1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA"

Átírás

1 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó bármely döntést a Tájékoztató - beleértve a hivatkozott dokumentumokat - teljes áttekintése alapján kell meghozni. Az alábbi Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseinek az Európai Gazdasági Térség egyes tagállamaiban ( EGT Tagállam ) történ végrehajtásáért az adott EGT Tagállamban felel s személyek kizárólag az összefoglaló alapján semmilyen polgári jogi felel sségre nem vonhatók, beleértve annak bármely fordítását, kivéve ha az félrevezet, pontatlan vagy nem összeegyeztethet azzal, ahogy a Tájékoztatót a felek együttesen értelmezték. Amennyiben a Tájékoztatóban foglalt információval kapcsolatban az Európai Gazdasági Térség valamely bírósága el tt keresetindításra kerül sor, el fordulhat, hogy azon EGT Tagállam nemzeti jogszabályainak értelmében, ahol a keresetett indították, a felperesnek viselnie kell a bírósági eljárás megindítását megel en a Tájékoztató fordításának költségeit. A kötvények feltételeiben ( Kötvények Feltételei ) és a certifikát feltételeiben ( Certifikát Feltételei ) meghatározott kifejezések az összefoglalóban eltér rendelkezés hiányában azonos jelentéssel bírnak F bb Jellemz k A Kibocsátóval kapcsolatos információk: A Kibocsátó, LEVADE S.A. (a Kibocsátó ), amely egy vagy több osztálya (a Osztályok külön-külön, a Osztály ) útján jár el, egy a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF, a luxemburgi pénzügyi piaci felügyelet) által szabályozott és felügyelt értékpapírosítási tevékenységet végz társaság, a március 22-én meghozott értékpapírosításról szóló luxemburgi törvénynek megfelel en (az Értékpapírosítási Törvény ). A Kibocsátó a Luxemburgi Kereskedelmi- és Cégjegyzékbe B cégjegyzékszám alatt, mint határozatlan id re alapított nyilvánosan m köd részvénytársaság (société anonyme) került bejegyzésre június 21-én a gazdasági társaságokról szóló (1915. augusztus 10.) és kés bb módosított luxemburgi törvény alapján. A Kibocsátó alapszabályának 4. bekezdése alapján (a Alapszabály ), a Kibocsátó jogosult az Értékpapírosítási Törvényben meghatározott értékpapírosítási tranzakciók kivitelezésére, amely - üzleti céljára tekintettel - a Kibocsátóra is alkalmazandó. A Kibocsátó jogosult bármilyen megállapodást megkötni és bármilyen intézkedést megtenni, amelyek szükségesek vagy hasznosak az Értékpapírosítási Törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott Értékpapírosítási célok elérése érdekében. A Kibocsátó igazgatósága, az Értékpapírosítási Törvény rendelkezéseire, különösen annak 5. -ára tekintettel, önálló Osztályt hozhat létre a Társaságon belül. Minden egyes Osztályhoz a vagyon és a kötelezettségek egy jól meghatározott része tartozik, amely a vonatkozó finanszírozásnak megfelel. A Kibocsátó, a Tájékoztató kibocsátása el tt nem folytatott olyan üzleti vagy egyéb tevékenységet, mely nem az alapításához kapcsolódott volna. A Kibocsátó elfogadott és jegyzett t kéjének összege euró amely 700 darab 100 euró névérték teljesen befizetett törzsrészvényekb l áll. Csak egy pari passu részvényosztály van. A Kibocsátó összes részvényének tulajdonosa az Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft of Kolingasse 19, 1090 Vienna, Austria ( VBAG ), amely a Volksbank-Gruppe tagja ( VBAG, Investkredit Bank AG, Kommunalkredit Austria AG- a VBAG Csoport vagy a Csoport ). Az Értékpapírok típusa: Klíring Rendszer: Ezen értékpapírkibocsátási programban (az Értékpapírkibocsátási Program ), a Kötvények (a Kötvények ) és a certifikátok (a Certifikátok ) kizárólag bemutatóra szólóként bocsáthatók ki. Az Értékpapírok minden Sorozatát illetve, ha van ilyen, akkor az Értékpapírpakettet egy Állandó Globális Kötvény ( Permanent Global Note ) testesíti meg a kibocsátáskor. Zárt Vég kötvények és kamatszelvények kibocsátására nem kerül sor. Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7-11, D Frankfurt am Main,

2 Németország vagy más hasonló Klíring Rendszer is kijelölhet a végleges feltételekben (a Végleges Feltételek ). Pénznemek: Futamid : Névérték: ISIN ( International Security Identification Number): Klasszikus Kötvények: Zéró-kupon Kötvények: Lebeg Kamatozású Kötvények: Változó Kamatozású Kötvények: Certifikátok: Kamatperiódusok és kamatlábak: A vonatkozó jogi és szabályozói korlátozások, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek és irányelvek figyelembevételével a Értékpapírokat a Kibocsátó és az érintett Értékpapír tulajdonosok (a Értékpapír tulajdonosok, külön-külön a Értékpapír tulajdonos ) megállapodása szerinti bármely pénznemben ki lehet bocsátani. A futamid a Kibocsátó, az érintett Kifizet Ügynök és az érintett Értékpapír tulajdonos közötti megállapodás függvénye, eltekintve attól, hogy az Értékpapírok minimálisan 1 hónapos futamid re szólnak és hogy az Értékpapíroknak Kibocsátóra vonatkozó jogszabályok, rendeletek és irányelvek által id l id re megengedett vagy el írt minimum és maximum futamideje van. Az Értékpapírok névértéke a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott névérték. A Kibocsátó külön Osztályán keresztül kibocsátott Értékpapírja ISIN kódját minden egyes Értékpapírra vonatkozóan a Végleges Feltételekben határozzák meg. A fix kamatozású Kötvényekre ( Fix Kamatozású Kötvények ) vonatkozó kamat a Végleges Feltételekben meghatározott módon és id pontban vagy id pontokban fizethet ki. A zéró kupon Kötvények ( Zéró-kupon Kötvények ) névértékükön vagy csökkentett áron bocsáthatók ki és azok után kamat nem fizetend. A lebeg kamatozású Kötvényekre ( Lebeg Kamatozású Kötvény ) minden Sorozat tekintetében a Kibocsátó és az érintett Kötvény tulajdonosok által megállapított, az alkalmazandó hozamhoz a Végleges Feltételek szerint igazított külön kamatláb érvényes. A változó kamatozású Kötvények ( Változó Kamatozású Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a fizetend kamat összegének kiszámításának módját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb mód. A Certifikátok lehetnek index Certifikátok ( Index-Certifikát ), diszkontált Certifikátok ( Diszkontált Certifikátok ), nyeremény Certifikátok ( Nyeremény Certifikátok ) és turbo Certifikátok ( Turbo Certifikátok ). A Végleges Feltételek eltér rendelkezése hiányában a Certifikátok után kamat nem fizetend. Kizárólag a visszaváltási összeg fizethet ki, amely az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, amelyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) beleértve, de nem kizárólagosan az indexek, ke, hitel, valuták, áruk, jöv beli szerz dések, kamatlábak (vagy ezek felsorolt vagy fel nem sorolt kombinációi). A visszaváltási összeg meghatározható egy minimum ( Floor ) vagy maximum ( Cap ) összegben vagy más a Végleges Feltételekben meghatározott módon. A Kötvényekre vonatkozó kamatperiódusok hossza és az irányadó kamatláb, vagy a kamatszámítás módja id l id re változhat és eltér lehet az egyes Sorozatok tekintetében. A Kötvények rendelkeznek maximális illetve minimális kamatlábbal, vagy mindkett vel. A kamatszámítási-id szakok lehet vé teszik, hogy a Kötvények egyazon kamatid szakban különböz kamatlábbal is kamatozzanak. A fenti információkat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazzák.

3 Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények: Kötvények visszaváltása: Részletekben történ visszaváltás: Futamid vége el tti visszaváltás: Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Értékpapír tulajdonosok döntése alapján: Amennyiben lehetséges, a Certifikátokra vonatkozó kamatperiódus hossza, az alkalmazandó kamatláb és a kamatszámítás módja a Végleges Feltételekben került meghatározásra. A lebeg visszaváltási összeg Kötvények ( Lebeg Visszaváltási Összeg Kötvények ) tekintetében kibocsátott Végleges Feltételek meghatározzák a visszaváltási összeg kiszámításának alapját. A számítás alapja lehet részvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír, alap, index, áru, valuta, képlet vagy ezek kombinációja, illetve a számítás történhet a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb módon. A Részvények visszaváltására sor kerülhet névértéken illetve a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott (és a képletben részletezett vagy más módon megállapított) egyéb visszaváltási összegen. A visszaváltási összeg az alapösszegre hivatkozással számítható ki (az Alapösszeg, melyet a 3.5 határoz meg Az egyes értékpapír típusokhoz és jellemz khöz kapcsolódó egyéni kockázatok Az egyéni terméktípusokhoz kapcsolódó kockázatok A származékos értékpapírokhoz kapcsolódó általános kockázatok ) a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon, ahol a minimum visszaváltási összeg (Floor) és a maximum visszaváltási összeg (Cap) a Végleges Feltételekben meghatározható. A Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ( Kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek ) úgy rendelkezhetnek, hogy akötvényekvisszaváltására kett vagy több, a Végleges Feltételekben meghatározott összeg és az ott meghatározott id pontban teljesíthet részletben kerül sor. Kivéve, ha azt az alábbi Futamid vége el tti visszaváltás a Kibocsátó és a Kötvény tulajdonosok döntése alapján rész másképpen nem rendeli, az Értékpapírok mindkét típusa a Kibocsátó döntése alapján a lejárat id pontja el tt történ visszaváltására (a Feltételekben részletesen meghatározottaknak megfelel en) kizárólag jogszabályi változás, a fedezeti ügylet meghiúsulása és/vagy a megnövekedett fedezeti ügyleti költségek vagy a F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz kapcsolódó esemény és/vagy a vonatkozó F Osztályba Tartozó Vagyontárgyakhoz (a Osztályba Tartozó Vagyontárgyak ) kapcsolódó megnövekedett költségek esetén van lehet ség. Adózási okokból a Kötvények futamid vége el tti visszaváltására szintén van lehet ség. Ezen kívül a Turbo Certifikátok futamid vége el tti visszaváltására is lehet ség van, ha a visszaváltási összeg számításához használt Alapösszeg eléri a Végleges Feltételekben meghatározott mértéket. Minden egyes értékpapírkibocsátás Végleges Feltételei meghatározzák, hogy a Kibocsátó és/vagy az Értékpapír tulajdonosok döntése alapján lehet ség van-e az Értékpapíroknak a lejárat id pontja el tti (részben vagy egészben történ ) visszaváltására, és/vagy azt, hogy a Certifikát tulajdonosok (külön-külön Kötvény tulajdonosok és Certifikát tulajdonosok, együtt Értékpapír tulajdonosok ) az Értékpapírok tekintetében más opcióval rendelkeznek-e és ha igen, akkor azt is, hogy az ilyen visszaváltásra és/vagy opciókra milyen feltételek vonatkoznak. A Kötvény tulajdonos döntése alapján a Kiegészít T ke Kötvények a futamidejük els nyolc évében nem válthatók vissza. Egyéb Értékpapírok: A magas kamatozású Kötvényekre, az alacsony kamatozású Kötvényekre, a kamatlábhoz kötött Kötvényekre, a növekv kamatozású Kötvényekre, a csökken kamatozású Kötvényekre, a kétdevizás Kötvényekre, a fordított kétdevizás Kötvényekre, az opcionális kétdevizás Kötvényekre, a részben kifizetend Kötvényekre, az árfolyamváltozásokhoz kötött Kötvényekre, a fordított változó kamatozású Kötvényekre, az inflációhoz kötött Kötvényekre, a CMS Kötvényekre, a kamatsáv alapján kamatozó Kötvényekre, a ratchet Kötvényekre, a snowball Kötvényekre, a steepener Kötvényekre, átváltoztatható Kötvényekre, market-timing Kötvényekre, a chooser Kötvényekre, a coupon-booster Kötvényekre, a kett s visszaválthatóságú Kötvényekre, a fordított átalakítható Kötvényekre, az indexhez,

4 részvényhez, áruhoz, alaphoz, határid s ügylethez, valutához vagy ezek kombinációjához kötött nyeremény Kötvényekre, a diszkontált Kötvényekre, a készpénz-vagy-részvény Kötvényekre, illetve a Kibocsátó és a Kötvényjegyz vagy a Kötvényjegyz k megállapodása alapján a Program keretében kibocsátott bármely fajtájú egyéb Kötvényre vonatkozó feltételeket az adott Végleges Feltételek tartalmazzák. Kötvényekre vonatkozó forrásadó: A Kötvényekre vonatkozóan teljesítend minden t ke- és/vagy kamatfizetést bármely adóteher levonása nélkül kell kifizetni, kivéve, ha a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ez utóbbi esetben a Kibocsátó akkora további összeg fizetésére köteles, amelynél fogva a Kötvénytulajdonosok olyan összeghez jutnak hozzá, mint amit akkor kaptak volna, ha nincs el írva levonás vagy csökkentés kivéve, ha az adó vagy illeték) olyan mint: a) amely a Kötvény tulajdonosok nevében letétkezel ként vagy inkasszóügynökként eljáró bármely személy által, vagy olyan módon fizetend, amely nem eredményez a Kibocsátó részér l eszközlend levonást vagy csökkentést az általuk eszközölt t ke- és kamatfizetésekb l; vagy b) amely azáltal fizetend, hogy a Kötvény tulajdonosa személyes vagy üzleti kapcsolatban áll vagy állt a Luxemburgi Nagyhercegséggel és/vagy bármely más joghatósággal, amelynél a Kibocsátó kifizetést eszközöl vagy kíván eszközölni a Kötvények alapján, és nem csupán azon tény által, hogy a Kötvények alapján történ vagy adózási célú kifizetések a Luxemburgi Nagyhercegség és/vagy ilyen joghatóság forrásaiból származnak; hivatkozva arra, hogy az osztrák Kapitalertragsteuer (t kehozamra vonatkozó adó) a Kötvény kibocsátásának id pontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ezen (b) pont alá esik és erre tekintettel és ennek megfelel en, semmilyen további összeg nem fizetend ; vagy c) amikor ilyen levonást vagy csökkentést magánszemélyek részére történ kifizetés terhére írnak el és az a 2003/48/EC Európai Tanácsi Irányelven vagy más a megtakarítások adóztatásáról november én tartott ECOFIN Tanácsi találkozó következtetéseit tartalmazó vagy ilyen irányelveket végrehajtó, azoknak megfelel vagy a harmonizációt el segít jogszabályokon alapulnak; vagy d) amely olyan jogszabályváltozás miatt fizetend, mely a vonatkozó fizetési kötelezettség esedékessé válástól számított 30 napon túl vagy kés bb lép hatályba, feltéve hogy az értesítés a Kötvény Feltételei nak megfelel en történt; vagy e) azon Kötvény tulajdonosok által vagy nevükben fizetend, akik elkerülhették a levonást vagy csökkentést azáltal, hogy a Kötvényeket bemutatták a Kifizet Ügynöknek egy másik európai uniós tagállamban. 2. Az adó bruttósítása nem alkalmazható. Azoknak a Kötvényeknek az esetében, amelyekre a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint adó bruttósítás nem fizethet ki, a következ k irányadóak: A Kötvényekre vonatkozóan teljesítend minden t ke- és/vagy kamatfizetést bármely adóteher levonása nélkül kell kifizetni, kivéve, ha a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. Ebben az esetben a Kibocsátó ezen csökkentést vagy levonást elvégzi és az így levont összegeket meg fogja fizetni az illetékes hatóságnak. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további t ke- és/vagy kamatösszeg fizetésére ezen levonás vagy csökkentés eredményeként.

5 Az Értékpapírok adózási kezelésére vonatkozó részletesebb információkat b vebben a 8 Adózás rész ad. Certifikátokra vonatkozó forrásadó: Az adó bruttósítása nem alkalmazható. A Certifikátokra vonatkozóan teljesítend minden kifizetést bármely adóteher levonása nélkül kell kifizetni, kivéve, ha a levonást vagy csökkentést jogszabály írja el vagy fogja el írni. A Kibocsátó nem kötelezhet semmilyen további összeg fizetésére a Certifikát tulajdonosainál történ levonás vagy csökkentés eredményeként. Az Értékpapírok adózására vonatkozó részletesebb információról a 8 Adózás rész szól. Menedzsment szolgáltatási díjak: Értékpapírok Státusza: A Kibocsátó részére nyújtandó menedzsment szolgáltatások teljesítéséért a vezet, ( Menedzsment Szolgáltatások ) menedzsment szolgáltatási díjra ( Menedzsment Szolgáltatási Díj ) jogosult. Lásd még, 9.1 pont F bb Okiratok- Menedzsment Megállapodás ) A Certifikátok, a releváns Végleges Feltétekben rögzítetteknek megfelel en, közvetlen, feltételen, nem biztosított és másnak alá nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, a jog által szükségszer en el térbe helyezett kötelezettségek kivételével. A Kötvények els dleges Kötvényként ( Els dleges Kötvény ) és alárendelt Kötvényként ( Alárendelt Kötvény ) bocsáthatók ki a Kötvények - Státuszára vonatkozó Feltételek rendelkezései szerint. Az Els dleges Kötvények, amelyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók Els dleges Kötvényeknek, közvetlen, feltételen, nem biztosított és nem alárendelt korlátozott visszkereseti kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán, amelyek egymással egyenrangúnak min sülnek. Az Alárendelt Kötvények (azaz, Alárendelt Kötvények, Kiegészít T ke Kötvények vagy Alárendelt Kiegészít T ke Kötvények ), melyek a Végleges Feltételek (15. rendelkezése) szerint nyilváníthatók alárendeltnek nem biztosított és alárendelt kötelezettségeket hoznak létre a Kibocsátó oldalán egymás közt egyenrangú rangsorolással, és egyenrangúan rangsorolva minden olyan alárendelt Kibocsátó részére fennálló kötelezettséggel, melyek a Kötvényeknél nem el rébb rangsoroltak vagy amelyeket a jog nem részesít el nyben. Befektetési Megfontolások: Biztosítéknyújtás tilalma: Közvetett Szerz désszegés ( Cross Default ): Szerz désszegés: Irányadó jog: Az alkalmazandó Végleges Feltételek az Értékpapírok egy különleges Sorozatára vagy az Értékpapírpakettre esetlegesen alkalmazandó speciális befektetési szempontokatírja le. A leend vev knek érdemes mérlegelnie az alkalmazandó Végleges Feltételek által rögzített minden további befektetési szempontot és konzultálnia saját pénzügyi és jogi tanácsadójával az Értékpapírok Sorozatába való befektetéshez kapcsolódó kockázatokról és arról, hogy az Értékpapírokba történ befektetés saját személyes körülményei fényében megfelel befektetési forma-e. Nincs a biztosítéknyújtás tilalmára ( Biztosítéknyújtás Tilalma ) vonatkozó rendelkezés. Nincs erre vonatkozó rendelkezés. A Feltételek a szerz désszegés eseteit nem határozzák meg. Osztrák jog, a nemzetközi magánjogi szabályok kizárásával, beleértve ugyanakkor az augusztus 10. napján kelt a Kereskedelmi Társaságokról szóló luxemburgi jogszabályt (kivéve ennek szakaszait, amelyek alkalmazása kifejezetten kizárt) és a március 22. napján kelt Jogszabályt az Értékpapírosításról (annak

6 módosításaival). Joghatóság: Irányadó nyelv: Az Értékpapírokkal kapcsolatos jogi eljárások lefolytatására a joghatóság helye nem kizárólagosan - Bécs, Ausztria. A vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott módon: az angol, és ha azt a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák, a német nyelv változat csak tájékoztató jelleg ; vagy a német, és ha azt a Végleges Feltételekben meghatározzák, az angol nyelv változat csak tájékoztató jelleg. Min sítés: Értékesítési korlátozások: A Végleges Feltételekt l függ en, a Kötvények bár nem szükségszer enmin síthet k. Ha a Kötvényeket min sítik, ezen min sítést fel kell tüntetni a Végleges Feltételekben. A min sítés nem jelent vételre, eladásra vagy tulajdonban való tartásra vonatkozó javaslatot és azt a min sít szervezet bármikor felfüggesztheti, leronthatja vagy visszavonhatja. Európai Gazdasági Térség, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán és más hasonló korlátozások lehetnek szükségesek az az adott Értékpapír kibocsátására figyelemmel az ajánlat és az értékesítéssel kapcsolatosan. Err l b vebben a 9.2 Értékesítési korlátozások rész szól. A vételre kínált és értékesített Értékpapírok az Értékpapír törvénny által meghatározott Regulation S hatálya alatt állnak. A 365 napnál hosszabb futamidej Értékpapíroknak az Egyesült Államok adójogszabályainak meg kell felelniük és nem kínálhatók eladásra, nem értékesíthet ek vagy továbbíthatóak amerikai személynek, az Egyesült Államok területén vagy annak tartományaiban.

7 1.2 A kockázati tényez k rövid ismertetése A lehetséges befektet knek a befektetésre vonatkozó döntés meghozatala el tt célszer gondosan megvizsgálni az Értékpapírokba történ befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. A kockázati tényez kként felsorolt események vagy körülmények bármelyikének bekövetkezte a Kibocsátót korlátozhatja az Értékpapírokkal kapcsolatban a befektet k felé fennálló kötelezettségei teljesítésében, és/vagy kedvez tlenül befolyásolhatja az Értékpapírok piaci értékét és kereskedelmi árát, illetve a befektet knek az Értékpapírok alapján fennálló jogait és ennek következtében a befektet k elveszíthetik befektetésük egy részét vagy egészét. A lehetséges befektet knek ezért a kockázatok két f kategóriáját kell megvizsgálnia (i) a Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok, és (ii) az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok (a kockázati tényez kr l b vebben a Tájékoztató 3 Kockázati Tényez rész szól). A lehetséges befektet nek az Értékpapírok bármelyikébe történ befektetésr l való döntés meghozatala el tt saját maguknak egy teljeskör vizsgálatot kell végezniük (könyvvizsgálatot, jogi és adózási szempontú vizsgálatokat is beleértve) A Kibocsátóval kapcsolatos kockázatok: különleges célú gazdasági egység; korlátozott vagyon, korlátozott felel sség; fizetésképtelenség A Kibocsátó a luxemburgi értékpapírosításról szóló törvény 1. (2) bekezdése alapján Értékpapírosítási Tevékenységet Ellátó Társaság. Tevékenysége id szakonként különböz sorozatú Értékpapírok kibocsátára terjed ki. Minden Értékpapír sorozat kibocsátása külön Osztályban történik (err l általában b vebben a Tájékoztató 2 A Program struktúrájának leírása része szól). Az Értékpapírok külön Osztályban történ kibocsátása a következ t jelenti: az Értékpapír tulajdonosának a követelései csak a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökre terjednek ki (lásd alább a 2.1 pontot a Program Általános leírásáról). Amennyiben ezek az eszközök nem nyújtanak fedezetet az Értékpapír tulajdonos igényének kielégítésére, úgy az nem követelhet kielégítést más osztályba tartozó eszközb l vagy a Kibocsátó vagy más fél bármely más eszközéb l korlátozott kielégítés ) sem a kibocsátó, sem harmadik személy nem vállal felel séget azért, hogy a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke eléri az Értékpapír a bel le származó hozammal növelt - visszaváltási értékét; a Kötvény Kibocsátásának Feltételeinek és a Certifikát Kibocsátásának Feltételeinek megfelel pénzösszegek kifizetése azonban a Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökb l származó jövedelemnek a Kibocsátó által történ megszerzését l függ. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök értéke harmadik személyek által vállalt kötelezettségekt l függ (beleértve a F Osztályba Tartozó Eszköz Kötelezettjét és amennyiben lehetséges a derivatív ügyletben részvev Másik Felet. Nincsen garancia arra vonatkozóan, hogy ilyen harmadik személyek teljesíteni tudják ezeket a kötelezettségeket; és a Kibocsátó fizetésképtelenségével fenyeget esemény bekövetkezte esetén a Kibocsátó a F Osztályba Tartozó Eszközökr l szóló Megállapodás vagy a Derivatív Ügyletr l szóló Megállapodásból származó kötelezettségei megsz nhetnek. Ebben az esetben nincsen garancia arra, hogy a Kibocsátó ki tudja fizetni az Értékpapír alapján járó pénzösszegeket. Szabályozói kockázat A Kibocsátó és a VBAG Csoport tevékenységének helye szerinti országok jogalkotása, illetve bírósági és közigazgatási jogalkalmazás gyakorlata a Kibocsátó számára hátrányosan változhat. Az Értékpapírokkal kapcsolatos kockázati tényez k Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. Általában az olyan befektetési eszközök, mint az Értékpapírok a beruházást kísér költségek és egyéb tranzakciós költségeken kívül a befektetett t keösszeg elvesztésének magas kockázatát is magukban hordozzák. Minden befektet nek saját magának kell eldöntenie, hogy az Értékpapírokba történ befektetés az adott helyzetében megfelel megoldás-e. Az Értékpapírokba történ befektetés az érintett tranzakció természetének teljes megértését kívánja meg. A befektet knek befektetésekben jártasnak és a lehetséges kockázatokkal tisztában kell lenniük.

8 A befektet k jellemz en az alábbi kockázatokkal szembesülhetnek: A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközökkel kapcsolatos kockázatoknak való kitettség: A Kibocsátó egyes Osztályaiban kibocsátott Értékpapír t keösszegének, a kamatnak és - amennyiben lehetséges a visszaváltási összegnek a megfizetése teljes mértékben függ az adott Osztályhoz tartozó Eszközök értékét l, az azokból származó bevételt l és/vagy amennyiben lehetséges hozamtól. (err l b vebben a 2.2. A Meghatározott Osztályba Tartozó Eszközök és a 3.1 A Kibocsátóra vonatkozó kockázati tényez k; korlátozott vagyon és korlátozott felel sség; az Értékpapír tulajdonosának korlátozott kielégítési joga; Menedzsment Díj részben.) Kamatláb-kockázat A kamatlábak szintje a pénz- és t kepiacokon naponta változhat, amelynek következtében az Értékpapírok értéke is hasonlóképpen naponta módosulhat. Hitelkockázat A hitelkockázat annak kockázata, hogy a Kibocsátó részben vagy egészben nem tesz eleget az Értékpapírok szerinti kamatfizetési és/vagy visszaváltási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettségének. Hitelfelár-kockázat A hitelfelár a Kibocsátó által az Értékpapír tulajdonosnak az átvállalt hitelkockázatért fizetett jutalék. Az Értékpapírba befektet k vállalják annak kockázatát, hogy a Kibocsátó által alkalmazott hitelfelár változhat. Értékpapírok min sítése Az Értékpapírok min sítése (ha van ilyen) nem feltétlenül veszi figyelembe az Értékpapírokba történ befektetés valamennyi kockázatát és az felfüggeszthet, leszállítható vagy visszavonható. Újrabefektetési kockázat Az általános piaci kamatláb az Értékpapírok futamideje alatt annak kamatlába alá eshet, amely esetben el fordulhat, hogy a befektet k az Értékpapírokból származó készpénzt nem tudják ugyanolyan megtérülési rátával újra befektetni. A futamid vége el tti visszaváltással kapcsolatos kockázat A Feltételek biztosítják a Kibocsátó részére az Értékpapíroknak a futamid vége el tti visszaváltásának a jogát. Amennyiben a Kibocsátó ezt a jogot csökken piaci kamatlábak mellett gyakorolja, a visszaváltáskor elért hozam a vártnál alacsonyabb lehet, és az Értékpapírok visszaváltott névértéke kevesebb lehet, mint a befektet által az Értépapírokért fizetett vételár. Cash flow kockázat Az Értékpapírokhoz általában kapcsolódik bizonyos mérték pénzmozgás. A kamatösszegek és/vagy a visszaváltási összegek fizetésének feltételeit, id pontját és mértékét a Végleges Feltételek határozzák meg. Amennyiben a meghatározott feltételek nem állnak be, a tényleges cash-flow különbözhet a várttól. Devizakockázat -árfolyamkockázat A befektet knek számolniuk kell a devizaárfolyamok kedvez tlen változásával, illetve azzal, hogy a hatóságok bizonyos árfolyam-politikai rendelkezéseket léptethetnek életbe, vagy azokat módosítják. Inflációs kockázat Az inflációs kockázat annak kockázata, hogy a jöv ben az adott fizet eszköz értéke csökken, ami a befektetés reálhozamának csökkenését eredményezi. Fizet képes piac hiánya futamid lejárta el tti értékesítés kockázata A befektet knek tisztában kell lenniük annak lehet ségével, hogy az Értékpapírokra vonatkozóan nem bizots, hogy kialakul, illetve az esetleges kialakulást követ en nem biztos, hogy fennmarad fizet képes másodlagos piac, és ennek következtében nem feltétlenül lesz módjuk az Értékpapírokat a kívánt áron vagy a kívánt id ben értékesíteni. A legrosszabb esetben el fordulhat, hogy az Értékpapírokat azok futamidejének lejárta el tt egyáltalán nem tudják értékesíteni.

9 Piaci Kockázat Az Értékpapírok bevezetését a megfelel t zsdei vagy az illetékes szabályzó hatóság számos okból felfüggesztheti vagy megszakíthatja. Amennyiben az Értékpapírok alapjául szolgáló eszköz kersekedését felfüggesztik, megszakítják vagy megszüntetik a megfelel Értékpapírok kereskedése is felfüggesztésre, megszakításra vagy megszüntetésre kerül és az Értékpapír vételére vagy eladására adott megbízások általában törlésre kerülnek. A Befektet knek tudomással kell rendelkezniük arról, hogy a Kibocsátónak nincs befolyása a kereskedés felfüggesztésére vagy megszakítására (kivéve azon eseteket, amikor az Értékpapír kereskedése a Kibocsátó döntésére kerül megszüntetésre) és az ezzel kapcsolatos kockázatot minden esetben a befektet k viselik, ami ha tárgyiasul lényegesen hátrányos hatással lehet a befektet kre. Piaci árral kapcsolatos kockázat múltbeli eredmények A befektet knek számolniuk kell az Értékpapírok piaci árának csökkenését illat kockázattal. Az Értékpapírok múltbeli ára nem tekinthet irányadónak a jöv re nézve. Hitelfinanszírozás Amennyiben a befektet az Értékpapírok megvásárláslát hitelb l finanszírozza és a kés bbiekben az Értékpapírok alapján esedékes kifizetés elmarad, vagy azok kereskedési ára jelent sen csökken, akkor a befektet nek nem csak a befektetéssel kapcsolatos veszteséggel kell számolni, hanem a hitelt és az azon felszámított kamatot is vissza kell fizetnie. Ügyleti költségek/díjak Az Értékpapírokhoz és különösen azok megvásárlásához és értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek miatt az Értékpapírokon elérhet nyereség jelent sen csökkenhet, illetve teljesen megsz nhet, illetve az ilyen költségek meghaladhatják azt. Klíringgel kapcsolatos kockázat A befektet k kénytelenek az adott klíringrendszer m ködésére hagyatkozni. Adózás A lehetséges befektet knek célszer saját adótanácsadóikkal konzultálni az Értékpapírokba történ befektetés adóhatásaival kapcsolatban, mert azok a befektet k számára ismertetett általános hatásoktól eltérhetnek. Emellett a befektet kre vonatkozó adójogszabályok a kés bbiekben kedvez tlenül módosulhatnak. Jogszabályváltozások A jogszabályokban és hatósági eljárásokban bekövetkez változások kedvez tlen hatást gyakorolhatnak a Kibocsátóra, az Értékpapírokra és a befektet kre. A befektet k által a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogok hiánya Jelen Értékpapírkibocsátási Program keretében az Értékpapír tulajdonosai nem rendelkeznek a Kibocsátóval szemben együttesen érvényesíthet jogokkal. Az igények Kibocsátóval szemben történ érvényesítése eltér jogszabályi rendelkezés hiányában egyéni úton történhet. Ennek eredményeként azok a befektet k, akiknek az igényérvényesítéshez szükséges megfelel eszközök állnak a rendelkezésükre, a többi befektet hátrányára élhetnek ezzel a lehet séggel. Az Értékpapírok egyes jellemz ivel vagy kategóriáival kapcsolatos kockázatok Az Értékpapírok megvásárlása bizonyos kockázatokat rejt magában, amelyek az adott Értékpapír jellemz it l és típusától függenek. A megvizsgálandó jellemz k, típusok és kockázatok leírása megtalálható a 3- Kockázati tényez részben. A strukturált Értékpapírok további kockázatokkal járnak. A hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírokba történ befektetések esetében a szokásostól eltér, nagyobb kockázatokkal jár az olyan Kötvények vagy Certifikátok megvétele, amelyek esetében a jutalék és/vagy a kamat összege részvények, hitelviszonyt megtestesít okiratok, devizák, áruk, kamatlábak, vagy egyéb indexek, illetve képletek alapján kerül közvetlenül vagy fordítottan meghatározásra. Ilyen kockázat például az, hogy ebben az esetben a kamat a hagyományos hitelviszonyt megtestesít értékpapírok után fizetend kamatnál (vagy adott esetben a visszaváltási értéknél) alacsonyabb lesz, vagy hogy a befektet az Értékpapírok t keösszegét jelent s részben vagy teljes egészében elveszítheti. Ezenkívül a Kibocsátónak nincs befolyása az alkalmazott referencia, érték vagy index kiválasztására és/vagy számítására.

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS -

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l BEVEZETÉS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H jövő autói származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-593/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben