetenciák fejlesztése: o hatékony, önálló tanulás o szociális és állampolgári kompetencia o kezdeményezőkészség, vállalkozó kompetencia, gazdasági és társadalmi kompetencia o katasztrófa- és polgári védelem o fogyasztóvédelmi ismeretek o pénzügyi ismeretek Az IPP megvalósítása során munkánk egyik meghatározója a gyermekek jogai: ENSZ Egyezmény (1991. évi LXIV. törvény) figyelembe vétele, különösen a 29. cikk 1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermekek oktatásának a következő célokra kell irányulnia: a. / Elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőség legtágabb határáig való kifejlesztését. b. /A gyermek tudatába kell vésni az e m b e r i j o g o k és az alapvető szabadságok, valamint az ENSZ Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartását. c. /A gyermek tudatába kell vésni a szülei, a felnőttek, önmaga, nyelve és kulturális értékek iránti tiszteletet, valamint annak az országnak, amelyben él, továbbá esetleges származási országának nemzeti értékei iránti és a sajátjától különböző kultúrák iránti tiszteletet. d. /Fel kell készíteni a gyereket arra, hogy a megértés, a béke, a türelem, a nemzetek közti egyenlőség, valamennyi nép, a nemzetiségi, nemzeti és vallási csoportok közötti barátság szellemében tudja vállalni a szabad társadalomban az élettel járó mindenfajta felelősséget. e. /A gyermek tudatába kell vésni a természeti környezet iránti tiszteletet. A 31. cikk előírja, hogy: Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató tevékenységhez való jogát, valamint azt, hogy szabadon részt vehessen a kulturális és művészeti életben. Fájl neve: Bevezető_2013 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

7 IPP A. Bevezetés 4/4 A.3 Bevezetés Az iskola neve, címe: Gregor József Általános Iskola, 1172 Budapest, Hősök tere Alapításának éve: Az iskola feladatai: Biztosítani a 8 évfolyamos általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Továbbá fontos az érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre való felkészítés. Az iskola alaptevékenysége: Általános iskolai nevelő és oktatómunkát végez, nappali tagozatos oktatás keretében. Az iskola fenntartója, felügyeleti szerve: Klebesberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u.32. Működtetője: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Fájl neve: Bevezető_2013 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

8 IPP B. Helyzetelemzés 1/7 B Helyzetelemzés B.1 A lakókörnyezet... 2 B.2 Feltételrendszerünk... 3 B.2.1 Személyi feltételek... 3 B Nevelő-oktató munkát végzők... 3 B A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők... 3 B A tantestület jellemzői:... 3 B A tárgyi, dologi feltételrendszerünk... 4 B.3 Az intézmény irányítása és gazdálkodása... 4 B.3.1 Irányítása... 4 B.4 Nevelő oktató munkánk eddigi eredményei... 4 B.5 Speciális tevékenységünk hatásai... 5 B.5.1 Az emelt szintű ének-zene oktatás... 5 B Hitvallásunk az emeltszintű ének-zeneoktatás mellett... 6 B Az énekoktatás más területekre gyakorolt pozitív hatása... 6 B Érzelmi, esztétikai nevelésre, általános emberi értékek kialakítására gyakorolt hatása... 6 B.5.2 Az emelt szintű matematika... 7 Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

9 IPP B. Helyzetelemzés 2/7 B.1 A lakókörnyezet A Duna bal partján lévő pesti városrész legkeletibb települése Rákosliget ban alakult, mint kertes-családi házas övezet. Rákosliget a két háború között gyorsan fejlődött. Fejlődésében viszonylagos megtorpanást jelentett a második világháború. Jelentősebb háborús károk azonban a településen nem voltak. Ez külvárosi helyzetéből és jellegéből adódott. A háborút követően Rákosvidék keleti településeit 1950-ben a XVII. kerület részeként nagy-budapesthez csatolták. Rákoskeresztúrt modern városközponttá alakították, ami meghatározta a többi külterületi városrész fejlődését is. Rákosliget ma közlekedés szempontjából jól megközelíthető. A gyermekek zöldövezeti környezetben nőnek fel. Rákosliget iskoláit az 1978-as iskolaszervezéssel összevonták. Ezután, mint a Gregor József Ének-zene tagozatos Általános Iskola igyekszik a település igényeinek maximális megfelelni. Iskolánk Rákosliget egyetlen általános iskolája. A környék, jellemzően családi házas övezet. Az itt élő családok gyermekei teszik ki iskolánk tanulóinak 80%-át. A tanulók fennmaradó 20%-a pedig a XVII. Kerület egyéb részéről jár iskolánkba (Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskert). Rákoscsaba, Rákoskert, és Rákoshegy Rákosligethez hasonlóan családi házas terület. Elenyésző azoknak a tanulóknak a száma, akik Rákoskeresztúr lakótelepi társasházaiban élnek. Mindez némi magyarázatot ad arra, hogy tanulóink viszonylag nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak. A délutáni szabadidő eltöltéséhez több lehetőség áll rendelkezésükre, mint azoknak a gyermekeknek, akik ugyanezt az időt egy zárt lakótérben kénytelenek eltölteni.. Az iskolába járó tanulók szülei támogatják iskolánkat. Segítségükre gyakran számíthatunk. Mindezen körülmények miatt viszonylag kevés a gyermekvédelemre szoruló tanulók száma. Rákosliget, hagyományainak megfelelően (az átlagosnál magasabb iskolázottságú szülői háttér miatt is) igényes az iskolával szemben. Elvárja, hogy az iskola jól működjön. Ehhez a településnek minden adottsága megvan. A településen több mint 50 éve működő ének-zene tagozatú általános iskola országos és kerületi szinten megalapozta az oktatás és a zenei kultúra színvonalát. A NAT bevezetésével, illetve igazodva a kor igényeihez, iskolánkban az emelt szintű ének-zene mellett emelt szintű matematika oktatását is elkezdtük. Ezen kívül sok programmal igyekszik támogatni és fejleszteni a települést, illetve sokoldalúan képezni a gyermekeket. Jelenleg: alsó tagozaton 309 fő felső tagozaton 274 fő összesen 583 fő tanul. (Tanulói jogviszonya szünetel: 3+6 fő) Évfolyamonként három tanulócsoportot oktatunk. Ezeken belül egy osztály hagyományosan emelt szintű ének-zeneoktatásban részesül 1-8. osztályig. Ötödik évfolyamtól egy osztály emelt szintűen tanulja a matematika tantárgyat. Napközi otthonban 7 tanulócsoportot és 3 iskolaotthonos csoportot foglalkoztatunk, de az igény egyre nő. A napközi otthonos tanulók száma az iskola létszámának kb. 45%-a. Az utóbbi években a beiskolázandó gyermekek létszáma országos szinten csökkent. Ennek ellenére iskolánkban viszonylagosan stabil a tanulói létszám. A szülőkkel és a kulturális intézményekkel az iskola kapcsolata jó. Az iskolában, 100 éves fennállása alatt, sok kitűnő tanáregyéniség tanított. Méltón megalapozva annak jó Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

10 IPP B. Helyzetelemzés 3/7 hírnevét. Mai tantestülete nagy hagyományokra és tapasztalatra támaszkodva minőségi munkát végez, és mindenben igyekszik biztosítani a XXI. század elején megkívánt minőségi nevelést és oktatást. Az iskola Rákosligetért van. A jövőben is igyekszik munkájával, tetteivel megfelelni, részt venni a hagyományaiban és kultúrájában nagy múltú településnek a gazdagításában, fejlesztésében, fejlődésében. B.2 Feltételrendszerünk B.2.1 Személyi feltételek B Nevelő-oktató munkát végzők 50 pedagógus, ebből 1 igazgató, 1 felsős, 1 alsós igazgató helyettes, 8 napközi otthoni nevelő Egyetemi diplomával rendelkezik 11 fő Tanárképző főiskolai diplomával rendelkezik 14 fő Tanítóképző főiskolai diplomával rendelkezik 19 fő Szakvizsgával rendelkező pedagógusok: 6 fő B A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők 2 iskolatitkár 1 könyvtáros 2 pedagógiai asszisztens 1 rendszergazda Iskolánkban minden képzési területen megfelelő diplomával rendelkező szakos tanár tanít. B A tantestület jellemzői: Egységes követelményként elfogadott az eredményes oktatás szükségessége, a kohéziós erők (mint megtartó erők) fokozása, a külső kapcsolatok intenzív gondozása, a forráspótlási lehetőségek megcélozása, valamint megnőtt az iskolán belül az igény a profilbővítésre. Közös a felismerés, hogy az az iskola válhat vonzóvá környezetében, ahol korszerű ismereteket eredményesen, személyiségközpontú és gyermekközpontú légkörben oktatnak. Különösen odafigyelve a kulcskompetencia területeinek fejlesztésére. A pedagógusok továbbképzése: A nevelőtestület hivatástudata, munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. A pedagógusok nyitottak az új, korszerű ismeretek megszerzésére. Jellemző a tantestület tagjaira az állandó továbbképzéseken illetve átképzéseken való részvétel. Ezeknek egy részét finanszírozta az iskola. A továbbképzési és átképzési terveket a mindenkori munkatervek tartalmazzák. Folyamatos képzési célunk: a változó közoktatásunk aktuális új pedagógiai irányelveknek megfelelő feladatok elvégzéséhez szükséges tudás megszerzése. A IPP megvalósításához az egységes nevelőtestületi szemlélet kialakítása szükséges. Ennek érdekében folyamatos belső továbbképzéseket szervezünk. Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

11 IPP B. Helyzetelemzés 4/7 B A tárgyi, dologi feltételrendszerünk Iskolánk már egy épületszárnyban működik. A több mint 100 éves iskolaszárny mellett 2005 szeptemberében egy gyönyörű, modern épületet adtak át. Így a 24 tantermes általános iskola a kiegészítő helyiségekkel együtt a ma követelményeinek megfelelően tud működni. A tágas, modern szabadpolcos új könyvtárunk a pedagógiai feladataink megvalósításához nagy segítséget biztosít. Az épületet gondozott játszókert és sportudvar veszi körül. A sportpályánk kicsit távolabb, a XV. utcában található. Az új épületszárny termeiben a bútorzat is új, a követelményeknek megfelelő. A 100 éves épületszárny tantermeinek alapellátottsága megfelelő, a termek bútorzatának cseréje folyamatos. Szaktantermi ellátottságunk megfelelő. Minimális taneszközökkel intézményünk rendelkezik. Most arra kell fordítanunk a rendelkezésre álló költségvetési támogatást, illetve a pályázatokon nyert pénzösszegeket, hogy az elhasználódott, illetve elavult taneszközöket kicseréljük, frissítsük, a könyvtári állományt minőségi összetételében és médiatárrá alakításában folyamatosan fejlesszük. Kritikus problémánk, a 100 éves épületünk külső-belső rekonstrukcióra (benne a nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése, világítás-modernizálás) szorul. A számítógép-parkunkat és a szoftver-állományunkat a fejlődéshez igazítva állandóan fejlesztjük. Tornatermünk a nagy igénybevétel miatt folyamatos felújításra szorul. Tornaszoba kialakítása folyamatban van. B.3 Az intézmény irányítása és gazdálkodása B.3.1 Irányítása A vezetési struktúra lineáris felépítésű. Az igazgató a vezetője. Hozzá kapcsolódnak a helyettesek, hozzájuk a munkaközösség-vezetők. Az iskola vezetéséhez tartozik még a Közalkalmazotti Tanács vezetője és a Diákönkormányzatot segítő tanár. B.4 Nevelő oktató munkánk eddigi eredményei A magas szintű nevelő-oktató munka leglényegesebb bizonyítéka, hogy a 8. osztályos tanulók beiskolázása 100%-os. A tanulók több mint 97%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább. Középiskola Tanév Egyéb iskola Gimnázium Szakközépiskola 1999/ ,4% 45,7% 4,9% 2000/ ,3% 45,1% 12,7% Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

12 IPP B. Helyzetelemzés 5/7 2001/ ,6% 52,6% 3,8% 2002/ ,2% 49,4% 2,4% 2003/ ,5% 40% 2,6% 2004/ ,8% 51,8% 2,4% 2005/ ,6% 52,6% 1,8% 2006/ ,5% 45,7% 2,9% 2007/ % 38% 2% 2008/ % 46% 8% 2009/ % 49% 2% 2010/ % 37% 3% 2011/ % 56% Tanórán kívüli nevelő munkánknak alapja a hagyománytisztelet, nép- és honismeret, hazánkba és szomszédságunkban élő nemzetiségiek és népcsoportok iránti figyelem és nyitottság megalapozása.. Hangversenyeink, nemzeti ünnepeinkre való méltó készülődés és a megemlékezés, az iskolanap, a Tavasz Gála - kulturális bemutatók, vetélkedők, a hagyományos Betlehemesjáték a közös karácsonyfa alatt, a karácsonyi vásár, a műsoros estek, az anyák napi műsorok mind-mind tartalmas munkát követelnek a gyermektől és a tanártól egyaránt. Rendezvényeink kiváló színvonalának záloga a jó tanár-diák-szülő együttműködés. A kerületi tanulmányi versenyeken részt veszünk. Eredményeink jók, több tantárgyból elsők között szerepelnek tanulóink. Ezeket a versenyeket színvonalas házi versenyek előzik meg mind az alsó, mind a felső tagozaton: matematika, fizika, anyanyelv, idegen nyelv, vers- és prózamondó, helyesírás, rajz-, ének-, sportversenyek hagyományosak minden évfolyamon. Tanítványunkra büszkék vagyunk. Az emelt szintű ének-zene oktatásban résztvevő tanulóink, évtizedek óta magas színvonalon teljesítenek szóló, társas és az énekkarok versenyein Évről-évre sikeresen szerepelnek tanulóink a kerületi vers- és prózamondó, a Kazinczy szépkiejtési, komplex magyar versenyen, matematika, természetismeret, környezetvédelem, angol, német, számítástechnika, rajz versenyeken az 1-5. helyezettek között végeznek. Iskolánk sportteljesítménye hosszú évek óta kimagasló. Sportmászóink egyéni és csapatversenyeken országos díjakat szereznek. Atlétikai eredményeink is kiemelkedőek. B.5 Speciális tevékenységünk hatásai B.5.1 Az emelt szintű ének-zene oktatás Iskolánkban 1956 óta első osztálytól évfolyamonként egy osztályban emelt óraszámmal speciális ének-zeneoktatás folyik. Az emelt szint kiemelkedő teljesítménye vonzó nemcsak a lakókörzet, de a kerület egésze számára is. A szülői igény többszöröse a felvehető tanulók számának. Szülői elégedettséget mutatják a kérdőíves tájékozódás alapján kimutatott adatok. Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

13 IPP B. Helyzetelemzés 6/7 A válaszadók 80 %-a kiemeli az ének-zene emelt szint fontosságát és szükségességét nemcsak a zenei nevelés, de egyéb területek, mint az érzelmi, esztétikai és más fejlesztési területekre gyakorolt pozitív hatása miatt is. B Hitvallásunk az emeltszintű ének-zeneoktatás mellett Iskolánk több mint 50 éves zenei múltra tekint vissza ban lépett az ének-zene emelt szintű iskolák sorába. Célul tűzte ki, hogy az ének-zene, mint a művészeti nevelési tárgyak egyike, sajátos feladatot vállaljon a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztésében. Így a zeneművészet sajátosságainak bemutatásával járul hozzá a teljes ember kialakításához. Az értelem első hajnalhasadását, a gondolat első megnyilatkozási formáit már fel kell használnia a tanítónak, nevelőnek. Így a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodákban, majd az általános iskolákban kell elindítani. Mert a zenei nevelés, a zene szeretetére való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé. Folyamatos átmenetet képezve az óvoda és az iskola között. Játékkal egybekötött, reprodukáló, befogadó és alkotó zenei tevékenységek segítségével lehet elérni, hogy kialakuljon a belső tudati aktivitás képessége. És ez a későbbiekben minden téren nagyon fontos. Az ilyen zenei nevelés Kodály Zoltán pedagógiai elveit követi, melyek alapgondolata, hogy a zenéhez, mint egyetemes kultúrkincshez a zenei anyanyelv megismerésén keresztül vezet az út. Az emelt szintű ének-zenei iskolákban a fent említett célokat, feladatokat a zenei oktatás-nevelés terén magasabb szinten lehet és kell megvalósítani, mint a hagyományos órakeretek között. B Az énekoktatás más területekre gyakorolt pozitív hatása Az emelt óraszám jótékony hatása nem elsősorban mennyiségben, a tanulók plusz óraterhére, hanem minőségben jelentkezik. Hiszen az ilyen iskolatípusba járó gyerekek sikeresebbek az általános műveltség egyéb ágainak elsajátítása és elmélyítése terén is. Több évtizedes tapasztalat alapján, egyértelműen állítható, hogy a rendszeres zenei képzésben részesülő gyermekek fogékonyabbak egyéb, más tantárgyak iránt is. Személyiségfejlődésük sokkal eredményesebb. De élettani vizsgálatok azt is mutatják, hogy testileg-lelkileg, szellemileg is egészségesebbek. A sok dal elsajátítása során például rendkívüli módon fejlődik memóriájuk, ami nagyban segíti eredményesebb tanulásukat. A rendszeres zenei hallásfejlesztés során nemcsak kimondottan zenei hallásuk, hanem az anyanyelv és a később bevezetésre kerülő idegen nyelv iránti hallásérzékenységük is fejlettebb, ami külön előnyt jelent a mai világban. Az emelt óraszámú ének-osztályokban általában jobb a magyar helyesírás és idegen nyelv átlag, mint a többi osztályokban. Tehát az ének tantárgy úgy is tekinthető, mint jó eszköz a cél érdekében. B Érzelmi, esztétikai nevelésre, általános emberi értékek kialakítására gyakorolt hatása A Legyen a zene mindenkié már régóta a zene összetartó, közösségformáló erejét hirdeti határon innen és túl, hiszen a zene nemzetközi nyelv. Iskolánkban hosszú évek óta szép hagyomány az Európa számos országával való kulturális kapcsolatok ápolása a "zene hídján". Ezek a cserekapcsolatok az utazás élménye, más országok megismerése, újabb és újabb emberi kapcsolatok kialakítása mellett, lehetőséget nyújtanak nemcsak a saját, hanem más népek értékeinek megismerésére, megbecsülésére is. A kóruséneklés olyan társadalmi munka, mely már kisiskolás korban önfegyelemre, koncentrációra nevel. Benne és általa megtanul a gyermek megdolgozni, küzdeni egy célért, felelősséget vállalva önmagáért és a közösségért. S miközben örömforrásként, alkotó módon éli át azt, amit csinál, értékes, élmény teli örömforrássá is válik. Lehetőséget nyújtva Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

14 IPP B. Helyzetelemzés 7/7 ezzel környezetének, hogy merítsen belőle. A kóruséneklésben való közreműködéssel bensőségesen együtt élhet nagy szellemek alkotásaival. Magával viheti azokat életébe, örök kísérőül, példaképül. Az emelt óraszámú ének tanításnak nem elsősorban az volt és lesz a célja, hogy zeneművészeket képezzünk bár az elmúlt évtizedeket tekintve iskolánkban erre is van számos példa -, hanem a zenét szerető, azt aktívan művelő ifjúság nevelése több generáción át, hogy értő befogadói lehessenek a zeneművészet nyújtotta élményeknek. Tanítványok és azok gyermekei viszik tovább azt az esztétikai és etikai útravalót, amelyet az ilyen szellemben való neveltetés során kaptak. A mai ember a technika bűvöletében él és ezektől várja életének jobbrafordulását. De ha a tudás és a művészet egyensúlya megbillen, zsákutcába juthat az egyébként rendezett lelki, sőt anyagi létünk is. Régi tapasztalat: a zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt. A szebb, tartalmasabb élet vágyát hivatott elhinteni az ifjúságban, hogy megérezze: a zene nagy művészet, s a művészi zenében van valami csodálatos, valami szavakkal ki nem fejezhető, ami nélkül élhetnek ugyan, de életük nem lesz teljes. B.5.2 Az emelt szintű matematika A matematika egy olyan tudomány, amely az élet minden területére behatol. Gyakran észre sem vesszük, hogy matematikai, logikai ismereteinket alkalmazzuk a problémák megoldásában. Azonban az alkalmazásához szükségesek az ismeretek. A matematika nem ér véget a számolás gyakorlásával, hanem megtanít gondolkodni, összefüggéseket keresni és megtalálni, megoldási terveket készíteni, ábrázolni és szerkeszteni, segít tájékozódni a síkon és a térben. Ezek mind olyan készségek és képességek, melyekre az élet minden területén szükségünk van. Az emelt szintű matematika oktatás nagy lehetőséget teremt a logikus gondolkodás és problémamegoldás megalapozásához. Tanulóink lehetőséget kaptak/kapnak érdekes matematikai feladatok megoldására. Játékos és gondolkodtató gyakorlatok megoldásán keresztül rutint szereznek a még ismeretlen helyzetek, problémák elemzésére. Könnyebben megbirkóznak váratlan és ismeretlen feladatokkal is A tanulók észrevétlenül teszik mindennapi használati eszközzé a matematikát és alkalmazzák képesség szinten más tantárgyak elsajátításakor is. Az ugyanis köztudott, hogy a természettudományok nem léteznek a matematika használata nélkül. Amit még tudnunk kell, hogy pl.: a történelem tanulás elengedhetetlen feltétele a problémák és összefüggésük átlátása. S a számítástechnika sem áll meg matematikai alapok nélkül. Még számosan sorolhatnánk a példákat. Tehát, ha a tanulók kellő segítséget és lehetőséget kaptak és kapnak a matematikai gondolkodásmód megfelelő és mély elsajátításához, az a későbbiek során egész életükben kamatozik. Aki tud, az még nem tud mindent, de aki gondolkodik, az mindenre rájöhet, ha ehhez eleget tud. Fájl neve: B_Helyzetelemzés Hatályos: szeptember 1-től Módosítva:

15 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1/15 C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 2 C.1.1 Legfontosabb fejlesztési elképzeléseink... 2 C.1.2 A nevelő munkánk értékrendszeréről... 2 C.1.3 Alapelveink:... 3 C.1.4 A pedagógiai programunk célrendszere... 4 C A célrendszerünk a helyi sajátosságok alapján... 4 C Feladataink:... 4 C Célunkat a nevelés alábbi területein kívánjuk megvalósítani:... 6 C Az iskola meglévő és fejlesztendő hagyományrendszere... 9 C.1.5 A nevelési oktatási tevékenységrendszerünk C A tevékenységrendszer alapkérdései C Célkitűzés: C Követelményei: C Tartalma: C Helyi igényeknek megfelelő sajátosságok: C.1.6 Az eljárásrendszerünk fejlesztésének főbb tennivalói C A nevelési és oktatási módszereink felülvizsgálata és korszerűsítése 11 C A nevelési módszerek fejlesztésének irányai C Az oktatási módszerek fejlesztésének főbb tennivalói C Alternatív pedagógiai rendszerek tanulmányozása C Módszereink eredményessége C.1.7 Nevelési-oktatási tevékenységrendszerünk eszközei és eljárásai C A tanítás-tanulás alapkérdései C Az oktató tevékenységek alapjai: C A nevelés-oktatás szakaszainak feladatai: Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

16 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2/15 C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai C.1.1 Legfontosabb fejlesztési elképzeléseink A jól bevált programok megőrzése: A szótagoló, értő olvasás tanítása, Logikus gondolkodási képesség kulcskompetenciájának fejlesztése emelt szintű ének-zene, emelt szintű matematika tanítása. Iskolánk képzésének célja: a kompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvű kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos-műszaki kompetenciák Digitális kompetenciák Hatékony önálló tanulás kompetenciája Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és Vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság kifejezőképesség Ezen belül különösen fontosnak tartjuk az önállóan gondolkodó, alkotó, probléma érzékeny, problémamegoldó, együttműködő, önálló véleményalkotással, kulturált vita és kommunikációs készséggel rendelkező személyiség kialakítását. A szülőknek kiadott és feldolgozott kérdőívek alapján és a nevelőtestület elhatározása szerint az 1998/99. tanévtől felmenő rendszerben, egy osztályban megerősítettük a hagyományos emelt szintű ének-zene, és a matematika emelt szintű oktatást. C.1.2 A nevelő munkánk értékrendszeréről A nevelés szükségességéről Pedagógusaink jól ismerik a nevelés történeti, társadalmi és élettani alapokon való szükségesség pedagógiáját. A három tényező közül elsősorban az élettani szükségszerűség határozza meg pedagógiai munkánkat. Iskolánk tanulói jelenleg 1-8. évfolyamos gyermekek. Az iskolai évek személyiségfejlődésük folyamatában a legfontosabb időszakot jelentik. Ezért egy nevelőiskola feladatainak megvalósítását tartjuk a legfontosabbnak. A nevelés lehetőségéről Olyan környezeti hatások - iskolai, családi, települési - megteremtését tartjuk fontosnak, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a tanulók személyiségére. Illetve megteremtjük a lehetőségét annak, hogy tanulóink alkotó módon vegyenek részt az őket érintő iskolai környezeti tényezők alakításában. /pl.: házirend kialakítása, a szabadidő eltöltése, díszítés, diákönkormányzat stb./. Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

17 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3/15 Tudjuk, hogy az érték-átadásos nevelés és a negatív emberformáló folyamatok között összeütközések vannak. Ennek feloldására még nem készültünk fel kellően. Ezért ezt a kérdést továbbképzéseken kiemelten kezeljük. A nevelés sikeréről A nevelés sikere érdekében megismerjük tanítványaink testi, szellemi fejlettségét, tanulékonyságát, nevelhetőségük mértékét, családi környezetüket stb. Olyan személyiségjegyek kialakítására törekszünk, melyek biztosítják a nevelés sikerét (pl.: az önnevelés vágya, igény a fejlődésre, fogékonyság a nevelő hatásokra) Ezek érdekében az iskolavezetés alapvető igénye a pedagógusokkal szemben a testi és szellemi egészségen túl az alkalmazkodás képessége, a gyermeki személyiség tisztelete, a tolerancia, az eszményekért való munkálkodás képességeinek eredményes fejlesztése. C.1.3 Alapelveink: Elsősorban a pozitív megerősítésen alapuló nevelő oktató iskola feladatainak teszünk eleget; az oktató munkát a hagyományosan bevált és a legújabb módszertani és pedagógiatudományi ismeretek szellemében - az életkori sajátosságokkal és az egyéni képességekkel hozzuk összhangba; mind az oktató, mind a nevelőmunkában az esélyegyenlőség megteremtésére törekszünk a hátrányos megkülönböztetés minden formájának kizárásával; az iskola 100 éves múltra visszatekintő hagyományait, kulturális és erkölcsi értékeit megőrizzük és továbbfejlesztjük. A nevelőtestületünk az iskolai értékrend alapjainak tartja az alábbiakat: A humánus szellemű nevelés, egyetemes kultúra megismerése, európai azonosságtudat Az értelmi nevelés hatékonyságának folyamatos fokozása A hazafiság érzésének mélyítése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése Egészség, testi és lelki nevelés A reális énkép és a jó önismeret fejlesztése A szándékos önfegyelem képességének fokozása A munkával kapcsolatos helyes szemlélet kialakítása Az esztétikai nevelés Környezet-tudatosságra nevelés Demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepére Az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

18 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4/15 C.1.4 A pedagógiai programunk célrendszere C A célrendszerünk a helyi sajátosságok alapján A nevelés-oktatás területén képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, tanulásukkal, egyéb szervezett és spontán tapasztalataikkal - minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Az ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Tehát cél a személyiségfejlesztő oktatás, melynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlődése, fejlesztése áll. Mindezt az intézmény sokoldalúan, színesen teszi, hiszen akkor lehet eredményes és emellett az értékeket (demokrácia, nemzeti értékek, európai, humanista értékek, emberiség közös problémái) figyelembevevő. Az oktatási-képzési célrendszer mellett a szűkebb értelmű nevelési célrendszert is meghatározzuk. A nevelés tágabb értelemben az oktatást és a képzést is magában foglalja. Szűkebb értelemben pedig nevelési feladatokról van szó. A nevelés célja mindig egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása. A nevelés fő területein /értelmi, erkölcsi, testi, technikai és vizuális nevelés/ belül az akarat és a jellemnevelés feladatát különösen fontosnak tartjuk. A nevelés célját két tényező határozza meg: a társadalmi igények és az iskola használóinak igényei. Azon kívül befolyásoló tényező az iskola típusa is. A mi iskolánk nyolc osztályos általános iskola, ahol a szocializálás és a személyiségfejlesztés kap elsődleges szerepet. Azaz: Kiemelt célunk: a műveltség megszerzésének-, az egy életen át tartó tanulás igényének kialakítása a reális önismeret, önértékelés kialakítása önállóságra, öntevékenységre, önfejlesztésre való nevelés a kitartó munkához való helyes viszony kialakítása / szorgalom, igényesség, kitartás/ az egymás értékeinek, és sajátosságainak elfogadása és toleranciára való nevelés együttműködési készség, kooperatív munkára való készség kialakítása Olyan készségek, képességek kialakítása, melyek a gyakorlati életben a problémák felismerését és megoldását segítik elő (tudatos fogyasztóvá, illetve áldozattá válás, tudatos állampolgári magatartás) Egy olyan iskola megteremtésére törekszünk, mely modern, naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. C Feladataink: 1. Biztosítanunk kell az alapkészségek, kulcskompetenciák elsajátítását az életkori sajátosságok figyelembevételével, mely a társadalomba való beilleszkedéshez és a további ismeretszerzéshez szükséges. Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

19 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 5/15 2. Olyan alapokat szeretnénk nyújtani - a reális önismeret, az egészséges személyiség kialakításával -, hogy az általános iskola befejezése után mindenki képességeinek és érdeklődési körének megfelelően tovább tudjon tanulni. 3. Az ismeretszerzési vágy felkeltése a különböző tanulási technikák elsajátíttatásával 4. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése 5. Az emberi értékek - erkölcsi, művészeti, kulturális, tárgyi tiszteletének kialakítása a különböző kulturális értékek megismertetésével. 6. Az európai azonosságtudat kialakítása, és az egyetemes kultúra iránti fogékonyság, nyitottság megalapozása. 7. A tehetségek gondozása, felkészítése a tehetség irányának, területének felismerésével. Az egyénre kialakított követelményszinten túli, tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások szervezésével a különböző tanulmányi-, művészeti versenyekre, megmérettetésekre felkészítés. 8. A műveltségbeli hátrányok csökkentése a hátrányok felismerésével, a hátrányterületek diagnosztizálásával, egyéni felzárkóztatási, fejlesztési tervek kidolgozásával, korrepetálásokkal, differenciált tanulásszervezéssel. 9. A társadalmi beilleszkedés segítése: az életkornak megfelelő szocializációs szintek elvárásával, az egészséges személyiségfejlődés biztosításával, a közösségi normák, értékrendek megismertetésével, kialakításával és gyakoroltatásával, váljanak tudatos fogyasztókká, illetve értsék saját fogyasztói magatartásuk felelősségét, a reklámok szerepét és káros hatásait a beilleszkedési nehézségekkel küzdők rehabilitációja (deviáns magatartású, magatartási problémás, szenvedélybetegségből kikezelt, stb.) egyénre szabott személyiségfejlesztő tréningekkel. 10. Az egészséges életmód igényének kialakítása: A lehetőségekhez képest igényes környezet kialakításával, nevelői példamutatás átadásával, következetesen betartatott szokások elsajátíttatásával, gyakoroltatásával, addig, amíg belső igénnyé nem válik. Az elsősegély-nyújtás alapismereteinek elsajátítása 11. A környezetvédelemi értékrend kialakítása: A természet megismerésével és megszerettetésével, ehhez kapcsolódó értékrend, viselkedési szokások, életmód megismertetésével, kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 12. A sajátos nevelési igényű, tanulási problémákkal, nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztése a problémák felismerésével, diagnosztizálásával, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával, speciális szakemberek bevonásával, a módszertani kultúránk bővítésével. 13. Az erkölcstan oktatása A Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint iskolánkban az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik az 1-8. év folyamán az. Az erkölcstan tantárgy anyagához 1-4. osztályban a NAT Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek műveltségterületének azok a fejlesztési követelményei és közműveltségi tartalmai irányadók, amelyek az életkori sajátosságoknak megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szoká- Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

20 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6/15 sokat közvetítik. Az 5-8. évfolyamon az erkölcstan tantárgyra az Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan, etika közműveltségi tartalmai érvényesek. 14. A mindennapos testnevelés A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében iskolánk a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. 15. A mindennapos művészeti nevelés Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti óra, amely az iskola délutáni foglalkozási keretében továbbiakkal is kiegészíthető, így teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére Az 5-8. évfolyamokon folyamatosan biztosítjuk a művészeti nevelés tanórai és tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit 16. Az idegennyelv-oktatás Az első idegen nyelv oktatását a 4. évfolyamtól vezetjük be. Az első idegen nyelv megválasztásakor (angol, német) biztosítjuk, hogy a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák azt. C Célunkat a nevelés alábbi területein kívánjuk megvalósítani: Értelmi nevelés terén Az önálló ismeretszerzés képességének kifejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. A sokoldalúság igényének kialakítása. A növekvő információ-áramlatban a tájékozódási képesség kialakítása. A problémamegoldás képességének kialakítása. Kommunikáció és kifejezőképesség kialakítása. Az alkotó gondolkodásmód kialakítása. Erkölcsi nevelés terén Az alapvető társadalmi, magatartási normák felismertetése és elfogadtatása. Az igazi értékek tudatosítása, gyakorlása. Ezek alkalmazása váljon belső igénnyé! Alakuljon ki társasági alkalmazkodás készsége. Tisztelje mások értékeit (erkölcsi, szellemi, anyagi)! Képes legyen személyes kapcsolatok kiépítésére. Ismerje fel a következő erkölcsi fogalmak fontosságát: kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, igazságosság, boldogság, következetesség, hűség, bátorság, kitartás, igazmondás, barátság. Nem utolsó sorban a haza, a család jelentőségét. Ez tudatos legyen minden tanítványunkban. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A Nemzeti öntudatra, hazafiságra nevelés kiemelten fontos nevelési programunkban. Célunk, hogy tanulóink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulóink, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tá- Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

21 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 7/15 jékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. Érzelmi nevelés terén Az érzelmek alkotó jellegű feldolgozásának kialakítása. A stresszkezelés "megtanulása". Legyen képes kialakítani reális önismeretet, önbecsülést, önértékelést. Pozitív gondolkodásmód elsajátítása, dönteni tudás kialakítása. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezért az állampolgárságra nevelés fontos feladatunk mind a nyolc évfolyamon, hogy kialakuljon a cselekvő állampolgári magatartás, a törvény tisztelete, melyet az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemez. A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatjuk a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásokkal. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segítenünk diákjaink kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segítenünk, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképükbe be tudják építeni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatnunk kell diákjainkat abban, hogy érezzék, alakítani tudják fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A családi életre nevelés A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a intézményünk felé, hogy nevelésükkor, az erkölcsi normákat, a harmonikus családi mintákat közvetítsük feléjük. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a nevelési programunkba. A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusaink feladata, hogy készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabá- Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

22 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8/15 lyozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és amennyire csak lehet azok szerint éljenek. Iskolánk feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A NAT ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programunkban, a helyi tantervünkben külön figyelmet szentelünk minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. Ki kell alakítanunk gyermekeinkben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlesztjük ki a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulóink felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Médiatudatosságra nevelés A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulóink a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Vizuális, esztétikai kultúra fejlesztése Megőrizni a kisgyermek őszinte, ösztönös érzékenységét, fogékonyságát. Alakuljon ki igényesség a "szépérzék" szűkebb, tágabb környezete iránt (munkája, iskolája, otthona, környezete, a természet iránt). A valóság alkotó és befogadó jellegű esztétikai elsajátítására tegyük képessé diákjainkat! Úgy, hogy fejleszteni fogjuk ítélőképességüket és kritikus gondolkodásmódjukat (pl.: teremdekoráció, füzetszépségverseny, múzeumlátogatás, gyakoribb természetjárás). Környezeti nevelés terén A közvetlen környezet értékeinek megőrzését és gyarapítását, valamint a természet tiszteletét, a környezeti károk megelőzését kell megtanulniuk. Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

23 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 9/15 Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelési célunk, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulóink számára. Intézményünknek fel kell készítenie tanulóinkat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és Nemzeti alaptanterv 2012 jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulóink ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A továbbtanulás és a pályaválasztás terén A pályaorientáció az egész iskola és minden műveltségi terület feladata, amely hosszabb feladat során lehet eredményes. Általános célja, hogy segítse a tanuló pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását, annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya követelményeinek, illetve tudatába legyenek annak, hogy életük során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Mindez a szülőkkel való szoros együttműködés kapcsán lehet eredményes. Nevelési feladatok: az önismeret tudatosítása egyéni adottságok, képességek alkalmazási lehetőségei alkalmasság és igények összevetése a továbbtanulási igények, lehetőségek és perspektívák (kerület, főváros, ország, külföld) számbavétele pályák és foglalkozások követelményei érdeklődési körök szerinti fakultáció biztosítása előkészítő programok szervezése, lebonyolítása intézménylátogatások C Az iskola meglévő és fejlesztendő hagyományrendszere 1. Hagyományos rendezvényeink lesznek a továbbiakban is. A több mint 50 éve működő ének-zene tagozatos oktatáshoz hagyományt teremtő programok: Karácsonyi, pünkösdi és évzáró hangversenyek Külföldi és belföldi vendégszereplések, kórustalálkozók 2. Egyéb, az iskolát és a szülői közösséget érintő hagyományos programjaink lesznek: Tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek, 8. osztályosok ballagása. Iskolanapi rendezvény (Gregoriális). Bálint napi bál február hónapban, felváltva a Tavaszi Gála kulturális bemutatóval Farsangi és gyermeknapi rendezvények. Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

24 IPP C.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 10/15 3. Közösségépítő programjaink: Tanulmányi kirándulás ősszel, tavasszal (Kirándulási tervek az éves Iskolai Munkatervben) Projektnapok (pl: Határtalanul, Gregoriális, megvalósítási tervek az éves munkatervben találhtók) Sportnap tanár-diák meccsek (DŐK nap, iskolanap) Játékos Sport versenyek (folyamatosan) Mikulás és karácsonyi megajándékozás Osztályrendezvények (tánc, színház, múzeum, hangverseny, klubdélután) Tanulmányi versenyek Környezetvédő, hulladékgyűjtési nap Téli, nyári táborok (konkrétabb terv az éves Iskolai Munkatervben). Hagyománnyá vált iskolánkban a játékos foglalkozással, nyílt órákkal egybekötött ismerkedés, ill. beiratkozás. A leendő 1. osztályosokat a nevelők már az óvodában meglátogatják, hogy ismerkedjenek egymással. Közösen tevékenykednek a nevelőkkel, amikor a nagycsoportosok látogatnak az iskolánkba (rajz, versmondás, ajándékkészítés). Az osztályba sorolás a szülők és az óvónők kérésének, véleményének figyelembevételével történik. Beiratkozás előtt 2-3 hónappal tájékoztatjuk a szülőket az induló első osztályokról, a módszereikről, a tankönyvekről, megismerkedhetnek a leendő tanítónővel. Májusban a már beiratkozott 1. osztályosok szüleinek ismét tartunk tájékoztatást. C.1.5 A nevelési oktatási tevékenységrendszerünk C A tevékenységrendszer alapkérdései C Célkitűzés: Iskolánk nevelési-oktatási tevékenységének rendszerét meghatározza az a célkitűzés, hogy a gyermekek számára személyiségfejlesztő pedagógiai folyamatokat biztosítson. E tekintetben célrendszerünk a személyiség kibontakoztatáshoz megjelöli a szükséges alapokat. Az iskola pedagógiai programja a személyiségfejlesztő nevelés-oktatás céljait, követelményeit és eszközeit meghatározza. C Követelményei: Iskolánk nevelő-oktató munkájának tevékenységrendszerét úgy értelmezzük, hogy megvalósulása során eleget tegyünk az alábbi követelményeknek: Tevékenységrendszerünk adjon teret a sokoldalú élettevékenységeknek /tanulás, játék, munka, stb./. Személyiségfejlesztő hatású legyen kiemelten az önismeret, az együttműködési készség és az akarat erősítése területén. A tanulók (életmódja, motívumai, szokásai) azonosuljanak azokkal az értékekkel /erkölcsi, érzelmi, akarati értékek, magatartásformák, stb./, amelyeket az iskola képvisel és közvetít számukra. C Tartalma: A képzés tartalmával és követelményeivel olyan ismeretanyagot kívánunk átadni, amelyek alkalmasak arra, hogy a tanulóink eligazodjanak környezetükben /természet-társadalom/. A változó világ kihívásaira képesek legyenek megfelelni. Fájl neve: C_1 Hatályos: szeptember 1-től Módosítva: -

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 1. kötet Nevelési terv Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint 2015. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben