Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Balesetbiztosítási Feltételei"

Átírás

1 Általános Balesetbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - - tosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabás- (3) (4) A Biztosító minden esetben a biztosítási fedezetet iga- ges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az (6) (7) mondhatja. (8) a kockázat egyedi elbírálása szükséges. (9) esedékes. (10) - (11) - - (12) tesítésre kerül lyozott egyéb esetekben. - A Biztosított az a személy, akinek az életét, testi épségét biztosították. az, akit a szolgáltatás jogosultjának 6. (1) het: (a)

2 (b) (2) címzett és a Biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkoza- - mindezekhez a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. (3) - meghal. (4) - ti meg. ban bejelentette. (1) - tesz. (2) (3) - ban bejelenteni. Így például: foglalkozást, egészségi ál- - (4) - ti tartalommal hatályban marad. (6) - (7) - 8. (1) kor haladéktalanul bejelenteni. (2) - - (3) Amennyiben magasabb biztosítási díj jár, akkor azon gasabb biztosítási díjban, akkor a Biztosító szolgálta Jognyilatkozatok (1) (2) hely) áthelyezése esetén az (1) bekezdés rendelkezé- (3) (4) sított írásbeli hozzájárulása szükséges mély. (6) lép. (7) léphet, a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem

3 tosítottra száll át. (8) - - (9) - - Biztosítási esemény (1) arra az esetre, ha a Biztosítottat baleset éri. A biztosítá- - (2) kezése. (3) terjed. (4) dési Feltételeiben határozzák meg. 11. A baleset fogalma (1) A baleset a Biztosított akaratától független esemény, hat a Biztosított testére és annak testi sérülését, mara- (2) akaratától független események: - ben. (3) tizált betegség miatt. Ebben az esetben a Biztosí- (4) Nem biztosítható személyek (1) Nem biztosíthatóak azok a személyek, akik tartó- ill (2) - (3) (4) 13. A biztosítási szolgáltatás (1) - (2) A Biztosító szolgáltatásai a biztosítási esemény és a Biztosító szolgáltatásai terjedelmének megállapításá- -. (3) (4) téseket kell beszámítani, amelyeket az ugyanazon ese- tettel teljesítettek. A Biztosító a tartós rokkantságra te- - (6) heli. 14. A Biztosító teljesítésének szabályai -

4 (1) A Biztosított balesetét és halálát haladéktalanul, de leg- kell jelenteni a Biztosítónak. (2) - - (3) A Biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul (4) - is az alábbiak szerint: letek, egyéb hatósági eljárás során készült dokumentumokat is, Amennyiben a baleset halált okoz, úgy: zelés zárójelentése), halálesettel kapcsolatos hatósági dokumentáció, kezelésekkel kapcsolatos dokumentumok, laboratóriumi eredmények), mentáció, határozat, - latok, kezelések iratai, dokumentumai, A fenti dokumentumokat másolatban kell a Biztosító részére eljuttatni, kétség esetén a Biztosító kérheti az ere- tát. (6) (1) A biztosítási díj kiszámítása a Biztosító kalkulációja alapján a Biztosított életkorának, egészségi állapotá- - kor). (2) (3) (4) (6) teljesítheti a Biztosító. (7) tást adhat. 16. (1) - (2) -

5 meg. Kizárások és mentesülések (1) (2) (3) - - (4) (6) - (8) (9) (11) azok a testi sérülések, amelyeket a Biztosított gyó- (12) - - (13) - - (14) A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, zett okozta (1) - (2) - (3) (4) (6) (1) nyiben bizonyítja, hogy a balesetet jogellenesen (a) (b) (2) (3) Tartós rokkantság (1) zetni. (2) A rokkantság fokának megállapítása az alábbi rendel- (a)... egy kéznél...

6 ... egy mutatóujjnál egy lábnál... egy nagylábujjnál mindkét szem látóképességének... az egyik szem látóképességének... amennyiben a másik szem látóképessége a biztosítási esemény... mindkét fül hallóképességének... az egyik fül hallóképességének... amennyiben azonban a másik fül hallóképessége a biztosítási esemény (b) ségkárosodás mértékét meghatározni. A kar és a (3) Ha a rokkantság foka a (2) bekezdés szerint nem ha- szempontból mennyiben befolyásolta. (4) sze kell adni. A rokkantság foka azonban sohasem le- (6) határozott, mind a Biztosított, mind a Biztosító jogosult arra, hogy a rokkantság mértékét a baleset napjától állapíttassa. A feleket a baleset napjától számított má- joga is megilleti. (7) - (8) (a) - (b) - azon mértéke szerint kell a szolgáltatást teljesí- mértéke szerint kell a szolgáltatást teljesíteni, 21. szabályok (1) - sek: (a) - - (b) bejelentették. (c) megszemlélhesse, felboncoltassa, szükség esetén exhumáltassa. (d) kell küldeni a Biztosítónak, ezen felül a Biztosító ré- - tást. (e) - - si dokumetációt kiszolgáltassa. Ezt a meghatalma- leg adja meg a Biztosítotti nyilatkozatban. (f) A balesettel foglalkozó hatóságok részére is meghatalmazást kell adni arra, hogy a Biztosító által ják meg. (g) A Biztosító igényelheti, hogy a Biztosított a Biztosító se alá magát. (2) zettsége alól, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt 22. (1) -

7 - fogyatékosság mennyiben befolyásolta. (2) A Biztosított attól számított 6 hónapon belül, hogy megkapta a Biztosító nyilatkozatát arról, hogy elismeri-e és telésének ismertetése mellett ellentmondással élhet, és tését kérheti. (3) ni. (4) amelyet a Bizottság szükségesnek tart. (6) - (7) egyeztetés alapján a Bizottság állapítja meg, és azt a (1) felmondhatják. (2) szeggel lép újra hatályba. - nek el. 26. Biztosítási titok (1) - - (2) tosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítá ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén (3) - - lyen módon hozzájutottak. (4) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személy- Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: (a) állapítható meg, (b) (c) adás.

8 (1) - - elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekin- rolhatja. (2) - - (3) (a) (b) - - (c) (d) (e) zettség terheli, az adóhatóságnak, (f) az adóhatóságnak a Magyarország Kormánya és - - jesítéséhez. (g) latnak, (h) (i) (j) tóságnak, (k) nek, (l) Biztosítóknak, (m) (n) (o) (p) formációszabadsági Hatóságnak. - írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza sét, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalap- - - (4) adó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat les haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet (a) - nyel, (b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, ká- ménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmu- - - Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító ál- - esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzá- az adatalany hozzájárulásának hiányában az adatto- - ben meghatározott bármely módon biztosított. (6) tanácsadó a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan in- -

9 (7) - - (8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét - sa. (9) mazni. (10) fenn abban az esetben, ha - megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biz megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biz- 28. (1) - GRAWE Életbiztosító Zrt-nél a (2) bekezdésben felsorolt elér- rását kezdeményezheti. (2) (a) ló út 20/A (b) 1211 (c) (d) (e) - (3) - Nemzeti Bankhoz fordulni az alábbi címen: 29. magyar jog az irányadó. (4) biak: kozóan jelen Feltételek rendelkezést nem tartalmaznak, a 31. (1) megkeresett biztosító) az e biztosító által - a biztosítási - (2) megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meg- (3) - csolatban az alábbi adatokat kérheti: (a) - (b) ses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára (c) rábbi - az e bekezdésben meghatározott ágazat-

10 (d) - (e) (4) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek - - rozott megkeresési jogosultság tényének fennállásáért. (6) sító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek - járás befejezéséig.ha a megkeresés eredményeként a (7) rozott megkeresés és a megkeresés teljesítésének alatt legalább egyszer értesíti. (8) zott módon az adatairól tájékoztatást kér és a megke- takra tekintettel - már nem kezeli a kérelemmel érintett - (9) (10) lyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító 31.

A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától

A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától Preambulum Jelen általános szerződési feltételek a GRAWE Életbiztosító

Részletesebben

Egyéni balesetbiztosítási termékeink

Egyéni balesetbiztosítási termékeink Egyéni balesetbiztosítási termékeink Egyéni balesetbiztosítás (A1100) Egyéni progresszív (megnövelt) rokkantsági szolgáltatású balesetbiztosítás (A1150) Választható kiegészítő biztosítások Baleseti kórházi

Részletesebben

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás nem automatikus, hanem választható,

Részletesebben

Autós kiegészít élet és utasbiztosítás

Autós kiegészít élet és utasbiztosítás Autós kiegészít élet és utasbiztosítás Terméktájékoztató és szerz dési feltételek 1/24 Terméktájékoztató az Autós kiegészít élet és utasbiztosításról Tisztelt leend Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

P7100 életbiztosítási feltételcsomag

P7100 életbiztosítási feltételcsomag P7100 életbiztosítási feltételcsomag BI400/20140929 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával, és velünk köt életbiztosítási szerződést. Elsődleges célunk ügyfeleink

Részletesebben

CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

Feltétel. Szuper-G + utasbiztosítás. több szerződéssel rendelkezik, a biztosító legfeljebb egy szer ző dés alapján nyújt szolgáltatást.

Feltétel. Szuper-G + utasbiztosítás. több szerződéssel rendelkezik, a biztosító legfeljebb egy szer ző dés alapján nyújt szolgáltatást. UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Szuper-G + utasbiztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2025/1 1. Az életbiztosítási

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere KÖZLEKEDÉSI BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEI RÉSZÉRE Groupama

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

Raiffeisen Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei

Raiffeisen Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei Raiffeisen Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei 1/C sz. melléklet A jelen feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74., továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

1 GLB CAPITAL SMITH SENIOR/2009.09.

1 GLB CAPITAL SMITH SENIOR/2009.09. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A jelen kiegészítô ügyféltájékoztató az AHICO Biztosító Zrt. 405-ös és EU405-ös jelû alap életbiztosítának és az ahhoz köthetô kiegészítô biztosításoknak a 2003. évi LX. törvényben (Bit)

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak

Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak Orvosi költségek térítése baleset és betegség kapcsán Orvosküldés, rendelő címének megadása Betegszállítás Csonttörés Orvos

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS Termékismertető Általános Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA TERMÉKISMERTETÔ Fôközvetítô és ügyintézô: APRIL CEE Development Kft. Biztosító (kockázatviselô):

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások. általános szerződési feltételek

SIGNAL klasszikus életbiztosítások. általános szerződési feltételek SIGNAL klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételek Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz....3 Fogalmak, meghatározások:...3 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei

Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei 1/B sz. melléklet A jelen feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74., továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Feltétel. Fészekhagyó Plusz III. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Fészekhagyó Plusz III. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Fészekhagyó Plusz III. Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény

Részletesebben

Ügyféltájékoztató 1 / 28. AXA Biztosító. A biztosítási időszak. A kockázatviselés kezdete. A biztosítási esemény. A díjfizetés

Ügyféltájékoztató 1 / 28. AXA Biztosító. A biztosítási időszak. A kockázatviselés kezdete. A biztosítási esemény. A díjfizetés Ügyféltájékoztató AXA Biztosító A biztosítási időszak Az utasbiztosítási szerződés határozott tartamú, legrövidebb tartama egy nap, a leghosszabb egy év. Abban az esetben, ha a Biztosított életkora eléri,

Részletesebben

Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei

Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei Feltételek Gépjármû cascóhoz köthetõ Segítõtárs élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés általános szerzõdési feltételei Érvényes: 2004. február 1-jétõl Ny.sz.: 11111 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET

1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET LÉGI BALESETBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek (Cg.01-10-041356., a Fővárosi

Részletesebben

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2101/1 1. Általános rendelkezések (1) A Szivárvány

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az AHICO Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás díja

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán MPB_AKTIV_nyugdijP_201002_2 3/4/10 8:20 AM Page B4 Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán MPB_AKTIV_nyugdijP_201002_2

Részletesebben