15. szám 124. évfolyam május 1. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM"

Átírás

1 15. szám 124. évfolyam május 1. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti kárigények elbírálásának, valamint a MÁV Zrt. munkabaleset-, élet- és munkáltatói felelősségbiztosításához kapcsolódó eljárási szabályok rendjéről... 33/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására... Egyéb közlemények A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása... A MÁV Zrt. TEB Osztály Pécs közleménye... Oldal Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti kárigények elbírálásának, valamint a MÁV Zrt. munkabaleset-, életés munkáltatói felelősségbiztosításához kapcsolódó eljárási szabályok rendjéről 1.0 A BIZTOSÍTÁSI UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás fő célja, hogy a MÁV Zrt. mint munkáltató és munkavállalói között a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. (Mt.) törvényben szabályozott jogviszonyból eredő szerinti kártérítési igények (munkajogi kárigények), továbbá a MÁV Zrt. által kötött munkabaleset-, élet- és munkáltatói felelősségbiztosítással kapcsolatos kárrendezési, kárbejelentési folyamatokat szabályozza, és eljárási útmutatóként szolgáljon a MÁV Zrt. azon munkavállalói részére, akik a munkabaleseti kárigények elbírálásában, valamint biz- tosítási szerződéssel kapcsolatos tevékenységben részt vesznek. A jelen utasítás nem helyettesíti a biztosítási szerződést, azonban meghatározza az egyes tevékenységeket és körülhatárolja a főbb teendőket, illetve felelősöket rendel az egyes folyamatokhoz. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás 4/A. pontjának személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és a Kollektív Szerződés pontjában meghatározott személyi kör kivételével munkavállalójára. A munkáltatói felelősségbiztosítás ( pont) kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára. Az utasítás 4/B. pontjának személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt valamennyi munkavállalójára, továbbá azon károsultakra, akik részére a MÁV Zrt. járadékot folyósít.

2 1318 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed valamennyi a MÁV Zrt-vel szemben érvényesített munkajogi kárigények elbírálására, beleértve a munkáltató felelősségi körébe tartozó kárigényeket, a már elbírált kárigényekkel összefüggő új kérelmeket, illetve kártérítési járadékok felemelésére vonatkozó igényeket is. Az utasítás hatálya kiterjed az üzletág, főtevékenységi körök közötti olyan vitás ügyekre, amelyek a kárigények érvényesítésére, illetve a kárigényekkel összefüggő költségviselésre vonatkoznak Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Jogi Igazgatóság vezetője Az utasítás végrehajtásáért felelős A munkáltatói jogkörgyakorlók, a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság, a Humánszolgáltató Szervezet, az EBKO, Humán Kontrolling, a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály, valamennyi munkavállaló. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Biztosító: Generali Providencia Biztosító ZRt. (Székhelye: Budapest, Teréz krt , Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg: ) 3.2 Biztosítási szerződés: A MÁV Zrt. és a Generali Providencia Biztosító ZRt. között a munkabaleset-, életés munkáltatói felelősségbiztosítás tárgyában létrejött szerződés. 3.3 Biztosítási időszak: Az első biztosítási időszak szeptember 1-vel kezdődött, és év december 31-vel fejeződött be. A további biztosítási időszakok a naptári év január hó 1-vel kezdődnek és a naptári év december hó 31-vel fejeződnek be. 3.4 Biztosítási évforduló: minden év január A biztosítás területi hatálya: biztosító kockázatviselése a Magyar Köztársaság területére terjed ki, továbbá a biztosított munkavállaló által teljesített külföldi szolgálat, külszolgálat vagy kiküldetés esetén a munkavégzés helyére is. 3.6 Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 3.7 Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri 3.8 Biztosítási esemény: Biztosítási eseménynek minősül az életbiztosítás vonatkozásában a biztosított munkabaleseten kívül bármely más okból eredő halála, balesetbiztosítás esetén az a munkabaleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal, maradandó egészségkárosodást szenved, vagy a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van. Felelősségbiztosítás esetén a biztosítási esemény olyan, másnak okozott, munkabalesetből eredő kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a vonatkozó jogszabályok szerint a MÁV Zrt. kell teljesítenie és amelynek a teljesítése alól a MÁV Zrt-t a Biztosító biztosítási díj fizetése ellenében a szerződésben meghatározottak szerint mentesíti. 3.9 Szerződő: A MÁV Zrt Biztosított: A munkabaleset- és életbiztosítás esetén a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyban álló azon személyek, akik a Kollektív Szerződésének hatálya alá tartoznak. Felelősségbiztosítás esetén a biztosított a MÁV Zrt Kedvezményezett: az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. A biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított. A biztosított halála esetén a kedvezményezett a biztosított örököse Munkavállaló: az a személy, aki a MÁV Zrt-vel a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszonyban áll Munkabaleset és életbiztosítás: A Biztosító a szerződésben, illetve a jelen utasításban meghatározott összegű szolgáltatást nyújtja, ha a biztosítási esemény bekövetkezése megfelelően igazolt és a jogalap a szerződés szerint fennáll Felelősségbiztosítás: munkabaleset esetén az olyan kár megfizetésére vonatkozó megállapodás, amelyért a MÁV Zrt. a Munka Törvénykönyve szerint felelős.

3 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4/A. A KÁRIGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDEJE ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A SZEPTEMBER 1. UTÁN BEKÖVETKEZETT MUN- KABALESETEK ESETÉBEN A MÁV Zrt. egyes szervezeteinek biztosítási szerződéssel kapcsolatos teendői, felelősségei 4.1 Alapelvek Biztosítási ügyintézés a MÁV Zrt-n belül A MÁV Zrt-n belül a munkabaleset- és életbiztosításhoz kapcsolódó feladatok, valamint a felelősségbiztosítási ügyintézés a Jogi Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály biztosításszakmai segítséget nyújt a felmerülő kérdésekben és kapcsolatot tart a Biztosítóval a szerződéssel és a vitás ügyekkel öszszefüggésben. 4.2 Feladatok és felelősök Közlési kötelezettség A Humánerőforrás Igazgatóság a számlázási időszakot (negyedév vége) követő hó 10-ig megküldi a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére a díjelszámolásához szükséges adatokat (a negyedévre vonatkozó tényleges munkavállalói létszámadat). A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 6 napon belül továbbítja azt a Biztosító részére, amely alapján a Biztosító kiszámolja az előző számlázási időszak díját, valamint megállapítja és előírja a következő időszakra vonatkozó előzetes díjat. (10. pont) Változás-bejelentési kötelezettség A szerződés tartama alatt minden szervezeti egység köteles a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály felé a valóságnak megfelelően közölni a tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt és ezek változását. A biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmény (pl. létszám változása, munkakörülmények és munkafeltételek lényeges megváltozása, munkabiztonsági és munkaegészségügyi változások) az a tény, információ és adat, amely a kockázat elvállalását, illetve a biztosítási díj mértékét befolyásolja A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály a szerint tudomására jutott adatokat amennyiben nem szükséges további szervezeten belüli egyeztetés köteles 5 munkanapon belül a biztosítónak továbbítani Amennyiben egyeztetés szükséges, úgy azt a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály haladéktalanul köteles kezdeményezni az adott szervezeti egység vezetőjénél annak érdekében, hogy a vitás kérdések mielőbb lezárásra kerüljenek. Az egyeztetés lezárását követő 5 munkanapon belül szükség esetén a biztosító felé eljár A Humánerőforrás Igazgatóság köteles a jelentős munkavállalói létszám változásáról (10%) 10 napon belül a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt tájékoztatni, amit a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 5 napon belül írásban jelez a biztosító felé Ha a Kollektív Szerződés a Keretszerződést érintő módon megváltozik, akkor a Jogi Igazgatóság köteles erről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt a módosítás hatályba lépését követő 10 napon belül írásban tájékoztatni. A MÁV Zrt. változással kapcsolatos álláspontját a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 5 munkanapon belül írásban továbbítja a biztosító részére Kárrendezés munkabaleset- és életbiztosítás esetén A baleset kivizsgálása, az adatok továbbítása a MÁV Zrt-n belül a hatályban lévő MÁV utasítások szerint történik Kockázati halál (KSZ ) A munkáltató munkavállalói javára nem munkabaleseti halál esetén is szolgáltatást nyújt, melynek összege 2009-ban Ft. Ez az összeg az örökös (kedvezményezett) részére kerül kifizetésre. A fizetési kötelezettségét a munkáltató, illetve a megbízásából eljáró biztosító az esemény tudomásra jutásától és a szükséges dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti. a) Nem munkabalesetből eredő (kockázati) halál esetén a munkáltatói jogkörgyakorló köteles a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a 7. sz. mellékletben szereplő tájékoztatót, a humánpartner által elkészített munkáltatói igazolást, valamint a Generali Providencia Biztosító Zrt. 2. sz. mellékletben szereplő nyomtatványát a munkavállaló halálesetet bejelentő közeli hozzátartozójának megküldeni. b) A munkáltatói jogkörgyakorló köteles a munkavállaló halálának, valamint az iratok hozzátartozó részére történő kiküldésének időpontjáról a Humánerőforrás Igazgatóságot tájékoztatni Munkabaleseti halál (KSZ.70. 1/a. pont) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében meghal örököse(i) részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: baleseti eredetű halál esetén ,- Ft kártérítés illeti meg a munkavállaló örökösét.

4 1320 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám Baleseti eredetű halál esetén az örökös részére az a) pont szerinti összeg jár, amelyet az elhunyt munkavállaló által saját háztartásában eltartott, legfeljebb 15 éves, iskolai tanulmányok folytatása esetén legfeljebb 24 éves gyermekei száma szerint gyermekenként az a) pontban rögzített összeg gel kell növelni. a) Munkabaleseti halál esetén a munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási szakelőadó útján köteles a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül felhívni a munkavállaló közeli hozzátartozóját kárigénye előterjesztésére (1., 2., 3, 8. sz. melléklet). A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát, a humánpartner köteles a munkáltatói igazolást (5. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. Az örökös/kedvezményezett (továbbiakban igényjogosult) igényét a munkáltatói jogkörgyakorló részére jogosult előterjeszteni. Az igényjogosult a kárigény érvényesítése céljából köteles a Biztosító által az erre a célra rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat (2.,3. sz. melléklet) hiánytalanul kitölteni, egyidejűleg csatolnia kell az igénybejelenő nyomtatvány második oldalán szereplő dokumentumokat, iratokat. A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt ). b) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási szakelőadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltésének helyességét, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét, szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítania kell a MÁV Zrt. Jogi Igazgatósága részére. c) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. d) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, valamint szükség esetén a jogi álláspontját, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi Munkabaleseti egészségkárosodás (KSZ.70. ) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében megrokkan, részleges egészségkárosodást szenved részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: baleseti eredetű teljes (100%-os) rokkantság esetén kártérítés illeti meg a munkavállalót ,- Ft Baleseti eredetű teljes (100%-os) egészségkárosodás [(megrokkanás) esetén az 1. b)] szerinti összeg jár. Balesetből eredő állandó részleges egészségkárosodás esetén a 100%-os egészségromlásra (megrokkanásra) megállapított összegnek az egészségkárosodás szerinti hányada illeti meg a munkavállalót az alábbiak szerint: Egészségkárosodás: % mindkét szem látóképességének az elvesztése 100 mindkét felkar-, alkar vagy kéz elvesztése 100 egyik kar vagy kéz és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag-, alsó végtag csonkolása), mindkét comb elvesztése 100 mindkét lábszár elvesztése 90 egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése 80 egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének a teljes elvesztése 70 valamelyik kéz elvesztése (csuklón alul) 65 egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40 egyik szem látóképességének a teljes elvesztése 35 egyik fül hallóképességének a teljes elvesztése 25 A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás fokát a vasút illetékes foglalkozás-egészségügyi szakorvosa állapítja meg. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapításával szemben 30 napon belül az Egészség, Biztonság-, és Környezetvédelmi Osztály vezetőjéhez lehet fordulni. A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás fokát azonnal meg kell állapítani. Ha annak megállapítása hat hónapon belül nem lehetséges a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleménye alapján, a munkavállaló részére, legalább 50%-os mértékig előleget kell folyósítani. Az egészségkárosodás fokát az ok bekö vet kez tétől számított kettő éven belül véglegesen meg kell állapítani, és az előleget a teljes összegre kell kiegészíteni.

5 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1321 a) Munkabaleseti eredetű egészségkárosodás (megrokkanás) esetén a munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (2. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók adják át/küldik meg a munkavállalók részére. b) A munkavállaló a kárigény érvényesítése céljából köteles a Biztosító által erre a célra rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat (2.sz. melléklet) hiánytalanul kitölteni, egyidejűleg csatolnia kell az igénybejelenő nyomtatvány második oldalán szereplő dokumentumokat, iratokat (szakorvosi papírok, táppénzes papírok, kórházi zárójelentés). c) A munkáltatói jogkörgyakorló elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül az igazgatási előadó útján vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. ), mely nyilatkozatot eljuttatja a Jogi Igazgatóság részére. e) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve a EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. f) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi Munkabaleseti keresőképtelen betegség (KSZ c) pont) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében keresőképtelen beteggé válik, részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: balesetből eredő keresőképtelen betegséggel járó, folyamatos (megszakítás nélküli) keresőképtelen betegség esetén legalább húsz munkanap esetén ,- Ft legalább harminc munkanap esetén (további) ,- Ft legalább negyven munkanap esetén (további) ,- Ft kártérítés illeti meg a munkavállalót. a) Munkabalesetből eredő keresőképtelen betegség esetén a munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (2. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók kötelesek átadni a munkavállalók részére. b) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. )., beszerzi a társadalombiztosítási (tb.) ügyintéző által a táppénzen töltött naptári és munkanapok számáról kiállított igazolás (4. számú melléklet). c) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási előadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét (orvosi papírok, tb igazolás, táppénzes papírok másolata), szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. A harminc napos hiánypótlási határidő további 30 nappal növekszik, amenynyiben a munkavállaló egészségi állapota miatt képtelen annak teljesítésére. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát.

6 1322 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. f) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi. A biztosító által a kockázatviselésből kizárt események A kockázatviselés nem terjed ki. a nem saját jogú keresőképtelenségre (például szülőnek a gyermeke miatti keresőképtelensége, szülő ápolása miatti keresőképtelenség), az olyan keresőképtelenségre, amely nem a biztosított egészségi állapota miatt következett be, az olyan keresőképtelenségre, amely alatt a biztosított jövedelemszerző tevékenységet végez, rehabilitációra, utógondozásra, gyógypedagógiára, logopédiára, gyógytornára, fizio- és fizikoterápiára, masszázsra, vagy fürdőkúrára Felelősségbiztosítás (Mt.177. ) a) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye (elmaradt jövedelem, dologi kár, költségek, nem vagyoni kár) előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A felhívás kárigénybejelentésre (1. sz. melléklet), valamint a biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (3. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók adják át/küldik meg a munkavállalók részére. A munkáltatói jogkörgyakorló köteles a felhívás kárigénybejelentésre, valamint a bejelentett kárigény másolati példányát a munkabaleset bekövetkezésétől számított 5 évig őrizni. b) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. ). c) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási előadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét, szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. e) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi. f) A Biztosító a károsultnak megfizeti az önrész alatti károkat is a MÁV Zrt. helyett, a biztosítási időszakra szóló biztosítási összeg kimerüléséig. A Biztosító által kifizetett önrész alatti károkról a felek negyedévente számolnak el. A Biztosító a tárgynegyedévben kifizetett önrész alatti károkról a tárgynegyedévet követően tájékoztatja a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt, valamint a tájékoztatás alapján megküldi az összeg kifizetéséhez és a MÁV Zrt-n belüli elszámoláshoz szükséges számviteli bizonylatot, amely alapján az önrész alatti károk Biztosító részére történő 15 napon belüli kifizetéséről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály gondoskodik Vegyes rendelkezések a) A munkabaleseti jegyzőkönyvet, a munkáltató kárigény-bejelentési felhívását valamint a Biztosító által rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat a munkáltatói jogkörgyakorló a területileg illetékes igazgatási előadó útján köteles igazolt módon átadni vagy megküldeni a munkavállaló (kedvezményezett) részére.

7 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1323 b) A kárigény érvényesítéséhez és elbírálásához szükséges dokumentumok felsorolását a biztosítási esemény figyelembevételével az igénybejelentő nyomtatványok (1-2-3.sz. melléklet) tartalmazzák. Az iratok rendelkezésre állását a munkáltatói jogkörgyakorló az elsődleges ellenőrzés keretében vizsgálja. c) A főtevékenységi kör szerint illetékes szervezeti egységnek a munkáltatói felelősség elismerésére vonatkozó álláspontját a Jogi Igazgatóság a Ft feletti ügyérték esetében mindig, egyéb ügyekben szükség szerint köteles megkérni. A felelősséggel kapcsolatos álláspontját az illetékes szervezeti egység 5 munkanapon belül köteles közölni a Jogi Igazgatósággal. d) A munkáltatói felelősség kérdését érintő lényeges vélemény-különbség esetén a Jogi Igazgatóság vezetője dönt. e) A biztosító hatáskörébe tartozó kárigények esetén a munkáltató részbeni vagy teljes mentesülésére vezető körülmények vonatkozásában a Jogi Igazgatóság jogi álláspontját írásban közli a biztosítóval. f) A kárigények tárgyában indult ügyekről a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet, s erről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére negyedévente tájékoztatást ad. g) A kártérítési igény bejelentésével egyidejűleg a munkavállaló által előterjesztett egyezségi ajánlat elfogadása a biztosító jóváhagyásával válik joghatályossá h) A Kollektív Szerződés esetleges ideiglenes hatályvesztése a MÁV Zrt. és a biztosító között létrejött szerződés joghatályát nem érinti. i) Amennyiben a MÁV Zrt-hez más munkáltató munkavállalóitól érkezik olyan munkabaleseti, illetve Kollektív Szerződésben szabályozott kárigény, amely nem tartozik a jelen utasítás hatálya alá, a Jogi Igazgatóság továbbítja az illetékes munkáltató részére Biztosító mentesülése a szolgáltatás teljesítése alól, a kockázatviselésből kizárt események A biztosító mentesülése munkabaleset esetén A biztosító mentesül a munkabalesetbiztosítási szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a halál, illetve a munkabaleset a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye, illetőleg szabálysértése folytán, vagy azzal összefüggésben, ittas, vagy kábítószertől bódult állapotával okozati összefüggésben, engedély nélküli, vagy ittas (kábítószertől bódult) vasúti, közúti járművezetése közben következett be. A biztosító mentesül a biztosítási szerződés alapján a szolgáltatás teljesítése alól, ha a munkáltató a Munka Törvénykönyve alapján mentesül a kártérítési felelősség alól A szolgáltatási igény érvényesítéséhez a Generali-Providencia Zrt. által rendelkezésre bocsátott és az igény érvényesítője által hiánytalanul kitöltött ún. Szolgáltatási igénybejelentő munkabaleset-biztosításhoz (2. számú melléklet) kell benyújtani a Biztosítónak, melyhez mellékelni kell a Munkabaleseti Jegyzőkönyvet is. A szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási feltételekben foglaltakon kívül a munkabaleset vagy halál időpontjában fennálló munkaviszony igazolása is szükséges. A Munkabaleseti Jegyzőkönyv a munkabaleset idején fennállt munkaviszonyt igazolja. A munkabaleset jellegéből adódóan a biztosító egyéb dokumentumokat is bekérhet, különös tekintettel a Keretszerződés 6/A mellékletében foglaltakra. A hiánytalanul rendelkezésre álló iratok Biztosító részére történő megküldése a Jogi Igazgatóság hatáskörébe tartozik Biztosító által vállalt kötelezettség teljesítését, amely szerint minden kárkifizetésről az összegszerűség feltüntetésével írásos tájékoztatást ad a MÁV Zrt-nek, a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály nyilvántartja és ellenőrzi. A tájékoztatás negyedévente, havi bontásban történik A Jogi Igazgatóság köteles a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére a központi kárnyilvántartáshoz a bekövetkezett káreseményekről adatot szolgáltatni a hatályos 62/2004.(MÁV ért. 48.) Pénzügyi irányítás-vig utasítás A kárbejelentések rendje szerint Egyéb kötelezettségek Káralakulástól függő díjengedménnyel a biztosítási időszakot követően, a december 31-i tényleges kárhányad alapján, legkésőbb január 31-ig számol el a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály a biztosítóval a Jogi Igazgatóságtól kapott adatok alapján A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály minden év szeptemberében gazdaságossági értékelést készít a biztosításról, amely értékelést köteles továbbítani a Jogi Igazgatóság, a szakszervezetek és a Központi Üzemi Tanács részére, majd az értékelés alapján a biztosításban érintett szervezeti egységekkel együtt közösen döntenek a biztosítási szerződés szükséges módosításáról.

8 1324 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 4/B. A KÁRIGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSI REND- JE ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A SZEPTEM- BER 1. ELŐTT BEKÖVETKEZETT MUNKABAL- ESETEK ESETÉBEN 4.1. A Jogi Igazgatóság a MÁV Zrt-vel szemben érvényesített kárigényeket az Mt-ben, leírtak alapján a bírói gyakorlat figyelembe vételével bírálja el a DHL-ben meghatározott összeghatár figyelembe vételével. A Jogi Igazgatóság az elbírálás során a tényállás tisztázása érdekében szükség esetén kikéri a káresemény körülményei szerint érintett üzletág, fő tevékenységi kör szakmai álláspontját. Egyezségi javaslat esetén a peren kívüli egyezség megkötésére a mindenkor hatályos Döntési és Hatásköri lista rendelkezései az irányadóak. Több költségviselő közötti vita esetén az egyezség megkötéséről a Jogi Igazgatóság előterjesztése alapján a Vezérigazgató dönt A MÁV Zrt-vel szemben érvényesített kárigény elbírálása során előleg folyósítására, vagy egyes kárelemek önálló elbírálására csak kivételesen, a jogalap tisztázását követően kerülhet sor A kárigények elbírálására során hozott döntésekről szóló dokumentumoknak tartalmaznia kell: a károsult nevét, lakcímét, a tényállás leírását, a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat, a hozott döntést és annak indokait, kár fizetés esetén a kár összegét, jogcímét/eit, a kárra vonatkozó fizetési feltételeket, kártérítési járadékemelés esetén az emelés indoklását, mértékét, az emelés mértékének megállapítására vonatkozó adatokat, valamint a felemelt járadékösszeg folyósításának kezdő időpontját, amennyiben a döntés egy korábbi döntés módosítását, vagy hatályon kívül helyezését eredményezi, az e tényre történő kifejezett utalást A költségviselő szervezeti egységet több költségviselő esetén a költségviselők közötti kármegosztás mértékét az ügy összes körülményeinek figyelembevételével a Jogi Igazgatóság állapítja meg. Amennyiben a kármegosztás mértékéről vita alakul ki, a vita tárgyában a Jogi Igazgatóság előterjesztése alapján a vezérigazgató dönt Kártérítés, illetve kártérítési járadék folyósítására jogosultak: dologi kártérítés esetén a Központi Főkönyvelőség, a Pályavasúti Üzletágat érintő ügyekben a Pályavasúti Főkönyvelőség járadék esetén az állományon kívüliek vonatkozásában a Területi Humánszolgáltató Egység Budapest, munkavállalók esetén a területileg illetékes humánszolgáltató egység korábban a MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatósága által fizetett kártérítés, kártérítési járadék esetén a Területi Humánszolgáltató Egység Budapest 4.6. Kártérítési járadék karbantartására a korábban a MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatósága által folyósított járadékok esetén a Humánerőforrás Igazgatóság a Jogi Igazgatóság jóváhagyásával, egyéb járadékok esetében a Jogi Igazgatóság jogosult A munkáltató azon károsult munkavállalói részére, akiknek bírósági ítélet vagy munkáltatói határozat alapján a baleset jellege folytán gépkocsi csere, valamint üzemben tartási és fenntartási költség címén kártérítési vagy járadékot folyósít (kivéve a bírósági ítéletben megállapítottakat) az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: Gépkocsi csere címén vételár költségtérítésre kizárólag a korábban a MÁV Zrt. által térített gépkocsi üzembe helyezésétől számított 7 év elteltével kerülhet sor. A MÁV Zrt. a károsult egészségi állapotának megfelelő, de a piacon legolcsóbb megvásárolható gépkocsi árát téríti meg azzal, hogy abba be kell számítani a korábban ilyen címen térített gépkocsi beszámítási vagy eladási árát, melyet a károsult köteles írásban igazolni (adásvételi szerződés, autókereskedés igazolása, stb.) MÁV Zrt. vállalja, hogy károsult részére: az üzembe helyezéshez, negyedévente a felelősségbiztosításhoz, a casco biztosításhoz -azzal, hogy az önrészt minden esetben a károsul viseli -, évente két alkalommal -a téli és a nyári gumiabroncs csere munkadíjához, egy garnitúra téli gumi vásárlásához, a gépkocsi műszaki vizsgájához, környezetvédelmi vizsgájához, kötelező szervizekhez (olajcsere, olajszűrű csere, levegőszűrű csere, fékpofák, gyertya, stb.) kapcsolódó költségek számlával igazolt árának, díjának 2/3-ad részét, negyedévente havi 38 liter 95-ös oktánszámú benzin számlával igazolt költségét megfizeti A MÁV Zrt. károsult munkavállalóinál a keresetpótló járadék éves emelése az átlagos bérnövekedés, nem keresetpótló járadék esetében kivéve méltányosság esetkörét legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves inflációs ráta figyelembevételével történhet. A járadék emelésről szóló döntést a 4.3. pontban leírtak szerint kell írásba foglalni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Kapcsolódó utasítások: A kárbejelentések rendjéről szóló 62/2004. (MÁV. Ért. 48.) Pénzügyi irányítás Vezérigazgatói utasítás, A MÁV Rt. balesetvizsgálati utasí-

9 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1325 tása kihirdetése és hatályba léptetéséről szóló 58/2004. (MÁV. Ért. 43.) Jog (Igazgatás) Vezérigazgatói utasítás, 30/2005.(VIII.19. MÁV ért. 33.) VIG utasítás A MÁV Munkavédelmi szabályzata Jelen utasítással egyidejűleg hatályát veszítik Az egyes kártérítések elbírálásról szóló 22/2005.(MÁV Ért. 28.) VIG. sz. utasítás a Munka Törvénykönyve alapján benyújtandó kártérítésekre vonatkozó rendelkezései. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, azzal hogy a 4/B , pontok hatályba lépésének időpontja január MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: felhívás kárigény bejelentésére 2. számú melléklet: szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány 3. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány 4. sz. melléklet: munkáltatói igazolás (KSZ c) pontjához) 5. sz. melléklet: munkáltatói igazolás (KSz 73. szerinti igénybejelentéshez) 6. számú melléklet: igazgatási szakelőadók illetékességi területe 7. számú melléklet: Tájékoztató 8. számú melléklet: Tájékoztató Heinczinger István s. k. vezérigazgató

10 1326 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 1. sz. melléklet Felhívás a kárigény bejelentésére A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény a alapján felhívom, hogy a munkáltató részére a munkaviszonyával összefüggésben bekövetkezett kárát a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által erre rendszeresített, és mellékelten átadott/megküldött nyomtatványon haladéktalanul jelentse be. Tájékoztatom, hogy a kárigényét, annak mellékleteit (számlák, nyugták, orvosi iratok, stb.) részemre/területileg illetékes igazgatási előadó részére (név, munkavégzési hely) juttassa el. Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a munkáltató az Önt ért munkabalesetet üzemi balesetnek elismerte, a munkabalesettel összefüggésben felmerült gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, ellátás árát nem téríti meg, mivel azt a munkavállaló az visszakapja az alábbi a jogszabály alapján. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény: 65. (1) Az üzemi balesettel összefüggésben egészségbiztosítási baleseti ellátás csak az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatása esetén állapítható meg. (2) Az üzemi baleset jogerős megállapításáig a biztosítottnak az általános szabályok szerint rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához, továbbá az 54. (3) bekezdésében foglalt fogászati ellátásért a biztosított által kifi zetett térítési díjat a megállapítást követően, a biztosított kérelmére az egészségbiztosító, vasutas dolgozók esetén a vasutas egészségbiztosítási szerv soron kívül megtéríti. Kelt: Munkáltatói jogkörgyakorló

11 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Szolgáltatási igénybejelent MÁV munkavállalók munkabaleset-és kockázati életbiztosításához GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY KIZÁRÓLAG A MÁV ZRT.-NÉL ADHATÓ LE! Munkavállaló adatai: Munkavállaló neve: Címe: Születési helye: Születési ideje: Telefon/fax: Anyja neve: Munkabaleset adatai: Baleset id pontja: -n óra A baleset pontos helye: Hogyan történt a baleset és milyen sérülés érte? Az esemény részletes leírása: A jelenleg balesetet szenvedett testrész ezt megel z en baleset vagy betegség következtében sérült volt-e? Munkabaleseti keres képtelenség esetén töltend ki: Munkavállaló biztosított / Kedvezményezett neve: Pénzintézet neve: Bankszámlaszám: - - Halál / munkabaleseti halál esetén töltend ki: (1) Kedvezményezett neve: Címe: Születési ideje: Telefon/fax: Pénzintézet neve: Bankszámlaszám: - - Kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képvisel (szül, gyám) adatai: Telefon/fax: Neve: : Születési ideje: Mobiltelefon: Címe: (2) Kedvezményezett neve: Címe: Születési ideje: Telefon/fax: Pénzintézet neve: Bankszámlaszám: - - Kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képvisel (szül, gyám) adatai: Telefon/fax: Neve: : Születési ideje: Mobiltelefon: Címe: (3) Kedvezményezett neve: Címe: Születési ideje: Telefon/fax:

12 1328 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám Pénzintézet neve: Bankszámlaszám: - - Kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képvisel (szül, gyám) adatai: Telefon/fax: Neve: : Születési ideje: Mobiltelefon: Címe: Kérjük húzza alá azt a kockázatot, amelyre a szolgáltatási igényét benyújtja, illetve munkabaleseti halál esetén töltse ki a rubrikát: MUNKABALESET Munkabaleseti halál Saját háztartásban eltartott gyermekek száma: (Az elhunyt munkavállaló saját háztartásában eltartott, legfeljebb 15 éves, iskolai tanulmányok folytatása esetén legfeljebb 24 éves gyermekei száma) Munkabalesetb l ered maradandó egészségkárosodás Munkabaleseti folyamatos keres képtelenség, amely elérte a 20. munkanapot 30. munkanapot 40. munkanapot EGYÉB Haláleset Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltatási igény el terjeszt je a szükséges dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illet leg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító bármely egyéb dokumentum bemutatását is kérheti! A szolgáltatási igény elbírálásához a következ iratok szükségesek: MUNKABALESET esetén: Minden szolgáltatási igényhez szükséges: Munkabaleseti jegyz könyv Munkáltatói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerz d elismeri-e a kártérítési felel sségét és történt-e a munkavállaló részér l vétkes közrehatás Munkabalesett l a szolgáltatási igény bejelentéséig született összes orvosi dokumentum másolata Munkabaleseti keres képtelenség esetén a fentieken kívül kérjük csatolni: Keres képtelenségi igazolás hiteles másolatát Keres képtelenség megállapítására jogosult szerv által rendszeresített nyomtatványok hiteles másolatát Ha kórházi ápolás is történt: kórházi zárójelentést (nem kórházi igazolás!) Munkabaleseti halál esetén a fentieken kívül kérjük csatolni: Halottvizsgálati bizonyítványt Halotti anyakönyvi kivonat másolatát Kedvezményezett jogosultságot igazoló okiratot (joger s hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) Hatósági eljárás esetén az eljárást befejez határozatot Nyilatkozat a saját háztartásában eltartott gyermekek számáról (gyermek(ek) 15 éves életkorától iskolai tanulmányok folytatása esetén iskola-látogatási igazolás(ok)ra is szükség van) HALÁL esetén (nem munkabaleset): Munkaviszony igazolás Halottvizsgálati bizonyítvány Halotti anyakönyvi kivonat másolata Kedvezményezett jogosultságot igazoló okirat (joger s hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) Hatósági eljárás esetén az eljárást befejez határozatot A Generali-Providencia Zrt-nél egyéb szerz déssel rendelkezik-e: igen nem Kötvényszám: Kötvényszám: Kötvényszám: 1) Alulírott kijelentem, hogy a fenti kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése, vagy a valós tények elhallgatása a biztosítónak a szolgáltatási kötelezettsége alóli teljes vagy részleges mentesülését vonhatja maga után. 2) Felhatalmazom a biztosított egészségügyi és személyes adatait kezel betegellátókat, az egészségügyi ellátó hálózat intézményeit és intézményvezet it, az Országos Egészségpénztárat (OEP), a MÁV társadalombiztosítási kifizet helyeket, nyomozó hatóságokat és egyéb intézményeket, hogy az egészségügyi és személyes adatokat a biztosító írásbeli megkeresésére a biztosítónak átadják. A biztosító írásbeli megkeresése tartalmazza a kért adatoknak, az adatkérés céljának és jogalapjának egyidej megjelölését is. (A biztosító egészségügyi adatnak tekinti a biztosított egészségi állapotával összefügg, valamint az egészségbiztosítási ellátásra vonatkozó adatokat.) 3) Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a társadalombiztosítási igazgatóság (illet leg munkáltató) a biztosított részére kifizetett keres képtelen napok számáról a biztosítónak szükség esetén írásbeli tájékoztatót adjon. 4) Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítási titkot képez személyes egészségügyi adatokat a Generali-Providencia Zrt. kárrendezési tevékenység céljából a biztosítóval szerz déses kapcsolatban álló orvosok részére adja át. Kelt:, -n jogutódjának aláírása munkavállaló vagy Kiskorú vagy gondnokság alatt álló nagykorú személy esetén törvényes képvisel (szül, gyám vagy gondnok) Igénybejelent adatai: (abban az esetben töltend ki, ha eltér a munkavállaló vagy jogutódjának személyét l) Neve: Születési ideje: Telefon/fax: Címe: lap dokumentumot átadtam.

13 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1329 Kelt:, -n szolgáltatási igény bejelent jének aláírása Igény el terjeszt jéhez beérkezett: Biztosító tölti ki! Biztosítóhoz érkezett: NEM szolgáltatási igény el terjeszt jének aláírása A MUNKÁLTATÓ FELEL S A BEKÖVETKEZETT BALESET TEKINTETÉBEN IGEN Személybiztosítási Kollektív csoportnak továbbítva: Szakmai és általános felel sségbiztosítási kárrendezési csoport

14 1330 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 3. számú melléklet Felelősségbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány Felelősségbiztosítási Kárbejelentő Kötvényszám: Szerződő és Biztosított: MÁV ZRt. (1087 Budapest, Kerepesi út 3.) Biztosított részéről kapcsolattartó személy neve és telefonszáma: Generali-Providencia Zrt Budapest, Teréz krt Károsult neve: Károsult címe: Károsult telefonszáma: Káresemény rövid leírása: Káresemény időpontja: Nyilatkozat a sérülésről, annak következményeiről az életvitelre: Kárigény részletezése Dologi kár: A sérelemmel, illetve ennek elhárításával kapcsolatban felmerült indokolt költségek: Elmaradt jövedelem: Nem vagyoni kár: A kár bejelentéshez másolatban csatolandó dokumentumok: - munkabaleseti jegyzőkönyv - vagyoni igényre vonatkozó bizonyitékok - a személyi sérüléssel összefüggő orvosi dokumentáció a jelen állapotra vonatkozó friss, ellenörző vizsgálati lelettel együtt Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy a kárrendezési eljárás során a biztosító a balesetre vonatkozó orvosi dokumentációt külső független orvosszakértőnek átadja és abból az orvosszakértő a biztosító részére szakértői véleményt készítsen. Dátum: Károsult aláírása:

15 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet (a KSz c) pontjához) Munkáltatói igazolás munkavállaló a év.hó. napján történt munkabalesete következtében. év. hó napjától.. év. hó napjáig keres képtelen állományban volt, melyb l.. nap munkanapra esett.. Humánszolgáltató Szervezet

16 1332 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 5. sz. melléklet (Ksz szerinti igényhez) Munkáltatói igazolás Igazoljuk, hogy. munkavállaló.. év hó.. napjától.. év hó.. napjáig a MÁV Zrtnél. munkaviszonyban állt, a munkavállaló munkaviszony a.. év. hó. napján a halálával sz nt meg.. MÁV Zrt.

17 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Igazgatási előadó illetékességi területe Név: Székhely Illetékességi terület Oberlander Gyöngyi Tóthné Fehér Ilona Dr. Varga István Dr. Apró Attila Dr. Murányi Mónika (jelenleg helyettesítéssel Milos Szabolcs) Milos Szabolcs 1062 Budapest, Andrássy út Miskolc, Szemere u Debrecen, Piac u Szeged, Tisza Lajos krt Pécs, Szabadság út Szombathely, Széll Kálmán u. 2. valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág budapesti területi központhoz tartozó szervezeti egysége valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág miskolci területi központhoz tartozó szervezeti egysége valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág debreceni, záhonyi területi központhoz tartozó szervezeti egysége valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág szegedi területi központhoz tartozó szervezeti egysége valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág pécsi területi központhoz tartozó szervezeti egysége valamennyi fő tevékenységi kör, illetve üzletág szombathelyi területi központhoz tartozó szervezeti egysége

18 1334 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 7. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatom, hogy a MÁV Zrt szeptember 1. napját követően természetes halállal elhunyt (nem munkabaleseti) munkavállalói részére csoportos életbiztosítást kötött a Generali Providencia Biztosító Zrt-vel, mely a munkavállaló halála esetén a törvényes örökös(ök) részére évben összesen Ft-ot fizet. Jelen tájékoztatóhoz mellékelten csatolom a szükséges munkáltatói igazolást, valamint a Biztosító nyomtatványát. Az összeg kifizetéséhez szükséges teendőkről tájékoztatom: A mellékelten megküldött Generali Providencia Biztosító Zrt. által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, ahhoz mellékleve a munkáltatói igazolást, a jogerős hagyatékátadó végzést (ennek hiányában öröklési bizonyítvány), halottvizsgálati bizonyítványt, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben hatósági eljárás volt az ügyben az arról hozott határozat másolatát meg kell küldeni a Generali Providencia Biztosító Zrt Budapest, Váci út Felelősség és személyi sérüléses Csoport részére. A biztosító az iratok beérkezését követő 30 napon belül teljesít az örökösök részére. A nyomtatványt az alábbiak szerint kell kitölteni. Az 1. oldalon az 1 rubrikában fel kell tüntetni az elhunyt munkavállaló adatait, a 3. rubrikában alá kell húzni a halál szót, majd kedvezményezettként [(1), (2), stb] mindazon személyeket kell beírni, akik a jogerős hagyatékátadó végzés szerint törvényes örökösök. Amennyiben a törvényes örökös(ök) kiskorú(ak), a törvényes képviselő adatait is fel kell tüntetni, egyéb esetben ezt a részt üresen kell hagyni. Amennyiben több törvényes örökös van, mint amennyi hely van a nyomtatványon egy üres papíron ugyanazon adatokat kell feltüntetni mint a több kedvezményezettnél, és azt a papírt csatolni kell a kitöltött nyomtatványhoz. A 2. oldalon keltezéssel kell ellátni, valamint jogutódként alá kell írni az örökösnek. Több örökös esetén elegendő egy örökös aláírása, azonban a kedvezményezetteknél valamennyi a jogerős hagyatékátadó végzés alapján törvényes örököst fel kell tüntetni! A törvényes örökösnek valamennyi adatát meg kell adni (cím, születési idő, telefonszám, bankszámlaszám, cím). A telefonszám, cím hiányában ezen adatokat nem kell feltüntetni. A biztosító minden esetben az örökös bankszámlájára fizet, csak abban az esetben teljesít postai úton, amennyiben az örökös nem rendelkezik bankszámlával, ezt azonban a biztosító felé a nyomtatvány beküldésével egyidejűleg írásban be kell jelentenie. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Biztosító csak a jogerős hagyatékátadó végzés alapján teljesíti a kifizetést, így a nyomtatványt is ennek meglétekor lehet helyesen kitölteni. Amennyiben a hagyaték eljárás lezárását követően a hagyatékátadó végzést nem támadják meg a közjegyző jogerősítő záradékkal, vagy pecséttel látja el azt. Jogerősítő záradék nélküli hagyatékátadó végzésre a biztosító nem teljesít, ebben az esetben felszólítja a kedvezményezettet a jogerős végzés megküldésére. (Dátum, aláírás) MÁV Zrt.

19 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatom, hogy a MÁV Zrt szeptember 1. napját követően munkabaleset következtében elhunyt munkavállalói részére csoportos életbiztosítást kötött a Generali Providencia Biztosító Zrt-vel, mely a munkavállaló halála esetén a törvényes örökös(ök) részére évben összesen Ft-ot fizet. Jelen tájékoztatóhoz mellékelten csatolom a szükséges munkáltatói igazolást, valamint a Biztosító nyomtatványát.melynek benyújtásához szükséges munkáltatói igazolást, valamint Generali nyomtatványát jelen tájékoztatóhoz csatoltuk. Az összeg kifizetéséhez szükséges teendőkről tájékoztatom. A mellékelten megküldött Generali Providencia Biztosító Zrt. által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, ahhoz mellékleve a munkáltatói igazolást, a jogerős hagyatékátadó végzéts (ennek hiányában öröklési bizonyítvány), halottvizsgálati bizonyítványt, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben hatósági eljárás volt az ügyben az arról hozott határozat másolatát meg kell küldeni az elhunyt munkáltatói jogkörgyakorlója részére, aki jelen tájékoztatót küldte. A biztosítóval való ügyintézést ezek alapján a munkáltatói jogkörgyakorló végzi. A biztosító az iratok beérkezését követő 30 napon belül teljesít az örökösök részére. A nyomtatványt az alábbiak szerint kell kitölteni. Az 1. oldalon az 1 rubrikában fel kell tüntetni az elhunyt munkavállaló adatait, a 3. rubrikában alá kell húzni a halál szót, majd kedvezményezettként [(1), (2), stb] mindazon személyeket kell beírni, akik a jogerős hagyatékátadó végzés szerint törvényes örökösök. Amennyiben a törvényes örökös(ök) kiskorú(ak), a törvényes képviselő adatait is fel kell tüntetni, egyéb esetben ezt a részt üresen kell hagyni. Amennyiben több törvényes örökös van, mint amennyi hely van a nyomtatványon egy üres papíron ugyanazon adatokat kell feltüntetni mint a több kedvezményezettnél, és azt a papírt csatolni kell a kitöltött nyomtatványhoz. A 2. oldalon a keltezéssel kell ellátni, valamint jogutódként alá kell írni az örökösnek. Több örökös esetén elegendő egy örökös aláírása, azonban a kedvezményezetteknél valamennyi a jogerős hagyatékátadó végzés alapján törvényes örököst fel kell tüntetni. A törvényes örökösnek valamennyi adatát meg kell adni (cím, születési idő, telefonszám, bankszámlaszám, cím). A telefonszám, cím hiányában ezen adatokat nem kell feltüntetni. A biztosító minden esetben az örökös bankszámlájára fizet, csak abban az esetben teljesít postai úton, amennyiben az örökös nem rendelkezik bankszámlával, ezt azonban a biztosító felé a nyomtatvány beküldésével egyidejűleg írásban be kell jelentenie. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Biztosító csak a jogerős hagyatékátadó végzés alapján teljesíti a kifizetést, így a nyomtatványt is ennek meglétekor lehet helyesen kitölteni. Amennyiben a hagyaték eljárás lezárását követően a hagyatékátadó végzést nem támadják meg a közjegyző jogerősítő záradékkal, vagy pecséttel látja el azt. Jogerősítő záradék nélküli hagyatékátadó végzésre a biztosító nem teljesít, ebben az esetben felszólítja a kedvezményezettet a jogerős végzés megküldésére. (Dátum, aláírás) MÁV Zrt.

20 1336 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám 33/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A vonatkozó jogszabályok alapján (5. 1. pont) meghatározni: a) a MÁV Zrt. (a továbbiakban Társaság) polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatait, b) a tevékenység szervezeti és irányítási kereteit, a végrehajtás szabályait, c) az adatszolgáltatás, a kapcsolattartás és együttműködés rendjét, feladatait, d) a polgári védelmi és katasztrófavédelmi tervek kidolgozásának rendjét, e) a vasúti közlekedési szolgáltatás felkészítésének követelményrendszerét, f) a munkavállalók és a feladatok végrehajtásában résztvevő szervezetek felkészítésének rendjét, g) a munkavállalók egyéni és csoportos (kollektív) védelmi feltételei megteremtésének feladatait. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére, szolgálati helyére és szolgálatára, minden munkavállalójára, függetlenül attól, hogy melyik irányító szervezet vagy szolgáltatási egység létszámába tartozik. Az utasítás összhangban van az egyes, segítségnyújtással, műszaki mentéssel kapcsolatos, külön utasítások rendelkezéseivel Az utasítás végrehajtásának felügyeletéért, ellenőrzéséért, karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős A szakmai követelmények érvényre juttatásáért a Társaság szervezeteinek a vezetői felelősek. A szervezetek vezetői a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok kidolgozásában, a tervezési, szervezési előírások meghatározásában, a személyi és technikai feltételek biztosításában kötelesek együttműködni a Társaság Biztonsági Igazgatójával Az irányító szervezetek vezetői jelöljenek ki területükről egy, az előírt képesítéssel -32/2002. (XII.12.) BM rendelet szabályozza rendelkező kapcsolattartó személyt, aki a Biztonsági Igazgatóság szakértőjével együttműködik a feladatok egységes végrehajtásában. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A kapcsolódó fogalmi meghatározásokat a jogszabályok rögzítik. Az utasítás szempontjából rendkívüli esemény: minden olyan zavar vagy akadály, amely a vasúti közlekedési szolgáltatás lehetőségét kizárja, illetőleg a vasútüzem lebonyolítását akadályozza. Rendkívüli eseménynek minősül az OVSZ szakaszában felsoroltakon túl, az elháríthatatlan külső okok közül: Rendkívüli időjárás: több napig tartó intenzív hóesés, hirtelen lezúduló csapadék, vihar, orkán, tornádó, jég, fagy, hosszantartó hőség. Árvíz, belvíz. Földrengés, földcsuszamlás, talaj erózió. Terrorcselekmény, szabotázs. Fegyveres cselekmények (fegyveres összeütközés, konfliktus, háború). Bombafenyegetés. Nukleáris veszély Járvány veszély. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A Társaság katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai Az elsődleges (kárelhárítási, beavatkozási) katasztrófavédelmi feladatok az alábbiak: a) Veszélyes áruk vasúti szállítása közben bekövetkező baleset vagy rendkívüli esemény során szabadba jutó veszélyes áru emberre és környezetre ható káros következményeinek elhárítása 1 (12., 13. sz. mellékletek); b) Rendkívüli időjárási körülmények (szélvihar, esőzés, hőség, több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás) esetén a vasúti közlekedés fenntartása 2 (1. számú melléklet); c) Rendkívüli időjárási körülmények, baleset, műszaki nehézmény, elháríthatatlan külső ok (pl. földrengés, árvíz, tűzvész, stb.), a villamos-energia rendszer jelentős zavara vagy villamos-energia ellátási válsághelyzet esetén a vasút területén a tömeges torlódások megakadályozása, műszaki mentési és segélynyújtási feladatok ellátása, a megrongálódott vasúti infrastruktúra helyreállítása 3 (2., 3. számú mellékletek); d) Tűz esetén a Társaság tűzvédelmi utasítása szerint kell eljárni A Társaság közreműködői katasztrófavédelmi feladatai: a) Együttműködési megállapodás, hatósági határozat alapján vagy a védekezés közvetlen irányításáért felelős megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének felszólítására a védekezési és mentési feladatokhoz adatok és egyéb információk közlése, a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat, a baleseti segélynyújtó egységek biztosítása, ingó 1 A 103/2003.(XII.27.) GKM rendelet 4. számú mellékleteként kiadott Országos Vasúti Szabályzat B pont, RID pont 2 A 103/2003.(XII.27.) GKM rendelet 4. számú mellékleteként kiadott Országos Vasúti Szabályzat B pont 3 A 103/2003.(XII.27.) GKM rendelet 4. számú mellékleteként kiadott Országos Vasúti Szabályzat B pont

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Érkezett:.. Szignó: KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM A l u l í r o t t : Név:...... Születési név:...... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.... Lakcíme:.... Tartózkodási helye:... kérem, hogy a

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Útlemondási kárbejelentő

Útlemondási kárbejelentő Betegség- és balesetbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány Az AEGON Biztosító kárrendezési egysége: Europ Assistance Kft. Budapest 1399, Pf. 694/324 Tel.: +36 1 465 37 06 Fax:+36 1 458 4445 BIZTOSÍTOTT ADATAI

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján baleseti járadék elbírálásához [ONYF. 3515-274.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással

Részletesebben

Információ a baleseti kárigény bejelentéséhez

Információ a baleseti kárigény bejelentéséhez Információ a baleseti kárigény bejelentéséhez Minden játékengedéllyel rendelkező játékos rendelkezik minimális biztosítással, melyet a Magyar Kézilabda Szövetség köt a játékosra. A biztosítás díját a Csepel

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról

Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról Tájékoztató a(z) 1. csoport részére a Generali Biztosító Zrt. kollektív sportolói biztosításáról Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 generali.hu

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez [ONYF. 3515-279/6.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben