16. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, feb ru ár 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, feb ru ár 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, feb ru ár 11., péntek 16. szám Ára: 989, Ft TARTALOMJEGYZÉK 19/2005. (II. 11.) Korm. r. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól /2005. (II. 11.) Korm. r. A köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél al kal ma zott ösz tön dí ja sok fog lal koz ta tó ja ál tal igé - nyel he tõ költségvetési támogatásról /2005. (II. 11.) Korm. r. A gyors for gal mi utak épí té sé vel össze füg gõ elõ vá sár lá si jog gya - korlásának részletes szabályairól /2005. (II. 11.) Korm. r. A ki sa já tí tás ról szóló évi 24. tör vény ere jû ren de let vég re haj tá - sá ról szó ló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let módosításáról /2005. (II. 11.) Korm. r. Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség bevál - tá sá nak el já rá si rend jé rõl szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. ren de let módosításáról /2005. (II. 11.) Korm. r. Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának részletes szabá - lya i ról szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (II. 11.) Korm. r. A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának rész - letes sza bá lya i ról szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren de let módosításáról /2005. (II. 11.) Korm. r. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes köz szol gál ta tá - sok évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá sá ról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (II. 11.) FVM r. A me zõ õrök és hegy õrök szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról /2005. (II. 11.) Korm. h. Fog lal koz ta tá si ti la lom, il let ve kor lá to zás aló li fel men tés rõl /2005. (II. 11.) Korm. h. Az M5-ös au tó pá lya to vább épí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról szóló 1124/2004. (XI. 17.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyon kí vül helyezésérõl Oldal

2 572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend - sze ré rõl szóló évi LXXXIX. tör vény (a továb biak - ban: Cct.) 22. -ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél - tá mo ga tá sá nak igény be je len té si, dön tés-elõ ké szí té si és el - szá mo lá si rend jé rõl, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) fi nan szí ro zá si, el szá mo lá si és el len õr zé si fel ada ta i ról, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) fel - ada ta i ról a kö vet ke zõ ket ren de li el: Címzett támogatások 1. (1) A szak mi nisz ter meg ha tá roz za a cím zett tá mo ga tá si cé lok meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló ön kor mány za ti be ru há zá - sok kon cep ci ó já nak tar tal mi kö ve tel mé nye it és a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal lal (a továb biak - ban: MTRFH) tör tént egyez te tés után az er rõl szóló kon - cep ció tar tal má ra vo nat ko zó út mu ta tót min den év feb ru ár 1-jé ig év ben feb ru ár 15-ig köz zé te szi az Ön kor - mány za tok Köz lö nyé ben. (2) Az ön kor mány zat áp ri lis 25-ig be nyújt ja a szak mi - nisz ter ál tal köz zé tett kö ve tel mé nyek figye lembevételével ké szí tett több vál to za tot tar tal ma zó be ru há zá si kon cep ció egy ere de ti, to váb bá két hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát az Igaz ga tó ság nak. (3) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja és szá mí tó gé pen fel - dol goz za a be ru há zá si kon cep ci ó kat, il let ve hi á nyos ság ész le lé se ese tén az ál lam ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B. -ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az ön kor mány za tot hiánypótlásra szó lít ja fel. Az ön kor mány zat a hi ány pót lá - sá ról 8 na pon be lül egy ere de ti és két hi te le sí tett má so la ti pél dány ban gon dos ko dik. Az Igaz ga tó ság má jus 15-ig to - váb bít ja az MTRFH-nak a szá mí tó gé pes adat fel dol go zás ered mé nyét és vé le mé nyé vel el lát va a be ru há zá si kon - cep ció ere de ti pél dá nyát az MTRFH-nak, hi te le sí tett má - so la ti pél dá nyát a szak mi nisz té ri um nak. (4) A szak mi nisz té ri um az ál ta la ki vá lasz tott be ru há zá si kon cep ci ó kat mi nõ sít te ti a szak mai ér té ke lést vég zõ szer - ve zet tel a leg elõ nyö sebb vál to zat ki vá lasz tá sa cél já ból. (5) Az MTRFH egyez te ti a szak mi nisz té ri um mal és az Igaz ga tó ság gal az adat fel dol go zás nak a be ru há zá si kon - cep ci ók ada ta i val való egye zõ sé gét, és el té rés ese tén el - vég zi a szá mí tó gé pes nyil ván tar tás ban a ja ví tá so kat. 2. (1) A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány szak mai ér té ke lé - sét vég zõ szer ve zet, írás ban tá jé koz tat ja a szak mi nisz té ri u - mot a ta nul mány ban sze rep lõ vál to za tok kö zül az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb meg ol dás ról. (2) A szak mi nisz té ri um kon cep ci ón ként szak mai vé le - ménnyel el lá tott, rang so rolt ja vas la tot küld jú ni us 22-ig az MTRFH-nak. (3) A Kor mány a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta - tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján jú li us 31-ig or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás évé ben ok tó ber 31-ig ál lást fog lal a cím zett tá mo ga tás ra ja va solt és nem ja va solt be ru há zá sok ról. A Kor mány az ál lás fog la - lá sá ról az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben köz zé tett köz le - mény út ján ad tá jé koz ta tást. (4) A szak mi nisz té ri um és az MTRFH a szak mai ér té - ke lést vég zõ szer ve zet ál tal leg elõ nyö sebb nek tar tott meg - ol dás alap ján egyez te ti az ön kor mány za tok kal a be ru há - zás tá mo gat ha tó mû sza ki tar tal mát, va la mint a be von ha tó ön kor mány za ti sa ját for rást. 3. (1) Az ön kor mány zat de cem ber 15-ig az or szág gyû lé - si kép vi se lõ-vá lasz tás évét köve tõen feb ru ár 28-ig be - nyújt ja, a cím zett tá mo ga tá si igény be je len tés egy ere de ti, to váb bá két hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát az Igaz ga tó ság - nak. A cím zett tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát nem he lyet te - sí ti a be ru há zá si kon cep ció be nyúj tá sa. (2) Az Igaz ga tó ság sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi szem - pon tok, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak - ban: Ámr.) 85. -ának (2) be kez dé se alap ján meg vizs gál ja, és szá mí tó gé pen fel dol goz za a cím zett tá mo ga tá si igény - be je len té se ket, il let ve hi á nyos ság ész le lé se ese tén az Áht. 64/B. -ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az ön kor mány za tot hiánypótlásra szó lít ja fel. Az ön kor mány - zat a hi ány pót lá sá ról 8 na pon be lül egy ere de ti és két hi te - le sí tett má so la ti pél dány ban gon dos ko dik. Az Igaz ga tó ság ja nu ár 5-ig (az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás évét köve tõen már cius 15-ig) to váb bít ja az MTRFH-nak a szá - mí tó gé pes adat fel dol go zás ered mé nyét és vé le mé nyé vel el lát va az igény be je len tés ere de ti pél dá nyát, il let ve a

3 2005/16. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 573 szak mi nisz té ri um nak az igény be je len tés hi te le sí tett má so - la ti pél dá nyát. (3) A Cct. 1. -ának (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a vál - ság hely zet ke ze lé sé re tá mo ga tást igény lõ ön kor mány zat a cím zett tá mo ga tá si igény be je len té sé hez mel lé ke li a több vál to za tot tar tal ma zó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt, amennyi ben a vál ság hely zet a be ru há zá si kon cep ció be - nyúj tá si ha tár ide jét köve tõen ke let ke zett. 4. (1) A Kor mány az új cím zett tá mo ga tá sok ról szóló tör - vény ja vas la tot a költ ség ve té si tör vény ha tály ba lé pé sét kö - ve tõ 3 hó na pon be lül or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás évét köve tõen má jus elsõ he té ben be ter jesz ti az Or szág - gyû lés nek. (2) Amennyi ben az elõ irány za tot az Or szág gyû lés a tárgy évet meg elõ zõ év ben jó vá hagy ta, a Kor mány a tör - vény ja vas la tot a tárgy év ben in dí tás ra ter ve zett be ru há zá - sok ra be nyúj tott be ru há zá si kon cep ci ók alap ján ké szí ti el, és a 2. (3) be kez dé se sze rin ti, a Kor mány ál lás fog la lá sát köve tõen ter jesz ti be az Or szág gyû lés nek. 5. Ha az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott új cím zett tá mo ga - tá sok ról szóló ki hir de tett tör vény ada tai el tér nek a tör - vény ja vas la té tól, ak kor az ön kor mány zat az MTRFH meg ke re sé sét köve tõen mó do sít ja a cím zett tá mo ga tás igény be je len té sé nek do ku men tu ma it. A mó do sí tott adat la - po kat az ön kor mány zat 8 mun ka na pon be lül meg kül di az Igaz ga tó ság nak. Az Igaz ga tó ság a meg kül dött adat la pok alap ján a mó do sí tá so kat át ve ze ti a rög zí tett igény be je len - tés ada ta in. 6. (1) Ha a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fo lya mat ban lévõ be ru há zás sal el lá tan dó fel adat jog sza bá lyi vál to zás ból ere - dõ en je len tõ sen vál to zik, az ön kor mány zat ké rel met nyújt - hat be a be ru há zás mû sza ki tar tal má nak meg vál toz ta tá sá - ra. Amennyi ben a mû sza ki tar ta lom meg vál toz ta tá sa miatt az épí té si en ge dély, il let ve a víz jo gi lé te sí té si en ge dély mó do sí tá sa szük sé ges, úgy a ké re lem be nyúj tá sá ra csak a be ru há zást en ge dé lye zõ ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sa ese tén van le he tõ ség. Az ön kor mány zat a ké rel met és a be - ru há zást en ge dé lye zõ ha tó ság nak a mû sza ki tar ta lom mó - do sí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sát két ere de ti pél dány ban nyújt ja be az Igaz ga tó sá gok út ján az MTRFH-hoz. A ké re lem hez mel lé ke li a fel adat vál to zás nak meg fele lõen a 15. sze rint ki töl tött, cím zett tá mo ga tás igény be je len té si do ku men tu ma it. Az Igaz ga tó ság 3 mun ka na pon be lül to - váb bít ja a ké rel me ket mel lék le te ik kel együtt az MTRFH-hoz. Az MTRFH a mó do sí tó ja vas la to kat meg - kül di a szak mi nisz té ri u mok nak. (2) Az MTRFH és a szak mi nisz té ri um hely szí ni szem le és az ön kor mány zat ál tal szük ség sze rint mó do sí tott do ku men tu mok alap ján ké szí ti el a ja vas la tát, ame lyet az új cím zett tá mo ga tás ról szóló tör vény ja vas lat ba épít be. Céltámogatások 7. Az ön kor mány zat a Cct. mel lék le té ben fel so rolt cé lok ese té ben kü lön jog sza bály sze rin ti meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt ké szít. A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt az épí té si en ge dé lye zé si ter ve ket meg elõ zõ en a mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk gép-mû szer be szer zé se i nél, ha a te le pí tés hez épí té si en ge dély szük sé ges kell el ké szí te ni és szak mai ér té ke lés re be nyúj ta ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet hez. 8. Az ön kor mány zat a 4. szá mú mel lék let sze rin ti be ru há - zá si adat la pon nyújt ja be tá mo ga tá si igé nyét. 9. (1) Kö zös be ru há zás ese tén a Cct. 7. -a sze rin ti emelt össze gû tá mo ga tás az egyes te le pü lé si ön kor mány za to kat a tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si mér ték sze rint il le ti meg. A tá mo ga tás szá mí tá sá nak alap ja az ön - kor mány zat ra jutó be ru há zá si össz költ ség. (2) Amennyi ben a kö zös be ru há zás a ré gió ha tá ro kon túl nyú lik, az igény be je len tés tel jes do ku men tá ci ó ját mind - két ré gi ó ba be kell nyúj ta ni. A tá mo ga tá si igény rõl a re gi o - ná lis fej lesz té si ta ná csok (a továb biak ban: RFT) különkülön dön te nek. A tá mo ga tá si és fi nan szí ro zá si szer zõ dést a gesz tor ön kor mány zat köti meg az RFT-vel. A két re gi o - ná lis fej lesz té si ta nács meg ál la po dás ban rög zí ti a tá mo ga - tá si elõ irány zat át adá sát an nak a ré gi ó nak, amely ben a gesz tor ön kor mány zat mû kö dik. 10. (1) Az ön kor mány zat a cél tá mo ga tá si igény be je len tést tá mo gat ha tó cé lon ként kü lön-kü lön két pél dány ban áp ri lis 1-jéig nyújt ja be az Igaz ga tó ság nak, amely bõl egy pél dány ere de ti, a má sik hi te le sí tett.

4 574 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám (2) A mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk or vo si gép-mû - szer be szer zé sei cél nál a be ru há zó ön kor mány zat az intézmények, il let ve a be szer zen dõ gép-mû sze rek szá má - tól füg get le nül egy igény be je len tést nyújt be, amely ben a tá mo ga tás 1 évre igé nyel he tõ. (3) Az Igaz ga tó ság sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi szem - pon tok, va la mint az Ámr. 85. (2) be kez dé se alap ján meg - vizs gál ja és szá mí tó gé pen fel dol goz za a cél tá mo ga tá si igény be je len té se ket, és hi á nyos ság ész le lé se ese tén az Áht. 64/B. -ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az ön kor mány za to kat hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Az ön kor - mány zat a hi ány pót lá sá ról 8 na pon be lül, két pél dány ban gon dos ko dik. Az Igaz ga tó ság vé le mé nyé vel el lát va áp ri lis 15-ig meg kül di a te rü le ti leg ille té kes RFT-nek a cél tá mo ga tá si igény be je len tés ere de ti pél dá nyát, to váb bá a hitelesített má so la ti pél dányt a be ru há zás jel le gé tõl füg - gõ en a Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács nak, il let ve a Területi Víz gaz dál ko dá si Ta nács nak. (4) A Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács, il let ve a Terü - leti Víz gaz dál ko dá si Ta nács má jus 5-ig az RFT-nek meg - kül di a tá mo ga tá si dön tés-elõ ké szí tés re vo nat ko zó ja vas - la tát. 11. (1) Az RFT az Igaz ga tó ság gal egyez te ti az adat fel dol - go zás he lyes sé gét az igény be je len té sek ada ta i val. (2) Az igény be je len té se ket a Cct. 6. szá mú mel lék le té - ben sze rep lõ szem pon tok alap ján kell rang so rol ni az zal, hogy az RFT a cél tá mo ga tá si rang sor ki ala kí tá sá nál figye - lembe ve szi a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram ról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat és ha tár idõ ket. (3) Az RFT min den év má jus 31-ig köz zé te szi az Ön - kor mány za tok Köz lö nyé ben az adott évi elõ irány zat ból a mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk gép-mû szer be szer zé - sei, a szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás cé lok nál a cél tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ, va la mint az igény-ki elé gí té si sor rend figye lembevételével a tá mo gat ha tó kör be tar to zó, de a fel - té te lek nek nem meg fe le lõ, il let ve az ér vé nyét vesz tett ön - kor mány za ti igé nyek jegy zé két. (4) A mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk gép-mû szer be szer zés, il let ve szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás cél ja i ra be nyúj tott és az RFT tá mo ga tá si dön té sei kö zött nem sze - rep lõ igény be je len té sek fel dol go zá sát az RFT a le mon - dás sal, a vissza fi ze tés sel és az el vo nás sal jú ni us 30-ig fel - sza ba du ló elõ irány zat is me re té ben, az igény-ki elé gí té si sor rend sze rint fo lya ma to san vég zi. (5) A Cct. 9. -ának (2) be kez dé se sze rint a ren del ke zés - re álló tá mo ga tá si elõ irány za tok ból az MTRFH el kü lö ní ti a cím zett tá mo ga tá sok jog sza bály ból adó dó több let tá mo - ga tá si ke re tet. Az RFT-k (6) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ jegy zé ké hez szük sé ges pénz ügyi ke ret meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni a) a (3) be kez dés sze rin ti igé nyek tá mo ga tá sa össze - gére, és b) a ré gi ó ban a Cct. 9. -ának (2) be kez dé se sze rint fel - sza ba dult for rá so kat. A konk rét elõ irány zat-ke re tet az MTRFH az RFT-kel tör té nõ egyez te tés alap ján ha tá roz za meg. (6) Az RFT ál tal az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben köz - zé tett ki egé szí tõ jegy zék tar tal maz za a jú ni us 30-ig, a cím - zett és cél tá mo ga tás fel sza ba du ló elõ irány za tá ból cél tá - mo ga tás ban ré sze sü lõ, va la mint a tá mo gat ha tó kör be tar - to zó, de a fel té te lek nek nem meg fe le lõ, a vissza vont és az ér vé nyét vesz tett ön kor mány za ti igé nyek jegy zé két. (7) A (3) be kez dés sze rint a ki egé szí tõ jegy zék a fel té te - lek nek nem meg fe le lõ igé nyek nél fel tün te ti a nem tel je sí - tett fel té telt. 12. (1) A kö zös be ru há zás meg va ló sí tá sá ból való ki vá lás ese tén, ha a be ru há zást az ere de ti vagy szû kí tett mû sza ki tar ta lom mal egy te le pü lé si ön kor mány zat foly tat ja és fe je - zi be, a tá mo ga tás cím zett je gon dos ko dik az ön kor mány - za to kat a kö zös be ru há zás alap ján meg il le tõ több let, il let - ve a meg nem va ló su ló mû sza ki tar ta lom hoz tar to zó ará - nyos tá mo ga tás le mon dá sá ról, va la mint a már fel hasz nált több let cél tá mo ga tás vissza fi ze té sé rõl. (2) A tá mo ga tás cím zett je a kö zös be ru há zás meg va ló - sí tá sá ból ki vá ló ön kor mány zat(ok) kép vi se lõ-tes tü le ti, il - let ve köz gyû lé si (a továb biak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü - le ti) dön té sé nek, va la mint a be ru há zást foly ta tó ön kor - mány zat(ok) kép vi se lõ-tes tü le ti dön té sé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül ér te sí ti a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok mel lé ke lé sé vel a ki vá lás ról és az ez zel össze - füg gõ pénz ügyi vál to zás ról az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az MTRFH-t. A pénz ügyi vál to zás szá mí tá sá nál, ha leg alább két ön kor mány zat foly tat ja a be ru há zást, a köz zé tett át la - gos tá mo ga tá si arányt vál to zat la nul kell hagy ni, ha egy ön - kor mány zat foly tat ja a be ru há zást, a Cct. mel lék le te sze - rin ti tá mo ga tá si arányt kell figye lembe ven ni. (3) Amennyi ben az ön kor mány zat(ok) ki vá lá sa a kö zös be ru há zás bár me lyik ré szé re vo nat ko zó épí té si nap ló meg - nyi tá sa, il let ve mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk gép-mû - szer be szer zé sei cél nál a szer zõ dés meg kö té se elõtt tör té - nik, és a ki vá ló ön kor mány zat(ok) le mond(anak) az összes tá mo ga tás ról, a kö vet ke zõ évi fel té te lek nek meg fele lõen új igényt nyújt hat(nak) be.

5 2005/16. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 575 A címzett és céltámogatásokra vonatkozó közös szabályok 13. (1) A cím zett és cél tá mo ga tá si igény be je len tést (a továb biak ban együtt: igény be je len tést) az 1. szá mú mel - lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon, a 2. és 3. szá mú mel - lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen a 4. szá mú mel lék let sze rin ti do ku men tu mok kal kell be nyúj - ta ni. Az ön kor mány zat ké ré sé re az Igaz ga tó ság éven te egy szer kö te les át ad ni az igény be je len tés összes for ma - nyom tat vá nyát és do ku men tu mát pa pí ron egy pél dány - ban, il let ve mág ne ses adat hor do zón. Az ön kor mány zat a mág ne ses adat hor do zón át vett tar ta lom alap ján a for ma - nyom tat vá nyo kat és do ku men tu mo kat azo nos for má ban, tel jes ter je de lem ben hi vat ko zá sok kal együtt ki nyom ta - tott, azo nos tar tal mú do ku men tum ként ál lít ja elõ. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti mel lék le tek és a hoz zá tar - to zó do ku men tu mok egy ben alap do ku men tu mai a beru - házásnak, a fi nan szí ro zá si szer zõ dés nek és az elszámo - lásnak. 14. (1) Az ön kor mány zat az igény be je len tés ben az épí té si, ille tõ leg víz jo gi lé te sí té si en ge dély ben (a továb biak ban együtt: ha tó sá gi en ge dé lyek) fog lalt tel jes mû sza ki tar ta - lom költ sé gét figye lembe ve szi. Amennyi ben a ha tó sá gi en ge dély ben fog lalt mû sza ki tar ta lom egy ré szé re irá nyul a be ru há zá si szán dék, az en ge dé lye zõ ha tó ság tól az ön kor - mány zat meg ké ri a szû kebb mû sza ki tar ta lom ra vo nat ko zó mó do sí tást. A mó do sí tott ha tó sá gi en ge dély ak kor fo gad - ha tó el, ha az igény be nyúj tás ha tár ide je elõtt jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vált. (2) A ha tó sá gi en ge dély ben fog lalt mû sza ki tar ta lom összes sé gé nek egy vagy tá mo gat ha tó cél sze rint több igény be je len tés ben kell sze re pel nie a cé lon kén ti mû sza ki tar ta lom nak meg fe le lõ költ ség meg osz tás sal. A tá mo ga tás - ban nem ré sze sít he tõ mû sza ki tar ta lom és költ sé ge csak az egyik igény be je len tés ben mu tat ha tó ki. (3) A do ku men tu mok ki töl té se so rán a be ru há zás tá mo - ga tott mû sza ki tar tal má nak ter ve zett be fe je zé se (üzem be he lye zés) évé nek meg kell egyez nie a cím zett vagy cél tá - mo ga tás ban (a továb biak ban együtt: köz pon ti tá mo ga tás - ban) ré sze sü lõ utol só be ru há zá si ütem évé vel. (4) Az ön kor mány zat a lé te sít mény jegy zé ket a fõ-, a mel lék lé te sít mé nyek, és a be ru há zás egyéb költ sé ge i nek fel so ro lá sá val töl ti ki. A lé te sít mény jegy zék ki töl té se nem he lyet te sít he tõ rész le tes költ ség ve tés vagy egyéb do ku - men tu mok csa to lá sá val. (5) Az ön kor mány zat a nem tá mo ga tott mû sza ki tar ta - lom be ru há zá si költ sé gé ben tün te ti fel a rész le tes költ ség - szá mí tás alap ján szá mí tott költ sé get meg ha la dó több let - költ sé ge it is. (6) A rész le tes költ ség szá mí tást a 4. szá mú mel lék let 3. szá mú do ku men tu mán, a ha tó sá gi en ge dély ben sze rep lõ mû sza ki ada tok sor rend jé ben kell el vé gez ni. Amennyi ben a ha tó sá gi en ge dély össze sí tett ada to kat is fel tün tet, a szá - mí tás azok alap ján is el vé gez he tõ. (7) Az ön kor mány za tok meg ál la po dást köt nek a kö zös be ru há zás meg va ló sí tá sá ról, meg je löl ve a be ru há zás fi - nan szí ro zá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra fel ha tal - ma zott az alap do ku men tu mok ban a tá mo ga tás cím zett je - ként fel tün te tett ön kor mány za tot. (8) Cím zett és cél tá mo ga tás csak olyan igény be je len tés - hez ad ha tó, amely a tör vény ben meg ha tá ro zott igény be - nyúj tá si vagy e jog sza bály ban meg ha tá ro zott hi ány pót - lás ra ren del ke zés re álló ha tár idõ ig tel jes kö rû en és sza - bá lyo san do ku men tált. (9) Az MTRFH és az MTRFH ko or di ná lá sá val a szak mi nisz té ri u mok, to váb bá az Igaz ga tó sá gok az igény - lés (meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, be ru há zá si kon cep ció, igény be je len tés, il let ve a kap cso ló dó egyéb do ku men tu - mok) és az el szá mo lás sza bály sze rû sé gét, va la mint az Igaz ga tó sá gok ki vé te lé vel tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát el len õriz he tik. Az el len õr zés ered mé nyé rõl tá jé koz tat ják a he lyi ön kor mány za tot, ja vas la tot te het nek a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re, kez de mé nyez he tik, hogy a kép vi se lõ-tes tü let tár gyal ja meg az el len õr zés ta pasz ta la - ta it. Jog sza bály sér tés ese tén a szak mi nisz té ri um és az Igaz ga tó ság tá jé koz tat ja az MTRFH-t. Az MTRFH írás be - li fel hí vást tesz az ön kor mány zat felé a jog sza bály sér tés meg szün te té sé re. Az MTRFH kez de mé nyez he ti a be ru há - zá si kon cep ció, il let ve az igény be je len tés el uta sí tá sát, el - len õr zést az Ál la mi Szám ve võ szék nél, és az el len õr zés meg ál la pí tá sá tól füg gõ en in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó sí - tá sá nak fel füg gesz té sé rõl, fel hív ja az ön kor mány za tot az elõ irány zat ról tör té nõ le mon dás ra és vissza fi ze tés re. 15. Ha az ön kor mány zat a ki vi te le zés meg kez dé se (az épí - té si nap ló meg nyi tá sa, il let ve egész ség ügyi gép-mû szer be szer zés nél a szer zõ dés kö té se) elõtt le mond az összes köz pon ti tá mo ga tás ról, ak kor a kö vet ke zõ évi fel té te lek - nek meg fele lõen új igényt nyújt hat be. 16. Az igény be je len tés jog sza bá lyi fel té te lek nek való meg - fe le lé sé ért a be ru há zó ön kor mány zat, il let ve kö zös be ru - há zás ese tén a tá mo ga tás cím zett je a fe le lõs.

6 576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám 17. (1) Az ön kor mány zat a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá - sá ról és ered mé nyé rõl az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül a köz be szer zé sek rõl szóló évi CXXIX. tör vény ben fog lalt, az an nak vég re haj tá sá ra ki - adott, a köz be szer zé si és a terv pá lyá za ti hir det mé nyek, a bí rá la ti össze ge zé sek és az éves sta tisz ti kai össze ge zé sek min tá i ról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM ren de let ben meg ha - tá ro zott min ta sze rin ti hir det mény hi te le sí tett má so la tá nak meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got. (2) Az ön kor mány zat a ki vi te le zés meg kez dé sé rõl az épí té si nap ló meg nyi tá sát kö ve tõ, il let ve egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé se ese tén a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül az 5/A. szá mú mel lék let sze rint ér te - sí tést küld az Igaz ga tó ság nak. Az Igaz ga tó ság a ki vi te le zé - sek meg kez dé sé rõl az MTRFH-nak, il let ve az RFT-nek össze sí tett ki mu ta tást küld ja nu ár 15-ig. (3) Az ön kor mány zat a be ru há zás be fe je zé sé rõl az üzem be he lye zé si en ge dély ki adá sát kö ve tõ 15 mun ka na - pon be lül az 5/B. szá mú mel lék let sze rint ér te sí tést küld az Igaz ga tó ság nak. Az Igaz ga tó ság a be ru há zá sok be fe je zé - sé rõl az MTRFH-nak éven te az MTRFH ál tal meg ha tá - ro zott tar ta lom mal és ha tár idõ(k) sze rint ki mu ta tást küld. (4) A szenny víz be ru há zá sok ese té ben az ön kor mány zat az üze mel te té si en ge dé lye zé si el já rás so rán, de leg ké sõbb az üzem be he lye zést kö ve tõ egy év múl va meg kül di az Igaz ga tó ság nak a 6. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett, il let ve a be ru há zás ter ve zett üzem be he lye zé sét kö ve tõ 1 éven be lül be nem ér ke zett bi - zony la tok ról az ön kor mány za ton kén ti rész le te zés ben éven te feb ru ár 15-ig, il let ve szep tem ber 15-ig össze sí tést küld az MTRFH-nak. 18. (1) A Kincs tár a) cím zett tá mo ga tás ese tén meg ál la po dik az MTRFH-val az ön kor mány zat tal kö ten dõ fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek tar tal má ról; b) cél tá mo ga tás ese tén elõ ké szí ti az RFT és az ön kor - mány zat kö zött kö ten dõ tá mo ga tá si szer zõ dést, to váb bá ke ret meg ál la po dást köt az ön kor mány zat szám la ve ze tõ hitelintézetével a cél tá mo ga tás le hí vá sá ról, amely ben rög - zí tik a fi nan szí ro zás rend jét. (2) A Kincs tár, il let ve az ön kor mány zat szám la ve ze tõ hi tel in té ze te a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té se kor el - len õr zi, hogy a fi nan szí ro zá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe - zõ do ku men tu mok ada tai meg egyez nek-e a tá mo ga tás oda íté lé sé rõl szóló tör vény, il let ve az RFT köz le mény tar - tal má val. (3) A szám la ve ze tõ hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár a tá - mo ga tás fo lyó sí tá sá ban való köz re mû kö dé sért ke ze lé si költ sé get szá mít hat nak fel. A ke ze lé si költ ség rõl a szám la - ve ze tõ hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár szám lát bo csát ki a tá mo ga tás cím zett je ré szé re, amely hez igény be ve he tõ az ará nyos köz pon ti tá mo ga tás. (4) A hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár ál tal a tá mo ga tás folyósításában való köz re mû kö dé sért fel szá mí tott ke ze lé si költ sé get szer zõ dõ fe lek a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben, illetve a ke ret meg ál la po dás ban rög zí tik. A Kincs tár ál tal fel szá mí tott ke ze lé si költ ség nem ha lad hat ja meg a köz re - mû kö dõi te vé keny ség gel össze füg gés ben re á li san ter vez - he tõ költ sé ge ket. (5) A Kincs tár meg ál la po dás ban rög zí ti az ön kor mány - zat szám la ve ze tõ hi tel in té ze té vel a cél tá mo ga tás finan - szírozási rend jét. 19. (1) A tá mo ga tás cím zett je tel je sí tést iga zo ló a Cct ának (5) be kez dé se sze rin ti sza bá lyo zás ki vé te lé - vel ki egyen lí tet len, kol la u dált szám lát nyújt be a hitel - intézethez, il let ve a Kincs tár hoz. (2) A szám lá nak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot - ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell a tá mo ga tást jó vá ha - gyó tör vény szá mát, ille tõ leg az RFT köz le mény mel lék le - té nek szá mát, sor szá mát és a be ru há zás tí pu sá nak kód szá - mát, to váb bá azt, hogy ki fi ze té se az igény lõ ön kor mány za - tot ter he li. A be ru há zás so rán ke let ke zett szám lát a tá mo - ga tás cím zett je zá ra dé kol ja, és a zá ra dék ban nyi lat ko zik töb bek kö zött az elõ ze tesen fel szá mí tott, de le von ha tó - vá vált áfa összeg rõl. (3) A hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár el len õr zi, hogy a be - nyúj tott szám la meg fe lel-e az (1) (2) be kez dés ben fog lal - tak nak. (4) Az elõ ze tesen fel szá mí tott, le nem von ha tó áfá-val el nyert köz pon ti tá mo ga tás nál az idõ köz ben le von ha tó vá vált áfa ese tén a hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár csak a ki - hir de tés ben sze rep lõ éves ütem le von ha tó vá vált áfa-val csök ken tett ré szé ig tel je sí ti a köz pon ti tá mo ga tás uta lá sát. (5) A tá mo ga tott szám la ve ze tõ hi tel in té ze te, il let ve a Kincs tár csak a ki hir de tés ben sze rep lõ éves cím zett, il let ve a cél tá mo ga tás uta lá sát ve ze ti. (6) A hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár a fo lyó sí tás kor el - len õr zi to váb bá, hogy a köz pon ti tá mo ga tá si igény össze ge a jó vá ha gyott éves összeg ha tárt az (5) be kez dés ben fog - lal tak figye lembevételével nem ha lad ja-e meg, va la mint az igé nyelt köz pon ti tá mo ga tás ará nya meg fe lel-e az alap - do ku men tu mok sze rin ti kö zös be ru há zás ból való ki vá - lás ese tén a 12. (2) be kez dé se sze rin ti arány nak. (7) A hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár az (1) (6) be kez dés - ben fog lal tak tól el té rõ tar tal mú szám lát ki egyen lí tés nél - kül ja ví tás ra vissza kül di az ön kor mány zat nak.

7 2005/16. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 577 (8) Ha a szám la ki egyen lí té sé hez a sa ját for rás a tá mo - ga tás cím zett jé nek szám lá ján a tá mo ga tá si ará nyok nak meg fele lõen nem áll ren del ke zés re, a hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár a szám lát az ará nyok sze rint csök ken tett össze gû tá mo ga tás le hí vá sá val egyen lí ti ki, és er rõl tá jé koz tat ja az ön kor mány za tot. (9) Az elõ zõ évi ma rad vány fel hasz ná lá sa meg elõ zi a tárgy évi elõ irány zat fel hasz ná lá sát. (10) A tá mo ga tás ra jo go sult ság ese tén a meg va ló sít ha - tó sá gi ta nul mány és az igény be je len tés hez mel lé kelt ha tó - sá gi en ge dély hez tar to zó terv do ku men tá ció el ké szí té sé - nek ki egyen lí tett és a (2) be kez dés nek meg fe le lõ ter ve zõi szám lá ja alap ján hív ha tó le az ön kor mány za tot meg il le tõ ará nyos tá mo ga tás. 20. (1) Az ön kor mány zat a so ron kö vet ke zõ, de leg ké sõbb 30 na pon be lül össze hí vott kép vi se lõ-tes tü le ti ülés dön té - sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül meg kül di a fel nem hasz - nált tá mo ga tás egé szé rõl vagy egy ré szé rõl való le mon dást a 7. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon. A le mon dó nyi lat - ko za tot a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat(ok) mellékelé - sével az Igaz ga tó sá gon ke resz tül kell meg kül de ni az MTRFH-nak. Az MTRFH az elõ irány zat csök ken té sé rõl ér te sí ti a Kincs tárt és an nak Igaz ga tó sá gán ke resz tül az ön - kor mány za tot. (2) A jog ta la nul igény be vett cím zett és cél tá mo ga tást a Kincs tár Ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa meg ne ve zé sû, szá mú le bo nyo lí tá si szám lá já ra kell vissza fi zet ni, amely rõl a 7. szá mú mel lék - let sze rin ti adat la pon az (1) be kez dés ben fog lal tak sze - rint az ön kor mány zat szá má ra meg ha tá ro zott ha tár idõk figye lembevételével a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat(ok), va la mint a vissza fi ze tett összeg ter he lé si ér te sí tõ je má so - la ti pél dá nyá nak mel lé ke lé sé vel az Igaz ga tó sá gon ke resz - tül tá jé koz tat ni kell az MTRFH-t. Az MTRFH a vissza fi - ze tés rõl és az az zal össze füg gõ elõ irány zat-mó do sí tás ról ér te sí ti az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ön kor mány za tot. (3) A cím zett és cél tá mo ga tás vissza fi ze té sét nem he - lyet te sí ti az elõ irány zat ról való le mon dás. A le mon dás ról és a vissza fi ze tés rõl szóló adat la pot az el kül dés ide jén fenn ál ló té nyek nek meg fele lõen kell ki töl te ni. 21. A tör vény ben elõ írt ha tár idõ le jár ta után az MTRFH ér - te sí ti a Kincs tárt és az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ön kor - mány za tot a fel nem hasz nált elõ irány zat el vo ná sá ról. Az MTRFH a fel nem hasz nált elõ irány za tot ak kor von ja el, a) ha az ön kor mány zat ugyan azon mû sza ki tar tal mú be ru há zá sá hoz cím zett és cél tá mo ga tás ban is ré sze sült, és nem mon dott le az egyik rõl. Ez eset ben a he lyi ön kor - mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény 85. -ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel a cím zett támogatás ke rül el vo nás ra; b) ha az ön kor mány zat a ki vi te le zés meg kez dé sé rõl leg ké sõbb a tá mo ga tás ki hir de té sé tõl szá mí tott 12 hó na - pon be lül, a szer zõ dés sze rin ti kez dé si ha tár idõ le jár tá ig az er rõl szóló ér te sí tést nem kül di meg; c) ha a köz pon ti tá mo ga tás fel hasz nál ha tó sá gá ra a tör - vény ben elõ írt ha tár idõ a be ru há zás ter ve zett be fe je zé sét kö ve tõ év vége, ille tõ leg fo lya mat ban lévõ be ru há zá sok ese té ben az EU tá mo ga tás ról kö tött meg ál la po dás vagy szer zõ dés sze rin ti be fe je zé si ha tár idõ le járt. 22. (1) A Kincs tár ha von ta a tárgy hót kö ve tõ 15-ig tá jé - koz tat ja az MTRFH-t a kö zöt tük lét re jött meg ál la po dás sze rin ti adat tar ta lom mal a fo lya mat ban lévõ és az új be - ru há zá sok ese té ben a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor mány - za tok tá mo ga tá sá nak össze gé rõl az Áht., va la mint Ámr.-ben fog lal tak figye lembevételével. (2) A hi tel in té zet iga zol ja az adat la pon a be ru há zás során a költ ség ve té si be szá mo ló hoz a tárgy év ben tel je sí - tett ki fi ze té se ket, és a be ru há zás be fe je zé sét köve tõen a tá mo ga tás cím zett je el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí - té sé hez az igény be vett köz pon ti tá mo ga tás össze gét. (3) Az MTRFH tá jé koz tat ja a Kincs tárt, il let ve az Igaz - ga tó sá got a fél éves be szá mo ló hoz és az éves zár szám - adás hoz kap cso lód va a köz pon ti tá mo ga tás fél éves fel - hasz ná lá sá ról jú li us 15-ig, il let ve éves fel hasz ná lá sá ról január 15-ig. 23. (1) Ha a be ru há zást nem a köz pon ti tá mo ga tás ban ré sze - sü lõ ön kor mány zat va ló sít ja meg, ille tõ leg fe je zi be, vál to - zat la nul az ere de ti cím zett ren del ke zik a köz pon ti tá mo ga - tás sal, és szá mol el a be ru há zás be fe je zé sét köve tõen. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a központi támogatás felhasználásáról és a beruházás befejezését követõ elszámolásról az önkormányzatok egymással megállapodnak. 24. (1) Az ön kor mány zat a be ru há zás mû sza ki-pénz ügyi szem pont ból tel jes be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül a cím zett, il let ve cél tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az MTRFH ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött adat la po kon el szá mol. A szám la ve ze tõ hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár iga zol ja az igény be vett tá mo ga tás össze gét az adat la po kon. Az ön kor mány zat az el szá mo lást az Igaz ga - tó sá gon ke resz tül kül di meg az MTRFH-nak. Az MTRFH a be szá mo ló el fo ga dá sá ról nyi lat ko za tot ad ki, amennyi - ben a be szá mo lót nem fo gad ja el, in téz ke dik a Kincs tár, illetve az érin tett ön kor mány zat to váb bi fel ada ta i ról.

8 578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám (2) Ha a be ru há zás nem fe je zõ dött be, az ön kor mány zat pénz ügyi szem pont ból el szá mol a köz pon ti tá mo ga tás sal, a költ ség ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg az MTRFH ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött adat la po kon. (3) Az ön kor mány zat sa ját for rá sá ból be fe je zett be ru há - zá sa ese tén az ön kor mány zat a költ ség ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg be szá mol az MTRFH ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött adat la po kon a meg va ló sult be ru há - zás mû sza ki tar tal má ról. Módosuló jogszabályok 25. (1) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg va ló sít ha tó sá gi ta - nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3. -ának (2) be kez dé sé ben a Bel ügy mi nisz té ri um szö - veg rész he lyé be a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz - té si Hi va tal (a továb biak ban: MTRFH) szö veg rész lép. (2) Az R. 3. -ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) A kór ház be ru há zá sok ese tén a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány ér té ke lé sét az egész ség ügyi in téz mény hely - szí ni meg is me ré sét köve tõen az Egész ség ügyi Minisz - térium és az MTRFH szak ér tõi vég zik a be ru há zás he lye sze rint ille té kes me gyei Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisztiorvosi Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) és a Megyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár vé le mé nyé nek ki ké - ré se mellett. (3) Az R. 4. -ának (1) (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Cél tá mo ga tás igény lé se ese tén a meg va ló sít ha tó sá - gi ta nul mányt a be ru há zás he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis te rü let fej lesz té si ta nács hoz, a víz gaz dál ko dá si ága zat ban a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács hoz kell be nyúj ta ni öt pél dány ban. (2) A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány be nyúj tá sá nak ha - tár ide je már ci us 1., jú ni us 1., szep tem ber 1. és de cem ber 1. (3) A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány ér té ke lést szak mai bi zott ság lát ja el. (4) Az R. 4. -ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (10) A szak mai bi zott ság a be nyúj tott meg va ló sít ha tó - sá gi ta nul má nyok ról a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül, il let ve a tárgy évi cél tá mo ga tá si igény hez ké szí tett meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány ra vo nat ko zó an január 1-jé ig a év ben feb ru ár 28-ig dönt. (5) Az R. 4. -ának (15) (17) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (15) A te rü let fej lesz té si ta nács szak mai bi zott sá gá nak ál lan dó tag jai: a be ru há zás he lye sze rint a te rü le ti leg ille té - kes me gyei te rü let fej lesz té si ta nács (a fõ vá ros ban a Fõ vá - ro si Köz gyû lés), a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra, az ÁNTSZ, a me gyei pe da gó gi ai szol gál ta tó szer ve zet, a Kör nye zet vé - del mi Fel ügye lõ ség és a Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal kép vi se lõ je. (16) A szak mai bi zott ság el nö két és az ál lan dó ta go kat a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács el nö ke, a meg hí vott ta go kat a szak mai bi zott ság el nö ke kéri fel. (17) A víz gaz dál ko dá si ága zat ban a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány ér té ke lé sét az ille té kes Te rü le ti Vízgazdál - kodási Ta nács szak mai bi zott sá ga lát ja el. (6) Az R. 4. -ának (21) (26) be kez dé se, 5. -ának (4) és (6) be kez dé se, va la mint 6. és 8. szá mú mel lék le te ha tá - lyát vesz ti. 26. Az Ámr a (11) be kez dé sé nek be fe je zõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A he lyi ön kor mány zat elõ irány za tá nak mó do sí tá sá ról az MTRFH in téz ke dik, amely rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz - tül az ön kor mány za tot, va la mint a Kincs tárt kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ér te sí ti. Záró rendelkezés 27. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha - tály ba, de a ha tály ba lé pést meg elõ zõ en in dult ügyek ben az el já rást a ko ráb bi ren del ke zé sek sze rint kell be fe jez ni az - zal, hogy az elõ irány zat-mó do sí tá si, -fel hasz ná lá si fel ada - tok ról ez ese tek ben is az MTRFH gon dos ko dik. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegû decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elõkészítési és elszámolási rendjérõl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenõrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról szóló 121/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let, 31/2000. (III. 14.) Korm. ren de let, 61/2001. (IV. 13.) Korm. ren de let, 177/2001. (IX. 28.) Korm. ren de let, 247/2001. (XII. 15.) Korm. ren de le let, a céltámogatások igény kielégítés sorrendjének megállapí - tásáról 224/1999. (XII. 30.) Korm. ren de let; b) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár Rész vény tár sa ság és az Ál lam ház tar tá si Hivatal át szer ve zé se miatt szük sé ges sé váló kor mány ren - de le tek mó do sí tá sá ról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. ren - de let a, 86. -ának g) pont ja és 94. -ának b) pont ja ha tá lyát vesz ti. (2) A cél elõ irány zat fel hasz ná lá sa vo nat ko zá sá ban az Ámr.-t az e ren de let ben fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré - sek kel kell al kal maz ni. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

9 2005/16. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez I. A beruházó önkormányzat adatai: Igénybejelentõ lap 1 A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:... Az önkormányzat címe:... (megye)... (ir. szám)... (település)... (út)... (hsz.) Telefonszám körzetszáma:... hívószáma:... Az önkormányzat adószáma:... törzsszáma:... társadalombiztosítási törzsszáma:... II. A támogatandó feladat megjelölése (kizárólag egy feladatot lehet megjelölni): Címzett támogatás (a megfelelõ feladatot aláhúzással kell jelölni): A támogatási igény benyújtása a következõ feladat megvalósítására irányul: 1. vízgazdálkodási ágazat: milliárd Ft feletti beruházási összköltségû szennyvízközmû építés a) állami fõmûre csatlakozik b) más önkormányzat szennyvíztisztító telepére csatlakozik (a megfelelõ esetet aláhúzással kell jelölni) milliárd Ft feletti beruházási összköltségû szennyvízcsatorna-hálózat építés milliárd Ft feletti beruházási összköltségû szennyvíztisztító telep építés a) állami fõmûre csatlakozik b) más önkormányzat szennyvíztisztító telepére csatlakozik c) mûszakilag az elmúlt évek során szétszakadt beruházás (a megfelelõ esetet aláhúzással kell jelölni) milliárd Ft feletti települési folyékony hulladéktisztító telep építés 1.5. belterületi vízrendezés 1.6. közmûves ivóvízellátás megvalósítása 1.7. ivóvíz minõségének javítása 2. egészségügyi fekvõbeteg-ellátás 3. szociális beruházás megvalósítása 4. közoktatási beruházás megvalósítása 5. kulturális beruházás megvalósítása 6. a Cct. szerinti egyéb beruházás megvalósítása. Céltámogatás (a megfelelõ célt aláhúzással kell jelölni): A támogatási igény benyújtása a következõ feladat megvalósítására irányul: 1. vízgazdálkodási ágazat: milliárd Ft alatti beruházási összköltségû szennyvízközmû építés a) állami fõmûre csatlakozik b) más önkormányzat szennyvíztisztító telepére csatlakozik (a megfelelõ esetet aláhúzással kell jelölni) milliárd Ft alatti beruházási összköltségû szennyvízcsatorna-hálózat építés milliárd Ft alatti beruházási összköltségû szennyvíztisztító telep építés a) állami fõmûre csatlakozik b) más önkormányzat szennyvíztisztító telepére csatlakozik c) mûszakilag az elmúlt évek során szétszakadt beruházás (a megfelelõ esetet aláhúzással kell jelölni) milliárd Ft alatti települési folyékony hulladéktisztító telep építés 2. Mûködõ kórházak és szakrendelõk egészségügyi gép-mûszer beszerzése 1 E dokumentumot cégszerûen aláírva és pecséttel ellátva eredeti példányként kell benyújtani.

10 580 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám III. A beruházásban részt vevõ önkormányzat(ok): A támogatás címzettje: Neve: KSH 2 és BM kód állandó népessége 2 : (településtípus): A társult önkormányzatok: Neve: KSH 2 és BM kód állandó népessége 2 : (településtípus): Összesen:... IV. Vízgazdálkodási ágazatra vonatkozó adatok: Szennyvíztisztító telep építése esetén: az önkormányzat közigazgatási területén csatornabírságolás hatálya alá tartozó minõségû szennyvizet kibocsátó ipari tevékenység: van/nincs (a megfelelõ szövegrész aláhúzandó). Települési folyékony hulladéktisztító telep építése esetén: a községi önkormányzat(ok) központi belterületén az összlakásszám..., ebbõl a vezetékes vízzel ellátott lakások száma:... Kelt:...,... év... hó... nap. P. H.... polgármester 2 Az önkormányzat KSH kódja: megyekód (kétjegyû) településazonosító (ötjegyû), valamint az önkormányzat közigazgatási területén a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által hivatalosan közölt népességszám adat az igénylés évét megelõzõ évben.

11 2005/16. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez Címzett támogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei 3 1. Igénybejelentõ lap (1. számú melléklet). 2. Beruházási adatlap (1. számú dokumentum). 3. Képviselõ-testület határozata (2. számú dokumentum). (Közös beruházás esetén valamennyi részt vevõ önkormányzat képviselõ-testületi határozatát csatolni kell.) 4. A beruházáshoz biztosított saját forrás (saját bevétel) igazolása az önkormányzat költségvetési rendelete (vagy annak kivonata), a lakossági hozzájárulás igazolására a tervezett víziközmû társulati hitelígérvény, képviselõ-testületi határozat benyújtásával. 5. Egyéb állami támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló ígérvény(ek) [a területfejlesztési tanácsok által kiadott ígérvények esetében szükséges a tanácsnak az Ámr. 84. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata is]. 6. Hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása. 7. Nyilatkozat (7. számú dokumentum). 8. Érvényes, jogerõs építési, illetve vízgazdálkodási céloknál vízjogi létesítési engedély módosított engedélynél a megelõzõ engedélyek csatolása is szükséges (eredeti, illetve engedélyezõ hatóság hitelesítésével). (Kivétel: az építéshez nem kapcsolódó épületvásárlás és eszközbeszerzés.) 9. Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvevõ aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével). 10. Tulajdoni lap és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép (az igénybejelentés benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi) hitelesített másolata a központi támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési terület(ei)rõl, illetve az új beruházással kiváltani szándékozott, meglévõ intézményre vonatkozóan; hulladékgazdálkodási ágazat esetében a kezelõ rendszer és kisegítõ létesítményeinek (pl. átrakóállomás, hulladékudvar, komposztáló telep, hulladékégetõ mû) területérõl (kivéve a szennyvízcsatorna-hálózat építését). Az pontokban felsoroltakon túlmenõen A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz: 11. A részletes költségszámítás (3. számú dokumentum), melyhez csatolni kell a többlettámogatás igénybevételét igazoló dokumentumokat. (Kivétel: belvízelvezetés.) 12. Mûszaki leírás az elõzményekrõl, a tervezett mûtárgyakról és a technológiai folyamatokról. 13. Átnézetes helyszínrajz közös beruházásnál feltüntetve az összes érintett önkormányzat beruházását és bejelölve a közös szakaszt és részletes helyszínrajz az engedélyezõ hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél az eredeti és a tervezett állapot szelvényszámmal technológiai hossz-szelvény; nem vonalas létesítményeknél a tervezett mûtárgyak helye, megnevezése). 14. A Cct. 6. számú mellékletének I. 2. és I. 3. céljainál a 2000 fõ alatti állandó népességû település egyedi vagy közös beruházásához a beruházás indokoltságát igazoló megvalósíthatósági tanulmány. 15. A Cct. 6. számú mellékletének I. 2. céljánál az ipari szennyvíz-elõtisztítók szabályozás szerinti mûködésének biztosítása céljából megtett hatósági intézkedések (kötelezések) hitelesített másolata két évre visszamenõen. 16. A Cct. 6. számú mellékletének I. 1., illetve I. 4. céljánál a képviselõ-testület nyilatkozata (5. számú dokumentum). 17. a) A szennyvízcsatorna-hálózat más önkormányzat vagy állam tulajdonában lévõ szennyvíztisztító mûre történõ csatlakozás esetén a szennyvíztisztító mû érvényes üzemeltetési vízjogi engedélye az engedélyezõ hatóság hitelesítésével, b) folyamatban lévõ állami fõmû építéséhez való csatlakozás esetén a beruházás megkezdésérõl szóló, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) Vízgazdálkodási Fõosztálya által kiadott igazolás. 18. Igazolás a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelõnyösebbnek tartott megoldás és az igénybejelentéshez csatolt hatósági engedélyes dokumentáció azonosságáról (4. számú dokumentum). (Eredeti, illetve az értékelõ szervezet hitelesítésével.) 3 A hitelesítés csak eredeti pecsétlenyomattal, aláhúzással és dátumozással fogadható el, fénymásolatban nem.

12 582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/16. szám A közoktatási, kulturális ágazatba tartozó beruházásokhoz: 19. A tulajdoni és fenntartói jogok elkülönülése esetén mindkét önkormányzat testületi határozatának kivonata a beruházás költségeinek és a létrehozandó létesítmény (bõvítmény, rekonstrukció stb.) mûködtetési költségeinek viselésérõl, valamint a beruházást aktiváló szerv megnevezésérõl. Nem önkormányzati körbe tartozó fenntartó esetén a fenntartó véleménye a beruházással kapcsolatosan. 20. Mûszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységrõl. 21. Helyszínrajz az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. 22. Mûszaki terv(ek) az építmény, illetõleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. Az egészségügyi szakellátás: 23. Leírás a létesítmény egyes szakmai funkciójáról, rövid mûszaki leírás az építésszerelési feladatokról és technológiai felszerelésekrõl, a rendeltetési egységek naturális mutatóinak bemutatásával. 24. Telephely[e]i helyszínrajz, jelölve a beruházással vagy rekonstrukcióval érintett építményeket, az engedélyezõ hatóság eredeti hitelesítésével. 25. Mûszaki tervek az építmény, illetõleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. 26. Egészségügyi beruházás esetén az Egészségbiztosítási Alap kezelõjének nyilatkozata a mûködtetés finanszírozásának vállalásáról. Szociális ágazatba tartozó beruházáshoz: 27. A beruházás szakmai programjának kidolgozása, ezen belül a regionális környezet és fejlesztés szakmai hatásának bemutatása. 28. A fejlesztés szakmai indokoltságának tényszerû adatai, kötelezõen ellátandó szociális feladatok teljesítésének mértéke ellátásra tervezett feladatok, ellátandó célcsoport jellemzõi, mûködõ és tervezett férõhelyszám, várakozók száma. 29. A beruházás hatása az intézmény tárgyi feltételrendszerére, a jogszabályi elõírásokkal egyezõ szakmai követelményeknek történõ megfelelõség bemutatása, a személyi feltételeknek teljesíthetõsége. 30. A területileg illetékes közigazgatási hivatal mûködési engedély kiadására vonatkozó észrevételei, mûködõ intézmény esetén, illetve az új létesítéssel kapcsolatos elõzetes véleményezése. 31. Az építési hatóság által ellenjegyzett helyszínrajz, a meglévõ, a bontandó, illetve az újonnan létesítendõ építmények feltüntetésével. 32. Mûszaki tervdokumentáció, a fejlesztéssel érintett építményi, épületrész alaprajzi elrendezésérõl, a gondozási egységek elkülönítésérõl, a meglévõ és a tervezett állapot felvételével, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. 33. Az akadálymentesítési feladatok megvalósításának mûszaki leírása. 34. Ft/férõhely és Ft/m 2 adatok számítása. 35. Az intézmény mûködése fenntarthatóságának igazolása számításokkal. 36. Az 1,2 milliárd Ft beruházási összköltséget meghaladó fejlesztés esetén költséghatékonyság elemzés elvégzésérõl készül dokumentum csatolása. A felsoroltakon kívüli ágazatokba tartozó egyéb beruházáshoz: 37. Mûszaki leírás az elõzményekrõl és a tervezett beruházásról. 38. Helyszínrajz az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. 39. Mûszaki tervek az építmény, illetõleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével. 40. Az érintett szakminisztérium véleménye a beruházásról.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

204. szám I/1. kö tet*

204. szám I/1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 29., szerda 204. szám I/1. kö tet* I/1 2. kö tet ára: 5635, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az ál lam ház tar

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK Oldal csütörtök 73. szám 2009. évi XXXVIII. tör vény A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyét érin - tõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 12., péntek 79. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XLIV. tör vény A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2007: CVI. tv. Az ál la mi va gyon ról... 9082 2007: CVII. tv. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú

Részletesebben

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2.

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 2., szerda 97. szám TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXXI. tv. A köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vé ny mó do sí tá sá ról 7895 2006: LXXII.

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. de cem ber 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2006: XCIV. tv. A tûz el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft MÁRCIUS 6. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft MÁRCIUS 6. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. MÁRCIUS 6. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrõl... 434 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a magyar állami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 4., csütörtök 132. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás ról... 9636 255/2007.

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl... A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 26., szerda 167. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 1., vasárnap 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 176/2007. (VII. 1.) Korm. r. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 237/2006. (XI. 27.) Korm. r. A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól... 11138 81/2006. (XI. 27.) GKM

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete 24924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/99. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete a szõlõtermelési potenciálról A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz

Részletesebben

2004. évi LXXXIV. törvény

2004. évi LXXXIV. törvény 11330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/132. szám hasz nált fel, ide ért ve a bel sõ mi nõ ség el len õr zés hez szük - sé ges vizs gá la tok cél já ra tör té nõ a ha tá lyos jog sza bá - lyok nak, va la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

97. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 12., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

97. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 12., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 12., kedd 97. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXV. tv. Az adó zás rend jé rõl szóló 2003. évi XCII. tör vé ny mó do sí tá sá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft 2011. JÚNIUS 8. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 72/2011. (IV. 29.) Korm. ren de let az egész ség ügyi felsõ - fokú szak irá nyú szak kép zé si rend szer rõl szóló 122/2009.

Részletesebben

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 11., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 11., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 11., csütörtök 176. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXXIV. tv. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény mó do

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 29., szer da 146. szám Ára: 2541, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: XCVII. tv. Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról... 11162 2006:

Részletesebben

XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1764 Ft május T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1764 Ft május T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1764 Ft 2007. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 4/2007. (V. 7.) Tü. határozat A há rom ta gú ta ná csok és az ál lan dó bi zott sá gok össze té te lé rõl... 387 27/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 14., szerda 153. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról... 10671 2007:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK 14/2007. (III. 14.) EüM r. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba tör té nõ be fo ga dá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, feb ru ár 23., szombat. 29. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, feb ru ár 23., szombat. 29. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 23., szombat 29. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 23., szombat 29. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, február 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1127, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, február 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1127, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 28., kedd 24. szám Ára: 1127, Ft TARTALOMJEGYZÉK 44/2006. (II. 28.) Korm. r. A Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

168. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3045, Ft. Oldal

168. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3045, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 5., szerda 168. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXLVI. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vények

Részletesebben

139. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3045, Ft

139. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3045, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 26., péntek 139. szám Ára: 3045, Ft TARTALOMJEGYZÉK 237/2008. (IX. 26.) Korm. r. A Sváj ci Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj

Részletesebben

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK Oldal 80. szám Ára: 585, Ft 125/2009. (VI. 15.) Korm. ren de le t A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra LVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. december 28. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra T A R T

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 13., kedd 122. szám Ára: 1794, Ft TARTALOMJEGYZÉK 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 2., csütörtök 182. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CXV. tv. A lakásszövetkezetekrõl... 13806 32/2004. (XII. 2.) OM r. A szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 12., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2599, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 12., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2599, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 12., szerda 42. szám Ára: 2599, Ft TARTALOMJEGYZÉK 86/2006. (IV. 12.) Korm. r. A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról... 3338

Részletesebben

2007. évi CXXIX. tör vény

2007. évi CXXIX. tör vény 11156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/156. szám 2007. évi CXXIX. tör vény a termõföld védelmérõl* I. Fejezet BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK A tör vény hatálya 1. (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed a ter mõ föld

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft 2011. má jus 2. TARTALOM JOGSZABÁLY ol dal 19/2011. (III. 21.) Korm. ren de let a 2011. évi igaz ga tá si szü net rõl... 666 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 15., kedd 60. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIII. tv. Egyes tör vényeknek a ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té si rend jé vel össze

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelete 2005/172. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 12441 2.15. A túl élés le he tõ sé ge A ku ta tás, vé szel ha gyás és men tés rö vid le írá sa, a sze - mély zet és az uta sok el he lyez ke dé se az el szen ve

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 1., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 1., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. ok tó ber 1., szombat 131. szám TARTALOMJEGYZÉK 206/2005. (X. 1.) Korm. r. A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól... 7084 87/2005.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 11., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 2004: XCIX. tv. A vi tel rõl szóló 2000. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról... 12838 2004: C. tv. A Ma gyar

Részletesebben

77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 20., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 20., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 20., szerda 77. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXII. tv. Az ál ta lá nos for gal mi adó ról szóló 1992. évi LXXIV. tör vé ny mó do

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 7., szerda 157. szám Ára: 1633, Ft TARTALOMJEGYZÉK 256/2005. (XII. 7.) Korm. r. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló

Részletesebben

51. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5175, Ft. Oldal

51. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5175, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 14., kedd 51. szám Ára: 5175, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 89/2009. (IV. 14.) Korm. ren de let A pénz ügyi rend szer sta bi li tá sa ér de ké

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft 2006. febru ár 1. TARTALOM II. rész 2005: CXXXII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 19., kedd 121. szám TARTALOMJEGYZÉK 204/2008. (VIII. 19.) Korm. r. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kor má nya

Részletesebben

173. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 12., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 588, Ft. Oldal

173. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 12., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 588, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 12., szerda 173. szám TARTALOMJEGYZÉK 101/2007. (XII. 12.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata... 13018 102/2007. (XII. 12.) AB h. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

56. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 828, Ft. Oldal

56. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 828, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. áp ri lis 28., csütörtök 56. szám Ára: 828, Ft TARTALOMJEGYZÉK 76/2005. (IV. 28.) Korm. r. A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról szóló 90/1992.

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 598 Ft áp ri lis 7. TARTALOM. II. rész

XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 598 Ft áp ri lis 7. TARTALOM. II. rész XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 598 Ft 2006. áp ri lis 7. TARTALOM II. rész 2006: XXXIV. tv. Egyes, az önkormányzatok mûködését érintõ törvények módosításáról... 242 2006: XXIII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben