Esélyegye lőségi. Ózd Város Ö kor á yzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyegye lőségi. Ózd Város Ö kor á yzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegye lőségi Program Ózd Város Ö kor á yzata

2 Tartalom Hel i Esél eg e lőségi Progra HEP... 3 Be ezetés... 3 A település e utatása... 4 Értékei k, küldetésü k... 9 Célok A Hel i Esél eg e lőségi Progra Hel zetele zése HEP HE Jogsza ál i háttér e utatása Stratégiai kör ezet e utatása A él szegé ség e élők és a ro ák hel zete, esél eg e lősége A g er ekek hel zete, esél eg e lősége, g er ekszegé ség A ők hel zete, esél eg e lősége Az idősek hel zete, esél eg e lősége A fog atékkal élők hel zete, esél eg e lősége Hel i part erség, lakossági ö szer eződések, i il szer ezetek és for-profit szereplők társadal i felelősség állalása A hel i esél eg e lőségi progra il á ossága A Hel i Esél eg e lőségi Progra I tézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A hel zetele zés egállapításai ak összegzése A ea atkozások eg alósítói Az i tézkedési területek részletes kifejtése Összegző tá lázat - A Hel i Esél eg e lőségi Progra I tézkedési Ter e HEP IT Meg alósítás Mo itori g és issza satolás N il á osság Kötelezettségek és felelősség Ér é esülés, ódosítás Elfogadás ódja és dátu a

3 Hel i Esél eg e lőségi Progra HEP Be ezetés Az eg e lő á ás ódról és az esél eg e lőség elő ozdításáról szóló. é i CXXV. tör é to á iak a : Ebktv.) de e er. apjától hatál os. -a alapjá a települési ö kor á zatok ak öté e te, öt é re szóló hel i esél eg e lőségi progra ot kell elfogad ia. A hel i esél eg e lőségi progra időará os eg alósulását kété e te át kell teki tet i, szükség eseté felül kell izsgál i és az esetlegese adódó új hel zet ek egfelelőe ódosíta i kell. Az E kt.. ekezdése alapjá a települési ö kor á zat az álla háztartás alre dszerei ől, az európai u iós források ól, illet e a e zetközi egállapodás alapjá fi a szírozott eg é progra ok ól szár azó eg edi dö tés alapjá újtott pál ázati úto odaítélt tá ogatás a sak akkor részesülhet, ha az e tör é re delkezései ek egfelelő hatál os hel i esél eg e lőségi progra al re delkezik. Az Ebktv. 64/A. -a alapjá a fe ti re delkezést. július -jét kö etőe kell alkal az i. Az Esél eg e lőségi Progra tartal azza a település feladatellátásához kap solódó külö öző területek esél eg e lőségi sze po tok szeri ti izsgálatát, illet e az ehhez kap solódó feltételre dszer átteki tését. A Hel i Esél eg e lőségi Programban hel zetele zést kell készíte i a hátrá os hel zetű társadal i csoportok - külö ös teki tettel a ők, a él szegé ség e élők, ro ák, a fog atékkal élő sze él ek, valamint a gyermekek és idősek soportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségüg i és szo iális hel zetéről, illet e a hel zetele zése alapuló i tézkedési ter e eg kell határoz i a hel zetele zés sorá feltárt pro lé ák ko ple kezelése érdeké e szükséges i tézkedéseket. A hel zetele zés és az i tézkedési ter elfogadása sorá fig ele e kell e i a települési e zetiségi ö kor á zatok éle é ét. A hel i esél eg e lőségi progra ot a társadal i felzárkózásért felelős i iszter által eghatározott részletes sza ál ok alapjá kell elkészíte i. A progra alkotás sorá go doskod i kell a hel i esél eg e lőségi progra és a települési ö kor á zat által készíte dő eg é fejlesztési ter ek, ko ep iók, to á á a közoktatási esél eg e lőségi ter és az i tegrált településfejlesztési stratégia élkitűzései ek összha gjáról. A Helyi Esél eg e lőségi Progra elkészítése sorá kie elt fig el et kell fordíta i a) az eg e lő á ás ód, az esél eg e lőség és a társadal i felzárkózás kö etel é é ek ér é esülését segítő i tézkedésekre, b) az oktatás és a képzés területé a jogelle es elkülö ítés egelőzésére, illet e az azzal sze e i fellépésre, to á á az eg e lő esél ű hozzáférés iztosításához szükséges i tézkedésekre, c) a közszolgáltatásokhoz, ala i t az egészségüg i szolgáltatásokhoz aló eg e lő esél ű hozzáférés iztosításához szükséges i tézkedésekre, d) ol a i tézkedésekre, a el ek sökke tik a hátrá os hel zetűek u kaerő-pia i hátrá ait, illet e ja ítják foglalkoztatási esél eiket. Az eg e lő esél ek iztosítása az Európai U ió és Mag arország eg ik politikai élja. Az Országg űlés elis erte i de e er jogát ahhoz, hog eg e lő éltóságú sze él ké t élhesse, hog hatéko jog édel et iztosítso a hátrá os egkülö öztetést elsze edők szá ára, ala i t ki il á ította, hog az esél eg e lőség elő ozdítása álla i feladat. 3

4 Összha g a az E kt., a hel i esél eg e lőségi progra ok elkészítésé ek sza ál airól és az esél eg e lőségi e torokról szóló /. XII.. Kor. re delet és a hel i esél eg e lőségi progra elkészítésé ek részletes sza ál airól szóló /. VI.. EMMI re delet re delkezései el, Ózd Város Ö kor á zata to á iak a : Ö kor á zat Esél eg e lőségi Progra a rögzíti az esél eg e lőség érdeké e szükséges feladatokat. Az Ö kor á zat állalja, hog az elkészült és elfogadott Esél eg e lőségi Progra al összeha golja a település ás doku e tu ait, ala i t az ö kor á zat fe tartásá a lé ő i téz é ek űködtetését. Vállalja to á á, hog az Esél eg e lőségi Progra elkészítése sorá e o ja part eri kap solatre dszerét, külö ös teki tettel a köz e elés álla i és e álla i i téz é fe tartóira. A kö etkező hel zetele zés az Esél eg e lőségi Progra egalapozását szolgálja. A település e utatása Ózd az ország Északkeleti részé, az észak- ag arországi régió a, Borsod-A aúj-ze plé eg é e található - a magyar-szlo ák országhatár közelé e -, a Bükk heg ség, a Mátra, a Gö ör-szepesi ér heg ség között lé ő do idéke, a Sajó fol ó a torkolló Hangony patak és Ózd patak találkozásá ál terül el. A mai Ózd háro nagyobb község eg esülésé el jött létre, ezen települések Ózd, Sajó árko és Bolyok. Az Ózdot alkotó települések a középkor a ég ehéz körül é ek között élő kis ezőgazdasági községek voltak, és Borsod- és Gö ör Vár eg éhez tartoztak. Ezen települések életé e jele tős áltozást hozott a reformkorban egkezdődött iparfejlesztés, a asúti hálózat kiépítése. A település 1949-ben kapott árosi rangot, lakói ak szá a ekkor fő volt. A áros az 1970-es é ekre ár egy 48 ezer lakosú közigazgatási eg séggé ált, jele tős ehézipari közpo tké t tartották il á, a g ár a ekkor tö mint 13 ezren dolgoztak. Az e elkedő épességszá lakásépítést vont maga utá, a lakásállo á és a lakosságot ellátó i téz é hálózat kiépítése fokozatosan az 1980-as é ekre egtörté t. Az 1990-es é ek elejé ekö etkező gazdasági isszaesés az észak- ag arországi ipari árosokat éri tette legi ká, rö id idő elül tö mint ember ált u ka élküli é. A áros ipari kultúrájára alapozva kereste a ki o takozás útját. Ózdo a re dszer áltást kö etőe gyors üte e épültek ki a pia gazdaság helyi i téz é ei. A áros foglalkoztatottainak szá át ö eli az egészségüg e, a szo iális i téz é ek e, az oktatás a és a kulturális ágazat a, valamint a közösségi szolgáltatás a és a közigazgatás a alkalmazottak szá a. Az ö kor á zat az i téz é hálózatá al és a közösségi szolgáltatást égző égei el eg ütt a legnagyobb foglalkoztató. Ezen i téz é hálózat to á i fő szá ára iztosít u kalehetőséget. Mára tö, korunk gazdálkodási körül é eihez magas fokon alkal azkodó nagy- és közép állalkozás honosodott meg. Ózdo napjainkban a űszer és elektronikai ipar térhódítása fig elhető meg. Ózd a régió negyedik leg épese árosa, csak a háro eg eszékhel előzi meg. Ózd to á á kistérségi közpo t is, e ől fakadóa sok fu k iót ellátó áros. A fő közlekedési hálózatok ugyancsak jele tőse eghatározzák a térség térszerkezetét. A eg eszékhel ről a 26-os szá ú főközlekedési út o al iztosítja az egyik kapcsolatot, illetve Heves megye irá á a a 25-ös szá ú főközlekedési út. A térség köz etle autópál a kapcsolattal nem rendelkezik. Ózd asúti egközelítés sze po t ól zsák hel zetű, űködő asúti kap solata a háro szo szédos eg eszékhel közül sak Miskol al a. 4

5 1. szá ú tá lázat - Lakó épesség szá a az é égé Év Fő (TS 0101) Változás ázis érték % % % % Forrás: TEIR, KSH-TSTAR Lakó épesség A lakó épességet úg értjük, i t az adott területe lakóhell el re delkező, de ásutt tartózkodási hell el e re delkező sze él ek, ala i t az ug a eze a területe tartózkodási hell el re delkező sze él ek eg üttes szá a. Fe ti adatok ól kitű ik, hog a áros lakó épessége. é től fol a atos sökke ést utat. Eg település épességé ek sökke ése ögött két té ező áll: eg részről a ter észetes fog ás jele sége Ózd: -3,64 ezrelék - e ; ásrészről a ki á dorlás az adott területi eg ségről Ózd: -, ezrelék - e. A áros eseté e a épességszá sökke és a agas el á dorlási eg e legre ezethető issza, el azo a apjai kra ár a sökke és irá á a utat. Leg agasa a á dorlási eg e leg a. é e olt, értéke: -, ezrelék. 5

6 .. szá ú tá lázat - Álla dó épesség a -os év adatai Korcsoport Fő Az álla dó épesség ől a egfelelő kor soportú ők és férfiak ará a (%) Nők Férfiak Összese Nők Férfiak Álla dó épesség szá a ,27% 47,73% 0- évesek összes szá a TS, ará a TS ,47% 0- éves ők TS, férfiak TS ,99% 8,32% 15- éves ők TS, férfiak TS ,74% 1,91% 18- éves ők TS, férfiak TS ,77% 28,30% 60- éves ők TS, férfiak TS ,76% 2,94% év feletti ők TS, férfiak TS ,02% 6,26% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR é feletti ők TS, férfiak TS 21% 60- é es ők TS, férfiak TS 0312) 7% Álla dó épesség - ők 18- é es ők TS, férfiak TS 0310) 53% 0- é es ők TS, férfiak TS 0306) 15% 15- é es ők TS, férfiak TS 0308) 4% é feletti ők TS, férfiak TS 13% 60- é es ők TS, férfiak TS 0312) 6% Álla dó épesség - férfiak 18- é es ők TS, férfiak TS 0310) 59% 0- é es ők TS, férfiak TS 0306) 18% 15- é es ők TS, férfiak TS 0308) 4% Az álla dó épesség szá át úg értel ezzük, i t a ejele tett álla dó épességet. Tehát az adott területe ejele tett lakóhell el álla dó lakással re delkező sze él ek tartoz ak a ejele tett álla dó épesség köré e, függetle ül attól, hog a -e áshol ejele tett tartózkodási hel ük ideigle es lakásuk ag, hog az összeírás esz ei időpo tjá a jele oltak-e. 6

7 A település álla dó épesség szá á ól kitű ik - a 2016-os adatokat fig ele e é e -, hog a ők és férfiak ará a korosztál okra teki tet élkül ajd e fele-fele ará an van. Fontos kiemelni viszont a é feletti korosztál létszá át, ahol a ők ará a jó al agasa a férfiakéhoz iszo ít a, a é feletti korosztál eseté e pedig a ők ará a ajd e kétszerese a férfiaké ak.. szá ú tá lázat - Öregedési i de Év év feletti álla dó lakosok szá a fő (TS 0328) 0- éves korú álla dó lakosok szá a fő (TS 0327) Öregedési i de (%) % % % % 2017 na na na Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Öregedési i de % 0,00% Az öregedési i de azt jelzi, hog fő é alattira há fő é e felüli jut. Ez az i de eg utatja, hog az adott település épességére i a jelle ző: a e i e alatti az i de, akkor túlsúl a a ak a é alattiak, ag is fiatalos a épességszerkezet. Ha az i de felett a, akkor a é felettiek vannak tö e, és a település elöregedő. A település öregedési i de e alapjá a áros épességszerkezete elöregedő. Az adatokat fig ele e é e a 2013-as é től az ará az idő előre haladtá al fol a atosa áltozott, a é feletti álla dó lakosok szá a magasabb lett, mint a 0- é es korú álla dó lakosok szá a. Az esél eg e lőség sze po tjá ól - íg korá a a g erekek fokozotta ellátására olt szükség -, az utó i é ek e az idősek fokozott ellátása, segítése került előtér e. Ózd e zetiségi összetétele is eg áltozott az ezredfordulót kö etőe. Hazá k területé a -es épszá lálás adatai szeri t Ózdo élt a. leg ag o ro a közösség. A e sült adatok alapjá, Ózd lakosságá ak %-a roma e zetiségű lakos, ezzel szemben a hivatalos 2011-es épszá lálás adatai szerint 11%-os az ará uk. A agas létszá iatt eg értel űe kijele thető, hog a áros eseté e ko ol a szá ol i kell a igá sággal, hisze a hel i társadalo jele tős részét teszik ki. A kohászat tö ezer ro át foglalkoztatott ég a re dszer áltás előtt, re getege költöztek e a áros a a u kalehetőségek iatt. A re dszer áltás utá a ro ák ag része a áros a aradt, közöttük e olt jelle ző az el á dorlás. 7

8 A áros által iztosított szolgáltatások, fu k iók: A áros iszo lag sok fu k iót lát el, melyeket alap etőe ag ságá ól és épességszá á ól fakadóa kell iztosíta ia. A település által ellátott feladatok, a biztosított szolgáltatások, fu k iók lé egese gazdaga ak, i t eg kise kistérségi közpo t eseté e. Az Ö kor á zat a Mag arország hel i ö kor á zatairól szóló. é i CLXXXIX. tör é to á iak a : Möt. és az eg é ágazati tör é ek e foglalt ellátási kötelezettségé ek eleget té e iztosítja az egészségüg i, szo iális és g er ek édel i ellátások széles re dszerét. A szolgáltatásokat saját fe tartású, illet e Ózd Kistérség Tö élú Társulása által fe tartott i téz é ek által iztosítja a áros és a kistérség lakosai szá ára. Az oktatás teré tö ó oda űködik a áros a, szi té sok az általá os iskola és a középfokú oktatási i téz é ek szá a is agas. Az egészségüg i i téz é ek teré is gazdag ak e ezhető a áros, kórháza és szakre delő-i tézete a, fejlett házior osi ellátó hálózattal is re delkezik. A áros a közigazgatási üg i tézés is fol ik, melynek eg része sak a áros lakosságát szolgálja, íg izo os közigazgatási fu k iók a kistérség teljes lakosságát éri tik. A áros körzetközpo ti feladatokat is ellát, Járás íróság, Járási Üg észség, Re dőrkapitá ság és eg é köz izto sági szer ezetek, i t az Ózd Városi Re dészet és a Polgárőrség, valamint a Borsod-A aúj-ze plé Meg ei Kor á hi atal Ózdi Járási Hivatal és szakigazgatási szer ei is űköd ek a települése. A áros jele tős foglalkoztató. A rége i ag foglalkoztatók egszű ése utá a áros a és térségé e i d a ai apig ko ol pro lé át okoz a u ka élküliségi hel zet, a i ehéz hel zet e hozza az ala so státuszú rétegeket. A ag o égek ABB Ltd., Johnson Electric, Ózdi A él ű ek Kft., Tesco Global, InterSpar) jele léte érsékli a pro lé ákat, de a ai apig a áros és a térség fejlődésé ek egyik legjele tőse pro lé ája a képzett u kaerő hiá a. A leg ag o foglalkoztatók tö sége az ipar a alkal azza a u kaerőt.. szá ú tá lázat - Belföldi á dorlások Év Álla dó jellegű odavá dorlás TS oda á dorlás Elvá dorlás TS el á dorlás Egyenleg Álla dó oda-, és elvá dorlások külö ségé ek álla dó lakosra vetített szá a (TS 0602) , , , , na na - na Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vá dorlások - eg e leg fő

9 A elföldi á dorlási utató szeri t a település o zereje egatí előjelet utat, a áros a az el á dorlás ag o értékű, de az utó i é ek e az eg e leg. é hez iszo ít a ja uló te de iát utat. Az iskolá ól kikerülő fiatalok, a u kahel üket el esztett eg é ek, saládok a o zó u kalehetőségek, a jo egélhetés re é é e éhá eset e e sak a áros ól és sok eset e az ország ól is el e ek. A áros ezetése az életpál a- odell e ezetésé el, lakhatási tá ogatásokkal, saládalapítást- és ta ulást elősegítő tá ogatással és eg é u kahel tere tést tá ogató i tézkedésekkel igyekezett orvosolni a pro lé át, el ek ered é eképpe az el á dorlás e ölte e ekkora éreteket, a hel e aradás nem jelentene gondot.. szá ú tá lázat - Ter észetes szaporodás Év Élve születések szá a (TS 0701) Halálozások szá a (TS 0702) Ter észetes szaporodás fő na na - Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A fe ti tá lázat ól kitű ik, hog a települése az él e születések szá a jó al ke ese a halálozások szá ához iszo ít a. Az él e születések szá a. é től őtt, a halálozások szá a csak é e sökke t a korá i é ekhez képest, ajd. é e is ét jele tős emelkedés tapasztalható, ezért a ter észetes szaporodásra é ről é re a fog ás jelle ző. Értékei k, küldetésü k Az esél eg e lőség i de e er szá ára fo tos érték. Megléte segíti, hog i de ki ek esél e leg e jó i őségű szolgáltatásokra, az esél eg e lőtle séggel küzdő e erek elő e részesítését az élet i de területé, függetle ül attól, hog ő ag férfi, egészséges ag fog atékossággal él, il e a szár azása vagy az anyagi helyzete. Ózd Város Ö kor á zata a Helyi Esél eg e lőségi Progra alapjá fol a atosa ér é esíti az esél eg e lőségi sze po tokat a áros űködését, fejlesztését eghatározó alap ető doku e tu ai a. 9

10 Az esél eg e lőség eg alósítását horizo tális el ek teki ti, a el áthatja ala e i ö kor á zati te éke séget: a kötelező és ö ké t állalt feladatok ellátását a hel i szi tű közpolitika alakítása sorá. Az Ebktv. a települési ö kor á zatok szá ára egtere ti a ak lehetőségét, hog hel i esél eg e lőségi progra ot fogadjo el. A települési esél eg e lőségi progra ele zi a települése Ózd árosá a élő hátrá os hel zetű soportok hel zeté ek alakulását, és eghatározza az e soportok esél eg e lőségét elősegítő élokat, kie elt fig el et fordít a a lakhatásra, oktatásra, egészségüg re, foglalkoztatásra, vala i t a szo iális hel zetre. A Progra tartal azza a élok eg alósításá ak forrásigé ét és égrehajtásuk ter ezett üte ezését is. A Progra égrehajtása sorá ér adó alapel ek: A pre e ió el e: a társadalo ak i de t eg kell te i a fog atékosságot okozó alesetek és etegségek egelőzése érdeké e. A or alizá ió elve: i de fog atékos sze él szá ára ol a élet i ták és hétköz api életfeltételek álja ak elérhető é, el ek a társadalo egszokott feltételei ek és élet ódjá ak a lehető legteljesebb érték e egfelel ek. Az i tegrá ió elve: a fog atékos e erek kap solatot tarthassa ak fe ás e erekkel és a társadal i, gazdasági i téz é ek széles köré el. Az ö re delkezés elve: a fog atékos e erek képességeik és lehetőségeik keretei elül szabadon re delkez ek életük alakításáról. Az ö állóság kiterjed a sze él es ozgás, az idő, a tulajdo feletti ö re delkezésre. A hátrá os egkülö öztetés tilal á ak és az elő e részesítés kötelezettségé ek elve: a fog atékos sze él e részesülhet hátrá os egkülö öztetés e, rá éz e sérel es el írálás a, kirekesztés e, fog atékossága iatt e lehet korlátozott a ás e erek szá ára elérhető közja akhoz aló hozzáférés e. Miutá az őket i de ki ással eg e lőe egillető jogaikkal - állapotuk ól fakadóa - ke és é tud ak él i, ezért i dokolt, hog elő e részesülje ek. A reha ilitá ió elve: a fog atékos e ereket képessé kell te i arra, hog érde i erőfeszítéseket tehesse ek állapotuk és képességeik ja ítására, ag azok ro lásá ak egállítására, lassítására. A fog atékos sze él ek és a közszolgálati i téz é ek köl sö ös gara iákat tartal azó reha ilitá iós szerződéseket kösse ek, eg é i reha ilitá iós ter eket készítse ek. Az esél eg e lőségi politika azt kí á ja eg, hog a diszkri i á ió tilal á ak etartásá túl erőfeszítéseket kell te i a ők, a ro ák, ala i t a fog atékossággal élők esél eg e lőségé ek ja ítása érdeké e. Az esél eg e lőségi politika tehát e esik eg e az eg e lő á ás ód iztosításá al: i dazo jogi és e jogi eszközöket jele ti, a el ek azt a élt szolgálják, hog i de ki eg e lő eséll el ér é esülhesse az élet legkülö öző területei oktatás, egészségüg, u kaerőpia, szo iális izto ság st., de legalá is sökke je ek az éri tett él soportokat érő hátrá ok. Ma ár ala e i fog atékossági soporthoz tartozó e er él - azaz a ozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értel i fog atékos, autista és súl osa -hal ozotta fog atékos e erek - a spe iális szükségletei ek fig ele e ételét kell a ko ple akadál e tesítése, azaz az eg e lő esél ű hozzáférés egtere tése alatt érte i. Az eg e lő á ás ód kö etel é é ek egsértését jele ti a köz etle hátrá os egkülö öztetés, a köz etett hátrá os egkülö öztetés, a zaklatás, a jogelle es elkülö ítés, a egtorlás, ala i t az ezekre adott utasítás. 10

11 Köz etle hátrá os egkülö öztetés ek i ősül az ol a re delkezés, a el ek ered é eké t eg sze él ag soport alós ag élt 1. neme 2. faji ho atartozása 3. őrszí e 4. álla polgársága 5. e zetisége 6. e zeti ag et ikai kise séghez aló tartozása, 7. anyanyelve, 8. fog atékossága, 9. egészségi állapota, 10. allási ag ilág ézeti egg őződése, 11. politikai ag ás éle é e, 12. saládi állapota, 13. eg szülős salád [a asága terhessége ag apasága], 14. sze uális irá ultsága, 15. életkora, 16. társadal i szár azása, 17. vagyoni helyzete, 18. foglalkoztatási jog iszo á ak ag u ka égzésre irá uló eg é jog iszo á ak rész u kaidős jellege, illet e határozott időtarta a, 19. érdekkép iselethez aló tartozása, 20. eg é hel zete, tulajdo sága ag jelle zője to á iak a eg ütt: tulajdo sága iatt részesül ked ezőtle e á ás ód a, i t a el e ás, összehaso lítható hel zet e le ő sze él ag soport részesül, részesült ag részesül e. Köz etett hátrá os egkülö öztetés ek i ősül az a köz etle hátrá os egkülö öztetés ek e i ősülő, látszólag az eg e lő á ás ód kö etel é é ek egfelelő re delkezés, a el a köz etle hátrá os egkülö öztetés él eghatározott tulajdo ságokkal re delkező eg es sze él eket ag soportokat lé egese ag o ará a hátrá osa hel zet e hoz, i t a el e ás, összehaso lítható hel zet e lé ő sze él ag soport olt, a ag le e. Zaklatás ak i ősül az az e eri éltóságot sértő, sze uális ag eg é ter észetű agatartás, a el az éri tett sze él ek a köz etle hátrá os egkülö öztetés él eghatározott tulajdo ságá al függ össze, és élja ag hatása ala el sze éll el sze e egféle lítő, elle séges, egalázó, egszég e ítő ag tá adó kör ezet kialakítása. Jogelle es elkülö ítés ek i ősül az a re delkezés, a el a köz etle hátrá os egkülö öztetés él eghatározott tulajdo ságai alapjá eg es sze él eket ag sze él ek soportját a elük összehaso lítható hel zet e lé ő sze él ektől ag sze él ek soportjától - a élkül, hog azt tör é kifejezette ege ged é - elkülö ít. Megtorlás ak i ősül az a agatartás, a el az eg e lő á ás ód kö etel é é ek egsértése iatt kifogást e elő, eljárást i dító ag az eljárás a közre űködő sze éll el sze e ezzel összefüggés e jogsérel et okoz, jogsérele okozására irá ul ag azzal fe eget. Az Ö kor á zat az esél eg e lőségi politikáját u káltatói szerepkör e, köz etle szolgáltatásai sorá és i téz é fe tartói szerepkör e ér é esíti. Az esél eg e lőséggel kap solatos te éke sége fol a á i de t egtesz a ak érdeké e, hog az eg es projektek kidolgozásá a az érdekelt i il szer eződések is aktí szerepet játssza ak, elősegít e ezzel a áros lakosságá ak il e irá ú sze lélet áltását is. E ek eszközei sza ál ozás, tá ogatás és a jó g akorlatok e ezetése, e utatása. 11

12 Célok A Hel i Esél eg e lőségi Progra átfogó élja Az esél eg e lőség i de álla polgár szá ára fo tos érték. Ér é esítése e sak jogsza ál ok által eghatározott kötelezettségü k, ha e hosszú tá ú érdekü k is, hisze azt a élt szolgálja, hog i de ózdi lakos ak esél e leg e a jó i őségű közszolgáltatásokra, élet i őségük ja ítását szolgáló feltételek iztosítására. Az Ö kor á zat az Esél eg e lőségi Progra elfogadásá al ér é esíte i kí á ja: 1. az eg e lő á ás ód és az esél eg e lőség iztosításá ak kö etel é ét, 2. a közszolgáltatásokhoz törté ő eg e lő hozzáférés el ét, 3. a diszkriminá ió e tességet, 4. a szegregá ió e tességet, 5. a foglalkoztatás, a szo iális izto ság, az egészségüg, az oktatás és a lakhatás területé a hel zetele zés sorá feltárt pro lé ák ko ple kezelése érdeké e szükséges i tézkedéseket. A köz e elési i téz é eket az ó oda ki ételé el éri tő i tézkedések érdeké e eg ütt űködik az i téz é fe tartó közpo t területi szer ei el ta kerülettel. A HEP hel zetele ző részé ek élja Elsődleges élu k szá a e i a /. XII.. Kor. re delet. ekezdésé e e esített, esél eg e lőségi sze po t ól fókusz a lé ő él soportok a tartozók szá át és ará át, ala i t hel zetét a települése. E ellett élu k a él soport a tartozókra o atkozóa átteki te i a szolgáltatásokhoz törté ő hozzáférésük alakulását, ala i t feltár i az ezeke a területeke jele tkező pro lé ákat. To á i élu k eghatároz i az e soportok esél eg e lőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, el ek fejlesztésre szorul ak az eg e lő á ás ód érdeké e. A élok eg alósításá ak lépéseit, azok forrásigé ét és égrehajtásuk ter ezett üte ezését az HEP I tézkedés Ter IT tartal azza. A HEP IT élja Célu k a hel zetele zésre épít e ol a ea atkozások részletes ter ezése, a el ek ko krét el ozdulásokat ered é ez ek az esél eg e lőségi él soportokhoz tartozók hel zeté ek ja ítása sze po tjá ól. To á i élu k eghatároz i a ea atkozásokhoz kap solódó ko u iká iót. Szi té élké t határozzuk eg a ak az eg ütt űködési re dszer ek a felállítását, a el a progra alkotás és égrehajtás sorá iztosítja ajd a eg alósítás, o o kö etés, elle őrzés-értékelés, kiigazítás tá ogató strukturális re dszerét, ag is a HEP Fóru ot és a hozzá kap solódó te atikus u ka soportokat. 12

13 A Hel i Esél eg e lőségi Progra Hel zetele zése HEP HE A hel zetele zés felépítése egeg ezik a /. VI.. EMMI re delet. szá ú ellékleté el, a ak részletes leírását, adatele zési tá láit, tartal i kifejtését foglalja össze.. Jogsza ál i háttér e utatása 1.1 A progra készítését előíró jogsza ál i kör ezet rövid e utatása Mag arország Alaptör é e to á iak a : Alaptör é XV. ikk alapjá : A tör é előtt i de ki eg e lő. Mi de e er jogképes. Mag arország az alap ető jogokat i de ki ek ár el egkülö öztetés, e ezetese faj, szí, e, fog atékosság, el, allás, politikai ag ás éle é, e zeti ag társadal i szár azás, ag o i, születési ag eg é hel zet szeri ti külö ségtétel élkül iztosítja. A ők és a férfiak eg e jogúak. Mag arország az esél eg e lőség és a társadal i felzárkózás eg alósulását külö i tézkedésekkel segíti. Mag arország külö i tézkedésekkel édi a saládokat, a g er ekeket, a őket, az időseket és a fog atékkal élőket. A hel i esél eg e lőségi progra elkészítését az E kt. előírásai alapjá égeztük. A progra elkészítésére o atkozó részletsza ál okat a tör é égrehajtási re deletei, a hel i esél eg e lőségi progra ok elkészítésé ek sza ál airól és az esél eg e lőségi e torokról szóló /. XII.. Kor. re delet hel i esél eg e lőségi progra elkészítésé ek szempontjairól szóló. fejezete, valamint a hel i esél eg e lőségi progra elkészítésé ek részletes sza ál airól szóló / VI.. EMMI rendelet alapjá alkal aztuk, külö ös fig el et fordít a a foglalkoztatás elősegítéséről és a u ka élküliek ellátásáról szóló. é i IV. tör é to á iak a : Flt. a szo iális igazgatásról és szo iális ellátásokról szóló. é i III. tör é to á iak a : Szt. az egészségüg ről szóló. é i CLIV. tör é to á iak a : Eüt. a g er ekek édel éről és a g á üg i igazgatásról szóló. é i XXXI. tör é to á iak a : Gyvt.) a fog atékos sze él ek jogairól és esél eg e lőségük iztosításáról szóló. é i XXVI. tör é to á iak a : Fot. a Fog atékossággal élő sze él ek jogairól szóló eg ez é és az ahhoz kap solódó Fakultatí Jeg zőkö kihirdetéséről szóló. é i XCII. tör é a Mag arország hel i ö kor á zatairól szóló. é i CLXXXIX. tör é Möt. a e zetiségek jogairól szóló. é i CLXXIX. tör é to á iak a : e zetiségi tör é a e zeti köz e elésről szóló. é i CXC. tör é to á iak a : Nkt.) az egészségüg i alapellátásról szóló. é i CXXIII. tör é to á iak a : Alapellátási t. előírásaira. Az alá iak a rö ide eghatározzuk a kap solódó stratégiákat: Az EU stratégia Az Európa az Európai U ió é re szóló ö ekedési stratégiája, a -ben megkezdett Lisszaboni Stratégia fol tatása, a ak tapasztalatait eépítő új, közösségi gazdaságpolitikai élre dszer és ahhoz tartozó i tézkedéster. Célja e supá a álság leküzdése, a stratégia az u iós ö ekedési odell hiá osságait hi atott egszü tet i, és az i tellige se, fe tartható és efogadó ö ekedés feltételeit kí á ja egtere te i. Az esél eg e lőség sze po tjá ól rele á s élkitűzések, el eket -ra az EU egészé ek teljesíte ie kell, két területe is egjele ik. Az oktatás a a le orzsolódási ará t % alá kell sökke te i. A szegé ség/társadal i kirekesztés elle ható i tézkedések sora pedig azt élozza, hog legalá 13

14 illió al sökke je azok szá a, akik o or a és társadal i kirekesztettség e él ek, illet e akik eseté e a szegé ség és a kirekesztődés reális eszél t jele t. Nemzeti Reform Program Az Európa stratégia eg alósításá ak legfo tosa eszközét tagálla i szi te a e zeti refor progra ok jele tik, el eket a tagálla ok ak i de é áprilisá a, a sta ilitási/ko erge ia progra okkal eg ütt kell elkészíte iük. A e zeti refor progra ok rögzítik az u iós kie elt élok alapjá egfogal azott e zeti élokat, to á á is ertetik, hog a kí á ják a kor á ok a élokat teljesíte i, illet e a ö ekedést hátráltató akadál okat leküzde i. A doku e tu ok azt is eghatározzák, hog kik, ikor, il e i tézkedéseket hoz ak ajd, s hog e ek il e költség etési o zatai lesz ek. A Nemzeti Refor Progra az esél eg e lőségi él soportok hel zete ja ításá ak sze po tjá ól köz etle jele tőséggel író élkitűzéseket és i tézkedéseket tett. Ne zeti Társadal i Felzárkózási Stratégia A Ne zeti Társadal i Felzárkózási Stratégia NTFS az Európai Bizottság által - e jó áhag ott A ne zeti ro ai tegrá iós stratégiák u iós keretre dszere -ig í ű doku e tu a foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegé ség elle i fellépés érdeké e egfogal azott felzárkózás-politikát hel ezi középpo t a, e ellett ha gsúl os élja a ro a közösségek kirekesztése elle ható fol a atok egelőzése, felszá olása. A stratégia élja, hog a szegé ség sze po tjá ól eghatározó pro lé aterületek g er ekszegé ség, ro ák hel zete, hátrá os hel zetű térségek hosszú tá ú elképzelései ek i tegrálását, kiegészítését, eg séges élre dszer e törté ő kezelését kí á ja elő ozdíta i, fig ele el, a tö i, a társadal i felzárkózás sze po tjá ól rele á s stratégiára, íg a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a idékfejlesztésre, az egészségüg i, szo iálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Leg e jo a g erekek ek! Ne zeti Stratégia A Leg e Jo a G erekek ek Ne zeti Stratégia szükségességét elsősor a az i dokolta, hog sökke tse a g er ekek és saládjaik élkülözését, ja ítsa a g er ekek fejlődési esél eit. A tör é i de g erekre kiterjed, de értele szerűe azok ak a g erekek ek kell prioritást kap iuk, akik ek érdekei a legjo a sérül ek, akik él a élkülözések a legjo a korlátozzák fejlődésüket. A Ne zeti Stratégia ásik fo tos indoka a szegé ségi iklus egszakításá ak szükségessége, a g er ekek és a társadalo közös tá lati érdeke. Ro a I tegrá ió Évtizede Progra Az Országg űlés. jú ius -é fogadta el a Ro a I tegrá ió É tizede Progra Stratégiai Ter ről szóló 68/2007. (VI.. OGY határozatot, a el a Kor á feladatául tűzi, hog a Stratégiai Ter égrehajtására készítse rö id tá ú, kété es időszakokra szóló i tézkedési ter eket. A Stratégiai Ter ég prioritási területe oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségüg, az eg e lő á ás ód ér é esítésé el kap solat a, to á á a kultúra, a édia és a sport területé határoz eg átfogó élokat, a élokhoz kap solódó ko krét feladatokat, az ezekhez re delt utatókat, to á á a feladatok eléréséhez szükséges i tézkedéseket. A e ek közötti esél eg e lőség egtere tését a ég prioritási területe egfogal azottakhoz kap solódó feladatoko és i tézkedéseke keresztül kí á ja eg alósíta i. Ne zeti Ifjúsági Stratégia Az Országg űlés - e fogadta a Ne zeti Ifjúsági Stratégiáról készült doku e tu ot /. X.. OGY határozat. A Stratégia az ifjúsági korosztál okkal kap solatos álla i felelősség összefoglalása a -. időszakra o atkozóa. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú tá ú társadal i éljait, eg alósításukhoz az eg es területeke a horizo tális és spe ifikus élokat, ala i t ezekhez kap solódó rész élokat határoz meg. Európai Fog atékosságüg i Stratégia A fog atékosságüg területé az u iós eg ütt űködés és selek és keretét az Európai Bizottság által kidolgozott, 2010 közötti időszakra szóló, a fog atékos sze él ek társadal i és gazdasági rész ételé ek egerősítésére, ala i t jogaik teljes körű g akorlásá ak ja ítására irá uló Európai Fog atékosságüg i Stratégia iztosítja. 14

15 Oktatás és képzés Az oktatás és a képzés teré fol tatott európai eg ütt űködés stratégiai keretre dszere; ol a fóru, a el a e ált ódszerek átadását és át ételét, az eg ástól aló ta ulást, a hatéko egoldásokkal kap solatos i for á iók és tudo á osa igazolt adatok összeg űjtését és terjesztését, ala i t a szakpolitikai refor okkal kap solatos ta á sadást és segítség újtást hi atott elősegíte i. Az oktatás és képzés stratégiai keretre dszere ré é az u iós tagálla ok közös élokat határozták eg a ak érdeké e, hog -ra egoldást találja ak a közös kihí ásokra. I tegrált Településfejlesztési Stratégia Ózd Város I tegrált Településfejlesztési Stratégiája. é e elkészült,. é e aktualizálásra, kiegészítésre került. A jele leg ér é e lé ő stratégiát a Kép iselő-testület a / VIII. határozatá al fogadta el, mely dokumentum Ózd árosá ak a jele legi hel zetét eg izsgál a, a 2022-ig elére dő középtá ú fejlesztési éljait határozza eg. Ózd Város Hel i Építési Sza ál zata és Sza ál ozási Terve Ózd Város Ö kor á zata Kép iselő-testületé ek /. X.. ö kor á zati re delete Ózd áros hel i építési sza ál zatáról és sza ál ozási ter éről. Településkép védel e Ózd Város Ö kor á zata Kép iselő-testületé ek /. XII.. ö kor á zati re delete a településkép édel éről. Ózd Város Ö kor á zata Képviselő-testületé ek /. V.7.) ö kor á zati re delete az ö kor á zat tulajdo á a lé ő lakások és e lakás éljaira szolgáló hel iségek érletéről. Ózd Város Ö kor á zata Képviselő-testületé ek /. II.. ö kor á zati re delete a pé z eli és ter észet e újtott települési tá ogatásokról. Ózd Város Ö kor á zata Képviselő-testületé ek 2/2016. (II.26.) ö kor á zati rendelete eg é ö kor á zati tá ogatásokról. Ezek is erete azért fo tos, i el a település esél eg e lőségi stratégiájá ak illeszked ie kell e sak a jogsza ál i kör ezet e, ha e az EU és hazai rele á s stratégiákhoz is.. Az esél eg e lőségi él soportokat éri tő hel i sza ál ozás rövid e utatása. Az esél eg e lőségi él soportokat éri tő hel i sza ál ozás teki teté e az Ö kor á zat az E kt. által előírtak szeri t, a /SzÜ /KH/. II.. szá ú határozata értel é e re delkezik korá a elfogadott Települési Esél eg e lőségi Progra al és a /KH/. II.. határozattal elfogadott Közoktatási Esél eg e lőségi I tézkedési Ter el, ala i t a Polgár esteri Hi atalra o atkozóa jó áhag ott, a közalkal azottak, köztiszt iselők érdekei ek fig ele el kisérését, édel ét élzó Esél eg e lőségi Tervvel. Az E kt.. ájus -jé hatál a lépett /A. -a rendelkezett a hel i esél eg e lőségi progra ról. A re delkezés értel é e a hel i ö kor á zat, ala i t a tö élú kistérségi társulás öt é re szóló hel i esél eg e lőségi progra ot fogadott el, el et kété e te át kell teki te i és szükség eseté felül kell vizsgál i. A re delkezést a. é i CLXXIV. tör é ódosította, íg az esél eg e lőségi progra ra o atkozó sza ál ozás az Ek t.. -á a került át. Az ö kor á zat a feladat- és hatásköré e tartozó ö kor á zati üg ek e tör é keretei között ö állóa érlegelhet. Az álla polgári ö go doskodás, eg ütt űködési készség erősítését szolgálja az a felhatal azás, a el szeri t a kép iselő-testület tör é i felhatal azás alapjá eg es közszolgáltatások igé e ételét re deleté e feltételekhez kötheti. E rész e ezeket a kép iselő-testületi, az esél eg e lőségi él soportokat éri tő re deleteket is szükséges e utat i. A hel i ö kor á zat által hozott sza ál ozást éri tő kérdésekről az Möt. rendelkezik. 15

16 . Stratégiai kör ezet e utatása 2.1 Kap solódás hel i stratégiai és települési ö kor á zati doku e tu okkal, ko ep iókkal, programokkal Az alá iak a azo ter ek is ertetésére kerül sor, el ek elkészítése kötelező az ö kor á zatok szá ára és eze doku e tu ok a leírtak iké t szolgálják az esél eg e lőség eg alósítását. Gazdasági progra a -19-es ciklusra - az Möt.. -a értel é e a Kép iselő-testület hosszú tá ú fejlesztési elképzeléseit gazdasági progra a, fejlesztési ter e rögzíti, el ek elkészítéséért a hel i ö kor á zat felelős. A progra ot a -19-es iklusra a Kép iselő-testület a /. IV.. határozatá a elfogadta, el tö ek között az alá i kie elt területe foglalkozik az esél eg e lőségi élokkal: A közösség építése, az i tegrá ió e azt jele ti, hog eg közösség ek el kell fogad ia feltételek élkül az eltérő kultúra jeg eit, a ak fur sa szokásait. Az élhető és fe tartható közösség akkor lesz erős, ha az ahhoz aló tartozás i de tag szá ára o zó és ág ott állapot, a iért i de tag ak tenni kell. Mu kahelytere tés, közfoglalkoztatás területé a gazdasági progra, fejlesztési ter hel i szi te eghatározza i dazokat a élkitűzéseket és feladatokat, a el ek a hel i ö kor á zat költség etési lehetőségei el összha g a, a hel i társadal i, kör ezeti és gazdasági adottságok átfogó fig ele e ételé el a hel i ö kor á zat által újta dó feladatok iztosítását, szí o alá ak ja ítását szolgálják. N il á aló, hog i deze élok eg alósulásához eg részt ö kor á zati adó e ételekre, azok nö ekedésére, ásrészt az aktí korú eltartottak szá á ak sökke ésére, ag is sta il eglé ő, illet e újo a létrehozott u kahel ekre a szükség. A közre d és a közbizto ság ja ítását, az ö kor á zati ag o édel ét a közösség életét sza ál ozó or ák és tör é ek etartását és etartatását, a re d és ugalo iztosítását kie elt feladataké t kí á ja kezel i az Ö kor á zat. A áros ezetés feladata a evelés, oktatás i él za artala a körül é ei ek iztosítása és az elhi atott és agas szak ai felkészültséggel re delkező pedagógusok eg e sülése és elis erése. Az ifjúságpolitika területé a iklusra o atkozó fő élkitűzés az általá os iskolás korosztál tól kezdődőe az ifjúság lokálpatriotiz usá ak, közéleti szerep állalásá ak kialakítása, egerősítése. Fo tos a to á ta uló fiatalok ösztö díj re dszerei ek, i o atí pál ázati lehetőségei ek újrago dolása, a sza adidő kulturált, hasz os eltöltéséhez a sportolási, szórakozási feltételek egtere tése. A hel i szo iálpolitikai eszközök köré e a költség etési források értéké ek fig ele e ételé el olyan i tézkedések egtétele, a el érsékel i képes a lakosság köré e a álság okozta re dkí üli élethel zet e hítését, kezelését. Ózd Város Ö kor á zatá ak szo iálpolitikáját a kö etkező é ek e a helyi társadal i-gazdasági iszo ok jelle zői, a foglalkoztatottsági utatók és a lakosság összetételét jelle ző de ográfiai fol a atok határozzák eg. A Kép iselő-testület i dezek fig ele e ételé el fogal azza eg progra ter é e szo iálpolitikai éljait, ajd a égrehajtás sorá törekszik a dö tései e azok ér é re juttatására. A élok eg alósítása érdeké e a áros ezetése fol a atosa a leghatéko a, az eg é i értékeket és az e eri éltóságot egőrző egoldásokat kí á ja alkal az i, felhasz ál a a szo iálpolitika eszköztárát a jogsza ál i lehetőségek teljes körű kihasz álásá al. Az Ö kor á zat szo iálpolitikája jól körülírható területekre ko e trálódik, ko ple e kezel e a élterületeket a ak érdeké e, hog a külö öző eszközök hatása eg üttese erősítse eg ást, ezáltal fokoz a azok hatéko ságát, ered é ességét és adek át álaszt adja ak a fe álló pro lé ákra. Az Ö kor á zat kie elt feladatá ak teki ti a salád édel ét, tá ogatását, űködőképességé ek egőrzését. Jele tős élkitűzése, hog u kát iztosítso az aktí korú lakosok szá ára a segél fol ósítása hel ett. Fo tos terület az idős e erek ellátásá ak iztosítása, élet itelük segítése. Törekszik az Ö kor á zat a súl osa hátrá os hel zetű lakosok leszakadásá ak egakadál ozására, a pere re sodródásuk isszafordítására, reha ilitálásuk segítésére. A szo iálpolitika ellett a Kép iselő-testület az egészségüg, a közoktatás, köz ű elődés, sport és ifjúságpolitika területé is elkötelezett az esél eg e lőségi el ek ér é esítésé ek egerősítésé e. 16

17 2018. é i költség etés Ózd Város Jeg zője által előkészített 8. é re o atkozó költség etési re deletet Ózd Város Polgár estere 8. fe ruár 3-á e újtotta a Kép iselő-testület ek, el et 1/2018.(II.23.) ö kor á zati re delet e hag tak jó á. A re delet szeri t a Kép iselő-testület kie elte kezeli a kötelező ö kor á zati feladatok ellátását, új u kahel ek létrehozását szolgáló fejlesztések, efektetések ösztö zését, i frastrukturális fejlesztési pál ázatok égrehajtását, el ek köz etette szolgálják az esél eg e lőség eg alósulását. Szo iális Szolgáltatáster ezési ko ep ió Ózd Város Ö kor á zata a szo iális ellátások egszer ezése sorá az alá i el ek ér é re juttatására törekszik. Teljes körű elérhetőség: Eg részt Ózd áros lakosságá ak teljes körűe joga a az Ö kor á zat által iztosított szo iális ellátások elérésére függetle ül attól, hog hol él/lakik a áros közigazgatási területé. Másrészt az Ö kor á zat ak teljes körűe iztosíta i kell i dazokat a szo iális ellátásokat, a el eket az Möt. és az ágazati tör é ek kötelező feladatké t szá ára előír ak. Esél eg e lőség: a szo iális szolgáltatások igé e étele sorá iztosíta i kell az e eri és álla polgári jogokat, ár el egkülö öztetés, e ezetese faj, szí, e, el, allás, politikai ag ás éle é, nemzeti ag társadal i szár azás, ag o i, születési ag eg é hel zet szeri ti külö ségtétel élkül. To á á ug a sak az esél eg e lőség eg alósulását iztosítja az Ebktv.. h po tjá a foglaltak ér é re juttatása az ellátások sorá. Eszeri t az eg e lő á ás ód kö etel é ét a szo iális go doskodást újtó sze él ek és i téz é ek jog iszo aik létesítésekor, jog iszo aik a, eljárásaik és i tézkedéseik sorá kötelesek egtarta i. Tör é esség iztosításá ak gara iáját fősza ál szeri t a Szo iális tör é e foglaltak adják, a el ek szeri t a sze él es go doskodást újtó szo iális i téz é fe tartója iztosítja az i téz é gazdálkodásá ak és űködésé ek tör é ességét. E ek érdeké e é e te elle őrzi az i téz é űködésé ek tör é ességét, to á á elle őrzi és é e te eg alkalo al értékeli a szak ai u ka ered é ességét. Az i téz é ek űködését e gedél ező szer külö jogsza ál szeri t legalá kété e te elle őrzi, hog a fe tartó az i téz é t a szak ai sza ál ok a foglaltak ak egfelelőe űködteti-e. Diszkri i á ió kialakulásá ak egakadál ozását i d a szolgáltatások elérése, i d azok igé e étele sorá iztosíta i kell. A társadalo ól aló kirekesztődés egakadál ozása érdeké e él a szolgáltatás a ég e részesülő, de szükséglettel író eg é ielő i elérése és az ellátás a törté ő e o ása. A ár szolgáltatás a részesülő eg é teki teté e a szak ai u ka eg ik kie elt élja a kirekesztés, kirekesztődés egakadál ozása, illet e kialakulás eseté e a re-szo ializá ió, re-integrá ió iztosítása. I tegrált Településfejlesztési Stratégia ITS Ózd Város Ö kor á zatá ak Kép iselő-testülete a /. IX.. határozatá al jó áhag ta a Belüg i isztériu tá ogatásá al,. é e elkészített I tegrált Településfejlesztési Stratégiáját és az ehhez kap solódó Megalapozó Vizsgálatot. Az ITS elfogadását kö etőe. é e eghirdetésre kerültek azok a pál ázati források {elsősor a a Terület- és Településfejlesztési Operatí Progra TOP }, el ek lehető é teszik a ter ezett stratégiai élok elérését a áros szá ára. A források hatéko a igé e étele érdeké e szükségessé ált a korá a elkészült ITS ódosítása, mely a / VIII.. határozattal elfogadásra is került. A áltoztatások a Bar a ezős területek reha ilitá ióját tartal azó O igé g ár területrészt és a Szo iális árosreha ilitá ió pál ázat eseté e az Újtelep árosrészre o atkozó részeket éri tették. Az ITS a jele leg hatál os Településfejlesztési Ko ep ióra épül, Ózd árosá ak a jele legi hel zetét, szegregátu ait eg izsgál a a áros ig elére dő középtá ú fejlesztési irá o alait, éljait határozza eg. Ózd Város Köz ű elődési Ko ep iója: A kulturális ágazat középtá ú ter -, feladat- és eszközre dszeré ek átteki tése, el fig ele e eszi Ózd Város Ö kor á zata által ár elfogadott köz ű elődési re delet e eghatározott feladatokat, ill. a áros kistérségi szerepé ek és sajátos adottságai ak fig ele e ételé el aktualizálja a te i alókat. Településre dezési Ter Az épített kör ezet alakításáról és édel éről szóló. é i LXXVIII. tör é. -a alapjá a települési ö kor á zat a településre dezési feladatukat a hel i építési sza ál zat, ala i t a településre dezési ter ek elkészíttetésé el és azok elfogadásá al látják el. A Kép iselő-testület 22/

18 (X.30. ö kor á zati re delete a Hel i Építési Sza ál zatról és Sza ál ozási Ter éről, ala i t /KH/. V. határozata a Településszerkezeti Ter ek egállapításairól re delkezik Ózd Város településre dezési el eiről. A re delet az épített kör ezet alakítása, a településre dezési kö etel é ek, ö ezeti-, térségi sza ál ozások, szegregátu ok kijelölése, a kör ezet édel e területé etarta dó előírásokat fogal az eg, el köz etette az eg es esél eg e lőségi él soportok lakhatási körül é ei ek alakítását, a szolgáltatások elérhetőségé ek ja ítását segíti elő.. A hel i esél eg e lőségi progra térségi, társulási kap solódásai ak e utatása A Möt.. -a értel é e a hel i ö kor á zatok kép iselő-testületei egállapodhat ak a a, hog tö ö kor á zati feladat- és hatáskör hatéko a, élszerű ellátására jogi sze él iséggel re delkező társulást hoz ak létre. A térség e település Társulási Megállapodásá al létrehozták az Ózd Kistérség Tö élú Társulását, el hez jele leg település tartozik. A hel i esél eg e lőségi progra térségi, társulási kap solódásai elsősor a a társulási egállapodás a eghatározott, a társulás által ellátott feladat- és hatáskörökre, a közös fe tartású i téz é ekre, a társulás szolgáltatásai igé e ételé ek feltételeire o atkoz ak. Az Ózd Kistérség Tö élú Társulása az alá i közös feladatköröket látja el jelle zőe Ózdo lé ő i téz é ében: szo iális szolgáltatások és ellátások szo iális alapszolgáltatások kereté e : szo iális étkeztetés, házi segítség újtás, saládsegítés, jelzőre dszeres házi segítség újtás, sze edél etegek közösségi ellátása, idősek részére appali ellátás, sze edél etegek appali ellátása; ö aguk ellátására e képes idősek ellátása; hajléktala ok ellátása g erekjóléti szolgáltatások és ellátások g erekjóléti szolgálat, ut ai, lakótelepi szo iális szolgálat, kórházi szo iális u ka, kap solattartási üg elet, késze léti szolgálat, öl sődei ellátás egészségüg i alapellátási üg eletek, diszpé ser szolgálat, fogor osi üg elet -től űködtetése, A Társulás a feladatok ellátására i téz é t űködtet.. A települési ö kor á zat re delkezésére álló, az esél eg e lőség sze po tjá ól relevá s adatok, kutatások átteki tése, adathiá ok ki utatása A Hel i Esél eg e lőségi Progra elkészítését a Közpo ti Statisztikai Hi atal, a VÁTI Nonprofit Kft. (teljes e é VÁTI Mag ar Regio ális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TeIR - Országos Területfejlesztési és Területre dezési I for á iós Re dszer, Borsod-A aúj-ze plé Meg ei Kor á hi atal Ózdi Járási Hivatal, Mag ar Álla ki stár, a hel i Ö kor á zatok adat ázisa, ala i t hel i adatg űjtés szolgálta. Az esél eg e lőségi progra készítésekor az országos adat ázisok a a 7. é i adatok ég e elérhetőek. 18

19 . A él szegé ség e élők és a ro ák hel zete, esél eg e lősége Napjai k a eg re g akra a hasz ált fogalo a él szegé ség. Ne sak tudo á os fogalo a szo iológiá a, de a hétköz api élet jele sége. Azt jele ti, a ikor alaki ag alakik tartósa a lét i i u szi tje alatt él ek és szi te esél ük si s arra, hog e ől ö erő ől kilépje ek. A él szegé ség összetett jele ség, a el ek okai tö ek között társadal i és gazdasági hátrá ok, iskolai, képzettség eli és foglalkoztatottság eli defi itek e utatkoz ak eg, és súl os egélhetési za arokhoz ezet ek. A szegé ség kialakulásá ak okai tö ek közt a re dszer áltást kö etőe a u kahel ek egszű ésére, a u ka élküliségre, a u kaerő-pia i esél ek szűkülésére - e kis rész e az oktatás és képzés hiá osságaira -, a jóléti ellátások által kezel i e tudott eg é i, saládi álsághel zetekre, a egfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz törté ő hozzáférés hiá osságaira ezethetők issza. A él szegé ség hatása az alap ető létfeltételek e, a lakhatási, táplálkozási körül é ek e, az éri tettek egészségi állapotá a is jele tkezik. A szegé ség sze po tjá ól eghatározó társadal i jelle ző a saládok g er ekszá a, illet e a g er ekszegé ség a szegé ség fiatal ar a : a szegé ek i teg %-a 0 é es korosztál hoz tartozik, ala i t a falusi lakókör ezet a szegé ek tö i t fele községek e él. Ez az állapot az éri tetteket ag o g orsa eg él egzi és a társadalo ól aló kirekesztettségüket okozza. A társadal i leszakadás eghatározó rész e tehát a szegé séggel összefüggő körül é ek ől fakad. A szegregá ió értéke, a társadal i élet jele tős területeiről aló tö eges kizáródás súl os társadal i pro lé a. Ma Mag arországo i de har adik e er k. illióa a szegé ségi küszö alatt él, közülük, illióa él szegé ség e. A szegé ségi ko kázatok külö öse sújtják a g er ekeket és a hátrá os hel zetű térségek e élőket. A ro ák ag tö sége ehhez az utó i soporthoz tartozik. A g akorlat a a él szegé ség fogal át azo osítják a igá sággal. Ez e ás, i t az et ikai és szo iális di e zió össze osása, és ezzel a társadal i kirekesztettség ől fakadó összes pro lé a igá kérdéské t aló felfogása. Fo tos azo a tudo ásul e i, hog a igá ság és a él szegé ség két ol a hal azt képez, el ek a ug a közös etszete, á a kettő e fedi teljese eg ást. Ne igaz, hog i de él szegé ség e élő e er roma. A szegé ség és él szegé ség fogal át az alá iak szeri t határozzák eg: A szegé séggel és társadal i kirekesztődéssel kap solatos utatószá ok listáját - e határozta eg az Európai U ió, e szeri t Európá a szegé ek szá íta ak a ediá jö edel ek %-á ál ke ese ől élők. E ek egfelelőe a szegé ség e élő, eghatározásá ál a háztartások összes ettó jö edel ét kell fig ele e e i úg, hog i de eg es háztartástag u ká ól, társadal i juttatás ól, illet e ag o ól szár azó jö edel ét összegez i kell, ajd sökke te i szükséges a fizete dő adókkal és járulékokkal. A KSH ki utatása szeri t a szegé ségi küszö fori t a kifejez e alig haladta eg a ettó. Ft-ot. A él szegé séggel sújtottak közé azokat sorolják, akik ek külö öse ala so, a ediá jö edel ek %-a alatti a jö edel e. A igá ság Mag arország leg ag o et ikai kise sége, a i eg úttal Európa eg edik leg ag o ro a közösségét is jele ti. A sökke ő e -ro a épességgel sze e létszá uk ő, és a de ográfiai előrejelzések szeri t a kö etkező é e épessége elüli ará uk a jele legi e sült 5%-ról %-ra emelkedik. A roma épesség iskolázottsági szí o ala a külö öző pozití i tézkedések elle ére is re dkí ül ala so. Képzettségi szi tjük az utó i é ek e ug a jele tőse e elkedett, de a tö ségi társadalo tól aló el aradásuk e érséklődött. A ro ák hel zeté ek egis erésére o atkozó i for á iók tö sége a hel i Ózdi Ro a Ne zetiségi Ö kor á zattól szár azik. Az ó odás g erekek, ala i t az általá os iskolás g erekek között tö i t %, a középfokú oktatási i téz é ek e tö i t % a ro ák e sült ará a. A települése összese a - é es korosztál %- a szá ítható a e slések szerint a ro a e zetiséghez. A árosi ö kor á zattól települési tá ogatást, re dkí üli települési tá ogatást, lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatást, valamint saládalapítást elősegítő tá ogatást kaphatnak. 19

20 A ó oda közül háro a szi te sak roma g erekek jár ak, to á i háro a dö tőe ők jár ak. A általá os iskola közül háro ki ételé el ag o agas a ro a g er ekek ará a. Ezekhez a szá adatokhoz a közoktatási esél eg e lőségi i tézkedési ter e fo tos feladatok kap solód ak. A ro a e zetiségi ö kor á zat el öké ek éle é ére alapoz a a g erekek a ta órá kí üli foglalkozások közül elsősor a a tá -kultúra foglalkozásokat szeretik, de szí ese jár ak szak ai képzésekre, legi ká festő és kő ű es képzésekre. Ha az oktatástól eltá olod a a u ka állalást ézzük, az tapasztalható, hog jele tős részük az álláskeresési járadékot eszi igé e. A közfoglalkoztatottak ak e sülte -70 %-a ro a szár azású, ert i s erse képes égzettségük. Sőt a leg ag o go dot a fel őtt ro ák ál a égzettség hiá a jele ti.. Jövedel i és vag o i hel zet A szegé ség szá os társadal i té ező által eghatározott, összetett jele ség, okai között szerepel ek társadal i és kulturális hátrá ok, szo ializá iós hiá osságok, ala so ag ela ult iskolai égzettség, u ka élküliség, egészségi állapot, a saládok g er ekszá a, a g er ekszegé ség, de a jö edel i viszonyok utatják eg legi ká. Az ala so jö edel űek e ételei ek szá otte ő része szár azik a pé z eli juttatások re dszerei ől. Az i aktí e erek között ag ará a fordul ak elő az alacsony iskolai égzettségűek, a eg áltozott u kaképességűek és a ro ák. Városu k a tapasztalatai k szeri t a u kaerő-pia ra jutás fő akadál ai: az ala so iskolázottság, a tartós u ka élküli lét ől fakadó oti áltsági pro lé ák, a társadal i előítélet jele léte. A ro a ők iskolai égzettsége, foglalkoztatottsági szi tje, jö edel e ég a ro a férfiaké ál is jele tőse ala so a. A él szegé ség e élők és a ro ák ag ará a szegregátu ok a él ek, jelle zőe saját i gatla al, szá a ehető ag o tárg akkal e re delkez ek, tö ire ala so ko fortfokozatú lakás a él ek.. Foglalkoztatottság, u kaerő-pia i i tegrá ió Hátrá os hel zetű az a sze él, aki álláskereső és legfelje alapfokú iskolai égzettséggel re delkezik, ag a foglalkoztatás egkezdésekor az öt e edik életé ét etöltötte, ag 25. életé ét e töltötte e, ag a kire deltség legalá hat hó apja álláskeresőké t tartja íl á, ag a saját háztartásá a eg ag tö eltartott sze éll el eg edül élő fel őtt, vagy hó apo elül g er ekgo dozási segél e, g er ek e elési tá ogatás a, illetőleg terhességi g er ekág i segél e, g er ekgo dozási díj a, ag ápolási díj a részesült, ag hó apo elül előzetes letartóztatás a olt, sza adság esztés, ag elzárás ü tetését töltötte. Megváltozott u kaképességű u kavállaló ak kell teki te i azt a sze él t, aki: A eg áltozott u kaképességű u ka állalókat foglalkoztató u káltatók akkreditá iójáról, ala i t a eg áltozott u kaképességű u ka állalók foglalkoztatásához újtható költség etési tá ogatásokról szóló /. XI.. Kor. re delet. -nak. po tjá ak egfelel. Ózd i de lakójá ak érdeke a szolidaritás erősítése, a el ag a elősegítheti a hátrá os hel zetű soportok foglalkoztatási és ér é esülési lehetőségeit. Mu kaerő-pia i sze po t ól a pia gazdasági átalakulás eg ik leg ag o esztese a igá ság. A re dszer áltást kö etőe a foglalkoztatáshoz szokott u kaképes korú ro ák ak tö i t a fele eszítette el állását, s íg ala e i foglalkoztatási utatójuk lé egese rossza, i t a tö ségi társadalo é. Az iskolázatla és szakképzetle ro ák szá ára az elsődleges u kaerőpia alig kí ál kereső foglalkozást, és ég az alkal i u ka állalás területé is hátrá a a ak. Foglalkoztatottsági szi tjük dur á a fele, u ka élküliségi rátájuk háro -ötszöröse, az eg keresőre jutó eltartottak ará a háro szorosa a e roma lakosságé ak. Íg sokuk ak supá a saládi pótlék és a szo iális segél ek iztosítják a egélhetéshez szükséges jö edel et, ezért a ro a háztartások fele él tartós 20

21 szegé ség e. Az álla dósuló, i ár tö i t eg é tizedes u ka élküliség iatt eg re szélese kör e fe eget az i akti itás or á á rögzülésé ek eszél e. Ózd Város Ö kor á zata az Flt.. -a értel é e külö tör é e eghatározott foglalkoztatási feladatai ak ellátása sorá a közfoglalkoztatást szer ez, fig ele el kíséri a hel i foglalkoztatási iszo ok alakulását, dö tései ek előkészítése, ala i t égrehajtása sorá fig ele e eszi azok foglalkoztatáspolitikai kö etkez é eit, d az álla i foglalkoztatási szer űködési feltételeihez és fejlesztéséhez tá ogatást újt. A hel i ö kor á zat a Möt.. -a szerint feladat- és hatáskörei ek ellátása sorá tör é e eghatározott ódo és érték e iztosítja a közfoglalkoztatási jog iszo a lé ő sze él feladatellátás a törté ő e o ását. Hátrá os egkülö öztetés, elő e részesítés a foglalkoztatás területé E kt Az E kt. fenti paragrafusai rögzítik, hog eg e lő á ás ód kö etel é é ek sérel ét jele ti külö öse, ha a u káltató a u ka állaló al sze e köz etle ag köz etett hátrá os egkülö öztetést alkal az pl. a u kához jutás sorá, a u kához jutás fel ételi eljárása kereté e, stb. Előfordul ak ol a spe iális hel zetek, a ikor i dokolt, hog a u káltató külö séget teg e hel zetük, tulajdo ságuk, jelle zőjük alapjá a u ka állalók között, ezért az E kt. értel é e e i ősül az eg e lő á ás ód kö etel é e egsértésé ek, ha az a u ka jellege ag ter észete alapjá i dokolt, az alkal azás ál szá a ehető i de lé eges és jogszerű feltételre alapított ará os egkülö öztetés. A. iztosítja a ak a lehetőségét, hog tör é, kor á re delet, illet e kollektí szerződés a u ka állalók eghatározott körére a foglalkoztatási jog iszo al ag a u ka égzésre irá uló eg é jog iszo al összefüggés e eltérje az eg e lő á ás ód kö etel é étől, a e i e e ek élja ala el hátrá osa hel zetű soporttal kap solat a elő e részesítési a sza ál ok eghatározása, eg e lő á ás ód alkal azása. A HEP- e hel ezett tá lázatok a g űjtött adatok, ala i t a hel i ö kor á zat az Flt. és a Möt -ben foglalt feladatai alapjá településü kre jelle ző foglalkoztatottságot, u kaerő-pia i lehetőségeket kí á juk ele ez i az el últ é ek áltozásai ak e utatásá al, a külö öző korosztál ok, illet e e ek szeri ti o tás a. a) foglalkoztatottak, u ka élküliek, tartós u ka élküliek szá a, ará a Év... szá ú tá lázat - Regisztrált u ka élküliek/n il á tartott álláskeresők szá a és ará a, 15- é esek szá a 15- év közötti álla dó épesség fő N ilvá tartott álláskeresők szá a fő Nő Férfi Összese Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összese (TS 0804) (TS 0803) Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % % % % % % % % % % % % % 2017 na na na Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hi atal 21

22 Álláskeresők ará a 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% ők férfiak összese Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Ózdo a teljes lakó épességhez képest milyen ará ú a il á tartott álláskeresők szá a, ez iké t áltozott az el últ é ek e, illetve, hogy milyen az ará a férfiak és ők között a izsgált területe. A fe ti tá lázat ól kitű ik, hog a il á tartott álláskeresők szá a folyamatos sökke ést utat. A il á tartott álláskeresők szá á ak sökke ése a közfoglalkoztatás szélese körű e ezetésé ek köszö hető. Megállapítható to á á, hog a férfiak köré e agasa a il á tartott álláskeresők szá a. A települése plusz u kahel ek kis szá a létesültek, az Ö kor á zat jele leg tö területe is tárg alásokat, előkészítéseket fol tat a ak érdeké e, hog állalkozásokat, ag o foglalkoztatókat a áros a sá ítso. Az álláskeresők szá á ak sökke tésére az ö kor á zat közfoglalkoztatás kereté e i dít progra okat a áros ala e i területé.... szá ú tá lázat - Regisztrált u ka élküliek/ il á tartott álláskeresők szá a kor soportok szeri t Regisztrált u ka élküliek/ ilvá tartott álláskeresők szá a összese Fő összese év alatti (TS 1002) 20- év (TS 1003) Fő % 3.3% 3.6% 4.1% 4.7% 4.5% Fő % 14.1% 13.2% 11.8% 12.9% 11.6% 25- év (TS 1004) Fő % 12.5% 11.2% 11.1% 11.2% 10.3% 30- év (TS 1005) Fő % 11.6% 11.9% 11.1% 10.3% 9.0% 35- év (TS 1006) Fő

23 % 13.0% 12.7% 12.6% 11.2% 10.6% 40- év (TS 1007) Fő % 11.2% 11.8% 11.9% 11.8% 11.5% 45- év (TS 1008) Fő % 11.1% 11.0% 10.7% 11.3% 11.4% 50- év (TS 1009) Fő % 12.1% 11.8% 10.8% 10.4% 11.0% 55- év (TS 1010) Fő % 9.9% 10.8% 11.1% 10.6% 11.0% év feletti (TS 1011) Fő % 1.1% 2.2% 4.7% 5.7% 9.3% Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hivatal Álláskeresők szá a fő Az adatok utatják, hog a sökke ő lakosságszá ellett, a regisztrált álláskeresők szá a a é hez iszo ít a fol a atosa sökke t. Év... szá ú tá la - A u ka élküliek és a ap ál hossza ideje regisztrált u ka élküliek/ il á tartott álláskeresők szá a és ará a Nő (TS 0802) N ilvá tartott álláskeresők/regisztrált u ka élküliek száma ap ál hossza ideje ilvá tartott álláskeresők/regisztrált u ka élküliek szá a fő fő % Férfi (TS 0801) Összese Nő Férfi Összese Nő Férfi Összese % 43.2% 47.5% % 41.9% 45.8% % 39.8% 43.6% % 28.3% 31.6% na na na na na - Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hivatal 23

24 60,0% 50,0% ap ál rége e u ka élküliek ará a 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ők férfiak összese Mi él magasabb a tartós u ka élküliek szá ará a, a ál i ká szükséges a ea atkozások ter ezése. A fe ti tá lázat ól kitű ik, hog a regisztrált u ka élküliek szá a. é től fol a atosa sökke. A ap ál rége e regisztrált u ka élküliek szá a szi té a -as é től utat fol a atos sökke ést. Míg 2014-ig a regisztrált u ka élküliek ek tö i t %-a ap ál rége e regisztrált u ka élküli olt, ez az ará. é től fol a atosa % alá esett, ag is ke ese ideig teki thetőek az e erek regisztrált u ka élküli ek a fol a atos foglalkoztatás iatt.... szá ú tá lázat - N il á tartott pál akezdő álláskeresők szá a és a 18- é es épesség szá a e e ké t 18- évesek szá a N ilvá tartott pál akezdő álláskeresők szá a Év Nő Férfi Összese Nő Férfi Összese Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % % % % % % % % % % % % % 2017 na na na na - na - na - Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hi atal 300 Pál akezdő álláskeresők szá a ők férfiak 24

25 A tá lázat ól ert adatok eg fo tos u kaerő-pia i hel zetre, a pál akezdők hel zetére irá ítja a fig el et. Az adatok azt utatják, hog é e agas olt a il á tartott férfi pál akezdő álláskeresők szá a, ami aztá fol a atos sökke ést utat, ha ár ég i dig agas a - é esek köré e a il á tartott pál akezdő álláskeresők szá a. b) ala so iskolai égzettségűek foglalkoztatottsága... szá ú tá lázat - Ala so a iskolázott épesség Év Legalá az általá os iskola. évfol a át elvégzett éves és időse épesség, a egfelelő korúak százaléká a Iskolai végzettséggel e re delkező éves és időse épesség, a egfelelő korúak százaléká a Nő (TS 1602) Férfi (TS 1601) Nő Férfi % % % % % 90.40% 16.4% 9.6% % 94.50% 9.1% 5.5% Forrás: Népszá lálás Iskolai végzettséggel e re delkező éves és időse épesség, a egfelelő korúak százaléká a 20,0% 16,4% 15,0% 9,1% 9,6% 10,0% 5,5% 5,0% 0,0% % Nő % Férfi

26 ... szá ú tá lázat - Regisztrált u ka élküliek szá a iskolai égzettség szeri t Év N ilvá tartott álláskeresők szá a összese A ilvá tartott álláskeresők egoszlása iskolai végzettség szeri t általá os ál ala so a végzettség (TS 0901) Általá os iskolai végzettség (TS 0902) általá os ál agasa iskolai végzettség (TS 0903) Fő Fő % Fő % Fő % % % % % % % % % % % % % % % % Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hi atal Mu ka élküliek iskolai végzettsége fő,,,,,,,, 500,00 0, általá os ál ala so a általá os általá os ál agasa Az adattá la e sak az ala so iskolai égzettségűekre o atkozóa újt i for á iót, íg alkal as összehaso lító ele zésekre is. A regisztrált u ka élküliek égzettség szeri ti egoszlása a késő iek e a település gazdasági, foglalkoztatottsági szerkezeté ek ele zésekor fo tos a két utató eg ás ak aló egfeleltethetősége iatt. A i ta iskolázottsági egoszlása fo tos sze po t a hel i képzési progra ok ter ezésekor, hisze látjuk, il e égzettségű soportok ak kell e progra okat létrehoz i. A fe ti tá lázat eg utatja, hog a il á tartott álláskeresők közül ég i dig a általá os ál agasa iskolai égzettségűek szá a a leg agasa, közel % körüli. 26

27 ... szá ú tá lázat - Általá os iskolai fel őttoktatás a ta ulók létszá a és a. é fol a ot ered é ese égzettek év általá os iskolai fel őttoktatás a résztvevők szá a. évfol a ot fel őttoktatás a ered é ese elvégzők szá a fő Fő % % % % % Forrás: TeIR... szá ú tá lázat - Fel őttoktatás a részt e ők szá a középfokú iskolá a Év Középfokú fel őttoktatás a résztvevők összese Szakiskolai fel őttoktatás a résztvevők szá a (TS 3501) Szakközépiskolai fel őttoktatás a résztvevők szá a Gi áziu i fel őttoktatás a résztvevők Középiskolai ta ulók szá a a fel őttoktatás a fő - (TS 3601) Fő Fő % Fő % Fő % Fő 2013 na na - na - na na na - na - na na 76 - na - na na na - na - na - na 2017 na na - na - na - na Forrás: TeIR Fel őttoktatás a résztvevők szá a fő szakiskola szakközépiskola gi áziu 27

28 Ez a két adatsor alkal as arra, hog szá szerűe is ki utassuk, hog a u kaerő-pia i hátrá okat okozó ala so iskolázottság ja ítására o atkozó fel őttoktatás a il e létszá a, ará a o ód ak e a települése élők. A e i e az ala so iskolázottság pro lé a a települése, és eköz e a fel őttoktatás ezen a területe e jele ik eg, akkor a késő iek e eg ea atkozási terület lehet. Az adatok azt utatják, hog a szakközépiskolák a ered é es a fel őttoktatás, a képzettek %-a e ől a képzés ől kapott lehetőséget. c) közfoglalkoztatás Ózd árosá a a közfoglalkoztatás adatai között az alá iak: é e 683 fő égzett Ózdo hossza idejű közfoglalkoztatási u kát és a Start u ka i taprogra ok a to á i fő ett részt és ezekhez a tá ogatás összege 223 M Ft volt. A kö etkező é ek e ezek a szá ok a kö etkezők szeri t alakultak:. é e + fő, M Ft tá ogatás,. é e + fő 403 M Ft tá ogatás, és. é e + fő 890 M Ft tá ogatás ellett. A köz élú foglalkoztatás fi a szírozása az el últ időszak a tö ször is áltozott, i de é e külö Kor á re delet sza ál ozta a fi a szírozás és isszaigé lés ódját. Az é ek sorá a közfoglalkoztatás a részt e ő u káltatók köre tö ször is áltozott, a foglalkoztatottak iskolai égzettségéről, a foglalkoztatás api óraszá áról ez é e te és u káltató ké t is ás, api vagy órás foglalkoztatás is olt, a foglalkoztatás átlagos időtarta áról e állt re delkezésükre adat. Az ö kor á zat a közpo ti költség etés e közfoglalkoztatásra fordítható keretösszeget az esetleges pótigé léssel eg ütt i de é e felhasz álta, ezt a keretösszeget az ö kor á zata a saját költség etésé ől i de é e eltérőe, a re deleté e eghatározott ódo egészítette ki. A közhasz ú foglalkoztatáshoz a u kaerőt az álla i foglalkoztatási szer korá i é e : B-A-Z. Megyei Kor á hi atal Ózdi Járási Hi atal Foglalkoztatási Osztál hel i kire deltsége iztosította, a foglalkoztatási költségek eg részéhez az ö kor á zat a költség etés e iztosított forrást. év Közfoglalkoztatás a résztvevők szá a... szá ú tá lázat - Közfoglalkoztatás a részt e ők szá a Közfoglalkoztatás a résztvevők ará a a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatás a résztvevő ro ák/ igá ok szá a Közfoglalkoztatás a résztvevők ro ák ará a az aktív korú ro a/ igá lakossághoz képest ,2% na na ,2% na na ,8% na na ,4% na na ,6% na na Forrás: TeIR, Ö kor á zat adatai 28

29 2500 Közfoglalkoztatottak szá a fő Közfoglalkoztatottak szá a A tá lázat adatai arra ilágíta ak rá, ekkora szerepe a a hel i u kaerő foglalkoztatásá a az ö kor á zat közfoglalkoztatási progra já ak. Össze et e a tá lázat első oszlopá ak adatait a település aktí korú épességé ek ag ságá al, látszik a közfoglalkoztatás szerepe. Össze et e az adatot az állástala ok szá á al egfig elhető, tudja-e pótol i a foglalkoztatási for a a hiá zó u kalehetőségeket. Ug a eze összehaso lítások el égezhetők le é ek a ro a aktí korú u kaerő, illet e a ro a aktí korú u ka élküliek szá a és a közfoglalkoztatás a részt e ő ro ák, ala i t e ro ák szá a között, a el a u kaerő-pia i hel zetüket teki t e eg ik leghátrá osa hel zetű társadal i soport lehetőségeiről adhat a képet, de saj os il e alátá asztott adatok e áll ak re delkezésre. d) a foglalkoztatáshoz aló hozzáférés esél é ek o ilitási, i for á iós és eg é té ezői pl. közlekedés, pote iális u kalehetőségek, ter ezett eruházások, lehetséges állalkozási területek, hel e /térség e űködő foglalkoztatási progra ok st. A áros u kaerő-pia i hel zeté ek állapota ag érték e összefügg a közlekedési lehetőségekkel, áros a űködő és ter ezett u kahel ek elérhetőségé el és a szállítási út o alak i őségé el, szállítási idők hosszá al. A közúti és asúti közlekedés fejlesztése ag előrelépést jele te e a állalkozások hel i letelepítésé ek elősegítése teré és a pote iális u kahel ek egtere tésé e. A fol a at a lé ő árosfejlesztést szolgáló i frastrukturális eruházások áros reha ilitá ió, oktatási i téz é ek e ergetikai felújítása, zöld ezős iparterület fejlesztése, st. egfelelő alapot szolgáltat ak a állalkozások hátteré ek kialakításához. A lakosság o ilitásához, az egészségese kör ezet e aló élethez ag érték e hozzájárul a TOP pál ázat forrásá ól eg alósított árosi kerékpárút hálózat kialakítása, el által a u kahel ek, közi téz é ek, szolgáltatások izto ságosa, g orsa kerékpáro is elérhető é ál ak. e) él szegé ség e élők és ro ák települési ö kor á zati saját fe tartású i téz é ek e törté ő foglalkoztatása Az ö kor á zat saját fe tartású i téz é ei e foglalkoztatottak eseté e e izsgálta a fel ett dolgozók ag o i, lakhatási, e zetiségi ho atartozási hel zetét, erre o atkozóa statisztika e áll re delkezésre. Eze adatok hiá á a supá e sülhető le e a hel i foglalkoztatás ól a él szegé ség e élők, illet e a ro ák ará a. 29

30 f) hátrá os egkülö öztetés a foglalkoztatás területé A foglalkozási diszkri i á ió elsősor a a u kahel i fel étel él, ásodsor a az el o sátások ál érezteti hatását. A foglalkozási diszkri i á ió értéke és a u kaerő-pia i státusz között erős összefüggés található. A e foglalkoztatottak soportja u ka élküliek és i aktí ak eg ütt és azoko elül a ro a szár azású e foglalkoztatottak sze edték el leg ag o alószí űséggel a hátrá os egkülö öztetést eddigi életútjuk sorá. A u kaerőpia ról aló korai kiszoruláshoz legi ká az egészségi állapottal, a szár azással és az életkorral összefüggő foglalkozási diszkri i á ió járul hozzá. A diszkri i á iós g akorlat isszaszorítása sze po tjá ól fo tos a foglalkoztatási iszo ok elle őrzése, szükség eseté az Eg e lő Bá ás ód Hatóság e o ása, a tájékoztató ka pá ok, ag a területtel foglalkozó társadal i szer ezetekkel törté ő eg ütt űködés.. Pé z eli és ter észet e i szo iális ellátások, aktív korúak ellátása, u ka élküliséghez kap solódó tá ogatások E fejezet e kie eljük a pé z eli és ter észet e i szo iális tá ogatásokat, ala i t a u kaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők szá ára elérhető tá ogatásokat. Az Szt.. -a,. -a és. -a alapjá a szo iálisa rászoruló sze él ek részére a kö etkező pé z eli és ter észet e i ellátási for ák adhatók: Pé z eli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás, re dszeres szo iális segél :. fe ruár. apjá al egszű t,. ár ius. apjától egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás, ápolási díj, lakásfe tartási tá ogatás:. ár ius. apjától lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás, át e eti segél, te etési segél :. ja uár. apjától ö kor á zati segél,. ár ius 01. apjától települési tá ogatás és re dkí üli települési tá ogatás,. ár ius. apjától: saládalapítást elősegítő tá ogatás, ta ulást elősegítő tá ogatás. Ter észet e i ellátás tová á: közte etés, közg óg ellátás, egészségüg i szolgáltatásra aló jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.. ja uár. apjá al a járások hatásköré e került az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az ala i és or atí közg óg ellátás, ala i t az egészségüg i szolgáltatásra aló jogosultság, ala i t. ár ius. apjától a foglalkoztatást elősegítő tá ogatás és az egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás, el korá a re dszeres szo iális segél olt. A tö i ellátás ö kor á zati hatáskör e maradt. Az Országg űlés. ájus. apjá elfogadta az ö kor á zati segél kialakításá al összefüggő tör é ódosításokról szóló. é i LXXV. tör é t, mely ódosította az Szt-t és a Gyvt-t. A szo iális ágazati tör é ek ódosításá al - a tá ogatási for ák szá á ak sökke tése és átlátható á tétele érdeké e -. ja uár -jétől az át e eti segél, a te etési segél és a re dkí üli g er ek édel i tá ogatás ö álló ellátási for aké t egszű t, és ö kor á zati segéll é ol adt össze, ezért élszerű olt az Ö kor á zat pé z eli és ter észet e újtott, valamint szo iális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.), ala i t a re dkí üli g er ek édel i tá ogatásról szóló 6/2006. (II.24.) re deletei e iztosított ellátások eg re delet e törté ő sza ál ozása. Az össze o ásra kerülő ellátások i deg ike a álsághel zetek kezelését szolgálja, és részletes jogosultsági feltételeit, eljárási sza ál ait az ö kor á zati re deletek 30

31 tartal azzák. A hi atkozott tör é szeri t a települési ö kor á zat ak legkéső. de e er. apjáig kellett egalkot ia az ö kor á zati segél egállapításá ak, kifizetésé ek, fol ósításá ak, ala i t felhasz álása elle őrzésé ek sza ál airól szóló re deletét. Fe tiek alapjá került sor Ózd Város Ö kor á zata Kép iselő-testületé ek a pé z eli és ter észet e újtott szo iális ellátásokról szóló /. XII.. ö kor á zati re delete egalkotására, el. ja uár. apjá lépett hatál a. Az Országg űlés. de e er 15-i ülés apjá elfogadta Mag arország. é i közpo ti költség etésé ek egalapozásáról szóló. é i XCIX. tör é t. A tör é ódosította az Szt. eg es re delkezéseit, e ek kö etkezté e a segél ezési re dszer. ár ius. apjától lé egese átalakult. Az álla és az ö kor á zat segél ezéssel kap solatos feladatai élese el álasztásra kerültek, ezért. ár ius -jétől a járási hi atalok hatásköré e került az aktí korúak ellátása, íg az álla által - a járási hi atalok útjá - kötelezőe újta dó ellátások: időskorúak járadéka, aktí korúak ellátása foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás, egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás, alapösszegű, e elt és kie elt ápolási díjak, ala i és or atí közg óg ellátás, egészségüg i szolgáltatásra aló jogosultság. A hatáskör áltozás tehát az aktí korúak ellátását éri ti, a felsorolt tö i ellátást az eddigiek e is a járási hi atalok állapították eg. Eg é tá ogatás iztosításáról a települési ö kor á zatok dö te ek. Az ö kor á zatok felhatal azást kaptak arra, hog települési tá ogatáské t re delet e sza ál ozzák az általuk tá ogata dó ak ítélt élethel zeteket, a el ek egalapozzák a tá ogatás egítélését és fol ósítását. Az Szt. e sorolta föl ta atí e a települési tá ogatáské t egállapítható ellátásokat. Az Szt. re delkezései szeri t települési tá ogatás kereté e újtható tá ogatás külö öse : a lakhatáshoz kap solódó re dszeres kiadások iseléséhez, a. életé ét etöltött tartósa eteg hozzátartozójá ak ápolását, go dozását égző sze él részére, g óg szer-kiadások iseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kap solódó hátralékot felhal ozó sze él ek részére újtható tá ogatás. Megszű t kötelező ellátási for aké t a lakásfe tartási tá ogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, a éltá ossági közg óg ellátás pedig jele legi for ájá a e űködik to á. Ezek az ellátások az ö kor á zati segél ezés e, a települési tá ogatás köré e épültek e. A települési ö kor á zatok kép iselő-testületei ek legkéső. fe ruár. apjáig eg kellett alkot iuk a települési tá ogatás egállapításá ak, kifizetésé ek, fol ósításá ak, ala i t felhasz álása elle őrzésé ek sza ál airól szóló re deletüket. Jele tőse kiszélesedik tehát a települési ö kor á zatok sza ál ozási jogköre. A jogalkotó azo a kötelezőe kö ete dő előírásokat is eépített az Szt- e, il e például, hog a ha i re dszerességgel újtott települési tá ogatás értéke e haladhatja eg az öregségi ugdíj i de kori legkise összegét, to á á, hog a kép iselő-testület a létfe tartást eszél eztető re dkí üli élethel zet e került, ala i t időszakosa ag tartósa létfe tartási go ddal küzdő sze él ek részére köteles re dkí üli települési tá ogatást újta i. Re dkí üli települési tá ogatás a elsősor a azokat a sze él eket i dokolt részesíte i, akik ö aguk, illet e saládjuk létfe tartásáról ás ódo e tud ak go doskod i, ag alkal a ké t jele tkező tö letkiadások - íg külö öse etegséghez, halálesethez, ele i kár elhárításához, a álsághel zet e lé ő ára dós a a g er eké ek egtartásához, iskoláztatáshoz, a g er ek fogadásá ak előkészítéséhez, a e elés e ett g er ek saládjá al aló kap solattartásához, a g er ek salád a aló isszakerülésé ek elősegítéséhez kap solódó kiadások - vagy a g er ek hátrá os hel zete iatt a agi segítségre szorul ak. 31

32 Az Szt. keretjellegű sza ál ozása tehát sak a kötelező ellátásokra o atkozó sza ál okat tartal azza, a to á i ellátások újtásáról és a jogosultsági feltételekről az ö kor á zat sza ado dö thet. A települési ö kor á zatok ak lehetőségük a arra, hog a hel i iszo aik ak egfelelő, a település lakosai ak szo iális hel zetét fig ele e é e ol a tá ogatási re dszert hozza ak létre, települési tá ogatáské t ol a ellátásokat újtsa ak, a el ek hatéko a, élzott segítséget iztosíta ak az arra rászorulók ak. Fe tiek alapjá került sor Ózd Város Ö kor á zata Kép iselő-testületé ek a pé z eli és ter észet e újtott települési tá ogatásról szóló /. II.. ö kor á zati re delete egalkotására, el. már ius. apjá lépett hatál a. A re delet alapjá : Települési tá ogatás igé elhető: az egészségüg i segédeszköz, ala i t egészségüg i szolgáltatás díjá ak kifizetéséhez, kiskorú részére g óg szer ki áltása ált szükségessé, az or os által igazolt ha i re dszerességgel szedett g óg szerek költségéhez, kiskorú részére sze ü eg ki áltása ált szükségessé.. é e eset e. é e 280 esetben került sor a tá ogatások egállapítására. Re dkí üli települési tá ogatás a részesíthető: aki e árt tö letkiadás iatt létfe tartást eszél eztető re dkí üli élethel zet e került, aki diag osztizált, súl os eg etegedés e sze ed, aki súl os közlekedési alesetet sze edett, aki ek tartós, legalá eg hó apot eghaladó etegsége ag kórházi kezelése jele tős jö edele kiesést okoz, aki ek lakásá a ele i kár ekö etkezése iatt súl os kár keletkezett, a kap solattartás elősegítése érdeké e a e elés e ett ag salád a fogadott kiskorú saládja, aki az elhu t sze él elte ettetéséről go doskodott.. é e eset e,. é e eset e került sor a tá ogatások egállapítására. Az Ö kor á zat fo tos ak tartja, hog fiataljai k árosu k a alapítsa ak saládot, ala i t, hog az itt élő fiatalok középiskolai ta ul á aikat ózdi középiskolá a égezzék. A to á ta uláshoz szükséges plusz teljesít é ek, i t például a külö órák, el i felkészítések ag a agi ráfordítást igé el ek a saládoktól, ezért e ek érdeké e az Ö kor á zat tá ogat i kí á ja azokat a fiatalokat, akik Ózdo ta ul ak, ta ul á i ered é ük kie elkedő, ösztö öz e ezzel i de ózdi középiskolás diákot a jo teljesít é re. Ta ulást elősegítő tá ogatásban részesíthető az a. életé ét e e töltött,.,.,. é folyamos ta uló, aki: ta ulói jog iszo a áll érettségi izsgára felkészítő appali oktatási re d e űködő ózdi középfokú oktatási i téz é nyel, saját aga, ala i t szülője ag tör é es kép iselője az adott iskolai ta é első apjá ózdi lakóhell el re delkezik és élet itelszerűe Ózdo él, legalá, átlagú ta ul á i ered é t ért el az előző ta é égé, az előző ta é e igazolatla hiá zása i s. A tá ogatás értéke ha o ta: legalá, ta ul á i átlag eseté : legalá, ta ul á i átlag eseté : legalá, ta ul á i átlag eseté : ettó.,-ft ettó.,-ft ettó.,-ft. A tá ogatásra. szepte er. apjától. jú ius. apjáig gyermek, szeptember 01. apjától. jú ius. apjáig g er ek,. szepte er. apjától. jú ius. apjáig gyermek jogosult. 32

33 Az a ta uló, aki az érettségi izsgá i de tantárg ól jeles érde jeg et szerzett, ta ulást elősegítő tá ogatás kereté e ,-Ft eg szeri tá ogatás a részesült.. jú ius hó ap a ta uló, jú ius hó ap a ta uló,. jú ius hó ap a ta uló részesült a tá ogatás a.... szá ú tá lázat - Álláskeresési segél e részesülők szá a Év 15- év közötti álla dó épesség szá a TS és TS összese Álláskeresési segél e részesülők fő - (TS 1101) Álláskeresési segél e részesülők % % % % % 2017 na Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hi atal Segél ezettek szá a fő é esek Segél e részesülők szá a Az álláskeresési tá ogatás a részesülők szá áról készített tá lázat segít a a, hog adatait össze ethessük a u ka élküliségi adatokkal. Íg látható á álik, hog a re dszeres jö edele élkül élők hozzájut ak-e tá ogatáshoz. Az adatok ól látszik, hog az utó i é ek e sökke t az álláskeresési segél e részesülők szá a.... szá ú tá lázat - Járadékra jogosult regisztrált u ka élküliek/ il á tartott álláskeresők szá a Év N ilvá tartott álláskeresők szá a (TS 1301) Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 1201) Fő Fő % % % % % % Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hi atal 33

34 Álláskeresési járadékra jogosultak ará a % 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Az adatsor a járadékra jogosult regisztrált u ka élküliek szá á ak alakulásáról haso lóa fo tos. Az adatok ele zése sorá látható, hog idősorosa e kö eti a u ka élküliek szá á ak alakulását a járadékra jogosultak szá a és az utó i é re o atkozóa jele tős ö ekedést is utat az ará.... szá ú tá lázat- Re dszeres szo iális segél e és foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás a részesítettek szá a Év Egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás a részesülők átlagos szá a. ár. -től (TS 5401). fe ruár.-ig re dszeres szo iális segél e részesülők (TS 1401) Foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás álláskeresési segél - TS eg edé ek átlagá a szá ol a Fő 15- évesek %-á a Fő Mu ka élküliek %-á a % % % % ig % % től % % % % % Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaüg i Hivatal, Ö kor á zat adatai, Járási Hivatal adatai,,, 0,00 Ellátottak szá a fő Egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás a részesülők Foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás a részesülők 34

35 A tá lázat adatsora azt jelzi, hog a áros a a szo iális segél -. ár ius -től egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás -, valamint a foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás, i t az aktí korúak tá ogatása il e érték e a jele. Az aktí korúak ellátása a hátrá os u kaerő-pia i hel zetű aktí korú sze él ek és saládjuk részére újtott ellátás, a el ol a sze él ek ek állapítható eg, akik ek a saládjá a az eg fog asztási eg ségre jutó jö edele az öregségi ugdíj i i u %-a. Ft alatt a, és a salád ak i s a tör é i értékhatárt eghaladó ag o a.. fe ruár. apjáig a jeg ző,. ár ius. apjától a járási hi atal aktí korúak ellátására aló jogosultságot állapít eg a ak az aktí korú sze él ek, a) aki u kaképességét legalá %- a el esztette, aki legalá %-os értékű egészségkárosodást sze edett, ag aki ek az egészségi állapota a reha ilitá iós hatóság ko ple i ősítése alapjá e haladja meg az 50%-os értéket, ag b) aki akok sze él i járadéká a részesül, ag c) aki fog atékossági tá ogatás a részesül [az a)- c) po t szeri ti sze él a to á iak a eg ütt: egészségkárosodott sze él ], ag d) aki ek eseté e a u ka élküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segél, állalkozói járadék a to á iak a eg ütt: álláskeresési ellátás fol ósítási időtarta a lejárt, ag e) aki ek eseté e az álláskeresési tá ogatás fol ósítását keresőte éke ség fol tatása iatt a fol ósítási idő lejártát egelőzőe szü tették eg, és a keresőte éke séget kö etőe az Flt. alapjá álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, ag f) aki az aktí korúak ellátása irá ti kérele e újtását egelőző két é e az álla i foglalkoztatási szer el ag a reha ilitá iós hatósággal legalá eg é időtarta ig eg ütt űködött, ag g) aki ek eseté e az ápolási díj, a Cst. szeri ti g er ekgo dozási tá ogatás, a rendszeres szo iális járadék, a á ász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az át e eti járadék, a reha ilitá iós járadék, a rokka tsági ugdíj, a aleseti rokka tsági ugdíj, a eg áltozott u kaképességű sze él ek ellátása, az ideigle es öz eg i ugdíj fol ósítása egszű t, illet e az öz eg i ugdíj fol ósítása a T.. -á ak ekezdése szeri ti ok ól szű t eg, és köz etle ül a kérele e újtását egelőzőe az álla i foglalkoztatási szer el ag a reha ilitá iós hatósággal legalá háro hó apig eg ütt űködött, felté e, hog saját aga és saládjá ak egélhetése ás ódo e iztosított, és keresőte éke séget nem folytat.. fe ruár. apjáig az az aktí korúak ellátására jogosult sze él, aki az ellátásra aló jogosultság kezdő apjá a) egészségkárosodott sze él ek i ősül, ag b) a rá irá adó ugdíjkorhatárt öt é e elül etölti, ag c) é e aluli kiskorú g er eket e el - felté e, hog a salád a élő g er ekek ala el ikére teki tettel ás sze él e részesül a Cst. szeri ti g er ekgo dozási tá ogatás a, ag g er ekgo dozási díj a, se se őgo dozási díj a - és a g er ek ellátását apköz e i ellátást iztosító i téz é e [G t.. ek.], illet e ári apközis ottho a, ó odá a ag iskolai apközi e e tudják iztosíta i, ag d) a települési ö kor á zat re deleté e az aktí korúak ellátására jogosult sze él ek saládi körül é eire, egészségi ag e tális állapotára teki tettel eghatározott eg é feltételek ek megfelel, re dszeres szo iális segél re jogosult. 20. ár ius 0. apjától az az aktí korúak ellátására jogosult sze él, aki az ellátásra aló jogosultság kezdő apjá : - egészségkárosodott sze él ek i ősül, ag - é e aluli kiskorú g er eket e el - felté e, hog a salád a élő g er ekek ala el ikére teki tettel ás sze él e részesül a Cst. szeri ti g er ekgo dozási tá ogatás a, ag g er ekgo dozási díj a, se se őgo dozási díj a - és a g er ek ellátását apköz e i ellátást iztosító i téz é e [G t.. ek.], illet e ári apközis ottho a, ó odá a ag iskolai apközi e e tudják iztosíta i, egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatásra jogosult. 35

36 Mi el. fe ruár. apjáig a jeg zői hatáskör e lé ő aktí korúak ellátásá ak egállapítása. ár ius 01.-től a járási hi atal hatásköré e került, ettől az időpo ttól kezdődőe az ellátással kap solatos üg ek i tézésére a járási hi atal jogosult. A kérel eket to á ra is e lehet újta i a polgár esteri hi atal ál, el et a hi atal to á ít a járási hi atal részére. A re dszeres szo iális segél evű ellátás. ár ius 01.-től egszű t. A korá a erre a tá ogatásra jogosult sze él ek ás ellátásokra szerezhettek jogosultságot. Az új re dszer e ezetésé ek lépései a kö etkezők oltak: - A fe ruár. apjáig re dszeres szo iális segél re jogosult sze él ek ellátásra aló jogosultságát a jeg ző. ja uár 0. és. fe ruár. között felül izsgálta. - A felül izsgálat ered é eké t a jeg ző határozat a egállapította, hog az üg fél. ár ius 01.- től il e ellátásra lett jogosult. - Automatikusan, az új egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatásra lettek jogosultak azok a sze él ek, akik azért jogosultak re dszeres szo iális segél re, ert egészségkárosodott ak i ősül ek, ag é alatti g er ekük felüg eletét ásképp iztosíta i e tudják. - Ha állalták a foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatáshoz kap solódó eg ütt űködési kötelezettséget álláskeresőké t aló il á tartás a étel, eg ütt űködés a BAZ. Meg ei Kor á hi atal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztál á al), akkor foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatást kaphattak a ugdíjkorhatárt é e elül etöltők, és azok, akik az ö kor á zat re deleté e eghatározott feltételek alapjá jogosultak voltak rendszeres szo iális segél re. - Ha a ugdíjkorhatárt é e elül etöltő ag az ö kor á zat re deleté e eghatározott feltételek alapjá re dszeres szo iális segél re jogosult sze él az eg ütt űködést e állalta, akkor az aktí korúak ellátására aló jogosultságát eg kellett szü tet i. 36

37 Az újo a e ezete dő egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás EGYT összegét a re dszeres szo iális segél összegére o atkozó sza ál ok alapjá kell kiszá íta i, eg edül a saládi jö edele határ összege áltozik: Az EGYT ha i összege a saládi jö edele határ összegé ek és a jogosult saládja ha i összjö edel é ek külö özete, de e haladhatja eg a ettó közfoglalkoztatási ér %-át. A ettó közfoglalkoztatási ér 90%-a, tehát az EGYT a i u a. ár ius.-től Ft, ja uár -től 795 Ft). A saládi jö edele határ összege egeg ezik a salád fog asztási eg ségeihez tartozó ará szá ok összegé ek és az öregségi ugdíj i de kori legkise összege %-á ak szorzatá al.. fe ruár -ig az ö. %-áig kellett kiegészíte i a salád jö edel ét. Az új sza ál ok szeri t eg eg edülálló sze él eseté e a saládi jö edele határ összege Ft, ert a fog asztási eg ség ará szá a:, az ö. %- a: Ft.) Az Szt.. fe ruár.-ig hatál os /A. ekezdés alapjá re dszeres szo iális segél akkor állapítható eg és akkor fol ósítható ki é e az egészségkárosodásuk oká ellátás a részesülő sze él eket ha a sze él ilatkozatá a állalta az eg ütt űködési kötelezettséget a települési ö kor á zat által erre kijelölt szer el. Az Szt. alapjá az eg ütt űködés i téz é i feltételeiről a települési ö kor á zat elsősor a a saládsegítő szolgálat útjá go doskodik. A re dszeres szo iális segél ellátóre dszer ől törté ő ki ezetésé el egszű t a saládsegítés szerepe az aktí korúak ellátásá a részesülők eg ütt űködési kötelezettségé ek iztosításá a. A foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás a részesülő sze él ek to á ra is az álla i foglalkoztatási szer el kötelesek eg ütt űköd i. A előző.. tá lázat adatai ö aguk a e értel ezhetők, szükséges össze et i az aktí korúak... szá ú tá la - é esek szá a és a u ka élküliek szá á al. Az adatokat összehaso lít a az aktí korúak és a u ka élküliek szá á al az ele zés sorá kie elhető, hog a szo iális segél, ajd késő az egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti tá ogatás, ala i t a foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás kise érték e ug a, de ég i dig eghatározó érték e jele ik eg a település ala so jö edel ű lakosságá ak köré e. Fig ele e ettük, hog. ja uár -től érpótló juttatásra BJP, illet e. szepte er -től foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatásra FHT jogosult, aki korá a re delkezésre állási tá ogatás a RÁT részesült, á a jogosultságot é e te felül kell izsgál i. -től sak a ak fol ósítható az ellátás, aki a jogosultság felül izsgálatát egelőző é e legalá ap u ka iszo t tud igazol i közfoglalkoztatás a ag a u kaerőpia o. A e i e a feltételek ek e tud eleget te i, ert szá ára e tudtak közfoglalkoztatás köré e tartozó u kát felajá la i, illet e a ap u ka égzést eg é ódo se tudta teljesíte i, akkor a ap szá ításá ál az általa teljesített közérdekű ö ké tes te éke ség időtarta át, ala i t az eg szerűsített foglalkoztatást is fig ele e kell e i. Az FHT összege. é től jele leg is 800 Ft. Mu kaerő-pia i szolgáltatások: Az Flt. III. fejezete rögzíti a u kaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő tá ogatásokat. Az álla i foglalkoztatási szer és az álla i fel őttképzési i téz é által újtott szolgáltatások a kö etkezők: a u kaerőpia i és foglalkozási i for á ió újtása, b) munka-, pál a-, álláskeresési, reha ilitá iós, hel i térségi foglalkoztatási ta á sadás, u kaköz etítés. Álláskeresők tá ogatása: A tá ogatott képzés e részesíthető sze él ek körét és a képzési tá ogatáské t adható juttatásokat az Flt.. -a rögzíti. A hátrá os hel zetű sze él ek foglalkoztatásá ak ő ítését szolgáló tá ogatások újthatók az Flt.. - alapjá a u kaadó részére a tör é e rögzített feltételek eseté. Az álláskeresők állalkozó á álását elősegítő tá ogatás újtható az Flt.. -a szeri t a legalá háro hó apja fol a atosa álláskeresőké t il á tartott, ag reha ilitá iós járadék a részesülő agá sze él ek szá ára, legfelje hat hó ap időtarta ra, ha o ta a kötelező legkise u ka ér i i ál ér összegéig terjedő issza e téríte dő for á a, pál ázati eljárás kereté e. A u kahel tere tés és u kahel egőrzés tá ogatásáról az Flt.. -a re delkezik, eszeri t pál ázati eljárás kereté e, issza e téríte dő u kahel tere tő tá ogatás újtható a u ka állalók 37

38 létszá á ak ö elésé el tartós foglalkoztatást iztosító u káltató. Az álláskeresők ellátására o atkozóa az Flt.. -a szeri t álláskeresési járadék fol ósítható a ak az álláskereső sze él ek, aki egfelel a tör é e re delkezése szeri ti feltételek ek. Az Flt.. -a szerint az álláskereső kérel ére ugdíj előtti álláskeresési segél t kell egállapíta i a jogsza ál a rögzített feltételek eseté. Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segél egállapításá al, ala i t a u kahel kereséssel kap solatos hel közi utazási költségtérítés állapítható eg az Flt.. -a szerint.. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregá ió A lakhatás esélyegye lősége Az Ebktv. III. fejezete taglalja az eg e lő á ás ód kö etel é é ek ér é esítési területei között a lakhatást. A tör é. ekezdése alapjá az eg e lő á ás ód kö etel é é ek egsértését jele ti külö öse a. - a eghatározott tulajdo ságok szeri t, ha eg es sze él eket: a) köz etle ag köz etett hátrá os egkülö öztetéssel sújta ak a lakhatást segítő álla i ag ö kor á zati tá ogatások, ked ez é ek ag ka attá ogatás újtásá al kap solatosa, b) hátrá os hel zet e hozzák az álla i ag ö kor á zati tulajdo ú lakások és építési telkek értékesítése, ag ér eadása feltételei ek eghatározása sorá. A hasz álat a ételi és eg é építési hatósági e gedél kiadásá ak egtagadása, illet e feltételhez kötése se köz etle ül, se köz et e e alapulhat a. - a eghatározott tulajdo ságoko. A lakáshoz jutási feltételek eghatározása e irá ulhat arra, hog a. - a eghatározott tulajdo ságok szeri t eg es soportok ala el települése, illet e településrésze esterségese, e a soport ö ké tes elhatározása alapjá elkülö ülje ek. Ózd árosá a a lakások dö tő tö sége, % ter észetes sze él ek tulajdo a. Az ö kor á zat tulajdo á a a lakások %-a van. Az Ö kor á zati tulajdo ú lakásokat izsgál a, egállapítható, hog ko fortfokozat teki teté e a ko fort élküli lakások ól a a legtö, %, összko fortos, %, ko fortos, %, félko fortos (20,3%), szükséglakás, % a sorre d. Alapterület teki teté e az m 2 -es vezet (58,3%), majd a to á i sorre d: -49 m2 (20,4%), m 2 (7%), 39 m 2 (5,2%), m 2 (4,78%), 100 m 2 -nagyobb (2,3%), m 2 (1,93%). Szo aszá szeri t az eg szo ás ól a a legtö, %, kö eti a szo ás, %, szo ás, %, ajd a ag tö szo ás, % lakások sora. Arra i s adat, hog az szo ás lakások a lakáso ké t há fő lakik. Az ö kor á zat által il á tartott, szo iális alapo ko fort élküli érlakást igé lők szá a fő a áros a jele leg. Az ö kor á zat lak ér-tá ogatást újt a a az eset e, ha az lakos ö kor á zati tulajdo ú érlakást érel. Az ö kor á zati tör é az ö kor á zatok elláta dó feladatai között rögzíti a lakás és hel iség gazdálkodást. A tör é rögzíti az ö kor á zatok szá ára a hajléktala ság egelőzésé ek, és a területükö hajléktala á ált sze él ek ellátásá ak és reha ilitá iójá ak kötelezettségét. ja uár jétől. a-c) érlakás-állo á, szo iális lakhatás, eg é lakás élra hasz ált e lakás élú i gatla ok E izsgálati sze po t lettek összeg űjt e az ö kor á zati, illet e a re delkezésre álló adat ázisok ól a település lakásállo á ára o atkozó adatok és eg izsgál a, hog e i a szo iális és lakhatási kö etel é ek ek nem egfelelő ek i ősíthető lakások szá a. Az elégtele lakhatási körül é ekkel jelle ezhető lakás eghatározásához a kö etkezők újta ak segítséget: Az ENSZ Gazdasági, Szo iális és Kulturális Jogok Bizottsága - e eg i doklást adott ki, el e értel ezte a egfelelő lakás fogal át, a el ár el ország lakáspolitikájá ak kii duló po tja kell, hog leg e. Ez a kö etkező ele eket tartal azta:. a lakhatás jogi izto sága, azaz édele az erőszakos kilakoltatás elle ; 38

39 év. alapszolgáltatásokhoz és i frastruktúrához aló hozzáférés i ó íz, e ergia, sze íz sator a, fűtés, ilágítás, st. ;. egfizethetőség a lakhatással kap solatos költségek ek ol a szi te kell le ie, hog ás alap ető szükséglet kielégítését ag egszerzését e eszél eztesse ;. lakás alap ető i őségi és e iségi ele ei alapterület, fűtés, st. ;. iztosíta i kell az elesett soportok lakáshasz álatá ak lehetőségét idősek, g erekek, ozgáskorlátozottak, halálos etegek, HIV fertőzöttek, ter észeti katasztrófák áldozatai, st. ;. elhel ezkedés a egfelelő lakás ak ol a hel e kell le ie, a el lehető é teszi a u ká a járást, ala i t egészségüg i szolgáltatás, iskola, és eg é szo iális szolgáltatások igé e ételét ;. kulturális egfelelés a lakás egépítési ódjá ak és az építéshez hasz ált a agok ak alkal as ak kell le ie a kulturális ide titás és külö özőség kifejezésére. összes lakásállo á (db) e ől elégtele lakhatási körül é eket iztosító lakások szá a... szá ú tá lázat - Lakás állo á pia i alapú érlakás állo á (db) e ől elégtele lakhatási körül é eket iztosító lakások szá a szo iális lakásállo á (db) e ől elégtele lakhatási körül é eket iztosító lakások szá a eg é lakás élra hasz ált nem lakás élú ingatlanok (db) Forrás: TeIR, KSH Tstar, ö kor á zati adatok e ől elégtele lakhatási körül ényeket iztosító lakások szá a 100% 50% Lakásállo á egoszlása 500 Összes lakásállo á d 0% 2013 érlakás 2014 szo iális eg é lakás élra hasz ált Összes E ől elégtele körül é ű 800 Összes érlakás d Összes érlakás E ől elégtele körül é ű 39

40 Ózd Város Ö kor á zata jele leg 967 d ö kor á zati tulajdo ú lakással re delkezik, e ől a pia i alapú érlakások szá a db. Eze kí ül agas ég az eg szo ás lakások szá a, %. Nag pro lé a a érleti díj e fizetése, ezért ki kell u kál i ol a ko struk iókat, el ek a lakás érleti díjak hátralékát sökke tik. Elsősor a a agasa ko fortfokozatú érlakások o ilizá ióját kell tá ogat i, az ala so ko fortfokozatú lakásokat korszerűsíte i szükséges.... szá ú tá lázat - Lakásfe tartási és adósság sökke tési tá ogatás a részesülők szá a Év lakásfe tartási tá ogatás a részesítettek szá a/. ár ius. apjától lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás a részesülők szá a (TS 6001) Összese adósság sökke tési tá ogatás a részesítettek szá a (TS 6101) ig től Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ö kor á zati adatok Tá ogatás a részesülők fő ig...-től Lakásfe tartási tá ogatások Adósság sökke tési tá ogatások Az adatok ól látszik, hog az utó i é ek e sökke t a lakásfe tartási tá ogatást igé e e ők szá a. E ek oka az, hog a lakásfe tartási tá ogatás jogosultsági jö edele határa é ről é re e áltozott, to á ra is.250,-ft olt, a i de é e törté ő ugdíje eléssel iszo t eg re tö e estek ki a tá ogatottak köré ől.. ár ius. apjától a lakásfe tartási tá ogatás hel ett a lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás kereté e kerül sor a tá ogatások egállapítására. Tá ogatás a részesíthető az, aki ek a háztartásá a az eg főre jutó ha i jö edele e haladja eg az öregségi ugdíj i de kori legkise összegé ek. ár ius.-től %-át.,-ft,. októ er.-től %-át (57.000,-Ft, eg edül élő eseté e. ár ius 01.-től %-át.,-ft,. októ er.-től %-át (71.250,-Ft, és se kérel ező ek, se a háztartás tagjai eg iké ek si s ag o a. A lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás. é e az előző é hez képest e elkedést utat, i el az értékhatár. októ er. apjától a fe tiek e leírtak szeri t áltozott. 40

41 Veszél eztetett lakhatási hel zetek, hajléktala ság Év Hajléktala ok szá a Ellátó i téz é ek Éves szi te igé evevők szá a fő Igé evevők api átlagszá a Először igé evevők szá a fő Éjjeli Me edékhel 91 13, Át e eti Szállás ,36 57 Nappali Melegedő ,7 31 Éjjeli Me edékhel 64 13, Át e eti Szállás ,1 22 Nappali Melegedő ,2 19 Éjjeli Me edékhel Át e eti Szállás Nappali Melegedő ,8 30 Éjjeli Me edékhel 85 9, Át e eti Szállás 96 44,3 53 Nappali Melegedő ,5 30 Éjjeli Me edékhel 80 10, Át e eti Szállás 87 40,5 45 Nappali Melegedő ,43 27 Forrás: ö kor á zati adatok 2. ja uár. apjától a Nappali Melegedő e a férőhel ek szá a főről főre e elkedett. A tá lázat ele zésekor fig ele e kell e i, hog az adott hel zetszá hozzá etőlegese há főt éri t. A hajléktala ok szá a a települése a u ka élküliek él tapasztalt áltozási te de iát tükrözi, utó i idő e sökke és a jelle ző. A hajléktala ok létszá a a szálló, közterülete, a a-gyermek otthonban, lakásukat el esztők, akik ideigle es elhel ezést kaptak st. hajlék és fedél élküli e erek szá át takarja. Az ö kor á zati adatg űjtés ter észetese a part erekkel aló eg ütt űködés e alósult meg. e-f) lakhatást segítő tá ogatások, eladósodottság Ko ol pro lé a az eladósodás, külö öse a hátrá os hel zetű, u kájukat el eszítő ag ala so jö edel ű, idős, ag tö g er ekes saládok ak, az il e hel zet e jutók szá á ak egállapításához n últ segítséget ez a tá lázat. Ez a réteg eszítheti el a lakását, álhat hajléktala á legi ká, ag áluk kap solják ki fizetés hiá á a a közszolgáltatásokat. A lakásfe tartási tá ogatás a szo iálisa rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, ag e lakás éljára szolgáló hel iség fe tartásá al kap solatos re dszeres kiadásaik iseléséhez újtott hozzájárulás volt. A jeg ző a illa ára -, a íz- és a gázfog asztás, a tá hő-szolgáltatás, a sator ahasz álat és a sze étszállítás díjához, a lak érhez ag az al érleti díjhoz, a lakás élú pé zi tézeti köl sö törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illet e a tüzelőa ag költségeihez lakásfe tartási tá ogatást újtott. fe ruár. apjáig. A lakásfe tartási tá ogatás sza ál ai. ár ius 01.-től kikerültek a szo iális tör é ől. Ettől az időpo ttól kezdődőe a tá ogatás e e a for á a e állapítható eg a kérel ezők részére. Lakásfe tartási tá ogatás irá ti kérel et utoljára. fe ruár.-á lehetett e újta i. Azok ak az üg felek ek a jogosultsága, akik. ár ius 0. előtt kérel ezték a lakásfe tartási tá ogatást, a kö etkezőképpe alakult: - Ha az ellátásra aló jogosultságot. de e er.-ig egállapították, akkor az üg fél a korá i sza ál ok ak egfelelőe eg é időtarta ra jogosult a lakásfe tartási tá ogatásra. - Ha a hatóság. ja uár -ét kö etőe dö t a tá ogatásra aló jogosultságról, akkor a lakásfe tartási tá ogatást sak. fe ruár.-ig lehetett egállapíta i. 41

42 Az ö kor á zatok a települési tá ogatás kereté e iztosíthat ak tá ogatást a lakhatáshoz kap solódó re dszeres kiadások iseléséhez. Lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás a részesíthető az, aki ek a háztartásá a az eg főre jutó ha i jö edele e haladja eg az öregségi ugdíj i de kori legkise összegé ek 200%-át, eg edül élő eseté e 250%-át, és se kérel ező ek, se a háztartás tagjai eg iké ek si s ag o a. Lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás elsősor a TÁVHŐ díjra, tüzelőre, ö kor á zati lakás érleti díjára, ásodsor a eg é közüze i díjakra újtható. A tá ogatást a kérele e újtása hó apjá ak. apjától é re kell egállapíta i. A lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás ug a azo lakásra sak eg jogosult ak állapítható eg, függetle ül a lakás a élő sze él ek és háztartások szá ától. Külö lakás ak kell teki te i a társ érletet, az al érletet, és a jogerős írói határozattal egosztott lakás lakrészeit. A re delet alapjá sza ál ozott lakhatáshoz kap solódó települési tá ogatás a ak a sze él ek, aki ek. fe ruár. apjá hatál os Szt.. és ekezdésé e foglaltak alapjá egállapított lakásfe tartási tá ogatásra aló jogosultsága fe állt, sak a ak lejáratát kö etőe olt egállapítható.. Telepek, szegregátu ok hel zete a) a telep/szegregátu i t lakókör ezet jelle zői kiterjedtsége, területi elhel ezkedése, egközelíthetősége, lakásállo á á ak állapota, köz űellátottsága, közszolgáltatásokhoz aló hozzáférés lehetőségei, eg é kör ezet-egészségüg i jelle zői st. A szegregá ió fogal át a szakirodalo legg akra a a területi elhel ezkedéssel, lakhatással és az e ől kö etkező i téz é i elkülö üléssel/elkülö ítéssel kap solat a hasz álja. Szegregá ió ak e ezzük azt a jele séget, a ikor eg -eg települése elül a külö öző társadal i rétegek, et ikai soportok st. lakóhel e erőse elkülö ül eg ástól. A szegregá ió eg ütt jár a jö edel i iszo ok és a települési i frastruktúra lé eges eg e lőtle ségei el. Szegregátu a települések ek azo területeit éri ti, ahol az aktí korú épessége elül a legfelje általá os iskolai égzettséggel re delkezők és a re dszeres u kajö edele el e re delkezők ará a i dkét utató teki teté e agasa, i t 35%. A KSH. é i fel érése alapjá egjelölt területekre vonatkozó ö kor á zati adatok segél ezési ará ok, érlakás állo á, oktatási i téz é ek statisztikái alátá asztották szegregátu ak i ősülő területek árosi iszo lat a ki agaslóa hátrá os hel zetét. Ige lé eges az E kt.. -á ak ekezdésé ek fig ele e étele a lakhatási hel zet, illet e a szegregátu ok izsgálata és a egfogal aza dó i tézkedések sorá. A re delkezés rögzíti, hog a lakáshoz jutási feltételek eghatározása e irá ulhat arra, hog a. - a eghatározott tulajdo ságok szerint eg es soportok ala el települése, illet e településrésze esterségese, e a soport ö ké tes elhatározása alapjá elkülö ülje ek. A tör é i tilalo része, hog a esterséges elkülö ülés a soport tagjai ak szá déká kí ül alósuljo eg, azaz a a az eset e, ha eg es sze él ek ag e sze él ek soportja ö ké t, ké szer élkül kí á a település eg külö álló részé él i a élkül, hog ez a hel zet izo os lakáshoz jutási feltételek diszkri i atí eghatározásá alapult ol a, az e i ősíthető az eg e lő á ás ód kö etel é e egsértésé ek. Fogal ak ag arázata: Belterület: a település zárt eépített része, külterület a település zárta eépített részé kí üli szór á lakóhel ek ajorsági épületek, ta ák, puszták, külterületi lakott hel ek Szegregált lakóterület: ahol eg es édett tulajdo ságokkal re delkező soportok főleg et ikai soportok tagjai eg adott településrésze elül elkülö ül ek. A szegregátu ok hel zete: Népesség, iskolázottság, foglalkoztatottság, lakáskörül é ek A áros a lé ő 21 szegregált területen Ózd lakosságá ak 4,3%-a él. A háro legnagyobb szegregátu lakossága eghaladja a 700 főt, ezekbe tö örül a szegregált területek lakosságá ak és lakásállo á á ak tö i t fele. Az I tegrált Településfejlesztési Stratégiá a kie elt fo tosságú ezek ek a területek ek a kezelése. 42

43 I frastrukturális ellátottság: A ezetékes ízhez, ára hoz aló hozzáférés és a köz ilágítás i de szegregátu eseté e egoldott. A sze íz sator ázás teki teté e ag hiá osságok tapasztalhatók, a szegregátu ok háro eg edé ek a ol a területe, ahol rész e ag teljese hiá zik. A gáz e ezetés a szegregált területek eg eg edé él utat hiá osságot. A por e tes utak hiá a szegregátu eg es részeit éri ti. Ózdo a hulladékszállítást egy közszolgáltató ég égzi a lakosság részére közpo tilag eghatározott díjtételekkel. A szá lát köz etle ül a lakó részére állítja ki és szedi e a díjat. A szegregátu ok között a ak ol a ok, ahol a hag o á os o al a g űjtést e lehet eg alósíta i, ott ko té ereket hel ez ek ki és azt szállítják el eghatározott időközö ké t, az Ózdi Ro a Ne zetiségi Ö kor á zat és az ö kor á zat tá ogatásá al. Közszolgáltatások elérhetősége: A áros 13 fel őtt házior osi körzete, g er ek házior osi körzete feladat-ellátási hel e, ala i t 7 fogor osi körzete a szegregátu ok lakossága szá ára egfelelő ellátást újt, elérhetőségük tö egközlekedési eszközök által iztosított a külterülete és kieső részeke elhel ezkedő területek eseté e is. A 18 területi édő ői körzet 7 feladatellátási hel e űködik, ala i t fő ifjúsági édő ő űködik a áros a, a szegregátu ok területéről egközelíthetőek, a körzet eosztás eseté a ak ug a átfedések, de sak a kis és közepes lakószá ú, ala i t eg es részterületek eseté e. A ag o épességszá ú szegregátu ok tö körzethez tartoznak. b) a telepe /szegregátu ok a élők szá a, társadal i pro lé ák sze po tjá ól fő jelle zői pl. életkori egoszlás, foglalkoztatottsági hel zet, segél ezettek, hátrá os, hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek ará a, st. A szegregált területek épességé ek korösszetételét izsgál a látható, hog a áros egészére jelle ző átlagos értékekhez képest a - é es korosztál ará a lé egese agasa, íg az aktí korúaké kis érték e, az időskorúak ará a pedig jele tőse ala so a. A g er ekek ará a tíz szegregátu eseté eghaladja a 30%-os értéket. Az oktatási i tegrá iós te éke ség, a hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek körül é ei ek ja ítása itt elsődleges. A legfelje általá os iskolai égzettséggel re delkező aktí korúak átlagos ará a sak e kétszerese a árosi átlagos érték ek, az két szegregátu a eghaladja a 80%-os értéket, a i a szegregátu ok iszo latá a is ag o ked ezőtle. Felsőfokú égzettségűek iszo t ag o ke ese él ek a szegregátu ok a. A szegregátu ok a élő aktí korúak sak e %-a e re delkezik re dszeres u kajö edele el, ez az ará a háro terület eseté e a %-ot is meghaladja. A foglalkoztatottak ará a átlagosa e éri el a 30%-ot se, és a ár e lített háro szegregátu eseté e kiugróa ala so. Mutató eg evezése Ózd összese (%) Szegregátu okra jelle ző adatok, illetve átlagos értékek (%) Lakó épesség szá a fő fő Lakó épessége elül -14 é esek ará a 17,2 29,2 Lakó épessége elül - é esek ará a 58,7 58,6 Lakó épessége elül - é esek ará a 24,2 12,2 Legfelje általá os iskolai égzettséggel re delkezők ará a az aktí korúako - é esek elül 24,1 61,7 Felsőfokú égzettségűek a é es és időse épesség ará á a 10,3 2,7 Lakásállo á db db Ala so ko fort fokozatú lakások ará a 15,4 58,0 Re dszeres u kajö edele el e re delkezők ará a az aktí korúako - é esek elül 49,2 72,9 Legfelje általá os iskolai égzettséggel re delkezők és re dszeres u kajö edele el e re delkezők ará a az 18,2 50,2 aktí korúako elül Foglalkoztatottak ará a a - é es épessége elül 46,7 25,2 Foglalkoztatott élküli háztartások ará a 48,8 61,4 43

44 A foglalkoztatottak sak e háro eg ede ala so presztízsű u kaköröket tölt e, ez ter észetese az ala so képzettségűek agas ará át tükröző érték. A gazdaságilag e aktí épesség agas, sak e 80%-os ará a rész e a g er ekkorúak agas ará á ól, rész e pedig a ag o ala so foglalkoztatotti ará ól fakad. A szegregátu ok lakosságá ak eg eg ede - e kizárólag tá ogatások ól, segél ek ől tartotta fe t agát és saládját, ez az ará háro szegregátu eseté e a %-os értéket is meghaladta. A áros lakásállo á á ak 0,2%-a található szegregált területe, a lakó épesség sak e, %-os ará á al össze et e kitű ik, hog a szegregátu ok a eg háztartásra jutó sze él ek szá a lé egese agasa, i t a áros egészére jelle ző átlagos érték. A szegregátu ok között is kie ekedőe agas a Bá szállás telep, Őrs ezér út és a Ko á s-hagyó G ula út szegregátu ok eg lakásra jutó épessége. Az ala so ko fortfokozatú lakások ará a tö i t háro szoros a szegregátu ok területé, két szegregátu a eléri a 100%-os értéket. A szegregált területeke átlagosa i de har adik lakás eg szo ás, so sál i szegregátu ok a ez az ará eléri a % körüli értéket. Szegregátu okra Mutató eg evezése jelle ző átlagos értékek (%) Ala so presztízsű foglalkoztatási soportok a foglalkoztatottak ará a 70,4 A gazdaságilag e aktí épesség ará a az ak ióterületi lakó épessége elül 70,1 Mu ka élküliek ará a az ak ióterülete u ka élküliségi ráta 46,2 Tartós u ka élküliek legalá apig ará a. Szá ítás: tartós u ka élküliek szá a/ u ka élküliek+foglalkoztatottak szá a Azon aktí korúak - é es ará a, akik ek - e a jö edele forrásuk kizárólag álla i ag hel i tá ogatás olt A ko fort élküli, félko fortos és szükséglakások ará a a lakott lakásoko elül 27,0 Az eg szo ás lakások ará a a lakott lakásoko elül 70,4 Az Ö kor á zat tulajdo á a lé ő érlakások, %-a található a szegregátu ok területé. A lakhatatla, illet e o tott érlakások ki étellel i deg ike a szegregátu ok a található. Szo iális hel zet: A áros a élő segél e részesülők közel 45%-a lakik a szegregátu ok a a lakó épesség és a lakásállo á szeri ti ará i dössze %, ill. % körüli. A telepek lakó épességé ek majdnem 60%-a részesül ala il e tá ogatás a ez az érték a áros egészére jelle zőe % körüli. Az Ózdo lakásfe tartási tá ogatás a részesülők %-a, a g er ek édel i ked ez é re jogosult g er ekek tö i t fele, a re dszeres szo iális segél ezettek %-a lakik a szegregátu ok területé. Az átlagosa eg háztartásra jutó segél e részesülők szá a i de szegregátu eseté jele tőse eghaladja i d a árosi, i d pedig az adott árosrészre jelle ző értéket. A hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek tö i t fele él szegregált körül é ek között. Korá a a Kéze fog a Szo iális Szolgáltató Közpo t eilleszkedési progra jai a a szegregátu ok lakosságá ak sak e %-a részt ett, ez az ará tükrözte a re dszeres szo iális segél e részesülők agas ará át a szegregált területeke eilleszkedési progra részletese is ertetése a közszolgáltatásokról szóló fejezet e található. c) szegregá ió al eszél eztetett területek, a lakosság területi átre deződésé ek fol a atai A kis lakosságszá ú szegregátu jellegű árosrészek pl. Ce ter ug a ol a kie elt fig el et érde el ek, i t aguk a szegregátu ok. Eze területek eseté e ag ha gsúl t kell kap ia a pre e ió ak, az a tiszegregá ós progra ele ei ezekre a területekre is o atkoz ak, a szegregá ió fol a atá ak egállítása, to á terjedésé ek egakadál ozásá ak érdeké e. Cél, hog sökke je a szegregált ak i ősülő lakókör ezet szegregáltsági foka, azaz az ala so státuszú lakosok agas ko e trá iója lehetőség szeri t közelítse a árosi átlaghoz. Ug a akkor a ea atkozások kö etkez é eké t a áros ás területei, illet e ás településeke pl. áros kör éki fal ak e 24,2 56,6 44

45 ö ekedje az ala so státuszú épesség ko e trá iója, és e alakuljo ki új szegregátu az ózdi szegregált területrészek felszá olása, egszü tetése ré é. Ózd árosá a a szegregált, illet e szegregá ió által eszél eztetett területek ará a ag o agas, ezért az ö kor á zat szegregá ió érséklését ered é ező te éke sége elsődlegese a szegregátu ok hel zeté ek és az ott élők életszí o alá ak ja ítását, a lakókör ezet reha ilitá ióját, a foglalkoztatási ará ok ö elését, ala i t az oktatás és a közszolgáltatások teré tapasztalható esél eg e lőségi pro lé ák egszü tetését élozza eg. A szegregált állapotot reha ilitálás és fejlesztés útjá kí á ja hosszú tá o egszü tet i.. Egészségüg i és szo iális szolgáltatásokhoz való hozzáférés E fejezet jogsza ál i kör ezetét az alá iak a foglaljuk össze. Elsőké t kie eljük az egészségüg i alapellátásról szóló. é i CXXIII. tör é t, el előírja, hog a települési ö kor á zat az egészségüg i alapellátás köré e go doskodik: - a házior osi, házi g er ekor osi ellátásról, - a fogor osi alapellátásról, - az alapellátáshoz kap solódó házior osi, házi g er ekor osi és. ja uár. apjától a fogor osi üg eleti ellátásról, - a édő ői ellátásról, és - az iskola-egészségüg i ellátásról. Az ö kor á zat a kör ezet- és település-egészségüg i feladatok köré e gondoskodik: - a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, - iztosítja a ro arok és rág sálók irtását, - fol a atosa fig ele el kíséri a település kör ezet-egészségüg i hel zeté ek alakulását és e ek esetleges ro lása eseté lehetőségeihez képest saját hatáskör e i tézkedik, ag a hatáskörrel re delkező és illetékes hatóság ál kezde é ezi a szükséges i tézkedések eghozatalát. A szo iálisa rászorultak részére sze él es go doskodást az álla, ala i t az ö kor á zatok iztosítják. A Szt. értel é e a sze él es go doskodás agá a foglalja a szo iális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. Szo iális alapszolgáltatások: falugo d oki és ta ago d oki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítség újtás, saládsegítés, jelzőre dszeres házi segítség újtás, közösségi ellátások, tá ogató szolgáltatás, ut ai szo iális u ka, appali ellátás. Sze él es go doskodás köré e tartozó szakosított ellátások: az ápolást, go dozást újtó i téz é, a reha ilitá iós i téz é, a lakóottho, az át e eti elhel ezést újtó i téz é, a tá ogatott lakhatás, az eg é spe iális szo iális i téz é. Az Ebktv. rendelkezése értel é e az eg e lő á ás ód kö etel é ét ér é esíte i kell a társadalo iztosítási re dszerek ől fi a szírozott, to á á a szo iális, illet e g er ek édel i pé z eli és ter észet e i, ala i t sze él es go doskodást újtó ellátások igé lése és iztosítása, a etegség egelőző progra ok a és a szűrő izsgálatoko aló rész étel, a g óg ító- egelőző ellátás, a tartózkodás éljára szolgáló hel iségek hasz álata, az élel ezési és eg é szükségletek kielégítése sorá. Az eg e lő á ás ódhoz aló jog agá a foglalja külö öse az azo os egészségüg i i téz é ek hasz álatá ak, az ug a ol a szí o alú és hatéko, illetőleg e agasa ko kázattal járó g óg kezelés e, ala i t etegség egelőző progra ok a szűrő izsgálatok a aló rész étel jogát. Az Ebktv. III. fejezete taglalja az eg e lő á ás ód kö etel é é ek ér é esítési területeit. A tör é kie elte foglalkozik a szo iális izto sággal összefüggés e a diszkri i á ió tilal á al. Az eg e lő á ás ód szo iális édele re o atkozó sza ál ozásá ak alapjait elsősor a az Európai U ió ide o atkozó irá el ei képezik. A re delkezés élja, hog a kötelező szo iális izto sági re dszerek által fedezett ko kázatok - pl.: etegség, a aság, rokka tság, halál, u ka élküliség st., - valamint a szo iális izto sági re dszereket kiegészítő szo iális segél ezés kereté e újtott ellátások igé lése és fol ósítása sorá ér é re jusso az eg e lő á ás ód el e. 45

46 Szo iális és g er ekjóléti ellátás A Möt.. ekezdés. po tjá a az ö kor á zatok szá ára elláta dó feladatok köré e írja elő külö öse a g er ekjóléti szolgáltatások és ellátások iztosítását, ala i t a szo iális szolgáltatásokat és ellátásokat, a el ek kereté e települési tá ogatás állapítható eg. Ózd Város Ö kor á zata a sze él es go doskodást újtó szo iális és g er ekjóléti ellátásokat az Möt ben, az Szt-ben, a Gyvt- e és azok égrehajtási re deletei e foglaltak alapjá iztosítja. Az Szt. és a G t. értel é e a lakosság szo iális és g er ekjóléti ellátásá ak iztosítása az álla közpo ti szer ei ek és a hel i ö kor á zatok ak a feladata. A lakosság szo iális és g er ekjóléti ellátásá ak gara iáit a o atkozó tör é ek e foglaltak adják, a el ek egtalálhatók az általá os eljárási rendelkezések e, a szolgáltatások tartal á ak eghatározásá a, a e esített és felsorolt szo iális és g er ekjóléti szolgáltatások a, ala i t a sze él es go doskodás egszer ezésére köteles szer ek ek, a fe tartók feladat- és jogköré ek eghatározásá a. A közpo ti költség etésről szóló tör é e iztosított tá ogatások tartal azzák az eg es szo iális és g er ekjóléti szolgáltatások űködtetési költségeihez törté ő álla i hozzájárulást. Eze túl az ö kor á zatok kötött felhasz álású álla i tá ogatáské t cí zett és éltá ogatást a külö tör é e foglaltak szeri t, közpo tosított előirá zatot, szo iális szak ai progra okhoz újtott tá ogatást kaphat ak. Az Ö kor á zat kie elt területké t kezelte a sze él es go doskodást újtó szo iális, g er ekjóléti és egészségüg i alapellátás területét. Az Ö kor á zat Szt.. ekezdés po tja és Gyvt. /A. -a alapjá a társulási for a elő ei ek kihasz álásá al látja el. E ek kereté e Ózd áros lakossága részére a sze él es go doskodást újtó szo iális és g er ekjóléti alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat Ózd Kistérség Tö élú Társulása által fe tartott Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é iztosítja. A szo iális és g er ekjóléti i téz é i eg ségek a Társulás Ózd és település lakossága szá ára iztosították a sze él es go doskodást újtó ellátásokat. Az egészségüg i alapellátás űködtetési feladatait ug a sak a Társulás látja el, iztosít a az Ö kor á zat tá ogatásá al Ózd áros lakossága szá ára a agas szí o alú egészségüg i alapellátást. A Társuláso keresztül az Ö kor á zat a szo iális hel zete, egészségi állapota, kora alapjá a áros rászoruló lakossága szá ára is újtott szolgáltatások o atkozásá a az alá iak ér é esülését iztosította: eg alósul a sze él es go doskodást újtó ellátási for ák átfogó szer ezeti i tegrá iója; a szak ai alapel ek ek egfelelő ódo a egszer ez e az eg ásra épülő, átjárható, ko ple szolgáltatások re dszere; a társulási for a egtartásá al az I tegrált I téz é a űködéséhez to á ra is jogosult kiegészítő or atí tá ogatásra, a el az Ö kor á zat szá ára egtakarítást ered é ez a szolgáltatások iztosítása területé ; az i téz é i eg ségek szakfeladatok közötti forrását soportosítások lehetőségé ek kihasz álásá al iztosíta i lehet - szigorúa takarékos, ra io ális űködtetés ellet - a közpo ti és ö kor á zati források élszerű felhasz álását. Az I tegrált I téz é az el últ é ek e is agas szí o alú ellátást újtott a szo iális, illet e egészségi állapota iatt rászorult idős, fog atékos, sze edél eteg és hajléktala sze él ek, saládok szá ára. Szo iális ellátás Ózd áros lakossága szá ára az el últ é ek e fol a atosa iztosít a oltak a sze él es go doskodást újtó szo iális ellátási for ák. 46

47 Az Szt.. -a szeri t a sze él es go doskodás kereté e tartozó szolgáltatások és ellátási for ák re dszerét az alá iak alkotják: Szo iális alapszolgáltatások: a) Falugo d oki és ta ago d oki szolgáltatás b) Étkeztetés c) Házi segítség újtás d) Családsegítés e) Jelzőre dszeres házi segítség újtás f) Közösségi ellátások g) Tá ogató szolgáltatás h) Ut ai szo iális u ka i) Nappali ellátás Szakosított ellátási for ák: a) Ápolást, go dozást újtó i téz é b) Reha ilitá iós i téz é c) Lakóottho d) Át e eti elhel ezést újtó i téz é e) Tá ogatott lakhatás f) Eg é spe iális szo iális i téz é Ter észetese az esél eg e lőség ek, i t alkot á os jog ak az ér é esülése és a sze él re sza ott ellátás iztosítása érdeké e a felsorolt szolgáltatásokat és ellátásokat ala e i spe iális ellátást igé lő ellátotti kör részére iztosíta i kell, fig ele el az időskorúakra, a pszi hiátriai etegekre, a sze edél etegekre, a fog atékkal élőkre és a hajléktala sze él ekre. A Szt.. ekezdése szeri t a települési ö kor á zat köteles iztosíta i a) a saládsegítést, ha polgár esteri hi atalt űködtet ag a közös ö kor á zati hi atal székhel e a települése a, b) étkeztetést, c) házi segítség újtást, d) álla dó lakosai ak szá ától függőe a ekezdés szeri ti szo iális szolgáltatásokat, e) az a)-d po t a e e lített szo iális szolgáltatásokhoz aló hozzáférést. A fe ti ekezdése szeri t az a települési ö kor á zat, a el ik ek területé a) hatál o kí ül hel ez e b) háro ezer fő él tö álla dó lakos él, az a po t szeri ti alapszolgáltatást és idősek appali ellátását, c) tízezer fő él tö álla dó lakos él, az a - po t szeri ti alapszolgáltatásokat és a po t a e e lített appali ellátást, d) har i ezer fő él tö álla dó lakos él, az a - po t szeri ti szo iális szolgáltatásokat, időskorúak go dozóházát, éjjeli e edékhel et, hajléktala sze él ek át e eti szállását köteles iztosíta i. Miutá Ózd áros közigazgatási területé a épességi il á tartás szeri t fol a atosa tö, i t har i ezer lakos él, Ózd Város Ö kor á zatá ak ellátási kötelezettsége a a felsorolt ala e i szo iális ellátási for a o atkozásá a. Jele leg a ég típusú időskorú, fog atékkal élő, pszi hiátriai, sze edél eteg ellátotti kör át e eti elhel ezést újtó e tlakásos i téz é e [go dozóház], ala i t a fog atékos emberek és a pszi hiátriai etegek appali ellátását újtó i téz é ek i se ek egszer ez e. E ől adódóa jele leg eze ellátások irá ti szükséglettel re delkező lakosok jogai sérül ek, ezért él, hog az Ö kor á zat ielő teg e eleget a tör é ek e előírt ellátási kötelezettségé ek a felsorolt ellátások iztosításá al. Az Ö kor á zat az általa egszer ezett sze él es go doskodást újtó szo iális szolgáltatásokat, ellátásokat az Szt.. ekezdése alapjá társulási for á a iztosítja. A Társulás az Ózd és Térsége 47

48 Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é i téz é i eg ségei ek űködtetésé, szak ai u kájá keresztül újtja a szolgáltatásokat - egyebek mellett - Ózd áros lakossága szá ára. G er ekjóléti alapellátás A G t.. -á a foglaltak szeri t a települési ö kor á zat feladata a g er ekek édel e hel i ellátó re dszeré ek kiépítése és űködtetése, a területé lakó g er ekek ellátásá ak egszer ezése. A települési ö kor á zat a G t.- e foglaltak szeri t iztosítja a sze él es go doskodást újtó alapellátások kereté e Biztos Kezdet G erekházat, a g er ekjóléti szolgáltatást, a g er ekek apköz e i ellátását, szer ezi és köz etíti a áshol igé e ehető ellátásokhoz aló hozzájutást. A települési ö kor á zat a lakosságszá tól függetle ül köteles g er ekjóléti szolgálatot űködtet i. Az a települési ö kor á zat, a el ek területé a) tízezer él tö álla dó lakos él, öl sődét, b) húszezer él tö álla dó lakos él, az a po t a eghatározottak ellett g er ekek át e eti ottho át, c) har i ezer él tö álla dó lakos él, az a és po tok a eghatározottak ellett saládok át e eti ottho át. A g er ekjóléti alapellátás kereté e az alá i ellátási for ák oltak iztosít a, a el ek Ózd áros és település lakosságát látták el: Biztos Kezdet G erekház g er ekjóléti szolgáltatás: Család- és G er ekjóléti Közpo t, Család- és G er ekjóléti Szolgálat gyermekek apköz e ellátása: Kato a József úti Böl sőde, Új áros téri Böl sőde Család- és G er ekjóléti Közpo t A g er ekjóléti szolgáltatás i de ekelőtt a g er ekek jogai ak ér é esülését, édel ét tartotta sze előtt. Szolgáltatásai hozzájárultak a go dozott g er ekek testi, értel i, érzel i és erköl si fejlődésé ek, jólété ek, a salád a törté ő e elkedésé ek elősegítéséhez, a eszél eztetettség egelőzéséhez és a kialakult eszél eztetettség egszü tetéséhez, ala i t a g er ek saládjá ól törté ő kie elésének egelőzéséhez. A Család- és G er ekjóléti Közpo t űködtette a eszél eztetettséget észlelő-, és jelzőre dszert é e is. A g er ekjóléti szolgáltatások legfo tosa feladatai oltak: a g erek eszél eztetettsége egszü tetésé ek elősegítése; a g erek salád a törté ő e elésé ek elősegítése; ja aslattétel g er ek édel i go doskodás alkal azására; a édele e ételhez kap solódó feladatok ellátása; a saládjá ól kie elt g er ek isszahel ezésé ek elősegítése, utógo dozása; örök efogadással kap solatos feladatok; ta kötelezettséggel összefüggő feladatok; pre e iós te éke ségek. Az eg es szo iális és g er ek édel i tárg ú tör é ek ódosításáról szóló. é i CXXXIII. tör é ódosította tö ek között a szo iális igazgatásról és szo iális ellátásokról szóló. é i III. tör é t, valamint a g er ekek édel éről és a g á üg i igazgatásról szóló. é i XXXI. tör é t.. o e eré e a fe ti tör é ek ódosításai al összeha gol a ódosították a sze él es go doskodást újtó g er ekjóléti, g er ek édel i i téz é ek, ala i t sze él ek szak ai feladatairól és űködésük feltételeiről szóló /. (IV. 30.) NM rendeletet. A tör é ódosítások értel é e. ja uár -től g er ekjóléti szolgáltatás a saládsegítéssel eg szolgáltató, a salád- és g er ekjóléti szolgálat kereté e űködtethető. Járásszékhel településeke mint 48

49 a il e Ózd is salád- és g er ekjóléti közpo tot kell űködtet i. A salád-és g er ekjóléti közpo t ellátja a salád- és g er ekjóléti szolgálat feladatait, illet e a G t.. a ekezdése és /A -a szerinti feladatokat. E ek egfelelőe. ja uár -től Ózdo az Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é szak ai eg ségeké t űködik a Család- és G er ekjóléti Közpo t, a el ellátja a Család-és G er ekjóléti Szolgálat feladatait. Az Ózdi Járás területé to á i két, ö állóa űködő szolgálat látja el a salád-és g er ekjóléti szolgáltatást. Arlói Szo iális Alapszolgáltatási Közpo t, Borsod ádasdi Szo iális Alapszolgáltatási Közpo t Család- és G er ekjóléti Szolgálathoz tartozó te éke ségek: - az a agi ehézségekkel küzdők szá ára a pé z eli, ter észet e i ellátásokhoz, to á á a szo iális szolgáltatásokhoz aló hozzájutás egszer ezése, - a g er eki jogokról és a g er ek fejlődését iztosító tá ogatásokról aló tájékoztatás, tá ogatásokhoz aló hozzájutás elősegítése, - a szake erek fol a atosa o o kö etik a jogsza ál ok áltozásait a ak érdeké e, hog a hozzájuk fordulók i de eset e egfelelő segítséget kapja ak, - a saládter ezési, a pszi hológiai, a e elési, az egészségüg i, a e tálhigié és és a káros sze edél ek egelőzését élzó ta á sadás, ag az ezekhez aló hozzájutás egszer ezése, - a tartós u ka élküliek, a fiatal u ka élküliek, az adósság terhekkel és lakhatási pro lé ákkal küzdők, a fog atékossággal élők, a kró ikus etegek, a sze edél etegek, pszi hiátriai etegek, a ká ítószerpro lé á al küzdők, illet e eg é szo iálisa rászoruló sze él ek és saládjaik részére ta á sadás újtása, - saládo elüli ko fliktusok feltárásá al, kap solatok hel reállításá al kap solatos ta á sadás, - a szo iális álsághel zet e lé ő ára dós a a tá ogatása, segítése, ta á sokkal aló ellátása, ala i t eg é szolgáltatásokhoz aló hozzájutás segítése, - sza adidős progra ok szer ezése, - a pál ázati lehetőségek a i ális kihasz álásá al ig ekszik egszer ez i a g er ekek édel ét szolgáló sza adidős progra okat, el ekkel sökke te i lehet a eszél eztetettség kialakulásá ak ko kázatát, - hi atalos üg ek i tézésé ek segítése, - a szo iális u ka ódszerei ek és eszközei ek fel o ultatásá al képessé kell te i a klie st, hog segítő tá ogatás ellett, üg eit i téz i leg e képes, iztosít a ehhez az aktuális hel zetéhez illeszkedő szo iális segítő te éke séget, - szo iális segítő u ka iztosítása. Család-és G er ekjóléti Közpo thoz tartozó te éke ségek: A g er ekek salád a aló e elkedésé ek elősegítése, a g er ekek eszél eztetettségé ek egelőzése érdeké e spe iális szolgáltatásokat, progra okat újt, e ellett iztosítja a g er ek édel i go doskodás kereté e tartozó hatósági i tézkedésekhez kap solódó, a g er ekek édel ére irá uló te éke séget. A g er ek édel i go doskodás kereté e tartozó hatósági i tézkedésekhez kap solódó, a g er ekek édel ére irá uló te éke ség kereté e a közpo t eset e edzsere: - kezde é ezi a g er ek édele e ételét ag súl osa fokú eszél eztetettség eseté a g er ek ideigle es hatál ú elhel ezését, e elés e ételét, - ja aslatot készít a eszél eztetettség értéké ek egfelelőe a g er ek édele e ételére, illet e a saládi pótlék ter észet e i for á a törté ő újtására, a g er ek ta kötelezettsége teljesítésé ek elő ozdítására, a g er ek saládjá ól törté ő kie elésére, a lee dő go dozási hel ére ag a ak eg áltoztatására, ala i t a g er ek egelőző pártfogásá ak ellőzésére, elre delésére, fe tartására és egszü tetésére, - eg ütt űködik a pártfogó felüg elői szolgálattal és a egelőző pártfogó felüg elő el a ű is étlés egelőzése érdeké e, ha a g á hatóság elre delte a g er ek egelőző pártfogását, - a saládjá ól kie elt g er ek isszahel ezése érdeké e szo iális segítő te éke séget égez - az ottho t újtó ellátást, illet e a területi g er ek édel i szakszolgáltatást égző i téz é el eg ütt űköd e - a salád g er ek e elési körül é ei ek egtere téséhez, ja ításához, a szülő és a g er ek közötti kap solat hel reállításához, - utógo dozást égez - az ottho t újtó ellátást, illet e a területi g er ek édel i szakszolgáltatást égző i téz é el eg ütt űköd e - a g er ek saládjá a törté ő isszailleszkedéséhez, 49

50 - édele e ett g er ek eseté e elkészíti a go dozási- e elési ter et, szo iális segítő te éke séget égez, illet e a g á hatóság egkeresésére a saládi pótlék ter észet e i for á a törté ő újtásához kap solódó pé zfelhasz álási ter et készít. A eszél eztetettséget észlelő és jelzőre dszer űködtetése: -. é e is egszer ezte és le o olította az i téz é é es jelzőre dszeri ta á skozást a jogsza ál által eghatározott jelzőre dszeri tagok rész ételé el. A Család és G er ekjóléti Közpo t általá os szolgáltatási feladatai túl iztosítja: Kap solattartási üg elet élja a g er ek és a kap solattartásra jogosult szülő ag ás kap solattartásra jogosult sze él szá ára a találkozásra, eg üttlétre alkal as se leges hel iztosítása ellett ko fliktuskezelő, segítő szolgáltatás újtása, ag az éri tettek kérésére, illetőleg a g á hi atal kezde é ezésére g er ek édel i köz etítői eljárás ediá ió iztosítása, el ek élja a felek közötti ko fliktusok feloldásá ak segítése, közöttük a egállapodás létrehozása, és a ak i dkét fél részéről törté ő etartása. Késze léti szolgálat élja a g er ekjóléti közpo t it atartási idejé túl fel erülő krízishel zetek e törté ő azo ali segítség, ta á sadás, ag tájékoztatás újtása. A késze léti szolgálatot eg álla dóa hí ható, közis ert telefo szá iztosításá al kell egszer ez i úg, hog a késze lét e lé ő u katárs szakszerű segítséget tudjo újta i, ag il e segítséget tudjo ozgósíta i. A kórházi szo iális u ka élja a szülészeti- őg óg ászati osztál o a kórházi édő ő el eg ütt űköd e a szo iális álsághel zet e lé ő a a és g er eké ek segítése; a g er ekosztál o a g er ekelha agolás és á tal azás észlelése eseté a G t.. -á ak ekezdése szeri t szükséges i tézkedések egtétele. Az ut ai és lakótelepi szo iális u ka élja a agatartásá al testi, lelki, értel i fejlődését eszél eztető, a sza adidejét az ut á töltő, kallódó, selle gő g er ek spe iális segítése. Böl sődei ellátás Az el últ két é e is ételte jele tkezett a öl sődei ellátás irá ti túljele tkezés, de az ellátásra törté ő árakozási idő ég viszonylag rö id idejű. A GYED E tra e ezetésé el ö ekedett azo é alatti g er ekek szá a, akik igé lik a öl sődei ellátást. A Kato a József úti és az Új áros téri Böl sődé e a to á iak a : Böl sődék fel ételt ert i de ol a kisg er ek ég ha e a kért időpo ttól is, aki ek szülei, e elői, go dozói, ala il e ok iatt e tudták iztosíta i a g er ek apköz e i ellátását. A öl sődei e elésgo dozás a saládi e eléssel eg ütt, azt kiegészít e szolgálta a g er ek fejlődését. A Böl sődék a saládi e elés értékeit, hag o á ait és szokásait tisztelet e tart a és lehetőség szeri t erősít e ettek részt a g er ekek go dozásá a, e elésé e. A öl sődék e sta il szake er gárda iztosítja a szolgáltatást azzal, hog eze a területe a fiatal pál akezdők ől a túljele tkezés. Őket közfoglalkoztatás a törté ő e o ásukkal ig ekszik az I tegrált I téz é egtarta i a késő i foglalkoztatás érdeké e. Az Ö kor á zat az általa egszer ezett sze él es go doskodást újtó g er ekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat az G t. /A. -a alapjá társulási for á a iztosítja. A Társulás az Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é i téz é i eg ségei ek űködtetésé, szak ai u kájá keresztül újtja a szolgáltatásokat egyebek mellett Ózd áros lakossága szá ára. A Szo iális és G er ek édel i tör é e foglaltak szeri t az eg e lő á ás ód kö etel é ét ér é esíte i kell a szo iális és g er ek édel i pé z eli és ter észet e újtott ellátásokra irá uló eljárás sorá is. 50

51 Közétkeztetés a) Szo iális étkeztetés: Az Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é Étkeztetés i téz é i eg sége szo iális alapszolgáltatást újt, a el et Ózd Kistérség Tö élú Társulása űködtet. Mu káját az Szt. és a ak égrehajtási re deletei alapjá égzi. Az Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é i téz é i eg sége a társult települések közigazgatási területé azok ak a szo iálisa rászorultak ak a legalá api eg szeri eleg étkeztetéséről go doskodik, akik azt ö aguk, illet e eltartottjaik részére tartósa ag át e eti jelleggel e képesek iztosíta i, külö öse koruk, egészségi állapotuk, fog atékosságuk, pszi hiátriai etegségük, sze edél etegségük, ag hajléktala ságuk iatt. Az i téz é székhel e: Ózd, Októ er. tér. Az i téz é telephel e: Ózd, Bol k Ta ás út. Az étkeztetés élja: Az ellátottak részére iztosíta i: koruk ak, egészségi állapotuk ak egfelelő i őségű és e iségi ételféleségeket, az élel ezési higié ia előírásai ak etartását, az étel elfog asztásához a kulturált kör ezet egtere tését. A táplálkozás életta i hatása jele tős, hisze a kor ak, egészségi állapot ak, fizikai akti itás ak egfelelőe egter ezett, összeállított, jóízűe elfog asztott étel ja ítja az ellátott fizikális állapotát, egakadál ozza eg es etegségek kialakulását, etegség eseté segíti a felépülést. Az étkeztetés a lakosság szükségletei ek egfelelőe az alá i for ák a iztosított: az étel kiszolgálásá al eg idejű hel e fog asztásá al, el itelé ek lehető é tételé el, lakásra szállításá al. Az étel lakásra szállítását az Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é d gépjár ű é el, to á á szolgáltatási szerződés útjá oldja eg. Az étkeztetés iztosítása u ka apoko törté ik: hétfőtől pé tekig.. közti időpo t a. Az étel iztosítása szolgáltatási szerződés alapjá törté ik: Az Ózdi Városüze eltető I téz é Ózd, Zrí i út /B.), Új áros Téri Általá os Iskola főzőko hája Ózd, Új áros tér., Ózdi Árpád Vezér Általá os Iskola főzőko hája Ózd, Árpád ezér út.), Bol k Ta ás Általá os Iskola főzőko hája Ózd, Bol k Ta ás út. II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola főzőko hája Ózd, Be út., Az Ózdi Városüze eltető I téz é az Új áros Téri Általá os Iskola főzőko hájá, az Ózdi Árpád Vezér Általá os Iskola főzőko hájá és a Bol k Ta ás Általá os Iskola főzőko hájá keresztül 6. é e adag,. é e. adag e édet iztosított. A II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola főzőko hája é e adag, é e. adag e édet iztosított. Az Ózdi est Kft. volt főzőko hája é e adag,. é e. adag e édet iztosított é e adag,. é e. adag e édet iztosított a szo iálisa rászorult sze él ek ek. 51

52 Az ellátottak életkor szeri ti eosztása: Ózd és Térsége Szo iális, Egészségüg i és G er ekjóléti I tegrált I téz é Étkeztetés é Ellátottak é es átlaga lakásra szállítással: 2 fő Ellátottak é es átlaga el itellel: fő december 31-é ellátottak kor szeri ti egoszlása: Kor Elvitellel Lakásra szállítással 18 é fő - 40 é 30 fő fő 60 é 72 fő 14 fő 65 é 123 fő 27 fő 70 é 29 fő 59 fő 75 é 17 fő 70 fő 80 é fő fő Ellátottak é es átlaga lakásra szállítással: 200 fő Ellátottak é es átlaga el itellel: 21 fő december 31-é ellátottak kor szeri ti egoszlása: Kor Elvitellel Lakásra szállítással 18 é 2 fő - 40 é 1 fő 3 fő 60 é 42 fő 26 fő 65 é 60 fő 42 fő 70 é 9 fő 72 fő 75 é 89 fő 85 fő 80 é fő fő 90 X é 1 fő 2 fő Az étkeztetés irá ti igé - az előző é ekhez iszo ít a - folyamatosan sökke. Azo ellátottak közül, akik igé e eszik ár a szo iális étkeztetést, eg re tö azok szá a, akik a térítési díjat eheze tudják eg összeg e egfizet i, - élethel zetük egatí irá a törté t áltozása iatt - tö részlet e, sak apokra előre fizetik e térítési díjukat. b) G er ekétkeztetés. é e is Ózd Város Ö kor á zata látta el a közigazgatási területé lé ő ala e i ö kor á zati ag álla i fe tartású köz e elési i téz é e a g er ek, ta uló étkeztetési feladatokat. Eze feladatok ellátására iskolai főzőko ha, iskolai elegítőko ha, ó odai főzőko ha, ó odai elegítőko ha, ala i t a közpo ti ó odai főzőko ha KOK állt re delkezésre. I téz é típus Ó oda Kedvez é. évi összes adagszá * Napi átlagos adagszá ** RGYVK- a részesülő ag tö g er ekes Tartósa eteg, fog atékos Család a tartósa eteg agy fog atékos Ne elés e ett g er ekek

53 Általá os Iskola Szakközépiskola Szakiskola Gi áziu Kollégiu Jö edele igazolás alapjá ingyenes RGYVK- a részesülő Ne elés e ett i g e es ag tö g er ekes Tartósa eteg, fog atékos RGYVK- a részesülő 0 0 ag tö g er ekes 0 0 Tartósa eteg, fog atékos 0 0 RGYVK- a részesülő ag tö g er ekes 0 0 Tartósa eteg, fog atékos 0 0 RGYVK- a részesülő ag tö g er ekes Tartósa eteg, fog atékos RGYVK- a részesülő ag tö g er ekes 0 0 Tartósa eteg, fog atékos * Az élel ezési yilvá tartás alapjá apo ta összesített éves létszá... és... között. ** Óvoda esetébe appal, iskola esetébe 5 appal és kollégiu eseté appal szá olva. a) Szü idei gyermekétkeztetés A szo iális ári g er ekétkeztetés re dszere -tól eg áltozott és ár e sak a ári, ha e i d a ég iskolai szü et e igé elhetik a rászoruló g er ekek szülei az i g e es g er ekétkeztetést. Ózd Város Ö kor á zata 2017-ben a rászorulók részére, az iskolai szü etek u ka apjai szü idei g er ekétkeztetés iztosított. Az étkeztetés a ta aszi 2 ap, ári ap, őszi 4 ap, téli ap szü etek ideje alatt olt iztosít a, a it átlagosan napi 312 fő g er ek ett igé e, összese Ft érték e. Egészségüg Az eg e lő á ás ódról és az esél eg e lőség elő ozdításáról szóló. é i CXXV. tör é III. fejezete taglalja az eg e lő á ás ód kö etel é é ek ér é esítési területei között az egészségüg i ellátást. Kie elte foglalkozik az egészségüg i ellátással összefüggés e a diszkri i á ió tilal á al. Az eg e lő á ás ód kö etel é ét ér é esíte i kell tö ek között a etegség egelőző progra ok a, a szűrő izsgálatoko aló rész étel, a g óg ító- egelőző ellátás st. sorá. Az eg e lő á ás ódhoz aló jog magá a foglalja külö öse az azo os egészségüg i i téz é ek hasz álatá ak, az ug a ol a szí o alú és hatéko, illetőleg e agasa ko kázattal járó g óg kezelés e, ala i t etegség egelőző progra ok a aló rész étel jogát. Hel zetele zés Az Möt.. ekezdés. po tjá a az ö kor á zatok szá ára elláta dó feladatké t írja elő külö öse az egészségüg i alapellátás, az egészséges élet ód segítését élzó szolgáltatásokról aló go doskodást. Az egészségüg i alapellátásról szóló. é i CXXIII. tör é. ekezdése értel é e a települési ö kor á zat az egészségüg i alapellátás köré e go doskodik: a) a házior osi, házi g er ekor osi ellátásról, b) a fogor osi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kap solódó házior osi, házi g er ekor osi és. ja uár. apjától a fogor osi üg eleti ellátásról, 53

54 d) a édő ői ellátásról, és e) az iskola-egészségüg i ellátásról. Az egészségüg ről szóló. é i CLIV. tör é. ekezdése alapjá Ózd Város Ö kor á zatá ak Kép iselő-testülete egállapította és kialakította az egészségüg i alapellátások körzeteit. E hi atkozás. augusztus. apjától hatál tala, hel é e az egészségüg i alapellátásról szóló tör é. é i CXXIII. tör é. ekezdése lépett. Eg úttal iztosítja a járó eteg-szakellátás, illetőleg fek ő eteg-szakellátás egészségüg i szolgáltatásaihoz törté ő hozzáférést. Ózd Város Ö kor á zata az egészségüg i alapellátást a o atkozó hatál os jogsza ál ok alapjá, és az azok a foglaltak ak egfelelőe iztosítja. A házior osi, házi g er ekor osi és fogászati alapellátást teljeskörűe Ózd Város Ö kor á zatá al kötött feladat-ellátási szerződés alapjá - területi ellátási kötelezettség állalása ellett - állalkozó or osok iztosítják. Jele leg ala e i házior osi, házi g er ekor osi és fogászati körzet etöltött. Az ágazati jogsza ál a előírt tárg i i i u feltételeket i de pra is a teljesítik a állalkozó or osok. A tulajdo osi feladatok ak az Ö kor á zat ala e i re delő teki teté e eleget tesz, és iztosítja a megfelelő űködési feltételeket, to á á fol a atosa pál ázik a re delők korszerűsítésére és fejlesztésére. Az egészségüg i alapellátást az alá i telephel eke iztosítja az Ö kor á zat: Fel őtt házior osi re delők: Puskás Ti adar út. Da ja i h út 6. Rozs ói út 5. Mek se Ist á út. Alkot á út. or osi re delő Ne zetőr út -. or osi re delő Lehel ezér út 16. or osi re delő Új áros tér. or osi re delő Csépá út. G er ek házior osi re delők: Mek se út. Alkot á út. or osi re delő Ne zetőr út -21. Ne zetőr út. Lehel ezér út 16. Új áros tér. or osi re delő Csépá út. Fogászati alapellátás: Októ er. tér. Közpo ti üg elet és Diszpé serszolgálat, fogászati üg elet F.Ü től : Októ er. tér. Ni se ek pri atizált or osi re delők a áros a. A áros a az összes ö kor á zat űködtetésé e álló egészségüg i i téz é akadál e tesítése egtörté t. 54

55 Év Fel őttek és g er ekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok szá a (TS 4401)... szá ú tá lázat Or osi ellátás Csak fel őttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások szá a (TS 4301) A házi g er ekorvosok által ellátott szolgálatok szá a (TS 4501) Forrás: TeIR, KSH Tstar, ö kor á zati adatok... szá ú tá lázat - Közg óg ellátási igazol á al re delkezők szá a Év Közg óg ellátási igazolvá al re delkezők szá a (TS 5601) Forrás: TeIR, KSH Tstar Közg óg ellátotttak szá a fő

56 ... szá ú tá lázat - Ápolási díj a részesítettek szá a Év Ápolási díj, ala i jogo : tá ogatás a részesítettek évi átlagos szá a (TS 5901) Ápolási díj, éltá ossági alapo : tá ogatás a részesítettek évi átlagos szá a (TS 5902) Összese Forrás: TeIR, KSH Tstar, Járási Hi atal adatai Ápolási díj a részesülők szá a fő A fe ti adatok ól látszik, hog a házior osi szolgálat szá a az el últ é e e áltozott, a hel ek etöltöttek. A közg óg ellátás területé a -ös é e agasa a korá i, illet e a késő i é ekhez képest az igazol á al re delkezők szá a. Az ápolási díj a részesítettek szá a az utó i é ek e kissé sökke, de lé egé e e áltozott. A éltá ossági közg óg ellátás sza ál ai. ár ius 01.-től kikerültek a szo iális tör é ől, ettől az időpo ttól kezdődőe iztosítása e kötelező. Méltá ossági közg óg ellátás irá ti kérel et utoljára. fe ruár.-á lehetett e újta i. A kérele el írálásakor a korá a hatál os sza ál okat kellett alkal az i, tehát az ellátásra aló jogosultság eg é es időtarta a áll fe az alá i esetek e : - ha az ellátásra aló jogosultságot. ár ius -jét egelőzőe egállapították, ag - ha az ellátásra aló jogosultság egállapítása irá ti eljárás. fe ruár -á fol a at a a. Az ö kor á zatok a települési tá ogatás kereté e iztosíthat ak tá ogatást a g óg szerkiadások iseléséhez. A. ár ius. apjától hatál a lé ő áltozás kö etkezté e az új re dszer e ezetésé el. fe ruár. apjá al egszű t a éltá ossági közg óg ellátás. E hel ett az or os által igazolt ha i re dszerese szedett g óg szerek költségéhez g óg szertá ogatás került e ezetésre, azo sze él ek részére, akik ala i és or atí jog í e e re delkez ek közg óg ellátási igazol á al. Azo sze él ek részére, akik korá a éltá ossági közg óg ellátási igazol á al re delkeztek, sekél összeg áll ajd re delkezésre 56

57 a g óg szer ki áltásához. Bekerülhet ek azo a a tá ogatási re dszer e ol a sze él ek, akik re dszeres g óg szeres kezelésre szorul ak, de éltá ossági közg óg ellátásra e oltak jogosultak a korá a hatál os hel i re delet e eghatározott 5 700,-Ft ha i g óg szerköltség iatt.. Közösségi viszo ok, hel i közélet e utatása Ózd Város Ö kor á zata kie elt fig el et fordít a áros és o záskörzeté e űködő társadal i i il szer ezetekre és eg házakra. Az el últ é ekhez haso lóa e saját költség etésé e illió Ft összeget külö ített el, el összeg pál áztatási for á a a i il társadalo egerősödését, fejlődését, a szer ezetek társadal i szerep állalását hi atott elősegíte i i il szer ezetek illió Ft, eg házak illió Ft. Célja to á á az Ö kor á zat és a i il társadalo közötti part eri iszo és u ka egosztás elő ozdítása az ö kor á zati feladatok hatéko a ellátása érdeké e. Az ózdi i il társadalo eg része jogi sze él iséggel re delkező eg esületi, alapít á i for á a, íg kise ik há ada társadal i szer eződés klu, kör, szakkör for á a esetleg valamely nagyobb i téz é hez kötötte pl. Ózdi Mű elődési I téz é ek űködik. Mi de é e közel szer ezet újt e pál ázatot és alósít eg ala il e progra ot, re dez é t, illet e hasz álja fel a tá ogatást saját űködéséhez. A szer ezetek között egtalálhatók érdek édel i, ifjúsági, ugdíjas, kulturális, területi, ho i és eg é soportok is, akik re dszeres részt e ői a árosi kulturális re dez é ek ek, sportprogra ok ak, sza adidős te éke ségekkel ekap solód ak az iskolai, ó odai élet e st.. A ro a e zetiségi ö kor á zat él soportokkal kap solatos esél eg e lőségi tevéke sége, part ersége a települési ö kor á zattal Ózd árosá a ro a és é et e zetiségi ö kor á zat űködik. Ózd Város Ö kor á zata és az Ózdi Ro a Ne zetiségi Ö kor á zat közötti eg ütt űködést, part erségi kap solatot a Kép iselő-testület /. XII.. határozata, az Ózdi Né et Ne zetiségi Ö kor á zat eg ütt űködését, part erségi kap solatát a Kép iselő-testület /. V. határozata hag ta jó á. Az eg ütt űködés kiterjed a társadal i felzárkózás, a szo iális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területé, ala i t településüze eltetési és településre dezési feladatok eg üttes ellátására is. A part erség fo tos ele e az esél eg e lőség iztosítása a él szegé ség e élők és a ro a e zetiségű ózdi saládok szá ára. A helyi ne zetiségi ö kor á zat kötelező és ö ké t állalt feladatait a e zetiségek jogairól szóló. é i CLXXIX. tör é -. -ai rögzítik. A hel i e zetiségi ö kor á zat kötelező közfeladata tö ek közt a kép iselt közösség érdekkép iseleté el, esél eg e lőségé ek egtere tésé el kap solatos feladatok ellátása, külö ös teki tettel a hel i ö kor á zat ak a e zetiségek jogai ak ér é esítésé el kap solatos feladataira. A hel i e zetiségi ö kor á zat ö ké t állalt feladatot láthat el külö öse a e zetiségi oktatási és kulturális ö igazgatással összefüggő üg ek e, a társadal i felzárkózás, a szo iális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területé, ala i t településüze eltetési és településre dezési feladatok köré e. A e zetiségi ö kor á zat eg ütt űködését az álla i és a hel i ö kor á zati szer ekkel a e zetiségek jogairól szóló. é i CLXXIX. tör é -. -ai rögzíti. A hel i ö kor á zat a hel i e zetiségi ö kor á zat részére - a ak székhel é - iztosítja az ö kor á zati űködés sze él i és tárg i feltételeit, to á á go doskodik a űködéssel kap solatos égrehajtási feladatok ellátásáról. 57

58 3.9 Következtetések: pro lé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása. A él szegé ség e élők és a ro ák hel zete, esél eg e lősége vizsgálata sorá településü kö eazo osított pro lé ák fejlesztési lehetőségek Ro a lakosság ag szá a Ala so iskolázottság Munkahelyek hiá a Ala so foglalkoztatottság Ellátatla lakosság ag szá a, A ro a kultúra eltér a tö ségi kultúrától Rossz lakhatási körül é ek Átlago aluli egészségi állapot Eladósodottság Szegregá ió érséklése Fel őttképzések egszer ezése, felzárkóztató programok Mu kahel tere tés, közfoglalkoztatás ő ítése Képzések, átképzések szer ezése, tá ogatások Szo iális tá ogatások ő ítése, az egészségüg i szolgáltatásokhoz aló ked ez é es hozzáférés ja ítása Közös kulturális progra ok szer ezése, igá kulturális közpo t létrehozása Szo iális érlakások igé e ételi lehetőségei ek ő ítése Pre e ió, szűrő izsgálatok kiterjesztése Mu kalehetőségek, közfoglalkoztatás ő ítése, uzsoraka at isszaszorítása A fe t eazo osított pro lé ák és fejlesztési lehetőségek. é e is fe áll ak, aktuálisak. 58

59 . A g er ekek hel zete, esél eg e lősége, g er ekszegé ség Fogal ak, defi í iók Veszél eztetettség: olyan a g er ek ag ás sze él által ta úsított agatartás, ulasztás vagy körül é kö etkezté e kialakult állapot, a el a g er ek testi, értel i, érzel i ag erköl si fejlődését gátolja ag akadál ozza G t.. po t A édele e étel a g er ek édel i go doskodás kereté e tartozó hatósági i tézkedés. A kialakult eszél eztetettség egszü tetése érdeké e a g er ek édele e étele a g er ekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő ag ás tör é es kép iselő a g er ek eszél eztetettségét az alapellátások ö ké tes igé e ételé el egszü tet i e tudja, ag e akarja, de alaposa feltételezhető, hog segítséggel a g er ek fejlődése a saládi kör ezet e égis iztosítható, a g á hatóság a g er eket édele e eszi G t.. ekezdés. A g er ekek édel e a g er ek salád a törté ő e elkedésé ek elősegítésére, eszél eztetettségé ek egelőzésére és egszü tetésére, ala i t a szülői ag ás hozzátartozói go doskodás ól kikerülő gyermek hel ettesítő édel é ek iztosítására irá uló te éke ség. A g er ekek édel ét pé z eli, ter észet e i és sze él es go doskodást újtó g er ekjóléti alapellátások, illet e g er ek édel i szakellátások, ala i t a G t- e eghatározott hatósági i tézkedések iztosítják. Hátrá os és hal ozotta hátrá os hel zet: A köz e elési tör é. szepte er -éig hatál a tartotta a közoktatásról szóló tör é. -a ekezdésé ek. po tjá a rögzített defi í iót a hátrá os és hal ozotta hátrá os hel zet o atkozásá a, ezt kö etőe a eg áltozott defi í iót a G t. tartalmazza.. szepte er. apjától hátrá os hel zetű az a re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosult g er ek és ag korú á ált g er ek, aki eseté e az alá i körül é ek közül eg fe áll: a a szülő ag a salád afogadó g á ala so iskolai égzettsége, ha a g er eket eg ütt e elő i dkét szülőről, a g er eket eg edül e elő szülőről ag a salád afogadó g á ról - ö ké tes ilatkozata alapjá - egállapítható, hog a re dszeres g er ek édel i ked ez é igé lésekor legfelje alapfokú iskolai égzettséggel re delkezik, a szülő ag a salád afogadó g á ala so foglalkoztatottsága, ha a g er eket e elő szülők ár el ikéről ag a salád afogadó g á ról egállapítható, hog a re dszeres g er ek édel i ked ez é igé lésekor az Szt.. -a szeri ti aktí korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres g er ek édel i ked ez é igé lésé ek időpo tját egelőző hó apo elül legalá hó apig álláskeresőké t il á tartott sze él, a g er ek elégtele lakókör ezete, illet e lakáskörül é ei, ha egállapítható, hog a g er ek a településre o atkozó i tegrált településfejlesztési stratégiá a szegregátu ak il á ított lakókör ezet e ag félko fortos, ko fort élküli ag szükséglakás a, illet e ol a lakáskörül é ek között él, ahol korlátozotta iztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Hal ozotta hátrá os hel zetű a az a re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosult g er ek és ag korú á ált g er ek, aki eseté e az előző ekezdés a - po tjai a eghatározott körül é ek közül legalá kettő fe áll, a e elés e ett g er ek, az utógo dozói ellátás a részesülő és ta ulói ag hallgatói jog iszo a álló fiatal fel őtt. A g á hatóság a re dszeres g er ek édel i ked ez é re aló jogosultság el írálásá al eg idejűleg kérele re - külö dö tés e, a re dszeres g er ek édel i ked ez é re aló jogosultsággal eg ező időtarta ra - egállapítja a g er ek, ag korú á ált g er ek hátrá os- ag hal ozotta hátrá os hel zeté ek fe állását. Re dszeres g er ek édel i ked ez é : A jogosult g er ek szá ára a g á hatóság a G t-ben eghatározott feltételek szeri t re dszeres g er ek édel i ked ez é re aló jogosultságot állapít eg G t.. a. A re dszeres g er ek édel i ked ez é re aló jogosultság egállapításá ak élja annak igazolása, hog a g er ek szo iális hel zete alapjá jogosult i g e es ag ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetés ek és a szü idei g er ekétkeztetés ek, a ter észet e i tá ogatás ak, ala i t az e 59

60 tör é e és ás jogsza ál a eghatározott eg é ked ez é ek ek az igé e ételére. A jogosultság egállapítása sorá sor kerül a jö edel i és ag o i hel zet izsgálatára. G t.. A re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosult g er ek utá a g er ek salád afogadó g á jául kire delt hozzátartozó pé z eli ellátásra jogosult, ha a g er ek tartására köteles, és ugellátás a, korhatár előtti ellátás a, szolgálati jára dóság a, tá ű észeti életjáradék a, át e eti á ászjáradék a, eg áltozott u kaképességű sze él ek ellátásai a, időskorúak járadéká a ag ol a ellátás a részesül, a el a ugdíjszerű re dszeres szo iális ellátások e eléséről szóló jogsza ál hatál a alá tartozik. G t.. a ekezdése I g e es és ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetés Az i téz é i g er ekétkeztetést i g e ese kell iztosíta i a) a öl sődé e, i i öl sődé e újtott öl sődei ellátás a ag ó odai e elés e részesülő g er ek szá ára, ha aa) re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesül, ab) tartósa eteg ag fog atékos, ag ol a salád a él, a el e tartósa eteg ag fog atékos gyermeket nevelnek, ac) ol a salád a él, a el e háro ag tö g er eket nevelnek, ad) ol a salád a él, a el e a szülő ilatkozata alapjá az eg főre jutó ha i jö edele összege e haladja eg a kötelező legkise u ka ér sze él i jö edele adó al, u ka állalói, egészség iztosítási és ugdíjjárulékkal sökke tett összegé ek %-át ag ae) e elés e ették; b) az 1. é fol a o appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő ta uló szá ára, ha ba) re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesül, ag bb) e elés e ették; c) azon a) és b) po t szeri ti életkorú, re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesülő g er ek szá ára, akit fog atékos g er ekek szá ára appali ellátást újtó, az Szt. hatál a alá tartozó fog atékosok appali i téz é é e hel eztek el; d) az 1. é fol a o felül appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő ta uló szá ára, ha da) e elés e ették, ag db) utógo dozói ellátás a részesül. Az i téz é i g er ekétkeztetést az i téz é i térítési díj %-os or atí ked ez é é el kell iztosíta i a) az 1. é fol a o felül appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő ta uló szá ára, ha re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesül; b) az 1. és az azo felüli é fol a o appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő ta uló szá ára, ha ol a salád a él, a el e háro ag tö g er eket e el ek, felté e, hog az ekezdés b) pont ba) alpo tja alapjá a ta uló e részesül i g e es i téz é i g er ekétkeztetés e ; c) az ekezdés a), b) és d) po tja szeri ti életkorú, tartósa eteg ag fog atékos g er ek szá ára, felté e, hog az ekezdés alapjá a g er ek e részesül i g e es i téz é i g er ekétkeztetés e. Az ekezdés a) pont ac) alpo tja és ekezdés b) po tja szeri ti i g e es ag ked ez é es intéz é i g er ekétkeztetés iztosításához közös háztartás a élőké t kell fig ele e e i a) a tize ol é e aluli, b) a huszo öt é es él fiatala, köz e elési i téz é e appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő, a appali oktatás u kare dje szeri t szer ezett fel őttoktatás a részt e ő ag felsőoktatási i téz é e appali képzés e ta uló, és c) életkortól függetle ül a tartósa eteg ag súl os fog atékos g er eket, ki é e a e előszülő él ideigle es hatáll al elhel ezett g er eket, ala i t a e előszülő él elhel ezett e elés e ett g er eket és utógo dozói ellátás a részesülő fiatal fel őttet. 60

61 Az ekezdés a) pont ad) alpo tjá a eghatározott összeg szá ításá ál a kérele e újtásá ak időpo tjá a közös háztartás a élő saládtagké t kell fig ele e e i az eg lakás a eg ütt lakó, ott ejele tett lakóhell el ag tartózkodási hell el re delkező a) szülőt, a szülő házastársát ag élettársát, b) a ekezdés szeri ti g er eket, c) az a) és b) po t a e tartozó, a Ptk. saládjogra irá adó sza ál ai alapjá a szülő ag házastársa által eltartott rokont. A salád afogadó g á a saját és a g á sága alatt álló g er ek teki teté e is kérheti az i g e es ag ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetésre aló jogosultság egállapítását, ha az ag ekezdés e eghatározott feltételek ala el ik g er ek teki teté e fe áll ak. Az ekezdés a) pont ac) alpo tja és a ekezdés b) po tja szeri ti eset e a salád afogadó g á saját g er ekei ek és a g á sága alatt álló g er ekek ek a szá át össze kell ad i. A ekezdés alkal azásá a szülő alatt a salád afogadó g á ot is érte i kell. Az i g e es ag ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetés g er eke ké t sak eg jog í e ehető igé e. (7) Ha a ta uló a szakképzésre o atkozó re delkezések szeri t létrejött ta ulószerződése alapjá ár jogosult i g e es ag ked ez é es étkeztetésre, ug a azo étkeztetés teki teté e az és ekezdés szeri ti i g e es és ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetést e eheti igé e. A e előszülő él, g er ekottho a ag ás e tlakásos i téz é e ideigle es hatáll al elhel ezett g er ek és a ta ulói jog iszo a e álló, illet e e appali re dszerű iskolai oktatás a részt e ő utógo dozói ellátás a részesülő fiatal fel őtt e jogosult i g e es és ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetésre. Az i g e es és ked ez é es i téz é i g er ekétkeztetést a ta uló utá a appali re dszerű oktatás a aló rész étele efejezéséig kell iztosíta i. G t. /B. Szü idei g er ekétkeztetés A települési ö kor á zat a szü idei g er ekétkeztetés kereté e a szülő, tör é es kép iselő kérel ére a déli eleg főétkezést a) a hátrá os hel zetű g er ek és a re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesülő, hal ozotta hátrá os hel zetű g er ek részére i g e ese iztosítja, és b) az a) po t a foglalt g er ekeke kí ül to á i g er ekek, íg külö öse a re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosult g er ekek részére i g e ese iztosíthatja. A települési ö kor á zat a szü idei g er ekétkeztetést az ekezdés a) pontja szerinti esetben a) a öl sődé e, i i öl sődé e öl sődei ellátás a, ó odai e elés e részesülő g er ekek szá ára a öl sődei ellátást újtó i téz é és az ó oda zár a tartásá ak időtarta a alatt ala e i u ka apo, b) az a) po t alá e tartozó g er ekek szá ára ba) a ári szü et e legalá u ka apo, legfelje a ári szü et időtarta ára eső ala e i munkanapon, bb) az őszi, téli és ta aszi szü et e a ta é re djéhez igazodóa szü ete ké t az adott ta ítási szü et időtarta ára eső ala e i u ka apo köteles egszer ez i, és e ek kereté elül a szülő, tör é es kép iselő kérel é ek egfelelő időtarta a az adott g er ek részére iztosíta i. G t. /C. Ó odáztatási tá ogatás: Az ó odáztatási tá ogatásra aló jogosultság egállapításá ak élja a hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek i él korá i életkor a törté ő re dszeres ó odá a járásá ak elősegítése. A települési ö kor á zat jeg zője az ó odáztatási tá ogatásra aló jogosultságát - kérel ére - annak a szülő ek ag salád a fogadó g á ak állapítja eg, aki ek g er eke a) teki teté e a hal ozotta hátrá os hel zet fe állását a jeg ző egállapította, és b) legkéső a ak az ó odai e elési é ek a kezdetéig, a el e az ötödik életé ét etölti, egkezdi az ó odai e elés e aló té leges rész ételt és a kérele e újtását egelőző idő-szakban 61

62 legalá két hó apo keresztül a g á hatóságokról, ala i t a g er ek édel i és g á üg i eljárásról szóló kor á re delet e foglaltak szeri t re dszerese jár ó odá a. G t. /C. Ó odáztatási tá ogatás egállapítása irá ti új kérele. jú ius -ét kö etőe nem olt e újtható. A települési ö kor á zat jeg zője a. jú ius -ét egelőzőe egállapított ó odáztatási tá ogatásra aló jogosultságot. októ er -é el egszü teti. G t.., Mag ar álla polgársággal e re delkező g er ekek: Elsősor a a e edékjogról szóló. é i LXXX. tör é szeri ti e edékjogot kérő, e ekült, e edékes, oltal azott ag hu a itárius tartózkodási e gedéll el re delkező g er ekek hel zetére szükséges kitér i. A e edékes - rászorultsága eseté - jogosult a efogadás a agi feltételeire, ala i t ellátásra és tá ogatásra. A e ekültüg i hatóság, ala i t a jeg ző az ellátásra, tá ogatásra o atkozóa határozattal dö t. é i LXXX. tör é,.. A g er ekek szá ára újtott g er ekjóléti szolgáltatás, szo iális ellátások: A hatál os jogi sza ál ozás alapjá a g er ekjóléti szolgáltatás ol a, a g er ek érdekeit édő spe iális sze él es szolgáltatás, a el a szo iális u ka ódszerei ek és eszközei ek felhasz álásá al szolgálja a g er ek testi, lelki egészségé ek, salád a törté ő e elkedésé ek elősegítését, a g er ek eszél eztetettségé ek egelőzését, a kialakult eszél eztetettség egszü tetését, illet e a saládjá ól kie elt g er ek isszahel ezését. A szolgáltatás el i alapjai, űködésére o atkozó sza ál ozók jogsza ál i kereteit a G t., ala i t a sze él es go doskodást újtó g er ekjóléti, g er ek édel i i téz é ek, ala i t sze él ek szak ai feladatairól és űködésük feltételeiről szóló /. IV.. NM re delet adják. A g er ekjóléti szolgáltatást az adott fe tartó ö kor á zat, kistérségi társulás, eg ház, i il szer ezet, st. g er ekjóléti szolgálat által iztosítja. A g er ekjóléti szolgálat te éke ségé ek jele tős része eléri az adott település ala e i g er ekét, szolgáltató és egelőző fu k ió al ír. Te éke ségét összeha gol a a g er ekeket ellátó egészségüg i és e elési-oktatási i téz é ekkel szer ezési, szolgáltatási és go dozási feladatokat égez. A g er ekjóléti szolgálat az általa ellátott településrésze, települése fig ele el kíséri ala e i, 0- é es g er ek szo iális hel zetét, eszél eztetettségét. A g er ekjóléti alapellátás kereté e iztosított g er ekek apköz e i ellátásá ak for ái a a öl sőde, a hetes öl sőde, a saládi apközi, a saládi g er ekfelüg elet, d a házi g er ekfelüg elet, e az alter atí apköz e i ellátás. A g er ekek át e eti go dozása kereté e ki é e, ha a g er ek át e eti go dozását saládok át e eti ottho a iztosítja a g er ek testi, értel i, érzel i és erköl si fejlődését elősegítő, az életkorá ak, egészségi állapotá ak és eg é szükségletei ek egfelelő étkeztetéséről, ruházattal aló ellátásáról, e tálhigié és és egészségüg i ellátásáról, go dozásáról, e eléséről, lakhatásáról, ag is teljes körű ellátásáról kell go doskod i. Fog atékos g er ekek ellátáshoz törté ő hozzáférése: a szakértői izottság szak éle é e alapjá a fog atékos g er ek legfelje haté es koráig fejlődését iztosító korai fejlesztés e és go dozás a, ag fejlesztő felkészítés e ehet részt. A Szt. re delkezése szeri t a appali ellátás kereté e gondoskodni kell tö ek közt a har adik életé üket etöltött, ö kiszolgálásra rész e képes ag ö ellátásra e képes, de felüg eletre szoruló fog atékos, illet e autista sze él ek apköz e i tartózkodásáról, étkeztetéséről. G er ekétkeztetés: Ha a szülő tör é es kép iselő eltérőe e re delkezik, Ózd Város Ö kor á zata az ó odá a és az iskolá a a g er ekek és a ta ulók szá ára az ó odai e elési apoko, illet e az iskolai ta ítási apoko iztosítja a déli eleg főétkezést és két to á i étkezést. Iskolai étkeztetés e részesülhet az a ta uló is, aki a apközit e eszi igé e. Az étkezések közül az e éd külö is igé elhető. 62

63 Sajátos e elési igé ű g er ekek, ta ulók (SNI): Sajátos e elési igé ű g er ek, ta uló: az a külö leges á ás ódot igé lő g er ek, ta uló, aki a szakértői izottság szakértői éle é e alapjá ozgásszer i, érzékszer i látási, hallási, értel i ag eszédfog atékos, tö fog atékosság eg üttes előfordulása eseté hal ozotta fog atékos, autiz us spektrum zavarral vag eg é pszi hés fejlődési za arral súl os ta ulási, fig ele - vagy agatartássza ál ozási za arral küzd Nkt... po t Beilleszkedési, ta ulási, agatartási ehézséggel küzdő g er ekek, ta ulók (BTM): Beilleszkedési, ta ulási, agatartási ehézséggel küzdő g er ek, ta uló az a külö leges á ás ódot igé lő g er ek, ta uló, aki a szakértői izottság szakértői éle é e alapjá az életkorához iszo ította jele tőse alulteljesít, társas kap solati pro lé ákkal, ta ulási, agatartássza ál ozási hiá osságokkal küzd, közösség e aló eilleszkedése, to á á sze él iségfejlődése ehezített ag sajátos te de iákat utat, de e i ősül sajátos e elési igé ű ek Nkt... po t. Ará tala teher: Ha a e elés, a e elés-oktatás körül é ei az átlagos körül é ekhez képest - a g er ek, a ta uló életkorát és sajátos e elési igé eit fig ele e é e - lé egese eheze ek ag jele tős költség ö ekedést okoz ak a g er ek ek, ta uló ak ag a szülő ek Nkt... po t I tegrá iós felkészítés Pedagógiai Re dszere IPR : A szo iális hátrá ok e hítése, a ta ulási kudar ak kitett ta ulók fejlesztése érdeké e az általá os iskola és a középfokú iskola képesség ki o takoztató ag i tegrá iós felkészítést szer ez, a el ek keretei között a ta uló eg é i képességé ek, tehetségé ek ki o takoztatása, fejlődésé ek elősegítése, a ta uló ta ulási, to á ta ulási esél é ek kieg e lítése fol ik. A képesség ki o takoztató és az i tegrá iós felkészítés egszer ezése e járhat eg ütt a hal ozotta hátrá os hel zetű ta ulók elkülö ítésé el. A programot Társadal i felzárkózási és i tegrá iós köz e elési i tézkedések tá ogatása í ű pál ázat segíti elő. Óvodai, iskola ellátáshoz kötődő általá os jelle zők, para éterek Ózdo Ó odák Ózd áros közigazgatási területé ö kor á zati fe tartásá a és űködtetésé e össze o t ó odai i téz é iztosítja az ó odáskorúak e elését. A közpo ti és tagó odá a összese férőhel iztosítja a feladatellátást, el területileg a teljes árost lefedi.. októ er. Ózd Város Ö kor á zata a / -es e elési é től kezdődőe tagó odáját átadta az eg ház ak, íg a olt Alkot á Úti Tagó oda. szepte er -től a II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola Tagó odájaké t férőhel, az Egri Főeg ház eg e fe tartásá a és űködtetésé e kezdte eg a e elési é et. A fe tartói/ űködtetői szerkezetet az alá i tá lázat tartal azza: INTÉZMÉNY NEVE CÍME FENNTARTÓ/MŰKÖDTETŐ 1 Ózdi Béke Telepi Ó odák Ózd, Új áros tér. Ózd Város Ö kor á zata 2 Ózdi Béke Telepi Ó odák Árpád Vezér Úti Tagó odája Ózd, Árpád Vezér út. Ózd Város Ö kor á zata ÓVODÁK Ózdi Petőfi Úti-Csépá i Össze o t Ó oda Ózdi Petőfi Úti-Csépá i Össze o t Ó oda Da ja i h Úti Tagó odája Ózdi Petőfi Úti-Csépá i Össze o t Ó oda Csépá i Tagó odája Ózdi Petőfi Úti-Csépá i Össze o t Ó oda So sál i Tagó odája Ózd, Petőfi Sá dor út Ózd, Da ja i h út. Ózd, Csépá út. Ózd, So sál út. Ózd Város Ö kor á zata Ózd Város Ö kor á zata Ózd Város Ö kor á zata Ózd Város Ö kor á zata 63

64 7 8 9 Ózdi Sajó árko i-tá lai Össze o t Ó oda Ózdi Sajó árko i-tá lai Össze o t Ó oda Virág Úti Tagó odája Ózdi Sajó árko i-tá lai Össze o t Ó oda Bá szállási Tagó odája Ózd, Tété út. Ózd, Virág út. Ózd, Bá szállás telep. Ózd Város Ö kor á zata Ózd Város Ö kor á zata Ózd Város Ö kor á zata 10 Ózdi Városközpo ti Ó odák Ózd, Kato a József út. Ózd Város Ö kor á zata 11 Ózdi Városközpo ti Ó odák Ne zetőr Úti Tagó odája Ózd, Ne zetőr út. Ózd Város Ö kor á zata 12 Ózdi Városközpo ti Ó odák Mog orós ölg i Tagó odája Ózd, Mog orós ölg /A. Ózd Város Ö kor á zata 13 II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola Alkot á Úti Tagó odája Ózd, Alkot á út. Egri Főeg ház eg e Általá os iskolák Ózd áros közigazgatási területé eg házi fe tartású, álla i fe tartású általá os iskola űködik. Működtetőjük az Egri Főeg ház eg e, illet e a Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t, az alá i tá lázat szeri t: INTÉZMÉNY NEVE CÍME FENNTARTÓ/MŰKÖDTETŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1 2 Ózdi Apá zai Csere Já os Általá os Iskola Ózdi Árpád Vezér Általá os Iskola Ózd, Kőalja út. Ózd, Árpád ezér út. 3 Bol k Ta ás Általá os Iskola Ózd, Bol k Ta ás út. 4 Csépá i Általá os Iskola Ózd, Csépá i út. 5 Ózdi Petőfi Sá dor Általá os Iskola 6 Sajó árko i Általá os Iskola Ózd, Petőfi út -20. Ózd, Mek se Ist á út Új áros Téri Általá os Iskola Ózd, Új áros tér. 8 Vas ár Úti Általá os Iskola Ózd, Vas ár út /A 9 II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola és Ó oda Ózd, Be út -12. Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Egri Főeg ház eg e 64

65 Ózd áros közigazgatási területé az általá os iskolai g er ekek oktatásához kap solódóa űködik eg zeneiskola szeptember 01-től ö álló i téz é ké t és eg összetett g óg pedagógiai i téz é, ala i t eg pedagógiai szakszolgálat is, el ek fe tartói és űködtető szerkezetét a kö etkező tá lázat tartalmazza: INTÉZMÉNY NEVE CÍME FENNTARTÓ/MŰKÖDTETŐ EGYÉB KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK Borsod-A aúj-ze plé Meg ei Ó oda, Általá os Iskola, Szakiskola Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Ne elést-oktatást Végző Iskola, Kollégiu és EGYMI Ózdi Tagi téz é Csillagfürt Ó oda, Általá os Iskola, Szakiskola Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Ne elést-oktatást Végző Iskola, Kollégiu és Eg séges G óg pedagógiai Módszerta i I téz é Ózdi Erkel Fere Alapfokú Mű észeti Iskola Borsod-A aúj-ze plé Meg ei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagi téz é e Ózd, -as út. Ózd, -as út. Ózd, G ár út. Ózd, Alkot á út. Mezőkö esdi Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t Miskol i Ta kerületi Közpo t A 2018/2019-es ta é től a régi B.-A.-Z M. EGYMI átszer ezése e t keresztül. Az ellátási feladatai közül a fejlesztő e elés-oktatás és a kollégiu i ellátás aradt a régi i téz é e e alatt a Mezőkö esdi Ta kerületi Közpo t fe tartásá a. Az ó odai, az általá os iskolai, a szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladat az újo a létrejö ő Csillagfürt EGYMI-hez került a Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t fe tartásá a, el ek legfo tosa para éterei a kö etkezők: Ta év itó adatok / -es ta év I téz é Ta ulók szá a fő Ta uló csoportok szá a (db) soportra jutó ta ulók szá a résztvevő ta ulók szá a fő óráig szervezett foglalkozásoko Csillagfürt EGYMI , ,0% rész e fel e tett ta ulók szá a fő fel e tett ta ulók szá a fő Összes étkezők szá a fő %-os étkezési kedvez é e részesülők szá a fő I g e ese étkezők szá a fő Szakos ellátottság % Pedagógus álláshel ek szá a Nevelő, oktató u kát közvetle ül segítő álláshel ek szá a ÓVI alkal azottak szá a A Csillagfürt EGYMI-hez satolták az alá iakat: Csillagfürt EGYMI Telephel e Put ok, Csillagfürt EGYMI Kazi ar ikai Tagi téz é e, Csillagfürt EGYMI Kazi ar ikai Tagi téz é Ruda á ai Telephel e, valamint ide tartozik az Ózd, Put ok, Kazi ar ika és Edelé járások utazó-g óg pedagógiai ellátása. Az i téz é e elési progra já ak egter ezésé él, a fejlesztési területek feladatai ak eghatározásá ál essze e őe fig ele e eszik ta ít á aik sajátos hel zetét, e ezetese azt, hog ta ulás a akadál ozott, értel ileg akadál ozott, súl osa hal ozotta fog atékos g er ekek, ala i t eg é pszi hés fejlődési za arral küzdő g er ekek. 65

66 Az i ár ö állóa űködő Ózdi Erkel Fere Alapfokú Mű észeti Iskolá a -tól fő iratkozott e, a foglalkoztatásukról pedagógus go doskodik. Az i téz é e az alá i szakok i dultak: zo gora, fu ola, furulya szi tetizátor, hegedű, gitár, ütő és agá é ek, ala i t társastá, képző ű észet és szí játszó, to á á iskolá a is tarta ak kihel ezett képzéseket. Középfokú képzés Az ózdi középiskolák áltozatla szá a és szerkezet e kezdték eg a / -as ta é et. A középiskolák fe tartói és űködtető szerkezetét a kö etkező tá lázat tartal azza: INTÉZMÉNY NEVE CÍME FENNTARTÓ/MŰKÖDTETŐ 1 Ózdi József Attila Gi áziu, Szakgi áziu és Kollégiu Ózd, Be út. Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo t KÖZÉPISKOLÁK Ózdi SzC Bród I re Szakgi áziu a Ózdi SzC Gá or Áro Szakképző Iskolája Szé he i Ist á Katolikus Gi áziu és Szakgi áziu Ózd, Petőfi út Ózd, Bol ki főút. Ózd, -as út. I o á iós és Te h ológiai Mi isztériu Ózdi SzC I o á iós és Te h ológiai Mi isztériu Ózdi SzC Egri Főeg ház eg e A középiskolák legfo tosa. szepte er -jé fe álló itó adatait az alá i tá lázat tartal azza: I téz é Ta ulók szá a fő Ta uló csoportok szá a d soportra jutó ta ulók szá a Kollégisták szá a fő Összes étkezők szá a fő Étkezési kedvez é e részesülők szá a fő Szakos ellátottság % Pedagógus álláshel ek szá a Nevelő, oktató u kát közvetle ül segítő álláshel ek szá a Eg é alkal azottak szá a Szé he i Ist á Katolikus Gi áziu és Szakgi áziu Ózdi József Attila Gi áziu, Szakgi áziu és Kollégiu , ,0% , ,0% Ózdi SzC Bród I re Szakgi áziu a , ,0% Ózdi SzC Gá or Áro Szakképző Iskolája Árpád Vezér Úti Telephell el eg ütt , ,0% Középiskolák összese , ,3% Előző év itó adatai , ,5% Felsőfokú képzés A 2014/2015-as ta é e Ne zeti Közszolgálati Eg ete ózdi kihel ezett tagozatá, édel i igazgatás alapszako Katasztrófa édel i szakirá, Tűzoltó-tűz édel i szakirá fol t a képzés fő el. A / os ta é től első é fol a e i dult a képzés fel e ő re dszer e egszű t szeptember 1-től Ózd áros Ö kor á zata és a Miskol i Eg ete eg ütt űködésé ek köszö hetőe appali tagozatos for á a a ag ér ök alapszak és szo iális u ka alapszak olt elérhető a Miskol i Eg ete Ózdi Kihel ezett Tagozatá.. szepte er -től a képzési paletta ér öki for atikus alapszakkal ő ült, el le elező for á a i dult el. A felsőfokú képzés hozzájárul az értel iségi fiatalok áros a tartásához, ala i t a felsőfokú u kaerőhiá sökke téséhez. A képzések álla ilag fi a szírozottak, íg a hátrá os hel zetű fiatalok szá ára is kö e e elérhető. 66

67 4.. A g er ekek hel zeté ek általá os jelle zői a) eszél eztetett és édele e ett, hátrá os hel zetű, illet e hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek, ala i t fog atékossággal élő g er ekek szá a és ará a, egészségüg i, szo iális, lakhatási helyzete A eszél eztetett és a édele e ett kiskorúak szá át az Ózdi Járási Hi atal G á hi atala tartja il á. Ha a szülő ag ás tör é es kép iselő a g er ek eszél eztetettségét az alapellátások ö ké tes igé e ételé el egszü tet i e tudja, ag e akarja, de alaposa feltételezhető, hog segítséggel a g er ek fejlődése a saládi kör ezet e égis iztosítható, a g á hatóság a g er eket édele e eszi. A g á hatóság - a g er ekjóléti szolgálat ja aslatá ak fig ele e ételé el - édele e eheti to á á a sza ál sértési hatóság értesítése alapjá a sza ál sértési té állást eg alósító g er eket és a sza ál sértést elkö etett fiatalkorút, a o ozó hatóság o ozást egtagadó határozata alapjá a tize eg edik életé ét e e töltött g er eket, ala i t a re dőrség, az üg észség, illet e a íróság jelzése alapjá a ű selek é elkö etésé el g a úsított, ádolt fiatalkorút. A eszél eztetett g er ek defi í iója alatt olyan - agatartás, ulasztás ag körül é kö etkezté e kialakult állapotot ért a re delet, a el a g er ek testi, értel i, érzel i ag erköl si fejlődését gátolja ag akadál ozza.... szá ú tá lázat - Védele e ett és eszél eztetett kiskorú g er ekek szá a Év Védele e vett kiskorú g er ekek szá a december 31-é (TS 3001) Veszél eztetett kiskorú g er ekek szá a december 31-é (TS 3101) Forrás: TeIR, KSH TSTAR, Járási Hi atal G á hi atali Osztál adatai Védele e vett és veszél eztetett kiskorú fő édele e ett eszél eztetett kiskorú 67

68 A tá lázat szeri t az el últ é ek iszo latá a a édele e ett é alattiak szá a folyamatos e elkedést, íg a eszél eztetett kiskorú g er ekek szá a. é i jele tős sökke ést kö etőe lassú ö ekedést mutat. A édele e étel egszü tetésére tö eset e azért került sor, ert a saládgo dozás ered é es olt. Eg jó részé él azo a az igazolatla hiá zások iatt került sor a édele e ételre és iutá a g er ek ta kötelezettsége egszű t a g er ek a ak a ta é ek a égéig ta köteles, a el e a. életé ét etölti -, eg kellett szü tet i a édele e ételt. b) re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesítettek szá a A re dszeres g er ek édel i ked ez é t a salád eg főre eső jö edel e ará á a állapítják eg. A g á hatóság egállapítja a g er ek re dszeres g er ek édel i ked ez é re aló jogosultságát, a e i e a g er eket go dozó salád a az eg főre jutó ha i jö edele összege e haladja eg a) az öregségi ugdíj i de kori legkise összegé ek. Ft a %-át,. ja uár. napjától a %-át aa) ha a g er eket eg edülálló szülő, illet e ás tör é es kép iselő go dozza, ag ab) ha a g er ek tartósa eteg, illet e súl osa fog atékos, ag ac) ha a ag korú á ált g er ek egfelel a feltételek ek appali oktatás u kare dje szerint ta ul á okat fol tat és. életé ét ég e töltötte e, ag felsőfokú oktatási i téz é appali tagozatá ta ul és a. életé ét ég e töltötte e, és a ag korú á álását egelőző ásodik hó ap első apja, ala i t a ag korú á álását egelőző ap közötti időszak a legalá eg apig re dszeres g er ek édel i ked ez é re olt jogosult ; b) az öregségi ugdíj legkise összegé ek %-át,. ja uár. apjától a %-át, az a) pont alá e tartozó eset e, felté e, hog a ag o i hel zet izsgálata sorá az eg főre jutó ag o értéke e haladja eg külö külö az öregségi ugdíj legkise összegé ek húszszorosát, el. Ft ag eg ütt szá ít a az öregségi ugdíj legkise összegé ek het e szeresét, el.. Ft eghatározott értéket. Ezen, a Nkt szeptember 1-éig hatál os re delkezése szeri t, hátrá os hel zetű ek i ősülő g er ekekre o atkozó adatszolgáltatást iszo lag eg ízható ak - íg ug a eze kör e tartozó, de legfelje ol általá os iskolai égzettségű szülőkkel re delkező g er ekek szá át hal ozotta hátrá os hel zetűek po tatla ak - találták az erre irá uló fel érések. A re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosultak eg része ug a akkor e jele ik eg az októ eri statisztikához kötődő adatszolgáltatás a a a az eset e, ha erre az időre esik a jogosultságuk egállapítása. Fo tos, hog a re dszeres g er ek édel i ked ez é e e részesülők legtö ször e a ege elkedett jö edele iatt es ek el a jogosultságtól, ha e azért, ert az alap ető papírjaik is el esz ek, hiá oz ak, ag eg álási szakasz a ag eg é ás ok ól e, ag eheze tud ak jö edele igazolást szerez i házastársuktól, illet e az el aradt g er ektartás elle ére e i díta ak hatósági eljárást, a i pedig lehető é te é a jö edele igazolását. Mi deze okok éppe a legszegé e, legrászoruló saládokat éri tik. A hel zetele zés sorá a re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosultak po tos regisztrá iójáról alkotott hel zetkép ige fo tos a külö öző tá ogatások hozzáférésé ek izsgálata iatt és a re dszeres g er ek édel i ked ez é e alapuló hátrá os és hal ozotta hátrá os hel zet egállapítása iatt is.. szepte er. apjától a hátrá os és hal ozotta hátrá os hel zet egállapítása a re dszeres g er ek édel i ked ez é el eg idejűleg ug a azo időtarta ra kerül egállapításra. A szo iális il á tartási re dszer e az iskolai égzettségre o atkozóa ár e aprakész adat szerepel. A foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás. ár ius. apjától a járási hi atal hatásköré e került, ezért a il á tartás a e kerül aktualizálásra az üg felek iskolai égzettsége. Az iskolai égzettségre o atkozó adatok fig ele e ételé él iutá az a szülő k ö ké tes ilatkozata i alapjá törté ik to á ra se elle őrizhető a ak alódisága. A HEP sorá a él, hog az i téz é i és ö kor á zati adatszolgáltatás és adat il á tartás űködő ko trollja és kidolgozott protokollja iztosít a leg e. 68

69 ... szá ú tá lázat - Rendszeres g er ek édel i ked ez é e részesítettek szá a Év Re dszeres g er ekvédel i kedvez é e részesítettek évi átlagos szá a (TS 5801) Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ö kor á zati adatok, Re dszeres kedvez é ek,,,, 0, Re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesítettek é i átlagos szá a TS A re dszeres g er ek édel i ked ez é (rg k élja a szo iális alapo rászoruló kiskorúak, ag közoktatási i téz é e ta uló ag korúak a agi tá ogatása. E ek for ája: a szü idei g er ekétkeztetés, b) ter észet e i tá ogatás Erzsé et-utal á for ájá a, külö jogsza ál a eghatározott eg é ked ez é. A re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesítettek szá a -. é e agas ak o dható, el a saládok eg része elszegé edésé ek kiszélesedésére utal. Jelle ző eze saládok köré en, hogy az átlagos g er eklétszá eg re agasa, és tö ségé e árosi szegregált területeke lak ak. A 2017-es é e a re dszeres g er ek édel i ked ez é e részesítettek szá a fol a atos sökke ést utat. Ez a sökke és eg részt adódhat a ól, hog a. április. apjától hatál os jogsza ál értel é e az eg é jogosultsági feltételek fe állása eseté ag korú á álása eseté is jogosult a g er ek a re dszeres g er ek édel i ked ez é re, ha appali oktatás u kare dje szeri t ta ul á okat folytat és. életé ét ég e töltötte e, ag felsőfokú oktatási i téz é appali tagozatá ta ul és a. életé ét ég e töltötte e, és a ag korú á álását egelőző ásodik hó ap első apja, ala i t a ag korú á álását egelőző ap közötti időszak a legalá eg apig re dszeres g er ek édel i ked ez é re olt jogosult. A e i e a g er ek e olt re dszeres g er ek édel i ked ez é re jogosult az e lített időpo t a, e igé elhette ag korúságát kö etőe a tá ogatást. A sökke és ásrészt adódhat a ól, hog az utó i é ek e fol a atosa e elkedett a i i ál ér és a gara tált ér i i u összege, íg a salád eg főre jutó jö edel e eghaladta a jogsza ál a előírt értékhatárt. A köz el e az rg k fogal a sokszor összekap solódik a ro a saládokkal, de a ki utatások ól kitű ik, hog a szo iális rászorultság a e ro a saládok eg re ag o szá ára is jelle ző és legi ká a foglalkoztatás hiá ára ezethető issza. A re dszeres g er ek édel i ked ez é egállapítása és az ehhez kötődő a agi jellegű tá ogatási for ák közötti kap solat iatt a il á tartás eglehetőse po tos, a legtö eset e a rászoruló saládok igé lik az rg k egállapítását. A szo iális il á tartás adatai azt utatják, hog a ked ez é lejárta utá és az új egállapítása között főleg a ári időszak a és ta é elejé - hó ap is ki aradhat, általá a a szülő késedel es i tézkedése iatt, íg eszél e kerülhet a 69

70 ári étkeztetés, ala i t ás iskolai pál ázati for a is. A re dkí üli g er ek édel i kevez é e /tá ogatás a részesítettek szá a a tá lázat a. é től ár e kerül ki utatásra, i el. ja uár -jétől ö álló ellátási for aké t egszű t, az át e eti segéll el és te etési segéll el eg ütt ö kor á zati segéll é ol adt össze, ajd. ár ius. apjától települési tá ogatás kereté e állapítható eg a tá ogatás. b) ked ez é es iskolai étkeztetés e részesülők szá a, ará a Az i g e es ag a ked ez é es tá ogatások köre kiszélesedett az el últ é ek e. A tá ogatások zö e a rendszeres g er ek édel i tá ogatások jogosultságához kötődik. A tá ogatások i deg ikét hi atalos iratokkal kell igé el i, igazol i. A él szegé ség e élő sze él ek, saládok g akra egfelelő papírok, jö edele igazolás ag eg é okok iatt e jut ak hozzá szolgáltatásokhoz. A g er ekek egészséges fejlődésé ek alapfeltétele az egészséges étkezés. A él szegé ség e élő g er ekek közül ottho soka e jut ak egfelelő e iségű egészséges táplálékhoz. Ezért ag jele tőségű az ö kor á zat által szer ezett, i téz é ek e törté ő közétkeztetés tól, a köz e elési, közoktatási i téz é szerkezeti átalakításokat kö etőe ala e i ö kor á zati- és álla i fe tartású az i téz é e az ö kor á zat látja el az étkeztetést. Az el últ é ek e eg re ag o szá a foglalkozott a áros - pál ázati forrás ól - a szo iális ári gyermekétkeztetéssel Az észak- ag arországi régió a is eg edülálló érték e, a i a áros ezetés szo iális érzéke ségére utal. E progra ak köszö hetőe általá os- és középiskolás korú rászoruló gyermekek juthattak i g e ese api eg szeri eleg ételhez tól a szo iális ári g er ekétkeztetés szü idei g er ekétkeztetésre áltozott át, íg az ö kor á zat szülői kérésre ala e i rászoruló g er ek eseté e, az é közi és a ári szü et e is köteles iztosíta i az eg szeri eleg főétkeztetést. Fo tos egjeg ez i, hog az ó oda ezetők jelzései alapjá a ári időszak a a legtö rászoruló salád e iszi az ó odá a g er ekét, a ak elle ére, hog az ó odá a az i g e es étkezés is iztosít a a. c) ag ar álla polgársággal e re delkező g er ekek szá a, ará a A ag ar álla polgársággal e re delkező g er ekek szá áról i s tudo ása az ö kor á zat ak, re dszeré e e szerepel il e g er ek. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókör ezet e élő g er ekek hel zete, esél eg e lősége A ö kor á zati fe tartású óvodai feladatellátási hel körzeteit tekintve szegregátu által i téz é éri tett. A. szepte erétől ei duló teljes körű ó odáztatás e ezetésé el árosi szi te e, de ó oda eseté e férőhel pro lé ák erülhet ek fel. A -as eiratkozás azt utatja, hog i s szükség a So sál i Tagó oda eseté e férőhel ő ítésre, ala i t a Bá szállási Tagó odá a g er ekszállításra, de ez a pro lé a é ről-é re isszatérőe fe állhat. Az ó odák a agas a hátrá os hel zetű g er ekek ará a,, %. Az ó odák között a ak eltérések, el ek összefüggés e a ak a körzet e tartozó szegregátu ok szá á al, ag ságá al i el a szülők általá a a legközele i i téz é e iszik g er eküket. Hét i téz é t esz ek igé e leg ag o szá a a szegregált területeke élők, ezek e az i téz é ek e a HH és a HHH g erekek ará a meghaladja az 50%-ot. A Bá szállási Tagó odá a %-ban HH-s g erekek jár ak, illet e a So sál i Tagó odá a is közel haso ló a hel zet, a g erekek, %-a HH-s Ezek e az i téz é ek e kie elt szerepet kell fordíta i a hátrá os hel zetű g erekek e elésére, felzárkóztatására. Ne zetiségi e elést i téz é iztosít, a részt e ők szá a fő. (adatok 2018.) A 2013/14-es ta é től az iskolai körzethatárok kialakítása a B-A-Z Meg ei Kor á hi atal feladatköré e tartozik, első felé e a Kor á hi atal átre dezte a árosi iskolai körzeteket, úg, hog a HH ta ulók körzete elüli ará a kieg e lítette leg e. Ózd Város Ö kor á zata i de é e adatot szolgáltat a HH/HHH ta ulók körzete elüli szá áról, ará áról. 70

71 . A hátrá os, illetve hal ozotta hátrá os hel zetű, vala i t fog atékossággal élő g ermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése A Möt. re delkezése értel é e az egészségüg i alapellátás, a szo iális, g er ekjóléti és g er ek édel i szolgáltatások és ellátások a hel i ö kor á zat feladata. a) édő ői ellátás jelle zői pl. a édő ő által ellátott települések szá a, eg édő őre jutott ellátott, etöltetle státuszok... szá ú tá lázat Védő ői álláshel ek szá a Év Betöltött védő ői álláshel ek szá a (TS 3201) Eg védő őre jutó g er ekek szá a Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ö kor á zati adatok 20,00 Védő ői álláshel ek d 200 Eg védő őre jutó g er ekek szá a fő 15, , , , A fe ti tá lázat adatait szükséges össze et i a édő ők által ellátottak szá á al, ará á al és a édő ői körzet e élő - é közötti g erekek szá á al. E ől látható a édő ői leterheltség, illet e, hog ala e i g er ek hozzájut-e a édő ői szolgáltatáshoz. A házi g er ekor osok a rájuk ízott g er ekek ellátását a édő ői szolgálattal eg ütt űköd e égzik. A szabad or os álasztás kö etkezté e a g er ekor osok szi te a áros ala e i édő őjé el api kap solat a áll ak, eg ütt kép iselik a rájuk ízott g er ekek érdekeit, el et a hatál a lé ő re deletek e i dig segíte ek elő. Ózd áros édő ői jele tős ered é t értek el az a atejes táplálás területé. A WHO és az UNICEF ajá lását elfogad a u kájuk a prioritást kap a kizárólagos a atejes táplálás ará á ak ö elése, a i azt jele ti, hog hó apos korig a se se ő sak és kizárólag, de lehetőleg legalá é es korig ég kapjo a atejet. E ek érdeké e a ta á sadó a tápszerreklá e található. Az eg é i felkészítése túl, i de é e ege lékez ek az A atejes Világ apról, ahol köszö tik azokat az édesa ákat, akik sokáig szoptat ak, to á á a lee dő édesa ák fig el ét felhí ják az a atejes táplálás elő eire. Az ó odai fel e tések kérel é e a édő ő eg ütt űködik a körzetileg illetékes ó oda ezető el, hog szülői kérés eseté, egalapozotta tájékoztathassák a jeg zőt a g er ek érdekeiről. 71

72 b) g er ekor osi ellátás jelle zői pl. házi g er ekor oshoz, g er ek szakor osi ellátáshoz aló hozzáférés, etöltetle házi g er ekor osi pra isok szá a... szá ú tá lázat G er ekor osi ellátás jelle zői Év Betöltetle fel őtt háziorvosi praxis/ok szá a Háziorvos által ellátott sze él ek szá a Gyermekorvos által ellátott g erekek szá a Fel őtt házi orvos által ellátott g erekek szá a Házi gyermekorvosok szá a (TS 4601) na na na na na na na na Forrás: TeIR, KSH Tstar, ö kor á zati adatg űjtés c) 0 é es korúak spe iális egészségüg i-szo iális-oktatási ellátási igé eire pl. korai fejlesztésre, reha ilitá ióra o atkozó adatok A kisg er ekkori e elés hel zeté ek ele zése sorá pro lé ákat okoz, ha i s po tos hel i il á tartás az é e aluli ó odáskorú g er ekekről, e áll re delkezésre az ó odák fizikai állapotá ak és költség etési hel zeté ek részleteire kiterjedő eg séges regiszter, e lehet po tosa tud i az ó odáskorú g er ekek településközi i gázásá ak adatait. Ug a sak ehezítik az ellátáshoz törté ő hozzáférés i őségé ek egítélését a ár e lített, a hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek il á tartásá ak hiá osságai. Fo tos, hog a sza ál ozásra is issza ezethetőe e egoldott a spe iális fejlesztésre szoruló g er ekek ó odáskor előtti statisztikai adatai ak g űjtése, azo a töreked i kell arra, hog eze adatok hel e re delkezésre állja ak. A helyzetelemzés sorá a hel i ellátottság értékét súl osa eteg, fog atékos g er ekről lehet a lakóhel é e, sak ellátási illetékességi, területi adat lesz, azo elül külö öse a sérüléke soportok, i t például az ala so iskolai égzettségű u ka élküli szülők lehetőségeit kell eg izsgál i az elérhető hozzáférések iztosítása kap sá. Az ellátások i őségé ek fejlesztésé túl i d a egfelelő tájékoztatás és az üg i tézés sorá törté ő segítség újtás, i d pedig a il á tartás hiá osságai ak korrigálása az i tézkedési ter e egjelölt feladat lehet.... szá ú tá lázat - Böl sődék és öl sődé e eíratott g er ekek szá a Év Ö kor á zati öl sődék szá a (TS 4801) Böl sődé e eírt g er ekek szá a (TS 4701) Szo iális sze po t ól felvett g erekek szá a u ka élküli szülő, veszél eztetett g er ek, appali tagozato ta uló szülő Működő összes öl sődei férőhel ek szá a na na

73 na na na 108 Forrás: TeIR, KSH Tstar, Kistérségi adatok A tá lázat adatai ól kitű ik, hog a öl sődé e eíratott g er ekek szá a közel a i, vagy alatta van, mint a férőhel ek szá a. A -es férőhel ő ítés segített or osol i a korá i férőhel pro lé át. A létszá adatok az é fol a á fol a atosa áltoz ak, függ e a kijele tkezések és az előjeg zések szá ától, a megadott adatok a december 31-ei létszá adatokat tartal azzák. Az é fol a á a ak időszakok, a ikor a öl sőde e tudja kielégíte i a jele tkezési igé eket, időleges elutasításra kerül sor. A öl sődei fel étel él izsgál i kell, hog ér é esül-e az az alapel, hog elő t kell él ezze az a g er ek, akit eg edülálló élettárssal e re delkező hajado, őtle, el ált ag öz eg saládi állapotú szülője e el; aki el eg ütt a salád a e elt kiskorú g er ekek szá a a háro főt eghaladja; aki saládgo dozás a részesül, és fejlődése érdeké e álla dó apköz e i ellátásra a szüksége; aki ek szülője or osilag igazolt etegsége iatt az ellátást iztosíta i e ag sak rész e tudja; akit g á hatósági határozat alapjá g á ké t kire delt időskorú a rá o atkozó ugdíjkorhatárt elért hozzátartozója e el; aki ek a szülője jö edel i hel zete iatt ert saládjá a az eg főre jutó jö edele az öregségi ugdíj i de kori legkise összegét e haladja eg az ellátásáról e ag eheze tud go doskod i; aki ek saládjá a az eg főre jutó jö edele ala so.... szá ú tá lázat - Családi apközi e e gedél ezett férőhel ek szá a Év Családi apközi e e gedél ezett férőhel ek szá a de e er -é (TS 4901) Forrás: TeIR, KSH Tstar, I téz é i adatg űjtés Családi apközi 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Családi apközi e e gedél ezett férőhel ek szá a de e er -é (TS 4901) 73

74 A fe ti tá lázat a Kí á si Fá si Családi Napközi. é i adatait tartal azza, el i téz é időköz e egszű t. Az A g alkert Családi Napközi és Játszóház Ózd, Csépá út.. o e er. apjá al kezdte eg űködését. A saládi apközi e e gedél ezett férőhel ek szá a. és. é e férőhel olt. Az i téz é e. é e e olt g er ek,. é e soport űködött fő el. A kihasz áltságra o atkozóa. és. é re e állt re delkezésre adat, i el az Ózdi Petőfi Úti- Csépá i Össze o t Ó oda Csépá i Tagó odája tájékoztatása szeri t az i téz é. é e ezárásra került. A áros a azóta se űködik saládi apközi. A saládi apközi e - a saját, apköz e i ellátást áshol igé e e e ő g er eket is eszá ít a - legfelje öt g er ek go dozható. Ha a saládi apközi e eg fog atékos g er eket is go doz ak, akkor a go dozható g er ekek szá a legfelje ég fő. Ha a saládi apközi e go dozott ala e i g er ek fog atékos, akkor a go dozható g er ekek szá a legfelje háro fő. A re delet e eghatározott létszá o túl ég két g er ek, ha fog atékos g er ekről a szó, ég eg g er ek go dozható a saládi apközi e, felté e, hog az ellátást újtó ak álla dó segítője a. d-f) g er ekjóléti alapellátás, g er ek édele, krízishel zet e igé e ehető szolgáltatások Lásd a. fejezet e. g) egészségfejlesztési-, sport-, sza adidős és szü idős progra okhoz aló hozzáférés A áros a ó odai i téz é e is elérhető az o i-fo i pál a, tö i téz é részt esz az Ózdi Foot all Clu és az MLSZ segítségé el a Bozsik-Progra a, illet e a legtö ó odai i téz é részt esz az Ózdi Fiedler Úszóeg esület által szer ezett i g e es úszásoktatás a. A legtö ó oda tor aszo á al felszerelt. Az általá os iskolai oktatás teki teté e i téz é köz e elési típusú sportiskolaké t űködik. A legtö iskolá a tor atere, tor aszo a elérhető. A áros a jele tős eltérések tapasztalhatók eg es ó odai és iskolai i téz é ek között, á az alapszolgáltatások i deg ik e elérhetőek. h) g er ekétkeztetés i téz é i, hét égi, szü idei i g e es ta kö Lásd a. fejezet e. i) hátrá os egkülö öztetés, az eg e lő á ás ód kö etel é é ek egsértése a szolgáltatások újtásakor Hátrá os egkülö öztetésről i se ek i for á iók, a öl sőde, ó oda és iskolai i téz é ek, ala i t a g er ekjóléti és g er ek édel i, to á á a saládsegítő szolgáltatások és juttatások segítik a hátrá os hel zet e került g er ekek, g er ekes saládok életkörül é ei ek ielő i ja ulását és a g er ekek egészséges fejlődését, a g er ekek érdekeit és esél eg e lőségét tart a sze előtt.. A kie elt fig el et igé lő g er ekek/ta ulók, vala i t fog atékossággal élő g erekek közoktatási lehetőségei és esél eg e lősége a) a hátrá os, illet e hal ozotta hátrá os hel zetű, ala i t sajátos e elési igé ű és eilleszkedési, ta ulási, agatartási ehézséggel küzdő g er ekek/ta ulók ó odai, iskolai ellátása Az ó odai ellátást Ózd Város Ö kor á zata kötelező feladatké t teljesíti, és ez a / -es e elési é től feladatellátási hel e alósul eg. - e, az általá os- és középiskolák álla i fe tartás a ételét egelőzőe, egtörté t az össze o t ó odai, iskola i téz é eg ségek szét álasztása. Az ó odai i téz é eg ségek i ár ö állóa iskolától függetle ül új i téz é i struktúrá a látják el feladatukat. Az i téz é ek területi, egközelíthetőségi elhel ezkedése jó.. szepte er -től olt ö kor á zati tagó oda eg házi fe tartás a és űködtetés e kezdte eg a e elési é et, íg a allási e elés/oktatást újtó i téz é ek ár i de szi te elérhetőek a áros a. 74

75 Óvodai nevelési év statisztikai adatai (2018. október 01.) 2018/2019-es nevelési év Intézmény Ózdi Béke Telepi Óvodák 1. Ózdi Béke Telepi Óvodák (székhely) Gyermekek száma (fő) Csoportok száma (db) 1 csoportra jutó gyermekek száma (fő) RGYVK (fő) Hátrányos helyzetű tanulók száma (fő) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (fő) SNI (fő) BTMN (fő) Bejáró (fő) Kisebbségi nevelésben résztvevők száma (fő) fő % fő % dajka , ,1% 14 4,9% ,8% 92,6% , ,7% 11 5,8% ,2% 93,1% Mentesített gyerekek száma Férőhely (fő) Feltöltöttség (%) Kihasználtság (%) Óvodapedagógus álláshelyek száma Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma óvodatitkár pedagógiai asszisztens Konyhai dolgozói álláshelyek száma 2. Árpád Vezér Úti Tagóvoda , ,4% 3 3,3% ,0% 92,0% Ózdi Petőfi Úti- Csépányi Összevont Óvoda , ,9% ,2% ,4% 78,5% Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (székhely) , ,4% 33 36,3% ,0% 72,0% Csépányi Tagóvoda , ,2% 37 54,4% ,7% 79,0% Damjanich Úti Tagóvoda , ,7% 23 50,0% ,0% 78,0% Somsályi Tagóvoda , ,1% 23 74,2% ,0% 85,0% Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda , ,7% ,2% ,6% 92,2% Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda (székhely) , ,4% 99 64,3% ,7% 94,5% Bánszállási Tagóvoda , ,0% ,0% ,0% 94,0% Virág Úti Tagóvoda , ,6% 34 44,2% ,7% 88,0% Ózdi Városközponti Óvodák 10. Ózdi Városközponti Óvoda (székhely) , ,8% 62 16,9% ,3% 79,3% , ,6% 22 23,4% ,0% 82,0% Mogyorósvölgyi Tagóvoda , ,9% 28 41,8% ,7% 78,0% Nemzetőr Úti Tagóvoda , ,7% 12 5,9% ,6% 78,0% Óvodák összesen: , ,9% ,9% ,5% 85,6% Előző év (2017. október 1.) , ,4% ,9% ,8% 81,3%

76 2012- e pál ázati forrás ól efejeződött a olt Tété Vezér Úti Ó oda soportszo á al aló ő ítése, valamint e szi té pál ázati forrás ól - az új köz e elési tör é ek egfelelőe, a -től é es kortól kötelező ó odáztatási feladatok ellátására eg alósult a Ne zetőr Úti Tagó oda szi té soportszo á al aló ő ítése. A áros i deköz e fol a atosa pál ázati források e o ásá al e ergetikai korszerűsítést hajt égre, íg részlegese egújult tö ó odai i téz é. Jelenleg (2018.) pál ázati forrás ól a Sajó árko i Általá os Iskola korszerűsítése zajlik. Az ó odáztatásra irá uló szülői igé ek kielégítése aradéktala, elutasítás e törté ik. Ózd Város Ö kor á zata a fe ti fejlesztések ek, ala i t az ó odai körzethatárok felül izsgálatá ak és kis értékű átszer ezésé ek köszö hetőe felkészült a. szepte er -től ér é e lépő é es ó odáztatás e ezetésére. A teljes körű ó odáztatást kö etőe is az ó odai ellátás fol a atos és zökke ő e tes, a áros ala e i igé t ki tudja elégíte i. Jele adatok alapjá a / -es e elési é re fő kért e tesítést az ó odáztatás alól. Se az ó odáztatás és se az általá os iskolai ellátás teré e utatható ki szá otte ő o ilitás ás településre törté ő irá ultság teki teté e. A település ó odahálózatá a eíratott g er ekek ek i dössze %-a ás településről ejáró és közöttük eglehetőse ala so a hal ozotta hátrá os hel zetű g er ekek ará a. Ez arra utal, hog elsősor a a kör ező kistelepülésekről az igé ese és egfelelő szo iális feltételek között élő saládjai eszik igé e az ózdi szolgáltatást. Az ó odai hálózat ak tö i t a fele re delkezik tor aszo á al, sőt az IPR progra ok ak köszö hetőe jó éhá ó odá a terápiás sószo a is kiépült. A játszóud arok állapota és felszereltsége jele tőse ja ult a TÁMOP /2-es szá ú Ó odái k fejlesztése Ózdo í ű pál ázat eg alósításá al, el pillére ugod a szer ezetfejlesztést, képzéseket, re dez é eket és közel M Ft érték e ó odai eszközök eszerzését jele tette part eró odá a. A fe ti té ezőkö túl az ó odák i frastrukturális állapota meg ugtató; a feladatellátás tárg i feltételre dszere összességé e iztosított. Általá os iskolások adatai HHH, SNI, BTM (2018. szeptember) Ta ulólétszá Általá os iskola eve Összese HHH szá a HHH ará a SNI BTM Ózdi Árpád Vezér Úti Általá os Iskola ,2% 0 14 Ózdi Apá zai Csere Já os Általá os Iskola ,0% 0 12 Bol k Ta ás Általá os Iskola ,2% Csépá i Általá os Iskola ,1% 4 1 Ózdi Petőfi Sá dor Általá os Iskola ,7% 5 3 Sajó árko i Általá os Iskola ,2% Új áros Téri Általá os Iskola ,3% 9 14 Vas ár Úti Általá os Iskola ,5% Összese ,6% Forrás: Ö kor á zati és i téz é fe tartói, ta kerületi adatok A december 31-i átadás-át étel ek egfelelőe egtörté t, a ár korá a szét álasztott és íg ö álló ó odai telephell el e re delkező árosi általá os iskola álla i fe tartás a aló átadása, íg a fe tartói feladatokat a Kle els erg I téz é fe tartó Közpo t Ózdi Ta kerületi Igazgatósága, íg az üze eltetői feladatokat az Ö kor á zat égezte. ja uár -jétől. Ez alól ki étel olt az Egri Főeg ház eg e által fe tartott II. Já os Pál Katolikus Általá os Iskola, ala i t a korá a ég a Meg ei I téz é fe tartó Közpo thoz tartózó, Giri s települési székhell el re delkező, B-A-Z Meg ei Ó oda, Általá os Iskola, Spe iális Szakiskola, Kollégiu és EGYMI Ózdi Tagi téz é e. Általá os iskolás korú g er ekek találhatóak ég az Ózdi József Attila Gi áziu, Szakközépiskola és Kollégiu osztál os gi áziu i é fol a á. 76

77 Az Nkt. ódosításá ak köszö hetőe. ja uár -jétől újra eg séges lett a fe tartói irá ítás az álla i i téz é fe tartó által fe tartott i téz é ek o atkozásá a is, íg az ö kor á zat űködtetői feladatköre eg es i téz é ek teki teté e egszű t. E ek kap sá az éri tett i téz é ek űködtetői sze po t ól is a Kazi ar ikai Ta kerületi Közpo thoz kerültek. A délutá i kötelező foglalkoztatás e ezetése lehetőséget iztosít a ta ulók szá ára a külö öző foglalkozásoko, progra oko aló rész ételre, a el eg részt hozzájárul a felzárkóztatáshoz, illet e képességfejlesztéshez. 8/2019-es ta é e a óráig tartó foglalkoztatás a 252 ta uló esz részt, íg ugyanakkor 860 fő esz részt apközi-ottho os ellátás a. Az egész apos ellátás igé e e ő ta ulók ará a az el últ é ek e álla dó ak teki thető. Körzetek szá a a települése Körzet eg evezése Ózdi Árpád Vezér Úti Általá os Iskola körzete Ózdi Apá zai Csere Já os Általá os Iskola körzete Bol k Ta ás Általá os Iskola körzete Csépá i Általá os Iskola körzete Ózdi Petőfi Sá dor Általá os Iskola körzete Sajó árko i Általá os Iskola körzete Új áros Téri Általá os Iskola körzete Vas ár Úti Általá os Iskola körzete Iskolai körzethatár- körzet iskolájá a járók szeptember) 8 db Iskolai körzete ké ti létszá és HH/HHH ta ulók egoszlása A körzet általá os iskolájába járó ta ulók létszá a A körzet általá os iskolájá a járó HH ta ulók létszá a Az iskolá a járó HH ta ulók ará a az iskola ta ulói ak létszá ához viszo ítva (%) A körzet általá os iskolájá a járó HHH ta ulók létszá a Az iskolá a járó HHH ta ulók ará a az iskola ta ulói ak létszá ához viszo ítva (%) Az iskolá a járó HH+HHH ta ulók ará a az iskola ta ulói ak létszá ához viszo ítva (%) Az iskola körzeté e lakó HH+HHH ta ulók ará a a körzet e lakó ta ulók létszá ához viszo ítva ,8% 79 61,2% 86,0% 44,9% ,1% 89 52,0% 70,1% 56,1% ,9% 20 4,2% 9,1% 17,3% ,6% 89 60,1% 79,7% 45,3% ,6% ,7% 66,3% 55,9% ,2% ,2% 81,4% 60,2% ,5% 21 4,3% 12,8% 6,5% ,5% 93 11,5% 29,0% 26,1% Összese ,9% ,6% 40,5% - Forrás: Ö kor á zati és i téz é fe tartói, ta kerületi adatok Iskolai körzethatár- körzet e lakók szeptember) 6- éves HH ta ulók Eltérés a városi ará tól Körzet eg evezése körzete elüli ará a a (43%) városi átlaghoz viszo ítva Ózdi Árpád Vezér Úti Általá os Iskola körzete 44,9% +1,9% Ózdi Apá zai Csere Já os Általá os Iskola körzete 56,1% +13,1% 77

78 Bol k Ta ás Általá os Iskola körzete 17,3% -25,6% Csépá i Általá os Iskola körzete 45,3% +2,3% Ózdi Petőfi Sá dor Általá os Iskola körzete 55,9% +13,0% Sajó árko i Általá os Iskola körzete 60,2% +17,3% Új áros Téri Általá os Iskola körzete 6,5% -36,5% Vas ár Úti Általá os Iskola körzete 26,1% -16,8% Forrás: Ö kor á zati adatok A áros általá os iskolái a ige polarizált a hal ozotta hátrá os hel zetű ta ulók egoszlása. Az adatok eg értel űe ta úsítják, hog a hal ozotta hátrá os hel zetű ta ulók eghatározott tö ségé ek jele léte iskolára ko e trálódik, a i alap etőe e új keletű jele ség, kialakulása pedig szá os, elsősor a árosszerkezeti té ezőre ezethető issza. A két tá lázat eg ütt ele ez e utatja, hog eg es iskolák ak ag az elszí ó hatása ás körzetek ől, íg a körzet eli HH-s ará és az iskolai HH-s ará eltérő képet utat. pl. Bol k Ta ás Általá os Iskola, el ek körzeté e 17,3%-os a HH-s ará, íg az iskolá a csak 9,1%, azaz körzete kí ülről érkezik sok e HH-s ta uló Háro iskola Bol k Ta ás Általá os Iskola, Új áros Téri Általá os Iskola, Vas ár Úti Általá os Iskola általá os utatói az országos átlaghoz közeliek minden tekintetben, ezekben sokkal i ká lehet a tehetségfejlesztésre is lehet ko e trál i. Külö öse igaz ez a e átadott Vas ár Úti Tehetséggo dozó Közpo t óta. A körzete elüli HH-s adatokat ele ez e kitű ik, hog jele leg eg edül a Sajó árko i Általá os Iskola körzeté e ag o a árosi ará tól aló eltérés, i t %, a i azo ali i tézkedések egtételét jele ti. Haso ló pro lé ákkal küzd - ár jele leg ég egfelelőek az adatok az Ózdi Petőfi Sá dor Általá os Iskola és az Ózdi Apá zai Csere Já os Általá os Iskola. Negatí árosi átlag alatti utató al i téz é rendelkezik. Ha a települése tö általá os iskola űködik, az eg ással határos fel ételi körzeteket ol ódo kell kialakíta i, hog a hátrá os hel zetű ta ulók ak az eg es fel ételi körzetek e kiszá ított ará a legfelje tize öt százalékpo ttal lehet agasa, i t az általá os iskolá a járó hátrá os hel zetű g er ekek ek a település egészére kiszá ított ará a. (20/2012. (VIII.. EMMI re d.. 78

79 b) a köz e eléshez kap solódó kiegészítő szolgáltatások pl. iskolára/ó odára jutó g óg pedagógusok, iskolapszi hológusok szá a st.... szá ú tá lázat - Ó odai e elés adatai. (Ö kor á zati fe tartású ó odák, 2018/2019-es e elési é. ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG A tá lázat ala e i ö kor á zati fe tartású db ó oda összesített adatait tartalmazza) Az ó odák telephel ei ek szá a 12 Há településről jár ak e a g er ekek 4 Ó odai férőhel ek szá a 1185 Ó odai soportok szá a 48 Az ó oda it atartási ideje A ári ó oda- ezárás időtarta a Sze él i feltételek 06 óráig hét Ó odapedagógus álláshel ek szá a 104 G óg pedagógusok létszá a 2 Ne elő, oktató u kát köz etle ül segítő álláshel ek szá a 67 Ko hai dolgozói álláshel ek szá a 26 Fő... szá ú tá lázat - Ó odai e elés adatai 2. Év 3- éves korú gyermekek szá a Óvodai gyermekcsoportok szá a (TS 2401) Óvodai férőhel ek szá a g óg pedagógiai eveléssel eg ütt (TS 2801) Óvodai feladatellátási hel ek szá a g óg pedagógiai eveléssel eg ütt (TS 2701) Óvodá a eírt gyermekek szá a g óg pedagógiai eveléssel eg ütt (TS 2601) Óvodai g er ek- soportok szá a g óg pedagógiai evelés e (TS 2501) na na na na na na Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ö kor á zati adatg űjtés 79

80 ... szá ú tá lázat - Általá os iskolá a ta ulók szá a, általá os iskolai apközis ta ulók szá a Ta év Általá os iskola -4. évfol a o ta ulók szá a g óg pedagógiai oktatással eg ütt (TS 1801) Általá os iskola -8. évfol a o ta ulók szá a g óg pedagógiai oktatással eg ütt (TS 1901) Általá os iskolások szá a Napközis általá os iskolai ta ulók szá a a nappali oktatás a (iskolaotthonos ta ulókkal eg ütt (TS 1701) fő fő fő fő % 2012/ ,0% 2013/ ,2% 2014/ ,4% 2015/ ,4% 2016/ ,3% Forrás: TeIR, KSH Tstar 80