Hungarian translation of the summary of the Programme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian translation of the summary of the Programme"

Átírás

1 Hungarian translation of the summary of the Programme The following translation of the original summary is a separate document attached to the Prospectuses. It does not form part of the Prospectus itself and has not been approved by the CSSF. Further, the CSSF did not review its consistency with the original summary. Az eredeti összefoglaló alábbi fordítása a Tájékoztatók mellékletét képez önálló dokumentum, mely nem képezi a Tájékoztatók részét és azt a CSSF nem hagyta jóvá, továbbá az CSSF nem vizsgálta meg annak összhangját az eredeti összefoglalóval. Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó bármely döntést a Tájékoztató - beleértve a hivatkozott dokumentumokat - teljes áttekintése alapján kell meghozni. Az alábbi Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseinek az Európai Gazdasági Térség egyes tagállamaiban ( EGT Tagállam ) történ végrehajtásáért az adott EGT Tagállamban felel s személyek kizárólag az összefoglaló alapján semmilyen polgári jogi felel sségre nem vonhatók, beleértve annak bármely fordítását, kivéve ha az félrevezet, pontatlan vagy nem összeegyeztethet azzal, ahogy a Tájékoztatót a felek együttesen értelmezték. Amennyiben a Tájékoztatóban foglalt információval kapcsolatban az Európai Gazdasági Térség valamely bírósága el tt keresetindításra kerül sor, el fordulhat, hogy azon EGT Tagállam nemzeti jogszabályainak értelmében, ahol a keresetett indították, a felperesnek viselnie kell a bírósági eljárás megindítását megel en a Tájékoztató fordításának költségeit. A kötvények feltételeiben ( Kötvények Feltételei ) és a certifikát feltételeiben ( Certifikát Feltételei ) meghatározott kifejezések az összefoglalóban eltér rendelkezés hiányában azonos jelentéssel bírnak F bb Jellemz k A Kibocsátóval kapcsolatos információk: A Kibocsátó, LEVADE S.A. (a Kibocsátó ), amely egy vagy több osztálya (a Osztályok külön-külön, a Osztály ) útján jár el, egy a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF, a luxemburgi pénzügyi piaci felügyelet) által szabályozott és felügyelt értékpapírosítási tevékenységet végz társaság, a március 22-én meghozott értékpapírosításról szóló luxemburgi törvénynek megfelel en (az Értékpapírosítási Törvény ). A Kibocsátó a Luxemburgi Kereskedelmi- és Cégjegyzékbe B cégjegyzékszám alatt, mint határozatlan id re alapított nyilvánosan m köd részvénytársaság (société anonyme) került bejegyzésre 2007 június 21-én a gazdasági társaságokról szóló (1915. augusztus 10.) és kés bb módosított luxemburgi törvény alapján. A Kibocsátó alapszabályának 4. bekezdése alapján (a Alapszabály ), a Kibocsátó jogosult az Értékpapírosítási Törvényben meghatározott értékpapírosítási tranzakciók kivitelezésére, amely - üzleti céljára tekintettel - a Kibocsátóra is alkalmazandó. A Kibocsátó jogosult bármilyen megállapodást megkötni és bármilyen intézkedést megtenni, amelyek szükségesek vagy hasznosak az Értékpapírosítási Törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott Értékpapírosítási célok elérése érdekében. A Kibocsátó igazgatósága, az Értékpapírosítási Törvény rendelkezéseire, különösen annak 5. -ára tekintettel, önálló Osztályt hozhat létre a Társaságon belül. Minden egyes Osztályhoz a vagyon és a kötelezettségek egy jól meghatározott része tartozik, amely avonatkozó finanszírozásnak megfelel. A Kibocsátó, a Tájékoztató kibocsátása el tt nem folytatott olyan üzleti vagy egyéb tevékenységet, mely nem az alapításához kapcsolódott volna.

2 A Kibocsátó elfogadott és jegyzett t kéjének összege euró amely 700 darab 100 euró névérték teljesen befizetett részvényekb l áll. A Kibocsátó összes részvényének tulajdonosa az Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft of Kolingasse 19, 1090 Vienna, Austria ( VBAG ), amely a Volksbank-Gruppe tagja ( VBAG, Investkredit Bank AG - a VBAG Csoport vagy a Csoport ). Az Értékpapírok típusa: Ezen értékpapírkibocsátási programban (a Értékpapírkibocsátási Program ), a Kötvények (a Kötvények ) és a certifikátok (a Certifikátok ) kizárólag bemutatóra szólóként bocsáthatók ki. Az Értékpapírok minden Sorozatát, illetve - esetlegesen Értékpapírpakett a kibocsátáskor az Állandó Globális Kötvény ( Permanent Global Note ) testesít meg. Zárt Vég kötvények és kamatszelvények kibocsátására nem kerül sor. Klíring Rendszer: Pénznemek: Futamid : Névérték: ISIN ( International Security Identification Number): Klasszikus Kötvények: Zéró-kupon Kötvények: Lebeg Kamatozású Kötvények: Változó Kamatozású Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7-11, D Frankfurt am Main, Németország vagy más hasonló Klíring Rendszer is kijelölhet a végleges feltételekben (a Végleges Feltételek ). A vonatkozó jogi és szabályozói korlátozások, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek és irányelvek figyelembe vételével a Értékpapírokat a Kibocsátó és az érintett Értékpapír tulajdonosok (a Értékpapír tulajdonosok, külön-külön a Értékpapír tulajdonos ) megállapodása szerinti bármely pénznemben ki lehet bocsátani. A futamid a Kibocsátó, az érintett Kifizet Ügynök és az érintett Értékpapír tulajdonos megállapodás függvénye eltekintve attól, hogy az Értékpapírok minimálisan 1 hónapos futamid re szólnak és hogy az Értékpapíroknak Kibocsátóra vonatkozó jogszabályok, rendeletek és irányelvekáltal id l id re megengedett vagy el írt minimum és maximum futamideje van. Az Értékpapírok névértéke a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott névérték. A Kibocsátó külön Osztályán keresztül kibocsátott Értékpapírja ISIN kódját minden egyes Értékpapírra vonatkozóan a Végleges Feltételekben határozzák meg. A fix kamatozású Kötvényekre ( Fix Kamatozású Kötvények ) vonatkozó kamat a Végleges Feltételekben meghatározott módon és id pontban vagy id pontokban fizethet ki. A Zéró Kupon Kötvények ( Zéró-kupon Kötvények ) névértékükön vagy csökkentett áron bocsáthatók ki és azok után kamat nem fizetend. A lebeg kamatozású kötvényekre ( Lebeg Kamatozású Kötvény ) minden Sorozat tekintetében a Kibocsátó és az érintett Kötvény tulajdonosok által megállapított, az alkalmazandó hozamhoz a Végleges Feltételek szerint igazított külön kamatláb érvényes. A változó kamatozású kötvények ( Változó Kamatozású Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a fizetend Page 2

3 Kötvények: Certifikátok: Kamatperiódusok és kamatlábak: kamat összegének kiszámításának módját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb mód. A Certifikátok lehetnek index Certifikátok ( Index-Certifikát ), diszkontált Certifikátok ( Diszkontált Certifikátok ), nyeremény Certifikátok ( Nyeremény Certifikátok ) és turbo Certifikátok ( Turbo Certifikátok ). A Végleges Feltételek eltér rendelkezése hiányában a Certifikátok után kamat nem fizetend. Kizárólag a visszaváltási összeg fizethet ki, amely az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, amelyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) beleértve, de nem kizárólagosan az indexek, t ke, hitel, valuták, áruk, jöv beli szerz dések, kamatlábak (vagy ezek felsorolt vagy fel nem sorolt kombinációi). A visszaváltási összeg meghatározható egy minimum ( Floor ) vagy maximum ( Cap ) összegben vagy más a Végleges Feltételekben meghatározott módon. A Kötvényekre vonatkozó kamatperiódusok hossza és az irányadó kamatláb, vagy a kamatszámítás módja id l id re változhat és eltér lehet az egyes Sorozatok tekintetében. A Kötvények rendelkeznek maximális illetve minimális kamatlábbal, vagy mindkett vel. A kamatszámítási- id szakok lehet vé teszik, hogy a Kötvények egyazon kamatid szakban különböz kamatlábbal is kamatozzanak. A fenti információkat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazzák. Amennyiben lehetséges, a Certifikátokra vonatkozó kamatperiódus hossza, az alkalmazandó kamatláb és a kamatszámítás módja a Végleges Feltételekben került meghatározásra. Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények: Kötvények visszaváltása: Részletekben történ visszaváltás: A lebeg visszaváltási összeg kötvények ( Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a visszaváltási összeg kiszámításának alapját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a számítás történhet a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb módon. A Részvények visszaváltására sor kerülhet névértéken illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott (és a képletben részletezett vagy más módon megállapított) egyéb visszaváltási összegen. A visszaváltási összeg az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, melyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon, ahol a minimum visszaváltási összeg (Floor) és a maximum visszaváltási összeg (Cap) a Végleges Feltételekben meghatározható. A Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ( Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ) úgy rendelkezhetnek, hogy akötvényekvisszaváltására kett vagy több, a Végleges Feltételekben meghatározott összeg és az ott meghatározott id pontban teljesíthet részletben kerül sor. Page 3

4 Futamid vége el tti visszaváltás: Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Értékpapír tulajdonosok döntése alapján: Kivéve, ha azt az alábbi Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Kötvény tulajdonosok döntése alapján rész másképpen nem rendeli, az Értékpapírok mindkét típusa a Kibocsátó döntése alapján a lejárat id pontja el tt történ visszaváltására (a Feltételekben részletesen meghatározottaknak megfelel en) kizárólag jogszabályi változás, a fedezeti ügylet meghiúsulása és/vagy a megnövekedett fedezeti ügyleti költségek vagy a F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz kapcsolódó esemény és/vagy a vonatkozó F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz (a F Osztályba Tartozó Vagyontárgyak ) kapcsolódó megnövekedett költségek esetén van lehet ség. Adózási okokból a Kötvények futamid vége el tti visszaváltására szintén van lehet ség. Ezen kívül a Turbo Certifikátok futamid vége el tti visszaváltásárais lehet ség van, ha a visszaváltási összeg számításához használt Alapösszeg eléri a Végleges Feltételekben meghatározott mértéket. Minden egyes értékpapírkibocsátás Végleges Feltételei meghatározzák, hogy a Kibocsátó és/vagy az Értékpapír tulajdonosok döntése alapján lehet ség van-e az Értékpapíroknak a lejárat id pontja el tti (részben vagy egészben történ ) visszaváltására, és/vagy azt, hogy a Certifikát tulajdonosok (külön-külön Kötvény tulajdonosok és Certifikát tulajdonosok, együtt Értékpapír tulajdonosok ) az Értékpapírok tekintetében más opcióval rendelkeznek-e és ha igen, akkor azt is, hogy az ilyen visszaváltásra és/vagy opciókra milyen feltételek vonatkoznak. A Kötvény tulajdonos döntése alapján a Kiegészít T ke Kötvények a futamidejük els nyolc évében nem válthatók vissza. Egyéb Értékpapírok: Kötvényekre vonatkozó forrásadó: A magas kamatozású Kötvényekre, az alacsony kamatozású Kötvényekre, a kamatlábhoz kötött Kötvényekre, a növekv kamatozású Kötvényekre, a csökken kamatozású Kötvényekre, a kétdevizás Kötvényekre, a fordított kétdevizás Kötvényekre, az opcionális kétdevizás Kötvényekre, a részben kifizetend Kötvényekre, az árfolyamváltozásokhoz kötött Kötvényekre, a fordított változó kamatozású Kötvényekre, az inflációhoz kötött Kötvényekre, a CMS Kötvényekre, a kamatsáv alapján kamatozó Kötvényekre, a ratchet Kötvényekre, a snowball Kötvényekre, a steepener Kötvényekre, átváltoztatható Kötvényekre, market-timing Kötvényekre, a chooser Kötvényekre, a coupon-booster Kötvényekre, a kett s visszaválthatóságú Kötvényekre, a fordított átalakítható Kötvényekre, az indexhez, részvényhez, áruhoz, alaphoz, határid s ügylethez, valutához vagy ezek kombinációjához kötött nyeremény Kötvényekre, a diszkontált Kötvényekre, a készpénz-vagy-részvény Kötvényekre, illetve a Kibocsátó és a Kötvényjegyz vagy a Kötvényjegyz k megállapodása alapján a Program keretében kibocsátott bármely fajtájú egyéb Kötvényre vonatkozó feltételeket az adott Végleges Feltételek tartalmazzák. 1. Az adó bruttósítása alkalmazandó. Abban az esetben, ha a Végleges Feltételeknek megfelel en a Kötvények adójának bruttósítása kifizetend, az alábbiak irányadók: Minden a Kötvényekre vonatkozóan eszközölt t ke és/vagy kamatfizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ebben az esetben a Kibocsátó akkora további összeg fizetésére köteles, amely a Page 4

5 Kötvény tulajdonosoknál akkora összeget realizál, mint amit akkor kaptak volna, ha nincs el írva levonás vagy csökkentés (az adók és illetékek kivételével) vagy mint: a) amely bármely más személy részére fizetend lenne, aki a Kötvény tulajdonosok nevében letétkezel ként vagy inkasszóügynökként, vagy bármely más olyan min ségben jár el, amely nem eredményez a Kibocsátó részér l eszközlend levonást vagy csökkentést az általuk eszközölt t ke- és kamatfizetésekb l; vagy b) amely azáltal fizetend, hogy a Kötvény tulajdonosok személyes vagy üzleti kapcsolatban állnak vagy álltak a Luxemburgi Nagyhercegséggel és/vagy bármely más joghatósággal, amelynél a Kibocsátó kifizetést eszközöl vagy kíván eszközölni a Kötvények alapján, és nem csupán azon tényb l kifolyólag, hogy a Kötvények alapján történ vagy adózási célú kifizetések a Luxemburgi Nagyhercegség és/vagy ilyen joghatóság forrásaiból származnak; hivatkozva arra, hogy az osztrák Kapitalertragsteuer (t kehozamra vonatkozó adó) a Kötvény kibocsátásának id pontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint adónem, ezen bekezdés (b) pont alá esik és erre tekintettel és ennek megfelel en, semmilyen további összeg nem fizetend ; vagy c) amikor ilyen levonást vagy csökkentést írnak el vagy ír el egyéni kifizetésre, a 2003/48/EC Európai Tanácsi Irányelv vagy más európai uniós irányelv, amely a megtakarítások adóztatásáról november én tartott ECOFIN Tanácsi találkozó következtetéseit tartalmazza vagy ilyen irányelveket végrehajtó, azoknak megfelel vagy a harmonizációt el segít jogszabályok; vagy amely olyan jogszabályváltozás miatt fizetend, mely az esedékessé válástól számított 30 napon túl vagy kés bb lép hatályba, feltéve hogy az értesítés a Kötvény Feltételei nak megfelel en történt; vagy d) azon Kötvény tulajdonosok által vagy nevükben, akik elkerülhették a levonást vagy csökkentést azáltal, hogy a Kötvényeket bemutatták a Kifizet Ügynöknek egy másik európai uniós tagállamban. 2. Az adó bruttósítása nem alkalmazható. Azoknak a Kötvényeknek az esetében, amelyekre a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint adó bruttósítás nem fizethet ki, a következ k irányadóak: Minden a Kötvényekre vonatkozóan eszközölt t ke és/vagy kamatfizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ebben az esetben a Kibocsátó olyan csökkentést vagy levonást fog eszközölni és meg fogja fizetni az illetékes hatóságnak a csökkentett vagy levont összegeket. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további t ke és/vagy kamat kifizetésére, amely levonást vagy csökkentést eredményez. Az Értékpapírok adójáról szóló megállapodásra vonatkozó részletesebb információról b vebben a 8 Adózás rész szól. Page 5

6 Certifikátokra vonatkozó forrásadó: Az adó bruttósítása nem alkalmazható. Minden a Certifikátokkal kapcsolatos kifizetés minden adótehert l (levonás, csökkentés) mentes, hacsak a levonást vagy csökkentést jogszabály nem írja el vagy fogja el írni. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további összeg fizetésére, amely a Certifikát tulajdonosainál levonást vagy csökkentést realizál. Az Értékpapírok adózására vonatkozó részletesebb információról a 8 Adózás rész szól. Menedzsment szolgáltatási díjak: Értékpapírok Státusza: A Kibocsátó részére nyújtandó menedzsment szolgáltatások teljesítéséért a vezet, ( Menedzsment Szolgáltatások ) Kibocsátó részére menedzsment szolgáltatási díjra ( Menedzsment Szolgáltatási Díj ) jogosult. Lásd még, 9.1 pont F bb Okiratok- Menedzsment Megállapodás ) A Certifikátok, a releváns Végleges Feltétekben rögzítetteknek megfelel en, közvetlen, feltételen, nem biztosított és másnak alá nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, a jog által szükségszer en el térbe-helyezett kötelezettségek kivételével. A Kötvények els dleges Kötvényként ( Els dleges Kötvény ) és alárendelt Kötvényként ( Alárendelt Kötvény ) bocsáthatók ki a Kötvények - Státuszára vonatkozó Feltételek rendelkezései szerint. Az Els dleges Kötvények, amelyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók Els dleges Kötvényeknek, közvetlen, feltételen, nem biztosított és nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, amelyek egymással egyenrangúnak min sülnek. Az Alárendelt Kötvények (azaz, "Alárendelt Kötvények", "Kiegészít ke Kötvények" vagy " Alárendelt Kiegészít T ke Kötvények "), melyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók alárendeltnek nem biztosított és alárendelt kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán egymás közt egyenrangú rangsorolással, és egyenrangúan rangsorolva minden olyan alárendelt Kibocsátó részére fennálló kötelezettséggel, melyek a Kötvényeknél nem el rébb rangsoroltak vagy amelyeket a jog nem részesít el nyben. Befektetési Megfontolások: Biztosítéknyújtás tilalma: Közvetett Szerz désszegés ( Cross Default ): Az alkalmazandó Végleges Feltételek az Értékpapírok egykülönleges Sorozatára vagy az Értékpapírpakettre esetlegesen alkalmazandó speciális Befektetési Ellenszolgáltatásokat írhat el. A leend vev knek érdemes mérlegelnie az alkalmazandó Végleges Feltételek által rögzített minden további befektetési szempontot és konzultálnia saját pénzügyi és jogi tanácsadójával az Értékpapírok Sorozatába való befektetéshez kapcsolódó kockázatokról és arról, hogy az Értékpapírokba történ befektetés saját személyes körülményei fényében megfelel befektetési forma-e. Nincs a biztosítéknyújtás tilalmára ( Biztosítéknyújtás Tilalma ) vonatkozó rendelkezés. Nincs erre vonatkozó rendelkezés. Page 6

7 Szerz désszegés: Irányadó jog: A Feltételek a szerz désszegés eseteit nem határozzák meg. Osztrák jog. Joghatóság: Az Értékpapírokkal kapcsolatos jogi eljárások lefolytatására a joghatóság helye nem kizárólagosan- Bécs, Ausztria. Irányadó nyelv: A vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon: az angol, és ha azt a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák, a német nyelv változat csak tájékoztató jelleg ; vagy a német, és ha azt a Végleges Feltételekben meghatározzák, az angol nyelv változat csak tájékoztató jelleg. Min sítés: A Végleges Feltételekt l függ en, a Kötvények bár nem szükségszer en- min síthet k. Ha a Kötvényeket min sítik, ezen min sítést fel kell tüntetni a Végleges Feltételekben. A min sítés nem jelent vételre, eladásra vagy tulajdonban való tartásra vonatkozó javaslatot és azt a min sít szervezet bármikor felfüggesztheti, leronthatja vagy visszavonhatja. Értékesítési korlátozások: Európai Gazdasági Térség, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán és más hasonló korlátozások lehetnek szükségesek az az adott Értékpapír kibocsátására figyelemmel az ajánlat és az értékesítéssel kapcsolatosan. Err l b vebben a 9.2 Értékesítési korlátozások rész szól. A vételre kínált és értékesített Értékpapírok az Értékpapír törvénny által meghatározott Regulation S hatálya alatt állnak. A 365 napnál hosszabb futamidej Értékpapíroknak az Egyesült Államok adójogszabályainak meg kell felelniük és nem kínálhatók eladásra, nem értékesíthet ek vagy továbbíthatóak amerikai személynek, az Egyesült Államok területén vagy annak tartományaiban. 1.2 A kockázati tényez k rövid ismertetése A lehetséges befektet knek a befektetésre vonatkozó döntés meghozatala el tt célszer gondosan megvizsgálni az Értékpapírokba történ befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. A kockázati tényez kként felsorolt események vagy körülmények bármelyikének bekövetkezte a Kibocsátót korlátozhatja az Értékpapírokkal kapcsolatban a befektet k felé fennálló kötelezettségei teljesítésében, és/vagy kedvez tlenül befolyásolhatja az Értékpapírok piaci értékét és kereskedelmi árát, illetve a befektet knek az Értékpapírok alapján fennálló jogait és ennek következtében a befektet k elveszíthetik befektetésük egy részét vagy egészét. A lehetséges befektet knek ezért a kockázatok két f kategóriáját kell megvizsgálnia (i) a Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok, és (ii) az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok (a kockázati tényez kr l b vebben a Tájékoztató 3 Kockázati Tényez k rész szól). A lehetséges befektet nek az Értékpapírok bármelyikébe történ befektetésr l való döntés meghozatala el tt saját maguknak egy teljeskör vizsgálatot kell végezniük (könyvvizsgálatot, jogi és adózási szempontú vizsgálatokat is beleértve) Page 7

8 A Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok: különleges célú gazdasági egység; korlátozott vagyon, korlátozott felel sség; fizetésképtelenség A Kibocsátó a luxemburgi értékpapírosításról szóló törvény 1. (2) bekezdése alapján Értékpapírosítási Tevékenységet Ellátó Társaság. Tevékenysége id szakonként különböz sorozatú Értékpapírok kibocsátára terjed ki. Minden Értékpapír sorozat kibocsátása külön Osztályban történik (err l általában b vebben a Tájékoztató 2 A Program struktúrájának leírása része szól). Az Értékpapírok külön Osztályban történ kibocsátása a következ t jelenti: az Értékpapír tulajdonosának a követelései a meghatározott osztályba tartozó eszközökre terjednek ki (a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök - r l b veben a Tájékoztató Általános struktúra része szól). Amennyiben ezek az eszközök nem nyújtanak fedezetet az Értékpapír tulajdonos igényének kielégítésére, úgy az nem követelhet kielégítést más osztályba tartozó eszközb l vagy a Kibocsátó vagy más fél bármely más eszközéb l ( korlátozott kielégítés ) sem a kibocsátó, sem harmadik személy nem vállal felel séget azért, hogy a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke eléri az Értékpapír a bel le származó hozammal növelt - visszaváltási értékét; a Kötvény Kibocsátásának Feltételeinek és a Certifikát Kibocsátásának Feltételeinek megfelel pénzösszegek kifizetése azonban a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökb l származó jövedelem a Kibocsátó által történ megszerzését l függ. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke harmadik személyek által vállalt kötelezettségekt l függ (beleértve a F Osztályba Tartozó Eszköz Kötelezettjét és amennyiben lehetséges a derivatív ügyletben részvev másik felet ( Másik Fél )). Nincsen garancia arra vonatkozóan, hogy ilyen harmadik személyek teljesíteni tudják ezeket a kötelezettségeket; és a Kibocsátó fizetésképtelenségével fenyeget esemény bekövetkezte esetén a Kibocsátó a F Osztályba Tartozó Eszközökr l szóló Megállapodás vagy a Derivatív Ügyletr l szóló Megállapodásból származó kötelezettségei megsz nhetnek. Ebben az esetben nincsen garancia arra, hogy a Kibocsátó ki tudja fizetni az Értékpapír alapján járó pénzösszegeket. Szabályozói kockázat A Kibocsátó és a VBAG Csoport tevékenységének helye szerinti országok jogalkotása, illetve bírósági és közigazgatási jogalkalmazás gyakorlata a Kibocsátó számára hátrányosan változhat. Az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázati tényez k Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. Általában az olyan befektetési eszközök, mint az Értékpapírok a beruházást kísér költségek és egyéb tranzakciós költségeken kívül a befektetett t keösszeg elvesztésének magas kockázatát is magukban hordozzák. Minden befektet nek saját magának kell eldöntenie, hogy az Értékpapírokba történ befektetés az adott helyzetében megfelel megoldáse. Az Értékpapírokba történ befektetés az érintett tranzakció természetének teljes megértését kívánja meg. A befektet knek befektetésekben jártasnak és a lehetséges kockázatokkal tisztában kell lenniük. A befektet k jellemz en az alábbi kockázatokkal szembesülhetnek:a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökkel kapcsolatos kockázatoknak való kitettség: A meghatározott Osztályba tartozó Értékpapír t keösszegének, a kamatnak és - amennyiben lehetséges a visszaváltási összegnek a megfizetése teljes mértékben függ az adott Osztályhoz tartozó Eszközök értékét l, az azokból származó bevételt l és/vagy amennyiben lehetséges hozamtól. (err l b vebben a 2.2. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök és a 3.1 A Kibocsátóra vonatkozó kockázati tényez k;korlátozott vagyon és korlátozott felel sség; az Értékpapír tulajdonosának korlátozott kielégítési joga; Menedzsment Díj részben.) Page 8

9 Kamatláb-kockázat A kamatlábak szintje a pénz- és t kepiacokon naponta változhat, amelynek következtében az Értékpapírok értéke is hasonlóképpen naponta módosulhat. Hitelkockázat A hitelkockázat annak kockázata, hogy a Kibocsátó részben vagy egészben nem tesz eleget az Értékpapírok szerinti kamatfizetési és/vagy visszaváltási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettségének. Hitelfelár-kockázat A hitelfelár a Kibocsátó által az Értékpapír tulajdonosnak az átvállalt hitelkockázatért fizetett jutalék. Az Értékpapírba befektet k vállalják annak kockázatát, hogy a Kibocsátó által alkalmazott hitelfelár változhat. Értékpapírok min sítése Az Értékpapírok min sítése (ha van ilyen) nem feltétlenül veszi figyelembe az Értékpapírokba történ befektetés valamennyi kockázatát és az felfüggeszthet, leszállítható vagy visszavonható. Újrabefektetési kockázat Az általános piaci kamatláb az Értékpapírok futamideje alatt annak kamatlába alá eshet, amely esetben el fordulhat, hogy a befektet k az Értékpapírokból származó készpénzt nem tudják ugyanolyan megtérülési rátával újra befektetni. A futamid vége el tti visszaváltással kapcsolatos kockázat A Feltételek biztosítják a Kibocsátó részére az Értékpapírok a futamid vége el tti visszaváltásának a jogát. Amennyiben a Kibocsátó ezt a jogot csökken piaci kamatlábak mellett gyakorolja, a visszaváltáskor elért hozam a vártnál alacsonyabb lehet, és az Értékpapírok visszaváltott névértéke kevesebb lehet, mint a befektet által az Értépapírokért fizetett vételár. Cash flow kockázat Az Értékpapírokhoz általában kapcsolódik bizonyos mérték pénzmozgás. A kamatösszegek és/vagy a visszaváltási összegek fizetésének feltételeit, id pontját és mértékét a Végleges Feltételek határozzák meg. Amennyiben a meghatározott feltételek nem állnak be, a tényleges cash-flow különbözhet a várttól. Devizakockázat -árfolyamkockázat A befektet knek számolniuk kell a devizaárfolyamok kedvez tlen változásával, illetve azzal, hogy a hatóságok bizonyos árfolyam-politikai rendelkezéseket léptethetnek életbe vagy azokat módosítják. Inflációs kockázat Az inflációs kockázat annak kockázata, hogy a jöv ben az adott fizet eszköz értéke csökken, ami a befektetés reálhozamának csökkenését eredményezi. Fizet képes piac hiánya futamid lejárta el tti értékesítés kockázata A befektet knek tisztában kell lenniük annak lehet ségével, hogy az Értékpapírokra vonatkozóan nem bizots, hogy kialakul, illetve az esetleges kialakulást követ en nem biztos, hogy fennmarad fizet képes másodlagos piac, és ennek következtében nem feltétlenül lesz módjuk az Értékpapírokat a kívánt áron vagy a kívánt id ben értékesíteni. A legrosszabb esetben el fordulhat, hogy az Értékpapírokat azok futamidejének lejárta el tt egyáltalán nem tudják értékesíteni. Piaci árral kapcsolatos kockázat múltbeli eredmények A befektet knek számolniuk kell az Értékpapírok piaci árának csökkenését illat kockázattal. Az Értékpapírok múltbeli ára nem tekinthet irányadónak a jöv re nézve. Page 9

10 Hitelfinanszírozás Amennyiben a befektet az Értékpapírok megvásárláslát hitelb l finanszírozza és a kés bbiekben az Értékpapírok alapján esedékes kifizetés elmarad, vagy azok kereskedési ára jelent sen csökken, akkor a befektet nek nem csak a befektetéssel kapcsolatos veszteséggel kell számolni, hanem a hitelt és az azon felszámított kamatot is vissza kell fizetnie. Ügyleti költségek/díjak Az Értékpapírokhoz és különösen azok megvásárlásához és értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek miatt az Értékpapírokon elérhet nyereség jelent sen csökkenhet, illetve teljesen megsz nhet, illetve az ilyen költségek meghaladhatják azt. Klíringgel kapcsolatos kockázat A befektet k kénytelenek az adott klíringrendszer m ködésére hagyatkozni. Adózás A lehetséges befektet knek célszer saját adótanácsadóikkal konzultálni az Értékpapírokba történ befektetés adóhatásaival kapcsolatban, mert azok a befektet k számára ismertetett általános hatásoktól eltérhetnek. Emellett a befektet kre vonatkozó adójogszabályok a kés bbiekben kedvez tlenül módosulhatnak. Jogszabályváltozások A jogszabályokban és hatósági eljárásokban bekövetkez változások kedvez tlen hatást gyakorolhatnak a Kibocsátóra, az Értékpapírokra és a befektet kre. A befektet k által a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogok hiánya Jelen Értékpapírkibocsátási Program keretében az Értékpapír tulajdonosai nem rendelkeznek a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogokkal. Az igények Kibocsátóval szemben történ érvényesítése eltér jogszabályi rendelkezés hiányában egyéni úton történhet. Ennek eredményeként azok a befektet k, akiknek az igényérvényesítéshez szükséges megfelel eszközök állnak a rendelkezésükre, a többi befektet hátrányára élhetnek ezzel a lehet séggel. Az Értékpapírok egyes jellemz ivel vagy kategóriáival kapcsolatos kockázatok Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. A megvizsgálandó jellemz k, típusok és kockázatok leírása megtalálható a 3- Kockázati tényez k részben. A strukturált Értékpapírok további kockázatokkal járnak. A hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírokba történ befektetések esetében a szokásostól eltér, nagyobb kockázatokkal jár az olyan Kötvények vagy Certifikátok megvétele, amelyek esetében a jutalék és/vagy a kamat összege részvények, hitelviszonyt megtestesít okiratok, devizák, áruk, kamatlábak, vagy egyéb indexek, illetve képletek alapján kerül közvetlenül vagy fordítottan meghatározásra. Ilyen kockázat például az, hogy ebben az esetben a kamat a hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírok után fizetend kamatnál (vagy adott esetben a visszaváltási értéknél) alacsonyabb lesz, vagy hogy a befektet az Értékpapírok t keösszegét jelent s részben vagy teljes egészében elveszítheti. Ezenkívül a Kibocsátónak nincs befolyása az alkalmazott referencia, érték vagy index kiválasztására és/vagy számítására. Ha a kibocsátott Értékpapír hedge fund-hoz tartozik, az jelent s kockázattal jár. Célszer ezért, hogy a befektet k a rendelkezésükre álló t kéjüknek csupán egy kis részét, és ne a teljes vagyonukat vagy hitelfelvétel útján szerzett vagyonukat fektessék be ilyen Értékpapírokba. Az ilyen típusú Értékpapírokba történ befektetés ezért azon befektet k számára ajánlott, akik a befektetési piacon különösen tájékozottak. A befektet knek csak akkor tanácsos rész venni a befektetésben, ha képesek az Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok alapos felmérésére. A VBAG-ra mint a Kibocsátó tulajdonosára, tranzakciós partnerére és befektetési szolgáltatójára vonatkozó különös kockázatok Page 10

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó

Részletesebben

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS -

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l BEVEZETÉS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Hatályos: 2011. december 1-t l 1. Általános rendelkezések 1.1

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatók OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelen 1.000.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 1 ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglalók az elemek (Elements) néven ismert közzétételi követelményekből tevődnek össze. Ezeket az elemeket (Elements) A E (A.1 E.7) szakaszok szerint számoztuk meg. A jelen összefoglaló

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben