SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÖVEGES JÓZSEF ikt.sz.: 289/5/2014. Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

2 I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek megfelelően az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban: (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a tanulói, szülői, pedagógusi/közalkalmazotti jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola nevelőtestülete, az iskolaszék és a diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 2. Jogszabályi háttér - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. törvény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról - a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet - a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 2

3 - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXV. törvény - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, valamint az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény - a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 180/2011. (IX. 2.) korm. rendelet - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI. 4.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 73/2013. (III. 8.) korm. rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) korm. rendelet - 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21. ) EMMI rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, továbbá az Országos Képzési Jegyzékről és módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.CLV. törvény végrehajtásáról szóló 280/2011. (XII. 20.) korm. rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról 3. Az SZMSZ hatálya 1) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén 3

4 az alkalmazottakkal szemben az intézmény vezető, illetőleg illetékes helyettese hozhat intézkedést, a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az intézmény vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Az intézmény neve: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1.2. Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út Telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 1.5. Alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.6. Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u Irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u Az intézmény működési területe: térségi feladat ellátású 1.9. Az intézmény tevékenységei: Köznevelési és egyéb alapfeladata szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - nappali, esti évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam integrációs felkészítés 4

5 ágazat: Gépészet, Épületgépészet, Villamosipar és elektronika, Környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport: Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, Környezetvédelemvízgazdálkodás szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - esti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) szakmacsoport: Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, Közlekedés Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás (HÍD II.) iskola maximális létszáma: 1500 fő intézményegységenkénti maximális létszám: feladatellátási hely iskolai maximális nappali létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő feladatellátási hely iskolai maximális felnőttoktatás nem nappali létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel nyilvántartási szám: képzési forma megnevezése: tanfolyam iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 5

6 INTÉZMÉNY VEZETŐ Felnőttképzés TISZK koordinátor Titkárság Műszaki igazgatóhelyettes Tanügyi igazgatóhelyettes Nevelési igazgatóhelyettes Szakmai elméleti munkaközösségek Reál tantárgyi munkaközösségek Humán tantárgyi munkaközösségek Szakmai gyakorlati munkaközösségek Szakmai vizsgák Munkavédelem Tűvédelem Beiskolázás Érettségi vizsgák szervezése Közösségi szolgálat Ifjúságvédelem Diákönkormányzat Szülői szervezet Minőségirányítás Műszaki csoport TMK 6

7 III. 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése a) Vezetők, vezetőség Intézményvezető Feladatait és jogkörét nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 69. -ában leírtak alapján látja el. Felel: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. (2) Felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) az intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. (3) A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. (4) Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Az iskola vezetői testülete Vezetői testület: intézményvezető, igazgatóhelyettesek A vezetői testület hetente tanácskozik, a tanácskozásra meghívja témától függően az érdekképviseletek, a diákönkormányzat illetve a Közalkalmazotti Tanács (KT) képviselőjét is. 7

8 Az intézményvezető közvetlen segítői: az igazgatóhelyettesek, az iskolatitkár. Munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzik. A vezetők közötti feladatmegosztás Műszaki igazgatóhelyettes: Az intézményvezető első számú helyettese, ellenjegyzési illetve az intézményvezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Felelőse a műszaki-, a szakmai elméleti tantárgyak oktatásának, óra- elszámolásnak, irányítja a szakterületéhez tartozó munkaközösségeket. Irányítja a szakmai vizsgák szervezését, a szakmai tanulmányi versenyekre történő jelentkezést, felkészítést. Felelőse az iskola napi működésének, rendjének. Irányítja a pedagógiai asszisztens, az oktatástechnikus, a számítástechnikai rendszergazda munkáját, az intézményi munkavédelmi- és a tűzvédelmi megbízott munkáját a GEO munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével közösen. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Feladatköre kiterjed az iskolai tanműhelyekben illetve a külső munkahelyeken folyó gyakorlati oktatásra valamint a TMK területére. ezen belül feladata: - a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, - a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkájának irányítása, - a gyakorlati oktatás tanévi munkájának kialakítása, - gyakorlati oktatás tantárgyfelosztását - a nyári szakmai gyakorlat megszervezése, - a gyakorlati oktatáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó dokumentáció, - tűz- és munkavédelmi oktatás, - a tanulói- és bérmunkaszerződések készíttetése, - a gyakorlati vizsgák lebonyolítása. Figyelemmel kíséri a tanműhely területén található munkahelyek, helyiségek berendezéseinek, eszközeinek állapotát. Irányítja a műszaki csoport, a szerszám- és anyagraktár, a TMK munkáját. Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes Az intézményvezető második számú helyettese. Az első számú igazgatóhelyettes távolléte esetén ellenjegyzési, illetve az intézményvezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Irányítja az iskola tanügyigazgatási tennivalóit, az adatszolgáltatást, a tantárgyfelosztást, az órarendkészítést, a beiskolázást, az évközi és az érettségi vizsgák, a továbbtanulás szervezését. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Szervezi a hiányzó tanárok szakszerű helyettesítését, a közismereti-tanulmányi versenyeket. Felelőse a reál-közismereti tárgyak oktatásának. Irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. 8

9 Nevelési igazgatóhelyettes Az intézményvezető harmadik számú helyettese. Előkészíti a tanév munkatervét. Felelőse az iskolában folyó nevelőmunkának, a diákok szabadidős tevékenységének. Koordinálja a közösségi szolgálat lebonyolítását. Irányítja az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való diák- és tanárrészvételt, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot segítő tanár, a könyvtáros munkáját, az iskolarádió, iskolaújság működését. Irányítja a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet. Felelőse az intézményi minőségügyi munkának. Az iskolavezetés részéről tagja a tanulói fegyelmi bizottságnak, kapcsolatot tart a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az iskolaegészségügyi hálózattal. Felelőse a humán-közismereti tárgyak oktatásának, irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Az intézményvezető helyettesítésének rendje 1. A távol lévő intézményvezetőt (3 nap után) az általános helyettesítési jogkörrel megbízott műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti. Ha a műszaki igazgatóhelyettes is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a helyettesítési feladatokat a tanügyi igazgatóhelyettes látja el, az ő távolléte esetén pedig a nevelési igazgatóhelyettes. 2. A vezetők helyettesítésében közreműködnek az intézményvezető vagy helyettesei által megbízott munkaközösség-vezetők vagy pedagógusok. 3. A műszaki igazgatóhelyettes feladatait akadályoztatása, távolléte esetén a megbízott igazgatóhelyettes látja el. 4. A helyettesek csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett. Az intézmény vezetésében, irányításában résztvevő további testületek, vezetők köre Kibővített vezetőség Tagjai: az iskola mindenkori vezetői, a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke, int.tanács iskolai képviselője, az érdekképviseletek delegáltjai, a diákönkormányzat összekötő tanára és a munkaközösség-vezetők. A tevékenység összehangolása és az információk kölcsönös áramoltatása érdekében az intézményvezető a kibővített vezetőséggel rendszeresen illetve szükség szerint tanácskozik. A tanácskozás tervezett időpontját a mindenkori éves munkaterv rögzíti. 9

10 TISZK koordinátor A koordinátor feladatainak meghatározója és a munkáltatói jogkör gyakorlója az ntézmény vezetője. A koordinátor az alábbi DBT-közi munkacsoportokat irányítja: - képzési munkacsoport, - minőségfejlesztési munkacsoport, - közösségfejlesztő munkacsoport, b) A gazdasági szervezet felépítése és feladata A 3. sz. Gazdálkodást Ellátó Osztály (GEO) biztosítja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározott gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a GEO vezetőjének és az intézmény vezetőjének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott keretek tekintetében lehet. A GEO vezetője a központ által leadott kereteket felosztja az előző évi teljesítés ill. a tárgyévi infláció, teljesítendő feladatok alapján intézményekre. Az intézményvezető felelős az intézményi keretek betartásáért és jogszerű felhasználásáért. A kiadási keretek terhére történő teljesítések igazolása az intézményvezető feladata. Az éves költségvetés tervezése Intézményi feladatok A tervezés alapját képező intézményi okiratokat (tantárgyfelosztás, munkaidőmérleg, kollektív szerződés vagy munkaügyi szabályzat) a GEO vezetője ellenjegyzi és az ezekből keletkező fizetési kötelezettségek jogosságát ellenőrzi. A készpénz biztosítás és a készpénz kezelés rendje A GEO-ben működik a házipénztár, melynek működési rendjét a KLIK Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A házipénztárból történik a készpénzes kiadások teljesítése. Az intézmény készpénzes kiadásainak teljesítésére a GEO ellátmányt biztosít készpénzben az intézmény vezetőjének, a GEO vezető jóváhagyása mellett, az előzetes osztályvezetői engedély alapján. A készpénz ellátmány kezelője az intézményi gazdasági ügyintéző. Az ellátmányból az intézmény teljesítési hatáskörébe utalt kiadási keretek /azonnali működtetési kiadások/ terhére lehet kiadást teljesíteni. Az intézményi gazdasági ügyintézőnek a GEO vezető irányítása, a KLIK pénzkezelési szabályzata alapján illetve az adótörvényeket betartva 30 napon belül szerint el kell számolnia az intézményi ellátmányokról. A GEO vezető ellenjegyzési jogkörében köteles az osztályvezető által jóváhagyott ellátmányt ellenőrizni, hogy a jóváhagyott költségekre történt-e a felhasználás, eltérés 10

11 esetén azonnal egyeztetést kell kezdeményezni az intézményvezetővel a helyzet tisztázására. Az intézményben dolgozó gazdasági ügyintéző munkaköri feladatai A GEO-tól átveszi és kezeli az intézményi készpénz ellátmányt. Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást, valamint beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. Az intézmény kézpénzes és átutalásos bevételeiről kimenő számlát állít ki. Az intézmény személyi kiadási előirányzata terhére a GEO által számfejtett kiadás csak átutalással teljesíthető. Pénztári órát biztosít az intézmény vezetőjével egyeztetett időpontokban. Beszedi az ebédre befizető iskolásoktól az étkezési térítési díjat, és megrendeli az étkezéseket. Összegyűjti a dolgozóktól a vidékről bejárók előző havi bérletjegyeit, illetve számlákat és minden hónapban lista kíséretében leadja a GEO-nak, ahol gondoskodnak a közlekedési hozzájárulás kifizetéséről. A munkaügyekhez kapcsolódóan: - az intézményvezető munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a GEO részére, és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, ill. a dolgozó és munkáltató példányának átadását, - átveszi az intézményvezetőtől, vagy az általa megbízott helyettesétől a hiányzásjelentéseket, igazolt és igazolatlan mulasztások ügyiratait (szabadságkiírás, illetmény nélküli szabadság engedélyezése, igazolatlan hiányzás, betegséget igazoló okmányok, stb.), okiratait valamint a változó bérek túlóra, helyettesítés okiratait minden hónap 5-ig átadja a GEO részére, - vezeti az intézményvezető munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat. Gondoskodik a GEO által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, stb. intézményvezetőhöz való eljuttatásáról. Végzi az intézmény raktári készletének nyilvántartását. Havonta illetve negyedévente jelenti a GEO részére, ahol az analitikában és a főkönyvben lekönyvelik. Figyelemmel kíséri az intézményi leltár-körzetek kialakítását, előkészíti a leltárkörzet felelős megbízását, figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a GEO-t. Elkészíti az értékhatáron felüli beszerzésekhez a használatba vételi bizonylatokat. Részt vesz a GEO vezető által előírt leltározás szervezésében és lebonyolításában. A leltározási bizottság tagja, és részt vesz a leltározás kiértékelésében. Előkészíti a feleslegessé vált eszközök kezelését, részt vesz az eljárásban. 11

12 Folyamatos kapcsolatot tart a GEO-val az intézményi gépkocsi igény biztosítása céljából. Ellátja az összekötői feladatokat minden gazdasági, pénzügyi, technikai témakörben, melyekkel az intézményvezető vagy a GEO vezető megbízza. Működtetési és üzemeltetési feladatok rendje Az épületek és ingóságok működtetése, üzemeltetése Az épületek, telkek, gépek, berendezések és járművek működtetése, üzemeltetése a GEO feladata. Az intézményvezető felelőssége az ingatlan állagának megóvása, a rendeltetésszerű használat biztosítása, a dolgozók és az ellátottak kártérítési felelősségének érvényesítése. Az ingatlan állagának megóvása érdekében a rendeltetésszerű használata során felmerülő bármiféle műszaki beavatkozást igénylő problémát soron kívül jelezni kell a GEO vezetőjének, aki intézkedik a szükséges karbantartási, felújítási, vis maior feladatok teljes körű lebonyolításáról. A gépekről, műszaki berendezésekről és járművekről az egyedi nyilvántartást a GEO vezeti. Felújítás A fejlesztési és felújítási tervjavaslatokat a GEO készíti el az intézményvezetővel konzultálva és továbbítja a fenntartó felé. A fenntartó által jóváhagyott felújítás, fejlesztés esetén a GEO felelőssége kiterjed a felújítások lebonyolítására, kivitelezésére, műszaki ellenőrzésére, szerződések megkötésére, pályáztatási eljárás lefolytatására. Minden folyamat intézményvezetővel való egyeztetés alapján történik. A felújítási feladatok lefolytatása a GEO vezető feladata a GEO műszaki ügyintézője által. Karbantartás A karbantartási feladatok alapvető területei: - napi, kisebb javítási, fenntartási feladatok, - nagyobb, műszaki közreműködést igénylő javítási feladatok, - tervszerű, megelőző karbantartási feladatok. A napi, kisebb javítási, fenntartási feladatokat az intézményekben dolgozó karbantartó munkások végzik. Indokolt esetben a munkavégzés műszaki felügyelettel történik, melyről a GEO gondoskodik. A karbantartó munkások munkaköri leírását az intézményvezetővel történő egyeztetés után a GEO vezető adja ki, az ellenőrzés megoszlik az intézményvezető és a GEO között. Védőruhát, védőfelszereléseket az iskola biztosítja. 12

13 Az intézmény vezetője gondoskodik a karbantartó munkások képzéséről, továbbképzéséről, munka- és tűzvédelmi oktatásukról, valamint foglalkoztatás-egészségügyi ellátásukról. Az előzőekben megnevezett oktatásokról tanúsítvány, jegyzőkönyv ill. orvosi vélemény kell készüljön, mely bizonylat eredeti példánya a személyi anyag része dolgozónként. Az eredeti személyi anyag a GEO-ban található, ezért az intézmény köteles haladéktalanul a GEO-nak megküldeni. A nagyobb javítási feladatokat a GEO vezető szervezi a GEO műszaki ügyintéző által. Ezeket a feladatokat részben az intézményből történő bejelentések alapján, másrészt a GEO vezetője által megbízott helyszíni bejárása során határozza meg. A munkavégzést a GEO felügyeli, és igazolja a munka elvégzését, szükség esetén kollaudálja a beadott számlákat. A feladatokat a GEO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. Tervszerű, megelőző karbantartási feladatokat a kockázatelemzéseket figyelembe véve a GEO intézi. Ezeket a feladatokat karbantartási tervben tervezni kell (ide tartoznak, pl. a gáz és villamos üzemek előírás szerinti felülvizsgálatai, levegőtisztasági mérések, tűzoltó készülékek folyamatos felülvizsgálatai, számítástechnikai berendezések folyamatos, átalánydíjas felügyelete, érintésvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálat stb.). A feladatokat a GEO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. A munkák elvégzését a GEO igazolja, illetve szükség esetén kollaudálják a beadott számlákat. A karbantartóknak az elvégzett munkákról munkanaplót kell vezetni. Takarítás, portaszolgálat Az intézmény takarítása saját dolgozókkal a 24 órás portaszolgálat saját dolgozókkal és külső céggel van megoldva. A takarító dolgozók és a portások az intézmény állományába tartoznak. Munkavédelmi feladatok A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat az intézményekben a GEO szervezi, de a végzése és a felelősség megoszlik az intézményvezető és a GEO vezetője között, a Munkavédelmi Szabályzatban leírtak szerint, melyet a munkavédelmet ellátó cég készít el. A munkavédelemmel megbízott cég gondoskodik az új dolgozók munkavédelmi oktatásáról, az iskolai tanulók folyamatos munkavédelmi felkészítéséről és a védőfelszerelésekről az iskola jelzése alapján. A munkavédelemmel megbízott cég évente szervez munkavédelmi (és balesetvédelmi) bejárást az intézményvezetővel közösen, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik, megjelölik a hiányosságok felszámolásának módját és kijelölik a végrehajtásért felelős dolgozót. A munkavédelemmel megbízott cég az intézmény vezetőjével és a GEO vezetővel együtt képviseli az intézményt külső munkavédelmi ellenőrzés során. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője szervezi. 13

14 Tűzvédelmi feladatok A tűzvédelmi feladatokat az intézmény a tűzvédelemmel megbízott céggel láttatja el, aki szerződése szerint teljeskörűen. Megállapításait köteles jelezni az intézményvezetőnek és a GEO vezetőnek A tűzvédelmi megbízott az intézmény vezetőjével közösen szervezi a tűzvédelmi bejárásokat, a tűzvédelmi oktatásokat valamint a tűzriadó gyakorlatokat. A tűzvédelmi megbízottnak kell készítenie a tűzvédelemmel kapcsolatos statisztikákat, a fenntartó részéről igényelt adatszolgáltatásokat, jelentéseket. A tűzvédelmi megbízott az intézményvezetővel és a GEO vezetővel együtt képviseli az intézményt külső tűzvédelmi ellenőrzés során. Kockázatkezelés, rendkívüli események Az intézményi kockázatértékelés és kockázatkezelés elkészítése a tűz és munkavédelmi felelős /cég/ és az intézményvezető közös feladata és felelőssége. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatosan a fenntartó által kiadott szabályozás határozza meg a rendkívüli esemény fogalmát, az esemény kapcsán a tennivalókat, az intézkedések megtételéért a felelős személyeket és a jelentési kötelezettséget. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az előírtakon kívül értesíteni kell a GEO vezetőt ill. az osztályvezetőt. Energiagazdálkodási feladatok Az energiagazdálkodás szervezése, a felhasználóhelyek racionalizálásának kidolgozása a GEO műszaki ügyintéző feladata. A takarékos energiafelhasználás biztosítása és folyamatos figyelemmel kísérése az intézményvezető feladata is. Gépkocsi üzemeltetése, fenntartása és szállítási feladatok A gépkocsi fenntartása és üzemeltetése az iskola feladata, takarékos, szakmai felhasználásának ellenőrzése a KLIK elnöki utasítás értelmében a GEO vezető feladata, aki ellenjegyzi. A gépkocsikat a GEO állományába tartozó gépkocsivezető vagy az intézmények vezetői által kijelölt, a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelő munkatársak vezetik. Gépjármű használat csak a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelően történhet. Amennyiben hirtelen felmerült fontos igényt a GEO kielégíteni nem tud, az intézmény számára meghatározott kiadási keret terhére oldható meg a feladat 14

15 Kézbesítési feladatok ellátása Az intézményi iratok kézbesítése intézményi feladat. A költségek az intézmény dologi keretét terhelik. Belső pénzügyi ellenőrzés működtetése és feladata Az intézményi szakmai, illetve munkáltatói tevékenységek, folyamatok ellenőrzése az intézményvezető feladata, hatásköre, és felelőssége. c) Pedagógusok közösségei Nevelőtestület: Feladatait a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 70. -a alapján látja el. Szakmai munkaközösségek: Feladatukat a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 71. valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján látják el. 1. A nevelőtestület az alábbi jogokat a szakmai munkaközösségekre ruházza át: a) A pedagógusok továbbképzésben való részvételének tervezése. Eljárás: A szakmai munkaközösség éves ütemtervében rögzíti, s a szakterületi vezetővel egyezteti, kit kíván a munkaközösség tagjai közül továbbképzésre küldeni. A szakszerű helyettesítésre - ha a továbbképzésben részesülő több héten át hiányzik - javaslatot tesz. b) Tankönyvkiválasztás Eljárás: A tankönyvjegyzék megjelenése illetőleg az iskolához történő eljuttatást követően az iskola vezetője a jegyzéket megküldi valamennyi munkaközösség vezetőjének. A szakmai munkaközösségek kiválasztják a következő tanévben használandó tankönyveket az SzMSz IV. 8. pontjában és a Pedagógiai Programban foglaltakat figyelembe véve. 15

16 c) Az adott munkaközösséghez tartozó tantárgyak felosztására történő javaslat: Eljárás: A munkaközösségek a személyi feltételeket illetőleg a pedagógiai követelményeket figyelembe véve elkészítik a tantárgyfelosztás őket érintő részét. Elképzeléseiket egyeztetik az érintett tantárgyi munkaközösségekkel, illetőleg az osztályfőnöki munkaközösségek vezetőivel. A gyakorlati oktatás tantárgyfelosztását a műszaki igazgatóhelyettes készíti elő az érintett munkaközösségekkel egyeztetve. d) A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása: Eljárás: A helyi szükségleteket, a rendelkezésre álló pénzeszközöket figyelembe véve a munkaközösség javaslatot tesz a munkaközösséghez tartozó tantárgyak szemléltető- és egyéb eszközeinek beszerzésére. A munkaközösségekre átruházott jogkör gyakorlásáról és annak eredményeiről a tanévzáró-tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten a munkaközösség-vezetők beszámolnak a nevelőtestületnek. Az egy osztályban tanító tanárok közössége: 1. Félévente legalább egyszer megvitatja az adott osztályban felmerülő problémákat. 2. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az osztályfőnök kezdeményezésére. 3. Fegyelmi tárgyalás esetén véleményt nyilvánít a nevelőtestület helyett. A nevelőtestület átruházza döntési jogát: osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki - magántanuló volt, vagy - más tagozatról, más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az iskolába. Az osztályozóvizsgára bocsátás feltételét 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 51. (7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen, a) az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 16

17 d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húszhúsz százalékát, f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve ha igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján az egy osztályban tanító tanárok közössége úgy ítéli meg (gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára), hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. e) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Feladatukat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján látják el. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal foglalkozó felelős, egészségnevelő segíti a pedagógusok munkáját. Feladatai különösen: Felmérés/Év eleji feladatok Egységes formanyomtatványon helyzetfelmérést készít (adatfelvétel) a 9. évfolyamon, majd a felvett adatokat továbbítja a Koordinációs Iroda részére; a felsőbb évfolyamon helyzetfelmérést készít, az új információk alapján aktualizálja az ismert adatokat; regisztrálja a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat; tájékoztatást nyújt elérhetőségéről, a folyamatos rendelkezésre állás módjáról és idejéről (év eleji óralátogatások, bemutatkozások az osztályok részére, faliújság elhelyezése elérhetőség, fogadóóra, támogató és segítő szervezetek elérhetőségének feltüntetése); igény szerint a páratlan évfolyamokon szociometriát, szociális hálót készít (kérdőívek felvétele, kiértékelése, eredményeinek beépítése az osztályfőnöki tevékenységbe). 17

18 Gondozás Nyomon követi és kezeli a hiányzásokat az alábbiak szerint: - igazolatlan hiányzások dokumentálása; - egységes eljárásrend szerint, egységes adatlapokkal jelzés a koordinációs iroda felé további intézkedés céljából; - igazolt hiányzások dokumentálása, a jogszabályok és az iskolai szabályzatok szerint; ellátja a problémás tanulók és helyzetek kezelését, elősegíti az érintett felek közötti kommunikációt, tájékoztatja a koordinációs irodát a hivatalos eljárásba illetve gondozásba került tanulók esetkezeléséről; kapcsolatot épít és tart fenn azokkal a kollégiumokkal, ahol az iskola tanulói élnek. Prevenció Előkészíti és megszervezi a prevenciós foglalkozásokat - előzetes igényfelmérés alapján -, jelzi az iskolában felmerült igényeket a koordinációs iroda felé (pályaorientáció, önismeret- és személyiségfejlesztés, munkavállalói kompetenciák, szenvedélybetegségek, szexualitás, életközi krízis-helyzetek kezelése). Kapcsolattartás/Fórumok Aktívan részt vesz az egyes társiskolákban kijelölt, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott munkatárs/ak részére szervezett tematikus szakmai fórumokon; kapcsolatot tart és tájékoztatást nyújt a koordinációs iroda részére; szakmai együttműködés keretében folyamatos kapcsolatot tart a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel. A diákönkormányzatot segítő tanár irányítja, koordinálja az iskolai diákönkormányzat munkáját. Feladatainak részletes leírását a DÖK SZMSZ-e tartalmazza. A könyvtáros feladatkörét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza. A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési feladatainak alárendelve, az informatika tanáraival együtt, igényeiket figyelembe véve végzi. Tevékenységének részletezését munkaköri leírása tartalmazza. f) Tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közösen tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. 2. Az osztály tanulói maguk közül, az osztály képviseletére, valamint a közösségi munka megszervezésére ODB titkárt és helyettest választanak, akiket delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 3. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök szerveződhetnek: szakkörök, konzultációs klub, önképzőkörök, amatőr művészeti csoportok, sportkört, stb. 18

19 4. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény vezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő illetve a diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az iskola vezetősége vagy az intézményi tanács. A diákkörök létrehozásáról minden tanév elején, az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 5. A diákköröket az intézmény vezetője által javaslatok figyelembevételével felkért nagykorú személy vezetheti. 6. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért, nagykorú személynek kell segíteni. A diákkör megalakulását az intézmény vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele kell egyeztetni. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az intézmény vezetőjének egyetértését. 7. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 8. A diákkör saját tagjai közül egy-egy képviselőt választhat az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. g) Szülői szervezet 1. A Szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról valamint arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben. 2. Javaslattételi jogkörrel élhet az iskolaszék felé az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Házirendet, az iskola Pedagógiai Programját, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. h) Intézményi tanács Feladatát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. -a alapján látja el. 1. Döntési jogkörébe tartozik működési rendjének és munkaprogramjának elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása 2. Egyetértési jogot gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend elfogadásakor. 3. Véleményalkotási joga van a nevelés-oktatás és az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. i) Az intézményben működő további testületek, szervezetek Közalkalmazotti Tanács Szakszervezetek 19

20 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 1. Az iskolában folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az iskola egészét érintő ügyekben a pedagógusok rendszeresen, általában havonta egy alkalommal illetve szükség szerint tanári, szakoktatói értekezletet tartanak, amelyet az iskola éves munkaprogramja tartalmaz. 2. Az iskola szervezeti életét és működési rendjét érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos gondok, problémák megvitatása céljából félévenként legalább egy alkalommal nevelőtestületi értekezletet kell tartani. b) A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 1. A közösségeknek joga, hogy diákönkormányzatot hozzanak létre, és keretében meghatározott területeken saját ügyeiket önállóan intézzék, vezetőiket megválasszák, eldöntsék, milyen célt kívánnak elérni, elkészítsék a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, kialakítsák éves munkatervüket, s maguk értékeljék ennek teljesítését. A diákönkormányzat feladata a tanulókat érintő kérdések megvitatása, véleményezése, és a tanulók képviselete. Egy-egy osztályt az ODB tagjai képviselnek. Az iskolai szintű diákönkormányzati testület az iskolai diáktanács. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által javasolt, az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 2. A kapcsolattartás formája és rendje: - Az iskolavezetés évente egy alkalommal diákparlamentet hív össze, az iskolai munkatervben kitűzött napon. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő tanár valamint a diákönkormányzat elnöke beszámol a diákparlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint intézmény vezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulmányi munkáról, a tanulói jogok érvényesüléséről, az iskolai házirendben megfogalmazottak tapasztalatairól és meghallgatja a diákság véleményét, javaslatait az iskola egészére vonatkozóan. - A diákönkormányzat ülésein állandó jelleggel részt vesz a diákönkormányzatot segítő tanár, időszakonként vagy felkérésre az intézményvezető vagy helyettese. - Az intézmény vezetője tanévenként két alkalommal iskolai diákgyűlést hív össze. Első alkalom szeptember első tanítási napja, a második a félévi értesítőt követő időszak, amelyet az éves iskolai munkaprogram tartalmaz. - Az iskolai diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell az intézmény vezetőjéhez való bejutás lehetőségét minden olyan esetben, ha a találkozást legalább egy munkanappal korábban kérte. Akkor is lehetőséget kell nyújtani a személyes találkozásra, ha e határidő megtartására nem volt mód, feltéve, hogy az intézmény 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÖVEGES JÓZSEF Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út 10. 1 1 1 7 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően az

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Általános közzétételi lista 2012

Általános közzétételi lista 2012 Általános közzétételi lista 2012 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők HIVATALOS NÉV: Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola SZÉKHELY, POSTACÍM:

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben