Hungarian translation of the summary of the Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian translation of the summary of the Programme"

Átírás

1 Hungarian translation of the summary of the Programme The following translation of the original summary is a separate document attached to the Prospectuses. It does not form part of the Prospectus itself and has not been approved by the CSSF. Further, the CSSF did not review its consistency with the original summary. Az eredeti összefoglaló alábbi fordítása a Tájékoztatók mellékletét képez önálló dokumentum, mely nem képezi a Tájékoztatók részét és azt a CSSF nem hagyta jóvá, továbbá az CSSF nem vizsgálta meg annak összhangját az eredeti összefoglalóval. Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó bármely döntést a Tájékoztató - beleértve a hivatkozott dokumentumokat - teljes áttekintése alapján kell meghozni. Az alábbi Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseinek az Európai Gazdasági Térség egyes tagállamaiban ( EGT Tagállam ) történ végrehajtásáért az adott EGT Tagállamban felel s személyek kizárólag az összefoglaló alapján semmilyen polgári jogi felel sségre nem vonhatók, beleértve annak bármely fordítását, kivéve ha az félrevezet, pontatlan vagy nem összeegyeztethet azzal, ahogy a Tájékoztatót a felek együttesen értelmezték. Amennyiben a Tájékoztatóban foglalt információval kapcsolatban az Európai Gazdasági Térség valamely bírósága el tt keresetindításra kerül sor, el fordulhat, hogy azon EGT Tagállam nemzeti jogszabályainak értelmében, ahol a keresetett indították, a felperesnek viselnie kell a bírósági eljárás megindítását megel en a Tájékoztató fordításának költségeit. A kötvények feltételeiben ( Kötvények Feltételei ) és a certifikát feltételeiben ( Certifikát Feltételei ) meghatározott kifejezések az összefoglalóban eltér rendelkezés hiányában azonos jelentéssel bírnak F bb Jellemz k A Kibocsátóval kapcsolatos információk: A Kibocsátó, LEVADE S.A. (a Kibocsátó ), amely egy vagy több osztálya (a Osztályok külön-külön, a Osztály ) útján jár el, egy a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF, a luxemburgi pénzügyi piaci felügyelet) által szabályozott és felügyelt értékpapírosítási tevékenységet végz társaság, a március 22-én meghozott értékpapírosításról szóló luxemburgi törvénynek megfelel en (az Értékpapírosítási Törvény ). A Kibocsátó a Luxemburgi Kereskedelmi- és Cégjegyzékbe B cégjegyzékszám alatt, mint határozatlan id re alapított nyilvánosan m köd részvénytársaság (société anonyme) került bejegyzésre 2007 június 21-én a gazdasági társaságokról szóló (1915. augusztus 10.) és kés bb módosított luxemburgi törvény alapján. A Kibocsátó alapszabályának 4. bekezdése alapján (a Alapszabály ), a Kibocsátó jogosult az Értékpapírosítási Törvényben meghatározott értékpapírosítási tranzakciók kivitelezésére, amely - üzleti céljára tekintettel - a Kibocsátóra is alkalmazandó. A Kibocsátó jogosult bármilyen megállapodást megkötni és bármilyen intézkedést megtenni, amelyek szükségesek vagy hasznosak az Értékpapírosítási Törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott Értékpapírosítási célok elérése érdekében. A Kibocsátó igazgatósága, az Értékpapírosítási Törvény rendelkezéseire, különösen annak 5. -ára tekintettel, önálló Osztályt hozhat létre a Társaságon belül. Minden egyes Osztályhoz a vagyon és a kötelezettségek egy jól meghatározott része tartozik, amely avonatkozó finanszírozásnak megfelel. A Kibocsátó, a Tájékoztató kibocsátása el tt nem folytatott olyan üzleti vagy egyéb tevékenységet, mely nem az alapításához kapcsolódott volna.

2 A Kibocsátó elfogadott és jegyzett t kéjének összege euró amely 700 darab 100 euró névérték teljesen befizetett részvényekb l áll. A Kibocsátó összes részvényének tulajdonosa az Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft of Kolingasse 19, 1090 Vienna, Austria ( VBAG ), amely a Volksbank-Gruppe tagja ( VBAG, Investkredit Bank AG - a VBAG Csoport vagy a Csoport ). Az Értékpapírok típusa: Ezen értékpapírkibocsátási programban (a Értékpapírkibocsátási Program ), a Kötvények (a Kötvények ) és a certifikátok (a Certifikátok ) kizárólag bemutatóra szólóként bocsáthatók ki. Az Értékpapírok minden Sorozatát, illetve - esetlegesen Értékpapírpakett a kibocsátáskor az Állandó Globális Kötvény ( Permanent Global Note ) testesít meg. Zárt Vég kötvények és kamatszelvények kibocsátására nem kerül sor. Klíring Rendszer: Pénznemek: Futamid : Névérték: ISIN ( International Security Identification Number): Klasszikus Kötvények: Zéró-kupon Kötvények: Lebeg Kamatozású Kötvények: Változó Kamatozású Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7-11, D Frankfurt am Main, Németország vagy más hasonló Klíring Rendszer is kijelölhet a végleges feltételekben (a Végleges Feltételek ). A vonatkozó jogi és szabályozói korlátozások, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek és irányelvek figyelembe vételével a Értékpapírokat a Kibocsátó és az érintett Értékpapír tulajdonosok (a Értékpapír tulajdonosok, külön-külön a Értékpapír tulajdonos ) megállapodása szerinti bármely pénznemben ki lehet bocsátani. A futamid a Kibocsátó, az érintett Kifizet Ügynök és az érintett Értékpapír tulajdonos megállapodás függvénye eltekintve attól, hogy az Értékpapírok minimálisan 1 hónapos futamid re szólnak és hogy az Értékpapíroknak Kibocsátóra vonatkozó jogszabályok, rendeletek és irányelvekáltal id l id re megengedett vagy el írt minimum és maximum futamideje van. Az Értékpapírok névértéke a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott névérték. A Kibocsátó külön Osztályán keresztül kibocsátott Értékpapírja ISIN kódját minden egyes Értékpapírra vonatkozóan a Végleges Feltételekben határozzák meg. A fix kamatozású Kötvényekre ( Fix Kamatozású Kötvények ) vonatkozó kamat a Végleges Feltételekben meghatározott módon és id pontban vagy id pontokban fizethet ki. A Zéró Kupon Kötvények ( Zéró-kupon Kötvények ) névértékükön vagy csökkentett áron bocsáthatók ki és azok után kamat nem fizetend. A lebeg kamatozású kötvényekre ( Lebeg Kamatozású Kötvény ) minden Sorozat tekintetében a Kibocsátó és az érintett Kötvény tulajdonosok által megállapított, az alkalmazandó hozamhoz a Végleges Feltételek szerint igazított külön kamatláb érvényes. A változó kamatozású kötvények ( Változó Kamatozású Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a fizetend Page 2

3 Kötvények: Certifikátok: Kamatperiódusok és kamatlábak: kamat összegének kiszámításának módját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb mód. A Certifikátok lehetnek index Certifikátok ( Index-Certifikát ), diszkontált Certifikátok ( Diszkontált Certifikátok ), nyeremény Certifikátok ( Nyeremény Certifikátok ) és turbo Certifikátok ( Turbo Certifikátok ). A Végleges Feltételek eltér rendelkezése hiányában a Certifikátok után kamat nem fizetend. Kizárólag a visszaváltási összeg fizethet ki, amely az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, amelyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) beleértve, de nem kizárólagosan az indexek, t ke, hitel, valuták, áruk, jöv beli szerz dések, kamatlábak (vagy ezek felsorolt vagy fel nem sorolt kombinációi). A visszaváltási összeg meghatározható egy minimum ( Floor ) vagy maximum ( Cap ) összegben vagy más a Végleges Feltételekben meghatározott módon. A Kötvényekre vonatkozó kamatperiódusok hossza és az irányadó kamatláb, vagy a kamatszámítás módja id l id re változhat és eltér lehet az egyes Sorozatok tekintetében. A Kötvények rendelkeznek maximális illetve minimális kamatlábbal, vagy mindkett vel. A kamatszámítási- id szakok lehet vé teszik, hogy a Kötvények egyazon kamatid szakban különböz kamatlábbal is kamatozzanak. A fenti információkat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazzák. Amennyiben lehetséges, a Certifikátokra vonatkozó kamatperiódus hossza, az alkalmazandó kamatláb és a kamatszámítás módja a Végleges Feltételekben került meghatározásra. Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények: Kötvények visszaváltása: Részletekben történ visszaváltás: A lebeg visszaváltási összeg kötvények ( Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a visszaváltási összeg kiszámításának alapját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a számítás történhet a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb módon. A Részvények visszaváltására sor kerülhet névértéken illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott (és a képletben részletezett vagy más módon megállapított) egyéb visszaváltási összegen. A visszaváltási összeg az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, melyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon, ahol a minimum visszaváltási összeg (Floor) és a maximum visszaváltási összeg (Cap) a Végleges Feltételekben meghatározható. A Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ( Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ) úgy rendelkezhetnek, hogy akötvényekvisszaváltására kett vagy több, a Végleges Feltételekben meghatározott összeg és az ott meghatározott id pontban teljesíthet részletben kerül sor. Page 3

4 Futamid vége el tti visszaváltás: Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Értékpapír tulajdonosok döntése alapján: Kivéve, ha azt az alábbi Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Kötvény tulajdonosok döntése alapján rész másképpen nem rendeli, az Értékpapírok mindkét típusa a Kibocsátó döntése alapján a lejárat id pontja el tt történ visszaváltására (a Feltételekben részletesen meghatározottaknak megfelel en) kizárólag jogszabályi változás, a fedezeti ügylet meghiúsulása és/vagy a megnövekedett fedezeti ügyleti költségek vagy a F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz kapcsolódó esemény és/vagy a vonatkozó F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz (a F Osztályba Tartozó Vagyontárgyak ) kapcsolódó megnövekedett költségek esetén van lehet ség. Adózási okokból a Kötvények futamid vége el tti visszaváltására szintén van lehet ség. Ezen kívül a Turbo Certifikátok futamid vége el tti visszaváltásárais lehet ség van, ha a visszaváltási összeg számításához használt Alapösszeg eléri a Végleges Feltételekben meghatározott mértéket. Minden egyes értékpapírkibocsátás Végleges Feltételei meghatározzák, hogy a Kibocsátó és/vagy az Értékpapír tulajdonosok döntése alapján lehet ség van-e az Értékpapíroknak a lejárat id pontja el tti (részben vagy egészben történ ) visszaváltására, és/vagy azt, hogy a Certifikát tulajdonosok (külön-külön Kötvény tulajdonosok és Certifikát tulajdonosok, együtt Értékpapír tulajdonosok ) az Értékpapírok tekintetében más opcióval rendelkeznek-e és ha igen, akkor azt is, hogy az ilyen visszaváltásra és/vagy opciókra milyen feltételek vonatkoznak. A Kötvény tulajdonos döntése alapján a Kiegészít T ke Kötvények a futamidejük els nyolc évében nem válthatók vissza. Egyéb Értékpapírok: Kötvényekre vonatkozó forrásadó: A magas kamatozású Kötvényekre, az alacsony kamatozású Kötvényekre, a kamatlábhoz kötött Kötvényekre, a növekv kamatozású Kötvényekre, a csökken kamatozású Kötvényekre, a kétdevizás Kötvényekre, a fordított kétdevizás Kötvényekre, az opcionális kétdevizás Kötvényekre, a részben kifizetend Kötvényekre, az árfolyamváltozásokhoz kötött Kötvényekre, a fordított változó kamatozású Kötvényekre, az inflációhoz kötött Kötvényekre, a CMS Kötvényekre, a kamatsáv alapján kamatozó Kötvényekre, a ratchet Kötvényekre, a snowball Kötvényekre, a steepener Kötvényekre, átváltoztatható Kötvényekre, market-timing Kötvényekre, a chooser Kötvényekre, a coupon-booster Kötvényekre, a kett s visszaválthatóságú Kötvényekre, a fordított átalakítható Kötvényekre, az indexhez, részvényhez, áruhoz, alaphoz, határid s ügylethez, valutához vagy ezek kombinációjához kötött nyeremény Kötvényekre, a diszkontált Kötvényekre, a készpénz-vagy-részvény Kötvényekre, illetve a Kibocsátó és a Kötvényjegyz vagy a Kötvényjegyz k megállapodása alapján a Program keretében kibocsátott bármely fajtájú egyéb Kötvényre vonatkozó feltételeket az adott Végleges Feltételek tartalmazzák. 1. Az adó bruttósítása alkalmazandó. Abban az esetben, ha a Végleges Feltételeknek megfelel en a Kötvények adójának bruttósítása kifizetend, az alábbiak irányadók: Minden a Kötvényekre vonatkozóan eszközölt t ke és/vagy kamatfizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ebben az esetben a Kibocsátó akkora további összeg fizetésére köteles, amely a Page 4

5 Kötvény tulajdonosoknál akkora összeget realizál, mint amit akkor kaptak volna, ha nincs el írva levonás vagy csökkentés (az adók és illetékek kivételével) vagy mint: a) amely bármely más személy részére fizetend lenne, aki a Kötvény tulajdonosok nevében letétkezel ként vagy inkasszóügynökként, vagy bármely más olyan min ségben jár el, amely nem eredményez a Kibocsátó részér l eszközlend levonást vagy csökkentést az általuk eszközölt t ke- és kamatfizetésekb l; vagy b) amely azáltal fizetend, hogy a Kötvény tulajdonosok személyes vagy üzleti kapcsolatban állnak vagy álltak a Luxemburgi Nagyhercegséggel és/vagy bármely más joghatósággal, amelynél a Kibocsátó kifizetést eszközöl vagy kíván eszközölni a Kötvények alapján, és nem csupán azon tényb l kifolyólag, hogy a Kötvények alapján történ vagy adózási célú kifizetések a Luxemburgi Nagyhercegség és/vagy ilyen joghatóság forrásaiból származnak; hivatkozva arra, hogy az osztrák Kapitalertragsteuer (t kehozamra vonatkozó adó) a Kötvény kibocsátásának id pontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint adónem, ezen bekezdés (b) pont alá esik és erre tekintettel és ennek megfelel en, semmilyen további összeg nem fizetend ; vagy c) amikor ilyen levonást vagy csökkentést írnak el vagy ír el egyéni kifizetésre, a 2003/48/EC Európai Tanácsi Irányelv vagy más európai uniós irányelv, amely a megtakarítások adóztatásáról november én tartott ECOFIN Tanácsi találkozó következtetéseit tartalmazza vagy ilyen irányelveket végrehajtó, azoknak megfelel vagy a harmonizációt el segít jogszabályok; vagy amely olyan jogszabályváltozás miatt fizetend, mely az esedékessé válástól számított 30 napon túl vagy kés bb lép hatályba, feltéve hogy az értesítés a Kötvény Feltételei nak megfelel en történt; vagy d) azon Kötvény tulajdonosok által vagy nevükben, akik elkerülhették a levonást vagy csökkentést azáltal, hogy a Kötvényeket bemutatták a Kifizet Ügynöknek egy másik európai uniós tagállamban. 2. Az adó bruttósítása nem alkalmazható. Azoknak a Kötvényeknek az esetében, amelyekre a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint adó bruttósítás nem fizethet ki, a következ k irányadóak: Minden a Kötvényekre vonatkozóan eszközölt t ke és/vagy kamatfizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ebben az esetben a Kibocsátó olyan csökkentést vagy levonást fog eszközölni és meg fogja fizetni az illetékes hatóságnak a csökkentett vagy levont összegeket. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további t ke és/vagy kamat kifizetésére, amely levonást vagy csökkentést eredményez. Az Értékpapírok adójáról szóló megállapodásra vonatkozó részletesebb információról b vebben a 8 Adózás rész szól. Page 5

6 Certifikátokra vonatkozó forrásadó: Az adó bruttósítása nem alkalmazható. Minden a Certifikátokkal kapcsolatos kifizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály nem írja el vagy fogja el írni. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további összeg fizetésére, amely a Certifikát tulajdonosainál levonást vagy csökkentést realizál. Az Értékpapírok adózására vonatkozó részletesebb információról a 8 Adózás rész szól. Menedzsment szolgáltatási díjak: Értékpapírok Státusza: A Kibocsátó részére nyújtandó menedzsment szolgáltatások teljesítéséért a vezet, ( Menedzsment Szolgáltatások ) Kibocsátó részére menedzsment szolgáltatási díjra ( Menedzsment Szolgáltatási Díj ) jogosult. Lásd még, 9.1 pont F bb Okiratok- Menedzsment Megállapodás ) A Certifikátok, a releváns Végleges Feltétekben rögzítetteknek megfelel en, közvetlen, feltételen, nem biztosított és másnak alá nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, a jog által szükségszer en el térbe-helyezett kötelezettségek kivételével. A Kötvények els dleges Kötvényként ( Els dleges Kötvény ) és alárendelt Kötvényként ( Alárendelt Kötvény ) bocsáthatók ki a Kötvények - Státuszára vonatkozó Feltételek rendelkezései szerint. Az Els dleges Kötvények, amelyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók Els dleges Kötvényeknek, közvetlen, feltételen, nem biztosított és nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, amelyek egymással egyenrangúnak min sülnek. Az Alárendelt Kötvények (azaz, "Alárendelt Kötvények", "Kiegészít ke Kötvények" vagy " Alárendelt Kiegészít T ke Kötvények "), melyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók alárendeltnek nem biztosított és alárendelt kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán egymás közt egyenrangú rangsorolással, és egyenrangúan rangsorolva minden olyan alárendelt Kibocsátó részére fennálló kötelezettséggel, melyek a Kötvényeknél nem el rébb rangsoroltak vagy amelyeket a jog nem részesít el nyben. Befektetési Megfontolások: Biztosítéknyújtás tilalma: Közvetett Szerz désszegés ( Cross Default ): Az alkalmazandó Végleges Feltételek az Értékpapírok egykülönleges Sorozatára vagy az Értékpapírpakettre esetlegesen alkalmazandó speciális Befektetési Ellenszolgáltatásokat írhat el. A leend vev knek érdemes mérlegelnie az alkalmazandó Végleges Feltételek által rögzített minden további befektetési szempontot és konzultálnia saját pénzügyi és jogi tanácsadójával az Értékpapírok Sorozatába való befektetéshez kapcsolódó kockázatokról és arról, hogy az Értékpapírokba történ befektetés saját személyes körülményei fényében megfelel befektetési forma-e. Nincs a biztosítéknyújtás tilalmára ( Biztosítéknyújtás Tilalma ) vonatkozó rendelkezés. Nincs erre vonatkozó rendelkezés. Page 6

7 Szerz désszegés: Irányadó jog: A Feltételek a szerz désszegés eseteit nem határozzák meg. Osztrák jog. Joghatóság: Az Értékpapírokkal kapcsolatos jogi eljárások lefolytatására a joghatóság helye nem kizárólagosan- Bécs, Ausztria. Irányadó nyelv: A vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon: az angol, és ha azt a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák, a német nyelv változat csak tájékoztató jelleg ; vagy a német, és ha azt a Végleges Feltételekben meghatározzák, az angol nyelv változat csak tájékoztató jelleg. Min sítés: A Végleges Feltételekt l függ en, a Kötvények bár nem szükségszer en- min síthet k. Ha a Kötvényeket min sítik, ezen min sítést fel kell tüntetni a Végleges Feltételekben. A min sítés nem jelent vételre, eladásra vagy tulajdonban való tartásra vonatkozó javaslatot és azt a min sít szervezet bármikor felfüggesztheti, leronthatja vagy visszavonhatja. Értékesítési korlátozások: Európai Gazdasági Térség, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán és más hasonló korlátozások lehetnek szükségesek az az adott Értékpapír kibocsátására figyelemmel az ajánlat és az értékesítéssel kapcsolatosan. Err l b vebben a 9.2 Értékesítési korlátozások rész szól. A vételre kínált és értékesített Értékpapírok az Értékpapír törvénny által meghatározott Regulation S hatálya alatt állnak. A 365 napnál hosszabb futamidej Értékpapíroknak az Egyesült Államok adójogszabályainak meg kell felelniük és nem kínálhatók eladásra, nem értékesíthet ek vagy továbbíthatóak amerikai személynek, az Egyesült Államok területén vagy annak tartományaiban. 1.2 A kockázati tényez k rövid ismertetése A lehetséges befektet knek a befektetésre vonatkozó döntés meghozatala el tt célszer gondosan megvizsgálni az Értékpapírokba történ befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. A kockázati tényez kként felsorolt események vagy körülmények bármelyikének bekövetkezte a Kibocsátót korlátozhatja az Értékpapírokkal kapcsolatban a befektet k felé fennálló kötelezettségei teljesítésében, és/vagy kedvez tlenül befolyásolhatja az Értékpapírok piaci értékét és kereskedelmi árát, illetve a befektet knek az Értékpapírok alapján fennálló jogait és ennek következtében a befektet k elveszíthetik befektetésük egy részét vagy egészét. A lehetséges befektet knek ezért a kockázatok két f kategóriáját kell megvizsgálnia (i) a Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok, és (ii) az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok (a kockázati tényez kr l b vebben a Tájékoztató 3 Kockázati Tényez k rész szól). A lehetséges befektet nek az Értékpapírok bármelyikébe történ befektetésr l való döntés meghozatala el tt saját maguknak egy teljeskör vizsgálatot kell végezniük (könyvvizsgálatot, jogi és adózási szempontú vizsgálatokat is beleértve) Page 7

8 A Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok: különleges célú gazdasági egység; korlátozott vagyon, korlátozott felel sség; fizetésképtelenség A Kibocsátó a luxemburgi értékpapírosításról szóló törvény 1. (2) bekezdése alapján Értékpapírosítási Tevékenységet Ellátó Társaság. Tevékenysége id szakonként különböz sorozatú Értékpapírok kibocsátára terjed ki. Minden Értékpapír sorozat kibocsátása külön Osztályban történik (err l általában b vebben a Tájékoztató 2 A Program struktúrájának leírása része szól). Az Értékpapírok külön Osztályban történ kibocsátása a következ t jelenti: az Értékpapír tulajdonosának a követelései a meghatározott osztályba tartozó eszközökre terjednek ki (a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök - r l b veben a Tájékoztató Általános struktúra része szól). Amennyiben ezek az eszközök nem nyújtanak fedezetet az Értékpapír tulajdonos igényének kielégítésére, úgy az nem követelhet kielégítést más osztályba tartozó eszközb l vagy a Kibocsátó vagy más fél bármely más eszközéb l ( korlátozott kielégítés ) sem a kibocsátó, sem harmadik személy nem vállal felel séget azért, hogy a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke eléri az Értékpapír a bel le származó hozammal növelt - visszaváltási értékét; a Kötvény Kibocsátásának Feltételeinek és a Certifikát Kibocsátásának Feltételeinek megfelel pénzösszegek kifizetése azonban a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökb l származó jövedelem a Kibocsátó által történ megszerzését l függ. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke harmadik személyek által vállalt kötelezettségekt l függ (beleértve a F Osztályba Tartozó Eszköz Kötelezettjét és amennyiben lehetséges a derivatív ügyletben részvev másik felet ( Másik Fél )). Nincsen garancia arra vonatkozóan, hogy ilyen harmadik személyek teljesíteni tudják ezeket a kötelezettségeket; és a Kibocsátó fizetésképtelenségével fenyeget esemény bekövetkezte esetén a Kibocsátó a F Osztályba Tartozó Eszközökr l szóló Megállapodás vagy a Derivatív Ügyletr l szóló Megállapodásból származó kötelezettségei megsz nhetnek. Ebben az esetben nincsen garancia arra, hogy a Kibocsátó ki tudja fizetni az Értékpapír alapján járó pénzösszegeket. Szabályozói kockázat A Kibocsátó és a VBAG Csoport tevékenységének helye szerinti országok jogalkotása, illetve bírósági és közigazgatási jogalkalmazás gyakorlata a Kibocsátó számára hátrányosan változhat. Az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázati tényez k Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. Általában az olyan befektetési eszközök, mint az Értékpapírok a beruházást kísér költségek és egyéb tranzakciós költségeken kívül a befektetett t keösszeg elvesztésének magas kockázatát is magukban hordozzák. Minden befektet nek saját magának kell eldöntenie, hogy az Értékpapírokba történ befektetés az adott helyzetében megfelel megoldáse. Az Értékpapírokba történ befektetés az érintett tranzakció természetének teljes megértését kívánja meg. A befektet knek befektetésekben jártasnak és a lehetséges kockázatokkal tisztában kell lenniük. A befektet k jellemz en az alábbi kockázatokkal szembesülhetnek:a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökkel kapcsolatos kockázatoknak való kitettség: A meghatározott Osztályba tartozó Értékpapír t keösszegének, a kamatnak és - amennyiben lehetséges a visszaváltási összegnek a megfizetése teljes mértékben függ az adott Osztályhoz tartozó Eszközök értékét l, az azokból származó bevételt l és/vagy amennyiben lehetséges hozamtól. (err l b vebben a 2.2. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök és a 3.1 A Kibocsátóra vonatkozó kockázati tényez k;korlátozott vagyon és korlátozott felel sség; az Értékpapír tulajdonosának korlátozott kielégítési joga; Menedzsment Díj részben.) Page 8

9 Kamatláb-kockázat A kamatlábak szintje a pénz- és t kepiacokon naponta változhat, amelynek következtében az Értékpapírok értéke is hasonlóképpen naponta módosulhat. Hitelkockázat A hitelkockázat annak kockázata, hogy a Kibocsátó részben vagy egészben nem tesz eleget az Értékpapírok szerinti kamatfizetési és/vagy visszaváltási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettségének. Hitelfelár-kockázat A hitelfelár a Kibocsátó által az Értékpapír tulajdonosnak az átvállalt hitelkockázatért fizetett jutalék. Az Értékpapírba befektet k vállalják annak kockázatát, hogy a Kibocsátó által alkalmazott hitelfelár változhat. Értékpapírok min sítése Az Értékpapírok min sítése (ha van ilyen) nem feltétlenül veszi figyelembe az Értékpapírokba történ befektetés valamennyi kockázatát és az felfüggeszthet, leszállítható vagy visszavonható. Újrabefektetési kockázat Az általános piaci kamatláb az Értékpapírok futamideje alatt annak kamatlába alá eshet, amely esetben el fordulhat, hogy a befektet k az Értékpapírokból származó készpénzt nem tudják ugyanolyan megtérülési rátával újra befektetni. A futamid vége el tti visszaváltással kapcsolatos kockázat A Feltételek biztosítják a Kibocsátó részére az Értékpapírok a futamid vége el tti visszaváltásának a jogát. Amennyiben a Kibocsátó ezt a jogot csökken piaci kamatlábak mellett gyakorolja, a visszaváltáskor elért hozam a vártnál alacsonyabb lehet, és az Értékpapírok visszaváltott névértéke kevesebb lehet, mint a befektet által az Értépapírokért fizetett vételár. Cash flow kockázat Az Értékpapírokhoz általában kapcsolódik bizonyos mérték pénzmozgás. A kamatösszegek és/vagy a visszaváltási összegek fizetésének feltételeit, id pontját és mértékét a Végleges Feltételek határozzák meg. Amennyiben a meghatározott feltételek nem állnak be, a tényleges cash-flow különbözhet a várttól. Devizakockázat -árfolyamkockázat A befektet knek számolniuk kell a devizaárfolyamok kedvez tlen változásával, illetve azzal, hogy a hatóságok bizonyos árfolyam-politikai rendelkezéseket léptethetnek életbe vagy azokat módosítják. Inflációs kockázat Az inflációs kockázat annak kockázata, hogy a jöv ben az adott fizet eszköz értéke csökken, ami a befektetés reálhozamának csökkenését eredményezi. Fizet képes piac hiánya futamid lejárta el tti értékesítés kockázata A befektet knek tisztában kell lenniük annak lehet ségével, hogy az Értékpapírokra vonatkozóan nem bizots, hogy kialakul, illetve az esetleges kialakulást követ en nem biztos, hogy fennmarad fizet képes másodlagos piac, és ennek következtében nem feltétlenül lesz módjuk az Értékpapírokat a kívánt áron vagy a kívánt id ben értékesíteni. A legrosszabb esetben el fordulhat, hogy az Értékpapírokat azok futamidejének lejárta el tt egyáltalán nem tudják értékesíteni. Piaci árral kapcsolatos kockázat múltbeli eredmények A befektet knek számolniuk kell az Értékpapírok piaci árának csökkenését illat kockázattal. Az Értékpapírok múltbeli ára nem tekinthet irányadónak a jöv re nézve. Page 9

10 Hitelfinanszírozás Amennyiben a befektet az Értékpapírok megvásárláslát hitelb l finanszírozza és a kés bbiekben az Értékpapírok alapján esedékes kifizetés elmarad, vagy azok kereskedési ára jelent sen csökken, akkor a befektet nek nem csak a befektetéssel kapcsolatos veszteséggel kell számolni, hanem a hitelt és az azon felszámított kamatot is vissza kell fizetnie. Ügyleti költségek/díjak Az Értékpapírokhoz és különösen azok megvásárlásához és értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek miatt az Értékpapírokon elérhet nyereség jelent sen csökkenhet, illetve teljesen megsz nhet, illetve az ilyen költségek meghaladhatják azt. Klíringgel kapcsolatos kockázat A befektet k kénytelenek az adott klíringrendszer m ködésére hagyatkozni. Adózás A lehetséges befektet knek célszer saját adótanácsadóikkal konzultálni az Értékpapírokba történ befektetés adóhatásaival kapcsolatban, mert azok a befektet k számára ismertetett általános hatásoktól eltérhetnek. Emellett a befektet kre vonatkozó adójogszabályok a kés bbiekben kedvez tlenül módosulhatnak. Jogszabályváltozások A jogszabályokban és hatósági eljárásokban bekövetkez változások kedvez tlen hatást gyakorolhatnak a Kibocsátóra, az Értékpapírokra és a befektet kre. A befektet k által a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogok hiánya Jelen Értékpapírkibocsátási Program keretében az Értékpapír tulajdonosai nem rendelkeznek a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogokkal. Az igények Kibocsátóval szemben történ érvényesítése eltér jogszabályi rendelkezés hiányában egyéni úton történhet. Ennek eredményeként azok a befektet k, akiknek az igényérvényesítéshez szükséges megfelel eszközök állnak a rendelkezésükre, a többi befektet hátrányára élhetnek ezzel a lehet séggel. Az Értékpapírok egyes jellemz ivel vagy kategóriáival kapcsolatos kockázatok Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. A megvizsgálandó jellemz k, típusok és kockázatok leírása megtalálható a 3- Kockázati tényez k részben. A strukturált Értékpapírok további kockázatokkal járnak. A hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírokba történ befektetések esetében a szokásostól eltér, nagyobb kockázatokkal jár az olyan Kötvények vagy Certifikátok megvétele, amelyek esetében a jutalék és/vagy a kamat összege részvények, hitelviszonyt megtestesít okiratok, devizák, áruk, kamatlábak, vagy egyéb indexek, illetve képletek alapján kerül közvetlenül vagy fordítottan meghatározásra. Ilyen kockázat például az, hogy ebben az esetben a kamat a hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírok után fizetend kamatnál (vagy adott esetben a visszaváltási értéknél) alacsonyabb lesz, vagy hogy a befektet az Értékpapírok t keösszegét jelent s részben vagy teljes egészében elveszítheti. Ezenkívül a Kibocsátónak nincs befolyása az alkalmazott referencia, érték vagy index kiválasztására és/vagy számítására. Ha a kibocsátott Értékpapír hedge fund-hoz tartozik, az jelent s kockázattal jár. Célszer ezért, hogy a befektet k a rendelkezésükre álló t kéjüknek csupán egy kis részét, és ne a teljes vagyonukat vagy hitelfelvétel útján szerzett vagyonukat fektessék be ilyen Értékpapírokba. Az ilyen típusú Értékpapírokba történ befektetés ezért azon befektet k számára ajánlott, akik a befektetési piacon különösen tájékozottak. A befektet knek csak akkor tanácsos rész venni a befektetésben, ha képesek az Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok alapos felmérésére. A VBAG-ra mint a Kibocsátó tulajdonosára, tranzakciós partnerére és befektetési szolgáltatójára vonatkozó különös kockázatok Page 10

11 A VBAG a Kibocsátó 100%-os tulajdonosa és a saját nevében számos szerepet töltött be a Kibocsátás el tt, alatt illetve tölt be a Kibocsátás után, úgy mint forgalmazó ( Forgalmazó ), az Értékpapírt jegyz és kifizet ügynök ( Kifizet Ügynök ;angolul: Paying Agent ). A VBAG a Kibocsátóval kötött Derivatív Ügyletben Résztvev Másik Félként is eljár és ennek keretében meghatározott, F Osztályba Tartozó Eszközöket alkotó vagyontárgyakat értékesít a részére (err l vebben a 2.2- Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök rész szól). Annak ellenére, hogy VBAG nem vállal felel sséget az Értékpapírok alapján és a Feltételeknek megfelel en nem vállal felel sséget a Kibocsátónak az Értékpapír tulajdonosokkal szemben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére, a VBAG helyzetének hátrányos megváltozása kihatással lehet arra, hogy a Kibocsátó az Értékpapír tulajdonosok felé vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja-e. A következ kben vázolt kockázati tényez k a fentiekre tekinettel fontosak lehetnek: - Az osztrák bankszektorban nagyon éles a piaci verseny és ez a jöv ben várhatóan tovább fokozódik. Ez a VBAG által szerzett nyereség és a számára befektetések céljára rendelkezésre álló ke csökkenésével járhat. - a Baseli Bizottságnak a Bankok felügyeletér l szóló keretmegállapodása átültetésének következményei, a Jegyzett T ke Számításának és Mértékének Nemzetközi Konvergenciájára tekintettel ( International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ) ( Basel II ), nem láthatóak el re. A Basel II bármikor a kis- és közép-vállalkozások számára rendelkezésre álló banki kölcsönök számának a csökkenéséhez és a hitelfeltételek megváltozásához vezethet ( SMEs külön-külön SME ). Ezenkívül a hitelintézetek megnövekedett adminisztrációs feladatokra és magasabb adminisztrációs költségekre számítanak. A Basel II az üzleti szféra más területein is magasabb t kekövetelmények felállításához vezethet és így csökkentheti azok profitabilitását. - a VBAG részére többletköltséget okozhat az osztrák értékpapírok felügyeletér l szóló évi törvénynek történ megfelelés (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 WAG 2007 ) amelyben átültetésre került a pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv ( MiFID ). A WAG 2007 meghatározott eljárások alkalmazásával arra kötelezi a befektetési szolgáltatást (vagy kiegészít szolgáltatást) nyújtó társaságokat, hogy az ügyfeleik érdekeinek megfelel en járjanak el. Az ilyen költségek az Értékpapír tulajdonosokra hárulhatnak, amelynek eredményeképp a befektetéseik a vártnál alacsonyabban térülhetnek meg. - a VBAG tevékenysége helye szerinti országok jogalkotása, illetve a bírósági és a közigazgatási jogalkalmazás gyakorlata a VBAG pénzügyi helyzetére kihatóan hátrányosan változhat. - mivel a VBAG jelent s eszközei, tevékenysége és ügyfelei az eurozónán kívül esnek, a VBAGnak devizakockázattal is számolnia kell. - a VBAG jelent s ingatlanokkal rendelkezik, ezért az ingatlanpiaci áringadozások kockázatával kell számolnia - egy, a VBAG teljesen konszolidált leányvállalatának adóhatósági határozat ellen történ esetleges sikertelen fellebbezése a VBAG pénzügyi helyzetét hátrányosan érintheti december 31-én a VBAG kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a VBAG felel sséget vállal annak biztosítására, hogy a Back Office Service für Banken GmbH szerz déses kötelezettségeinek eleget tud tenni. VBAG-nak ezért számolnia kell azzal a kockázattal, hogy ezeket a kötelezettségeket teljesíteni kell és a VBAG esetleg nem tudja pótolni a nyilatkozatok alapján kifizetett pénzösszeget. - VBAG ellen esetlegesen felszámolási eljárást indíthatnak. Annak a ténynek köszönhet en, hogy a VBAG a Kibocsátó részvényeinek 100%-os tulajdonosa és hogy számosjelentékeny szerz désben ellenérdek fél a Kibocsátóval szemben, ez a Kibocsátóra valószín leg hátrányosan fog hatni. - VBAG-nak más pénzintézetek szerz désszegésének a kockázatával is számolnia kell. A különböz pénzintézetek tevékenységének a pénzügyi piacon történ összefonódása miatt, egy-két Page 11

12 pénzintézet szerz désszegése vagy érintettsége jelent s, a piacot érint likviditási problémákhoz, veszteséghez vagy más pénzintézet szerz désszegéséhez vezethet. Ennek jelent s hátrányos hatása lehet a VBAG-ra nézve. - VBAG-nak likviditási és piaci kockázattal is számolnia kell. A 2007 augusztusában kezd dött és világméret vé vált hitelpiaci válság ( credit crunch ) miatt számos pénzintézet számára jelent s nehézséget jelent a finanszírozás. A pénzügyi világpiac likviditásának ennek eredményeként jelentkez hiánya jelent s hátrányos hatással lehet a VBAG-ra, ahogy más pénzitézetre is. 1.3 A Kibocsátó bemutatása Különleges célú gazdasági egység ( Special purpose vehicle, SPV ) A Kibocsátó, a LEVADE S.A. kizárólagos célja, hogy az értékpapírosításról szóló törvénynek megfelel egy vagy több tranzakciót vigyen véghez. A fenti törvénynek megfelel en a Kibocsátó igazgatósága a Kibocsátón belül egy vagy több Osztályt hoz létre. Minden egyes Osztályhoz - amennyiben az igazgatóságnak az Osztályt létrehozó határozata eltér en nem rendelkezik a Kibocsátó eszközeinek és kötelezettségeinek egy meghatározott része tartozik. A fentieknek megfelel en a Kibocsátónak minden egyes Osztályában: a) ki kell bocsátania Értékpapírokat és b) meg kell vásárolnia a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközöket (és esetlegesen Derivatív Ügyletet kell kötnie) továbbá amennyiben a fenti törvény megengedi minden lépést meg kell tennie és minden jogügyletet meg kell kötnie, amely a céljai eléréséhez szükséges és hasznos. Általános információk A Kibocsátó 2007 június 21-én határozatlan id re a luxemburgi gazdasági társaságokról szóló törvény (1915. augusztus 10.) alapján alapított és a luxemburgi értékpapírosításról szóló törvénynek megfelel en módosított nyilvánosan m köd részvénytársaság (société anonyme). A Kibocsátóra a luxemburgi jog az irányadó és az összes alkalmazandó, vállalatirányítási rendre vonatkozó jogszabálynak megfelel en m ködik. A Kibocsátó Alapszabályát október 12-én tették közzé a Mémorial C-Recueil des Sociétés et Associations -ban. A Kibocsátó székhelye 7, Val Sainte-Croix, L Luxemburg. A székhely telefonszáma A fax szám: A Kibocsátó az alábbi cégjegyzékszám alatt került nyilvántartásba vételrea luxemburgi cégjegyzékben ( Luxembourg Commercial Register ): B A Kibocsátó élén két igazgató áll, akiket a Kibocsátó részvényesei neveztek ki. (err l b vebben az alábbi Kibocsátó alapt kéje és a legnagyobb részvényes rész szól) A Kibocsátó jelenlegi igazgatói az alábbi 4.1 A Kibocsátó adminisztratív, irányítói és felügyeleti szervei részben kerülnek felsorolásra. A Kibocsátónak nincs leányvállalata. Kibocsátó alapt kéje és a legnagyobb részvényes A Kibocsátó elfogadott és jegyzett alapt kéje euró amely 700 db 100 euró névérték teljesen befizetett részvényekb l áll, amelyeknek a VBAG a kizárólagos tulajdonosa. 1.4 A VBAG bemutatása Általános információk A VBAG a Kibocsátó részvényeinek 100%-os tulajdonosa és ennek megfelel en irányítója. AVBAG az osztrák törvények szerint létrehozott és az osztrák cégjegyzékbe (Firmenbuch) Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft néven, p. számon bejegyzett részvénytársaság (Aktiengesellschaft). Tevékenysége során többek között a VBAG cégnevet is használja. A társaság ügyeiben illetékes cégbíróság a bécsi kereskedelmi bíróság (Handelsgerich Wien). A társaság székhelye Kolingasse 19, A-1090, Bécs. A VBAG igazgatósága (Vorstand) öt tagból áll. Az ellen rz bizottság (Aufsichtsrat) húsz tagból áll, ebb l hét tag a munkavállalók képvisel je. Page 12

13 Alapt ke A VBAG kibocsátott alapt kéje a jelen Tájékoztató elkészültének id pontjában ,82 euró, amelyet db névre szóló, egyenként 7,27 euró névérték részvény testesít meg. A VBAG szavazót kéjének tulajdonosa a Volksbanken Holding registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (58,2%), a DZ BANK csoport (25,0% plusz egy részvény), az ERGO csoport (Victoria biztosítótársaság) (10,0%) Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (6,1%) és egyéb részvényesek (0,7%) Pénzügyi információk Az alábbi pénzügyi információk a VBAG december 31-én lezárult pénzügyi évére vonatkozó auditált konszolidált beszámolójából származnak: az adatok ezer euróban Eszközök összesen 78,640,829 Nettó kamatjövedelem 830,728 Tárgyévi adózás el tti jövedelem 388,121 Tárgyévi adózott jövedelem 345,910 Kisebbségi részesedések utáni nettó nyereség 219, november 3. napján a VBAG, a Kommunalkredit és az Osztrák Köztársaság együttesen bejelentette, hogy megállapodtak abban, hogy az Osztrák Köztársaság megvásárolja a VBAG a Kommunalkreditben lév összes részvényét 1 euróért. A VBAG továbbá vállalta, hogy a Kommunalkredit részesedést jegyez le ( Partizipationskapital ; olyan t ke, amely Tier 1 t kének számít banki szabályozási szempontból) euró összeg erejéig, amely részesedés legalább 5 évig évi 8%-os osztalékot biztosít számára a Kommunalkredit éves rendelkezésre álló, elegend profitja függvényében. A részesedés állandó, amelyet a Kommunalkredit kizárólag az Osztrák Banktörvényben szabályozott alapt ke-csökkentésre vagy a részesedés visszaváltására vonatkozó eljárásnak megfelel en fizethet vissza leghamarabb a részesedés kibocsátásától számított 5. évet követ en. A VBAG ezen túlmen en a szokásos szavatosságokat és kijelentéseket is tesz euró összeghatárig id beli korlátozással és múltbeli feltételes köteletezettségekért. A Kommunalkreditnek a Dexia Kommunalkredit Bankban lév 49.16%-os társasági részesedését a Dexia veszi meg 1 euróért. A Kommunalkreditben történ részvényátruházás következtében a VBAG jelenleg felülvizsgálja a nyilvános hitelezésre vonatkozó üzletpolitikáját június 30. napjával kezdve a VBAG nem auditált összesített mérlegf összege kb euró volt, amelyb l euró a Kommunalkreditnek volt tulajdonítható. További részleteket a Business history and business development of VBAG Recent developments rész tartalmaz. Üzleti áttekintés A VBAG általános kereskedelmi bankként szolgáltatásait egyéni, vállalati és intézményi ügyfeleknek, valamint partnereinek, els sorban az osztrák hitelszövetkezeteknek (Volksbanken), illetve az Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Cipruson, Németországban, Lengyelországban, Ukrajnában és Máltán m köd egyéb partnereinek nyújtja. A VBAG Page 13

14 Kommunalkreditben lév részvényeinek eladása eredményeként (lásd fent) Ciprus meg fog sz nni mint lényeges piac. A VBAG tevékenysége az alábbi üzletágakra oszlik: - vállalati; - lakossági; - treasury; - ingatlan; és államháztartásnyilvános hitelezés: a VBAG jelenleg felülvizsgálja a nyilvános hitelezésre vonatkozó üzletpolitikáját a Kommunalkreditben lév részvényeinek eladásának eredményeképpen; További részleteket a Business history and business development of VBAG Recent developments rész tartalmaz. Page 14

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó

Részletesebben

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, az értékpapírokba ( Értékpapírok, különkülön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, euróban (EUR) denominált indexhez kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként a befektetők számára a Kötvényekbe történő befektetéseikkel kapcsolatos döntéseik során kíván segítséget nyújtani, azonban nem pótolja a Tájékoztató

Részletesebben

A pénzügyi kockázat elmélete

A pénzügyi kockázat elmélete 7. Kötvények és árazásuk Részvények és kötvények Részvény: tulajdonrészt jelent, részesedést a vállalat teljesítményéb l. Kötvény: hitelt jelent és a tartozás visszazetésének szabályait. A részvényeket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről 04/02/2016 ESMA/2015/1787 HU Tartalomjegyzék I. Hatály... 3 II. Hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások...

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) január január Változás Nettó kamatbevétel 2431,2 2651,7-8,3% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -831,8-981,8-15,3% Nettó díj- jutalékbevétel

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Végrehajtási Politika Tájékoztató Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Tartalomjegyzék 1. A politika hatálya 3 2. A politika alkalmazása 5 3. Legkedvez bb eredmény 5 4. Megbízások kezelése

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

A számvitelr l szóló évi C. tv. módosításai

A számvitelr l szóló évi C. tv. módosításai A számvitelr l szóló 2000. évi C. tv. módosításai 2011. Készítette: Szabó Gabriella 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Célja: -- az azegyszer sítés -- adminisztrációs terhek csökkentése se Hatálya: - a

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ:

Részletesebben

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves USD denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding Inc. (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki, és lejáratkor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA 100 MILLIÓ FT-NÁL ALACSONYABB ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CIB Bank Zrt. a Mikrovállalati

Részletesebben