OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL"

Átírás

1 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP / Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL korai iskolaelhagyók részére

2 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Tartalom I. A PROGRAMFÜZET ADATAI II. HASZNOS TUDNIVALÓK III. A program tartalma IV. A program tananyaga IV.1. Modul: Ráhangoló IV.1.1. Tanulási feladat IV A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása IV A tartalom részletes bemutatása IV Olvasás ismeretszerzés szórakozás IV. 2 Modul: A világ megismerése, helyem a világban 10 óra IV.2.1 Tanulási feladat tartalom IV Anyanyelv, nem anyanyelv, idegen nyelv IV Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra IV Szöveg, szó, hang és betű, a beszéd és olvasás IV.3. Modul: Olvasunk értő olvasás, kiemelés, összegzés IV.3.1. Tanulási feladat: az olvasás hasznossága szokások, babonák, életmód IV Az olvasás-szövegértés hasznossága, gyakorlatok IV Nyelvhelyesség, kiejtés, írás-szövegalkotás V. Összegző értékelés VI. Szakirodalom jegyzék a felhasznált nyomtatott és digitális anyagok, adatbázisok, linkek OPKM TÁMOP 3.2.4

3 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL I. A PROGRAMFÜZET ADATAI A program megnevezése: Olvasásra nevelés a roma hagyományok bemutatásának, feldolgozásának segítségével A fejlesztő team tagjai: Hámoriné Váczy Zsuzsa A program célja: A program sikeres befejezése után a résztvevők olvasás/szövegértés-szövegalkotási kompetenciáinak fejlesztése, a további tanulásra, illetve munkavállalásra való szint megközelítése. A különféle típusú szövegek megértése, felhasználása, információk keresése, összegyűjtése és feldolgozása, könyvhasználat. A tanulás iránti attitűd és az önismeret növelése. Szociális kompetenciák fejlesztése, amelyek az egyéni felelősségvállalás és a csoportban való munka képességeit fejlesztik. A résztvevők saját kulturális közegük szokásait, életmódját, hagyományait megismerve nyitottá válnak más kultúrák befogadására. A program időtartama: 30 óra A program során elsajátítandó kompetenciák (ismeretek, fejlesztett képességek, attitűdök): A tanuló a program befejezése után: Ismereteket szerez az olvasás, illetve a kulcskompetencia fontosságáról, amennyiben ez minden tanulás, ismeretszerzés alapja. Felismeri annak jelentőségét, hogy olvasás, információszerzés nélkül senki nem boldogulhat sem munkás, sem magánéletében. OPKM TÁMOP

4 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Képes lesz egyszerűbb szövegek értő olvasására, lényegkiemelésre és az olvasottak összefoglalására szóban és írásban. Tapasztalatot szerez a másokkal való együttműködésben. Fejlődik önértékelése, tapasztalatot szerez mások tevékenységének értékelésében. A tanulás, a munka iránti motivációja növekszik. A programban alkalmazott értékelési módszerek: Értékelés formája Program közbeni egyéni, csoportos és önértékelés, formatív/fejlesztő értékelés Értékelés rendszeressége Értékelés tartalma Modulonként és a program végén A program, illetve a modul tananyagának feldolgozása, gyakorlati feladatvégzés OPKM TÁMOP 3.2.4

5 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL II. HASZNOS TUDNIVALÓK A projekt lehetőséget ad azoknak a fiataloknak a felzárkózásra és fejlődésre az olvasás kulcskompetencia területén, akik valamilyen okból lemorzsolódtak, a nyolcadik osztályt sem végezték el, illetve a szakmaszerzés lehetőségét sem kapták meg alapvető kompetenciahiány miatt. A projekt meghirdetése előtt tájékozódjunk a közelünkben működő iskoláknál arról, kik, hányan voltak korai iskolaelhagyók, kerültek ki idő előtt a közoktatásból, illetve a helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, családsegítő, egészségügyi és szociális területen dolgozóktól hányan szorulnak rá erre a programra, kinek volna szüksége fejlesztésre, felzárkóztatásra. Lehetőségeink vagy igény szerint dolgozzunk együtt, kérjünk segítséget a program elindításához, megvalósításához. A program megvalósításában való előrehaladás rendszere: A program tananyagát modulokra bontottuk. A modulokra való felbontás alapját a modul során elsajátításra kerülő kompetenciák, ismeretek, motivációs elemek adják. Az egyes modulokon belüli tanulási feladatok a leckéken belüli részcélkitűzések szerint kerültek felosztásra. Minden tanulási feladathoz önellenőrzés, önértékelési, értékelési forma: kérdések, feladatok találhatók, melyek segítségével a tanuló, illetve a foglalkozás vezetője ellenőrizheti, milyen mértében sikerült elsajátítania a tanulási feladatban meghatározottakat. A modulok végén, azok tananyagára épülő feladatok találhatók, melyek segítségével a foglalkozás vezetője ellenőrizni tudja a tanuló előrehaladását a modul célkitűzésére vonatkozóan. A program összegző értékeléssel zárul, melynek segítségével a foglalkozás vezetője komplex módon ellenőrizni tudja, hogy mennyire felelt meg a programban végzett tevékenység a célkitűzéseknek. OPKM TÁMOP

6 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL A tanulást segítő eszközök: Könyvek, egyszerű, a napi életben használatos szövegek, információhordozók. Hagyományos könyvtári eszközök. Interneten elérhető adatbázisok, hasznos linkek. A program során alkalmazott munkaformák, szervezési módok: - önálló egyéni munka, - páros munka, - csoportos munka, - kooperatív csoportmunka, - frontális munka, - önellenőrzés, - önértékelés. OPKM TÁMOP 3.2.4

7 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Piktogramok a tananyagban való előrehaladás segítésére: Olvassa el figyelmesen, keresse az interneten vagy adatbázisban Fontos rész Megértést könnyítő példa Értékelő kérdések, feladatok Önállóan vagy csoportosan feldolgozandó feladat OPKM TÁMOP

8 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL III. A PROGRAM TARTALMA A program a fenti célok eléréséhez olyan tananyagokat, szövegeket, eszközöket és módszereket ajánl, amelyek alkalmasak arra, hogy a nevelési-oktatási szempontból, de feltehetően szociális szempontból is hátrányos helyzetű fiatalok újabb esélyt kapjanak tanulmányaik sikeres folytatásához. A programban résztvevők korban és tudás háttérben is különbözőek lehetnek. Eddigi sikertelenségük legfőbb oka minden bizonnyal a szegénységben és a tanulás iránti motiváltság hiányában keresendő. Feladatunk tehát, hogy olyan élményszerű, az egyéni fejlesztésre is alkalmas tartalmat fejlesszünk és alkalmazzunk, amelyek jól megfelelnek céljaink eléréséhez. A kiválasztott olvasmányok és feladatok a roma kultúra, hagyományok köréből kerültek ki, remélve, hogy ez az ismerős közeg jobb légkört, attitűdöt biztosíthat a tanuláshoz. Modul sorszáma Témakör, cím Időtartam (óra) 1. Ráhangoló előzetes tudás, célkijelölés 5 2. A világ megismerése, helyem a világban Olvasunk értő olvasás, kiemelés 13 Összegző értékelés 4. 2 OPKM TÁMOP 3.2.4

9 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL IV. A PROGRAM TANANYAGA IV.1. Modul: Ráhangoló Tudnivalók a modul feldolgozásához: Bevezetés A programban résztvevő fiatalok számára készült mintaprogram feladatainak kapcsolódásait a NAT műveltségterületeihez, a kulcskompetenciákhoz, valamint a kiemelt fejlesztési feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza: NAT Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok A műveltségi területek oktatásának közös követelményei Anyanyelv Anyanyelvi Beszédkészség, szóbeli szövegek és irodalom kommunikáció megértése, értelmezése és alkotása. Olvasás, írott szöveg megértése. Írás, szövegalkotás. A tanulási képesség fejlesztése. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. Élő idegen Idegen nyelvi beszédkészség, nyelv kommunikáció olvasásértés. Ember és Szociális és Ismeretszerzés, tanulás társadalom állampolgári kompetencia Kritikai gondolkodás Kommunikáció Tájékozódás térben-időben OPKM TÁMOP

10 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Informatika Az informatikai eszközök használata Informatika-alkalmazói ismeretek: - a gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására - adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) - az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Infokommunikáció - információkeresés, információközlés - információs technológián alapuló kommunikációs formák - könyvtári informatika Hatékony, önálló - kitartó tanulás, tanulás - saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban, - az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás, - a tanulás folyamatának ismerete, - új ismeretek szerzése, feldolgozása, útmutatások keresése és alkalmazása, - előzetes tanulási és élettapasztalatok beépítése, használata helyzetek sokaságában, - motiváció és a magabiztosság Tanulás OPKM TÁMOP 3.2.4

11 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL A lakóhelyi környezetben, a szektorközi együttműködés során megtörténik a közoktatásból lemorzsolódott fiatalok számbavétele (szociális, oktatásügy, egészségügy, kisebbségi önkormányzat) és a résztvevők toborzása. Megtörténik a csoportok szervezése, meghatározzuk a célokat, a projekt végrehajtásához szükséges időt, valamint azokat a munkaformákat, melyek leginkább segítik a feladatok minél teljesebb feldolgozását. A modul elvégzése után a tanuló: - legyen képes önállóan elvégezni egy részfeladatot, - legyen képes eredményesesen tevékenykedni csoportmunkában, - érdeklődéssel forduljon az elvégzendő feladatok felé. A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések: A tanuló a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: az általa elvégezhető feladat felismerésére, megértésére rövidebb szövegek értő olvasására, önállóan bemutatni a feladatok megoldásához vezető utat, támogatni társait a feladatok elvégzésében, OPKM TÁMOP

12 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV.1.1. Tanulási feladat Téma Ismerkedés, bemutatkozás A program céljának ismertetése Ráhangoló előzetes tudás célkijelölés Tanulói tevékenység Tervezett idő: 5 óra Módszerek A tartalom részletes bemutatása Névjegykészítés magunkról egymásról. és Prezentáció, vita, hallgatót reflexiók Frontális munka, beszélgetés, felolvasás, kommunikációs gyakorlatok Előadás, vita, csoportban feladatmegoldás és a célok megfogalmazása Eszközök öntapadós szókártyák, olvasás, illusztráció lapok, mese Flipchart, filcek, térkép (Eurázsia) Hogyan tájékozódunk világban a Mi kell ahhoz, hogy dolgozzunk, vásároljunk, tanuljunk, utazzunk, stb. Zene, film, tánc, stb. Olvasás ismeretszerzés szórakozás Gyűjtőmunka Munka párban Kooperatív csoportmunkában az adott témához a szükséges feltételek összegyűjtése A könyvtári folyóiratokból, műsorfüzetekből, brosúrákból gyűjtés és felolvasás, ismertető csoportmunka, fejlesztő értékelés, szóvivő-választás Irányított gyűjtőmunka, facilitálótevékenység segítő Képek, szókártyák, jelek Flipchart, bluetech, képek, szókártyák Könyvtári, olvasótermi, közösségi térben található kulturális információk, plakátok, brosúrák, újságok, hirdetések Szóbeliség, írásbeliség, hagyományok OPKM TÁMOP 3.2.4

13 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL IV A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása IV A tartalom részletes bemutatása 1. Feladat: A résztvevők bemutatkozása, ismerkedés: Névjegykészítés: öntapadós lapokra minden résztvevő felírja, rajzolja a nevét és egy közös felületre felragasztják. Ezt követően egyenként, egy-egy nem saját névjegyet felolvasva, ismertetve bemutatják a névjegy tulajdonosát. Az érintett szóban kiegészíti a következő információkkal: lakóhelye, családi körülményei, testvérek, mivel foglalkoznak a szülők, korábbi tanulmányok, hobbyk. Az ismerkedés után lehetőleg heterogén összetételű csoportok alkotása az olvasási szint figyelembevételével, lehetőleg úgy, hogy egy-egy jobban olvasó legyen minden csoportban. Nagyon kevés forrás maradt fent a romák őshazájukból való elindulása és Európába érkezése közötti időszakról. Ezért főleg feltételezésekből következtetve szerezhetünk ismereteket ezen időszakról. Valószínűleg isz között az iszlám terjedése miatt indult útnak egy népcsoport Indiából. Egy történeti írás szerint, amely 1126-ból származik, a kalifák Örményországba és Szíriába telepítették a cigányok őseit ban Timur Lenk mongol uralkodó betört Indiába, a cigányokat a székesfővárosba, Szamarkandba hajtotta. Ezután az oszmán törökökkel jutottak el a Balkán-félszigetre. A vándorlás több hullámban történt az évek hosszú sora alatt. Más feltételezések szerint a cigányok nem Indiából érkeztek Európába, hanem Közép- Ázsiából, isz körül, amikor a barbár törzsek megjelentek a római provinciák városainál és áttörték a Római Birodalom határát. (245-ben) Egyes történészek a II. évezred elejére teszik a cigányok útra kelését, (isz körül), amikor az árja népek betörtek a hindusztáni - félszigetre. Abul - Kászem Manszúr Firdauszi perzsa költő említi meg, hogy Bahram Gur perzsa király tizenhétezer lurit hivatott, hogy azok zenével szórakoztassák őt és népét. OPKM TÁMOP

14 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Más történetíró a perzsa királyokról írt művében ( 950) ír tízezer zottról, akiknek az uralkodó földet, jószágokat, vetőmagot adott. Ezeket azonban felélték, és a király mérgében elzavarta őket. Sokan a lurik és a zottok személyében ismerik fel a mai romák őseit. A romák ősei valószínűleg Örményországon és a Bizánci Birodalmon keresztül jutottak el a Balkánra. A balkáni megjelenésükről nyelvi, életmódbeli és vallási nyomok is árulkodnak, melyek hitelesnek mondhatók. A romák megismerték a nyugati népek szokásait, vallási gyakorlatát, így olyan ismeretekre tettek szert, melyekkel később Európa nyugati területei felé indulhattak. A cigány nyelvbe jelentős számban kerültek görög szavak. A cigány - görög nyelvi érintkezés idején alakultak ki a cigány nyelv nyelvtanának azon főbb vonásai, melyek ma is jellemzik a nyelvet. A fenti olvasmányt három részre osztva a színek szerinti tagolásban a kialakított három csoportban dolgozzák fel a hallgatók. Idegen, ismeretlen szavak magyarázata. A kooperatív foglalkozás során a következő kérdésekre keresik a választ. (A csoportok szóvivőt választanak maguk közül, aki majd a feladat elvégzése után beszámol az eredményről.) Kérdések: 1. Honnan származnak a cigányok? 2. Mikor, és hogyan kerültek Európába? 3. Milyen hatások érték őket, milyen népekkel kerültek kapcsolatba? A foglalkozás vezetője a szóvivők segítségével egy térképen bejelöli a különböző eredet- elképzelések helyét. OPKM TÁMOP 3.2.4

15 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Eurázsia az 1200-as években Egy mai domborzati térképen a feltételezett eredethelyek megkeresése. Tanulási célok megfogalmazása közösen, irányított beszélgetés formájában. Egy flipchart lapon összegyűjtjük a nehézségeket a feladat megoldásakor, illetve, mi volt az érdekes, új információ. Példa.: NEHÉZSÉGEK: SOK ISMERETLEN SZÓ, ÉVSZÁMOK, TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRKÉPEN, FÖLDRAJZI NEVEK, STB. ÉRDEKESSÉGEK: KÜLÖNBÖZŐ ELKÉPZELÉSEK A CIGÁNYSÁG EREDETÉRŐL, ÚJ ISMERETEK SZERZÉSE, AZ EREDETÜNK, STB. E feladat megoldása, illetve a célok megfogalmazása, a hallgatói reflexiók számbavétele, a saját olvasási képességekkel való szembesülés, a motiváció és az adott olvasmány témája alkalmat ad a foglalkozás vezetőjének arra, hogy felmérje a bemeneti szinteket, a motiváltságot és lehetőséget teremt a közös cél megfogalmazására: Ahhoz, hogy többet tudjunk meg magunkról, a világról, hogy képesek legyünk tovább tanulni, szükségünk van arra, hogy jól tudjunk olvasni. OPKM TÁMOP

16 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV Olvasás ismeretszerzés szórakozás Hogyan tájékozódunk a világban? Munka párban Páronként 1-2 képről képolvasás, listázás: miről szól a kép, kik vannak rajta, mit csinálhatnak? 1. kép 2. kép OPKM TÁMOP 3.2.4

17 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 3. kép 4. kép 5. kép OPKM TÁMOP

18 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL 6. kép 7. kép 8. kép 9. kép A párok a feladat befejezése után a képeket felrakják egy közös felületre és ismertetik a listájukat. OPKM TÁMOP 3.2.4

19 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Mi kell ahhoz, hogy dolgozzunk, vásároljunk, tanuljunk, utazzunk? Csoportmunka: Egy-egy csoport adott feladaton dolgozik közösen, amelyben az olvasás mellett az információ feldolgozása és hasznosítása is fontos 1. csoport: utazás feladat: utazz el A - B-be (lehetőleg a helyi busz/vonat menetrend felhasználásával úgy, hogy egy állásinterjúra igyekszel és 11 órára kell a megadott helyre megérkezni. 2. csoport: vásárlás feladat: az alábbi élelmiszereket kell megvenned, írd a képek mellé a nevüket és, hogy mennyibe kerül, mire használhatjuk fel, mit készíthetünk belőle mézet Pl. kifli, 20 Ft, megehetjük magában, de tehetünk rá vajat, lekvárt, Pl. uborka, készíthetünk belőle salátát, ehetjük magában is készülhet belőle, stb. Pl. tisztított, konyhakész csirke, egyben is süthetjük, pörkölt is OPKM TÁMOP

20 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Pl. sárgarépa, levesbe, főzelékbe főzhetjük, nyersen is egészséges kenyér, vajas, lekváros, stb. Pl. kenyér, alapélelmiszer, fogyaszthatjuk magában és lehet zsíros Pl. Sertéshús, sütve, rántva ehetjük 3. csoport: álláshirdetés Csirkefogó gyorsétterem Pultost keres Kedves és gyors kiszolgálásról híres hálózatunk olyan jelentkezőket vár, akik: elvégezték legalább a nyolc osztályt, nyitottak, jó kedélyűek, megbízhatóak, energikusak, ápoltak, csapatmunkára és fizikai munkára egyaránt alkalmasak. Kiszolgálásban szerzett korábbi tapasztalat hasznos lehet, de betanítást biztosítunk. OPKM TÁMOP 3.2.4

21 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL Az apróhirdetés alapján össze kell gyűjteni, mivel kell rendelkeznie annak, aki szeretné megkapni ezt az állást. Pl.: általános iskolai végzettség, ápoltság, szorgalom, megbízhatóság, jó kedélyű, erős, bírja a fizikai munkát, tudnak csapatban dolgozni. A csapatok ismertetik a feladatmegoldás eredményeit, megvitatják, majd irányított beszélgetés során eljutnak a tanulságig: sokféle ismeretet kell megszereznünk az élet minden területén, ha boldogulni akarunk, ehhez elsősorban arra van szükség, hogy tudjunk olvasni és hozzájussunk a legszükségesebb információkhoz. Zene, film, tánc Gyűjtőmunka, szelekció, csoportosítás A könyvtári olvasótermi lehetőségeken belül, de előzetes gyűjtőmunka alapján plakátok, brosúrák, képeslapok, műsorfüzetek, kiadványok, napilapok, újságok, TV és rádió kulturális programjainak kiválogatása, csoportosítása. Műfajok: zenei programok, színházi, táncos rendezvények, kiállítások, stb. Olvasási gyakorlatok rövid címek, hirdetések alapján. Csoportmunka a gyűjtési feladat után - legalább három kulturális program kiválasztása ismertetése szóban az alábbi szempontok szerint: - műfaj - cím - szereplők - helyszín/tv/rádió csatorna - időpont Összegző értékelés: Önértékelés csoportszinten az elvégzett feladatok áttekintésével A foglalkozás vezetője formatív/fejlesztő értékelést ad a végzett munkáról, csoportos és egyéni dicséretek szóban. OPKM TÁMOP

22 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL IV. 2 Modul: A világ megismerése, helyem a világban - 10 óra Tudnivalók a modul feldolgozásához: Bevezetés Ebben a modulban a foglalkozásvezető segítségével a hallgatók megismerkednek az információszerzés főbb forrásaival, módszereivel és a lehetséges hozzáférési lehetőségekkel. A nyelv szerepével, az anyanyelv, az idegen nyelvek funkciójával, sajátosságaival. Könyvtárhasználat alapjainak ismertetése: a könyv és a számítógép adta lehetőségekkel. A beszéd, az írott szöveg, az ezeket alkotó elemek, a szó és a betű ismeretének fontossága.. A modul elvégzése után a hallgató: Lehetőség szerint önálló alkalmazás, felhasználás szintjén ismerje az információszerzés különféle lehetőségeit, formáit, eszközeinek használatát. Legyen képes önállóan elolvasni egy szöveget, arról beszámolni, csoportosan ill. párban tevékenykedni, véleményt alkotni. Csoportban kooperálni a társaival és felelősséget vállalni az ott végzett munkáért Ismerje fel, hogy az értő olvasás és az információk segítségével jobb esélyei lesznek a tanulásban, a munkában és az önálló életben. A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések A tanuló a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. Megfelelő szókincs használatára, az összegyűjtött információ hiteles, megbízható, adott szabályok szerinti feldolgozására. Készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjai felismerésére. 2. Az identitás, az anyanyelv, a hagyományok szokások megismerése, felelevenítése a feladatokon keresztül, önismeret erősítése. OPKM TÁMOP 3.2.4

23 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 3. Megkülönböztetni és felhasználni különféle szövegeket. Saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Figyelme összpontosítására, közös munkára, tudásának másokkal való megosztására. Saját munkájának értékelésére. Szükség esetén információ vagy segítség kérésére. Figyelembe venni és megérteni a sajátjától eltérő nézőpontokat. 4. A kritikus és építő jellegű párbeszédre. Korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználni, a tanult ismereteket széles körben alkalmazni. IV.2.1 Tanulási feladat tartalom Információszerzés módszerei és forrásai Tervezett idő: 10 óra Téma Tanulói Módszerek Eszközök tevékenység A magyar nyelv anyanyelv/nem anyanyelv.. magyar, cigány, angol, német nyelvű szövegek meghallgatása és különböző nyelvű szövegek kivetítése. Különbségek és azonosságok, mit értünk és mit nem, miért? Egyéni megfigyelés, bemutatás, frontális foglalkozás, kötetlen beszélgetés, véleményalkotás. Televízió vagy rádió idegen nyelvű csatornáján műsorrészlet meghallgatása, projektoron idegen nyelvű szöveg kivetítésére Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra Könyvkutató játék a könyvtárban: magyar mesekönyvek, ifjúsági irodalom, ismeretterjesztő könyvek, szépirodalmi könyvek gyűjtése Google használat adott témára Csoportban végzett kooperatív munka, egyéni munka, bemutató és könyvismertetés Könyvtáros szakszerű segítsége, flipchart, filcek OPKM TÁMOP

24 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Szöveg, szó, hang és betű, a beszéd és olvasás Szókincsbővítő gyakorlatok, szövegben szövegkirakó, meseolvasás adott szókereső, dramatizáló Frontális munka, szerepjáték, csoportos és önértékelés Flipchart, filcek, olló, ragasztó, festék, szöveg- és szókártyák, szerepkártyák olvasással, a projektzáróra drámajáték előkészítése IV Anyanyelv, nem anyanyelv, idegen nyelv A tananyag és a feldolgozás részletes bemutatása A témákat többféleképpen is feldolgozhatjuk a hallgatókkal. Az alábbiakban több felhasználható, kipróbált feladatot, játékot ajánlunk az adott témákhoz 1. Előzetes otthoni feladat alapján az ismert cigány nyelvi kifejezések, szavak és magyar megfelelőinek gyűjtése ash chi! = ácsi = megállj! bashavel = bazsevál = muzsikál, hegedül bul = bula = fenék, segg, pejoratív értelemben nő, rosszéletű nő chang = csánk = eredeti jelentése térd chorro = csóró = szegény, pejoratív értelemben tolvaj chuchi = csecs/csöcs = (női) mell dilo = dilló = bolond duma = duma = beszéd (dumál, beszél, a roma nyelvben is szláv jövevényszó) gazho = gázsó = nem cigány férfi godgyi = gógyi = ész OPKM TÁMOP 3.2.4

25 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL habiszti/habisztig/abisztig= a magyar szlengben igen gyakori szó, jelentéstartalma olyan összetett, hogy szövegkörnyezettől függ a jelentése, általában egy vagy több tulajdonságra értendő és negatív tartalmú, pl.:habiszti ez a csávó (tehát hazudós,nem megbízható), de rossz minőségűt hamisítványt, utánzatot is jelenthet. hohamno / xoxamno (az első hang úgynevezett torok hang, mint az orosz xaraso [jó] szó elején)= hóhányó (csaló, hazudós, szélhámos) kamel = komál = szeret love = lóvé = pénz mato = mátó, mata = részeg mol = mól, mólés = eredetileg bor, a magyarban a részeg, pityókás murdel = megmurdel = meghal phurde = purdé! = eredetileg fújd! - jelentése volt, a cigány kovács mondta a gyerekeinek, akik a fújtatót "kezelték", innen a cigány gyerekek elnevezése lett. pijel = piál = iszik pishtyal = pisál = vizel, eredeti jelentése csepeg. shandel = csandázik = azaz okádik, hány shavo = csávó = eredetileg cigány fiú, vagy fia valakinek, a magyarban férfi jelentést kapott shej = csaj = eredetileg cigány lány, a magyar nyelvben általában lány shero = séró = eredeti jelentése fej, a magyarban haj ushtyél = uzsgyi = eredetileg feláll, a magyarban gyerünk! wakerel = vakerel = u.a. mint a duma(az eredeti szókincsből jövő egyik szó,a wakerel igének 3 alakja ismert pl.:wakerkerel szó szerint beszédet csinál/tesz) zhal = zsal, dzsal = megy zhuvalo = dzsuvás = eredeti jelentése tetves, a magyarban koszos OPKM TÁMOP

26 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉVEL Az összegyűjtött szavakból, kifejezésekből azok azonosítása, amelyeket a köznyelvben is használunk. A kivetített listán, ezek kiemelése, példák gyűjtése, mondat- és szövegalkotási feladatok szóban. Pl. Sokat dumál, de keveset mond. Három csávó ment az este a buszhoz. Jó lett a séród. Hű, de dzsuvás ez a fiók! Stb. Csoportos feladat: Az összegyűjtött szavak segítségével a csoportok készítsenek egy rövid, dramatizált jelenetet, szereposztással, majd adják is elő egymásnak. Példa: A gyerekek édesapjuknak a születésnapjára meglepetést készítenek elő, egy ismerőst akarnak elhívni hegedülni a vasárnapi vacsorához. Szereplők: apa, anya, két gyerek, a hegedűs. Lehetséges párbeszéd: hívjuk el azt a csávót bazseváni vasárnap este, tudod, akinek olyan jó a sérója és a kocsmában is szokott zenélni A cigány nyelv leggyakrabban használt szavai elsősorban a köznyelvben, a jassz nyelvben, de az irodalomban is előfordulnak. A legtöbb ember, gyakran a cigány emberek sem tudják az eredetét. 2. A következő feladat célja, hogy láthassuk, a különböző nyelvek funkciója ugyanaz, az emberek egymás közötti kapcsolatának, együttműködésének, a munka és az ismeretszerzés eszköze. A hallgatók a televízióban megnéznek (előre is rögzíthetünk videón, dvd-n) angol, német, francia, olasz, magyar ének/beszéd/jelenet részleteket. Pl.: - Michael Jackson Billie Jean c. számának cigány nyelvű feldolgozása - A Fekete Vonat 1999-ben készült, Bilako c. száma, az első, teljes egészében roma nyelvű szám, ami a hazai toplistán első helyezést ért el - A Fekete Vonat Nélküled c. száma, a Bilako magyar nyelvű változata OPKM TÁMOP 3.2.4

27 OLVASÁSRA NEVELÉS A ROMA HAGYOMÁNYOK BEMUTATÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL A hallgatók az egyes illusztrációk megtekintése, meghallgatása után az előre megkapott megfigyelési szempontok alapján beszámolnak, spontán észrevételeket fűznek a hallottakhoz. Javasolt a MTV kisebbségi, nemzeti műsoraiból előre felvenni néhány egy-két perces részletet. Megfigyelési szempontok: - Mit értettünk meg a látott-hallott részletből? - Milyen hangzású a hallott nyelv (dallam, hangsúly)? - Vannak-e olyan hangok, amelyeket mi nem ejtünk? - Gesztusok, mimika. Példa: - Olasz nyelv: dallamos, lágy, erős gesztusokkal kísért, érzelmek jól láthatóak, stb. Nem értjük, de a jelenetből és a környezetből azt lehet gondolni, hogy arról van szó - Német nyelv: keményebb, pattogósabb, fegyelmezettebb, minimális gesztusok, arról lehetett szó - Cigány nyelv: hullámzó hangsúlyozás, szomorú, dallam arról szól, hogy: IV Könyvek, írásos munkák, digitális kultúra Ebben a részben a résztvevők megismerkednek az információszerzés lehetséges forrásaival és módjával. Javasolt a foglalkozást a könyvtárban tartani akkor is, ha egyébként nem az a program helyszíne. Feltétlenül szükségünk van arra, hogy együttműködjünk a könyvtárossal (amennyiben nem a könyvtáros vagy könyvtárostanár vezeti a programot). A könyvtárost hívjuk meg erre a foglalkozásra, hogy egy könyvtárhasználati alapfoglalkozást, tartson tájékoztatót és legyen segítségünkre abban, hogy a hallgatók megismerkedjenek a könyv, az alapvető műfajok, az informatikai eszközök, a könyvtárhasználat szabályaival. A könyvtáros ismertetője után a következő játékot ajánljuk. OPKM TÁMOP

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4 HOMMAGE À ZRÍNYI. 14 17 éves diákok, szakkörök, olvasótáborok, napközi otthonok, homogén vagy heterogén csoportok, részére

TÁMOP 3.2.4 HOMMAGE À ZRÍNYI. 14 17 éves diákok, szakkörök, olvasótáborok, napközi otthonok, homogén vagy heterogén csoportok, részére A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről

Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről SZAKDOLGOZAT TÉMVEZETŐ Dr. Vörös Klára PhD egyetemi docens KÉSZÍTETTE Steinmüller Csilla Magdolna fejlesztő

Részletesebben