1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói"

Átírás

1 Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás láthatóvá tétele és elismerése Bevezetés A évi lisszaboni Európai csúcs dokumentuma fogalmazta meg azt a közismert célt, hogy Európa 2010-re váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává, s ennek egyik feltételét az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának általánossá válásában jelölte meg. 1 A Lisszaboni Nyilatkozatot megjelenése óta számos kritika kíséri, különösképpen a megvalósíthatóságot illetően. Az oktatásügy szempontjából azonban korszakos jelentőségűnek tekinthető. A közzétételt követően az Európai Tanács számos programot indított (pl. a Socrates II, a Leonardo da Vinci II. programok). az egész életen át tartó tanulás érdekében, és figyelemmel kísérte, évente különböző fórumokon értékelte a Nyilatkozat megvalósulását. Ha 2010-re az európai közösség nem is valósította meg a tudástársadalom vízióját, annyi azonban biztos, hogy mind a politika, mind a nehezedő gazdasági feltételek között élő lakosság körében a figyelem egyre inkább a felnőttkori tanulás világára irányult. A Nyilatkozat által előtérbe került a minőség, a hozzáférhetőség, a világra való nyitottság kérdése, az európai oktatási és szakképzési térség, valamint az Egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának igénye. 2 A pedagógia-andragógia területén e folyamat szerves részét képezi az új pedagógiai paradigma megjelenése, amely révén átértelmeződött a tudás és a tanulás fogalma, a hangsúly az oktatásról áthelyeződött a tanulás világára. Szerte a világon előtérbe került a gyakorlati tudás, megjelent a kompetencia fogalma és a gyorsan terjedt a kompetencialapú képzés iránti igény. Magyarországon, a felnőttképzési törvény hatálya és a kormány élethosszig tartó tanulás stratégiájának megfogalmazása ellenére a felnőttképzés teljesítménye napjainkban nem igazodik kellőképpen a gazdaság igényeihez. Amint azt az alábbi két összehasonlító táblázat is mutatja, a felnőttképzés volumene elmarad az európai átlagtól, több nemzetközi összehasonlításban is az utolsó harmadban foglalunk helyet. 3 Az állam által támogatott felnőttképzési formák inkább a képzetteket érik el, míg a ma már iskolázatlannak tekinthető rétegek 4 (a nyolc osztályt, vagy annál kevesebbet végzettek) képzettségi szintjének emelése terén az elmúlt évek erőfeszítései ellenére kicsi az előrelépés. 1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói között egyetértés volt abban a kérdésben, hogy az egész életen át tartó tanulást nem csupán az oktatás és képzés egyik aspektusának, hanem az európai társadalmak egyik irányító elvének kell tekinteni. 2 Azzal a kijelentéssel, hogy meghatározó jelentőségű a szakoktatás és a szakképzés olyan értelemben, hogy ellátja-e az embereket a megfelelő kompetenciákkal és képesítésekkel a modern munkaerőpiacon, annak gyorsan fejlődő szükségletei érdekében. A sokszínű szakképző rendszerek a mai Európában amúgy is komoly kihívást jelentenek az átjárhatóság, a minőség, valamint a kompetenciák és a szakképesítések elismerése vonatkozásában. 3 L. uo. 20. o. A 2007 évi adatok szerint a felnőttképzésben részvevő évesek aránya Magyarországon az EU 9,6 %-os átlagával szemben mindössze 3,8 %. Más források (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, In: Tudástőke Konferenciák Perfekt-Power Kft és Lifelong Az előzetes tudás fogalma Learning Magyarország Alapítvány 13. p.) szerint az európai 40 %-os átlaggal szemben magyarországon ez az arány 10 %. 4 L. uo. 21. o. A 15 éves népességben a nyolc osztálynál kevesebbet végzettek aránya 20 %, a 15 évesnél idősebb népességben a csupán nyolc osztály végzettek, minimális szakképesítéssel sem rendelkezők aránya kb. 60 %. 1

2 A éves korcsoportban az egész életen át tartó tanulásban résztvevők aránya ban (%) Svédország* Dánia Finnország Egyesült Királyság Hollandia Szlovénia Ausztria Spanyolország Írország Horvátország Ciprus Luxemburg Németország Csehország Franciaország Belgium Lettország Málta Olaszország Portugália Észtország Lengyelország Szlovákia Magyarország Görögország Románia Bulgária 10,4 10,2 9,8 8,5 8,5 7,9 7,8 7,2 6,8 6,8 6,3 6,3 5,3 4,9 4,7 3,3 3,1 2,9 1,5 1,4 13,9 13, ,9 23,1 30,2 32, Az egész életen át tartó tanulásban résztvevők arányának emelkedése között a éves korcsoportban (%) Dánia Svédország Horvátország Finnország Ciprus Ausztria Franciaország Spanyolország Luxemburg Németország Portugália Görögország Málta Olaszország Hollandia Románia Belgium Magyarország Egyesült Királyság -0,6 0,2 0,6 0,6 1,9 1,9 1,7 1,5 1,5 2,7 5,7 5,6 5,4 4,9 4,4 3,9 3,7 10,8 10,

3 A lakosságot vizsgáló hazai felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy egyre több ember gondolja azt, hogy a folyamatos képzés, az élethosszig tartó tanulás biztosítja a munkaerőpiaci érvényesülést. A Szonda Ipsos februári felmérése i szerint az emberek több mint fele, 54%-a gondolja ezt. A válaszadók közel kétharmadának vannak tanulási tervei, amelyek között elsősorban a szakmai tudás elmélyítése és a nyelvismeret bővítése szerepel, de minden ötödik ember valami újba kezdene. A felnőttek 63%-a tervezi, hogy a következő néhány évben továbbképzi magát, 40% saját szakmáján belül keres majd valamilyen tanfolyamot, míg 24% új szakmát tanulna. A fiatalok 32%-a akarja elmélyíteni mai tudását, 23%-uk szeretne valami teljesen új foglalkozást elsajátítani, ha újra kezdhetné, 22% mindkettőben gondolkodik. Validáció: az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák elismerése A tudás megszerzésének, valamint a tanulási módoknak az EU által javasolt, formális, nemformális, informális típusú osztályozása ma már általánosan ismertnek tekinthető. Mind az oktatás, mind a munka világában előtérbe került az - e három területen megszerzett úgy nevezett tudás mérése, értékelése és beszámítása. Természetesen a valóságban a különféle tanulási módok szervesen összefonódnak, egymásba ágyazódnak. A formális, rendszerint iskolában megszerzett tudásba beépülnek a bárhol (pl. munkahelyen, otthon, baráti körben, szórakozás közben) megszerzett tapasztalati tudások is. A szakirodalom e három terület megkülönböztetésénél e fogalmak tartalmát a következő dimenziókkal írja körül: a szervezettség foka, a képzés vagy tanulás időtartama, a kimenet jellemzői, mint pl. a tanúsítvány megléte vagy hiánya, a tevékenység tudatossága, szándékoltsága, vagy direkt módon a tanulásra irányultsága. A validáció, fogalmi meghatározása napjainkban felgyorsult, többek között az Európai Képesítési Keretrendszer megjelenésének köszönhetően. Fel-felbukkan a közoktatás, a felsőoktatás a szakképzés, és a felnőttképzés területén egyaránt. Mára konszenzus alakult ki a fogalom alapértelmezésében, amennyiben validáción a formális, a nem formális és az informális tanulás során szerzett tudástartományok (tanulási eredmények: megszerzett tudás, készségek, kompetenciák) egybevetését értjük, valamely kritérium-, vagy sztenderd követelményrendszerrel, s amely eljárás rendszerint valamilyen igazolással/tanúsítással végződik. Az előzetes tudás vizsgálata rendszerint három eljárás útján történik: a deklaratív módszer alkalmazásakor dokumentumok alapján tételesen összehasonlítják a különböző képzési programok tartalmát (pl. a felsőoktatás területén); a megfigyelés, a teszt és a vizsga a kompetenciák cselekvések közepette való felmérését jelenti (pl a szakképzés területén); míg az és újabban divatos kompetencia portfólió. (az egyén munkáiból készült személyes szemelvénygyűjtemény, dosszié) készítése a munka, illetve képzési tevékenységek során keletkező kompetenciák meglétét bizonyítja. A nemzetközi szakirodalomban a validáció az OECD által bevezetett RNFIL rövidítésként ( Recognition of Non-formal and Informal Learning) vált ismertté, de számos egyéb rendszerint angol nyelvű, a tanulási formák elkülönítésére irányuló definiálási kísérlet során keletkezett betűszó is ide sorolható. ii A témával foglalkozó európai szakértők döntően az egész életen át tartó tanulás megvalósításának egyik eszközeként azonosították, mint olyan megoldást, amely hozzájárulhat a felnőttek tanulásának ösztönzéséhez illetve a népesség képzettségi szintjének emeléséhez. A validáció értelmezésének és bevezetésének folyamatát felgyorsította az Európai Képesítési Keretrendszer évi megjelenése és a követelmény, hogy ehhez az európai országok égére nemzeti keretrendszerek kidolgozásával csatlakozzanak. E folyamat részeként jelent 3

4 hazánkban az Élethosszig tartó tanulás stratégia (2212/2005 (X. 13.) Korm. határozat, az EKKR-hez való csatlakozásról és az OKKR létrehozásáról szóló 2069/2008. Korm. határozat. Validáció a felsőoktatásban A validáció felsőoktatásban való bevezetését szolgálja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által elnyert A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű elemzése c. TÁMOP / sz. kutatás, amelynek kutatócsoportjához a Mellearn Hálózat is csatlakozott. A projekt 2. elemi projektjének célja volt, hogy elemzések, kutatások révén megismerje a felsőoktatási validáció kérdésében érintett szektorok (hazai felső oktatás, szakképzés, felnő ttképzés, közoktatás és a munkaadói és munkavállalói képvisel ők, érintett civil szervezetek) érdekeit, igényeit, valamint szakmai álláspontját, befogadási hajlandóságát, attitű djeit a létrehozandó központi felső oktatási validációs rendszer vonatkozásában. Azonosítsa és összegezni a szektorokban, főként a felsőoktatásban a különböző (formális, nem formális, informális) területen, előzetesen megszerzett tudás beszámítására irányuló, már szabályozott (kreditátviteli) eljárásokat, továbbfejleszthet ő jó gyakorlatokat, egyéni, vagy együttm ű ködésen alapuló kezdeményezéseket s lehető vé tenni ezek beépülését a KVR-be. Feltárja a szektorokban fellelhet ő puha gyakorlatokat, hogy figyelembe vegyük és beépítsük a kidolgozandó modellbe. Elő készítse valamennyi szektorban az elkészül ő felsőoktatási validációs rendszer modelljének ért ő befogadását. A munkacsoport megalakulásakor kialakított kutatási koncepció azon a feltételezésen alapult, hogy hazánkban a magyar felsőoktatási rendszer keretében az előzetes tudás (ismeretek, készségek és kompetenciák) felmérésének és elismerésének szervesen építkező rendszere és még nem alakult ki. Bár a felsőoktatás területén a kreditátviteli rendszer jogszabályainak megfelelően kialakult az intézményi gyakorlat, de ez - kevés kivételtől eltekintve csak a felsőoktatásból hozott, dokumentált tudás befogadására vonatkozik. Sem szemléletében, sem eljárásrendjében nem tekinthető egység rendszernek, függ az egyes felsőoktatási intézmény helyzetétől és érdekeitől, autonómiájuk mélységétől. Következésképp a felsőoktatási intézmények vélhetően az új validációs rendszer modelljének befogadására, alkalmazására nem lesznek túlságosan nyitottak, fogékonyak. Kutatási alapelvnek tekintettük, hogy a kidolgozandó felsőoktatási validációs rendszer modellje csak akkor lehet hatékony, ha figyelembe veszi és épít a már kialakult gyakorlatokra. Ezért kiemelt fontosságúnak tartottuk figyelemmel lenni, az interjúk kapcsán felszínre kerülő gyakorlatok erősségeire és gyengeségeire, illetve azokra a puha mutatókra, amelyek a statisztikai adatokból, a hivatalos jelentésekből és a kérdőíves vizsgálatokból nem vagy csak részben kiszűrhetők. További alapelv volt, hogy keresni és bemutatni szükséges az öt szektor közötti kapcsolódási pontokat, amelyek segíthetik az egymásra épülés lehetőségét, mivel a felsőoktatási validációs rendszer értelemszerűen az általános validációs rendszer részét fogja képezni. A vizsgálat során mintegy 50 felsőoktatási, szakképző, felnőttképző intézményben, valamint civil szervezetben készült 70 interjú készült, amelynek tapasztalatait a szakértők műhelyek keretében dolgozták fel. A kutatás eredményeként megállapítható volt, hogy a felsőoktatásban döntő a formális úton szerzett és dokumentált ismeretek, jogszabályban rögzített módon történő beszámítása. Ennek területei: a felsőfokú szakképzés jogszabály szerinti beszámítása a felsőoktatásban, a más intézményből hozott kreditek beszámítása a kreditrendeletből adódóan és Erasmus tanulmányutak kreditjeinek figyelembevétele. Jellemző, hogy elválik egymástól a formális tanulási környezetből hozott elméleti tudás beszámítása, a non formális környezetből hozott 4

5 (munkahelyen szerzett dokumentált tudás) beszámítása. A nem formális úton szerzett tudás mérésére és beszámítására a felvételi plusz pontok, a nyelvvizsgák és az ECDL vizsgák beszámításán kívül nincs kialakult gyakorlat. Esetenként előfordul a korábbi munkavégzés beszámítása főként a gyakorlati képzés területén, különösen a levelező tagozatos képzések esetében. Nincs törekvés és gyakorlat az informális területen folyó, nem szándékolt tanulás eredményének beszámítására, sem a hallgatók, sem az intézmények körében, így a nem dokumentált, munkahelyi és civil szervezeti munkatapasztalatra, és az önképzés eredményeként szerzett tudás elismerésére kevés az esély. Fontos tapasztalat, hogy az előzetes tudás beszámításának kérdése minden felsőoktatási intézmény dokumentumaiban megjelenik, azonban ennek szemlélete még nem hatja át az oktatás-képzés teljes folyamatát. Az oktatók és a tanulmányi osztályok dolgozói a kreditátvitel kérdésében tájékozottak, a Bolognai folyamat részének tekintik. Ugyanakkor a tereptapasztalat szerint elég nagy a tájékozatlanság az előzetes tudás beszámításának jogi hátterét, lehetőségeit, EU gyakorlatát illetően, mind a hallgatók, mind oktatók körében. Az előzetes tudás beszámítása függ a szakok jellegétől és az oktatók beállítottságától, gyakran a presztízs és a szakmai ismertség szempontja érvényesülnek. A szektorok közötti kapcsolat esetleges, a felsőoktatás kapcsolata szakképzéssel és felnőttképzéssel rendszertelen, a civil szektorral kialakulatlan. A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű elemzése c. TÁMOP / sz. kutatás c. projektben kidolgozott felsőoktatási validációs modell kidolgozása folyamatban van, bevezetése a megfelelő jogszabály megalkotása után - a jövő évben várható. 5

6 i Továbbképzések: milyen szakmát válasszunk? ((www.tozsdeforum.hu) :49:46) ii (Pl. PLA, PLAR, APEL, RPL) PLA = Prior Learning Assessment (betű szerinti fordításban az előzetes tanulás/tudás értékelése ) ;PLAR Prior Learning Assessment and Recognition ( az előzetes tanulás értékelése és elismerése ); APEL = Accreditation of Prior and Experiential Learning ( az előzetes/korábbi tapasztalati tanulás kreditálása);rpl= Recognition of Prior Learning; RNFIL= Recognition of Non-formal and Informal Learning ( a nem-formális és informális tanulás elismerése)

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA BUDAPEST 2012 1 Írták: Csoma Gyula: 1-1.8. valamint a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.4.1. fejezetek Kraiciné Szokoly Mária:

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a pályakövetést

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra «Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OKTATÁSI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Bevezetés A jelen anyag célja, hogy áttekintést adjon az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (továbbiakban: Ügynökség)

Részletesebben