SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÖVEGES JÓZSEF Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

2 I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek megfelelően az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban: (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a tanulói, szülői, pedagógusi/közalkalmazotti jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola nevelőtestülete, az iskolaszék és a diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 2. Jogszabályi háttér - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. törvény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az azt módosító 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) korm. rendelet - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet - a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 2

3 - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXV. törvény - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, valamint az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény - a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 180/2011. (IX. 2.) korm. rendelet - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI. 4.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 73/2013. (III. 8.) korm. rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) korm. rendelet - 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21. ) EMMI rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, továbbá az Országos Képzési Jegyzékről és módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.CLV. törvény végrehajtásáról szóló 280/2011. (XII. 20.) korm. rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról 3. Az SZMSZ hatálya 1) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén 3

4 az alkalmazottakkal szemben az intézmény vezető, illetőleg illetékes helyettese hozhat intézkedést, a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az intézmény vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Intézményi azonosítók Az intézmény neve: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 10. telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út 10. Fenntartója és irányítója: Klebelsberg Intézményfenntató Központ Alapító okirat száma: 2289/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h. Alapító okirat kelte: Alapítás időpontja: 1981 Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény illetékességi és működési köre: országos OM azonosító: Címkód: Az intézmény tevékenységei a) Az intézmény alaptevékenységei Szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 4

5 További szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai: Pedagógiai szakszolgálat keretében logopédiai ellátás és gyógytestnevelés. Sajátos nevelési igényű (látássérült, hallássérült, mozgássérült, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált és szegregált oktatása. Eötvös Loránd Tudományegyetemmel a Testnevelési Egyetemmel és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karral kötött szerződés alapján (a dyslexiás tanulók képzésében) oktatási-nevelési, módszertani feladatok ellátása a műszaki pedagógusképzés területén, közreműködés a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel kötött megállapodás szerint a szakmacsoporthoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani és szaktárgyi szaktanácsadási, pedagógus továbbképzési feladatok ellátásában. 5

6 A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9.ny-12) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint szakiskola: felzárkóztató oktatás: 1 szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 1200 nem nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 300 b) Szakmai képzés Szakmacsoport: Gépészet Elektrotechnika-elektronika Közlekedés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Budai Középiskola és a Mechatronikai Szakközépiskola végzett tanulóit, a Közlekedés szakmacsoportban (közös tantárgyi modulokban) a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola és a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulóit, vendégtanulói státuszban. A Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola készíti fel a szakképzési évfolyam követelményeire az intézményben végzett tanulókat. c) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása d) Vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. e) Egyéb tevékenységek A KMOP-4.1.1/A és TÁMOP /1-2F azonosító számú uniós projektek megvalósításával és fenntartásával járó feladatok ellátása. 6

7 Feladatmutatók: A mindenkori éves költségvetés készítéséhez kiadott PM tájékoztató tartalmazza. - Intézményi étkezést igénybevevők létszáma (fő) - Létesítmény szolgáltatásait igénybevevők létszáma (fő) - Tanulók létszáma (fő) - Oktatásban résztvevők létszáma (fő) - Szakszolgálati ellátásra jogosult tanulók létszáma (fő) - Szakmai szolgáltatás igénybevételére jogosult tanulók létszáma (fő) - Iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma (fő) Forrás: Az állami feladatként ellátott alaptevékenység valamint alaptevékenységet kiegészítő tevékenység forrásai a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet meghatározása szerint: - költségvetési támogatás, - átvett pénzeszközök, - intézmény tevékenységéből származó bevételek. 7

8 INTÉZMÉNY VEZETŐ TISZK koordinátor Titkárság Műszaki igazgatóhelyettes Tanügyi igazgatóhelyettes Nevelési igazgatóhelyettes Szakmai elméleti munkaközösségek Reál tantárgyi munkaközösségek Humán tantárgyi munkaközösségek Szakmai gyakorlati munkaközösségek Beiskolázás Érettségi vizsgák szervezése Ifjúságvédelem Diákönkormányzat Szülői szervezet Sportkörök Felnőttképzés Szakmai vizsgák Munkavédelem Tűvédelem Műszaki csoport TMK 8

9 III. 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése a) Vezetők, vezetőség Intézmény vezető Feladatait és jogkörét nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 69. -ában leírtak alapján látja el. Felel: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. (2) Felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. (3) A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. (4) Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Az iskola vezetői testülete Vezetői testület: intézmény vezető, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető. A vezetői testület hetente tanácskozik, a tanácskozásra meghívja témától függően az érdekképviseletek, a diákönkormányzat illetve a Közalkalmazotti Tanács (KT) képviselőjét is. 9

10 Az intézmény vezető közvetlen segítői: az igazgatóhelyettesek, a gyakorlatioktatás-vezető, az iskolatitkár. Munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzik. A vezetők közötti feladatmegosztás Műszaki igazgatóhelyettes: Az intézmény vezető elsőszámú helyettese, ellenjegyzési illetve az intézmény vezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Előkészíti a tanév naptári tervét, ellenőrzi megvalósítását, szervezi a munkaértekezleteket. Felelőse a műszaki-, a szakmai elméleti tantárgyak oktatásának, a túlóra- elszámolásnak, irányítja a szakterületéhez tartozó munkaközösségeket, a felnőttképzést. Irányítja a szakmai vizsgák szervezését, a szakmai tanulmányi versenyekre történő jelentkezést, felkészítést. Felelőse az iskola napi működésének, rendjének. Irányítja a pedagógiai asszisztens, az oktatástechnikus, a számítástechnikai rendszergazda munkáját, az intézményi munkavédelmi- és a tűzvédelmi megbízott munkáját a Gazdasági Szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével közösen. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes Az intézmény vezető második számú helyettese. Az elsőszámú igazgatóhelyettes távolléte esetén ellenjegyzési, illetve az intézmény vezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Irányítja az iskola tanügyigazgatási tennivalóit, az adatszolgáltatást, a tantárgyfelosztást, az órarendkészítést, a beiskolázást, az évközi és az érettségi vizsgák, a továbbtanulás szervezését. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Szervezi a hiányzó tanárok szakszerű helyettesítését, a közismereti-tanulmányi versenyeket. Felelőse a reál-közismereti tárgyak oktatásának. Irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. Nevelési igazgatóhelyettes Az intézmény vezető harmadik számú helyettese. Felelőse az iskolában folyó nevelőmunkának, a diákok szabadidős tevékenységének. Irányítja az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való diák- és tanárrészvételt, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az iskolai vöröskeresztes-tanár, a diákönkormányzatot segítő tanár, a könyvtáros munkáját, az iskolarádió, iskolaújság működését. Felügyeli az iskolai sportkört. Irányítja a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet. Kapcsolatot tart a Koordinációs Iroda szabadidő-szervező valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi munkatársával. Az iskolavezetés részéről tagja a tanulói fegyelmi bizottságnak, kapcsolatot tart a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az iskolaegészségügyi hálózattal. Felelőse a humán-közismereti tárgyak oktatásának, irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. 10

11 Gyakorlatioktatás-vezető Feladatköre kiterjed az iskolai tanműhelyekben illetve a külső munkahelyeken folyó gyakorlati oktatásra és termelő munkára valamint a TMK területére. ezen belül feladata: - a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, - a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkájának irányítása, - a gyakorlati oktatás tanévi munkájának kialakítása, - a nyári szakmai gyakorlat megszervezése, - a gyakorlati oktatáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó dokumentáció, - tűz- és munkavédelmi oktatás, - a tanulói- és bérmunkaszerződések készítése, - a gyakorlati vizsgák lebonyolítása. Figyelemmel kíséri a tanműhely területén található munkahelyek, helyiségek berendezéseinek, eszközeinek állapotát. Irányítja a műszaki csoport, a szerszám- és anyagraktár, a TMK munkáját. Az intézmény vezető helyettesítésének rendje 1. A távol lévő intézmény vezetőt (3 nap után) az általános helyettesítési jogkörrel megbízott műszaki igazgatóhelyettes helyettesíti. Ha a műszaki igazgatóhelyettes is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a helyettesítési feladatokat a tanügyi igazgatóhelyettes látja el, az ő távolléte esetén pedig a nevelési igazgatóhelyettes, az igazgatóhelyettesek hiányában a gyakorlati- oktatásvezető. 2. A vezetők helyettesítésében közreműködnek az intézmény vezető vagy helyettesei által megbízott munkaközösség-vezetők vagy pedagógusok. 3. A műszaki igazgatóhelyettes feladatait akadályoztatása, távolléte esetén a megbízott igazgatóhelyettes látja el. 4. A helyettesek csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett. Az intézmény vezetésében, irányításában résztvevő további testületek, vezetők köre Kibővített vezetőség Tagjai: az iskola mindenkori vezetői, a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke, az iskolaszék képviselője, az érdekképviseletek delegáltjai, a diákönkormányzat összekötő tanára és a munkaközösség-vezetők. A tevékenység összehangolása és az információk kölcsönös áramoltatása érdekében az intézmény vezető a kibővített vezetőséggel rendszeresen illetve szükség szerint tanácskozik. A tanácskozás tervezett időpontját a mindenkori éves intézeti munkaterv rögzíti. 11

12 TISZK koordinátor A koordinátor feladatait, munkáját a Koordináló Testület határozza meg. A munkáltatói jogokat a Testület elnöke, az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola mint súlyponti iskola intézmény vezető gyakorolja, a Koordináló Testület egyetértésével. A koordinátor az alábbi DBT-közi munkacsoportokat irányítja: - képzési munkacsoport, - minőségfejlesztési munkacsoport, - közösségfejlesztő munkacsoport, Szakmai Tanácsadó Testület Az intézmény szakmai munkáját Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely delegáltakkal kiegészülve ellátja a Dél-Budai Szakképzési Központ Tanácsadó Testülete feladatait is. b) A gazdasági szervezet felépítése és feladata A 3. sz. Gazdálkodást Ellátó Osztály (GEO) biztosítja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározott gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a GEO vezetőjének és az intézmény vezetőjének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott előirányzatok tekintetében lehet. A GEO vezetője intézményekre lebontott kereteket határoz meg. Az intézmény vezető felelős az intézményi keretek betartásáért és jogszerű felhasználásáért. A kiadási keretek terhére történő teljesítések igazolása az intézményvezető feladata. Az éves költségvetés tervezése Intézményi feladatok A tervezés alapját képező intézményi okiratokat (tantárgyfelosztás, munkaidőmérleg, kollektív szerződés vagy munkaügyi szabályzat) a GEO vezetője ellenjegyzi és az ezekből keletkező fizetési kötelezettségek jogosságát ellenőrzi. A mindenkori költségvetési törvény 3. számú mellékletében meghatározott normatív állami támogatás igényléshez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatás elkészítése az intézmény vezető feladata. A mindenkori költségvetési törvény 5. számú mellékletében megpályázható, elszámolási kötelezettséggel felhasználható támogatások igénylése és elszámolása valamint a költségvetési törvény szerinti dokumentálása tanügyigazgatást érintő pályázatok esetében az intézmény vezető feladata. A mindenkori költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások igénylése és elszámolása, valamint a költségvetési törvény szerinti dokumentálása az intézmény vezető feladata. 12

13 Az ellátásra fordítható és egyes normázott kiadási keretek megállapítási és felhasználási rendje Az intézmény vezető a szakmai feladatai megvalósításához dologi keretet kap ( intézményi dologi keretet ), melyből az alábbi jogcímeken teljesíthet kiadást (készpénzes, vagy készpénzkímélő módon): tanulók ingyenes tankönyvellátása a mindenkori költségvetési törvényben biztosított normatíva alapján az intézmény rendelkezésére álló keretösszegen belül szakkiadványok (könyv, folyóirat, stb.) eseti vásárlása, gyógyszerek, kötszerek, mentőláda, szakmai anyagok, védőruha, munkaruha, egyéni védőeszközök beszerzése a gyakorlati oktatás számára, valamint az értékhatáron aluli berendezés, felszerelés-pótlás, tanügy-igazgatási nyomtatványok beszerzése, eseti irodaszerek, papírok, számítástechnikai anyagok, sokszorosítási anyagok irodák részére, postafiók és egyéb posta költségek, adómentes reprezentációs kiadások, belföldi kiküldetési (utazási költség, szállásköltség és egyéb költségek) kiadások, szállítási kiadások arra az esetre, ha a GEO nem tud gépkocsit biztosítani, egyes szakmai szolgáltatások igénybevétele, irodák és dolgozók hivatalos telefon költségeire, bankkártya költségek, kifizetői adó (magántelefonok után), kötelező egészségügyi minimum vizsgálat díja, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, a mindenkori költségvetési törvény 8. sz. mellékletében meghatározott feladatokra biztosított kötött felhasználású, illetve az 5. sz. mellékletében meghatározott feladatokra elnyert pályázat alapján biztosított (központosított) felhasználású normatív támogatásokra, rehabilitációs hozzájárulás. Fentiek alapján megállapított kiadási keretet összességében kell betartani. A kiadási keretek közül a dologi kiadások az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak részét képezik, a keretközlés kötelezettségvállalásnak minősül. Azokra a kiadási igényekre, melyekre kerettel az intézmény nem rendelkezik és közvetlenül a szakmai munkához kapcsolódik, eseti írásbeli kérés nyújtható be a GEO-hoz. Többlettámogatási igény esetén a GEO a fenntartó részére továbbítja a kérést saját javaslatával együtt. 13

14 A készpénz biztosítás és a készpénz kezelés rendje A GEO-ben működik a házipénztár, melynek működési rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. A házipénztárból történik a készpénzes kiadások teljesítése. Az intézmény készpénzes kiadásainak teljesítésére a GEO ellátmányt biztosít készpénzben az intézmény vezetőjének, a GEO vezető jóváhagyása mellett. A készpénz ellátmány kezelője az intézményi gazdasági ügyintéző. Az ellátmányból az intézmény teljesítési hatáskörébe utalt kiadási keretek terhére lehet kiadást teljesíteni. Az intézményi gazdasági ügyintézőnek a GEO vezető szabályozása szerint el kell számolnia az intézményi ellátmányokról. A GEO vezető az intézmény vezetőjével egyeztetve felülvizsgálhatja az ellátmányok összegét. Az intézményekben dolgozó gazdasági ügyintéző munkaköri feladatai A GEO-tól átveszi és kezeli az intézményi készpénz ellátmányt. Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást, valamint beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. Az intézmény kézpénzes és átutalásos bevételeiről kimenő számlát állít ki. Az intézmény személyi kiadási előirányzata terhére a GEO által számfejtett kiadás csak átutalással teljesíthető. Pénztári órát biztosít az intézmény vezetőjével egyeztetett időpontokban. Beszedi az ebédre befizető iskolásoktól az étkezési térítési díjat, és megrendeli az étkezéseket. Összegyűjti a dolgozóktól a vidékről bejárók előző havi bérletjegyeit, illetve számlákat és minden hónapban lista kíséretében leadja a GEO-nak, ahol gondoskodnak a közlekedési hozzájárulás kifizetéséről. A munkaügyekhez kapcsolódóan: az intézmény vezető munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a GEO részére, és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, ill. a dolgozó és munkáltató példányának átadását, átveszi az intézmény vezetőtől, vagy az általa megbízott helyettesétől a hiányzásjelentéseket, igazolt és igazolatlan mulasztások ügyiratait (szabadságkiírás, illetmény nélküli szabadság engedélyezése, igazolatlan hiányzás, betegséget igazoló okmányok, stb.), okiratait valamint a változó bérek túlóra, helyettesítés okiratait minden hónap 7-ig átadja a GEO részére, vezeti az intézmény vezető munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat. Gondoskodik a GEO által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, stb. intézmény vezetőhöz való eljuttatásáról. Végzi az intézmény analitikus vagyonának nyilvántartását. Havonta könyveli mennyiségben és értékben az azokban bekövetkezett változásokat. Negyedévente feladást készít a főkönyvi könyvelés részére. 14

15 Figyelemmel kíséri az intézményi leltár-körzetek kialakítását, előkészíti a leltárkörzet felelős megbízását, figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a GEO-t. Elkészíti az értékhatáron felüli beszerzésekhez a használatba vételi bizonylatokat. Részt vesz a GEO vezető által előírt leltározás szervezésében és lebonyolításában. A leltározási bizottság tagja, és részt vesz a leltározás kiértékelésében. Előkészíti a feleslegessé vált eszközök kezelését, részt vesz az eljárásban. Folyamatos kapcsolatot tart a GEO-val az intézményi gépkocsi igény biztosítása céljából. Ellátja az összekötői feladatokat minden gazdasági, pénzügyi, technikai témakörben, melyekkel az intézmény vezető vagy a GEO vezető megbízza. Működtetési és üzemeltetési feladatok rendje Az épületek és ingóságok működtetése, üzemeltetése Az épületek, telkek, gépek, berendezések és járművek működtetése, üzemeltetése a GEO feladata. Az intézmény vezető felelőssége az ingatlan állagának megóvása, a rendeltetésszerű használat biztosítása, a dolgozók és az ellátottak kártérítési felelősségének érvényesítése. Az ingatlan állagának megóvása érdekében a rendeltetésszerű használata során felmerülő bármiféle műszaki beavatkozást igénylő problémát soron kívül jelezni kell a GEO vezetőjének, aki intézkedik a szükséges karbantartási, felújítási, vis maior feladatok teljes körű lebonyolításáról. A gépekről, műszaki berendezésekről és járművekről az egyedi nyilvántartást a GEO vezeti. Felújítás A fejlesztési és felújítási tervjavaslatokat a GEO készíti el, és továbbítja a fenntartó felé, az intézmény vezető igénye, illetve saját műszaki megállapításait figyelembe véve. A GEO a felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított jogkörrel rendelkezik, ezért felelőssége kiterjed a felújítások lebonyolítására, kivitelezésére, műszaki ellenőrzésére, szerződések megkötésére, pályáztatási eljárás lefolytatására. A felújítási feladatok lefolytatása a GEO vezető feladata és felelőssége. Karbantartás A karbantartási feladatok alapvető területei: napi, kisebb javítási, fenntartási feladatok, nagyobb, műszaki közreműködést igénylő javítási feladatok, tervszerű, megelőző karbantartási feladatok. 15

16 A napi, kisebb javítási, fenntartási feladatokat az intézményekben dolgozó (GEO munkajogi állományában lévő) karbantartó munkások végzik. Indokolt esetben a munkavégzés műszaki felügyelettel történik, melyről a GEO gondoskodik. A karbantartó munkások munkaköri leírását az intézményvezetővel történő egyeztetés után a GEO vezető adja ki, az ellenőrzés megoszlik az intézmény vezető és a GEO között. A munkaköri leírásban szereplő rendszeres feladatok elvégzését a GEO ellenőrzi, a hirtelen felmerült feladatokat az intézmény vezető kérheti számon. Az intézményi karbantartó munkások részére a GEO a helyszínre biztosítja a szükséges szerszámokat és anyagokat. Védőruhát, védőfelszereléseket a GEO biztosítja. A GEO vezetője gondoskodik a karbantartó munkások képzéséről, továbbképzéséről, munka- és tűzvédelmi oktatásukról, valamint foglalkoztatás-egészségügyi ellátásukról. A nagyobb javítási feladatokat a GEO szervezi. Ezeket a feladatokat részben az intézményből történő bejelentések alapján, másrészt a GEO vezetője által megbízott helyszíni bejárása során határozza meg. A munkavégzést a GEO felügyeli, és igazolja a munka elvégzését, szükség esetén kollaudálja a beadott számlákat. A feladatokat a GEO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. Tervszerű, megelőző karbantartási feladatokat a kockázatelemzéseket figyelembe véve a GEO intézi. Ezeket a feladatokat karbantartási tervben tervezni kell (ide tartoznak, pl. a gáz és villamos üzemek előírás szerinti felülvizsgálatai, levegőtisztasági mérések, tűzoltó készülékek folyamatos felülvizsgálatai, számítástechnikai berendezések folyamatos, átalánydíjas felügyelete, érintésvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálat stb.). A feladatokat a GEO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. A munkák elvégzését a GEO igazolja, illetve szükség esetén kollaudálják a beadott számlákat. A karbantartóknak az elvégzett munkákról munkanaplót kell vezetni. Takarítás, rovarirtás Az intézmény takarítása alapvetően szolgáltatás-vásárlással van megoldva. A takarító dolgozók a GEO állományába tartoznak, de az intézményben végzik munkájukat. A takarítók munkaköri leírását az intézményvezetővel történő egyeztetés után a GEO vezető adja ki. Takarítási feladat kizárólag az intézmény vezető egyetértésével végezhető el, akár szolgáltatás-vásárlással is. Rovarirtást a GEO műszaki csoportja intézi. Portaszolgálat A portaszolgálatokat az egyes intézményekben, a szükséges formában a GEO biztosítja. A portások a GEO állományába tartoznak, de az intézményben végzik feladataikat. Munkaköri leírásukat az intézményvezetővel történő egyeztetés után a GEO vezetője adja ki. 16

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÖVEGES JÓZSEF ikt.sz.: 289/5/2014. Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út 10. 1 1 1 7 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2013.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 november 03. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Fejezetcím:

TARTALOMJEGYZÉK. Fejezetcím: 1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetszám Fejezetcím: oldalszám Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma 3 I.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 3 I.3. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben