Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen vannak: Berkenyés István polgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Igazoltan távol van: Tóth László alpolgármester Berkenyés István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lucz József képviselőt és Szalai Balázs képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta, a Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot elfogadta. Berkenyés István polgármester javaslatot tett a napirendre, a meghívóban szereplő 12. napirendi pont elhagyását javasolta, mivel az államháztartási törvény módosítása miatt a költségvetési koncepció elfogadásának határideje október 31.-re módosult. A Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 3./Pénzkezelés rendjéről szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 4./ Óvoda átszervezése szeptember 1. napjától (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester

2 5./ évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása, a évi belső ellenőrzési terv módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 6./ évi közbeszerzési terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 7./ Fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 8./ Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. további működtetéséről döntés (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 9./ Balázsi Ferenc kerékpáros pihenőhely kialakítási kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 10./ Tájékoztató az általános iskola működtetéséről (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 11./Víziközmű rendszer fejlesztési tervének elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 12./ Vegyes ügyek Napirend előtti felszólalás: Berkenyés István polgármester : A tegnap Sármelléken reptér témában megtartott együttes ülés nem túl jó hangulatban telt. Ma beszélt egy sármelléki lakossal, aki arról tájékoztatta, hogy Sármellék község a talpfákból tűzifaként- nemcsak eladott, hanem osztogatott is. Napirend előtt több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester hozzászólását egyhangúlag tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : Minden év végével a költségvetést módosítani kell, nem elég a zárszámadási rendelet elfogadása. Az előirányzatokat hozzá kell igazítani ahhoz, amit a

3 Képviselő-testület ténylegesen elhasznált. Ami nagyobb módosítás volt a bevételeknél: az ÖNHIKI és a hitelkiváltás összege. Lucz József képviselő : A szöveges rész 3. pontjában elírás lehet a kazáncsere 30 millió Ft összeggel. Berkenyés István polgármester : A művelődési ház korszerűsítése terv maradt, nem valósult meg, egy kazánt vettek az óvodába, ezért van módosítás. Ismerteti az írásbeli előterjesztést: Előterjesztés Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30. -i testületi ülésére Tárgy:Indokolás és hatásvizsgálat Zalavár Önkormányzat és intézményeinek költségvetési rendeletének módosításához Indokolás a rendel módosításához: Az előirányzat módosítás kapcsán átvezetésre kerül a ÖNHIKI támogatás, az adósságkonszolidációs támogatás, és a soron kívüli ÖNHIKI támogatás összege. Beépítésre kerül a bérkompenzáció II. féléves támogatása. Pontosításra kerül a közfoglalkoztatottak támogatása, Balatonmagyaród támogatása, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlékok, a központosított előirányzatok a sportöltözőre kapott támogatás, a hitelfelvétel törlése. A bevételek módosításával összhangba a kiadások is módosításra kerültek a felsorolásnak megfelelően. Eddigi mód. Módosítás módosított előirányzat e.i. Bevételek: Közfoglalkoztatott tám eft -326 eft eft Balatonmagyaródi tám eft 626 eft eft EU-s támogatás eft eft eft Építményadó eft eft eft Magánszemélyek komunálisadója eft -200 eft eft Pótlékok eft eft 199 eft Gépjárműadó eft -360 eft eft Talajterhelési díj eft eft 818 eft Központosított előirányzat eft eft eft Önhiki eft eft eft Szociális támogatás eft -643 eft eft Adósság konszolidációs tám eft eft Egyéb központi tám. 947 eft eft eft Sportöltöző támogatása 0 eft eft eft Közműfejlesztés támogatása 33 eft 277 eft 310 eft Hitelek felvétele eft eft 0 eft Kiadások: Felújítás ablak csere 688 eft 329 eft eft Sportöltöző felújítás 1017 eft eft eft Kazán csere eft 218 eft eft Ivóvízminőségjavítás II. Ford eft eft eft Gázenergia kiadás eft eft eft

4 Szemétszállítás eft eft eft Egyéb dologi kiadás 299 eft eft eft Előző évi maradvány visszafizetése eft 439 eft Egyéb befizetési kötelezettség eft eft 0 eft Adók, díjak befizetések eft -380 eft eft Állományon kívüli juttatás eft eft eft Részmunkaidős rendszeres sz.jut eft eft Keresetkiegészítés fedezete 310 eft -310 eft 0 eft Egyéb munkavégz. Kapcs. Jut. 342 eft 347 eft 689 eft Egyéb Sajátos juttatások 0 25 eft 25 eft Közlekedési ktg. tér eft 122 eft Állományba nem tart eft -60 eft eft Részmuni. munkavégzéshez kapcs eft 60 eft Egészségügyi hj. 143 eft 101 eft 244 eft Közműfejlesztési hj. 33 eft 277 eft 310 eft Irányítószerv alát. Foly. Tám eft eft eft Működési célú pe.átadás S.H eft 413 eft eft Zalavár Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen. Zalavár, április 24. Berkenyés István Polgármester Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet-tervezete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.

5 Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban

6 - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző

7 Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 2. Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: b.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát eft-ban

8 eft-ban Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

9 (4) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (5) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (6) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

10 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A Körjegyzőség zárszámadását Balatonmagyaród Önkormányzatának megküldték, 41 eft összeggel tartozik még Balatonmagyaród. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Körjegyzőség évi zárszámadását, annak elfogadását javasolja: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

11 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) 28 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. Berkenyés István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Gyenesdiási székhelyű Óvoda zalavári tagintézménye évi zárszámadását:

12 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Berkenyés István polgármester : Biztos, hogy Zalavárnak még fizetni kell az óvodához, de nem a kimutatás szerinti összeget. Nem kapták még meg az étkezői létszámot és a térítési díjak hátralékáról a kimutatást, ezt a hátralékot az Önkormányzat nem tudja bevállalni. Amivel tartoznak, azt rendezni kell, de majd csak a kért kimutatások beérkezése után, addig a zárszámadást nem javasolja elfogadni. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett. Lucz József képviselő : A különbözet az étkeztetésből adódik? Berkenyés István polgármester : Nagy része, nem a teljes összeg. Nem tudni, hogy mennyivel szedtek be kevesebbet. Hajas Balázs képviselő : A vásárolt élelmezés, kedvezményes étkeztetés és a szülői befizetés nem fedezi a teljes kiadást, mintegy 0,5 millió Ft különbözet van. Berkenyés István polgármester : Mindenhol ez van, az iskolánál is, az étkeztetés ráfizetéses. Jövő évtől olyan szabályozás lesz a gyermekétkeztetésben korszerű étkezés biztosításahogy a kis konyhák megszűnhetnek.

13 Lucz József képviselő : Gyenesdiás biztosan kifizetteti a különbözetet, főleg, hogy az óvoda önálló lesz. Sokan nem fizetnek az étkezésért. Berkenyés István polgármester : 60 %-a a gyerekeknek nem fizet, tízórait és ebédet adnak a megállapodás szerint az iskolában. A normatíva az étkezést nem fedezi kivéve a szociális étkezést, de abból nem lehet a konyhát működtetni- és a veszteséget az Önkormányzat fizeti. Az Alapítvány tartozik 2 millió Ft térítési díjjal, de erre későbbi napirendben visszatérnek. El kell gondolkodni, mi legyen a konyhával. Nem akarja bezárni a konyhát, de van cég, amelyik érdeklődik: emberre főz, hajnalban hozná a kész ebédet, készíteni fog ajánlatot. Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester előterjesztés szerint szavazásra tette fel a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége és a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 27/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az étkeztetési térítési díj hátralék kimutatását és az étkezők létszámának ( étkezési napok száma ) kimutatását követően tárgyalja meg ismételten. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a térítési díj kimutatások beszerzéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző Melléklet a 27/2013. sz. határozat a.) pontjához: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása

14 Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) Melléklet a 27/2013. sz. határozat b.) pontjához:

15 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Határozathozatalt követően Berkenyés István polgármester írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2012 évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet és annak indokolását: Előterjesztés Zalavár Község Képviselő-testületének április 30-i testületi ülésére Tárgy: Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadási rendeletének indokolása és hatásvizsgálata, a évi pénzmaradvány jóváhagyása. Indokolás a rendelethez: A zalavári önkormányzat kötelező feladatait ellátta. Kiemelt feladatok: - oktatás, - óvodai ellátás, - szociális étkeztetés. Az önkormányzat bevételei a következőek szerint alakultak: Intézményi működési bevételek:

16 - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 318 eft - árú és készlet értékesítés 90 eft - szolgáltatások ellenértéke eft - egyéb sajátos bevételek 73 eft - továbbszámlázott szolgáltatások 706 eft - bérleti díj bevétel 246 eft - intézményi ellátási díjak eft - alkalmazottak térítése 788 eft - kötbér, kártérítés 167 eft - ÁFA bevételek eft - kamat bevételek 4 eft - támogatás értékű működési bevétel eft ebből: - központi költségvetési szervtől eft - társadalombiztosítási alapból eft - elkülönített alapoktól eft - helyi önkormányzatoktól eft - helyi adók eft ebből: - építményadó eft - kommunális adó eft - idegenforgalmi adó 72 eft - iparűzési adó eft - átengedett központi adók eft ebből: - SZJA (helyben maradó) eft - SZJA (jövedelemkülönbség mérséklésére) eft - gépjárműadó eft - egyéb sajátos bevételek eft - pótlékok, bírságok 199 eft - talajterhelési díj 818 eft - sajátos felhalmozási és tőke bevételek eft - önkormányzat költségvetési támogatása eft ebből: - normatív állami támogatás eft - normatív kötött felhasználású támogatás eft - egyéb központi támogatás eft - működésképtelen önkormányzatok támogatása eft - normatív kötött felhasználású támogatások eft - egyéb központi támogatás eft - előző évi pénzmaradvány eft - függő,átfutó, kiegyenlítő bevétel 72 eft - függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások eft Címzett, cél illetve vis maior támogatásban nem részesültünk. Az önkormányzat kiadásai a következőek szerint alakultak: - működési kiadások eft ebből: - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok eft - dologi kiadások eft - támogatások, pénzeszköz átadások eft - önkormányzat által folyósított ellátások eft - irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft - felhalmozási kiadások eft ebből: - beruházások eft - felújítás eft - felhalmozási célú pe. Átadás 310 eft Az önkormányzat évi pénzmaradványa eft volt évben önkormányzatunk gazdasági helyzete nagymértékben javult az ÖNHIKI pályázaton elnyert támogatással. Ebből az összegből a reptérrel kapcsolatos tartozásunkat teljes mértékben rendezni tudtuk és még a működési kiadások egy részét is fedezni tudtuk az

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben