OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL"

Átírás

1 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP / Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL korai iskolaelhagyók részére

2 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Tartalom I. A PROGRAMFÜZET ADATAI II. HASZNOS TUDNIVALÓK III. A program tartalma IV. A program tananyaga IV.1. Modul: Ráhangoló IV.1.1. Tanulási feladat IV A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása IV A tartalom részletes bemutatása IV Olvasás ismeretszerzés szórakozás IV. 2 Modul: A világ megismerése, helyem a világban 10 óra IV.2.1 Tanulási feladat tartalom IV Anyanyelv, nem anyanyelv, idegen nyelv IV Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra IV Szöveg, szó, hang és betű, a beszéd és olvasás IV.3. Modul: Olvasunk értő olvasás, kiemelés, összegzés IV.3.1. Tanulási feladat: az olvasás hasznossága szokások, babonák, életmód IV Az olvasás-szövegértés hasznossága, gyakorlatok IV Nyelvhelyesség, kiejtés, írás-szövegalkotás V. Összegző értékelés VI. Szakirodalom jegyzék a felhasznált nyomtatott és digitális anyagok, adatbázisok, linkek OPKM TÁMOP 3.2.4

3 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL I. A PROGRAMFÜZET ADATAI A program megnevezése: Olvasásra nevelés a roma hagyományok bemutatásának, feldolgozásának segítségével A fejlesztő team tagjai: Hámoriné Váczy Zsuzsa A program célja: A program sikeres befejezése után a résztvevők olvasás/szövegértés-szövegalkotási kompetenciáinak fejlesztése, a további tanulásra, illetve munkavállalásra való szint megközelítése. A különféle típusú szövegek megértése, felhasználása, információk keresése, összegyűjtése és feldolgozása, könyvhasználat. A tanulás iránti attitűd és az önismeret növelése. Szociális kompetenciák fejlesztése, amelyek az egyéni felelősségvállalás és a csoportban való munka képességeit fejlesztik. A résztvevők saját kulturális közegük szokásait, életmódját, hagyományait megismerve nyitottá válnak más kultúrák befogadására. A program időtartama: 30 óra A program során elsajátítandó kompetenciák (ismeretek, fejlesztett képességek, attitűdök): A tanuló a program befejezése után: Ismereteket szerez az olvasás, illetve a kulcskompetencia fontosságáról, amennyiben ez minden tanulás, ismeretszerzés alapja. Felismeri annak jelentőségét, hogy olvasás, információszerzés nélkül senki nem boldogulhat sem munkás, sem magánéletében. OPKM TÁMOP

4 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Képes lesz egyszerűbb szövegek értő olvasására, lényegkiemelésre és az olvasottak összefoglalására szóban és írásban. Tapasztalatot szerez a másokkal való együttműködésben. Fejlődik önértékelése, tapasztalatot szerez mások tevékenységének értékelésében. A tanulás, a munka iránti motivációja növekszik. A programban alkalmazott értékelési módszerek: Értékelés formája Program közbeni egyéni, csoportos és önértékelés, formatív/fejlesztő értékelés Értékelés rendszeressége Értékelés tartalma Modulonként és a program végén A program, illetve a modul tananyagának feldolgozása, gyakorlati feladatvégzés OPKM TÁMOP 3.2.4

5 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL II. HASZNOS TUDNIVALÓK A projekt lehetőséget ad azoknak a fiataloknak a felzárkózásra és fejlődésre az olvasás kulcskompetencia területén, akik valamilyen okból lemorzsolódtak, a nyolcadik osztályt sem végezték el, illetve a szakmaszerzés lehetőségét sem kapták meg alapvető kompetenciahiány miatt. A projekt meghirdetése előtt tájékozódjunk a közelünkben működő iskoláknál arról, kik, hányan voltak korai iskolaelhagyók, kerültek ki idő előtt a közoktatásból, illetve a helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, családsegítő, egészségügyi és szociális területen dolgozóktól hányan szorulnak rá erre a programra, kinek volna szüksége fejlesztésre, felzárkóztatásra. Lehetőségeink vagy igény szerint dolgozzunk együtt, kérjünk segítséget a program elindításához, megvalósításához. A program megvalósításában való előrehaladás rendszere: A program tananyagát modulokra bontottuk. A modulokra való felbontás alapját a modul során elsajátításra kerülő kompetenciák, ismeretek, motivációs elemek adják. Az egyes modulokon belüli tanulási feladatok a leckéken belüli részcélkitűzések szerint kerültek felosztásra. Minden tanulási feladathoz önellenőrzés, önértékelési, értékelési forma: kérdések, feladatok találhatók, melyek segítségével a tanuló, illetve a foglalkozás vezetője ellenőrizheti, milyen mértében sikerült elsajátítania a tanulási feladatban meghatározottakat. A modulok végén, azok tananyagára épülő feladatok találhatók, melyek segítségével a foglalkozás vezetője ellenőrizni tudja a tanuló előrehaladását a modul célkitűzésére vonatkozóan. A program összegző értékeléssel zárul, melynek segítségével a foglalkozás vezetője komplex módon ellenőrizni tudja, hogy mennyire felelt meg a programban végzett tevékenység a célkitűzéseknek. OPKM TÁMOP

6 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL A tanulást segítő eszközök: Könyvek, egyszerű, a napi életben használatos szövegek, információhordozók. Hagyományos könyvtári eszközök. Interneten elérhető adatbázisok, hasznos linkek. A program során alkalmazott munkaformák, szervezési módok: - önálló egyéni munka, - páros munka, - csoportos munka, - kooperatív csoportmunka, - frontális munka, - önellenőrzés, - önértékelés. OPKM TÁMOP 3.2.4

7 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Piktogramok a tananyagban való előrehaladás segítésére: Olvassa el figyelmesen, keresse az interneten vagy adatbázisban Fontos rész Megértést könnyítő példa Értékelő kérdések, feladatok Önállóan vagy csoportosan feldolgozandó feladat OPKM TÁMOP

8 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL III. A PROGRAM TARTALMA A program a fenti célok eléréséhez olyan tananyagokat, szövegeket, eszközöket és módszereket ajánl, amelyek alkalmasak arra, hogy a nevelési-oktatási szempontból, de feltehetően szociális szempontból is hátrányos helyzetű fiatalok újabb esélyt kapjanak tanulmányaik sikeres folytatásához. A programban résztvevők korban és tudás háttérben is különbözőek lehetnek. Eddigi sikertelenségük legfőbb oka minden bizonnyal a szegénységben és a tanulás iránti motiváltság hiányában keresendő. Feladatunk tehát, hogy olyan élményszerű, az egyéni fejlesztésre is alkalmas tartalmat fejlesszünk és alkalmazzunk, amelyek jól megfelelnek céljaink eléréséhez. A kiválasztott olvasmányok és feladatok a roma kultúra, hagyományok köréből kerültek ki, remélve, hogy ez az ismerős közeg jobb légkört, attitűdöt biztosíthat a tanuláshoz. Modul sorszáma Témakör, cím Időtartam (óra) 1. Ráhangoló előzetes tudás, célkijelölés 5 2. A világ megismerése, helyem a világban Olvasunk értő olvasás, kiemelés 13 Összegző értékelés 4. 2 OPKM TÁMOP 3.2.4

9 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL IV. A PROGRAM TANANYAGA IV.1. Modul: Ráhangoló Tudnivalók a modul feldolgozásához: Bevezetés A programban résztvevő fiatalok számára készült mintaprogram feladatainak kapcsolódásait a NAT műveltségterületeihez, a kulcskompetenciákhoz, valamint a kiemelt fejlesztési feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza: NAT Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok A műveltségi területek oktatásának közös követelményei Anyanyelv Anyanyelvi Beszédkészség, szóbeli szövegek és irodalom kommunikáció megértése, értelmezése és alkotása. Olvasás, írott szöveg megértése. Írás, szövegalkotás. A tanulási képesség fejlesztése. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. Élő idegen Idegen nyelvi beszédkészség, nyelv kommunikáció olvasásértés. Ember és Szociális és Ismeretszerzés, tanulás társadalom állampolgári kompetencia Kritikai gondolkodás Kommunikáció Tájékozódás térben-időben OPKM TÁMOP

10 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Informatika Az informatikai eszközök használata Informatika-alkalmazói ismeretek: - a gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására - adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) - az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Infokommunikáció - információkeresés, információközlés - információs technológián alapuló kommunikációs formák - könyvtári informatika Hatékony, önálló - kitartó tanulás, tanulás - saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban, - az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás, - a tanulás folyamatának ismerete, - új ismeretek szerzése, feldolgozása, útmutatások keresése és alkalmazása, - előzetes tanulási és élettapasztalatok beépítése, használata helyzetek sokaságában, - motiváció és a magabiztosság Tanulás OPKM TÁMOP 3.2.4

11 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL A lakóhelyi környezetben, a szektorközi együttműködés során megtörténik a közoktatásból lemorzsolódott fiatalok számbavétele (szociális, oktatásügy, egészségügy, kisebbségi önkormányzat) és a résztvevők toborzása. Megtörténik a csoportok szervezése, meghatározzuk a célokat, a projekt végrehajtásához szükséges időt, valamint azokat a munkaformákat, melyek leginkább segítik a feladatok minél teljesebb feldolgozását. A modul elvégzése után a tanuló: - legyen képes önállóan elvégezni egy részfeladatot, - legyen képes eredményesesen tevékenykedni csoportmunkában, - érdeklődéssel forduljon az elvégzendő feladatok felé. A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések: A tanuló a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: az általa elvégezhető feladat felismerésére, megértésére rövidebb szövegek értő olvasására, önállóan bemutatni a feladatok megoldásához vezető utat, támogatni társait a feladatok elvégzésében, OPKM TÁMOP

12 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV.1.1. Tanulási feladat Téma Ismerkedés, bemutatkozás A program céljának ismertetése Ráhangoló előzetes tudás célkijelölés Tanulói tevékenység Tervezett idő: 5 óra Módszerek A tartalom részletes bemutatása Névjegykészítés magunkról egymásról. és Prezentáció, vita, hallgatót reflexiók Frontális munka, beszélgetés, felolvasás, kommunikációs gyakorlatok Előadás, vita, csoportban feladatmegoldás és a célok megfogalmazása Eszközök öntapadós szókártyák, olvasás, illusztráció lapok, mese Flipchart, filcek, térkép (Eurázsia) Hogyan tájékozódunk világban a Mi kell ahhoz, hogy dolgozzunk, vásároljunk, tanuljunk, utazzunk, stb. Zene, film, tánc, stb. Olvasás ismeretszerzés szórakozás Gyűjtőmunka Munka párban Kooperatív csoportmunkában az adott témához a szükséges feltételek összegyűjtése A könyvtári folyóiratokból, műsorfüzetekből, brosúrákból gyűjtés és felolvasás, ismertető csoportmunka, fejlesztő értékelés, szóvivő-választás Irányított gyűjtőmunka, facilitálótevékenység segítő Képek, szókártyák, jelek Flipchart, bluetech, képek, szókártyák Könyvtári, olvasótermi, közösségi térben található kulturális információk, plakátok, brosúrák, újságok, hirdetések Szóbeliség, írásbeliség, hagyományok OPKM TÁMOP 3.2.4

13 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL IV A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása IV A tartalom részletes bemutatása 1. Feladat: A résztvevők bemutatkozása, ismerkedés: Névjegykészítés: öntapadós lapokra minden résztvevő felírja, rajzolja a nevét és egy közös felületre felragasztják. Ezt követően egyenként, egy-egy nem saját névjegyet felolvasva, ismertetve bemutatják a névjegy tulajdonosát. Az érintett szóban kiegészíti a következő információkkal: lakóhelye, családi körülményei, testvérek, mivel foglalkoznak a szülők, korábbi tanulmányok, hobbyk. Az ismerkedés után lehetőleg heterogén összetételű csoportok alkotása az olvasási szint figyelembevételével, lehetőleg úgy, hogy egy-egy jobban olvasó legyen minden csoportban. Nagyon kevés forrás maradt fent a romák őshazájukból való elindulása és Európába érkezése közötti időszakról. Ezért főleg feltételezésekből következtetve szerezhetünk ismereteket ezen időszakról. Valószínűleg isz között az iszlám terjedése miatt indult útnak egy népcsoport Indiából. Egy történeti írás szerint, amely 1126-ból származik, a kalifák Örményországba és Szíriába telepítették a cigányok őseit ban Timur Lenk mongol uralkodó betört Indiába, a cigányokat a székesfővárosba, Szamarkandba hajtotta. Ezután az oszmán törökökkel jutottak el a Balkán-félszigetre. A vándorlás több hullámban történt az évek hosszú sora alatt. Más feltételezések szerint a cigányok nem Indiából érkeztek Európába, hanem Közép- Ázsiából, isz körül, amikor a barbár törzsek megjelentek a római provinciák városainál és áttörték a Római Birodalom határát. (245-ben) Egyes történészek a II. évezred elejére teszik a cigányok útra kelését, (isz körül), amikor az árja népek betörtek a hindusztáni - félszigetre. Abul - Kászem Manszúr Firdauszi perzsa költő említi meg, hogy Bahram Gur perzsa király tizenhétezer lurit hivatott, hogy azok zenével szórakoztassák őt és népét. OPKM TÁMOP

14 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Más történetíró a perzsa királyokról írt művében ( 950) ír tízezer zottról, akiknek az uralkodó földet, jószágokat, vetőmagot adott. Ezeket azonban felélték, és a király mérgében elzavarta őket. Sokan a lurik és a zottok személyében ismerik fel a mai romák őseit. A romák ősei valószínűleg Örményországon és a Bizánci Birodalmon keresztül jutottak el a Balkánra. A balkáni megjelenésükről nyelvi, életmódbeli és vallási nyomok is árulkodnak, melyek hitelesnek mondhatók. A romák megismerték a nyugati népek szokásait, vallási gyakorlatát, így olyan ismeretekre tettek szert, melyekkel később Európa nyugati területei felé indulhattak. A cigány nyelvbe jelentős számban kerültek görög szavak. A cigány - görög nyelvi érintkezés idején alakultak ki a cigány nyelv nyelvtanának azon főbb vonásai, melyek ma is jellemzik a nyelvet. A fenti olvasmányt három részre osztva a színek szerinti tagolásban a kialakított három csoportban dolgozzák fel a hallgatók. Idegen, ismeretlen szavak magyarázata. A kooperatív foglalkozás során a következő kérdésekre keresik a választ. (A csoportok szóvivőt választanak maguk közül, aki majd a feladat elvégzése után beszámol az eredményről.) Kérdések: 1. Honnan származnak a cigányok? 2. Mikor, és hogyan kerültek Európába? 3. Milyen hatások érték őket, milyen népekkel kerültek kapcsolatba? A foglalkozás vezetője a szóvivők segítségével egy térképen bejelöli a különböző eredet- elképzelések helyét. OPKM TÁMOP 3.2.4

15 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Eurázsia az 1200-as években Egy mai domborzati térképen a feltételezett eredethelyek megkeresése. Tanulási célok megfogalmazása közösen, irányított beszélgetés formájában. Egy flipchart lapon összegyűjtjük a nehézségeket a feladat megoldásakor, illetve, mi volt az érdekes, új információ. Példa.: NEHÉZSÉGEK: SOK ISMERETLEN SZÓ, ÉVSZÁMOK, TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRKÉPEN, FÖLDRAJZI NEVEK, STB. ÉRDEKESSÉGEK: KÜLÖNBÖZŐ ELKÉPZELÉSEK A CIGÁNYSÁG EREDETÉRŐL, ÚJ ISMERETEK SZERZÉSE, AZ EREDETÜNK, STB. E feladat megoldása, illetve a célok megfogalmazása, a hallgatói reflexiók számbavétele, a saját olvasási képességekkel való szembesülés, a motiváció és az adott olvasmány témája alkalmat ad a foglalkozás vezetőjének arra, hogy felmérje a bemeneti szinteket, a motiváltságot és lehetőséget teremt a közös cél megfogalmazására: Ahhoz, hogy többet tudjunk meg magunkról, a világról, hogy képesek legyünk tovább tanulni, szükségünk van arra, hogy jól tudjunk olvasni. OPKM TÁMOP

16 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV Olvasás ismeretszerzés szórakozás Hogyan tájékozódunk a világban? Munka párban Páronként 1-2 képről képolvasás, listázás: miről szól a kép, kik vannak rajta, mit csinálhatnak? 1. kép 2. kép OPKM TÁMOP 3.2.4

17 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 3. kép 4. kép 5. kép OPKM TÁMOP

18 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL 6. kép 7. kép 8. kép 9. kép A párok a feladat befejezése után a képeket felrakják egy közös felületre és ismertetik a listájukat. OPKM TÁMOP 3.2.4

19 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Mi kell ahhoz, hogy dolgozzunk, vásároljunk, tanuljunk, utazzunk? Csoportmunka: Egy-egy csoport adott feladaton dolgozik közösen, amelyben az olvasás mellett az információ feldolgozása és hasznosítása is fontos 1. csoport: utazás feladat: utazz el A - B-be (lehetőleg a helyi busz/vonat menetrend felhasználásával úgy, hogy egy állásinterjúra igyekszel és 11 órára kell a megadott helyre megérkezni. 2. csoport: vásárlás feladat: az alábbi élelmiszereket kell megvenned, írd a képek mellé a nevüket és, hogy mennyibe kerül, mire használhatjuk fel, mit készíthetünk belőle mézet Pl. kifli, 20 Ft, megehetjük magában, de tehetünk rá vajat, lekvárt, Pl. uborka, készíthetünk belőle salátát, ehetjük magában is készülhet belőle, stb. Pl. tisztított, konyhakész csirke, egyben is süthetjük, pörkölt is OPKM TÁMOP

20 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Pl. sárgarépa, levesbe, főzelékbe főzhetjük, nyersen is egészséges kenyér, vajas, lekváros, stb. Pl. kenyér, alapélelmiszer, fogyaszthatjuk magában és lehet zsíros Pl. Sertéshús, sütve, rántva ehetjük 3. csoport: álláshirdetés Csirkefogó gyorsétterem Pultost keres Kedves és gyors kiszolgálásról híres hálózatunk olyan jelentkezőket vár, akik: elvégezték legalább a nyolc osztályt, nyitottak, jó kedélyűek, megbízhatóak, energikusak, ápoltak, csapatmunkára és fizikai munkára egyaránt alkalmasak. Kiszolgálásban szerzett korábbi tapasztalat hasznos lehet, de betanítást biztosítunk. OPKM TÁMOP 3.2.4

21 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Az apróhirdetés alapján össze kell gyűjteni, mivel kell rendelkeznie annak, aki szeretné megkapni ezt az állást. Pl.: általános iskolai végzettség, ápoltság, szorgalom, megbízhatóság, jó kedélyű, erős, bírja a fizikai munkát, tudnak csapatban dolgozni. A csapatok ismertetik a feladatmegoldás eredményeit, megvitatják, majd irányított beszélgetés során eljutnak a tanulságig: sokféle ismeretet kell megszereznünk az élet minden területén, ha boldogulni akarunk, ehhez elsősorban arra van szükség, hogy tudjunk olvasni és hozzájussunk a legszükségesebb információkhoz. Zene, film, tánc Gyűjtőmunka, szelekció, csoportosítás A könyvtári olvasótermi lehetőségeken belül, de előzetes gyűjtőmunka alapján plakátok, brosúrák, képeslapok, műsorfüzetek, kiadványok, napilapok, újságok, TV és rádió kulturális programjainak kiválogatása, csoportosítása. Műfajok: zenei programok, színházi, táncos rendezvények, kiállítások, stb. Olvasási gyakorlatok rövid címek, hirdetések alapján. Csoportmunka a gyűjtési feladat után - legalább három kulturális program kiválasztása ismertetése szóban az alábbi szempontok szerint: - műfaj - cím - szereplők - helyszín/tv/rádió csatorna - időpont Összegző értékelés: Önértékelés csoportszinten az elvégzett feladatok áttekintésével A foglalkozás vezetője formatív/fejlesztő értékelést ad a végzett munkáról, csoportos és egyéni dicséretek szóban. OPKM TÁMOP

22 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV. 2 Modul: A világ megismerése, helyem a világban - 10 óra Tudnivalók a modul feldolgozásához: Bevezetés Ebben a modulban a foglalkozásvezető segítségével a hallgatók megismerkednek az információszerzés főbb forrásaival, módszereivel és a lehetséges hozzáférési lehetőségekkel. A nyelv szerepével, az anyanyelv, az idegen nyelvek funkciójával, sajátosságaival. Könyvtárhasználat alapjainak ismertetése: a könyv és a számítógép adta lehetőségekkel. A beszéd, az írott szöveg, az ezeket alkotó elemek, a szó és a betű ismeretének fontossága.. A modul elvégzése után a hallgató: Lehetőség szerint önálló alkalmazás, felhasználás szintjén ismerje az információszerzés különféle lehetőségeit, formáit, eszközeinek használatát. Legyen képes önállóan elolvasni egy szöveget, arról beszámolni, csoportosan ill. párban tevékenykedni, véleményt alkotni. Csoportban kooperálni a társaival és felelősséget vállalni az ott végzett munkáért Ismerje fel, hogy az értő olvasás és az információk segítségével jobb esélyei lesznek a tanulásban, a munkában és az önálló életben. A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések A tanuló a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. Megfelelő szókincs használatára, az összegyűjtött információ hiteles, megbízható, adott szabályok szerinti feldolgozására. Készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjai felismerésére. 2. Az identitás, az anyanyelv, a hagyományok szokások megismerése, felelevenítése a feladatokon keresztül, önismeret erősítése. OPKM TÁMOP 3.2.4

23 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 3. Megkülönböztetni és felhasználni különféle szövegeket. Saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Figyelme összpontosítására, közös munkára, tudásának másokkal való megosztására. Saját munkájának értékelésére. Szükség esetén információ vagy segítség kérésére. Figyelembe venni és megérteni a sajátjától eltérő nézőpontokat. 4. A kritikus és építő jellegű párbeszédre. Korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználni, a tanult ismereteket széles körben alkalmazni. IV.2.1 Tanulási feladat tartalom Információszerzés módszerei és forrásai Tervezett idő: 10 óra Téma Tanulói Módszerek Eszközök tevékenység A magyar nyelv anyanyelv/nem anyanyelv.. magyar, cigány, angol, német nyelvű szövegek meghallgatása és különböző nyelvű szövegek kivetítése. Különbségek és azonosságok, mit értünk és mit nem, miért? Egyéni megfigyelés, bemutatás, frontális foglalkozás, kötetlen beszélgetés, véleményalkotás. Televízió vagy rádió idegen nyelvű csatornáján műsorrészlet meghallgatása, projektoron idegen nyelvű szöveg kivetítésére Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra Könyvkutató játék a könyvtárban: magyar mesekönyvek, ifjúsági irodalom, ismeretterjesztő könyvek, szépirodalmi könyvek gyűjtése Google használat adott témára Csoportban végzett kooperatív munka, egyéni munka, bemutató és könyvismertetés Könyvtáros szakszerű segítsége, flipchart, filcek OPKM TÁMOP

24 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Szöveg, szó, hang és betű, a beszéd és olvasás Szókincsbővítő gyakorlatok, szövegben szövegkirakó, meseolvasás adott szókereső, dramatizáló Frontális munka, szerepjáték, csoportos és önértékelés Flipchart, filcek, olló, ragasztó, festék, szöveg- és szókártyák, szerepkártyák olvasással, a projektzáróra drámajáték előkészítése IV Anyanyelv, nem anyanyelv, idegen nyelv A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása A témákat többféleképpen is feldolgozhatjuk a hallgatókkal. Az alábbiakban több felhasználható, kipróbált feladatot, játékot ajánlunk az adott témákhoz 1. Előzetes otthoni feladat alapján az ismert cigány nyelvi kifejezések, szavak és magyar megfelelőinek gyűjtése ash chi! = ácsi = megállj! bashavel = bazsevál = muzsikál, hegedül bul = bula = fenék, segg, pejoratív értelemben nő, rosszéletű nő chang = csánk = eredeti jelentése térd chorro = csóró = szegény, pejoratív értelemben tolvaj chuchi = csecs/csöcs = (női) mell dilo = dilló = bolond duma = duma = beszéd (dumál, beszél, a roma nyelvben is szláv jövevényszó) gazho = gázsó = nem cigány férfi godgyi = gógyi = ész OPKM TÁMOP 3.2.4

25 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL habiszti/habisztig/abisztig= a magyar szlengben igen gyakori szó, jelentéstartalma olyan összetett, hogy szövegkörnyezettől függ a jelentése, általában egy vagy több tulajdonságra értendő és negatív tartalmú, pl.:habiszti ez a csávó (tehát hazudós,nem megbízható), de rossz minőségűt hamisítványt, utánzatot is jelenthet. hohamno / xoxamno (az első hang úgynevezett torok hang, mint az orosz xaraso [jó] szó elején)= hóhányó (csaló, hazudós, szélhámos) kamel = komál = szeret love = lóvé = pénz mato = mátó, mata = részeg mol = mól, mólés = eredetileg bor, a magyarban a részeg, pityókás murdel = megmurdel = meghal phurde = purdé! = eredetileg fújd! - jelentése volt, a cigány kovács mondta a gyerekeinek, akik a fújtatót "kezelték", innen a cigány gyerekek elnevezése lett. pijel = piál = iszik pishtyal = pisál = vizel, eredeti jelentése csepeg. shandel = csandázik = azaz okádik, hány shavo = csávó = eredetileg cigány fiú, vagy fia valakinek, a magyarban férfi jelentést kapott shej = csaj = eredetileg cigány lány, a magyar nyelvben általában lány shero = séró = eredeti jelentése fej, a magyarban haj ushtyél = uzsgyi = eredetileg feláll, a magyarban gyerünk! wakerel = vakerel = u.a. mint a duma(az eredeti szókincsből jövő egyik szó,a wakerel igének 3 alakja ismert pl.:wakerkerel szó szerint beszédet csinál/tesz) zhal = zsal, dzsal = megy zhuvalo = dzsuvás = eredeti jelentése tetves, a magyarban koszos OPKM TÁMOP

26 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Az összegyűjtött szavakból, kifejezésekből azok azonosítása, amelyeket a köznyelvben is használunk. A kivetített listán, ezek kiemelése, példák gyűjtése, mondat- és szövegalkotási feladatok szóban. Pl. Sokat dumál, de keveset mond. Három csávó ment az este a buszhoz. Jó lett a séród. Hű, de dzsuvás ez a fiók! Stb. Csoportos feladat: Az összegyűjtött szavak segítségével a csoportok készítsenek egy rövid, dramatizált jelenetet, szereposztással, majd adják is elő egymásnak. Példa: A gyerekek édesapjuknak a születésnapjára meglepetést készítenek elő, egy ismerőst akarnak elhívni hegedülni a vasárnapi vacsorához. Szereplők: apa, anya, két gyerek, a hegedűs. Lehetséges párbeszéd: hívjuk el azt a csávót bazseváni vasárnap este, tudod, akinek olyan jó a sérója és a kocsmában is szokott zenélni A cigány nyelv leggyakrabban használt szavai elsősorban a köznyelvben, a jassz nyelvben, de az irodalomban is előfordulnak. A legtöbb ember, gyakran a cigány emberek sem tudják az eredetét. 2. A következő feladat célja, hogy láthassuk, a különböző nyelvek funkciója ugyanaz, az emberek egymás közötti kapcsolatának, együttműködésének, a munka és az ismeretszerzés eszköze. A hallgatók a televízióban megnéznek (előre is rögzíthetünk videón, dvd-n) angol, német, francia, olasz, magyar ének/beszéd/jelenet részleteket. Pl.: - Michael Jackson Billie Jean c. számának cigány nyelvű feldolgozása - A Fekete Vonat 1999-ben készült, Bilako c. száma, az első, teljes egészében roma nyelvű szám, ami a hazai toplistán első helyezést ért el - A Fekete Vonat Nélküled c. száma, a Bilako magyar nyelvű változata OPKM TÁMOP 3.2.4

27 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL A hallgatók az egyes illusztrációk megtekintése, meghallgatása után az előre megkapott megfigyelési szempontok alapján beszámolnak, spontán észrevételeket fűznek a hallottakhoz. Javasolt a MTV kisebbségi, nemzeti műsoraiból előre felvenni néhány egy-két perces részletet. Megfigyelési szempontok: - Mit értettünk meg a látott-hallott részletből? - Milyen hangzású a hallott nyelv (dallam, hangsúly)? - Vannak-e olyan hangok, amelyeket mi nem ejtünk? - Gesztusok, mimika. Példa: - Olasz nyelv: dallamos, lágy, erős gesztusokkal kísért, érzelmek jól láthatóak, stb. Nem értjük, de a jelenetből és a környezetből azt lehet gondolni, hogy arról van szó - Német nyelv: keményebb, pattogósabb, fegyelmezettebb, minimális gesztusok, arról lehetett szó - Cigány nyelv: hullámzó hangsúlyozás, szomorú, dallam arról szól, hogy: IV Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra Ebben a részben a résztvevők megismerkednek az információszerzés lehetséges forrásaival és módjával. Javasolt a foglalkozást a könyvtárban tartani akkor is, ha egyébként nem az a program helyszíne. Feltétlenül szükségünk van arra, hogy együttműködjünk a könyvtárossal (amennyiben nem a könyvtáros vagy könyvtárostanár vezeti a programot). A könyvtárost hívjuk meg erre a foglalkozásra, hogy egy könyvtárhasználati alapfoglalkozást, tartson tájékoztatót és legyen segítségünkre abban, hogy a hallgatók megismerkedjenek a könyv, az alapvető műfajok, az informatikai eszközök, a könyvtárhasználat szabályaival. A könyvtáros ismertetője után a következő játékot ajánljuk. OPKM TÁMOP

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge Mi is az a Tudástár? nyelvi sokszínűségről szóló fejezetek gyűjteménye nyelvek sokfélesége az egyes nyelvi szinteket érintve a nyelvi diverzitás társadalmi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben