a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára (II.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára (II.)"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám:1605-2/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára (II.) Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény (Áht.) és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet értelmében: a jegyzőnek - a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, a Kormány, valamint az Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével - el kell elkészítenie az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. Tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció képviselő-testülethez történő benyújtásának és elfogadásának Áht-ban előírt határideje április 30. volt, képviselőtestületünk április 24-én megtárgyalta és el is fogadta azt. Időközben módosították a koncepció készítésének határidejét a tárgyévet megelőző év október 31-ére (a évet megelőzően úgy szólt a törvényi előírás, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell írásban tájékoztatni a képviselő-testületet, s ennek határideje november 30. volt). Képviselő-testületünk már megtárgyalta az anyagot, határozatot hozott a évi költségvetés készítésénél menetéről, figyelembe veendő szempontjairól. Jelen előterjesztésben az új információkra szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek befolyásolhatják a évi tervezési munkákat. Rendelkezésünkre áll a számú költségvetési törvényjavaslat, mely alapján vázolhatók a jövő évi kilátások. Az önkormányzati finanszírozás várható rendszere A évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásmegosztástól. A évi gyakorlati tapasztalatok alapján azonban megtörténik a finanszírozási rendszer kiigazítása. Már 2013-ban is történtek intézkedések a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásával. A strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. Az önkormányzatok fő feladata a köznevelési ágazatban továbbra is az óvodai ellátás lesz, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott és szeptemberétől bevezetésre került pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Emellett továbbra is kötött felhasználású támogatás illeti meg a fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök, felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Továbbra is fontos önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, melynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni, a évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához (közművelődés, nyilvános könyvtári ellátás) évben is önálló előirányzatot biztosít a központi költségvetés. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (gazdálkodás, igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás,

3 helyi adóztatás, stb.) teszik ki. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés tól megszűnt, a jövedelemkülönbség mérséklésére szolgáló támogatással együtt. A helyi adók így az iparűzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. Várhatóan a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatoknál 2014-ben is, a 2013-as rendszerrel megegyezően. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás, ugyanakkor remélhetőleg a évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ily módon a csökkentés egyáltalán nem fogja érinteni a törvényjavaslat szerint, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunk jövő évi gazdálkodási kilátásai A feladatfinanszírozási rendszer önkormányzatunk esetében a költségvetési évben sajnos nem váltotta be a reményeket, nagyon nehéz körülmények között gazdálkodtunk. Komoly anyagi erőfeszítésünkbe került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a havi eft hozzájárulás megfizetése. Ez az éves szinten kb. 31 mft nagyon hiányzott költségvetésünkből. Igazságtalannak érezzük, hogy míg a 3000 fő alatti településeknek nem kell hozzájárulniuk az iskolájuk működtetési kiadásaihoz, addig az alig 4200 fős településünknek igen, méghozzá nem is kis összeggel. Saját bevételek között önkormányzati szinten legjelentősebb tételt a helyi adóbevételek jelentik, ezen belül is az iparűzési adó. Figyelembe véve a évi adóbevételeink alakulását, sajnos nem számolhatunk iparűzési adóbevétel-növekedéssel. A helyi adók a törvényjavaslat szerint továbbra is az önkormányzatok saját bevételei maradnak. A beszedett gépjármű adó csupán 40 %-a marad az önkormányzatoknál 2013-ban, a évi költségvetési törvényjavaslat is ezzel számol. Az intézmények saját bevételei főként az étkeztetésből származó bevételek, a bérleti díjbevételek. Az iskola állami fenntartásba történő vétele az étkeztetést nem érinti, így szükséges annak mind a bevételeivel, mind a kiadásaival számolni. Az önkormányzat adósságkonszolidációja teljes körűen megtörtént év végével. Jelenleg hiteltartozásunk nincs. Támogatás-előfinanszírozáshoz vettünk fel kölcsönt uniós beruházásaink bonyolításához, a kölcsönt a megérkező támogatásból kívánjuk visszafizetni. Likviditási problémáink áthidalására nagyon nagy szükségünk lenne hitelre, de a bankok elzárkóznak a folyószámla-hitelkeret jellegű hitelszerződés megkötésétől. Mi magunk sem látjuk biztosítottnak, hogy miből tudnánk visszatörleszteni az igénybevett összegeket. A fejlesztések, beruházások vonatkozásában számos elképzelés van, de csak azoknak van realitása, melyek megvalósítására az önkormányzat már kötelezettséget vállalt, pályázati pénzt nyert el ban két fő beruházás megvalósítása történik: a Községi piactér kialakítása már

4 befejeződött, a Földes Nagyközség csapadékelvezetés S1-S2 rendszer I. ütem megvalósítása is a végéhez közelít. A beruházások pénzügyi bonyolítása komoly kihívás önkormányzatunknak, hiszen az utófinanszírozott tételek esetében nagy összegeket kell előre kifizetni, a támogatás pedig csak hónapokkal később realizálható. Mindezek ellenére fontos a pályázati figyelő rendszer, hiszen számos területen szükség lenne fejlesztésekre, melyek segítségével csökkenthetők lennének a működtetési, fenntartási kiadásaink. Folyamatban lévő, illetve tervezett pályázatok: épület-energetikai korszerűsítés (Polgármesteri Hivatal, óvodai telephelyek) a pályázat sorsa kérdéses szennyvíztelep bővítés, rekonstrukció Északi sor, Fő u. útfelújítás (jelenleg tartalék listán van) Megújuló energia hasznosítása (napelem, geotermikus energia, K-29 kút hasznosítása) Fürdőfejlesztés, faházak bővítése, falusi turizmus Az önkormányzatok jövő évi pénzügyi helyzetét nehéz megbecsülni, a jövő évi költségvetési törvényjavaslat még sokat fog változni az elfogadásáig. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját ismételten tárgyalja meg, s döntsön a már elfogadott határozat megerősítéséről vagy annak módosításáról! Földes, november 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavez.

5 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 76/2013. (IV.24.). számú H A T Á R O Z A T A Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és a évi költségvetés elkészítéséhez a következő irányelveket határozza meg: 1. A költségvetési koncepció összeállításánál alapvető célja az önkormányzat mindenkori pénzügyi egyensúlyának megőrzése. 2. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések betartásának fokozott ellenőrzése. 3. Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem tervez felvenni. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes vállalt önkormányzati juttatások, támogatások felülvizsgálata. 6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A fejlesztések érdekében költségvetésben meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt fokozottabban kell megvizsgálni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

6 10. A saját bevételek növelése érdekében meg kell vizsgálni új helyi adó/k bevezetésének lehetőségét és tovább kell folytatni a kintlévőségek behajtása érdekében tett következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 11. Felül kell vizsgálni az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bevételeinek összegeit, és lehetőség szerint a piaci árakhoz közelítve kell megemelni azokat (helyiségek bérleti díjai, strandjegyek, stb.) 12. Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a évi önkormányzati költségvetés tervezésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Határidő: évi költségvetés készítése Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, április 24. Jeneiné dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

7 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013. (XI.).számú H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T E Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról (II.) A Képviselő-testület A.) változat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény módosított 24. (1) bekezdése alapján Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról szóló 76/2013.(IV.24.) számú határozatát ismét áttekintette, az abban foglaltakat megerősíti. B.) változat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény módosított 24. (1) bekezdése alapján Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról szóló 76/2013.(IV.24.) számú határozatát ismét áttekintette, az abban foglaltakat az alábbiak szerint módosítja/ kiegészíti:.. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének készítésekor a költségvetési koncepcióban foglaltak betartásáról gondoskodjon. Határidő: évi költségvetés készítése Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, november 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Tárgy: Kisvér Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben