15. szám 124. évfolyam május 1. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM"

Átírás

1 15. szám 124. évfolyam május 1. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti kárigények elbírálásának, valamint a MÁV Zrt. munkabaleset-, élet- és munkáltatói felelősségbiztosításához kapcsolódó eljárási szabályok rendjéről... 33/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására... Egyéb közlemények A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása... A MÁV Zrt. TEB Osztály Pécs közleménye... Oldal Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti kárigények elbírálásának, valamint a MÁV Zrt. munkabaleset-, életés munkáltatói felelősségbiztosításához kapcsolódó eljárási szabályok rendjéről 1.0 A BIZTOSÍTÁSI UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás fő célja, hogy a MÁV Zrt. mint munkáltató és munkavállalói között a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. (Mt.) törvényben szabályozott jogviszonyból eredő szerinti kártérítési igények (munkajogi kárigények), továbbá a MÁV Zrt. által kötött munkabaleset-, élet- és munkáltatói felelősségbiztosítással kapcsolatos kárrendezési, kárbejelentési folyamatokat szabályozza, és eljárási útmutatóként szolgáljon a MÁV Zrt. azon munkavállalói részére, akik a munkabaleseti kárigények elbírálásában, valamint biz- tosítási szerződéssel kapcsolatos tevékenységben részt vesznek. A jelen utasítás nem helyettesíti a biztosítási szerződést, azonban meghatározza az egyes tevékenységeket és körülhatárolja a főbb teendőket, illetve felelősöket rendel az egyes folyamatokhoz. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás 4/A. pontjának személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és a Kollektív Szerződés pontjában meghatározott személyi kör kivételével munkavállalójára. A munkáltatói felelősségbiztosítás ( pont) kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára. Az utasítás 4/B. pontjának személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt valamennyi munkavállalójára, továbbá azon károsultakra, akik részére a MÁV Zrt. járadékot folyósít.

2 1318 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed valamennyi a MÁV Zrt-vel szemben érvényesített munkajogi kárigények elbírálására, beleértve a munkáltató felelősségi körébe tartozó kárigényeket, a már elbírált kárigényekkel összefüggő új kérelmeket, illetve kártérítési járadékok felemelésére vonatkozó igényeket is. Az utasítás hatálya kiterjed az üzletág, főtevékenységi körök közötti olyan vitás ügyekre, amelyek a kárigények érvényesítésére, illetve a kárigényekkel összefüggő költségviselésre vonatkoznak Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Jogi Igazgatóság vezetője Az utasítás végrehajtásáért felelős A munkáltatói jogkörgyakorlók, a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság, a Humánszolgáltató Szervezet, az EBKO, Humán Kontrolling, a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály, valamennyi munkavállaló. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Biztosító: Generali Providencia Biztosító ZRt. (Székhelye: Budapest, Teréz krt , Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg: ) 3.2 Biztosítási szerződés: A MÁV Zrt. és a Generali Providencia Biztosító ZRt. között a munkabaleset-, életés munkáltatói felelősségbiztosítás tárgyában létrejött szerződés. 3.3 Biztosítási időszak: Az első biztosítási időszak szeptember 1-vel kezdődött, és év december 31-vel fejeződött be. A további biztosítási időszakok a naptári év január hó 1-vel kezdődnek és a naptári év december hó 31-vel fejeződnek be. 3.4 Biztosítási évforduló: minden év január A biztosítás területi hatálya: biztosító kockázatviselése a Magyar Köztársaság területére terjed ki, továbbá a biztosított munkavállaló által teljesített külföldi szolgálat, külszolgálat vagy kiküldetés esetén a munkavégzés helyére is. 3.6 Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 3.7 Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri 3.8 Biztosítási esemény: Biztosítási eseménynek minősül az életbiztosítás vonatkozásában a biztosított munkabaleseten kívül bármely más okból eredő halála, balesetbiztosítás esetén az a munkabaleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal, maradandó egészségkárosodást szenved, vagy a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van. Felelősségbiztosítás esetén a biztosítási esemény olyan, másnak okozott, munkabalesetből eredő kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a vonatkozó jogszabályok szerint a MÁV Zrt. kell teljesítenie és amelynek a teljesítése alól a MÁV Zrt-t a Biztosító biztosítási díj fizetése ellenében a szerződésben meghatározottak szerint mentesíti. 3.9 Szerződő: A MÁV Zrt Biztosított: A munkabaleset- és életbiztosítás esetén a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyban álló azon személyek, akik a Kollektív Szerződésének hatálya alá tartoznak. Felelősségbiztosítás esetén a biztosított a MÁV Zrt Kedvezményezett: az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. A biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított. A biztosított halála esetén a kedvezményezett a biztosított örököse Munkavállaló: az a személy, aki a MÁV Zrt-vel a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszonyban áll Munkabaleset és életbiztosítás: A Biztosító a szerződésben, illetve a jelen utasításban meghatározott összegű szolgáltatást nyújtja, ha a biztosítási esemény bekövetkezése megfelelően igazolt és a jogalap a szerződés szerint fennáll Felelősségbiztosítás: munkabaleset esetén az olyan kár megfizetésére vonatkozó megállapodás, amelyért a MÁV Zrt. a Munka Törvénykönyve szerint felelős.

3 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4/A. A KÁRIGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDEJE ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A SZEPTEMBER 1. UTÁN BEKÖVETKEZETT MUN- KABALESETEK ESETÉBEN A MÁV Zrt. egyes szervezeteinek biztosítási szerződéssel kapcsolatos teendői, felelősségei 4.1 Alapelvek Biztosítási ügyintézés a MÁV Zrt-n belül A MÁV Zrt-n belül a munkabaleset- és életbiztosításhoz kapcsolódó feladatok, valamint a felelősségbiztosítási ügyintézés a Jogi Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály biztosításszakmai segítséget nyújt a felmerülő kérdésekben és kapcsolatot tart a Biztosítóval a szerződéssel és a vitás ügyekkel öszszefüggésben. 4.2 Feladatok és felelősök Közlési kötelezettség A Humánerőforrás Igazgatóság a számlázási időszakot (negyedév vége) követő hó 10-ig megküldi a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére a díjelszámolásához szükséges adatokat (a negyedévre vonatkozó tényleges munkavállalói létszámadat). A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 6 napon belül továbbítja azt a Biztosító részére, amely alapján a Biztosító kiszámolja az előző számlázási időszak díját, valamint megállapítja és előírja a következő időszakra vonatkozó előzetes díjat. (10. pont) Változás-bejelentési kötelezettség A szerződés tartama alatt minden szervezeti egység köteles a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály felé a valóságnak megfelelően közölni a tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt és ezek változását. A biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmény (pl. létszám változása, munkakörülmények és munkafeltételek lényeges megváltozása, munkabiztonsági és munkaegészségügyi változások) az a tény, információ és adat, amely a kockázat elvállalását, illetve a biztosítási díj mértékét befolyásolja A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály a szerint tudomására jutott adatokat amennyiben nem szükséges további szervezeten belüli egyeztetés köteles 5 munkanapon belül a biztosítónak továbbítani Amennyiben egyeztetés szükséges, úgy azt a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály haladéktalanul köteles kezdeményezni az adott szervezeti egység vezetőjénél annak érdekében, hogy a vitás kérdések mielőbb lezárásra kerüljenek. Az egyeztetés lezárását követő 5 munkanapon belül szükség esetén a biztosító felé eljár A Humánerőforrás Igazgatóság köteles a jelentős munkavállalói létszám változásáról (10%) 10 napon belül a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt tájékoztatni, amit a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 5 napon belül írásban jelez a biztosító felé Ha a Kollektív Szerződés a Keretszerződést érintő módon megváltozik, akkor a Jogi Igazgatóság köteles erről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt a módosítás hatályba lépését követő 10 napon belül írásban tájékoztatni. A MÁV Zrt. változással kapcsolatos álláspontját a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály 5 munkanapon belül írásban továbbítja a biztosító részére Kárrendezés munkabaleset- és életbiztosítás esetén A baleset kivizsgálása, az adatok továbbítása a MÁV Zrt-n belül a hatályban lévő MÁV utasítások szerint történik Kockázati halál (KSZ ) A munkáltató munkavállalói javára nem munkabaleseti halál esetén is szolgáltatást nyújt, melynek összege 2009-ban Ft. Ez az összeg az örökös (kedvezményezett) részére kerül kifizetésre. A fizetési kötelezettségét a munkáltató, illetve a megbízásából eljáró biztosító az esemény tudomásra jutásától és a szükséges dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti. a) Nem munkabalesetből eredő (kockázati) halál esetén a munkáltatói jogkörgyakorló köteles a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a 7. sz. mellékletben szereplő tájékoztatót, a humánpartner által elkészített munkáltatói igazolást, valamint a Generali Providencia Biztosító Zrt. 2. sz. mellékletben szereplő nyomtatványát a munkavállaló halálesetet bejelentő közeli hozzátartozójának megküldeni. b) A munkáltatói jogkörgyakorló köteles a munkavállaló halálának, valamint az iratok hozzátartozó részére történő kiküldésének időpontjáról a Humánerőforrás Igazgatóságot tájékoztatni Munkabaleseti halál (KSZ.70. 1/a. pont) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében meghal örököse(i) részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: baleseti eredetű halál esetén ,- Ft kártérítés illeti meg a munkavállaló örökösét.

4 1320 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám Baleseti eredetű halál esetén az örökös részére az a) pont szerinti összeg jár, amelyet az elhunyt munkavállaló által saját háztartásában eltartott, legfeljebb 15 éves, iskolai tanulmányok folytatása esetén legfeljebb 24 éves gyermekei száma szerint gyermekenként az a) pontban rögzített összeg gel kell növelni. a) Munkabaleseti halál esetén a munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási szakelőadó útján köteles a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül felhívni a munkavállaló közeli hozzátartozóját kárigénye előterjesztésére (1., 2., 3, 8. sz. melléklet). A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát, a humánpartner köteles a munkáltatói igazolást (5. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. Az örökös/kedvezményezett (továbbiakban igényjogosult) igényét a munkáltatói jogkörgyakorló részére jogosult előterjeszteni. Az igényjogosult a kárigény érvényesítése céljából köteles a Biztosító által az erre a célra rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat (2.,3. sz. melléklet) hiánytalanul kitölteni, egyidejűleg csatolnia kell az igénybejelenő nyomtatvány második oldalán szereplő dokumentumokat, iratokat. A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt ). b) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási szakelőadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltésének helyességét, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét, szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítania kell a MÁV Zrt. Jogi Igazgatósága részére. c) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. d) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, valamint szükség esetén a jogi álláspontját, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi Munkabaleseti egészségkárosodás (KSZ.70. ) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében megrokkan, részleges egészségkárosodást szenved részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: baleseti eredetű teljes (100%-os) rokkantság esetén kártérítés illeti meg a munkavállalót ,- Ft Baleseti eredetű teljes (100%-os) egészségkárosodás [(megrokkanás) esetén az 1. b)] szerinti összeg jár. Balesetből eredő állandó részleges egészségkárosodás esetén a 100%-os egészségromlásra (megrokkanásra) megállapított összegnek az egészségkárosodás szerinti hányada illeti meg a munkavállalót az alábbiak szerint: Egészségkárosodás: % mindkét szem látóképességének az elvesztése 100 mindkét felkar-, alkar vagy kéz elvesztése 100 egyik kar vagy kéz és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag-, alsó végtag csonkolása), mindkét comb elvesztése 100 mindkét lábszár elvesztése 90 egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése 80 egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének a teljes elvesztése 70 valamelyik kéz elvesztése (csuklón alul) 65 egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40 egyik szem látóképességének a teljes elvesztése 35 egyik fül hallóképességének a teljes elvesztése 25 A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás fokát a vasút illetékes foglalkozás-egészségügyi szakorvosa állapítja meg. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapításával szemben 30 napon belül az Egészség, Biztonság-, és Környezetvédelmi Osztály vezetőjéhez lehet fordulni. A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás fokát azonnal meg kell állapítani. Ha annak megállapítása hat hónapon belül nem lehetséges a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleménye alapján, a munkavállaló részére, legalább 50%-os mértékig előleget kell folyósítani. Az egészségkárosodás fokát az ok bekö vet kez tétől számított kettő éven belül véglegesen meg kell állapítani, és az előleget a teljes összegre kell kiegészíteni.

5 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1321 a) Munkabaleseti eredetű egészségkárosodás (megrokkanás) esetén a munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (2. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók adják át/küldik meg a munkavállalók részére. b) A munkavállaló a kárigény érvényesítése céljából köteles a Biztosító által erre a célra rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat (2.sz. melléklet) hiánytalanul kitölteni, egyidejűleg csatolnia kell az igénybejelenő nyomtatvány második oldalán szereplő dokumentumokat, iratokat (szakorvosi papírok, táppénzes papírok, kórházi zárójelentés). c) A munkáltatói jogkörgyakorló elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül az igazgatási előadó útján vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. ), mely nyilatkozatot eljuttatja a Jogi Igazgatóság részére. e) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve a EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. f) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi Munkabaleseti keresőképtelen betegség (KSZ c) pont) Ha a munkavállaló a munkabaleset (a továbbiakban: baleset) következtében keresőképtelen beteggé válik, részére a munkáltató az Mt okban foglaltakon túlmenően az alábbi kártérítési összegeket fizeti ki: balesetből eredő keresőképtelen betegséggel járó, folyamatos (megszakítás nélküli) keresőképtelen betegség esetén legalább húsz munkanap esetén ,- Ft legalább harminc munkanap esetén (további) ,- Ft legalább negyven munkanap esetén (további) ,- Ft kártérítés illeti meg a munkavállalót. a) Munkabalesetből eredő keresőképtelen betegség esetén a munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (2. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók kötelesek átadni a munkavállalók részére. b) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. )., beszerzi a társadalombiztosítási (tb.) ügyintéző által a táppénzen töltött naptári és munkanapok számáról kiállított igazolás (4. számú melléklet). c) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási előadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét (orvosi papírok, tb igazolás, táppénzes papírok másolata), szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. A harminc napos hiánypótlási határidő további 30 nappal növekszik, amenynyiben a munkavállaló egészségi állapota miatt képtelen annak teljesítésére. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát.

6 1322 A MÁV Zrt. Értesítője 15. szám A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. f) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi. A biztosító által a kockázatviselésből kizárt események A kockázatviselés nem terjed ki. a nem saját jogú keresőképtelenségre (például szülőnek a gyermeke miatti keresőképtelensége, szülő ápolása miatti keresőképtelenség), az olyan keresőképtelenségre, amely nem a biztosított egészségi állapota miatt következett be, az olyan keresőképtelenségre, amely alatt a biztosított jövedelemszerző tevékenységet végez, rehabilitációra, utógondozásra, gyógypedagógiára, logopédiára, gyógytornára, fizio- és fizikoterápiára, masszázsra, vagy fürdőkúrára Felelősségbiztosítás (Mt.177. ) a) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabalesetről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles a munkavállalót felhívni kárigénye (elmaradt jövedelem, dologi kár, költségek, nem vagyoni kár) előterjesztésére. A munkabiztonsági szakelőadó köteles a munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét követő munkanapon a munkabaleseti jegyzőkönyv egy másolati példányát a területileg illetékes igazgatási előadó részére megküldeni. A felhívás kárigénybejelentésre (1. sz. melléklet), valamint a biztosító kárigénybejelentő nyomtatványát (3. sz. melléklet) a területileg illetékes igazgatási előadók adják át/küldik meg a munkavállalók részére. A munkáltatói jogkörgyakorló köteles a felhívás kárigénybejelentésre, valamint a bejelentett kárigény másolati példányát a munkabaleset bekövetkezésétől számított 5 évig őrizni. b) A munkáltatói jogkörgyakorló a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításainak alapulvételével írásban nyilatkozik a munkáltató munkajogi felelősségének kérdésében (Mt.174. ). c) A munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatási előadó útján elsődleges ellenőrzés keretében soron kívül vizsgálja az igénybejelentő nyomtatvány kitöltését, s az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok meglétét, szükség esetén harminc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igényjogosultat. Amennyiben az iratanyag hiánytalanul rendelkezésre áll, azt három munkanapon belül továbbítani kell a Jogi Igazgatósága részére. d) A Jogi Igazgatóság másodlagos ellenőrzés keretében vizsgálja az igénybejelentő lap teljes körű felszereltségét. Ezt követően munkajogi szempontból a hatályos Mt., KSZ. és belső utasítások alapján vizsgálja a kárigény jogszerűségét és megalapozottságát. A Jogi Igazgatóság figyelemmel a b) pontjában foglaltakra beszerzi az illetékes főtevékenységi kör nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a munkáltató munkabaleseti felelősségét, álláspontjuk szerint megállapítható-e a munkáltató mentesüléséhez vezető ok. Szakkérdést érintő kérdésekben a munkabiztonsági szervezet, illetve az EBK foglalkozás-egészségügyi orvos nyilatkozatát kell beszerezni. Amennyiben a szakvélemény alapján a munkáltató kárfelelőssége nem áll fenn, a Jogi Igazgatóság erre vonatkozó jogi álláspontját indokolással látja el. e) A Jogi Igazgatóság kézhezvételtől számított 30 napon belül bejelenti a Biztosító részére a biztosítási igényt és csatolja a biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, egyidejűleg az ügyet nyilvántartásba veszi. f) A Biztosító a károsultnak megfizeti az önrész alatti károkat is a MÁV Zrt. helyett, a biztosítási időszakra szóló biztosítási összeg kimerüléséig. A Biztosító által kifizetett önrész alatti károkról a felek negyedévente számolnak el. A Biztosító a tárgynegyedévben kifizetett önrész alatti károkról a tárgynegyedévet követően tájékoztatja a Kockázatkezelési és Kontroll Osztályt, valamint a tájékoztatás alapján megküldi az összeg kifizetéséhez és a MÁV Zrt-n belüli elszámoláshoz szükséges számviteli bizonylatot, amely alapján az önrész alatti károk Biztosító részére történő 15 napon belüli kifizetéséről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály gondoskodik Vegyes rendelkezések a) A munkabaleseti jegyzőkönyvet, a munkáltató kárigény-bejelentési felhívását valamint a Biztosító által rendszeresített igénybejelentő nyomtatványokat a munkáltatói jogkörgyakorló a területileg illetékes igazgatási előadó útján köteles igazolt módon átadni vagy megküldeni a munkavállaló (kedvezményezett) részére.

7 15. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1323 b) A kárigény érvényesítéséhez és elbírálásához szükséges dokumentumok felsorolását a biztosítási esemény figyelembevételével az igénybejelentő nyomtatványok (1-2-3.sz. melléklet) tartalmazzák. Az iratok rendelkezésre állását a munkáltatói jogkörgyakorló az elsődleges ellenőrzés keretében vizsgálja. c) A főtevékenységi kör szerint illetékes szervezeti egységnek a munkáltatói felelősség elismerésére vonatkozó álláspontját a Jogi Igazgatóság a Ft feletti ügyérték esetében mindig, egyéb ügyekben szükség szerint köteles megkérni. A felelősséggel kapcsolatos álláspontját az illetékes szervezeti egység 5 munkanapon belül köteles közölni a Jogi Igazgatósággal. d) A munkáltatói felelősség kérdését érintő lényeges vélemény-különbség esetén a Jogi Igazgatóság vezetője dönt. e) A biztosító hatáskörébe tartozó kárigények esetén a munkáltató részbeni vagy teljes mentesülésére vezető körülmények vonatkozásában a Jogi Igazgatóság jogi álláspontját írásban közli a biztosítóval. f) A kárigények tárgyában indult ügyekről a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet, s erről a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére negyedévente tájékoztatást ad. g) A kártérítési igény bejelentésével egyidejűleg a munkavállaló által előterjesztett egyezségi ajánlat elfogadása a biztosító jóváhagyásával válik joghatályossá h) A Kollektív Szerződés esetleges ideiglenes hatályvesztése a MÁV Zrt. és a biztosító között létrejött szerződés joghatályát nem érinti. i) Amennyiben a MÁV Zrt-hez más munkáltató munkavállalóitól érkezik olyan munkabaleseti, illetve Kollektív Szerződésben szabályozott kárigény, amely nem tartozik a jelen utasítás hatálya alá, a Jogi Igazgatóság továbbítja az illetékes munkáltató részére Biztosító mentesülése a szolgáltatás teljesítése alól, a kockázatviselésből kizárt események A biztosító mentesülése munkabaleset esetén A biztosító mentesül a munkabalesetbiztosítási szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a halál, illetve a munkabaleset a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye, illetőleg szabálysértése folytán, vagy azzal összefüggésben, ittas, vagy kábítószertől bódult állapotával okozati összefüggésben, engedély nélküli, vagy ittas (kábítószertől bódult) vasúti, közúti járművezetése közben következett be. A biztosító mentesül a biztosítási szerződés alapján a szolgáltatás teljesítése alól, ha a munkáltató a Munka Törvénykönyve alapján mentesül a kártérítési felelősség alól A szolgáltatási igény érvényesítéséhez a Generali-Providencia Zrt. által rendelkezésre bocsátott és az igény érvényesítője által hiánytalanul kitöltött ún. Szolgáltatási igénybejelentő munkabaleset-biztosításhoz (2. számú melléklet) kell benyújtani a Biztosítónak, melyhez mellékelni kell a Munkabaleseti Jegyzőkönyvet is. A szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási feltételekben foglaltakon kívül a munkabaleset vagy halál időpontjában fennálló munkaviszony igazolása is szükséges. A Munkabaleseti Jegyzőkönyv a munkabaleset idején fennállt munkaviszonyt igazolja. A munkabaleset jellegéből adódóan a biztosító egyéb dokumentumokat is bekérhet, különös tekintettel a Keretszerződés 6/A mellékletében foglaltakra. A hiánytalanul rendelkezésre álló iratok Biztosító részére történő megküldése a Jogi Igazgatóság hatáskörébe tartozik Biztosító által vállalt kötelezettség teljesítését, amely szerint minden kárkifizetésről az összegszerűség feltüntetésével írásos tájékoztatást ad a MÁV Zrt-nek, a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály nyilvántartja és ellenőrzi. A tájékoztatás negyedévente, havi bontásban történik A Jogi Igazgatóság köteles a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály részére a központi kárnyilvántartáshoz a bekövetkezett káreseményekről adatot szolgáltatni a hatályos 62/2004.(MÁV ért. 48.) Pénzügyi irányítás-vig utasítás A kárbejelentések rendje szerint Egyéb kötelezettségek Káralakulástól függő díjengedménnyel a biztosítási időszakot követően, a december 31-i tényleges kárhányad alapján, legkésőbb január 31-ig számol el a Kockázatkezelési és Kontroll Osztály a biztosítóval a Jogi Igazgatóságtól kapott adatok alapján A Kockázatkezelési és Kontroll Osztály minden év szeptemberében gazdaságossági értékelést készít a biztosításról, amely értékelést köteles továbbítani a Jogi Igazgatóság, a szakszervezetek és a Központi Üzemi Tanács részére, majd az értékelés alapján a biztosításban érintett szervezeti egységekkel együtt közösen döntenek a biztosítási szerződés szükséges módosításáról.

Terméktájékoztató (CIS-1)

Terméktájékoztató (CIS-1) Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (CIS-1) Terméktájékoztató (CIS-1)

Részletesebben

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco biztosítottak körében! Bár, a Tesco Maraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban: Biztosítás, Biztosítási szerződés)

Részletesebben

Terméktájékoztató (PLoC-3) A jelen tájékoztató és a biztosítási feltételek esetleges eltérése esetén a biztosítási feltételek tartalma irányadó.

Terméktájékoztató (PLoC-3) A jelen tájékoztató és a biztosítási feltételek esetleges eltérése esetén a biztosítási feltételek tartalma irányadó. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról (PLoC-3) és Ügyféltájékoztatók Kockázatviseléssel kapcsolatos

Részletesebben

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS Termékismertető Általános Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA TERMÉKISMERTETÔ Fôközvetítô és ügyintézô: APRIL CEE Development Kft. Biztosító (kockázatviselô):

Részletesebben

- 1 - A biztosítási szolgáltatás Kedvezményezettje a biztosítotti nyilatkozat alapján a Citibank.

- 1 - A biztosítási szolgáltatás Kedvezményezettje a biztosítotti nyilatkozat alapján a Citibank. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó élet-, baleset- és egészségbiztosításról Terméktájékoztató a Citibank Hitelkártya Részletfizetési

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A GB131 jelû Folyószámla Személybiztosítási szerzôdés jelen szerzôdési feltételei alapján az OTP Garancia Biztosító Rt.

Részletesebben

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6)

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) a Budapest Bank Nyrt. Személyi Kölcsönéhez

Részletesebben

Szuper-V multi-rizikó biztosítás

Szuper-V multi-rizikó biztosítás Szuper-V multi-rizikó biztosítás Jelen feltételek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78., továbbiakban biztosító) Szuper-V kockázati biztosítási szerzôdéseire érvényesek, feltéve,

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának feltételei (ETSZF) Hatályos: 2012. június 29-étől Nysz.: 15152 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Kollektív élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános feltételek (KKÁSF099)...5

Ügyféltájékoztató...3. Kollektív élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános feltételek (KKÁSF099)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató................................................................................3 Kollektív élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános feltételek (KKÁSF099)..............................5

Részletesebben

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1)

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: Biztosítási feltételek) az UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

%L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN

%L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN %L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN D] ( WY V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP+DOOJDWyLQDN &VRSRUWRV%DOHVHWEL]WRVtWiViKR] NRFNi]DWYLVHO D]$OOLDQ]+XQJiULD%L]WRVtWy=UW $ %L]WRVtWiVL6]HU] GpVOpWUHM WW KDWiUR]DWODQWDUWDPUD %XGDSHVWHQM~OLXVpQ.

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF)

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF) Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF) Hatályos: 2012. június 29-étől Nysz.: 15147 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános felelősségbiztosítási

Részletesebben

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz. Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.: 17467 Tartalomjegyzék Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KERÉKPÁROS BALESET-, ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és

Általános Szerződési Feltételek és CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Átszervezés? Leépítés? Megszűnő pozíciók? Kivédhetetlen és előre nem látható munkahelyelvesztés?

Részletesebben

Szuper-V multi-rizikó biztosítás

Szuper-V multi-rizikó biztosítás Szuper-V multi-rizikó biztosítás Jelen feltételek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78., továbbiakban biztosító) Szuper-V kockázati biztosítási szerzôdéseire érvényesek, feltéve,

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei

Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei Feltételek Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei Érvényes: 2004. február 1-jétõl Ny.sz.: 11111 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2101/1 1. Általános rendelkezések (1) A Szivárvány

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

(KIVONAT) Biztosítási keret-szerződés

(KIVONAT) Biztosítási keret-szerződés (KIVONAT) Biztosítási keret-szerződés amely létrejött a Kodolányi János Főiskola (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.) a továbbiakban Szerződő és a K&H Biztosító Zrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 47., Cgj.sz:

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató 1/6 Biztosítási terméktájékoztató Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Felhívjuk figyelmét, hogy a Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben